R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse"

Transkript

1 R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017

2 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt Læsevejledning Analyse Ugentlig arbejdstid Anvendt tid på dokumentation Andre dokumentationstyper Formål med dokumentation samt kvaliteten heri Tilstrækkelig dokumentation? Tidsforbrug på dokumentation i forhold til for 5 år siden Viden om og kompetencer til dokumentation IT-systemerne Workbase og edoc Smartere dokumentation Afsluttende spørgsmål om undersøgelse og arbejdet med dokumentation Metodiske overvejelser Undersøgelsens population Svarprocent // Marts

3 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt Baggrunden for projektet er et ønske fra byrådet om at sætte fokus på, hvordan der arbejdes med dokumentation blandt udvalgte områder og faggrupper i Ringkøbing-Skjern Kommune. Direktionen har i forlængelse af byrådets ønske besluttet, at der skal foretages en kombineret kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af, hvordan forskellige faggrupper arbejder med dokumentation. Følgende faggrupper indgår i undersøgelsen: 1. Social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen (Sundhed og Omsorg) 2. Sygeplejersker i hjemmeplejen (Sundhed og Omsorg) 3. Børnehavepædagoger (Dagtilbud og Undervisning) 4. Børnehaveledere (Dagtilbud og Undervisning) 5. Folkeskolelærere på Ringkøbing, Rækker Mølle og Nr. Vium skoler (Dagtilbud og Undervisning) 6. Socialpædagoger i botilbud på Center Vest, Skelbæk Centret og Å-Center syd (Handicap og Psykiatri) 7. Socialrådgivere i Kontanthjælp (Beskæftigelse) 8. Socialrådgivere i Socialrådgivningen (Børn og Familie) Denne afrapportering dækker alene over resultaterne fra undersøgelsens kvantitative del blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse. Formålet med denne del af undersøgelsen er at kortlægge dokumentationen og i den forbindelse besvare følgende spørgsmål: - Hvor kommer dokumentationskravet fra? Er kravet fastsat eksternt ved lov, eller er kravet fastsat internt af fx fagområdet? - Hvor lang tid anvender de ansatte på at dokumentere? - Skaber dokumentationen værdi? Resultaterne af undersøgelsen skal fremlægges for byrådet på en temadag torsdag d. 4. maj Her skal undersøgelsen danne grundlag for en politisk drøftelse af den tid og de ressourcer, der anvendes på dokumentation, herunder om der kan arbejdes smartere med dokumentation. // Marts

4 2. Læsevejledning I læsningen af resultaterne skal det bemærkes, at tidsangivelserne på dokumentation er et estimat baseret på de ansattes egne angivelser i spørgeskemaundersøgelsen. De ansatte er blevet bedt om at angive anvendt tid i minutter per uge. Vi er opmærksomme på, at nogle af dokumentationsopgaverne varetages løbende og nogle kun én eller få gange årligt, hvorfor det kan være svært for respondenten, at angive den præcise tidsangivelse. Tidsangivelserne skal derfor ses som socialrådgiverne i Kontanthjælps kvalificerede bud på, hvor lang tid, der bliver brugt på de forskellige dokumentationstyper på ugentlig basis. I indeværende rapport kan de summerede fordelinger i procent afvige fra 100 som følge af afrundinger. Udsagn i de åbne svarkategorier er anonymiserede. 3. Analyse Nedenstående figur 3 viser de dokumentationstyper, som socialrådgiverne i Kontanthjælp arbejder med. Dokumentationstyperne er opdelt i, hvorvidt dokumentationstypen er et lovkrav, og hvorvidt dokumentationstypen anvendes internt og/eller eksternt. Er dokumentationstypen placeret mellem anvendes internt og anvendes eksternt angiver dette, at dokumentationstypen anvendes både internt og eksternt. Dokumentationstyperne og baggrunden for disse er lokaliseret i samarbejde med medarbejdere i administrationen i Beskæftigelse via et afdækningsskema, som er udarbejdet af medarbejdere i Analyse, Viden & Strategi. Her er det oplyst, at kun en enkelt dokumentationstype er lovkrav, der anvendes internt, mens seks dokumentationstyper er lovkrav, der anvendes såvel internt som eksternt. En af dokumentationstyperne er ikke lovkrav, og denne anvendes internt 1. Tidsangivelserne er et gennemsnit på baggrund af de ansattes besvarelser. 1 Dokumentationstyperne er i et tæt samarbejde med fagområdet sammenlagt under meningsfyldte kategorier. // Marts

5 Figur 3: Oversigt over dokumentationstyper fordelt på lovkrav/ikke lovkrav og anvendelse Dokumentation af helbredsog lægeundersøgelser (gennemsnitligt 170 minutter ugentligt) Dokumentationen er et lovkrav Dokumentation i Min Plan (gennemsnitligt 182 minutter ugentligt) Udarbejdelse af henvisninger og LAB-skemaer (gennemsnitligt 153 minutter ugentligt) Dokumentation af samtaler (gennemsnitligt 410 minutter ugentligt) Dokumentation af hændelser og konsekvenser (gennemsnitligt 153 minutter ugentligt) Dokumentation af sagsforløb (gennemsnitligt 71 minutter ugentligt) Ingen Anvendes internt Udarbejdelse af henvisninger til mentorbevillinger og dokumentation af placering i tilbud (gennemsnitligt 116 minutter ugentligt) Anvendes eksternt Dokumentation af samarbejde med sundhedsfagligt personale (gennemsnitligt 176 minutter ugentligt) Ingen Ingen Dokumentationen er ikke lovkrav Note: Af hensyn til læsevenligheden er uddybningerne af dokumentationstyperne ikke medtaget i denne figur. Disse kan læses i tabel // Marts

6 3.1. Ugentlig arbejdstid Socialrådgiverne i Kontanthjælp er i spørgsmål 1 blevet bedt om at angive, hvor mange arbejdstimer de ugentligt er ansat til at arbejde som socialrådgiver i Kontanthjælp. Det har været muligt at angive maksimalt 37,5 timer. Som det fremgår af tabel 3.1 er den gennemsnitlige arbejdstid 35,75 timer om ugen. Det ses på maksimum og minimumsværdierne, at der ikke forekommer en større variation ift. den ugentlige arbejdstid mellem socialrådgiverne i Kontanthjælp. Tabel 3.1: Ugentlig arbejdstid blandt socialrådgiverne. Angivet i timer Minimum Maksimum Median Gennemsnit n ,75 6 Noter: Minimum angiver den laveste tidsangivelse blandt alle besvarelserne, mens maksimum angiver den højeste tidsangivelse. Medianen angiver den midterste værdi i tidsangivelserne, hvilket er et udtryk for, at halvdelen af observationerne falder på den ene side af denne værdi og halvdelen på den anden side. Hvis median er højere end gennemsnittet betyder det, at størstedelen af observationerne ligger over gennemsnittet Anvendt tid på dokumentation Socialrådgiverne i Kontanthjælp er i spørgsmål 2 blevet spurgt til, hvilke af de listede dokumentationstyper, de anvender i deres hverdag, og hvor mange minutter de anvender på den givne dokumentationstype i løbet af en gennemsnitligt arbejdsuge. I nedenstående tabel fremgår det, hvor meget tid socialrådgiverne i Kontanthjælp i løbet af en gennemsnitlig uge anvender på den enkelte dokumentationstype. Denne opgørelse tager ikke højde for socialrådgivernes samlede ugentlige arbejdstid. Som det fremgår i nedenstående tabel anvender socialrådgiverne i Kontanthjælp fx i gennemsnit 182 minutter om ugen på at dokumentere i Min Plan, 410 minutter om ugen på Dokumentation af samtaler, 170 minutter om ugen på Dokumentation af helbreds- og lægeundersøgelser, 116 minutter om ugen på Udarbejdelse af henvisninger til mentorbevillinger og dokumentation af placering i tilbud, samt 71 minutter om ugen på Dokumentation af sagsforløb. // Marts

7 Tabel 3.2.1: Antal minutter anvendt på dokumentationstypen. Angivet i minutter. Dokumentationstype Minimum Maksimum Median Gennemsnit n 1 Dokumentation i Min Plan, herunder dokumentation af tilbud og tillægsbevillinger Udarbejdelse af henvisninger og LAB-skemaer, herunder udarbejdelse af skriftlig vejledning til borgeren om konsekvenserne ved afvisning/udeblivelse samt udarbejdelse af LAB-skemaer Dokumentation af samtaler, herunder dokumentation af indkaldelser til samtaler, individuelt kontaktforløb samt dokumentation af samarbejds- og netværksmøder Dokumentation af hændelser og konsekvenser, herunder dokumentation af borgerens sygemelding, friholdelse, negative hændelser samt dokumentation af vejledningsforpligtelse og skriftlig orientering til borgere Dokumentation af helbreds- og lægeundersøgelser, herunder dokumentation af modtagne oplysninger, vurdering og specialundersøgelser Dokumentation af samarbejde med sundhedsfagligt personale, herunder udarbejder af sagsresume Udarbejdelse af henvisninger til mentorbevillinger og dokumentation af placering i tilbud Dokumentation af sagsforløb, herunder dokumentation af indstillinger til og afgørelser om bevillinger, samt revurdering og fremsendelse af klagesager til Ankestyrelsen Noter: Minimum angiver den laveste tidsangivelse blandt alle besvarelserne, mens maksimum angiver den højeste tidsangivelse. Medianen angiver den midterste værdi i tidsangivelserne, hvilket er et udtryk for, at halvdelen af observationerne falder på den ene side af denne værdi og halvdelen på den anden side. Hvis median er højere end gennemsnittet betyder det, at størstedelen af observationerne ligger over gennemsnittet. Tabel viser, at socialrådgiverne i løbet af en gennemsnitlig uge anvender mest tid på dokumentationstype 3 Dokumentation af samtaler, herunder dokumentation af indkaldelser til samtaler, individuelt kontaktforløb samt dokumentation af samarbejds- og netværksmøder. Socialrådgiverne anvender i gennemsnit 410 minutter om ugen svarende til knap syv timer på denne dokumentationstype. De bruger dog overvejende under 410 minutter, da medianen er lavere end gennemsnittet. Til sammenligning hertil ses det i tabel 3.2.1, at der gennemsnitligt bruges mindst tid på dokumentationstype 8 Dokumentation af sagsforløb, herunder dokumentation af indstillinger til og // Marts

8 afgørelser om bevillinger, samt revurdering og fremsendelse af klagesager til Ankestyrelsen. Socialrådgiverne i Kontanthjælp anvender i gennemsnit lidt over en time i løbet af en gennemsnitligt uge på denne dokumentationstype. Hertil kan det fremhæves, at der forekommer en større variation ift. hvor mange minutter den enkelte socialrådgiver i Kontanthjælper ugentligt anvender på denne dokumentationstype. Tidsangivelse varierer fra ingen tid anvendt på denne dokumentationstype i løbet af en gennemsnitlig uge op til 200 minutter i løbet af en gennemsnitlig uge. På baggrund af socialrådgiverne i Kontanthjælps tidsangivelser er der endvidere foretaget en beregning af, hvor stor en procentdel af socialrådgivernes arbejdstid, der bruges på dokumentation. Tabel viser, at socialrådgiverne i Kontanthjælp gennemsnitligt anvender 62,3% af deres arbejdstid på at dokumentere. Tabel 3.2.2: Andel af ugentlig arbejdstid anvendt på dokumentation. Angivet i procent. Minimum Maksimum Median Gennemsnit n ,5 62,3 6 Noter: Minimum angiver den laveste tidsangivelse blandt alle besvarelserne, mens maksimum angiver den højeste tidsangivelse. Medianen angiver den midterste værdi i tidsangivelserne, hvilket er et udtryk for, at halvdelen af observationerne falder på den ene side af denne værdi og halvdelen på den anden side. Hvis median er højere end gennemsnittet betyder det, at størstedelen af observationerne ligger over gennemsnittet Andre dokumentationstyper Socialrådgiverne i Kontanthjælp har haft mulighed for i spørgsmål 3 at angive, om de arbejder med yderligere dokumentationstyper. Socialrådgiverne i Kontanthjælp er blevet bedt om at angive dokumentationstypen, samt hvor mange minutter de i løbet af en gennemsnitlig uge anvender på de angivne dokumentationstyper. Disse oplysninger ses i nedenstående tabel. Som en hjælp til at besvare dette spørgsmål var følgende angivet i spørgeskemaet: Der skelnes mellem dokumentation og administration. Dokumentation omfatter ikke generel administration (fx indkøb af varer, mailkorrespondance) eller indsamling og registrering af data af fx medarbejdernes sygefravær, gennemførelse af MUS samtaler og lignende. Det kan overvejes hvorvidt nogle af dokumentationstyperne oplistet af socialrådgiverne nedenfor snarere er administrative opgaver og derfor ikke dokumentation. Tabel : Andre dokumentationstyper blandt socialrådgiverne i Kontanthjælp Dokumentationstype Tid i minutter Kontrol af fremmøde for borger. Opfølgning på fremmøde 120 MUS 60 Mailkorrespondance 300 // Marts

9 3.3. Formål med dokumentation samt kvaliteten heri I spørgsmål 4 er socialrådgiverne i Kontanthjælp blevet spurgt til, om de kender formålet med hver af de listede dokumentationstyper. Som figur viser, er socialrådgiverne i Kontanthjælp altovervejende bekendte med de otte dokumentationstypers formål. Alle socialrådgiverne angiver, at de kender formålet med hhv. Udarbejdelse af henvisninger og LAB-skemaer, dokumentation af samtaler. Dokumentation af hændelser og konsekvenser, dokumentation af helbreds- og lægeundersøgelser, dokumentation af samarbejde med sundhedsfagligt personale og udarbejdelse af henvisninger til mentorbevillinger og dokumentation af placering i tilbud. 83 % af socialrådgiverne kender formålet med at dokumentere i Min Plan, mens 17 % har svaret Ved ikke. 83 % af socialrådgiverne kender formålet med at dokumentere sagsforløb, mens 17 % svarer Ved ikke. Figur 3.3.1: Spørgsmål 4: Kender du formålet med de følgende dokumentationstyper? Note: n = 6 // Marts

10 I spørgsmål 5 er socialrådgiverne i Kontanthjælp blevet spurgt om, i hvilken grad de mener, at dokumentation er medvirkende til at sikre kvaliteten i arbejdet. 67 % af socialrådgiverne i Kontanthjælp angiver, at de i høj grad mener, at dokumentation medvirker til at sikre kvaliteten i arbejdet. 34% af socialrådgiverne angiver, at de i mindre grad eller slet ikke mener, at dokumentationen er medvirkende til at sikre kvaliteten. Figur 3.3.2: Spørgsmål 5: I hvilken grad mener du, at dokumentation er medvirkende til at sikre kvaliteten i arbejdet? Note: n = 6 Dernæst er socialrådgiverne i Kontanthjælp i spørgsmål 6 blevet bedt om at vurdere i hvilken grad, de mener, der er behov for at forenkle og lette dokumentationsopgaverne for at sikre kvaliteten i arbejdet. Socialrådgiverne i Kontanthjælp angiver, at der i høj eller nogen grad foreligger et behov for at forenkle og lette dokumentationsopgaverne for at sikre kvaliteten i arbejdet. 33 % af socialrådgiverne angiver, at der i høj grad er behov for at forenkle og lette dokumentationsopgaverne for at sikre kvaliteten i arbejdet. 67 % af socialrådgiverne angiver, at der i nogen grad er behov for at forenkle og lette dokumentationsopgaverne for at sikre kvaliteten i arbejdet. Ingen af socialrådgiverne svarer, at der i mindre grad eller slet ikke er behov for at forenkle og lette dokumentationsopgaverne for at sikre kvaliteten i arbejdet. Figur 3.3.3: Spørgsmål 6: I hvilken grad mener du, at der er behov for at forenkle og lette dokumentationsopgaverne for at sikre kvaliteten i arbejdet? Note: n = 6 // Marts

11 For at få et indblik i hvor og hvorfor, der er behov for at forenkle eller fjerne dokumentationstyper, uden det går ud over kvaliteten i arbejdet, har socialrådgiverne i Kontanthjælp i spørgsmål 7 haft mulighed for at formulere dette i et åbent tekstfelt. Udsagnet er anonymiseret. Tabel : Spørgsmål 7: Hvis du har forslag til dokumentationstyper, som du mener, man kunne forenkle eller fjerne uden at det går ud over kvaliteten i arbejdet, kan du notere dem og årsagen til det her. Udsagn Henvisninger kan forenkles - Det kan overvejes, om der er punkter der ikke er relevante - så der er så få punkter som muligt man som sagsbehandler skal tage stilling til. Smart mål kan forenkles så man kun har formål/mål og tid 3.4. Tilstrækkelig dokumentation? I spørgsmål 8 er socialrådgiverne i Kontanthjælp blevet bedt om, at angive, hvorvidt de oplever, at der er områder, hvor dokumentationen ikke er tilstrækkelig. 83% af socialrådgiverne i Kontanthjælp angiver, at de ikke mener, at der er områder, hvor dokumentationen ikke er tilstrækkelig, hvilket med andre ord indikerer, at de potentielt oplever dokumentationen i deres arbejde som værende tilstrækkelig. 17 % af socialrådgiverne svarer Ved ikke. Figur : Spørgsmål 8: Oplever du, at der er områder, hvor dokumentationen ikke er tilstrækkelig? Note: n = 6 // Marts

12 3.5. Tidsforbrug på dokumentation i forhold til for 5 år siden I spørgsmål 10 er socialrådgiverne i Kontanthjælp blevet bedt om at angive, om de bruger mere eller mindre tid på at dokumentere i dag end for fem år siden. Der ses en klar tendens til, at socialrådgivere i Kontanthjælp oplever, at dokumentation er en mere tidskrævende opgave i dag end for fem år siden. 83 % af socialrådgiverne i Kontanthjælp angiver, at de bruger mere tid på at dokumentere i dag sammenlignet med for fem år siden. 17 % mener ikke, at den tid, de bruger på dokumentation har ændret sig. Figur : Spørgsmål 10: Når du tænker tilbage, bruger du så mere eller mindre tid på at dokumentere i dag end for fem år siden? Note: n = 6 // Marts

13 3.6. Viden om og kompetencer til dokumentation I spørgsmål 11 er socialrådgiverne i Kontanthjælp blevet bedt om at angive hvor enige eller uenige de er i nedenstående udsagn vedrørende deres forudsætninger for at dokumentere. Som det ses i figur er 83 % af socialrådgiverne i Kontanthjælp enige eller helt enige i udsagnet om, at de har tilstrækkelig viden om, hvad de skal dokumentere. En enkelt socialrådgiver er uenig i at have tilstrækkelig viden om, hvad der skal dokumenteres. Ift. udsagnet, hvorvidt de oplever at have tilstrækkelig viden om, hvor de skal dokumentere, angiver 50% af socialrådgiverne at de er enige eller helt enig i, at de har tilstrækkelig viden om, hvor der skal dokumenteres, mens 33 % af socialrådgiverne angiver, at de er uenige i, at de har tilstrækkelig viden om, hvor der skal dokumenteres. Dette indikerer, at der potentielt foreligger et behov for at få tydeliggjort, hvor de forskellige dokumentationstyper skal dokumenteres. Figur 3.6.1: Spørgsmål 11: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Note: n = 6 Den utilstrækkelige viden om, hvor der skal dokumenteres findes interessant i relation til tidligere resultater i denne undersøgelse, der viser: 1) At flere af medarbejderne angiver, at de bruger op til hele deres arbejdstid på at dokumentere 2) At alle socialrådgiverne i Kontanthjælp angiver, at de ved hvad formålet er med de otte forskellige oplistede dokumentationstyper Det indikerer med andre ord, at der er et potentielt opmærksomhedspunkt i forhold til den utilstrækkelige viden om, hvor der skal dokumenteres, da det antageligt kan anses som uoverensstemmende, at man som medarbejder dokumenterer og kender formålet med dokumentationen, men ikke altid ved, hvor det skal dokumenteres. Afslutningsvis i relation til figur udtrykker 67 % af socialrådgiverne, at de er enige i, at de har fået en ordentlig introduktion til det/de elektroniske system(er), de skal dokumentere i, mens 34 % af socialrådgiverne angiver, at de er uenige eller helt uenige i, at de har fået en ordentlig introduktion til // Marts

14 de(t) elektroniske system(er), de dokumenterer i. Dette indikerer, at der potentielt ikke forekommer den nødvendige introduktion til de elektroniske systemer, som der dokumenteres i. Dette resultat skal evt. ligeledes ses i led med ovenstående om, at omtrent halvdelen af socialrådgiverne i Kontanthjælp ikke nødvendigvis har tilstrækkelig viden om, hvor de skal dokumentere. Socialrådgiverne i Kontanthjælp er ligeledes blevet spurgt om, hvorvidt de dokumenterer de samme oplysninger flere steder. Figur viser, at 17% af socialrådgiverne er helt enige i, at de samme oplysninger dokumenteres flere steder, mens 50 % af socialrådgiverne er enige i dette. At 67 % af socialrådgiverne angiver, at de dokumenterer de samme oplysninger flere steder viser, at dette er et potentielt udviklingsområde ift. dokumentationsarbejdet for socialrådgiverne. 17 % af socialrådgiverne er uenige i, at de dobbeltregistrerer. Figur 3.6.2: Spørgsmål 11d: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg dokumenterer de samme oplysninger flere steder. Note: n = 6 De respondenter, der har svaret, at de er helt enige eller enige i, at de dokumenterer de samme oplysninger flere steder, bliver i spørgsmål 12 bedt om at uddybe de tilfælde, hvor de dokumenterer de samme oplysninger flere steder. Udsagnene er anonymiseret. Tabel : Spørgsmål 12: Uddyb venligst de områder, hvor du dokumenterer de samme oplysninger flere steder. Beskriv gerne hvilke dokumentationstyper der er tale om, og hvor/hvordan du dokumenterer. Udsagn Ved henvisninger bruger man de samme oplysninger, hvis man skal henvise flere steder. Man kunne bruge den samme og i stedet ændre formål. Plan og LAB Sygdom / fravær.i journal og " fraværs kategorien ". Ved at iværksætte mentor ordning, der skal vedlægges dokumentation fra læge eller andre. Generelt ved Rehabiliterings skemaer til rehabiliteringsmøder skal der være megen dokumentation fra læger, psykologer eller andre fagpersoner. Jeg tænker at vi overdokumenterer. Den social faglige rolle bliver meget lille og stadig mindre. Der dokumenteres via indhentelse af oplysninger fra læger, psykologer med videre og det koster kommunen rigtig mange penge. WB og Edoc // Marts

15 De respondenter, der har svaret hverken enig eller uenig til, at de dokumenterer de samme oplysninger flere steder, bliver i spørgsmål 13 bedt om at uddybe de tilfælde, hvor de dokumenterer de samme oplysninger flere steder. Udsagnene er anonymiseret. Tabel : Spørgsmål 13: Uddyb venligst de områder, hvor du dokumenterer de samme oplysninger flere steder. Beskriv gerne hvilke dokumentationstyper der er tale om, og hvor/hvordan du dokumenterer. Udsagn workbase og e-doc 3.7. IT-systemerne Workbase og edoc Respondenterne er i spørgsmål 14 blevet spurgt til, hvor tilfredse eller utilfredse de er med ITsystemerne Workbase og edoc, som de dokumenterer i. 50 % af socialrådgiverne i Kontanthjælp angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med ITsystemet Workbase, mens de resterende 50% udtrykker at de hverken er tilfredse eller utilfredse. I forhold til edoc angiver 50% af socialrådgiverne, at de er tilfredse eller meget tilfredse med ITsystemet edoc, mens 33 % hverken er tilfredse eller utilfredse og kun en enkelt socialrådgiver er utilfreds med edoc. Figur : Spørgsmål 14: Hvor tilfreds eller utilfreds er du med IT-systemerne, som du dokumenterer i? Note: n = 6 De respondenter der angav, at de er utilfredse eller meget utilfredse med edoc, blev i spørgsmål 16 bedt om at uddybe, hvorfor de er utilfredse med edoc. Tabel : Spørgsmål 16: Uddyb venligst hvorfor du er utilfreds med edoc Udsagn Det er et for mig meget indviklet system og meget ulogisk. // Marts

16 3.8. Smartere dokumentation For at drage nytte af medarbejdernes viden og erfaring med dokumentation, er respondenterne i spørgsmål 17 blevet bedt om at angive hvor og hvordan, der kan dokumenteres på en smartere måde. Udsagnene er anonymiseret. Tabel : Spørgsmål 17: Hvis du har forslag til hvor og hvordan, der kan dokumenteres på en smartere måde, kan du notere dem her. Udsagn Henvisninger kan standardiseres, så man kun har en henvisning selvom der skal henvises flere steder, så det kun er formål og tid der skal ændres. Afskaffelse af Smart mål, så det kun er formål/mål og tid der skal fremgå af henvisningen 3.9. Afsluttende spørgsmål om undersøgelse og arbejdet med dokumentation Slutteligt har respondenterne i spørgsmål 18 haft mulighed for at kommentere på arbejdet med dokumentation eller undersøgelsen. Ingen af de seks deltagere har haft yderligere kommentarer. Tabel : Spørgsmål 18: Har du yderligere kommentarer til arbejdet med dokumentation som socialrådgiver i Kontanthjælp eller til undersøgelsen, kan du notere det her: Udsagn Ingen udsagn // Marts

17 4. Metodiske overvejelser 4.1. Undersøgelsens population Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til alle de personer, der pr. d. 25. januar 2017 er ansat som socialrådgiver i Kontanthjælp. Dette drejer sig om ni socialrådgivere. Oplysningerne er indhentet fra Intern Udvikling og Personale. Af forskellige årsager indgå tre af de ni socialrådgivere ikke i undersøgelsen. Populationen består således af seks socialrådgivere. Da populationen består af seks respondenter indeholder denne rapport ikke en gennemgang af socialrådgiverne i Kontanthjælps anciennitet, selvom det kan antages at anciennitet potentielt kan have en indvirkning på dokumentationsarbejdet. Fravalget heraf skyldes, at en sådan gennemgang vil kompromittere respondenternes anonymitet grundet en forholdsvis lille population Svarprocent I alt har 6 socialrådgiverne i Kontanthjælp modtaget og besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 100 %. Denne undersøgelse udgør således et solidt grundlag for det videre arbejde med dokumentationen blandt socialrådgivere i Kontanthjælp. // Marts

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt børnehavepædagoger i Dagtilbud og Undervisning

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt børnehavepædagoger i Dagtilbud og Undervisning R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt børnehavepædagoger i Dagtilbud og Undervisning // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt sygeplejersker i hjemmeplejen i Sundhed og Omsorg

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt sygeplejersker i hjemmeplejen i Sundhed og Omsorg R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt sygeplejersker i hjemmeplejen i Sundhed og Omsorg // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne

Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne Dansk Socialrådgiverforening April 2016 Side 2 af 16 Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere