Bilag. Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Udvikling af Børne- og Skoleområdet"

Transkript

1 Bilag Udvikling af Børne- og Skoleområdet Indhold: BILAG 1. BUDGETFORLIG BILAG 2. ARBEJDSGRUPPER... 3 BILAG 3. INSPIRATION OG LITTERATUR... 4 BILAG 4. KOMMISSORIUM, ORGANISERING OG TIDSPLAN... 6 KOMMISSORIUM... 6 ORGANISERING... 7 TIDSPLAN... 8 BILAG 5. BILAGSTABELLER... 9 BILAGSTABEL 0. INDSKREVNE I DAGPLEJEN... 9 BILAGSTABEL 1. PRIVATSKOLEELEVER PR. 100 ELEVER... 9 BILAGSTABEL 2. BEFOLKNINGENS UDVIKLING I BYER I VESTHIMMERLAND BILAGSTABEL BILAGSTABEL 4. KOMMUNERNES ENHEDSUDGIFTER (VESTHIMMERLANDS KOMMUNE) BILAGSTABEL 5. PRISEN FOR 0-2 ÅRIGE I HENHOLDSVIS DAGPLEJEN OG INTEGREREDE INSTITUTIONER BILAGSTABEL 6. ELEV OG KLASSETAL 205/ BILAGSTABEL 7. BYGNINGER BILAGSTABEL 8. NØGLETAL TANDPLEJE- OG SUNDHEDSPLEJE BILAGSTABEL 9. NØGLETAL FOLKESKOLEN (UNDERVISNINGSUDGIFTER) BILAGSTABEL 10. FOLKETAL OG FREMSKRIVNING PÅ ALDERSGRUPPER BILAG 6. BYGNINGER - FRA KOMMUNALSKOLE TIL FRISKOLE BILAG 7. SPECIFIKATIONER VEDR. LØSNINGER FORÆLDREKURSER HØJKVALITETSINSTITUTIONER

2 Bilag 1. Budgetforlig 2015 Følgende formulering fremgår i budgetforliget for budget 2015: I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 er der udarbejdet et oplæg om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at igangsætte en solid proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene, og som er baggrund for rapporten det gælder de faldende børnetal og de økonomiske konsekvenser heraf. Processen skal give mulighed for en grundig debat og analyse af udfordringernes betydning for udviklingen af børne- og skoleområdet det gælder såvel de faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske udfordringer og konsekvenser. Samtidig skal processen også belyse de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne. Målet for processen er at finde løsninger, der sikrer en større stabilitet og sikkerhed for børne- og skoleområdets faglige indsatser og økonomi samt udviklingen i landdistrikterne. Det efterfølgende arbejde skal sikre en flerårig plan, der medfører, at der udarbejdes forslag, der kan bibringe med driftsbesparelser på baggrund af det faldende børnetal. Ved vedtagelse af en flerårig plan er aftaleparterne sindet at sikre børne- og skoleområdet et budget, der understøtter den vedtagne plan. Oplægget udarbejdes af en ad-hoc gruppe, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet. Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Kommissorium: Der skal udarbejdes en handleplan/procesplan for kapacitetstilpasninger på dagtilbud og skoleområdet. Planen godkendes af ad-hocgruppen den 1. december Følgende interessenter kan indgå i arbejdet: Skoler, dagtilbud, bestyrelser, ungeråd, faglige organisationer, forvaltningen og den nedsatte politiske gruppe. Arbejdet skal foregå i perioden 1. november 2014 til 1. maj

3 Bilag 2. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperepræsentation: Antal deltagere 0-5 år Indskoling Mellemtrin Udskoling/unge Geografi Sundhedsplejen 3 PPR 5 Dagplejen 2 Dagtilbud 2 Landsbyordningerne (LBO) 2 SSP/Ungdomsskolen 2 UU klassescentret 1 Folkeskoleområdet 11 FOA (lokale repr.) 2 BUPL (lokale repr.) 4 DLF (lokale repr.) 3 Tovholdere (forvaltning) 7 I alt deltagere i grupper

4 Bilag 3. Inspiration og litteratur Litteratur fra hjemmesiden/udleveret og indhentet i processen: AKF, Den højtpræsterende skole CASA, Investeringer i sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger er indsatsen i forhold til udsatte børn og unge CBS, CEBR, Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i Danmark CEFU, Unge i landdistrikter og yderområder Cepos 2013 CEPOS, De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger CEPOS, Lærerkompetencer og læring i folkeskolen Danmarks Statistik, Dansk Byplanlægningslaboratorium, Vejkantsdanmarks fremtid Danske Kommuner, Nyhedsmagasin nr. 08 / 2015, Vi sejler alle i den samme sø, Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania ECO Nøgletal for Vesthimmerlands Kommune EVA, Kvalitetsarbejde i dagplejen EVA, Inklusion i dagtilbud EVA, Motiverende undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet EVA, Undervisningsministeriet. 2013, Talis 2013 Hattie John, Visible Learning Holbæk Kommune, jan 2015: Små og store skoler - et notat om forskningen Implement, Det økonomiske udfordringsbillede for kommunerne i Region Nordjylland KL m.fl. 2014, Yderområder på forkant KL og Dansk Clearingshouse (Aarhus Universitet), Virkningsfulde tiltag i dagtilbud KL, De udsatte børn - fremtiden er deres KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) februar 2015, Så meget koster en skoleelev, Kommunernes enhedsudgifter på skoleområdet 2009/ /2013 KORA, Konsekvenser af en ændret skolestruktur KORA, marts Så meget koster et barn i dagtilbud, kommunernes enhedsudgifter til dagtilbud KORA, Sådan passer kommunerne børn Ministeriet for Børn og Undervisning, Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud Niras for Socialstyrelsen, 2012, Socialrådgivere i Dagtilbud OECD 2002 Ontario (Canada), Inspiration Oplæg til Partnerskabsaftale mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune Oxford Research, feb. 2015, Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg By Region Nordjylland, Udkast - Vores kommune Rådet for Børns Læring, Inkluderende fællesskaber i dagtilbud SFI, Skolen og den sociale arv 4

5 SFI, 2009, Børnehavernes betydning for børns udvikling SFI, Daginstitutionernes betydning for børns udvikling SFI, En forskningsoversigt over opgørelsesmetoder, Børnehavens normeringer SFI, Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen Socialstyrelsen, Socialrådgivere på skoler og i dagtilbud Teknologisk Institut, Skoler i Landdistrikter Thisted Kommune, Udviklingsplan for skoleområdet UCC, Evaluering af profilskolekonceptet i Københavns Kommune Undervisningsministeriet, Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse Vesthimmerlands Kommune, Specialområdet og strategi for inklusion (notat fra PPR) Vesthimmerlands Kommune, DBA - DialogBaseret Aftalestyring , Børne- og Skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Foreløbig Kvalitetsrapport for 2014 Vesthimmerlands Kommune, Forslag om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Hvor kommer tallene fra? Vesthimmerlands Kommune, Orientering om specialområdet til det politiske udvalg Vesthimmerlands Kommune, Præsentation af ressortområder Vesthimmerlands Kommune, 2015Opfølgning på Masterplan vedr. bygninger på skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Befolkningsprognose Vesthimmerlands Kommune, Budget 2015 Vesthimmerlands Kommune, Budgetaftale 2015 Vesthimmerlands Kommune. Orientering om Udvikling af Børne- og Skoleområdet Ørsted Andersen, 2010, Lektor ved DPU vedr. forskning i det finske uddannelsessystem Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut, Boligmarkedet uden for de store byer Aalborg Universitet, Leadership Pipeline i den offentlige sektor Aalborg Universitet, En undersøgelse af skolernes betydning for den sociale kapital i lokalsamfund. Aalborg Universitet. Jørn Møller. Inspirationsindlæg vedr. udvikling i landdistrikter Aarhus Universitet DPU, Egelund & Laustsen, 2006, School Closeure: What are the consequences for the local society Aarhus Universitet, Effekter af Daginstitutionstilbud Aarhus Universitet, Humlum, M. and N. Smith. Long-Term Effects of School Size on Students' Outcomes Aarhus Universitet, Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning, viden om inklusion Aarhus Universitet, DPU, Kragh-Müller & Charlotte Ringsmose. Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. Aarhus Universitet, DPU, Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Aarhus Universitet, DPU, Forskningsrapport. Dagplejen i Danmark Aarhus Universitet,2013. Forskningsrapport, Dagplejen i Danmark Inspirationsindlæg på Kick Off den 22. januar 2015: Henrik Kruse, Kommunaldirektør: Udvikling af Børne- og skoleområdet Jørn Møller, Aalborg Universitet: Har landsbyerne en fremtid? Jens Jungersen, Jammerbugt Kommune; Skoleudvikling og Landdistriktsudvikling Niels Egelund, Aarhus Universitet: Fremtidens skoleudvikling - behov set fra barnets perspektiv 5

6 Bilag 4. Kommissorium, organisering og tidsplan Kommissorium Der er følgende generelle kommissorium til grupperne, som har den overordnede opgave at drøfte, bearbejde og komme med løsningsforslag ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvori følgende elementer indgår: Fremtidens faglige, pædagogiske og sociale udfordringer og muligheder - f.eks. nye læringsmiljøer, metoder, samarbejdsformer og strukturer (på børneniveau) Løsningsmodeller: Enheder, målgrupper og størrelse De udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne Nye muligheder ift. inklusion/specialområdet Løsningerne ift. de fysiske rammer - udfordringer og muligheder Løsningens bæredygtighed? - fra forskellige perspektiver (barnets/den unges, de fagprofessionelles, lokalsamfundets) I forbindelse med de forskellige løsninger skitseres både muligheder og konsekvenser - herunder også afledte konsekvenser f.eks. i forhold til transport, personale og lokalsamfund. I forhold til følgende grupper er der desuden følgende specifikke elementer: 0-5 år: Dagpleje og integrerede institutioner - muligheder? - og konsekvenser? Udskoling/unge: Et fagligt ungemiljø f.eks. samarbejde mellem jobcenter og de sociale indsatser for voksne Opgaver til Ungerådet: Kendetegn ved et godt ungemiljø (hvad er et godt ungemiljø for en ung i 8. klasse og en ung på en ungdomsuddannelse?) Kendetegn ved gode overbygningsskoler? Kendetegn ved det gode lokalsamfund set fra et ungeperspektiv? Samspil mellem forskellige tilbud til unge herunder folkeskolens overbygning, efterskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsskole, foreninger, kultur og fritid m.v. Geografisk gruppe (Nord, Midt og Syd): Struktur i løsningsmodellen ift. samarbejde, ledelse, administration - herunder ind i forvaltningen Løsningens økonomi (ressourcerammer, ressourcetildeling, reduktioner i et 4 års perspektiv og forudsætninger herfor (med support fra forvaltningen)) Alle grupperne vil ved opstart (den 22. januar 2015) modtage en materialepakke, som indeholder baggrundsmateriale f.eks. publikationer, artikler, kortmateriale m.v. Materialet kan anvendes som inspiration til gruppernes drøftelser og arbejde. 6

7 Organisering Arbejdet er forankret i Ad-hoc gruppen, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet og Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Der nedsættes en Dialoggruppe, der løbende vil sikre, at der kan ske en gensidig dialog og orientering mellem arbejdsgrupperne og Ad-hoc gruppen. Dialoggruppen er sammensat af to deltagere fra hver af de fem arbejdsgrupper. I illustrationen nedenfor er organiseringen skitseret. 7

8 Tidsplan 1 2 Forberedelse til opstartsmøde (materialepakker m.v.) Forberedelse til proces, grupper, inspiration, konkret tilrettelæggelse og opstart 3 Tovholdermøde 4 Møde i ad-hoc gruppen 2014 Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni 5 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen Grupperne igangsættes og påbegynder arbejdet 6 (arbejds- og inspirationsdag) 7 Tovholdermøde 8 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen 9 Arbejdsgrupperne arbejder 10 Skriftlig opsamling fra drøftelser Tovholdermøde 12 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen 13 Arbejdsgrupperne arbejder Møde i Ad-hoc gruppen og Ungerådet 3 15 Udvalget (Ad-hoc udvalg) og bestyrelser mødes 9 16 Materiale samles i 1. udkast 17 Tovholdermøde Præsentation af materialet og 18 viderebearbejdning (på proces-/arbejdsmøde) 19 Møde Ad-hoc udvalg og dialoggruppen Opdatering af materialet - 2. udkast 21 Tovholdermøde Verificeringsmøde og afsluttende gennemgang 22 af materialet 23 Endelig justering af materialet 24 Afsluttende tovholdermøde Samlet oplæg fremsendes 8. maj Ad-hoc udvalget Møde med ledere og 27 bestyrelsesrepræsentanter 28 Præsentation på temamøde i Byrådet 29 Borgermøde

9 Bilag 5. Bilagstabeller Bilagstabel 0. Indskrevne i dagplejen Indskrevne Antal 0-2 årige Pasningsgrad 65% 64% 60% 53% 48% 52% Kilde: Statistikbanken.dk, tabel PAS11 vedr. indskrevne og FOLK1 vedr. børnetal Bilagstabel 1. Privatskoleelever pr. 100 elever , , ,9 10,9 11 Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal Bilagstabel 2. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland Bilagstabel 2.1. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland Aars Vindblæs Hornum Vester Hornum Farsø Aalestrup Vognsild Hele kommunen Aggersund Vegger Fandrup Løgstør Havbro Hvalpsund Ullits Overlade Vilsted Simested Østrup Gedsted Strandby Ranum Befolkningsudviklingen i Vesthimmerlands byer ,1% -10,5% -11,0% -11,1% -12,1% -8,4% -0,4% -1,0% -1,1% -1,4% -1,9% -2,8% -3,9% -4,1% -4,8% -5,0% Kilde: Region Nordjylland, Udkast, Vores Kommune, Vesthimmerland Befolkningsudviklingen (omtegnet). 0,4% 2,7% 7,2% 6,0% 5,9% 5,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% Procentberegninger af uensartede værdier kan forvrænge billedet, hvorfor der i følgende bilagstabel 2.2 er en tabel med absolutte værdier (beregnet). 9

10 Bilagstabel 2.2. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland (beregnet) Befolkningstal 2014 Ændringer (fra rapport) Beregnet antal 2007 Difference Ranum ,1% Strandby ,1% Gedsted ,0% Østrup ,5% Simested ,1% Vilsted 228-8,4% Overlade 489-5,0% Ullits 295-4,8% Hvalpsund 678-4,1% Havbro 374-3,9% Løgstør ,8% Fandrup 205-1,9% Vegger 347-1,4% Aggersund 347-1,1% Hele kommunen ,0% Vognsild 255-0,4% Aalestrup ,4% Farsø ,7% Vester Hornum 568 5,0% Hornum ,9% Vindblæs 229 6,0% Aars ,2% Kilde: 1. kolonne: Byer med mere end 200 indbyggere, 2. kolonne: Befolkningstal 2014, Danmarks Statistik BEF44 (2014), 3. kolonne: Procentvise ændringer fra rapporten Udkast, Vores Kommune, Region Nordjylland, 4. kolonne: Beregnet antal indbyggere i 2007, 5. kolonne: Difference i indbyggertal (abs). 10

11 Bilagstabel 3. Enhedspris pr. barn i dagplejen, 2013 Enhedspris pr. 0-2 årig i daginstitution, 2013 Kommunefordelte tal for enhedsudgifter i institutioner 3-5 år, 2013 Kilde: KORA, Så meget koster et barn i dagtilbud, marts 2015 (ovenstående 3 tabeller) 11

12 Bilagstabel 4. Kommunernes enhedsudgifter (Vesthimmerlands Kommune) Kilde: KORA februar 2015, Så meget koster en skoleelev. 12

13 Bilagstabel 5. Prisen for 0-2 årige i henholdsvis Dagplejen og integrerede institutioner Grundlaget for beregningen er, at alle pasningstyper omregnes til enheder: 1 fuldtidsplads i børnehave svarer til 1 enhed. 1 deltidsplads i børnehave svarer til 0,6 enhed årig fuldtidsplads svarer til 1,85 enhed. Dagplejen: Lønudgiften for en dagplejer er i 2015 på kr. (budget 2015 gennemsnit). I budgettet er der regnet med pasning af 3,75 barn pr. dagplejer. Lønudgift pr. 0-2 årig bliver så: kr. / 3,75 barn = kr. pr. barn Børnehaverne: Lønudgiften i børnehaverne er i 2015 på kr. (budget 2015 gennemsnit). I budgettet er der regnet med åbningstid på 51 timer og belastningsgrad på 10,6. Det giver 4,811 time pr. 3-5 årig. Altså passes der 7,69 børn pr. fuldtidsansat. Lønudgiften pr. 3-5 årig bliver så: kr. / 7,69 = kr. pr. barn 0-2 årige i integreret institution: 0-2 årige ganges med 1,85 i forhold til børnehaveplads. Det giver således * 1,85 = kr. Altså det samme som prisen pr. barn i dagplejen. ( kr. mod kr.) Når der reguleres i løbet af budgetåret, reguleres der med kr. pr. enhed. Det giver så kr. x 1,85 = kr. pr. 0-2 årig i daginstitutioner, hvilket er ca. det samme beløb som dagplejen reguleres med ( kr. pr. barn). Bilagstabel 6. Elev og klassetal 205/16 Bilagstabel 6.1. Elev- og klassetal 2015/16 pr (almenklasser) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. I alt Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Toppedalskolen Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Ullits Vestrup Vester Hornum Østermarkskolen Aalestrup Aars Kilde: Elev- og klassetal pr

14 Bilagstabel 6.2. Elev- og klassetal for 2015/16 (fremskrevet - er anvendt i løsninger) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. I alt Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Toppedalskolen Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Ullits Vestrup Vester Hornum Østermarkskolen Aalestrup Aars I alt: Kilde: Fremskrevne elevtal for skoleår 2015/16 14

15 Bilagstabel 7. Bygninger Bilagstabel 7.1. Bygninger - gennemgang af skoler 2015 Skole Opgave - bygningsdel Prisoverslag Blære Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation med varmegenvinding kr Udbygning af eltavler kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Farsø Skole Renovering af tag over indskoling kr Belysning ude forbedres kr Renovering af tegltag over AKT kr Diverse almindelig vedligeholdelse kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Gedsted Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation og indeklima kr Udskiftning af vinduer/døre kr Renovering/reetablering af tag kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Hornum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Udskiftning af tagpap tag kr og 7. klasse: fjerne skorsten, nyt gulv og loft kr Udskiftning af døre og vinduer kr Ommuring af utæt gavl kr Værested / musik hus kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Løgstør Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Udskiftning af vinduer kr Udbedring af murværk + støttemur kr Ventilation / indeklima kr Nyt eternittag Muldvarpen kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Overlade Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Tagudskiftning kr Vinduer kr CO2 styret ventilation kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Ranum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation kr Nyt paptag kr Nye yderdøre kr Vinduer kr Udvendig flisebelægning kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Strandby Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ny tagbelægning kr Totalrenovering af skolekøkken kr Renovering af gymnastiksal og omklædningsrum kr Ventilation kr Efterisolering af tag/loftsrum kr Vinduer kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr

16 Toppedalskolen Diverse almindelig vedligeholdelse kr (Brøndumvej + Vilstedvej) Ventilation kr Vinduer kr Tag kr Renovering af klasser kr Nyt køkken kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Ullits Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Indgangsparti og kældervinduer kr Efterisolering af læreværelse kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Vester Hornum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Vinduer/døre kr Ventilation kr Efterisolering af facade lærerværelse kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Vestrup skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Indeklima/ventilation kr Nyt indgangsparti/vindfang kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Aalestrup skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation kr Tegltage kr Eternittage kr Vinduer kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Aars skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Indeklima/ventilation kr Gulv kr Tag kr Elevator kr kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr

17 Bilagstabel 7.2. Bygninger - gennemgang af dagtilbud i Aars Børnehave Opgave - bygningsdel Prisoverslag Løvsangervej 23 Fuger i murvæk + sokkel gennemgang kr "Bakgården" 1 ny hoveddør kr ovenlys, 2 gavlvinduer, male vinduer kr Nye eternittag pl, udhæng / stern, pap på udetoilet kr Ny belysning kr Vent / køkken / gulve / lofter / badevær. er ok kr. - I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Gislumvej 70 - er ikke besøgt - Mejsevej 1A Ny muroverlægger, div. fuger + sokkel kr Nye døre kr Nye vinduer kr Ny belysning kr Ventilation til det resterende kr Opdatering gulve kr Lofter / støj kr Tag / køkken / badevær. er ok kr. - I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Oustrupvej 22 Isolering af bygning udefra kr "Trollehøjen" Resterende døre udskiftes kr Resterende vinduer udskiftes kr Nyt tag kr Nyt ventilationsanlæg på tag kr Badeværelser til personale kr Nyt køkken kr Nye gulve kr Lofter / støj kr Isolering af kælder kr Udv. rampe kr Opretning af støttemur kr Ny pavillion kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Præstegårdsvej 13 Murværk - årlige vedligeholdelse kr nye døre kr Resterende vinduer skiftes kr Opretning af tegltag + isolering kr Udskiftning af eternittag incl. isolering kr Ventilation mangler generelt - svært at løse på 1.sal kr Isolering af kælder kr Udskiftning af gulve kr Udskiftning af badeværelser kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr

18 Bilagstabel 8. Nøgletal Tandpleje- og Sundhedspleje Vesthimmer -lands Kommune Smnl. gruppen Region Nordjylland Hele landet Budget Kommunal tandpleje kr årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Regnskab Kommunal tandpleje kr årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Kilde: ECO Nøgletal (KORA april 2015), Vesthimmerlands Kommune Antallet af sammenligningskommuner for Vesthimmerlands Kommune er: 11 (Jammerbugt, Varde, Holstebro, Hjørring, Thisted, Næstved, Vejen Vejle, Frederikshavn, Struer, Vesthimmerlands) Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er højt 18

19 Bilagstabel 9. Nøgletal Folkeskolen (undervisningsudgifter) Vesthimmerlands Kommune Smnl. gruppen Region Nordjylland Hele landet Budget Folkeskoler kr årig Fællesudg. for kom. saml. skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Regnskab Folkeskoler kr årig Fællesudg. for kom. saml. skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks (budget 2015) 112,5 96,8 102,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks (budget 2015) 97,3 96,5 97,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks (budget 2015) 115,6 100,3 104,5 100,0 Antallet af sammenligningskommuner for Vesthimmerlands Kommune er: 11 (Silkeborg, Syddjurs, Thisted, Varde, Hjørring, Sorø, Vejen, Vejle, Vesthimmerlands, Holstebro, Næstved) Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er højt Kilde: ECO Nøgletal, Vesthimmerlands Kommune, april

20 Bilagstabel 10. Folketal og fremskrivning på aldersgrupper Folketal og fremskrivning på aldersgrupper år 3-5 år 6-12 år år år Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken: Folketal 1. januar: FOLK1, samt befolkningsfremskrivning 2014: FRKM114 20

21 Bilag 6. Bygninger - fra kommunalskole til friskole Nedenfor skitseres de kommunale muligheder for at sælge bygningerne fra kommuneskolen til en friskole. Notatet er udarbejdet af kommunens Juridiske Kontor i marts Generelt: Ved salg af kommens faste ejendom er man underlagt reglerne i udbudsbekendtgørelsen, som siger at salg af fast ejendom skal sendes i offentligt udbud, således at offentligheden for mulighed for at købe, foruden at ejendommen sælges til højst pris, som antages at være markedsprisen. Men ifølge Udbudsbekendtgørelsen 2, stk. 2 nr. 6 er det muligt at fritage kommunen for udbud ved salg af fast ejendom til institutioner, som kommunen via anden lovhjemmel kan yde anlægsstøtte til, herunder Friskoler og Efterskoler. Specielt: Hvis den fremtidige skolestruktur i Vesthimmerlands Kommune medfører at der lukkes skoler, og forvaltningen herefter står tilbage med fysiske ejendomme, som har begrænsede anvendelsesmuligheder, vil det være en oplagt mulighed at afhændes disse til andre skoleformål, som for eksempel en nystartet Friskole. Vesthimmerlands kommune her mulighed for efter Kommunestyrelseslovens 68, at støtte selvejende institutioner som de via anden lovhjemmel kan yde anlægsstøtte til. Det vil sige at det er op til kommunen om man ønsker at sælge ejendommene eller overdrage dem via et symbolsk beløb. Det er kommunens eget valg, om der indhentes en mæglervurdering til at klarlægges prisen for ejendommen. En mæglervurdering vil kun være relevant i den situation, hvor kommunen ønsker at sælge ejendommen, og ikke ved en overdragelse. Praktisk: Ved et salg vil ejendommen skulle fraskilles den kommunale ejendomsportefølje, det vil skulle ske ved en matrikulær sag, som kommunen betaler en landinspektør for at udføre, hvis ikke hele matriklen sælges. Der skal udarbejdes købsaftale uanset kommunen vælger salg eller overdragelse. Der vil i begge situationer være tale om handelsomkostninger til tinglysning, refusion og juridisk rådgivning for køber. Tinglysningsomkostningerne vil udgøre de største omkostninger, da de beregnes ud fra ejendommens værdi. Ud fra praksis i kommunen påtager vi os ofte at betale tinglysningsomkostningerne, men der er mulighed for via købsaftalen, at aftale en deling mellem køber og sælger. Ud fra et planmæssigt synspunkt, ses der ikke at være hindringer i forhold til planloven eller områdets anvendelse, da bygningerne tidligere og fremadrettet vil blive anvendt til de samme formål. Det er kun hvis friskolen ønsker særlige idrætsaktiviteter eller udvidelse af legeplads eller andet, som ikke i forvejen findes i relation til ejendommene. Så vil de skulle søge om tilladelser. Konklusion: Vesthimmerlands Kommune vil godt kunne sælge eller overdrage de fysiske ejendomme fra en kommuneskole til en Friskole uden offentligt udbud og uden tilladelse fra Statsforvaltningen, idet kommunen efter friskoleloven 23, stk. 4 kan yde anlægsstøtte til Friskoler. Yderligere lovgrundlag vil være Kommunestyrelseslovens 68. Desuden skal kommunen være opmærksom på, at der kan komme handelsomkostninger, herunder en mæglervurdering. 21

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet Børne- og Skoleforvaltningen Opfølgning Masterplan for skolevæsenet 14 Blære skole 1. Diverse almindelig vedligeholdelse 1.000.000 kr. 2. Ventilation med varmegenvinding i de 120.000 kr. lokaler, som ikke

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND Aktivitetshuset Ullerupvej 64, 9670 Løgstør Husets tlf.: 98221179 Jane Gertsen Christensen adr.: Brogade 23, 9670 Løgstør Tlf.: 98221100 jane@aggersund.dk Antal personer hunset kan rummer: 150 personer

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk. En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen

Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk. En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen Så letter vi! Så letter vi! er et gratis tilbud til dig der går i 6.-9.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen Kvalitetsrapport for 2014 Børne- og Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 2 3. Mål og resultatmål... 3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Fremtidens dagtilbud

Fremtidens dagtilbud Fremtidens dagtilbud Strategisk anlægspulje: Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 084. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO 165 085. Ansøgning om oprettelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsens. BORGMESTERENS AFDELING Juridisk Service Aarhus Kommune

Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsens. BORGMESTERENS AFDELING Juridisk Service Aarhus Kommune Juridisk Service Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Sendes pr. e-mail: tilsynet@statsforvaltningen.dk Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere