Bilag. Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Udvikling af Børne- og Skoleområdet"

Transkript

1 Bilag Udvikling af Børne- og Skoleområdet Indhold: BILAG 1. BUDGETFORLIG BILAG 2. ARBEJDSGRUPPER... 3 BILAG 3. INSPIRATION OG LITTERATUR... 4 BILAG 4. KOMMISSORIUM, ORGANISERING OG TIDSPLAN... 6 KOMMISSORIUM... 6 ORGANISERING... 7 TIDSPLAN... 8 BILAG 5. BILAGSTABELLER... 9 BILAGSTABEL 0. INDSKREVNE I DAGPLEJEN... 9 BILAGSTABEL 1. PRIVATSKOLEELEVER PR. 100 ELEVER... 9 BILAGSTABEL 2. BEFOLKNINGENS UDVIKLING I BYER I VESTHIMMERLAND BILAGSTABEL BILAGSTABEL 4. KOMMUNERNES ENHEDSUDGIFTER (VESTHIMMERLANDS KOMMUNE) BILAGSTABEL 5. PRISEN FOR 0-2 ÅRIGE I HENHOLDSVIS DAGPLEJEN OG INTEGREREDE INSTITUTIONER BILAGSTABEL 6. ELEV OG KLASSETAL 205/ BILAGSTABEL 7. BYGNINGER BILAGSTABEL 8. NØGLETAL TANDPLEJE- OG SUNDHEDSPLEJE BILAGSTABEL 9. NØGLETAL FOLKESKOLEN (UNDERVISNINGSUDGIFTER) BILAGSTABEL 10. FOLKETAL OG FREMSKRIVNING PÅ ALDERSGRUPPER BILAG 6. BYGNINGER - FRA KOMMUNALSKOLE TIL FRISKOLE BILAG 7. SPECIFIKATIONER VEDR. LØSNINGER FORÆLDREKURSER HØJKVALITETSINSTITUTIONER

2 Bilag 1. Budgetforlig 2015 Følgende formulering fremgår i budgetforliget for budget 2015: I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 er der udarbejdet et oplæg om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at igangsætte en solid proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene, og som er baggrund for rapporten det gælder de faldende børnetal og de økonomiske konsekvenser heraf. Processen skal give mulighed for en grundig debat og analyse af udfordringernes betydning for udviklingen af børne- og skoleområdet det gælder såvel de faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske udfordringer og konsekvenser. Samtidig skal processen også belyse de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne. Målet for processen er at finde løsninger, der sikrer en større stabilitet og sikkerhed for børne- og skoleområdets faglige indsatser og økonomi samt udviklingen i landdistrikterne. Det efterfølgende arbejde skal sikre en flerårig plan, der medfører, at der udarbejdes forslag, der kan bibringe med driftsbesparelser på baggrund af det faldende børnetal. Ved vedtagelse af en flerårig plan er aftaleparterne sindet at sikre børne- og skoleområdet et budget, der understøtter den vedtagne plan. Oplægget udarbejdes af en ad-hoc gruppe, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet. Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Kommissorium: Der skal udarbejdes en handleplan/procesplan for kapacitetstilpasninger på dagtilbud og skoleområdet. Planen godkendes af ad-hocgruppen den 1. december Følgende interessenter kan indgå i arbejdet: Skoler, dagtilbud, bestyrelser, ungeråd, faglige organisationer, forvaltningen og den nedsatte politiske gruppe. Arbejdet skal foregå i perioden 1. november 2014 til 1. maj

3 Bilag 2. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperepræsentation: Antal deltagere 0-5 år Indskoling Mellemtrin Udskoling/unge Geografi Sundhedsplejen 3 PPR 5 Dagplejen 2 Dagtilbud 2 Landsbyordningerne (LBO) 2 SSP/Ungdomsskolen 2 UU klassescentret 1 Folkeskoleområdet 11 FOA (lokale repr.) 2 BUPL (lokale repr.) 4 DLF (lokale repr.) 3 Tovholdere (forvaltning) 7 I alt deltagere i grupper

4 Bilag 3. Inspiration og litteratur Litteratur fra hjemmesiden/udleveret og indhentet i processen: AKF, Den højtpræsterende skole CASA, Investeringer i sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger er indsatsen i forhold til udsatte børn og unge CBS, CEBR, Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i Danmark CEFU, Unge i landdistrikter og yderområder Cepos 2013 CEPOS, De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger CEPOS, Lærerkompetencer og læring i folkeskolen Danmarks Statistik, Dansk Byplanlægningslaboratorium, Vejkantsdanmarks fremtid Danske Kommuner, Nyhedsmagasin nr. 08 / 2015, Vi sejler alle i den samme sø, Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania ECO Nøgletal for Vesthimmerlands Kommune EVA, Kvalitetsarbejde i dagplejen EVA, Inklusion i dagtilbud EVA, Motiverende undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet EVA, Undervisningsministeriet. 2013, Talis 2013 Hattie John, Visible Learning Holbæk Kommune, jan 2015: Små og store skoler - et notat om forskningen Implement, Det økonomiske udfordringsbillede for kommunerne i Region Nordjylland KL m.fl. 2014, Yderområder på forkant KL og Dansk Clearingshouse (Aarhus Universitet), Virkningsfulde tiltag i dagtilbud KL, De udsatte børn - fremtiden er deres KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) februar 2015, Så meget koster en skoleelev, Kommunernes enhedsudgifter på skoleområdet 2009/ /2013 KORA, Konsekvenser af en ændret skolestruktur KORA, marts Så meget koster et barn i dagtilbud, kommunernes enhedsudgifter til dagtilbud KORA, Sådan passer kommunerne børn Ministeriet for Børn og Undervisning, Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud Niras for Socialstyrelsen, 2012, Socialrådgivere i Dagtilbud OECD 2002 Ontario (Canada), Inspiration Oplæg til Partnerskabsaftale mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune Oxford Research, feb. 2015, Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg By Region Nordjylland, Udkast - Vores kommune Rådet for Børns Læring, Inkluderende fællesskaber i dagtilbud SFI, Skolen og den sociale arv 4

5 SFI, 2009, Børnehavernes betydning for børns udvikling SFI, Daginstitutionernes betydning for børns udvikling SFI, En forskningsoversigt over opgørelsesmetoder, Børnehavens normeringer SFI, Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen Socialstyrelsen, Socialrådgivere på skoler og i dagtilbud Teknologisk Institut, Skoler i Landdistrikter Thisted Kommune, Udviklingsplan for skoleområdet UCC, Evaluering af profilskolekonceptet i Københavns Kommune Undervisningsministeriet, Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse Vesthimmerlands Kommune, Specialområdet og strategi for inklusion (notat fra PPR) Vesthimmerlands Kommune, DBA - DialogBaseret Aftalestyring , Børne- og Skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Foreløbig Kvalitetsrapport for 2014 Vesthimmerlands Kommune, Forslag om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Hvor kommer tallene fra? Vesthimmerlands Kommune, Orientering om specialområdet til det politiske udvalg Vesthimmerlands Kommune, Præsentation af ressortområder Vesthimmerlands Kommune, 2015Opfølgning på Masterplan vedr. bygninger på skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Befolkningsprognose Vesthimmerlands Kommune, Budget 2015 Vesthimmerlands Kommune, Budgetaftale 2015 Vesthimmerlands Kommune. Orientering om Udvikling af Børne- og Skoleområdet Ørsted Andersen, 2010, Lektor ved DPU vedr. forskning i det finske uddannelsessystem Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut, Boligmarkedet uden for de store byer Aalborg Universitet, Leadership Pipeline i den offentlige sektor Aalborg Universitet, En undersøgelse af skolernes betydning for den sociale kapital i lokalsamfund. Aalborg Universitet. Jørn Møller. Inspirationsindlæg vedr. udvikling i landdistrikter Aarhus Universitet DPU, Egelund & Laustsen, 2006, School Closeure: What are the consequences for the local society Aarhus Universitet, Effekter af Daginstitutionstilbud Aarhus Universitet, Humlum, M. and N. Smith. Long-Term Effects of School Size on Students' Outcomes Aarhus Universitet, Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning, viden om inklusion Aarhus Universitet, DPU, Kragh-Müller & Charlotte Ringsmose. Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. Aarhus Universitet, DPU, Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Aarhus Universitet, DPU, Forskningsrapport. Dagplejen i Danmark Aarhus Universitet,2013. Forskningsrapport, Dagplejen i Danmark Inspirationsindlæg på Kick Off den 22. januar 2015: Henrik Kruse, Kommunaldirektør: Udvikling af Børne- og skoleområdet Jørn Møller, Aalborg Universitet: Har landsbyerne en fremtid? Jens Jungersen, Jammerbugt Kommune; Skoleudvikling og Landdistriktsudvikling Niels Egelund, Aarhus Universitet: Fremtidens skoleudvikling - behov set fra barnets perspektiv 5

6 Bilag 4. Kommissorium, organisering og tidsplan Kommissorium Der er følgende generelle kommissorium til grupperne, som har den overordnede opgave at drøfte, bearbejde og komme med løsningsforslag ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvori følgende elementer indgår: Fremtidens faglige, pædagogiske og sociale udfordringer og muligheder - f.eks. nye læringsmiljøer, metoder, samarbejdsformer og strukturer (på børneniveau) Løsningsmodeller: Enheder, målgrupper og størrelse De udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne Nye muligheder ift. inklusion/specialområdet Løsningerne ift. de fysiske rammer - udfordringer og muligheder Løsningens bæredygtighed? - fra forskellige perspektiver (barnets/den unges, de fagprofessionelles, lokalsamfundets) I forbindelse med de forskellige løsninger skitseres både muligheder og konsekvenser - herunder også afledte konsekvenser f.eks. i forhold til transport, personale og lokalsamfund. I forhold til følgende grupper er der desuden følgende specifikke elementer: 0-5 år: Dagpleje og integrerede institutioner - muligheder? - og konsekvenser? Udskoling/unge: Et fagligt ungemiljø f.eks. samarbejde mellem jobcenter og de sociale indsatser for voksne Opgaver til Ungerådet: Kendetegn ved et godt ungemiljø (hvad er et godt ungemiljø for en ung i 8. klasse og en ung på en ungdomsuddannelse?) Kendetegn ved gode overbygningsskoler? Kendetegn ved det gode lokalsamfund set fra et ungeperspektiv? Samspil mellem forskellige tilbud til unge herunder folkeskolens overbygning, efterskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsskole, foreninger, kultur og fritid m.v. Geografisk gruppe (Nord, Midt og Syd): Struktur i løsningsmodellen ift. samarbejde, ledelse, administration - herunder ind i forvaltningen Løsningens økonomi (ressourcerammer, ressourcetildeling, reduktioner i et 4 års perspektiv og forudsætninger herfor (med support fra forvaltningen)) Alle grupperne vil ved opstart (den 22. januar 2015) modtage en materialepakke, som indeholder baggrundsmateriale f.eks. publikationer, artikler, kortmateriale m.v. Materialet kan anvendes som inspiration til gruppernes drøftelser og arbejde. 6

7 Organisering Arbejdet er forankret i Ad-hoc gruppen, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet og Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Der nedsættes en Dialoggruppe, der løbende vil sikre, at der kan ske en gensidig dialog og orientering mellem arbejdsgrupperne og Ad-hoc gruppen. Dialoggruppen er sammensat af to deltagere fra hver af de fem arbejdsgrupper. I illustrationen nedenfor er organiseringen skitseret. 7

8 Tidsplan 1 2 Forberedelse til opstartsmøde (materialepakker m.v.) Forberedelse til proces, grupper, inspiration, konkret tilrettelæggelse og opstart 3 Tovholdermøde 4 Møde i ad-hoc gruppen 2014 Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni 5 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen Grupperne igangsættes og påbegynder arbejdet 6 (arbejds- og inspirationsdag) 7 Tovholdermøde 8 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen 9 Arbejdsgrupperne arbejder 10 Skriftlig opsamling fra drøftelser Tovholdermøde 12 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen 13 Arbejdsgrupperne arbejder Møde i Ad-hoc gruppen og Ungerådet 3 15 Udvalget (Ad-hoc udvalg) og bestyrelser mødes 9 16 Materiale samles i 1. udkast 17 Tovholdermøde Præsentation af materialet og 18 viderebearbejdning (på proces-/arbejdsmøde) 19 Møde Ad-hoc udvalg og dialoggruppen Opdatering af materialet - 2. udkast 21 Tovholdermøde Verificeringsmøde og afsluttende gennemgang 22 af materialet 23 Endelig justering af materialet 24 Afsluttende tovholdermøde Samlet oplæg fremsendes 8. maj Ad-hoc udvalget Møde med ledere og 27 bestyrelsesrepræsentanter 28 Præsentation på temamøde i Byrådet 29 Borgermøde

9 Bilag 5. Bilagstabeller Bilagstabel 0. Indskrevne i dagplejen Indskrevne Antal 0-2 årige Pasningsgrad 65% 64% 60% 53% 48% 52% Kilde: Statistikbanken.dk, tabel PAS11 vedr. indskrevne og FOLK1 vedr. børnetal Bilagstabel 1. Privatskoleelever pr. 100 elever , , ,9 10,9 11 Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal Bilagstabel 2. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland Bilagstabel 2.1. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland Aars Vindblæs Hornum Vester Hornum Farsø Aalestrup Vognsild Hele kommunen Aggersund Vegger Fandrup Løgstør Havbro Hvalpsund Ullits Overlade Vilsted Simested Østrup Gedsted Strandby Ranum Befolkningsudviklingen i Vesthimmerlands byer ,1% -10,5% -11,0% -11,1% -12,1% -8,4% -0,4% -1,0% -1,1% -1,4% -1,9% -2,8% -3,9% -4,1% -4,8% -5,0% Kilde: Region Nordjylland, Udkast, Vores Kommune, Vesthimmerland Befolkningsudviklingen (omtegnet). 0,4% 2,7% 7,2% 6,0% 5,9% 5,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% Procentberegninger af uensartede værdier kan forvrænge billedet, hvorfor der i følgende bilagstabel 2.2 er en tabel med absolutte værdier (beregnet). 9

10 Bilagstabel 2.2. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland (beregnet) Befolkningstal 2014 Ændringer (fra rapport) Beregnet antal 2007 Difference Ranum ,1% Strandby ,1% Gedsted ,0% Østrup ,5% Simested ,1% Vilsted 228-8,4% Overlade 489-5,0% Ullits 295-4,8% Hvalpsund 678-4,1% Havbro 374-3,9% Løgstør ,8% Fandrup 205-1,9% Vegger 347-1,4% Aggersund 347-1,1% Hele kommunen ,0% Vognsild 255-0,4% Aalestrup ,4% Farsø ,7% Vester Hornum 568 5,0% Hornum ,9% Vindblæs 229 6,0% Aars ,2% Kilde: 1. kolonne: Byer med mere end 200 indbyggere, 2. kolonne: Befolkningstal 2014, Danmarks Statistik BEF44 (2014), 3. kolonne: Procentvise ændringer fra rapporten Udkast, Vores Kommune, Region Nordjylland, 4. kolonne: Beregnet antal indbyggere i 2007, 5. kolonne: Difference i indbyggertal (abs). 10

11 Bilagstabel 3. Enhedspris pr. barn i dagplejen, 2013 Enhedspris pr. 0-2 årig i daginstitution, 2013 Kommunefordelte tal for enhedsudgifter i institutioner 3-5 år, 2013 Kilde: KORA, Så meget koster et barn i dagtilbud, marts 2015 (ovenstående 3 tabeller) 11

12 Bilagstabel 4. Kommunernes enhedsudgifter (Vesthimmerlands Kommune) Kilde: KORA februar 2015, Så meget koster en skoleelev. 12

13 Bilagstabel 5. Prisen for 0-2 årige i henholdsvis Dagplejen og integrerede institutioner Grundlaget for beregningen er, at alle pasningstyper omregnes til enheder: 1 fuldtidsplads i børnehave svarer til 1 enhed. 1 deltidsplads i børnehave svarer til 0,6 enhed årig fuldtidsplads svarer til 1,85 enhed. Dagplejen: Lønudgiften for en dagplejer er i 2015 på kr. (budget 2015 gennemsnit). I budgettet er der regnet med pasning af 3,75 barn pr. dagplejer. Lønudgift pr. 0-2 årig bliver så: kr. / 3,75 barn = kr. pr. barn Børnehaverne: Lønudgiften i børnehaverne er i 2015 på kr. (budget 2015 gennemsnit). I budgettet er der regnet med åbningstid på 51 timer og belastningsgrad på 10,6. Det giver 4,811 time pr. 3-5 årig. Altså passes der 7,69 børn pr. fuldtidsansat. Lønudgiften pr. 3-5 årig bliver så: kr. / 7,69 = kr. pr. barn 0-2 årige i integreret institution: 0-2 årige ganges med 1,85 i forhold til børnehaveplads. Det giver således * 1,85 = kr. Altså det samme som prisen pr. barn i dagplejen. ( kr. mod kr.) Når der reguleres i løbet af budgetåret, reguleres der med kr. pr. enhed. Det giver så kr. x 1,85 = kr. pr. 0-2 årig i daginstitutioner, hvilket er ca. det samme beløb som dagplejen reguleres med ( kr. pr. barn). Bilagstabel 6. Elev og klassetal 205/16 Bilagstabel 6.1. Elev- og klassetal 2015/16 pr (almenklasser) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. I alt Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Toppedalskolen Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Ullits Vestrup Vester Hornum Østermarkskolen Aalestrup Aars Kilde: Elev- og klassetal pr

14 Bilagstabel 6.2. Elev- og klassetal for 2015/16 (fremskrevet - er anvendt i løsninger) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. I alt Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Toppedalskolen Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Ullits Vestrup Vester Hornum Østermarkskolen Aalestrup Aars I alt: Kilde: Fremskrevne elevtal for skoleår 2015/16 14

15 Bilagstabel 7. Bygninger Bilagstabel 7.1. Bygninger - gennemgang af skoler 2015 Skole Opgave - bygningsdel Prisoverslag Blære Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation med varmegenvinding kr Udbygning af eltavler kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Farsø Skole Renovering af tag over indskoling kr Belysning ude forbedres kr Renovering af tegltag over AKT kr Diverse almindelig vedligeholdelse kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Gedsted Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation og indeklima kr Udskiftning af vinduer/døre kr Renovering/reetablering af tag kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Hornum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Udskiftning af tagpap tag kr og 7. klasse: fjerne skorsten, nyt gulv og loft kr Udskiftning af døre og vinduer kr Ommuring af utæt gavl kr Værested / musik hus kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Løgstør Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Udskiftning af vinduer kr Udbedring af murværk + støttemur kr Ventilation / indeklima kr Nyt eternittag Muldvarpen kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Overlade Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Tagudskiftning kr Vinduer kr CO2 styret ventilation kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Ranum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation kr Nyt paptag kr Nye yderdøre kr Vinduer kr Udvendig flisebelægning kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Strandby Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ny tagbelægning kr Totalrenovering af skolekøkken kr Renovering af gymnastiksal og omklædningsrum kr Ventilation kr Efterisolering af tag/loftsrum kr Vinduer kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr

16 Toppedalskolen Diverse almindelig vedligeholdelse kr (Brøndumvej + Vilstedvej) Ventilation kr Vinduer kr Tag kr Renovering af klasser kr Nyt køkken kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Ullits Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Indgangsparti og kældervinduer kr Efterisolering af læreværelse kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Vester Hornum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Vinduer/døre kr Ventilation kr Efterisolering af facade lærerværelse kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Vestrup skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Indeklima/ventilation kr Nyt indgangsparti/vindfang kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Aalestrup skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation kr Tegltage kr Eternittage kr Vinduer kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Aars skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Indeklima/ventilation kr Gulv kr Tag kr Elevator kr kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr

17 Bilagstabel 7.2. Bygninger - gennemgang af dagtilbud i Aars Børnehave Opgave - bygningsdel Prisoverslag Løvsangervej 23 Fuger i murvæk + sokkel gennemgang kr "Bakgården" 1 ny hoveddør kr ovenlys, 2 gavlvinduer, male vinduer kr Nye eternittag pl, udhæng / stern, pap på udetoilet kr Ny belysning kr Vent / køkken / gulve / lofter / badevær. er ok kr. - I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Gislumvej 70 - er ikke besøgt - Mejsevej 1A Ny muroverlægger, div. fuger + sokkel kr Nye døre kr Nye vinduer kr Ny belysning kr Ventilation til det resterende kr Opdatering gulve kr Lofter / støj kr Tag / køkken / badevær. er ok kr. - I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Oustrupvej 22 Isolering af bygning udefra kr "Trollehøjen" Resterende døre udskiftes kr Resterende vinduer udskiftes kr Nyt tag kr Nyt ventilationsanlæg på tag kr Badeværelser til personale kr Nyt køkken kr Nye gulve kr Lofter / støj kr Isolering af kælder kr Udv. rampe kr Opretning af støttemur kr Ny pavillion kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Præstegårdsvej 13 Murværk - årlige vedligeholdelse kr nye døre kr Resterende vinduer skiftes kr Opretning af tegltag + isolering kr Udskiftning af eternittag incl. isolering kr Ventilation mangler generelt - svært at løse på 1.sal kr Isolering af kælder kr Udskiftning af gulve kr Udskiftning af badeværelser kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr

18 Bilagstabel 8. Nøgletal Tandpleje- og Sundhedspleje Vesthimmer -lands Kommune Smnl. gruppen Region Nordjylland Hele landet Budget Kommunal tandpleje kr årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Regnskab Kommunal tandpleje kr årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Kilde: ECO Nøgletal (KORA april 2015), Vesthimmerlands Kommune Antallet af sammenligningskommuner for Vesthimmerlands Kommune er: 11 (Jammerbugt, Varde, Holstebro, Hjørring, Thisted, Næstved, Vejen Vejle, Frederikshavn, Struer, Vesthimmerlands) Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er højt 18

19 Bilagstabel 9. Nøgletal Folkeskolen (undervisningsudgifter) Vesthimmerlands Kommune Smnl. gruppen Region Nordjylland Hele landet Budget Folkeskoler kr årig Fællesudg. for kom. saml. skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Regnskab Folkeskoler kr årig Fællesudg. for kom. saml. skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks (budget 2015) 112,5 96,8 102,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks (budget 2015) 97,3 96,5 97,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks (budget 2015) 115,6 100,3 104,5 100,0 Antallet af sammenligningskommuner for Vesthimmerlands Kommune er: 11 (Silkeborg, Syddjurs, Thisted, Varde, Hjørring, Sorø, Vejen, Vejle, Vesthimmerlands, Holstebro, Næstved) Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er højt Kilde: ECO Nøgletal, Vesthimmerlands Kommune, april

20 Bilagstabel 10. Folketal og fremskrivning på aldersgrupper Folketal og fremskrivning på aldersgrupper år 3-5 år 6-12 år år år Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken: Folketal 1. januar: FOLK1, samt befolkningsfremskrivning 2014: FRKM114 20

21 Bilag 6. Bygninger - fra kommunalskole til friskole Nedenfor skitseres de kommunale muligheder for at sælge bygningerne fra kommuneskolen til en friskole. Notatet er udarbejdet af kommunens Juridiske Kontor i marts Generelt: Ved salg af kommens faste ejendom er man underlagt reglerne i udbudsbekendtgørelsen, som siger at salg af fast ejendom skal sendes i offentligt udbud, således at offentligheden for mulighed for at købe, foruden at ejendommen sælges til højst pris, som antages at være markedsprisen. Men ifølge Udbudsbekendtgørelsen 2, stk. 2 nr. 6 er det muligt at fritage kommunen for udbud ved salg af fast ejendom til institutioner, som kommunen via anden lovhjemmel kan yde anlægsstøtte til, herunder Friskoler og Efterskoler. Specielt: Hvis den fremtidige skolestruktur i Vesthimmerlands Kommune medfører at der lukkes skoler, og forvaltningen herefter står tilbage med fysiske ejendomme, som har begrænsede anvendelsesmuligheder, vil det være en oplagt mulighed at afhændes disse til andre skoleformål, som for eksempel en nystartet Friskole. Vesthimmerlands kommune her mulighed for efter Kommunestyrelseslovens 68, at støtte selvejende institutioner som de via anden lovhjemmel kan yde anlægsstøtte til. Det vil sige at det er op til kommunen om man ønsker at sælge ejendommene eller overdrage dem via et symbolsk beløb. Det er kommunens eget valg, om der indhentes en mæglervurdering til at klarlægges prisen for ejendommen. En mæglervurdering vil kun være relevant i den situation, hvor kommunen ønsker at sælge ejendommen, og ikke ved en overdragelse. Praktisk: Ved et salg vil ejendommen skulle fraskilles den kommunale ejendomsportefølje, det vil skulle ske ved en matrikulær sag, som kommunen betaler en landinspektør for at udføre, hvis ikke hele matriklen sælges. Der skal udarbejdes købsaftale uanset kommunen vælger salg eller overdragelse. Der vil i begge situationer være tale om handelsomkostninger til tinglysning, refusion og juridisk rådgivning for køber. Tinglysningsomkostningerne vil udgøre de største omkostninger, da de beregnes ud fra ejendommens værdi. Ud fra praksis i kommunen påtager vi os ofte at betale tinglysningsomkostningerne, men der er mulighed for via købsaftalen, at aftale en deling mellem køber og sælger. Ud fra et planmæssigt synspunkt, ses der ikke at være hindringer i forhold til planloven eller områdets anvendelse, da bygningerne tidligere og fremadrettet vil blive anvendt til de samme formål. Det er kun hvis friskolen ønsker særlige idrætsaktiviteter eller udvidelse af legeplads eller andet, som ikke i forvejen findes i relation til ejendommene. Så vil de skulle søge om tilladelser. Konklusion: Vesthimmerlands Kommune vil godt kunne sælge eller overdrage de fysiske ejendomme fra en kommuneskole til en Friskole uden offentligt udbud og uden tilladelse fra Statsforvaltningen, idet kommunen efter friskoleloven 23, stk. 4 kan yde anlægsstøtte til Friskoler. Yderligere lovgrundlag vil være Kommunestyrelseslovens 68. Desuden skal kommunen være opmærksom på, at der kan komme handelsomkostninger, herunder en mæglervurdering. 21

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere