Uddannelseschef. Job- og personprofil. SOSU Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelseschef. Job- og personprofil. SOSU Fyn"

Transkript

1 Uddannelseschef Job- og personprofil SOSU Fyn November 2017

2 Indhold 1 Overblik Om SOSU Fyn Overordnet om skolen Mission Vision og værdier Organisation og ledelse Skolens udvikling Jobprofil Personprofil Faglige kompetencer Ledelsesmæssige kompetencer Personlige kompetencer Ansættelsesprocedure

3 1 Overblik Stillingsbetegnelse Arbejdsgiver Reference Uddannelseschef SOSU Fyn Athenevænget Odense SV Hjemmeside: Refererer til direktøren Tiltrædelse 1. februar 2018 Øvrige vilkår Ansættelsesforløb Uddannelseschefen ansættes i henhold til gældende overenskomst, jf. aftale for ledere og lærere på SOSU-skoler (Modst. nr ). Stillingen er klassificeret i lønramme 35. Der indgås desuden resultatlønskontrakt. Pluss Leadership assisterer direktøren med rekrutteringen. Ansøgere skal være indstillede på at gennemgå en personprofiltest. Tidsplan Ansøgningsfrist: 2. december 2017 Første samtaler: 7. december 2017 Testforløb: 11. december 2017 Anden samtaler: 14. december 2017 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved fortrolig henvendelse til: Mogens Kragh Andersen, direktør, SOSU Fyn, tlf eller Karsten Vind, partner, Pluss Leadership A/S, tlf Ansøgning Søg stillingen på under Job. 3

4 2 Om SOSU Fyn 2.1 Overordnet om skolen SOSU Fyn er en selvejende institution med hjemsted på Fyn og med afdelinger i Odense C, Odense SV, Svendborg og Middelfart. Skolens mission, vision, værdier og organisation er her kort beskrevet. Dertil er givet en kort beskrivelse af skolens udvikling og aktuelle situation. For øvrig introduktion til skolen henvises til skolens hjemmeside ( Fyn.dk/om-os). 2.2 Mission Missionen for SOSU Fyn er: At uddanne elever til fagprofessionelle inden for sundhed, omsorg og pædagogik, ved at udvikle deres erhvervsfaglige kompetencer, faglige identitet og personlige kompetencer. At udvikle elevernes studieforberedende kompetencer og dermed give dem mulighed for fortsættelse i videregående uddannelser. At udvikle, udbyde og gennemføre efter- og videreuddannelsesaktiviteter inden for socialog sundhedsområdet samt det pædagogiske område. 2.3 Vision og værdier Visionen for SOSU Fyn er: Social- og Sundhedsskolen Fyn er et anerkendt, innovativt, sundhedsfremmende og attraktivt uddannelsessted. Med denne vision vil vi signalere, at vi ønsker at være synlige og respekteret for den gode kvalitet af vore uddannelser. Det gælder både hos ansøgere, elever, kursister, samarbejdspartnere og den øvrige omverden. Vore elever og kursister skal opleve et læringsmiljø, som er udfordrende og meningsfuldt, samt at uddannelserne har et godt image og gode fremtidsmuligheder. I vores tilgang ønsker vi at have fokus på udvikling, nytænkning og nyskabelse. Vi vil være proaktive og samlet set være et innovativt uddannelsessted. Vores tilgang til sundhedsfremme er det brede sundhedsbegreb, der både handler om kost og motion, men også om at livet opfattes sammenhængende, meningsfuldt, forståeligt og til at håndtere. SOSU Fyns værdigrundlag beskriver vi ved et samlet begreb om Professionalisme, som beskriver den tilgang, som vi har til vores måde at være sammen på, arbejde på og møde omverden på. Det betyder bl.a., at den enkelte ansatte tager ansvar for egen andel af at nå skolens mål og vision og samarbejder om at realisere de aktuelle målsætninger. Det betyder 4

5 også, at der er et højt kompetenceniveau hos de ansatte, som udfoldes i et tæt samarbejde om opgaveløsningen. På den måde arbejder vi på at skabe den bedst mulige kvalitet ved optimal brug af skolens ressourcer. Professionalisme handler også om at møde hinanden i en anerkendende og respektfuld dialog med plads til humor, kreativitet og forskellighed. Det skaber samlet engagement og arbejdsglæde. 2.4 Organisation og ledelse SOSU Fyn er en selvejende institution under staten, dvs. Undervisningsministeriet. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af SOSU Fyn, mens den daglige ledelse varetages af skolens direktør og chef- og ledergruppen. Skolen har valgt at organisere sig som en enhedsorganisation på tværs af skolens 4 geografiske afdelinger, som gengivet her: Direktøren, økonomi- og administrationschefen og uddannelseschefen udgør skolens chefgruppe, der varetager den overordnede strategiske ledelse af skolen. Uddannelseschefen har ansvaret for alle skolens uddannelsesaktiviteter, som er organiseret efter følgende struktur: 5

6 2.5 Skolens udvikling SOSU Fyn har over en årrække været i en endog meget positiv udvikling med en støt stigende udvikling i aktivitetsniveauet både på grunduddannelserne og på efter- og videreuddannelsesaktiviteter. SOSU Fyn er i forhold til andre SOSU-skoler velfungerende på de kvalitetsparametre, som skolerne måles på herunder elevtilfredshed, antal elever fra 9./10. klasse, gennemførelsesprocent og aftagernes tilfredshed. I de seneste år har skolens vækst dog været udfordret, og der har været et relativt stort fald i elevantal og dermed i aktivitetsniveau. Dette skyldes bl.a., at kommuner og regioner har nedsat dimensioneringen af antallet af praktikpladser, samt et vigende søgetal fra elever. Samtidig har SOSU Fyn arbejdet på en ændring af organisationen, så den i højere grad end tidligere fremstår som én samlet skole med samme profil, uddannelser og pædagogisk, didaktisk tilgang på tværs af skolens forskellige geografiske afdelinger. Det har bl.a. betydet, at de administrative funktioner er samlet under en fælles ledelse, og at der er skabt en bedre balance mellem helhedstænkning i uddannelserne og behovet for nærhed og lokal handlekraft. Det har også betydet, at alle uddannelsesaktiviteter er samlet under en fælles ledelse uddannelseschefen hvor dette tidligere var delt mellem fire afdelingschefer, fordelt på de forskellige lokationer. 6

7 3 Jobprofil Da den nuværende uddannelseschef har valgt at fratræde stillingen, søges en ny uddannelseschef med ansættelse 1. februar Uddannelseschefen har det overordnede ansvar for alle skolens uddannelser og efter- og videreuddannelser på skolens fire geografiske afdelinger og med reference til direktøren. Stillingen er endog meget central i SOSU Fyn, da ansvarsområdet udgør kerneopgaven i skolens virke. Til at hjælpe uddannelseschefen har denne en ledelseskonsulent, hvis opgave er i videst muligt omfang at understøtte uddannelseschefen med administrative og koordinerende opgaver. Uddannelseschefen er chef for 6 uddannelsesledere, der har den direkte ledelse af skolens undervisere og varetager den daglige og operationelle ledelse af skolens uddannelsesaktiviteter. Dette gælder også skolens center for innovation, læring og teknologi samt center for uddannelsesvejledning. Uddannelseschefen indgår i skolens chefgruppe, der varetager den strategiske ledelse af skolen. Chefgruppen består af direktøren, økonomi- og administrationschefen samt uddannelseschefen. Eksternt har uddannelseschefen en vigtig opgave i at sikre en løbende dialog med skolens interessenter. Her tænkes primært på de fynske kommuner og Region Syddanmark, der er de primære aftagere af skolens elever samt brugere af skolens efter- og videreuddannelser. Et vigtigt forum i denne sammenhæng er LUU de lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg der består af aktører inden for social- og sundhedsområdet i form af de faglige organisationer, kommuner og region. Formålet med disse udvalg er at styrke samarbejdet mellem SOSU Fyn og det lokale arbejdsmarked bl.a. gennem dialog om uddannelsernes plan og gennemførelse. Samlet rummer stillingen som uddannelseschef en høj kompleksitet, hvor det er afgørende, at uddannelseschefen kan skabe den rigtige balance og sammenhængskraft i forhold til en række forhold. Det gælder bl.a.: At arbejde for, at SOSU Fyn på tværs af 4 forskellige fysisk placerede afdelinger fremstår som én samlet integreret skole. Det betyder bl.a., at der skabes sammenhæng i de forskellige uddannelsers opbygning og indhold, at fordelingen af undervisertimer samlet disponeres ud fra en helhedsbetragtning, og at der er et tæt samarbejde på tværs af uddannelser og geografi. At sikre nærhed og lokal handlekraft i en sund balance med helheden. Det betyder bl.a., at ledere og undervisere på de enkelte afdelinger skal have de bedste rammer for at kunne agere hensigtsmæssigt. 7

8 At skabe den rette balance mellem drift og udvikling og forandringer på kort og lang sigt. Det betyder bl.a., at der med afsæt i en løbende afvikling af uddannelserne også sker en tilpas innovation og fornyelse, så nye tiltag omkring læring og pædagogisk praksis herunder teknologistøtte bringes i spil. At der er en god sammenhæng mellem at sikre de bedst mulige uddannelser af høj kvalitet og en sund økonomi. Det betyder bl.a., at uddannelseschefen skal sikre en effektiv ressourcedisponering, så ressourcerne anvendes, hvor det giver mest mening til glæde for undervisere, elever og skolen som helhed. Uddannelseschefens ansvar og opgaver omfatter samlet set: Ansvarlig for daglig drift af skolens uddannelser ved at være en aktiv og engageret leder, der skaber sammenhængskraft og en sund balance mellem kvalitet, trivsel og effektivitet. Ledelse af og sparringspartner for uddannelseslederne, hvor det handler om at spille hinanden gode. Ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af ikke-ledende medarbejdere inden for sit område og med bistand fra Løn- og personaleafdelingens medarbejdere. Ansvarlig for at sikre medarbejdernes kompetenceudvikling i overensstemmelse med skolens mission, vision, værdigrundlag og strategiske mål og indsatsområder, samt kompetenceprofilerne og personalepolitikken på området. Varetagelse af ledelsesmæssige opgaver i forhold til arbejdsmiljø for det personale, man har ansvar for. Ledelsesrepræsentant i skolens arbejdsmiljøgrupper. Ansvarlig for skolens pædagogiske IT-drift i samarbejde med IT Center Fyn. Ansvarlig for overholdelse af det aftalte driftsbudget. Ansvarlig for normering på uddannelses- samt efter- og videreuddannelsesområdet. Ansvarlig for den faglige og pædagogiske udvikling af skolens uddannelser. Ansvarlig for ajourføring af den lokale uddannelsesplan LUP. Ansvarlig for udarbejdelse af faglige, pædagogiske og administrative retningslinjer for skolens uddannelser i samarbejde med økonomi- og administrationschefen. Ansvarlig for overholdelse af love og bekendtgørelser vedrørende alle skolens uddannelser samt efter- og videreuddannelser. Uddannelseschefen skal i alle sammenhænge arbejde for en åben, imødekommende og inddragende tilgang, hvor ledere og medarbejdere ses som vigtige samarbejdspartnere i at skabe den bedst mulige kvalitet i uddannelserne inden for de givne rammer. På den helt korte bane inden for de første måneder vil uddannelseschefen af skolens ledelse blive vurderet i forhold til, at vedkommende har: 8

9 skabt sig et godt overblik over institutionen organiseringen, uddannelserne, personalet og samarbejdsparterne. etableret gode samarbejdsrelationer til medarbejdere, chefer og ledere, herunder gjort sig synlig i organisationen. sat sig grundigt ind i de forskellige uddannelser, som skolen tilbyder, og skolens pædagogiske, didaktiske metodegrundlag. afstemt samarbejdsformen med de to øvrige chefer og uddannelseslederne. 9

10 4 Personprofil Ansøgere til stillingen vil ud fra en helhedsbetragtning blive vurderet på de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. 4.1 Faglige kompetencer Da der er tale om en kompleks og krævende stilling, er det afgørende, at ansøgeren har relevant ledelseserfaring. Det er en fordel, men ikke et krav, at ansøgeren har erfaring med ledelse i selvejende uddannelsesinstitutioner gerne en SOSU-skole eller anden erhvervsskole og herigennem har erhvervet sig et godt kendskab til, overblik over, samt forståelse for de dagsordner, metoder og strukturer, der præger denne sektor. Alternativt kan ansøgeren have ledelseserfaring fra de organisationer kommuner eller regioner som er de primære aftagere af skolens elever, og hvorfra man har indsigt i de krav og forhold, som gælder for skolens primære fagområder. Uanset baggrund er det forventningen, at ansøgeren har forudsætningerne for at kunne bidrage til udvikling af strategier for det pædagogiske arbejde samt at lede og organisere den løbende afvikling af uddannelsesaktiviteterne på skolen. Vi forventer, at ansøgeren har: En relevant videregående uddannelse Relevant lederuddannelse, f.eks. diplomuddannelse i ledelse Forståelse for ledelse i organisationer, hvor både politik og samfundstendenser sætter rammerne for arbejdet Forståelse for pædagogiske, didaktiske og metodiske tilgange for at skabe den bedste læring Forudsætninger for at kunne lede aktivitetsniveauet i en organisation med cirka 110 ledere, undervisere og vejledere samt cirka 850 årselever. Det betyder bl.a., at ansøgeren skal forstå at skabe den rette balance mellem at arbejde overordnet og i helheder og samtidig at kunne sætte sig ind i detaljen, når opgaven kræver det. 4.2 Ledelsesmæssige kompetencer Med hensyn til ledererfaring vil der blive lagt vægt på, at uddannelseschefen kan skabe den rette sammenhængskraft mellem det strategiske og politiske niveau og det konkrete taktiske og operationelle niveau. Det betyder bl.a., at uddannelseschefen skal kunne være med til at sætte den strategiske dagsorden i en politisk kontekst. Her skal uddannelseschefen bringe den praktiske sammenhæng til uddannelser og skoledrift i spil. Samtidig skal uddannelseschefen kunne oversætte den strategiske retning til konkrete handlinger, der relaterer sig til uddannelserne og bl.a. kunne lede innovations-, forandrings- og læringsprocesser. Vi forventer, at ansøgeren 10

11 Kan demonstrere ledererfaring, herunder forståelse af ledelse af ledere i en form, hvor det handler om at spille hinanden gode. Har en tydelig ledelsesstil, herunder med en tydelig rammesætning af, hvad der er givet, og hvad der er til diskussion. Har præference for uddelegering og plads til forskellighed i organisationen, samtidig med evnen til at skabe sammenhængskraft. Kan bidrage med en tillidsfuld atomsfære og samarbejde i såvel chefgruppe som ledergruppe. Er strategisk tænkende og samtidig har evnen til at omsætte dette til en praksis, hvor kvalitet, trivsel og effektivitet ses i en sammenhæng. Er relations- og kommunikationsstærk dvs. kan formidle et budskab både skriftligt og mundtlig og kan være en værdifuld dialogpartner for andre og en katalysator for at skabe tværfagligt samarbejde. 4.3 Personlige kompetencer I tillæg til ovenstående vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren er en person med stærke relationelle kompetencer, der i sin stil er: Nysgerrig og tillidsvækkende Engagerende og motiverende i sin tilgang til opgaver og samarbejder Samarbejds- og dialogorienteret Analytisk, struktureret og med organisationstalent Beslutningsdygtig og handlekraftig Uhøjtidelig og humørfyldt Robust med evnen til at håndtere perioder med endog meget højt arbejdspres og samtidig kan sikre, at der er en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv. Uddannelseschefen skal have et personligt værdisæt, som er i harmoni med skolens værdbegreb Professionalisme. 11

12 5 Ansættelsesprocedure Til at styre rekrutteringsprocessen har ledelsen nedsat et ansættelsesudvalg. Udvalget består af: Mogens Kragh Andersen, direktør Carlo Vajhøj, økonomi- og administrationschef Merete Glossing Poulsen, uddannelsesvejleder Ellen Kjær Petersen, uddannelssleder Henrik Gräs, uddannelsesleder Marian Peters, underviser Ulla Jeppesen, underviser Jane Petersen, administrativ medarbejder Karsten Vind, partner, Pluss Leadership A/S Ansættelsesudvalget vurderer ansøgeren ud fra de i afsnit 4 nævnte kriterier og er et rådgivende organ for direktøren. Ansættelsesproceduren omfatter: Vurdering af de skriftlige ansøgninger 1. interviewrunde med 4-6 ansøgere med ansættelsesudvalget Personprofiltest, referencetagning og forberedelsesopgave til 2. interview 2. interviewrunde med 2-3 ansøgere med ansættelsesudvalget. Efter 2. interviewrunde træffer ledelsen den endelige beslutning. November 2017 Karsten Vind Pluss Leadership A/S 12

Direktør. Job- og personprofil. Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Direktør. Job- og personprofil. Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Direktør Job- og personprofil Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Februar 2017 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg... 4 2.1 De overordnede rammer for

Læs mere

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 26. oktober 2012 Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 1. Indledning Skolen arbejder indenfor politikområderne arbejdsmarked, erhverv og uddannelse. Skolen er en selvejende institution under Ministeriet

Læs mere

Direktør. Job- og personprofil. UCRS (UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern)

Direktør. Job- og personprofil. UCRS (UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern) Direktør Job- og personprofil UCRS (UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern) Oktober 2017 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern... 4 2.1 Overordnet om skolen... 4 2.2 Mission...

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør 21. september 2011 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør Job- og personprofil Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg søger en ny direktør, der vil medvirke til at fastholde og

Læs mere

Direktør. Stillings- og personprofil. SOSU Nord

Direktør. Stillings- og personprofil. SOSU Nord Direktør Stillings- og personprofil SOSU Nord Marts 2016 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om SOSU Nord... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Mission... 5 2.3 Vision og værdier... 5 2.4 Organisation

Læs mere

Ledelsesorganisering og ledelseskompetencer ved Social- og Sundhedsskolen Fyn

Ledelsesorganisering og ledelseskompetencer ved Social- og Sundhedsskolen Fyn Ledelsesorganisering og ledelseskompetencer ved Social- og Sundhedsskolen Fyn Den overordnede ledelse for Social- og Sundhedsskolen Fyn udgøres af bestyrelsen. Den daglige ledelse forestås af en direktør,

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter Job og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter I det følgende beskrives jobbet som direktør i Danske Fysioterapeuter og de kompetencer og kvalifikationer, foreningen lægger vægt på i forbindelse med

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Nyborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Nyborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Nyborg Gymnasium September 2012 Opdragsgiver Nyborg Gymnasium Adresse Skolebakken 13 5800 Nyborg Telefon: 65 31 02 17 www.nyborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Oktober 2014 Stillings- og personprofil Rektor - Struer Statsgymnasium Generelle oplysninger Adresse

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Rekruttering af chef til Center for Udvikling og Økonomi, Børn og Unge. - job- og kompetenceprofil

Rekruttering af chef til Center for Udvikling og Økonomi, Børn og Unge. - job- og kompetenceprofil Rekruttering af chef til Center for Udvikling og Økonomi, Børn og Unge - job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund Vilkår 2. Organisation, vision og værdigrundlag 3. Omgivelserne Forventningerne 4.

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning

Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning 03.12.2013. Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning Job- og personprofil Baggrund Skive Kommune søger en ny direktør til Teknisk Forvaltning. Skive Kommune Skive er historisk en

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Kommerciel chef til Smukfest. Skanderborg Festivalklub

Kommerciel chef til Smukfest. Skanderborg Festivalklub Skanderborg Festivalklub Pluss Leadership A/S December 2016 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Smukfest... 4 3 Jobprofil... 5 4 Personprofil... 8 4.1 Erhvervsmæssig baggrund og faglige kompetencer... 8 4.2 Ledelsesmæssige

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Favrskov Gymnasium

Rektor. Stillings- og personprofil. Favrskov Gymnasium Rektor Stillings- og personprofil Favrskov Gymnasium Januar 2017 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Favrskov Gymnasium... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Mission/hensigtserklæring... 5 2.3 Hoved-

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Leder af Dagplejen. Job- og personprofil

Ikast-Brande Kommune søger. Leder af Dagplejen. Job- og personprofil Ikast-Brande Kommune søger Leder af Dagplejen Job- og personprofil Børne- og Undervisningsområdet 01-10-2013 1 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 3 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Bilag 5-1: Strategipapir for SOSU Fyn

Bilag 5-1: Strategipapir for SOSU Fyn Bilag 5-1: Strategipapir for SOSU Fyn 2020 Redigeret 2017-08-09 Kvalitet i uddannelserne Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har i erhvervsuddannelsesreformen opstillet 4 kvalitetsmål for

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

IT-chef til Smukfest. Skanderborg Festivalklub

IT-chef til Smukfest. Skanderborg Festivalklub Skanderborg Festivalklub Pluss Leadership A/S December 2016 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Smukfest... 4 3 Jobprofil... 5 4 Personprofil... 8 4.1 Erhvervsmæssig baggrund... 8 4.2 Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for JobService Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Referat fra 4. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. september 2007 kl. 14 16 på skolens afdeling i Svendborg

Referat fra 4. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. september 2007 kl. 14 16 på skolens afdeling i Svendborg 1 Referat fra 4. møde i bestyrelsen for Social- og onsdag den 26. september 2007 kl. 14 16 på skolens afdeling i Svendborg Til stede: Direktør Erik Knudsen, CVU Lillebælt udpeget af CVU Lillebælt Socialudvalgsformand

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole Januar 2017 Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire tidligere folkeskoler blev nedlagt, og én

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere