Bilag. Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Udvikling af Børne- og Skoleområdet"

Transkript

1 Bilag Udvikling af Børne- og Skoleområdet Indhold: BILAG 1. BUDGETFORLIG BILAG 2. ARBEJDSGRUPPER... 3 BILAG 3. INSPIRATION OG LITTERATUR... 4 BILAG 4. KOMMISSORIUM, ORGANISERING OG TIDSPLAN... 6 KOMMISSORIUM... 6 ORGANISERING... 7 TIDSPLAN... 8 BILAG 5. BILAGSTABELLER... 9 BILAGSTABEL 0. INDSKREVNE I DAGPLEJEN... 9 BILAGSTABEL 1. PRIVATSKOLEELEVER PR. 100 ELEVER... 9 BILAGSTABEL 2. BEFOLKNINGENS UDVIKLING I BYER I VESTHIMMERLAND BILAGSTABEL BILAGSTABEL 4. KOMMUNERNES ENHEDSUDGIFTER (VESTHIMMERLANDS KOMMUNE) BILAGSTABEL 5. PRISEN FOR 0-2 ÅRIGE I HENHOLDSVIS DAGPLEJEN OG INTEGREREDE INSTITUTIONER BILAGSTABEL 6. ELEV OG KLASSETAL 205/ BILAGSTABEL 7. BYGNINGER BILAGSTABEL 8. NØGLETAL TANDPLEJE- OG SUNDHEDSPLEJE BILAGSTABEL 9. NØGLETAL FOLKESKOLEN (UNDERVISNINGSUDGIFTER) BILAGSTABEL 10. FOLKETAL OG FREMSKRIVNING PÅ ALDERSGRUPPER BILAG 6. BYGNINGER - FRA KOMMUNALSKOLE TIL FRISKOLE BILAG 7. SPECIFIKATIONER VEDR. LØSNINGER FORÆLDREKURSER HØJKVALITETSINSTITUTIONER

2 Bilag 1. Budgetforlig 2015 Følgende formulering fremgår i budgetforliget for budget 2015: I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 er der udarbejdet et oplæg om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at igangsætte en solid proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene, og som er baggrund for rapporten det gælder de faldende børnetal og de økonomiske konsekvenser heraf. Processen skal give mulighed for en grundig debat og analyse af udfordringernes betydning for udviklingen af børne- og skoleområdet det gælder såvel de faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske udfordringer og konsekvenser. Samtidig skal processen også belyse de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne. Målet for processen er at finde løsninger, der sikrer en større stabilitet og sikkerhed for børne- og skoleområdets faglige indsatser og økonomi samt udviklingen i landdistrikterne. Det efterfølgende arbejde skal sikre en flerårig plan, der medfører, at der udarbejdes forslag, der kan bibringe med driftsbesparelser på baggrund af det faldende børnetal. Ved vedtagelse af en flerårig plan er aftaleparterne sindet at sikre børne- og skoleområdet et budget, der understøtter den vedtagne plan. Oplægget udarbejdes af en ad-hoc gruppe, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet. Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Kommissorium: Der skal udarbejdes en handleplan/procesplan for kapacitetstilpasninger på dagtilbud og skoleområdet. Planen godkendes af ad-hocgruppen den 1. december Følgende interessenter kan indgå i arbejdet: Skoler, dagtilbud, bestyrelser, ungeråd, faglige organisationer, forvaltningen og den nedsatte politiske gruppe. Arbejdet skal foregå i perioden 1. november 2014 til 1. maj

3 Bilag 2. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperepræsentation: Antal deltagere 0-5 år Indskoling Mellemtrin Udskoling/unge Geografi Sundhedsplejen 3 PPR 5 Dagplejen 2 Dagtilbud 2 Landsbyordningerne (LBO) 2 SSP/Ungdomsskolen 2 UU klassescentret 1 Folkeskoleområdet 11 FOA (lokale repr.) 2 BUPL (lokale repr.) 4 DLF (lokale repr.) 3 Tovholdere (forvaltning) 7 I alt deltagere i grupper

4 Bilag 3. Inspiration og litteratur Litteratur fra hjemmesiden/udleveret og indhentet i processen: AKF, Den højtpræsterende skole CASA, Investeringer i sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger er indsatsen i forhold til udsatte børn og unge CBS, CEBR, Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i Danmark CEFU, Unge i landdistrikter og yderområder Cepos 2013 CEPOS, De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger CEPOS, Lærerkompetencer og læring i folkeskolen Danmarks Statistik, Dansk Byplanlægningslaboratorium, Vejkantsdanmarks fremtid Danske Kommuner, Nyhedsmagasin nr. 08 / 2015, Vi sejler alle i den samme sø, Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania ECO Nøgletal for Vesthimmerlands Kommune EVA, Kvalitetsarbejde i dagplejen EVA, Inklusion i dagtilbud EVA, Motiverende undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet EVA, Undervisningsministeriet. 2013, Talis 2013 Hattie John, Visible Learning Holbæk Kommune, jan 2015: Små og store skoler - et notat om forskningen Implement, Det økonomiske udfordringsbillede for kommunerne i Region Nordjylland KL m.fl. 2014, Yderområder på forkant KL og Dansk Clearingshouse (Aarhus Universitet), Virkningsfulde tiltag i dagtilbud KL, De udsatte børn - fremtiden er deres KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) februar 2015, Så meget koster en skoleelev, Kommunernes enhedsudgifter på skoleområdet 2009/ /2013 KORA, Konsekvenser af en ændret skolestruktur KORA, marts Så meget koster et barn i dagtilbud, kommunernes enhedsudgifter til dagtilbud KORA, Sådan passer kommunerne børn Ministeriet for Børn og Undervisning, Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud Niras for Socialstyrelsen, 2012, Socialrådgivere i Dagtilbud OECD 2002 Ontario (Canada), Inspiration Oplæg til Partnerskabsaftale mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune Oxford Research, feb. 2015, Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg By Region Nordjylland, Udkast - Vores kommune Rådet for Børns Læring, Inkluderende fællesskaber i dagtilbud SFI, Skolen og den sociale arv 4

5 SFI, 2009, Børnehavernes betydning for børns udvikling SFI, Daginstitutionernes betydning for børns udvikling SFI, En forskningsoversigt over opgørelsesmetoder, Børnehavens normeringer SFI, Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen Socialstyrelsen, Socialrådgivere på skoler og i dagtilbud Teknologisk Institut, Skoler i Landdistrikter Thisted Kommune, Udviklingsplan for skoleområdet UCC, Evaluering af profilskolekonceptet i Københavns Kommune Undervisningsministeriet, Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse Vesthimmerlands Kommune, Specialområdet og strategi for inklusion (notat fra PPR) Vesthimmerlands Kommune, DBA - DialogBaseret Aftalestyring , Børne- og Skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Foreløbig Kvalitetsrapport for 2014 Vesthimmerlands Kommune, Forslag om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Hvor kommer tallene fra? Vesthimmerlands Kommune, Orientering om specialområdet til det politiske udvalg Vesthimmerlands Kommune, Præsentation af ressortområder Vesthimmerlands Kommune, 2015Opfølgning på Masterplan vedr. bygninger på skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Befolkningsprognose Vesthimmerlands Kommune, Budget 2015 Vesthimmerlands Kommune, Budgetaftale 2015 Vesthimmerlands Kommune. Orientering om Udvikling af Børne- og Skoleområdet Ørsted Andersen, 2010, Lektor ved DPU vedr. forskning i det finske uddannelsessystem Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut, Boligmarkedet uden for de store byer Aalborg Universitet, Leadership Pipeline i den offentlige sektor Aalborg Universitet, En undersøgelse af skolernes betydning for den sociale kapital i lokalsamfund. Aalborg Universitet. Jørn Møller. Inspirationsindlæg vedr. udvikling i landdistrikter Aarhus Universitet DPU, Egelund & Laustsen, 2006, School Closeure: What are the consequences for the local society Aarhus Universitet, Effekter af Daginstitutionstilbud Aarhus Universitet, Humlum, M. and N. Smith. Long-Term Effects of School Size on Students' Outcomes Aarhus Universitet, Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning, viden om inklusion Aarhus Universitet, DPU, Kragh-Müller & Charlotte Ringsmose. Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. Aarhus Universitet, DPU, Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Aarhus Universitet, DPU, Forskningsrapport. Dagplejen i Danmark Aarhus Universitet,2013. Forskningsrapport, Dagplejen i Danmark Inspirationsindlæg på Kick Off den 22. januar 2015: Henrik Kruse, Kommunaldirektør: Udvikling af Børne- og skoleområdet Jørn Møller, Aalborg Universitet: Har landsbyerne en fremtid? Jens Jungersen, Jammerbugt Kommune; Skoleudvikling og Landdistriktsudvikling Niels Egelund, Aarhus Universitet: Fremtidens skoleudvikling - behov set fra barnets perspektiv 5

6 Bilag 4. Kommissorium, organisering og tidsplan Kommissorium Der er følgende generelle kommissorium til grupperne, som har den overordnede opgave at drøfte, bearbejde og komme med løsningsforslag ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvori følgende elementer indgår: Fremtidens faglige, pædagogiske og sociale udfordringer og muligheder - f.eks. nye læringsmiljøer, metoder, samarbejdsformer og strukturer (på børneniveau) Løsningsmodeller: Enheder, målgrupper og størrelse De udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne Nye muligheder ift. inklusion/specialområdet Løsningerne ift. de fysiske rammer - udfordringer og muligheder Løsningens bæredygtighed? - fra forskellige perspektiver (barnets/den unges, de fagprofessionelles, lokalsamfundets) I forbindelse med de forskellige løsninger skitseres både muligheder og konsekvenser - herunder også afledte konsekvenser f.eks. i forhold til transport, personale og lokalsamfund. I forhold til følgende grupper er der desuden følgende specifikke elementer: 0-5 år: Dagpleje og integrerede institutioner - muligheder? - og konsekvenser? Udskoling/unge: Et fagligt ungemiljø f.eks. samarbejde mellem jobcenter og de sociale indsatser for voksne Opgaver til Ungerådet: Kendetegn ved et godt ungemiljø (hvad er et godt ungemiljø for en ung i 8. klasse og en ung på en ungdomsuddannelse?) Kendetegn ved gode overbygningsskoler? Kendetegn ved det gode lokalsamfund set fra et ungeperspektiv? Samspil mellem forskellige tilbud til unge herunder folkeskolens overbygning, efterskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsskole, foreninger, kultur og fritid m.v. Geografisk gruppe (Nord, Midt og Syd): Struktur i løsningsmodellen ift. samarbejde, ledelse, administration - herunder ind i forvaltningen Løsningens økonomi (ressourcerammer, ressourcetildeling, reduktioner i et 4 års perspektiv og forudsætninger herfor (med support fra forvaltningen)) Alle grupperne vil ved opstart (den 22. januar 2015) modtage en materialepakke, som indeholder baggrundsmateriale f.eks. publikationer, artikler, kortmateriale m.v. Materialet kan anvendes som inspiration til gruppernes drøftelser og arbejde. 6

7 Organisering Arbejdet er forankret i Ad-hoc gruppen, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet og Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Der nedsættes en Dialoggruppe, der løbende vil sikre, at der kan ske en gensidig dialog og orientering mellem arbejdsgrupperne og Ad-hoc gruppen. Dialoggruppen er sammensat af to deltagere fra hver af de fem arbejdsgrupper. I illustrationen nedenfor er organiseringen skitseret. 7

8 Tidsplan 1 2 Forberedelse til opstartsmøde (materialepakker m.v.) Forberedelse til proces, grupper, inspiration, konkret tilrettelæggelse og opstart 3 Tovholdermøde 4 Møde i ad-hoc gruppen 2014 Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni 5 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen Grupperne igangsættes og påbegynder arbejdet 6 (arbejds- og inspirationsdag) 7 Tovholdermøde 8 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen 9 Arbejdsgrupperne arbejder 10 Skriftlig opsamling fra drøftelser Tovholdermøde 12 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen 13 Arbejdsgrupperne arbejder Møde i Ad-hoc gruppen og Ungerådet 3 15 Udvalget (Ad-hoc udvalg) og bestyrelser mødes 9 16 Materiale samles i 1. udkast 17 Tovholdermøde Præsentation af materialet og 18 viderebearbejdning (på proces-/arbejdsmøde) 19 Møde Ad-hoc udvalg og dialoggruppen Opdatering af materialet - 2. udkast 21 Tovholdermøde Verificeringsmøde og afsluttende gennemgang 22 af materialet 23 Endelig justering af materialet 24 Afsluttende tovholdermøde Samlet oplæg fremsendes 8. maj Ad-hoc udvalget Møde med ledere og 27 bestyrelsesrepræsentanter 28 Præsentation på temamøde i Byrådet 29 Borgermøde

9 Bilag 5. Bilagstabeller Bilagstabel 0. Indskrevne i dagplejen Indskrevne Antal 0-2 årige Pasningsgrad 65% 64% 60% 53% 48% 52% Kilde: Statistikbanken.dk, tabel PAS11 vedr. indskrevne og FOLK1 vedr. børnetal Bilagstabel 1. Privatskoleelever pr. 100 elever , , ,9 10,9 11 Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal Bilagstabel 2. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland Bilagstabel 2.1. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland Aars Vindblæs Hornum Vester Hornum Farsø Aalestrup Vognsild Hele kommunen Aggersund Vegger Fandrup Løgstør Havbro Hvalpsund Ullits Overlade Vilsted Simested Østrup Gedsted Strandby Ranum Befolkningsudviklingen i Vesthimmerlands byer ,1% -10,5% -11,0% -11,1% -12,1% -8,4% -0,4% -1,0% -1,1% -1,4% -1,9% -2,8% -3,9% -4,1% -4,8% -5,0% Kilde: Region Nordjylland, Udkast, Vores Kommune, Vesthimmerland Befolkningsudviklingen (omtegnet). 0,4% 2,7% 7,2% 6,0% 5,9% 5,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% Procentberegninger af uensartede værdier kan forvrænge billedet, hvorfor der i følgende bilagstabel 2.2 er en tabel med absolutte værdier (beregnet). 9

10 Bilagstabel 2.2. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland (beregnet) Befolkningstal 2014 Ændringer (fra rapport) Beregnet antal 2007 Difference Ranum ,1% Strandby ,1% Gedsted ,0% Østrup ,5% Simested ,1% Vilsted 228-8,4% Overlade 489-5,0% Ullits 295-4,8% Hvalpsund 678-4,1% Havbro 374-3,9% Løgstør ,8% Fandrup 205-1,9% Vegger 347-1,4% Aggersund 347-1,1% Hele kommunen ,0% Vognsild 255-0,4% Aalestrup ,4% Farsø ,7% Vester Hornum 568 5,0% Hornum ,9% Vindblæs 229 6,0% Aars ,2% Kilde: 1. kolonne: Byer med mere end 200 indbyggere, 2. kolonne: Befolkningstal 2014, Danmarks Statistik BEF44 (2014), 3. kolonne: Procentvise ændringer fra rapporten Udkast, Vores Kommune, Region Nordjylland, 4. kolonne: Beregnet antal indbyggere i 2007, 5. kolonne: Difference i indbyggertal (abs). 10

11 Bilagstabel 3. Enhedspris pr. barn i dagplejen, 2013 Enhedspris pr. 0-2 årig i daginstitution, 2013 Kommunefordelte tal for enhedsudgifter i institutioner 3-5 år, 2013 Kilde: KORA, Så meget koster et barn i dagtilbud, marts 2015 (ovenstående 3 tabeller) 11

12 Bilagstabel 4. Kommunernes enhedsudgifter (Vesthimmerlands Kommune) Kilde: KORA februar 2015, Så meget koster en skoleelev. 12

13 Bilagstabel 5. Prisen for 0-2 årige i henholdsvis Dagplejen og integrerede institutioner Grundlaget for beregningen er, at alle pasningstyper omregnes til enheder: 1 fuldtidsplads i børnehave svarer til 1 enhed. 1 deltidsplads i børnehave svarer til 0,6 enhed årig fuldtidsplads svarer til 1,85 enhed. Dagplejen: Lønudgiften for en dagplejer er i 2015 på kr. (budget 2015 gennemsnit). I budgettet er der regnet med pasning af 3,75 barn pr. dagplejer. Lønudgift pr. 0-2 årig bliver så: kr. / 3,75 barn = kr. pr. barn Børnehaverne: Lønudgiften i børnehaverne er i 2015 på kr. (budget 2015 gennemsnit). I budgettet er der regnet med åbningstid på 51 timer og belastningsgrad på 10,6. Det giver 4,811 time pr. 3-5 årig. Altså passes der 7,69 børn pr. fuldtidsansat. Lønudgiften pr. 3-5 årig bliver så: kr. / 7,69 = kr. pr. barn 0-2 årige i integreret institution: 0-2 årige ganges med 1,85 i forhold til børnehaveplads. Det giver således * 1,85 = kr. Altså det samme som prisen pr. barn i dagplejen. ( kr. mod kr.) Når der reguleres i løbet af budgetåret, reguleres der med kr. pr. enhed. Det giver så kr. x 1,85 = kr. pr. 0-2 årig i daginstitutioner, hvilket er ca. det samme beløb som dagplejen reguleres med ( kr. pr. barn). Bilagstabel 6. Elev og klassetal 205/16 Bilagstabel 6.1. Elev- og klassetal 2015/16 pr (almenklasser) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. I alt Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Toppedalskolen Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Ullits Vestrup Vester Hornum Østermarkskolen Aalestrup Aars Kilde: Elev- og klassetal pr

14 Bilagstabel 6.2. Elev- og klassetal for 2015/16 (fremskrevet - er anvendt i løsninger) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. I alt Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Toppedalskolen Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Ullits Vestrup Vester Hornum Østermarkskolen Aalestrup Aars I alt: Kilde: Fremskrevne elevtal for skoleår 2015/16 14

15 Bilagstabel 7. Bygninger Bilagstabel 7.1. Bygninger - gennemgang af skoler 2015 Skole Opgave - bygningsdel Prisoverslag Blære Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation med varmegenvinding kr Udbygning af eltavler kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Farsø Skole Renovering af tag over indskoling kr Belysning ude forbedres kr Renovering af tegltag over AKT kr Diverse almindelig vedligeholdelse kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Gedsted Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation og indeklima kr Udskiftning af vinduer/døre kr Renovering/reetablering af tag kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Hornum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Udskiftning af tagpap tag kr og 7. klasse: fjerne skorsten, nyt gulv og loft kr Udskiftning af døre og vinduer kr Ommuring af utæt gavl kr Værested / musik hus kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Løgstør Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Udskiftning af vinduer kr Udbedring af murværk + støttemur kr Ventilation / indeklima kr Nyt eternittag Muldvarpen kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Overlade Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Tagudskiftning kr Vinduer kr CO2 styret ventilation kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Ranum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation kr Nyt paptag kr Nye yderdøre kr Vinduer kr Udvendig flisebelægning kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Strandby Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ny tagbelægning kr Totalrenovering af skolekøkken kr Renovering af gymnastiksal og omklædningsrum kr Ventilation kr Efterisolering af tag/loftsrum kr Vinduer kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr

16 Toppedalskolen Diverse almindelig vedligeholdelse kr (Brøndumvej + Vilstedvej) Ventilation kr Vinduer kr Tag kr Renovering af klasser kr Nyt køkken kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Ullits Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Indgangsparti og kældervinduer kr Efterisolering af læreværelse kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Vester Hornum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Vinduer/døre kr Ventilation kr Efterisolering af facade lærerværelse kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Vestrup skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Indeklima/ventilation kr Nyt indgangsparti/vindfang kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Aalestrup skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Ventilation kr Tegltage kr Eternittage kr Vinduer kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Aars skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr Indeklima/ventilation kr Gulv kr Tag kr Elevator kr kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr

17 Bilagstabel 7.2. Bygninger - gennemgang af dagtilbud i Aars Børnehave Opgave - bygningsdel Prisoverslag Løvsangervej 23 Fuger i murvæk + sokkel gennemgang kr "Bakgården" 1 ny hoveddør kr ovenlys, 2 gavlvinduer, male vinduer kr Nye eternittag pl, udhæng / stern, pap på udetoilet kr Ny belysning kr Vent / køkken / gulve / lofter / badevær. er ok kr. - I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Gislumvej 70 - er ikke besøgt - Mejsevej 1A Ny muroverlægger, div. fuger + sokkel kr Nye døre kr Nye vinduer kr Ny belysning kr Ventilation til det resterende kr Opdatering gulve kr Lofter / støj kr Tag / køkken / badevær. er ok kr. - I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Oustrupvej 22 Isolering af bygning udefra kr "Trollehøjen" Resterende døre udskiftes kr Resterende vinduer udskiftes kr Nyt tag kr Nyt ventilationsanlæg på tag kr Badeværelser til personale kr Nyt køkken kr Nye gulve kr Lofter / støj kr Isolering af kælder kr Udv. rampe kr Opretning af støttemur kr Ny pavillion kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr Præstegårdsvej 13 Murværk - årlige vedligeholdelse kr nye døre kr Resterende vinduer skiftes kr Opretning af tegltag + isolering kr Udskiftning af eternittag incl. isolering kr Ventilation mangler generelt - svært at løse på 1.sal kr Isolering af kælder kr Udskiftning af gulve kr Udskiftning af badeværelser kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr I alt kr I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr

18 Bilagstabel 8. Nøgletal Tandpleje- og Sundhedspleje Vesthimmer -lands Kommune Smnl. gruppen Region Nordjylland Hele landet Budget Kommunal tandpleje kr årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Regnskab Kommunal tandpleje kr årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Kilde: ECO Nøgletal (KORA april 2015), Vesthimmerlands Kommune Antallet af sammenligningskommuner for Vesthimmerlands Kommune er: 11 (Jammerbugt, Varde, Holstebro, Hjørring, Thisted, Næstved, Vejen Vejle, Frederikshavn, Struer, Vesthimmerlands) Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er højt 18

19 Bilagstabel 9. Nøgletal Folkeskolen (undervisningsudgifter) Vesthimmerlands Kommune Smnl. gruppen Region Nordjylland Hele landet Budget Folkeskoler kr årig Fællesudg. for kom. saml. skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Regnskab Folkeskoler kr årig Fællesudg. for kom. saml. skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks (budget 2015) 112,5 96,8 102,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks (budget 2015) 97,3 96,5 97,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks (budget 2015) 115,6 100,3 104,5 100,0 Antallet af sammenligningskommuner for Vesthimmerlands Kommune er: 11 (Silkeborg, Syddjurs, Thisted, Varde, Hjørring, Sorø, Vejen, Vejle, Vesthimmerlands, Holstebro, Næstved) Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er højt Kilde: ECO Nøgletal, Vesthimmerlands Kommune, april

20 Bilagstabel 10. Folketal og fremskrivning på aldersgrupper Folketal og fremskrivning på aldersgrupper år 3-5 år 6-12 år år år Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken: Folketal 1. januar: FOLK1, samt befolkningsfremskrivning 2014: FRKM114 20

21 Bilag 6. Bygninger - fra kommunalskole til friskole Nedenfor skitseres de kommunale muligheder for at sælge bygningerne fra kommuneskolen til en friskole. Notatet er udarbejdet af kommunens Juridiske Kontor i marts Generelt: Ved salg af kommens faste ejendom er man underlagt reglerne i udbudsbekendtgørelsen, som siger at salg af fast ejendom skal sendes i offentligt udbud, således at offentligheden for mulighed for at købe, foruden at ejendommen sælges til højst pris, som antages at være markedsprisen. Men ifølge Udbudsbekendtgørelsen 2, stk. 2 nr. 6 er det muligt at fritage kommunen for udbud ved salg af fast ejendom til institutioner, som kommunen via anden lovhjemmel kan yde anlægsstøtte til, herunder Friskoler og Efterskoler. Specielt: Hvis den fremtidige skolestruktur i Vesthimmerlands Kommune medfører at der lukkes skoler, og forvaltningen herefter står tilbage med fysiske ejendomme, som har begrænsede anvendelsesmuligheder, vil det være en oplagt mulighed at afhændes disse til andre skoleformål, som for eksempel en nystartet Friskole. Vesthimmerlands kommune her mulighed for efter Kommunestyrelseslovens 68, at støtte selvejende institutioner som de via anden lovhjemmel kan yde anlægsstøtte til. Det vil sige at det er op til kommunen om man ønsker at sælge ejendommene eller overdrage dem via et symbolsk beløb. Det er kommunens eget valg, om der indhentes en mæglervurdering til at klarlægges prisen for ejendommen. En mæglervurdering vil kun være relevant i den situation, hvor kommunen ønsker at sælge ejendommen, og ikke ved en overdragelse. Praktisk: Ved et salg vil ejendommen skulle fraskilles den kommunale ejendomsportefølje, det vil skulle ske ved en matrikulær sag, som kommunen betaler en landinspektør for at udføre, hvis ikke hele matriklen sælges. Der skal udarbejdes købsaftale uanset kommunen vælger salg eller overdragelse. Der vil i begge situationer være tale om handelsomkostninger til tinglysning, refusion og juridisk rådgivning for køber. Tinglysningsomkostningerne vil udgøre de største omkostninger, da de beregnes ud fra ejendommens værdi. Ud fra praksis i kommunen påtager vi os ofte at betale tinglysningsomkostningerne, men der er mulighed for via købsaftalen, at aftale en deling mellem køber og sælger. Ud fra et planmæssigt synspunkt, ses der ikke at være hindringer i forhold til planloven eller områdets anvendelse, da bygningerne tidligere og fremadrettet vil blive anvendt til de samme formål. Det er kun hvis friskolen ønsker særlige idrætsaktiviteter eller udvidelse af legeplads eller andet, som ikke i forvejen findes i relation til ejendommene. Så vil de skulle søge om tilladelser. Konklusion: Vesthimmerlands Kommune vil godt kunne sælge eller overdrage de fysiske ejendomme fra en kommuneskole til en Friskole uden offentligt udbud og uden tilladelse fra Statsforvaltningen, idet kommunen efter friskoleloven 23, stk. 4 kan yde anlægsstøtte til Friskoler. Yderligere lovgrundlag vil være Kommunestyrelseslovens 68. Desuden skal kommunen være opmærksom på, at der kan komme handelsomkostninger, herunder en mæglervurdering. 21

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet Børne- og Skoleforvaltningen Opfølgning Masterplan for skolevæsenet 14 Blære skole 1. Diverse almindelig vedligeholdelse 1.000.000 kr. 2. Ventilation med varmegenvinding i de 120.000 kr. lokaler, som ikke

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende institution(er) Aalestrup Realskole indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation med 1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsmiljøleder via MED- Forvaltningsudvalg for Børn og Skole. Børn og

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Fremtidens dagtilbud og skole. Masterplan for byrådets arbejde med de besluttede strukturdrøftelser

Fremtidens dagtilbud og skole. Masterplan for byrådets arbejde med de besluttede strukturdrøftelser Fremtidens dagtilbud og skole Fremtidens dagtilbud og skole Masterplan for byrådets arbejde med de besluttede strukturdrøftelser Masterplanen bidrager til at alle interessenter løbende kan få overblik

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 01. december 2011 kl. 17:00 i Løgstør, gæstekantinen

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 01. december 2011 kl. 17:00 i Løgstør, gæstekantinen åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 01. december 2011 kl. 17:00 i Løgstør, gæstekantinen Indholdsfortegnelse 030. Skolen som social kapital 50 031. Evaluering af Landsbyernes årsmøde 52 032. Landsbyudvalget

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Input fra borgere m.v.

Input fra borgere m.v. Input fra borgere m.v. Materiale i forbindelse med Udvikling af Børne- og Skoleområdet 2015 4. maj 2015 Indhold: Indhold og oversigt... 2 Oversigt over andre indkomne løsninger:... 2 Forslag 1. Rammebesparelse

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse ----------------------------------------

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Erfaringer og evidens udefra. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk

Erfaringer og evidens udefra. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Erfaringer og evidens udefra Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Opsummering: Hvorfor grundskoler og overbygningsskoler Skoler for elever fra 7. til 9. klassetrin: Flere unge skal

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Den sammenhængende børnepolitik

Den sammenhængende børnepolitik Den sammenhængende børnepolitik De overordnede rammebeskrivelser af overgangene i barnets / den unges liv Juni 2012 Forord Tema 5 i den sammenhængende børnepolitik omhandler overgangene i barnets / den

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 1

Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 1 Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. 1 Udviklingen af elevtal i Thisted Kommune. 2 Udregning af prognoser for udviklingen af elevtal. 4 Markedsandelen

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk. En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen

Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk. En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen Så letter vi! Så letter vi! er et gratis tilbud til dig der går i 6.-9.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 001. Masterplan 3 002. Budgetopfølgning pr. 30-11-2011 6 003. Budget 2012 for Brobissen 7 004.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere