Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus"

Transkript

1 Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 1 Indhold 1 Indhold 3 2 Indstilling 4 3 Indledning 5 4 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 2 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet med udbud i Århus. Undervisningen vil finde sted på Vennelyst Boulevard 9 i Århus C. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder alle de kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 4

5 3 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette kapitel hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Aarhus Universitets ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Ann Jorry Liljegren, cand.cur., uddannelseskoordinator for specialuddannelsen i intensiv sygepleje i Region Syddanmark. Vejleder og eksaminator ved diplomuddannelserne på University College Lillebælt samt beskikket censor ved de sundhedsfaglige diplomuddannelser nationalt. Tidligere sygeplejelærer og involveret i udarbejdelse af studieordning i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsens overgang til professionsbacheloruddannelse. Benthe Hansen, tandplejer, lederuddannelse for sundhedspersonale, master i knowledge management, projektleder og seniorrådgiver i Helsedirektoratet (den norske sundhedsstyrelse). Har de seneste 20 år fungeret som leder af tandplejeruddannelsen ved Universitetet i Oslo, hvor hun blandt andet har koordineret uddannelsens omlægning til Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 5

6 bacheloruddannelse. Mangeårig deltagelse i relevante råd, udvalg og arbejdsgrupper om tandsundhed og -forebyggelse foruden odontologisk og tandplejemæssig uddannelse. Mette Udby, cand.odont., tandlæge med egen praksis gennem mere end 20 år, herunder henvisningspraksis i paradentose. Har sideløbende haft ansættelse hos andre privatpraktiserende tandlæger med henblik på at yde bistand til udførelse og strukturering af paradentosearbejdet og samarbejdet mellem tandlæge og tandplejer. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirstine Westh Jensen og evalueringsmedarbejder Maria Sacha Aagaard fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Christian Moldt og evalueringskonsulent Julia Salado-Rasmussen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 6

7 bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 7

8 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det geografiske område hvori udbuddet tænkes at dække arbejdsmarkedets behov, er angivet som Jylland. Ekspertpanelet finder at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der i det geografiske område findes relevante brancher der potentielt kan have en interesse i at ansætte dimittender fra uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, herunder offentlige og private tandklinikker. Redegørelsen bygger bl.a. på to rapporter fra Sundhedsstyrelsen og en række statistiske oversigter over ledige stillinger. Ligeledes vurderer ekspertpanelet at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at aftagere fremadrettet vil blive inddraget i at sikre uddannelsens relevans. Herunder vil aftagerpraktikværter, aftagercensorer, overtandlægerne i landets fire største kommuner og repræsentanter fra dintandlæge og Tandlægeforeningen blive inddraget gennem systematiske evalueringer eller dialogmøder. Ansøgeren redegør også for at der gennemføres årlige møder med Dansk Tandplejerforening. Ekspertpanelet har overvejet om det ville være hensigtsmæssigt at sikre at der var et fælles forum med deltagelse af alle interessenter og aftagere og med løbende drøftelser af uddannelsens relevans. Desuden redegør ansøgeren for at denne deltager i Sundhedsstyrelsens prognosearbejder og Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 8

9 indgår i løbende drøftelser og dialog med Sundhedsstyrelsen om ansøgerens udbud af uddannelser. Ansøgeren redegør endelig for at den viden der indhentes gennem inddragelsen af aftagere og interessenter, vil blive opsamlet på månedlige møder i tandplejeruddannelsens koordinationsgruppe. Alt i alt finder ekspertpanelet at de beskrevne initiativer er hensigtsmæssige. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) og følgende bilag: Bilag 1: Sundhedsstyrelsen: Tandplejeprognose personale i tandplejen i Danmark , 2010 Bilag 2: Sundhedsstyrelsen: Tandplejens struktur og organisation Bilag 3: Sundhedsstyrelsen: Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark (2001) Bilag 4: Universitets- og bygningsstyrelsen: Beskæftigelse af tandplejere Bilag 5: Universitets- og bygningsstyrelsen: Beskæftigelse af tandlæger Bilag 6: Universitets- og bygningsstyrelsen: Beskæftigelse af tandklinikassistenter Bilag 7: Kommissorium for koordinationsgruppen på tandplejeruddannelsen, 2009 Bilag 8: Årets gang i koordinationsgruppen Bilag 9: Praktikværtevalueringer, tandplejeruddannelsen , rapport SKT-AU og SKT-KU, 2009 Bilag 10: Censorkorps, tandplejeruddannelsen SKT-AU og SKT-KU Bilag 11: Referat fra dialogmøde 6. marts 2009 Bilag 12: Rapport fra fokusgruppeinterview, marts Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren dokumenterer at udbuddet har fået tilsagn fra både overtandlægerne i tre af landets største kommuner og dintandlæge om at de kan øge kapaciteten af praktikpladser. Desuden vil en stor del af praktikken foregå på skolen hvor der er 63 behandlingsenheder. Derudover har ansøgeren redegjort for at det nuværende samarbejde med fx børnehaver, skoler og institutioner for handicappede om praktikpladser forventes at fortsætte. Ansøgeren redegør for at der derved vil være praktikpladser til studerende. Ekspertpanelet vurderer det positivt at ansøgeren har gode erfaringer med at benytte praktiksteder og har undersøgt mulighederne for at udvide den nuværende kapacitet. På den baggrund vurderer ekspertpanelet at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag: Bilag 11: Referat fra dialogmøde 6. marts 2009 Bilag 13: Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje moduler, centrale fag og praktikelementer Bilag 14: Liste over praktikværter tandplejeruddannelsen, SKT-AU 2008 Bilag 15: Liste over praktikværter, tandplejeruddannelsen, SKT-AU Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør tydeligt for at der er sammenhæng mellem teori og praksis og progression i uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at det tydeligt fremgår at tilrettelæggelsen af uddannelsen, herunder fordelingen af praktikelementerne, er hensigtsmæssig så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Derudover redegør ansøgeren for at der benyttes varierende undervisnings- og arbejdsformer der sikrer at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer at uddannelseselementerne er beskrevet i overensstemmelse med den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet finder det positivt at der gennemføres fællesundervisning med tandlægestuderende og studerende på uddannelsen til klinisk tandtekniker da dette kan danne grundlag for vigtige erfaringer med tværfagligt teamsamarbejde som kan bruges fremadrettet i professionsudøvelsen. Ansøgeren har redegjort for internationaliseringsindsatsen på den eksisterende tandplejeruddannelse, herunder for ansøgerens samarbejdsaftaler med universiteterne i Bergen og Stockholm og Inholland University for Applied Sciences i Holland, og ansøgeren har oplyst hvor mange studerende der har været udvekslet gennem de forskellige aftaler. Derudover har ansøgeren beskrevet hvordan denne gennemfører forskellige opsøgende internationaliseringsaktiviteter. Ekspertpanelet vurderer at ansøgerens erfaringer kan danne et godt grundlag for det videre arbejde med internationalisering af den nye tandplejeruddannelse. I forhold til den fremadrettede plan redegør ansøgeren for at udvekslingsmuligheden vil være individuelt og fleksibelt tilrettelagt så den studerende, afhængigt af behov og muligheder, kan gennemføre forløb ved udenlandske uddannelsesinstitutioner inden for den normerede studietid. Ansøgeren har også beskrevet hvilke af uddannelsens elementer der vil være oplagte at gennemføre i udlandet. Derudover har ansøgeren sat som mål at 33 %-40 % af en studenterårgang inden for en femårig periode skal gennemføre et studie- eller praktikophold i udlandet, og ansøgeren planlægger at gennemføre forskellige informationsaktiviteter i den Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 11

12 forbindelse. Ekspertpanelet vurderer positivt at der er fastsat et sådant konkret mål for det fremadrettede arbejde, og vurderer at planen i sammenhæng med institutionens erfaringer og internationale netværk er bæredygtig. Ekspertpanelet vurderer alt i alt at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 13: Professionsbachelor i tandpleje moduler, centrale fag og praktikelementer Bilag 16: Pædagogisk profil, SKT-AU Bilag 17: Aftaler om udveksling SKT-AU Bilag 18: Politik for internationalisering af tandplejeruddannelsen. SKT-AU 2009 Bilag 19: Internationalisation strategy, AU, Bilag 20: Luciak-Donsberger C, Eaton KA. Dental hygienists in Europe: trends towards harmonization of education and practice since Int J Dent Hygiene 2009;7: Bilag 21: Program for International week, 2007 Bilag 22: Program for Nordic Conference of Dental Hygienist Educators, Copenhagen Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 12

13 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for en række aktiviteter der vil sikre at udbuddet bliver baseret på ny viden fra de relevante beskæftigelsesområder, herunder samarbejde med aftagerorganisationer om efteruddannelsesaktiviteter, dialog med praktikværter og censorer og underviseres deltagelse på internationale kongresser og aktiviteter holdt af tandlægeforeningerne. Desuden er en fjerdedel af underviserne deltidsansat og har sidebeskæftigelse i tandklinikker. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren dermed har redegjort for at udbuddet i tilstrækkelig grad vil være baseret på viden om de nyeste tendenser på beskæftigelsesområdet. Ansøgeren redegør for at udbuddet er placeret samme sted som de øvrige odontologiske uddannelser, og det vurderes i særlig grad positivt at ansøgeren redegør for at der er indgået en forpligtigende samarbejdsaftale med Odontologisk Institut (OI) ved Aarhus Universitet som udbuddet vil blive omfattet af. OI udbyder tandlægeuddannelsen og står for forskning på det odontologiske område, og ifølge ansøgeren vil medarbejderne fra udbudsstedet og OI samarbejde i arbejdsgrupper og udvalg om tandfaglige forhold og undervisning. Herudover redegør ansøgeren for at der samarbejdes med Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Samarbejdet omhandler bl.a. udvikling af undervisningsmateriale og systematisk idé- og erfaringsudveksling på fælles ledelsesmøder. Derudover redegør ansøgeren for at medarbejderne deltager i efteruddannelsesaktiviteter og i forskningsprojekter på OI. Ekspertpanelet har desuden drøftet vigtigheden af at ansøgeren også deltager i udviklingsprojekter i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse så uddannelsesudbuddet også på dette kerneområde til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at uddannelsen vil blive udbudt på et videngrundlag der er erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 13

14 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 og følgende bilag: Bilag 10: Censorer ved tandplejeruddannelsen SKT-AU Bilag 23: Samarbejdsaftale, Børneafdelingen (OI), Århus Kommunale Tandpleje, SKT-AU Bilag 24: Partnerskabsaftale med SKT-KU Bilag 25: SKT-AU s bidrag til Universitetets Årsberetning 2006 Bilag 26: Undervisere på den eksisterende tandplejeruddannelse oversigt over uddannelsesniveau og undervisningsområde. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 14

15 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes i særlig grad positivt at der på udbudsstedet allerede findes en række relevante beslægtede uddannelsesudbud, som fx tandklinikassistent- og tandlægeuddannelsen, og det giver udbudsstedet mulighed for at skabe en forståelse blandt de studerende af samarbejdet i det odontologiske team, dvs. mellem bl.a. tandplejere og tandlæger. Ifølge ansøgeren er der en høj grad af videndeling på tværs af fagene. Ansøgeren redegør ligeledes for at der er etableret udvekslingsaftaler for underviserne, og at underviserne deltager i relevante forskningsprojekter. Derudover har ansøgeren redegjort for at der på udbudsstedet er en undervisergruppe som repræsenterer et bredt felt af relevante kvalifikationer og er kvalificerede til at undervise på udbuddet. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der på udbudsstedet vil være et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. I den forbindelse har ekspertpanelet overvejet vigtigheden af at de kliniske vejledere har det fornødne uddannelsesniveau. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: Bilag 17: Aftaler om udveksling, SKT-AU Bilag 25: SKT-AU s bidrag til Universitetets årsberetning 2006 Bilag 26: Undervisere på den eksisterende tandplejeruddannelse oversigt over uddannelsesniveau og undervisningsområde Bilag 27: SKT-AU s mission Bilag 28: Strategi for Odontologisk Institut/Tandlægeskolen Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 15

16 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at der på udbudsstedet er adgang til et medicinsk og odontologisk bibliotek. Desuden stilles der 63 tandlægeunits, som alle i løbet af 2010 vil være udskiftet til tidssvarende modeller, nyt digitalt røntgenudstyr, specialudstyr og computerprogrammer til rådighed på udbudsstedet. Ansøgeren redegør for at der pga. udbuddets placering sammen med OI er mulighed for at låne specialudstyr hvis det bliver nødvendigt. Desuden redegør ansøgeren for at det er muligt at oprette en internetplatform for uddannelsen og udvikle de elektroniske undervisningsprodukter som uddannelsen kræver. Ansøgeren redegør for at der er et bredt patientgrundlag. Desuden redegør ansøgeren for at det relevante udstyr og de relevante lokaler er til rådighed på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der på udbudsstedet er de nødvendige faciliteter og ressourcer. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 og følgende bilag: Bilag 23: Aftale med Århus Kommunale Tandpleje, Børneafdelingen på Odontologisk Institut og SKT-AU. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 16

17 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer det positivt at ansøgeren siden 1999 har arbejdet med et internationalt anerkendt kvalitetssikringssystem som evalueres og revideres. Ansøgeren redegør for at udbuddet vil blive omfattet af skolens kvalitetssikringssystem der bl.a. omfatter aftagertilfredshedsmålinger, systematiske censortilbagemeldinger og interessentanalyser som inddrager Sundhedsstyrelsen, undervisere og studerende m.fl. Undervisningen bliver systematisk revurderet og udviklet en gang om året. På baggrund af den indsamlede viden formulerer ledelsen særlige strategiske indsatsområder. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at kvalitetskonceptet inddrager både eksterne og interne interessenter, og at konceptet vil kunne sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 og følgende bilag: Bilag 29: Recognised for Excellence Bilag 30: Kvalitetssikring af uddannelser ved SKT-AU. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus 17

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere