Randers Kommune. Tandplejens strukturændringer over tid. Hvorfor? Hvordan er det gået?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune. Tandplejens strukturændringer over tid. Hvorfor? Hvordan er det gået?"

Transkript

1 Randers Kommune Tandplejens strukturændringer over tid. Hvorfor? Hvordan er det gået?

2 eller : Frit efter Shakespeare: -To do or not to do - - go(od) or no go(od) - 2 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 2

3 Lars Høvenhoff hvem er det? Født i Skive opvokset i Sønderborg Cand odont 1981 Kommunalt ansat tandlæge i Aars Kommune i Vesthimmerland (9000 indbyggere) Klinikchef 1996 Formand for TNL/DOFT ( deltager i NOAT = nordiske off tdl formandskab) Overtandlæge Vesthimmerlands Kommune 2007 (21000 indbyggere) Overtandlæge Randers Kommune 2010 ( indbyggere) Frivillig i hjemløsetandpleje projekt Børsterne 3 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 3

4 Frivilligprojektet 4 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 4

5 Og hvor er han henne? 5 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 5

6 Kender han overhovedet noget til Norge? 6 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 6

7 Sikken ankomst 7 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 7

8 Det næste jeg hørte var: Stortinget HAR vedtaget at fylketandplejen SKAL ud i kommunerne. Og min konklusion var / er at tandpleje skal blive hvor den er! Hvad gør vi nu? PLAN B!!!!! 8 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 8

9 Evidens for det jeg siger tja Højeste grad af evidens er vel at flourtandpasta virker Lavere grad af evidens om tandtråd har en cariesreducerende effekt Centralisering?? Ikke megen litteratur Ikke noget i Cochrane Så det bliver baseret på opsnappet viden og erfaring 9 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 9

10 Historik en.dk/fileadmin/filer/k ort/kortet/danmarksk ort_skalering.html 10 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 10

11 Der var engang. 11 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 11

12 Randers Kommune - Tandplejens struktur

13 Eksempel: Henne sogn https://www.google.d =!3m1!1e3 13 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 13

14 Kommuner i DK 1938 : 1300! 14 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 14

15 Kommuner i 1970 : Randers Kommune - Tandplejens struktur - 15

16 Kommunalreform i Danmark Kilde: KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT, udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

17 Kommunalreform 1970 Før 1970: 86 købstadskommuner og ca sognekommuner i 25 amtskredse Efter 1970: 275 kommuner i 14 amter Omlægning af opgave- og byrdefordeling fra staten til amter og kommuner, isår på social- og sundhedsområdet Samtidig omlægning af finansieringen fra refusioner til generelle statstilskud (bloktilskud)

18 Strukturreform : regeringen nedsætter en strukturkommission ( vurdere fordele og ulemper ved alternative modeller for indretningen af den offentlige sektor og på denne baggrund komme med en anbefaling til ændringer, som er holdbare over en længere årrække ) 2004: strukturkommissionen konkludere, at det er behov for en reform af den offentlige sektors struktur

19 Strukturreform 2007 Begrundelse: amter og kommuner er ikke store nok til at varetage deres opgaver og opgavefordelingen i den offentlige sektor er på flere områder uhensigtsmæssig Nyt danmarkskort: 98 kommuner afløser de hittidige 271, amterne nedlægges og der oprettes 5 regioner

20 Strukturreform 2007 Det nye danmarkskort - 65 sammenlagte kommuner - 33 uændrede kommuner - 11 hidtidige kommuner deles som resultat af lokale afstemninger

21 Strukturreform 2007 Danmarks regioner

22 Strukturreform 2007 Andel af kommuner fordelt på indbyggertal Den gennemsnitlige kommunestørrelse stiger fra knap indbyggere før reformen til ca indbyggere efter strukturreformen (kun 7 kommuner med under indbyggere).

23 Strukturreform 2007 Samlet antal indbyggere i de enkelte kommunegrupper

24 Strukturreform 2007 Kommunernes areal før og efter strukturreformen

25 Strukturreform 2007 Indbyggertal i kommuner i udvalgte europæiske lande

26 Kommunernes ansvar Det sociale område: det samlede finansierings-, forsynings- og myndihedsansvar Børnepasning Folkeskolen, herunder al specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn Specialundervisning for voksne Ældrepleje Sundhesområdet: forebyggelse, pleje og genoptræning der ikke foregår under indlæggelse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, hjemmesygeplejen, den kommunale tandpleje, specialtandplejen og socialpsykiatri Aktivering og beskæftigelsesprojekter for ikke-forsikrede ledige i fælles jobcentre med staten Integrationsindsatsen og sprogundervisning af indvandrere

27 Kommunernes ansvar Borgerbetjening på skatte- og inddrivelsesområdet i samspil med de statslige skattecentre Forsyningsvirksomhed og redningsberedskab Natur, miljø og planlægning: blandt andet konkrete myndighedsopgaver og borgerrettede opgaver, udarbejdelse af kommuneplaner, spildevandsplaner, affaldsplaner og vandforsyningsplaner Lokal erhversservice og turismefremme Deltagelse i regionale trafikselskaber Det lokale vejnet Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder

28 Regionernes ansvar Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter Jordforurening Råstofkortlægning og planlægning Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet Oprettelse af trafikselskaber i hele Danmark

29 Statens ansvar Politi, forsvar og retsvæsen Udenrigstjeneste og udviklingsbistand Overordnet planlægning på sundhedsområdet Uddannelser og forskning, bortset fra folkeskolen og specialundervisning Aktivering af forsikrede ledige, i fælles jobcentre med kommunerne, arbejdsløshedsforsikring, arbejdstilsyn samt overordnet beskæftigelsespolitik Skatteligning og inddragelse af gæld til det offentlige Det sociale området: National videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) Det overordnete vejnet og statsbanerne Overordnede natur-, miljø- og planlægningsopgaver Visse kulturelle foranstaltninger Erhvervsøkonomiske tilskud Modtagelse af asylansøgere

30 Børnetandpleje - udvikling Den første skoletandklinik blev etableret af tandlæge Marinus Kiær i Svendborg i I 1910 oprettedes Dansk Forening for Børnetandpleje. I 1923 indførte Københavns Kommune skoletandpleje. I 1971 kom Lov om børnetandpleje, hvorefter alle kommuner skulle indføre tandbehandling for børn i den skolepligtige alder, og fra 1981 blev også førskolebørnene inddraget. I Aars hvor jeg begyndte i 1981 var klinikken åbnet Randers Kommune - Tandplejens struktur - 30

31 2 prognoseudvalgsrapporter i DK en fra 2001 og en fra 2010/2013 samt strukturrapporten fra 2004 Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2004 en rapport der på baggrund af prognoser gav et bud på fremtidens nødvendige organisering 31 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 31

32 Har Norge et lignende arbejde? I Norge er der udgivet to publikationer fra henholdsvis 2003 og 2007 fra Helsedepartementet omhandlende Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig opgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor og Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Fremtidens tannhelsetjenester. 32 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 32

33 Hvad fortæller den danske version 33 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 33

34 Highligts nu med stor skrift Større enheder Tværfaglighed LEON princippet Kalibrering 34 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 34

35 Tandplejeprognosen opstillede som tidligere nævnt den hovedkonklusion, at der i årene fremover samlet set vil være tilstrækkeligt med tandplejepersonale til at dække efterspørgslen i den kommunale tandpleje (herunder på tandreguleringsområdet) og i den private voksentandpleje til de opgaver, der skal løses i fremtiden, under forudsætning af relevant strukturtilpasning, efterlevelse af visitationskriterier for tandreguleringsbehandling samt ændret vægtning mellem tandlæger og tandplejere. 35 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 35

36 Og hvem skal lave det? Tandlæger og dem bliver der færre af Tandplejere og dem bliver der flere af Klinikassistenter masser og meget bedre uddannet med mulighed for uddelegering 36 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 36

37 Dilemma-spørgsmål til pausen Skal KA lakere? Skal Tandplejere bore? Skal Tandlæger undersøge? LEON eller BEON? Who the F is BEON? Og hvordan sikrer vi at den arbejdsløse enlige mor med to børn uden bil og 8 mil til nærmeste klinik får et tandplejetilbud? 37 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 37

38 Hvad kom så: Sundhedsloven 2007 Kommunal Tandpleje indeholder nu: Børne-ungdomstandpleje 0-18 ( frit valg off-priv årige ) Omsorgstandpleje Kommunal specialtandpleje overtaget fra fylkerne nu i samarbejde med regionen 38 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 38

39 PAS PÅ ulven kommer 39 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 39

40 BDO rapport til KL 40 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 40

41 Randers Kommune - Tandplejens struktur

42 Vi tager den lige igen: Caries: Befolkningsgrundlag : 1 tdl : ½ tpl : 2½ ka Tandregulering: Befolkningsgrundlag spec.tdl : 1 tpl : 3 ka 42 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 42

43 Hvad gjorde de i Aalborg 43 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 43

44 Randers Kommune - Tandplejens struktur

45 Randers Kommune - Tandplejens struktur

46 Randers Kommune - Tandplejens struktur

47 Randers Kommune - Tandplejens struktur

48 Randers Kommune - Tandplejens struktur

49 Og hvad med Randers. 2010: 23 klinikker 2011: : 11 Ønskescenarie: 5 Men politikkerne siger pt stop 49 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 49

50 Begrundelser. Ensartet IT baseret journalsystem Digitalt røntgen Centralisering af specialer: KIR og ENDO Central tandregulering decentral visitation 50 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 50

51 Randers Kommune - Tandplejens struktur

52 Selvstyrende teams som bærende element Ingen tandlægeteamleder Flad struktur Teori U Aktietankegang Rammer-Retning Råderum-Relationer 52 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 52

53 Vision og lidt økonomi Vi skaber sammen de bedste sundhedsresultater fordi vi tør sætte fokus på dig, dine behov og kompetencer 2007 burde RKT have haft 35 mill 2010 da jeg ansættes: 33 mill 2015: 29 mill til B&U, Tandregl, Omsorg og Spec.tpl brugere. 53 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 53

54 Ledelsesmæssig sparring Tandplejens ledergruppe: En specialtandlæge i Tandregulering Tandlæge med fokus på arbejdsmiljø og standarder Tandlæge med ansvar for normeringer/administrativ Tandlæge med fokus på fagspecialer:kir,endo Ledergruppen i Sundhed Min chef = Sundhedschefen Leder af rehabiliteringen Ledende sundhedsplejerske Leder af Sundhedsteamet Ledergruppen af Overtandlæger i Region Midt Randers Kommune - Tandplejens struktur

55 Det skrives der i regeringsoplægget altså den norske! For å sikre stabil bemanning og bredt fagmiljø med tilgang til avansert utstyr har fylkeskommunene de siste årene gjennomført større endringer i klinikkstrukturen gjennom etablering av større enheter i folkerike kommuner. Flere fylkeskommuner planlegger slik sentralisering. Målet er mer robuste fagmiljøer, mer effektiv oppgavedeling mellom tannpleiere og tannleger og dermed bedre utnyttelse av personellets kompetanse. I om lag 45 kommuner er det ingen fylkeskommunal tannklinikk og i om lag 45 kommuner er tannklinikken bemannet kun enkelte dager i uken eller noen dager per måned 55 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 55

56 Randers Kommune - Tandplejens struktur

57 Dobbelt så mange Mennesker som i Randers 130 ansatte i tandplejen på 15 klinikker 57 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 57

58 ester/tannhelse/tannk linikker/ 58 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 58

59 Odense Danmark s 4 største kommune indbyggere 9 klinikker 130 ansatte 59 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 59

60 I Odense er indkaldeintervallet 24 md 2500 børn pr tandlæge Gens pris pr bruger 0-18:1200,- = landets billigste I Randers er indkaldeintervallet 18 md 2250 børn pr tandlæge Gens pris pr bruger 0-18: 1300,- 60 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 60

61 Hvor kan I mere søge inspiration Aalborg indbyggere 8 klinikker på vej til 7 OBS: Detalje:56x40 km Vejle klinik! ( pt. 2 us klinikker) 50x50 km 61 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 61

62 Randers Kommune - Tandplejens struktur

63 Konklusioner? Større og færre kommuner Færre overtandlæger!.. Et rationale Større enheder Færre klinikker.. Et rationale Længere afstande - taber vi nogen? Billigere og mere effektiv kommunal tandpleje pga. kommunale besparelser Større grad af faglighed. Håndtere specialer selv. Ingen større samarbejdsrelationer med privat praksis. Ny lovgivning vedr støtte til socialt udsatte Kriterier vedr omsorgstandplejen ændres 63 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 63

64 European Foundation for Quality Management 64 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 64

65 Randers Kommune - Tandplejens struktur

66 Norge har pengene 66 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 66

67 Centralisering i Norge? HVIS DET ER NØDVENDIGT!? 67 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 67

68 BUT mine personlige anbefalinger især efter dialogen med tandlægerne fra Hedmark Skab nogle faglige stærke teams i up-to-date faciliteter Lad det være forankret i fylkerne OBS demografi Pas på de svage 68 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 68

69 PLAN B: TO DO Svært at sammenligne Norge og DK den dybe tallerken Fælles-kommununale ordninger 3 klinikker i Kristiansand mit drømmescenarie..men hvad med resten? 69 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 69

70 DO NOT : Lad ikke Tandpleje for Børn og Unge samt udsatte grupper blive et kludetæppe af forskellige ordninger uden offentlig styring og kontrol. Undgå udlicitering/privatisering hvor patienterne bliver afhængig af provisions-stykprisbaserede tandarbejdere uden pædodontisk flair 70 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 70

71 Plan B fortsat..to do Hittet i DK er klinikstørrelser tilpasset B&U. Tandplejeteams tilpasset denne størrelse: 2½ tdl 2 tpl 6 KA, receptionist? Call-center HYT = Højt Ydende Teams : MAX 10 personer Få nedsat en kommission der samler erfaringer Få Tandlægeforeningen til at sætte dagsordenen Gå enig ud i medierne Lav en tandpleje der skaber genlyd baseret på Jeres gode erfaringer fra fylkerne.. nu hedder det bare noget andet Good luck and be careful out there 71 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 71

72 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Randers Kommune

73 https://www.youtube. com/watch?v=oux3t PKVf_Y 73 Randers Kommune - Tandplejens struktur - 73

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats

Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats Master of Health Management, CBS, & Center for Ledelsesudvikling, KL November 2010 Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse Indhold Forord... 4 2- Metode... 5 3- Summary...

Læs mere

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025 tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 27-225 21 Tandplejeprognose 21 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Emneord: Tandpleje, prognose, udbud, tandlæger,

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Bente Ege Master of Public Health MPH 2007:20 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Regionsdannelsens

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere