ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT JOURNALISTISK RESEARCH OG BIDRAG TIL ARTIKLER ANNE RUMLAND ØSTBYGAARD DESIGN OG TRYK BGRAPHIC FOTO MIKKEL ØSTERGAARD, STIG STASIG, COLOURBOX, ISTOCKPHOTO ISBN TRYKT VERSION: ISBN ONLINE VERSION:

3 VELFÆRDSTEKNOLOGI DER VIRKER Forord Finansminister Claus Hjorth Frederiksen I 2010 har regeringen med ABT-fonden sat velfærdsteknologi på dagsordenen. En stribe ABT-projekter demonstrerer og dokumenterer, hvordan man i det offentlige med ny teknologi og nye arbejdsgange kan løse opgaverne bedre og billigere. Eksempelvis har jeg i september set, hvordan medarbejdere i ældreplejen i tre kommuner med loftslifte nemt kan flytte en svag borger op fra sengen til badeværelset. Dermed kan det, der tidligere krævede to hjemmehjælpere, nu klares af én. Den form for nytænkning sparer tid og ressourcer, samtidig med at den forebygger nedslidning og arbejdsskader. Og nytænkning er nødvendig. Danmark står over for store økonomiske udfordringer så langt øjet rækker, og mange offentligt ansatte går på pension de kommende år. Derfor skal vi bruge skattekroner og arbejdskraft effektivt, og det kan ABT-fonden bidrage til. Fondens formål er med andre ord at fungere som en motor for udvikling og modernisering af det offentlige. Dels ved at hjælpe institutioner og myndigheder med at afprøve nye måder at løse opgaverne. Og dels ved at tilskynde til, at ledere og medarbejdere systematisk deler erfaringer og tager ved lære af de dygtigste og mest effektive. Samtidig fremmer ABT-fonden udbredelse af nye fælles løsninger. Eksempelvis finansierer fonden etablering og udbredelse af det fælles medicinkort, som kan bruges både af praktiserende læger, på hospitaler og i den kommunale sundhedspleje. I de sidste to år har ABT-fonden høstet erfaringer fra mindre projekter, der har afprøvet en mangfoldighed af nye løsninger. Fremadrettet bør vi i højere grad investere i større, strategiske satsninger og udbrede velfærdsteknologi til de områder, vi ved vil opleve stigende efterspørgsel og pres på ressourcerne var det første år, ABT-fonden afsluttede og evaluerede sine projekter. I 2011 vil vi være endnu flere erfaringer rigere. Denne årsrapport kan således læses som et inspirationskatalog til, hvordan ny teknologi kan hjælpe os med at løse velfærdsopgaverne smartere til gavn for medarbejdere, borgere, erhvervslivet og dermed også for den offentlige økonomi. God læselyst. Claus Hjort Frederiksen Finansminister 3

4 BEDØMMELSESUDVALGETS MEDLEMMER Thomas Børner Formand, Kommitteret i Finansministeriet Per Askholm Madsen Direktør, Skejby Sygehus Eva Bjerrum Innovationschef, Alexandra Instituttet Ole Kjaer Direktør, Skatte ministeriets koncern Karen Logo-Kofoed Ældrechef, Høje Taastrup Kommune Niels-Erik Mathiassen Direktør, Hjælpemiddelinstituttet Klaus Nørskov Børne- og Kulturdirektør, Gladsaxe Kommune Ole Qvist Pedersen Divisionsdirektør, Falck Peter Schleidt Vicedirektør CIO, Danske Bank Torben Stentoft Direktør, Rigshospitalet Jane Wickmann Direktør, Teknologisk Institut Jane Wiis Kommunaldirektør, Frederikshavn Kommune INDHOLD BERETNING 3 Velfærdsteknologi der virker 5 Hvad er ABT-fonden? 6 Formandens beretning 7 Resultater og portefølje 2010 RESULTATER FRA AFSLUTTEDE INVESTERINGER De første erfaringer - afsluttede projekter 19 Aktiviteter i Case // Videokonferencer sparer politiet timevis på fangetransporter 22 Case // Når én er nok til at betjene liften PROJEKTER 24 Aktiv opfølgning og fokus på gevinstrealisering 25 Sundhed 30 Ældre 33 Administration 35 Det specialiserede social- og handicapområde 37 Forebyggelse og genoptræning 38 Uddannelse 39 Miljø og teknik 40 Dagtilbud 40 Politi, domstole og retsvæsen HOVED- OG NØGLETAL FOR Nøgletal for ABT-fondens sekretariat 42 Projektoversigt 4

5 HVAD ER ABT-FONDEN? ABT-fonden Anvendt Borgernær Teknologi finansierer projekter, der afprøver og udbreder nye effektive løsninger og teknologier, der kan frigøre tid for offentligt ansatte. ABT-fonden skal bruges som en løftestang for udvikling og effektivisering i den offentlige sektor. Tanken er, at offentligt ansatte medarbejdere med den samme indsats kan levere mere service til borgerne, hvis vi gør bedre brug af ny teknologi og tilrettelægger arbejdet smartere. Formålet er at øge produktiviteten i den offentlige sektor, uden at kvalitetsniveauet forringes. Mere tid, færre udgifter Der er afsat 3 mia. kroner frem til og med Fonden finansierer projekter, der systematisk afprøver og udbreder nye velfærdsteknologier og digitale løsninger, som kan hjælpe os til at udnytte samfundets ressourcer bedst muligt. Medarbejderne på velfærdsområdet skal opleve, at teknologi giver dem mere tid til den daglige kontakt med borgeren. Mere avancerede redskaber og automatiserede arbejdsgange kan gøre de tunge, tidskrævende opgaver lettere eller hurtigere at udføre. Og sammenhængende systemer gør den administrative sagsbehandling mere smidig. Det giver mere interessante jobs og mindre nedslidning. For borgerne betyder velfærdsteknologi og kloge løsninger også mere ansvar og mere individuelt tilpassede ydelser. Digital selvbetjening eller telemedicinske løsninger sparer borgerne for tid og bøvl. Og moderne hjælpemidler kan gøre ældre borgere mindre afhængige af andres hjælp, så de kan leve et værdigt liv og bevare deres selvstændighed længere. Kloge løsninger kan dermed føre til bedre og mere fleksibel kontakt til det offentlige, mens det samlede ressourceforbrug reduceres. Hvad støtter ABT-fonden? Der gives støtte til to typer projekter: 1. Demonstrationsprojekter, der afprøver arbejdskraftbesparende løsninger med potentiale for udbredelse i den offentlige sektor. 2. Store, nationale implementeringsprojekter, der ruller velafprøvede, effektive løsninger bredt ud. Hvem kan ansøge? Offentlige institutioner eller myndigheder (fx et hospital eller plejecenter, en kommune, region eller styrelse) eller selvejende institutioner (fx en uddannelses-, forsknings-, eller kulturinstitution) kan søge om finansiering. Løsninger bør som hovedregel afprøves i samarbejde med andre offentlige aktører og gerne med én eller flere private virksom heder. Et tæt offentlig-privat samarbejde og målrettede offentlige investeringer kan medvirke til, at danske virksomheder kan opnå en international styrkeposition. Det skal bidrage til finansieringen af vores velfærd fremadrettet. Hvad er processen? Der uddeles midler to gange årligt på baggrund af to separate ansøgningsrunder. Projekter, der søger medfinansiering fra ABT-fonden, skal indsende en projektansøgning. Fondens bedømmelsesudvalg giver en faglig vurdering af projekterne. På baggrund af denne vurdering træffer partierne bag aftalen om ABT-fonden dvs. regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en politisk beslutning om tildeling af midler fra fonden. FINANSIERING AF NYE PROJEKTER UDMELDES TYPISK I MAJ/JUNI SAMT I OKTOBER/NOVEMBER. YDERLIGERE INFORMATION ABT-fonden er organisatorisk forankret i Finansministeriet. Læs meget mere om ABT-fonden og om fondens projekter på Demonstration og implementering ABT-fonden støtter to typer projekter: Demonstrationsprojekter er projekter, der afprøver en ny teknologi eller en ny tilrettelæggelse af arbejdet, som kan frigøre tid for offentlige ansatte og øge produktiviteten i det offentlige. Et demonstrationsprojekt efterprøver og måler den forventede effektiviseringsgevinst i de institutioner, der deltager i projektet. De målte resultater fra et gennemført demonstrationsprojekt skal kunne danne grundlag for en positiv business case for national udbredelse af løsningen. Implementeringsprojekter er store projekter, hvor en velafprøvet og moden teknologi udrulles nationalt. Projekterne udbreder en ny velfærdsteknologi eller løsning, der typisk allerede er blevet afprøvet i mindre skala med positive, veldokumenterede resultater (dvs. en positiv business case). 5

6 NYE LØSNINGER GIVER GEVINSTER HVIS VI VIL Formandens beretning I 2010 er smartere brug af velfærdsteknologiske løsninger, omlægning af arbejdsgange og et skarpt fokus på at høste effektiviseringsgevinsterne for alvor sat på dagsordenen i det offentlige. Et flertal af danskerne er faktisk positivt indstillet over for velfærdsteknologi, intelligente hjælpemidler og selvbetjeningsløsninger, der kan lette hverdagen. Og de anerkender behovet for en teknologisk udvikling på områder som sundhed, ældrepleje, offentlig administration mv. Men der er typisk også risici, omkostninger og krav til koordinering forbundet med at afprøve ny velfærdstekno - logi og nye arbejdsgange. Pressede ressourcer og en travl hverdag kan afholde mange offentlige ledere fra at eksperimentere, uanset at resultatet kunne blive, at opgaverne løses bedre og billigere. ABT-fonden løfter dermed en central opgave, når vi investerer i afprøvning og udbredelse af effektive velfærdsløsninger. Den samlede offentlige investering i regi af fonden beløber sig faktisk til knap 930 mio. kr. på blot to år. Heraf bidrager ABT-fonden med 740 mio. kr. og de offentlige projektdeltagere med knap 190 mio. kr. Stærkt samarbejde skaber resultater I 2010 har fonden igangsat 27 nye projekter både i og på tværs af kommuner, regioner og stat. Otte projekter er afsluttet og har dokumenteret gevinster og omkostninger ved de afprøvede løsninger. ABT-fonden bidrager med finansiering og krav til, hvad de enkelte projekter skal kunne dokumentere. Men resultaterne er skabt af de mange dedikerede medarbejdere og ledere, der afprøver de nye teknologier og arbejdsgange. Det er takket være deres vedholdende indsats, vi får konkrete erfaringer og resultater, så vi fremover kan indrette den offentlige sektor smartere og mere effektivt. En central læring fra de afsluttede projekter (se s ) er, at teknologi i sig selv sjældent gør os mere effektive. Forflytningsliften til ældre kan kun frigøre tid og ressourcer, hvis den hjælper til, at opgaven løses af én, ikke to medarbejdere. Det er derfor nødvendigt at omlægge gamle arbejdsgange, når vi indfører ny teknologi. Det kræver både nysgerrighed, gå-på-mod og stærk forandringsledelse at holde fast i en ny løsning. Særligt hvis det i starten virker bøvlet eller bare uvant at arbejde på en ny måde. Det er en central ledelsesopgave at sætte klare rammer for, hvordan organisationen bedst arbejder med ny teknologi. Ellers får hverken borgerne, medarbejderne eller den offentlige økonomi for alvor fordel af de nye løsninger. Fokuserede indsatser, gerne på tværs af sektorer ABT-fonden har i de første to år testet en bred vifte af løsninger. Fremover vil vi i højere grad sigte på at finan - s iere større, koordinerede indsatser med flere offentlige og pri vate samarbejdsparter. Og vi vil prioritere fælles løs ninger, der muliggør mere sammenhængende arbejdsgange på tværs af sektorer, med udgangspunkt i borgerens behov og med fokus på de samlede offentlige udgifter. Med afsæt i erfaringerne fra afsluttede projekter kan de bedste løsninger udbredes. Enten ved, at offentlige myndigheder går i gang på egen hånd, eller ved samlede indsatser. ABT-fonden har i alt afsat godt 260 mio. kr. til tre store, tværgående indsatser. To af dem, nemlig udvikling og ud bredelse af det fælles medicinkort og den nationale udrulning af videokonference ved domstolene, blev i de første faser også finansieret af ABT-fonden i 2009 og Det tredje projekt er en samlet, større telemedicinsk indsats for patienter med kroniske sygdomsforløb, bl.a. KOL og diabetes. Ved hjælp af fælles it-komponenter kan patienterne monitoreres hjemme. Projektet skal belyse gevinster og udgifter for alle sektorer fx hospitaler, praktiserende læger, hjemmesygeplejen mv. Indsatsen bygger videre på en udredning om telemedicin, ABT-fonden fik udarbejdet i Fokus var bl.a. at sikre, at it-infrastruktur genbruges og udvikles som en del af nye telemedicinske projekter. Kortere vej fra ide til resultat I 2010 besluttede aftalepartierne bag ABT-fonden at forlænge fondens levetid med ét år, så der kan ansøges om finansiering frem til Dermed vil fonden i alt investere godt 400 mio. kr. årligt. Afslutningsvist kan nævnes, at prækvalifikationen fremover er afskaffet, så ansøgningsprocessen er gjort hurtigere. Samtidig styrker vi kravene til projekternes opfølgning og dokumentation af resultater. Det skal afkorte vejen fra den gode ide til bedre og billigere opgaveløsning i praksis. Vi ser frem til nye spændende projekter og flere flotte resultater i

7 RESULTATER OG PORTEFØLJE 2010 ABT-fonden har i 2010 igangsat 27 nye projekter. Dermed har fonden i alt givet tilsagn om finansiering til 70 projekter. Heraf er to projekter efter egen indstilling blevet afsluttet før tid, og otte projekter er færdiggjort. Der er desuden reserveret midler til tre større tværgående indsatser. Projektejere Et projekt ejes altid af en offentlig institution eller myndighed. Projektejeren er juridisk og økonomisk ansvarlig for gennemførelsen af projektet og tegner projektet over for ABT-fonden. Der er ofte flere offentlige samarbejdsparter involveret i afprøvningen af den enkelte løsning. Geografisk fordeling af projekterne Kommuner, som i 2010 har deltaget i et eller flere af ABT-fondens 70 projekter, fordeler sig geografisk som illustreret på kortet. På regionalt niveau har ABT-fonden igangsat to implementeringsprojekter på sundhedsområdet, så alle regioner er involverede i ABT-projekter. Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden (inklusiv Bornholms Regionskommune) er derudover alle projektejere for egne projekter. Ultimo 2010 har fonden finansieret 9 statslige projekter, hvoraf en del har deltagelse af kommunale samarbejdsparter. Alle statslige projekter er forankret i hovedstadsområdet. Figur 1 55 kommuner har i 2010 deltaget i et eller flere af ABT-fondens 70 projekter. Disse kommuner er markeret med grønt. Figur 2 Kommuner med projekter finansieret af ABT-fonden Antal projekter angiver antallet af projektejere beliggende i landsdelen. Nordjylland Antal projekter 3 -fonden 7,7 mio. kr. Midtjylland Antal projekter 16 -fonden 46,2 mio. kr. Sønderjylland + Fyn Antal projekter 16 -fonden 99,7 mio. kr. Sjælland Antal projekter 2 -fonden 4,8 mio. kr. Hovedstadsområdet + Bornholm Antal projekter 33 -fonden 319,7 mio. kr. 7

8 Figur 3 Antal projekter i ABT-fondens portefølje Figur 4 Uddelte midler fordelt på bevillingstype Figur 5 Projekter finansieret af ABT-fonden fordelt på forvaltningsniveau 2009 og 2010 Samlet antal projekter iværksat ( ) 80 Pct. af antal projekter Nye projekter Eksisterende antal projekter i portefølje Projekter i alt Procent Demonstrationsprojekt 53 Implementeringsprojekt 12 Reserve 35 Mio. kr. 389,1 89,0 262, I alt 43 projekter Kommune Region Stat I alt 27 projekter 9 3 Samlet I alt 70 projekter Tværsektorielt ABT-fonden har samlet set givet tilsagn om finansiering af 70 projekter. Se afslutningstidspunkt for projekterne på s. 24. ABT-fonden har ultimo 2010 udmøntet i alt 740,3 mio. kr. Af disse midler går 53 pct. til mindre lokale demonstrationsprojekter og 12 pct. til nationale implementeringsprojekter. Endeligt er 35 pct. af midlerne afsat som reserver til større projekter. Reserverne vil blive udmøntet efter politisk beslutning i løbet af Tallet over søjlerne angiver det konkrete antal af projekter, der har opnået finansiering fra ABT-fonden det pågældende år. Figur 6 Samlet offentlig investering i projekterne Figur 7 Investerede midler fordelt på forvaltningsniveau Pct. af investerede midler Finansieringstype 2009 mio. kr mio. kr. I alt mio. kr ,4 Projekternes egenfinansiering 150,3 37,9 188,2 Bevilling fra ABT-fonden 382,3 95,8 478,1 Reserve 119,6 142,6 262,2 Samlet offentlig investering 652,2 276,3 928,5 ABT-fonden har ultimo 2010 samlet bevilliget 740,3 mio. kr. Nogle af midlerne er gået til finansiering af konkrete projekter, andre er reserveret til tre konkrete indsatser: 1. udvikling og udbredelse af det fælles medicinkort 2. national udrulning af videokonference ved domstolene 3. en samlet, større telemedicinsk indsats for patienter med kroniske sygdomsforløb (bl.a. KOL og diabetes). Det blev i foråret 2011 besluttet at frigive reserven på 119,6 mio. kr. til det fælles medicinkort. Den samlede offentlige investering i regi af ABT-fonden til innovative, produktivitetsfremmende projekter i perioden er på i alt 928,5 mio. kr. Dette inkluderer projekternes egenfinansiering ,2 205,7 80, I alt 382,3 mio. kr Kommune Region 11,5 Stat Tværsektorielt 20,3 4, I alt 95,8 mio. kr 155, ,5 Samlet I alt 478,1 mio. kr Tal over søjler angiver ABT-fondens investering i mio. kr. til projekter i hhv. statsligt, regionalt og kommunalt regi. 8 Derudover er der reserveret midler til tre indsatser, som forventes udbetalt på visse betingelser efter politisk afgørelse i løbet af 2011 (se figur 4 og 6).

9 Figur 8 Projekter fordelt på velfærdsområder Figur 9 Fondsmidler fordelt på velfærdsområder Figur 10 Projekternes årsværksbesparelse fordelt på velfærdsområder Projekter Sundhed 26 Ældre 14 Administration 11 Det specialiserede socialog handicapområde 6 Forebyggelse og genoptræning 5 Uddannelse 3 Miljø og teknik 2 Dagtilbud 2 Politi, domstole og retsvæsen 1 Procent Sundhed 50 Administration 21 Ældre 14 Det specialiserede socialog handicapområde 5 Uddannelse 3 Miljø og teknik 2 Forebyggelse og genoptræning 2 Politi, domstole og retsvæsen 2 Dagtilbud 1 Estimerede årsværksbesparelser Sundhed 465 Ældre 152 Administration 141 Det specialiserede socialog handicapområde 113 Forebyggelse og genoptræning 32 Uddannelse 26 Dagtilbud 17 Miljø og teknik 13 Politi, domstole og retsvæsen 1 Inden for sundhedsområdet er der igangsat to implementeringsprojekter. Det betyder, at hele det nationale potentiale forventes realiseret i projektperioden for netop de to projekter. Ser man bort fra de to implementeringsprojekter, forventer projekterne inden for sundhedsområdet at frigøre 390 årsværk. Figur 11 Estimeret national årsværksbesparelse Figur 12 Offentlig-privat samarbejde Antal projekter Projektdeltagere på organisatorisk niveau Statslige institutioner (fx ministerier, styrelser, universiteter og vidensinsitutioner) Regionale institutioner (fx hospitalsafdelinger) Kommunale institutioner (fx plejehjem, børnehaver, kommunale forvaltninger) Private virksomheder, herunder GTS-institutter >500 Antal frigjorte årsværk De projekter, ABT-fonden investerer i, er oftest samarbejdsprojekter. Typisk arbejder flere offentlige institutioner, fx flere kommuner, sammen om at afprøve en ny løsning. I de projekter, der afprøver velfærdsteknologiske løsninger, indgår typisk også statslige styrelser (oftest Servicestyrelsen) og institutter som samarbejdspartnere. Som hovedregel deltager private virksomheder og videnshuse i projekterne. ABT-fonden fungerer dermed som motor for privat-offentligt samarbejde og vækst. Den estimerede nationale årsværksbesparelse afspejler projekternes egen forventning om arbejdskraftbesparelsen i årsværk, hvis afprøvningen af den nye løsning er succesfuld og løsningen efterfølgende udbredes til resten af landet. ABT-fonden har ikke verificeret disse estimater. 9

10 DE FØRSTE ERFARINGER AFSLUTTEDE PROJEKTER 2010 ABT-fonden har i løbet af 2009 og 2010 investeret i alt 478,1 mio. kr. til samlet set 70 konkrete projekter. Projekterne har som grundlag for finansiering opgjort et samlet arbejdskraftbesparende potentiale på knap 1000 årsværk. Senest tre måneder efter afslutning skal projekterne sende en evalueringsrapport til fonden. I alt otte demonstrationsprojekter blev afsluttet i 2010 og har efterfølgende rapporteret til ABT-fonden. Investering i nye løsninger betaler sig ABT-fonden vurderer, at de otte projekter, der blev afsluttet i 2010, samlet set har skabt merværdi i forhold til den investering, fonden har foretaget. Fonden har i alt investeret 34,5 mio. kr. i demonstrationsprojekterne, der i gennemsnit har haft en tilbagebetalingsprofil på ca. to år. Projekterne har dermed isoleret set været fornuftige investeringer. Afprøvningen af nye velfærdsløsninger i de otte demonstrationsprojekter har givet vigtige erfaringer med løsninger til udvikling og effektivisering af den offentlige sektor. Evalueringsrapporterne er konkret dokumentation for gevinster og omkostninger ved projekt erne. Baseret herpå vurderer fonden, at der ved national udbredelse af flere af løsningerne er et anseligt potentiale for at frigøre årsværk i den offentlige sektor. På baggrund af deres konkrete resultater har de otte afsluttede projekter hver især estimeret, hvor mange fuldtidsstillinger, der kan frigøres, hvis deres løsning blev udbredt nationalt. Ud fra disse estimater er det samlede arbejdskraftbesparende potentiale på mere end 1500 årsværk ved national udbre delse. Det er fondens vurdering, at der er grundlag for at arbejde videre med flere af projekterne med henblik på bredere implementering. De afsluttede projekter Oversigten over de otte afsluttede projekter fungerer som vejviser til, hvor myndighederne kan få videre inspiration til selv at gå i gang, med dokumentation både for effekter og centrale erfaringer. Evalueringsrapporter for hvert projekt kan hentes under hvert projekt på ABT-fondens hjemmeside. På de næste par sider gennemgås de otte afsluttede projekter. Figurerne ved hvert projekt illustrerer ABT-fondens vurdering af det enkelte projekt, bl.a. baseret på projektets endelige afrapportering til fonden. Vurderingen illustreres i flere dimen sioner på en skala fra 1 3: 1. lille 2. middel 3. stor Vurdering Punkt 1 4: vurdering af løsningens opfyldelse af ABT-fondens tildelings kriterier Punkt 5: vurdering af, hvorvidt projektejer og andre offentlige samarbejdsparter i projektet vil fortsætte brug af løsningen ud over projektperioden Punkt 6 og 7: vurdering af medarbejder- og borgertilfredshed med løsningen. Alle evalueringsrapporterne kan hentes på ABT-fondens hjemmeside 10

11 1 // VIDEOUDSTYR GØR FANGETRANSPORTER OVERFLØDIGE Videokonference i fristforlængelsessager * 7 // Borgertilfredshed 3 1 // Produktivitetsog serviceforbedrede potentiale 2 2 // Teknologi og nye samarbejdsformer 1 6 // Medarbejdertilfredshed 5 // Lokal forankring af løsning 4 // Potentiale for udbredelse 3 // Innovation og udfordrende løsning Retssystemet i Syd- og Sønderjyllands politikreds har sparet arbejdstimer ved at lade videokonferencer erstatte fysiske retsmøder i sager om forlængelse af varetægtsfængslinger. Projektet installerede videokonferenceudstyr ved to domstole (i Sønderborg og Esbjerg), fire arresthusene (i Kolding, Sønderborg, Haderslev og Vejle), samt på politista tionen i Esbjerg, hvor den offentlige anklagemyndighed for politi kredsen arbejder. Arrestanter har fået deres fristforlæng elsessager afgjort af en dommer uden fysisk at skulle møde op i retten. Sagerne i retssalen tog typisk ikke mere end minutter, men køreture på 100 km har ikke været ualmindelige. Med videoteknologien har politiet sparet kostbar tid, da de nu ikke længere kører arrestanter frem og tilbage mellem arresthus og retten. Desuden mindskes flugtrisikoen. Læring og gevinster Årsværksbesparelsen var lavere end ventet, da det kun lykkedes at finde ledige lokaler til udstyret i fire af de planlagte syv arresthuse. Derved kunne ikke alle planlagte sager om fristforlængelse afholdes via videokonference. Som resultat af en målrettet ind - sats accepterede flere arrestanter i projektperioden en skriftlig høring om forlængelse af deres varetægtsfængsling. Det er mindre ressourcekrævende og giver dermed en afledt effektiviseringsgevinst. Teknologien har fungeret godt og sikkert. Domstolsstyrelsen vurderer, at der er store muligheder for at bruge udstyret i andre slags retssager. Live video vil fx kunne bruges til afhøring af eksperter eller vidner i andre dele af landet, fremvisning af overvågningsvideoer mv. Forklaringer afgivet i retslokalet vil kunne optages. Projektdeltagere Projektejer: Domstolsstyrelsen Offentlige samarbejdsparter: Kriminal forsorgen, Rigspolitiet, Rigsadvokaturet Private samarbejdsparter: Devoteam, Atea, TDC Stamdata -fonden: 7,8 mio. kr. Projektperiode: juli 2009 maj 2010 Årsværksbesparelse i projektet: 1 (ud af 3 årsværk) Domstolsstyrelsen skønner at andelen af skriftlige fristforlængelsessager vil stige fra ca. 40 pct. til ca. 50 pct. Estimeret årsværksbesparelse ved national implementering: Break even i projektet: 10 år Projektets resultat afspejler ikke det forventede potentiale ved national udbredelse af løsningen. * Borgertilfredsheden her de varetægtsfængsledes tilfredshed med løsningen er ikke vurderet i projektet. Læs også artikel om projektet på side

12 2 // FORFLYTNING AF SVAGE BORGERE UDEN NEDSLIDNING Forflytning 7 // Borgertilfredshed 3 1 // Produktivitetsog serviceforbedrede potentiale 2 2 // Teknologi og nye samarbejdsformer 1 6 // Medarbejdertilfredshed 5 // Lokal forankring af løsning 4 // Potentiale for udbredelse 3 // Innovation og udfordrende løsning Medarbejdere i plejecentre og hjemmeplejen hjælper flere gange dagligt ældre borgere med fysiske funktionsnedsættelser med forflytning, fx når borgeren skal fra sengen til toilettet eller i bad. Typisk foretager de mellem 6 og 20 forflytninger dagligt. Det er tidskrævende, da forflytning af én borger ofte udføres af to medarbejdere. Derfor har i alt 770 medarbejdere i Odense, Aarhus og Slagelse afprøvet stationære loftlifte med et rumdækkende skinnesystem. Med til løsningen hører en mobil bade-/toiletstol, der kan indstilles i højden. Hermed kan forflytning af borgeren udføres af én medarbejder. Og antallet af tunge løft i uhensigtsmæssige stillinger med risiko for arbejdsskader og nedslidning reduceres. Projektet har involveret i alt knap 200 borgere. Hovedparten bor i plejecentre, mens 26 bor hjemme og modtager hjemmepleje. Når opgaven kan løses af én medarbejder, spares der også transporttid i hjemmeplejen, og ventetiden på den anden kollega hos borgeren (i hjemmeplejen og plejecentre) fjernes. Læring og gevinster Erfaringer fra projektet viser, at det ved op til 75 pct. af alle forflytninger er muligt at løse opgaven med én fremfor to med arbejdere. Der spares i gennemsnit ti minutter om dagen pr. borger. Det er afgørende, at der er et løbende og vedvarende fokus (både hos ledelsen, forflytningskoordinatorer og hos medarbejderne) på æn dringerne i arbejdsgangene (fra to til én). Alle medarbejdere, der forflytter, skal gennemgå et kompetenceudviklingsforløb. Den samlede løsning giver bedre arbejdsmiljø og reducerer tunge løft. Borgerne er tilfredse og trygge med at blive forflyttet af én medarbejder. Også yngre fysisk handicappede borgere kan få glæde af teknologierne. Stamdata -fonden: 14,0 mio. kr. Projektperiode: januar 2009 december 2010 Årsværksbesparelse i projektet: 10 Estimeret årsværksbesparelse ved fuld national implementering: Ca. 500 (potentielt kan effektiviseringen dog være endnu højere). Estimeret årlig besparelse ved fuld national implementering: mio. kr. Break even i projektet: Ca. 5 år (afhængigt af den enkelte kommunes udgangspunkt). Projektdeltagere Projektejer: Servicestyrelsen Offentlige samarbejdsparter: Hjælpemiddelinstituttet samt Odense, Aarhus og Slagelse kommuner Private samarbejdsparter: Borringia, Guldmann, Rambøll Læs også artikel om projektet på side

13 3 // CHIPKORT GIVER LÆGER OG SYGEPLEJERSKER HURTIG ADGANG TIL INFORMATIONER Single Sign On * 7 // Borgertilfredshed 3 1 // Produktivitetsog serviceforbedrede potentiale 2 2 // Teknologi og nye samarbejdsformer 1 6 // Medarbejdertilfredshed 5 // Lokal forankring af løsning 4 // Potentiale for udbredelse 3 // Innovation og udfordrende løsning Læger og sygeplejersker i sygehusvæsenet bevæger sig rundt mellem sengestuer, kontorer og afdelinger. Medarbejderne skal dog jævnligt have adgang til en computer for at dokumentere og hente information om patienterne (fx røntgenbilleder, medicinering mv.) i hospitalernes specialiserede it-systemer. Ofte taler system erne ikke sammen, så medarbejdere skal logge af ét it-system, før de kan komme ind i det næste. Bispebjerg Hospital estimerer, at læger i snit bruger op til 45 min. om dagen på at logge af og på it-systemer, mens sygeplejersker dagligt bruger ca. 30 min. og sosu assistenter 20 minutter. Det svarer samlet set til, at medarbejderne bruger i alt 15 årsværk på at logge af og på systemer. Derfor har medarbejdere på Bispebjerg Hospital og på Frederiksberg Hospital afprøvet et lille plastikkort med chip. Med chipkortet skal personalet kun logge ind én gang for at få adgang til de mange forskellige it-systemer med vigtige patientdata. Og når kortet trækkes ud igen, er der ingen personfølsomme data på computeren. Det har reduceret personalets tidsforbrug på at tilgå systemerne. Læring og gevinster Der blev foretaget observationer af ca. 750 log-on situationer. Det berørte personale foretager log-on gange dagligt. Ved opbygning af infrastruktur i form af servere, logiske sammenhænge og tynde klienter sikres mere hensigtsmæssige arbejdsformer. Ved implementering er det væsentligt at sikre sig stabile løsninger, ellers bliver systemet ikke brugt. Der er tale om en relativt simpel teknologisk løsning, som giver en væsentlig forbedring af arbejdsgangene for de berørte medarbejdere. Det vurderes, at en etableringsomkostning ved udbredelse vil være lavere end ved afprøvning af projektet. Det synes derfor at være en let tilgængelig løsning af god værdi for andre offentlige institutioner med lignende udfordringer. Stamdata -fonden: 6,0 mio. kr. Projektperiode: september 2009 december 2010 Årsværksbesparelse i projektet: 12 (ud af de 15 årsværk, projektet estimerede blev brugt på ventetid og til at logge af og på it-systemerne). Estimeret årsværksbesparelse ved national implementering: Break even i projektet: 2 år Projektdeltagere Projektejer: Bispebjerg Hospital Offentlige samarbejdsparter: Frederiksberg Hospital, Region Hovedstadens Koncern IT Private samarbejdsparter: Atea, Sun Microsystems, Business Mann, CSC, Investas, Net Design, SecureIT, Synmetric * Borgertilfredsheden er ikke vurderet, da løsningen ikke henvender sig til eller direkte berører borgere. 13

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere