Budget ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag"

Transkript

1 Budget :13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring af den administrative organisation sker der en reduktion i kommunens topledelse. Licensbesparelse vedr. KMD pga. Kombit-aftale Mindreudgiften for Roskilde kommune som følge af aftalen mellem Kombit og KMD kan først beregnes præcist til efteråret, hvor alle forudsætninger er kendt. Men et skøn på nuværende tidspunkt vil være ca kr. Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Indtægter Der har ved de seneste års regnskabsaflæggelser kunnet konstateres markant flere driftsindtægter, end der oprindeligt er blevet budgetteret med. Det forudsættes derfor, at der realiseres merindtægter på driften ud over det budgetterede for i alt 7 mio. kr. Besparelsen placeres under Økonomiudvalget, men skal senest i forlængelse af halvårsregnskabet være udmøntet på de områder, hvor merindtægterne indtræffer. BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Omprioriteringsforslag 3001 Jobrotationsprojekt Ved at ansætte 2 deltids jobrotationskoordinatorer til en samlet udgift på ca kr./år vil det være muligt at øge antallet af ledige, der kommer i jobrotation, med 15 helårspersoner. Dette vil medføre en mindreudgift til dagpenge på 15 x kr., svarende til i alt kr./år.i alt en nettobesparelse på 1,175 mio.kr./år.besparelsen er kun indregnet i 2014 og 2015, da en forudsætning for at besparelsen er realistisk, er lavkonjunktur. Page 1 of 39

2 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Omprioriteringsforslag 5001 Høreapparater Myndigheds- og finansieringsopgaven vedr. høreapparater er overgået til regionen fra I Roskilde Kommunes budget er der p.t. afsat ca. 11,4 mio. kr. i 2014 til formålet. Der er netop sket en afklaring af DUT-sagen om dette, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune kun skal afgive ca. 8,2 mio. kr. Når der tages højde for, hvad der skal forblive af budget på CSR til andre hørerelaterede opgaver, betyder det, at der kan tilføres 2,4 mio. kr. til omprioriteringskataloget. Park & Vej - Park & Vej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Omprioriteringsforslag 7401 Vejbudgettet/belægningsvedligeholdelse (4 årig kontrakt) I forbindelse med politikken for vedligeholdelse og udvikling af kommunens aktiver blev budgettet til belægningsvedligeholdelse øget til 18 mio. kr. Et udbud af belægningsvedligeholdsopgaven har betydet en besparelse på 0,5 mio. kr. ift. forventet. Serviceniveauet vil derfor kunne opretholdes, selvom der reduceres med 0,5 mio. kr. på vejbudgettet. Besparelsen er 4-årig, idet det er den periode kontrakten løber. Den bedre pris på belægningsvedligehold vil alternativt kunne betyde en intensivering i indsatsen for reparation af huller i vejene mv. Familie/børn - Familie og Børn Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget Omprioriteringsforslag 8201 Familie og Børn. Forebyggende og tidlige indsatser Omlægningen på området for udsatte børn og unge til mere forebyggende indsatser har resulteret i færre udgifter, jf. regnskabsresultat 2012 og halvårsregnskabets vurdering af forbruget i Indsaterne har bl.a. omfattet arbejdet med sikkerhedsplaner og en del af omlægningen er finansieret af eksterne fonds- eller statslige midler som engangsmidler. Det forudsættes, at arbejdet med sikkerhedsplaner fortsætter. Samlet forventes indsatserne at kunne frigøre varige driftsmidler fra mere indgribende foranstaltninger på i alt 4 mio. kr. Page 2 of 39

3 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Omprioriteringsforslag 9002 Hjemmeplejens område. Hjælp til selvhjælp og fokus på rehabilitering Øget fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp har, jf. regnskabsresultatet 2012, resulteret i færre udgifter til omkostningstunge enkeltsager. Samlet forventes der at kunne frigøres driftsmidler på 2,0 mio. kr. årligt ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1008NY 1012NY Vedvarende energi i privat regi Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål at yde støtte til private VEanlæg, afsættes der en anlægspulje på 2 mio. kr. Støtten kan f.eks. Være i form af billige eller rentefrie lån. Forvaltningens kommentar: Det er meget tvivlsomt, om kommunen kan yde billige eller rentefri lån, idet kommunalfuldmagten ikke giver lov til at støtte enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik lovhjemmel. Alment byggeri i 2014 Økonomiudvalget behandlede d. 28. august 2013 (pkt. 334) en sag om alment byggeri og samarbejdet med boligselskaberne om renoverings- og udbygningsplaner for almene boliger i Roskilde. Der foreslås derfor afsat 15 mio. kr.årligt kommunalt grundkapitaltilskud m.v. Der henvises endvidere til ØU-sagen. ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget Andre budgetforslag 9100NY Fremtidssikring af Toftehøjen plejecenter Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2014 til nybyggeri ved Toftehøjen plejecenter, som giver mulighed for at fremtidssikre plejecentret, der fortsat vil have det samme antal boliger som nu. For at kunne gøre plejeboligerne større og mere tidssvarende, er der behov for et yderligere areal, hvor nye ældreboliger opføres. Disse skal dels fungere som genhusning under moderniseringen og vil dels sikre, at der kan være det samme antal boliger efter en modernisering til mere tidssvarende plejeboliger. Ejendommen, som det kommunale plejecenter er beliggende i, ejes af Ramsø Ældreboligselskab, som er en selvejende institution. Toftehøjens bestyrelse har i et budgetoverslag angivet, at den samlede udgift for nybyggeriet udgør ca. 32 mio. kr. Roskilde Kommunes andel vil, i forhold til almenboligloven, udgøre 10 % af anlægssummen svarende til ca. 3,2 mio. kr. Herudover skal Roskilde Kommune yde garanti på den del af realkreditlånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi. Page 3 of 39

4 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag NY 1009NY 1010NY 1011NY 1013NY 1014NY Tilbagerulning af produktivitetsstigning effekt Blokken er en nulstilling af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningerne i 2014 og frem af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i De yderligere produktivitetsstigninger fra 2014 og frem indgår i særskilt blok. Tilbagerulning af produktivitetsstigning effekt Blokken er en nulstilling af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningerne af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i De tidligere gennemførte produktivitetsstigninger fra 2013 indgår i særskilt blok. Roskilde som økologisk kommune Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål at Roskilde kommune skal opnå reel status som økologisk kommune foreslås igangsat en proces, der skal lede mod at kommunen snarligt vedtager en økologipolitik. Der kan søges inspiration i de eksempler vi kender fra Lejre og Albertslund kommuner. Til realisering heraf afsættes en driftspulje på 2 mio. kr. årligt, fra år Intern Grøn Indkøbsfond Forslagfremsendt fra SF d. 27. august Der henvises til vedlagte beskrivelse for nærmere information. Motion i arbejdstiden Forslag fremsendt fra SF d. 27. august 2013 uden specifikation af beløb i de enkelte år. Der henvises til vedlagte beskrivelse for nærmere information. Borgernes ombudsmand Forslag fremsendt fra SF d. 27. august 2013 til nærmere drøftelse. Borgerombudsmand Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Det foreslås, at Roskilde kommune beslutter at indføre en borgerrådgiver ( borgerombudsmand ), jfr. Mulighederne efter den kommunale styrelseslovs 65 e, og i forlængelse af Roskilde Kommunes notat af Til realisering heraf afsættes en drifts-pulje på 2 mio. kr. årligt, fra år Demokratipulje Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål at støtte oprettelsen og overlevelsen af decentrale demokratiinitiativer, såsom lokalråd, ungeråd m.v., afsættes en driftspulje på 1 mio. kr. årligt, hvorfra der kan bevilges sådan støtte. 1 mio. kr. årligt, driftsmidler, fra og med år Page 4 of 39

5 BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 3000NY Yderligere aktivering af ledige fra ikke-vestlige lande Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på mødet i juni bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag til yderligere aktivering af ledige fra ikke-vestlige lande. Forvaltningen har foreslået et projekt for aldersgruppen årige i målgruppen. Projektet indebærer, at Jobcentret indgår en form for partnerskab eller kontraktligt samarbejde med et eller flere vikarbureauer. De ledige opkvalificeres meget målrettet mod de specifikke opgaver som virksomhederne efterspørger og sendes herefter løbende ud individuelt eller i grupper til arbejdsopgaver af kortere eller længere varighed. I projektet ansættes en virksomhedskonsulent og/eller mentor, som følger op på alle forløb. Udgiften til projektet vurderes at ville blive 2 mio.kr. og er her forudsat finansieret ved følgende. De 0,5 mio.kr. kan finansieres ved mindreudgifter til den aktivering som målgruppen får i dag. De resterende 1,5 mio.kr. finansieres inden for udvalgets ramme, ved at reducere brugen af køb af enkeltpladser til kontanthjælpsmodtagerne. Det vil betyde en reduktion på knap 30% i forhold til de forventede udgifter i 2013 til køb af AMU-kurser og anden kortvarig uddannelse af kontanthjælpsmodtagerne. Alternativt kan finansiering af de 1,5 mio. kr. ske ved budgetudvidelse. SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget Driftsudvidelsesforslag 5011NY Tilbagerulning af produktivitetsstigning på Skole- og Børneudvalgets område effekt Produktivitetsstigningen i 2014 på Skole- og Børneudvalgets område på 9,7 mio. kr. foreslås tilbageført af et mindretal. Blokken er en tilbagerulning af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningen af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i Page 5 of 39

6 SBU 0-6 år års området Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 5200NY 5201NY 5202NY 5203NY Generelt løft af institutionsnormeringer Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål, at løfte daginstitutionsnormeringerne generelt, så Roskilde Kommune kommer ud af den pt. Dårlige relative placering mht. normeringer, forøges ressourcetildelingen. Midlerne tildeles som udgangspunkt proportionelt med den nuværende ressourcefordeling mellem vuggestuebørn og børnehavebørn. 8 mio. kr. årligt i drift, fra og med år Sociale ekstranormeringer til dagpasning Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august De midler som Roskilde Kommune modtager fra 500-mio. kr.'s puljen, anvendes med denne budgetblok fremover ubeskåret til at hæve normeringer i daginstitutionerne, målrettet mod de institutioner, der er mest udfordret mht. udsatte børn. Altså en fordeling ud fra sociale kriterier. 7 mio. kr. årligt i drift, fra og med år Bæredygtig dagpleje Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Ved vedtagelsen af den nye ressourcetildelingsmodel for dagplejen blev indlagt visse parametre og betingelser, der reelt truer dagplejens overlevelsesmuligheder. For at realisere byrådets principbeslutning om en bæredygtig (overlevelsesdygtig) dagpleje, der udgør et ligestillet tilbud i forhold til institutionstilbuddet, foretages en række justeringer af disse parametre: - Der tages udgangspunkt i 260 børn (pladser) i dagplejen. - Der regnes med 3,1 pladser pr. dagplejer. - Distrikterne samles i ét. - Ledelsesstrukturen genetableres med en leder og en afdelingsleder. Dagplejens budget forøges på den baggrund med 5 mio. kr. 5 mio. kr. i årlig drift, fra og med år Løft af efteruddannelse, pædagogisk personale Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Ekstra midler til efteruddannelse af pædagogisk personale på dagpasningsområdet. Umiddelbart med henblik på hurtigere opkvalificering til bedre at kunne løfte opgaven med inklusion af bla. Specialområdets børn. Men lige så meget med det formål, at vi kan indfri disse behov for efteruddannelse, uden at det dræner midlerne til alle øvrige behov for efteruddannelse af pædagogisk personale. Hertil afsættes 2,5 mio. kr. ekstra årligt, fra og med år Page 6 of 39

7 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 5010NY 5012NY 5300NY Bloktilskud til implementering af folkeskolereform Det er i sag om finansiering af folkeskolereformen forudsat, at bloktilskud på 2,8 mio. kr. i 2014, stigende til 5,7 mio. kr. i 2015, indgår i den samlede finansiering af folkeskolereformen i Roskilde Kommune. Udvalgets forslag til finansiering af folkeskolereformen indebærer derfor, at dette bloktilskud tilføres skoleområdet. Øvrig finansiering fremgår af sag 118 på Skole- og Børneudvalgets møde 20. august 2013, hvor forudsætninger fremgår, herunder at restfinansiering tilvejebringes ved, at lærerne underviser en klokketime mere om ugen (40 timer om året) og ved organisations- og strukturtilpasninger. Bæredygtig gennemførelse af folkeskolereformen Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Det er et imponerende antal større forandringsprocesser der skal gennemføres samtidig, når folkeskolereformen og overenskomstloven implementeres fra august Derfor er usædvanligt meget omgærdet af en særdeles høj grad af uforudsigelighed. En bæredygtig gennemførelse er en betingelse for at det kan lykkes os lokalt at virkeliggøre reformens fælles overordnede visioner. Bæredygtighed forudsætter et vist mål af tryghed for de medarbejdere der både i praksis skal stå for gennemførelsen, og skal arbejde indenfor de nye rammer fremover. Denne budgetblok har til formål at bidrage til, at dette mål af tryghed bliver opnået. Dette sker med beslutning om, at implementeringen skal benytte de muligheder der i lovgivningen er for at sikre, at: å fremover bliver bæredygtige og attraktive, og lever op til de visioner og målsætninger vi lokalt har sat for tilbuddene. års-stillinger i Roskilde kommune for henholdsvis skolelærere, SFOpædagoger og Klubpædagoger, skal mindst svare til personalegruppernes beskæftigelsesniveau i indeværende skoleår. ælles rammer for Roskilde Kommune skal sikre en forsvarlig andel forberedelsestid til undervisningen. ædagogerne fuldtidsjobs, og det skal undgås, at de får en opbrudt arbejdsdag. Hertil afsættes en driftspulje på 10 mio. kr. årligt, der som udgangspunkt placeres i folkeskolens budget, men efter SBU s beslutning kan dele af midlerne også anvendes / omplaceres til SFO og/eller klubformål. Puljen er (pga. 5/12 7/12 problemstillingen) umiddelbart overdimensioneret i 2014, men dette er for at imødekomme det ekstra store behov der forudses det første skoleår. 10 mio. kr. i årlig drift, fra og med år Løft af efteruddannelse, lærere Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Ekstra midler til efteruddannelse af lærere. Umiddelbart med henblik på hurtigere opkvalificering til bedre at kunne løfte opgaven med decentraliseret specialundervisning. Men lige så meget med det formål, at vi kan indfri disse uddannelseskrav, uden at det dræner midlerne til alle øvrige behov for efteruddannelse af lærerne, eksempelvis opkvalificering mht. differentieret undervisning overfor ikke specialundervisningskrævende elever. Hertil afsættes 2,5 mio. kr. ekstra årligt, fra og med år Page 7 of 39

8 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering af yderligere besparelse Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 samt 0,7 mio. kr. i 2015 for at kunne annullere den ved budget 2013 vedtagne yderligere besparelse på området fra Dette sikre, at besparelsen fastholdes på niveauet i 2014 og frem. Viby Sj. Idrætscenter, driftstilskud til bemanding i hallen Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftstilskud til bemanding i hallen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). I vedtaget budget 2013 blev der sparet 0,35 mio. kr. som efterfølgende blev kompenseret med 0,2 mio. kr. i Fra 2014 er den vedtagne besparelse igen de oprindeligt vedtagne 0,35 mio. kr. Roskilde Dampradio, årligt driftstilskud Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftstilskud til Roskilde Dampradio, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). Som led i besparelsesinitiativer på KIU s område til budget 2011, blev det besluttet, at Dampradioen ikke længere skulle have driftstilskud. Dampradioen får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed i Gartnergården. Roskilde Musiske Skole, budgetudvidelse Der foreslås afsat en budgetudvidelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 og frem med baggrund i en voksende venteliste samt et ønske om at sætte forældre/barn-aktiviteter i gang. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, yderligere driftstilskud Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til yderligere driftstilskud som følge af haludvidelsen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70).. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. i ekstra driftstilskud til Roskilde Kongres- og Idrætscenter i budget 2014 som følge af udvidelsen, og med et yderligere driftstilskud på 1,2 mio. kr. vil der samlet være afsat 1,7 mio. kr. i driftstilskud i 2014 og frem som kan henføres alene til udvidelsen. Roskilde Badene, nye initiativer Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til nye innovative tiltag under Roskilde Badene. Formålet er at forbedre kommunens service på området og på sigt opnå et forbedret indtægtsgrundlag, der vil kunne give råderum til forbedringer i driften. Der er tale om at tilbyde innovative tiltag som fx vandgymnastik, ungdomstilbud samt andre aldersfokuserede tiltag. Samtidigt vil der være større fokus på markedsføring af både eksisterende og nye tiltag i trykte og elektroniske medier. Kulturhus Viby Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække driftsudgifter i forbindelse med driften af Kulturhus Viby, jf. sag (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 77). Det er udgifter til forbrugsafgifter m.v. Page 8 of 39

9 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 6007NY 6008NY Kommunegaranti til Viby IF, foreningsmotionscenter Der foreslås tilkendegivet, at kommunen vil bidrage med en kommunegaranti på 4 mio. kr. i 2014 for et lån i forbindelse med opførelse af foreningsmotionscenter drevet af Viby IF i tilknytning til Vibyhallen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. pkt. 70). Ansøgningen forudsætter, at areal overdrages vederlagsfrit af kommunen, hvilket drejer sig om 450 m2. Forvaltningen bemærker til ansøgningen, at lokalplanen kun giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40, hvorfor der enten skal overdrages mere areal eller søges en konstruktion med byggeri på lejet grund. I projektsummen er ikke indregnet udgifter til nedrivning af det eksisterende byggeri og til projektering/rådgivning. Det forudsættes i projektet at brugerne kan trække på omklædnings- og toiletfaciliteter i den eksisterende hal, og der er heller ikke indarbejdet teknikrum m.v. Såfremt blokken vedtages vil der skulle forelægges en sag til politisk behandling om selve projektet, hverunder om bl.a. lejeforhold og toilet-/omklædningsfaciliteter. Kommunegaranti forudsætter deponering af tilsvarende beløb, dvs. 4 mio. kr. Kommunegaranti til H.B.K Fonden Der foreslås tilkendegivet, at kommunen vil bidrage med en kommunegaranti på 3 mio. kr. i 2014 for et lån i forbindelse med ønske om at kunne udvikle faciliteterne i og omkring idrætsanlægget i Himmelev. Kommunegaranti forudsætter deponering af tilsvarende beløb, dvs. 3 mio. kr. Page 9 of 39

10 TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 7000NY 7001NY 7002NY 7003NY 7004NY 7005NYa 7006NY 7007NY 7008NY Miljøvenligt biobrændstof til busdriften Omstilling til biobrændstof (2G) på de små bybusser: 204, 205 og 206 og synliggørelse af det CO2- reducerende initiativ. Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Renovering af fortove Indsats for forbedret tilgængelighed for gangbesværede mv. på fortove i kommunen. Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i Fishing Zealand Kommunen har tilsluttet sig Fishing Zealand foreløbigt for 2013, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2013, punkt 159. Det foreslås, at deltagelsen gøres permanent. Deltagelsen i Fishing Zealand bidrager bl.a. til fiskepleje og vandløbsgenopretning, og den understøtter udviklingen i lystfiskerturisme og initiativet med Roskilde Oplevelseshavn. Der foreslås afsat 0,15 mio. kr. i 2014 og årene fremefter til medlemskabet. Aktiviteter i bymidten Fortsættelse af den midlertidige indsats fra 2013 med 1) nedsatte takster for serverings- /udstillingsarealer og 2) aktiviteter og forskønnelse i bymidten i samarbejde med Roskilde Handel og Stjernebutikker. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Bæredygtig vandindvinding - 1 Realisering af dele af "Indsatskatalog for bæredygtig vandindvinding", som blev fremlagt ifm. punkt 202 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august Det prioriteres efterfølgende i TMU hvilke indsatser, der skal gennemføres. Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. i 2015 og årene fremefter. Fremsendes af mindretal Bæredygtig vandindvinding - 2 Realisering af hele "Indsatskatalog for bæredygtig vandindvinding", som blev fremlagt ifm. punkt 202 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august 2013, herunder at forvaltningen konkretiserer de indsatser, som fremgår af planens punkt 23, 27, 28 og 30, med henblik på budget Der foreslås afsat 2,21 mio. kr. i 2014 og 0,98 mio. i 2015 og årene fremefter. Fremsendes af mindretal. Tilbageføring af produktivitetsstigningen på TMU s område Produktivitetsstigningen for 2014 og fremefter på TMU s område tilbageføres. Der foreslås afsat 1,15 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Fremsendes af mindretal. Roskilde som grøn transportkommune Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Det foreslås, at Roskilde kommune beslutter at opfylde kriterierne for at blive certificeret af miljøministeriet som Grøn Transportkommune. (Beskrevet af Trafikstyrelsen: Transport/Certificeringsordning-ny/2-Certificering-gron-kommune.aspx ). Til realisering heraf afsættes en driftspulje på 0,5 mio. kr. årligt, fra år Sikring af bæredygtig vandindvinding Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Vi har et alvorligt ansvar i at sikre, at vores børn og børnebørn har adgang til rent vand. Derfor skal pesticidudledningen m.m. begrænses mest muligt. Jfr. De forslag, som forvaltningen har udarbejdet, til TMUs ordinære møde d , pkt. 202, er der behov for 2,2 mio. kr. til realisering heraf. Hertil afsættes 2,2 mio. kr. ekstra årligt, fra og med år Page 10 of 39

11 TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 7009NY Miljøvenlig busdrift i Roskilde Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Roskilde Kommune bør leve op til sine forpligtelser som klimakommune, og må derfor bla. Satse på miljøvenlig busdrift. Forud for TMUs ordinære møde d udarbejdede forvaltningen et notat, hvor forskellige løsningsmodeller præsenteres. Med denne budgetblok afsættes 10 mio. kr. til miljøvenlig busdrift, med den klausul at taksterne ikke sættes op. Til realisering heraf afsættes en driftspulje på 10 mio. kr. årligt, fra år Page 11 of 39

12 FSU - Forebyggelses- og Socialudvalget Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 8000NY 8001NY 8002NY 8003NY 8004NY 8401 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne Der afsættes 1,2 mio. kr. til psykiatriområdet finansieret af bloktilskud til sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Motion i arbejdstiden til nedbringelse af sygefravær Det oversendes til Økonomiudvalget, at der afsættes 0,8 mio. kr. til et forsøg med Motion i arbejdstiden til særligt udsatte faggrupper med tunge løft, med henblik på at nedbringe sygefraværet, gerne som et forsøg på et bosted og et plejecenter i kommunen. Særlig indsats for borgere der lever under den nationalt fastsatte fattigdomsgrænse Der afsættes 0,5 mio. kr. til særlige indsatser for borgere i Roskilde Kommune, der lever under den nationalt fastsatte fattigdomsgrænse. Udvikling af socialøkonomisk strategi Der afsættes 0,8 mio. Kr. til udvikling af en socialøkonomisk strategi. Tilbagerulning af produktivitetsstigning på Forebyggelses- og Socialudvalgets område effekt Produktivitetsstigningen i 2014 på Forebyggelses- og Socialudvalgets område på mio. kr. foreslås tilbageført af et mindretal. Blokken er en tilbagerulning af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningen af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i Patientrettet forebyggelse Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft på 300 mio. kr. til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne, svarende til 4,2 mio. kr. for Roskilde Kommune. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til: færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne skal tilføres henholdsvis ældre- og psykiatriområdet, for at den styrkede indsats kan leveres som udmøntning af aftalen og for at kunne levere resultaterne som følge af den nationale handlingsplan. Det foreslås, at de 4,2 mio. kr. fordeles på baggrund af antallet af borgere, således at Roskilde Kommunes andel foreslås fordelt med 1,2 mio. kr. til det psykiatriske område (FSU) og 3 mio. kr. til det somatiske område (ÆOU). Page 12 of 39

13 Familie/børn - Familie og Børn Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 8202NY Ungepakke målrettet sårbare børn og unge Der afsættes 2,0 mio. kr. til en ungepakke, der skal give børn og unge fodfæste i livet, og som er målrettet sårbare børn og unge. Pakken skal supplere eksisterende indsatser på området. Hand/Psyk - Handicap- og psykiatri Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget Driftsudvidelsesforslag NY Mad til borgere på mariehusene Understøttelse af udviklingshæmmede i botilbud til, at udvikle deres færdigheder vedr. aktiv deltagelse i planlægning af menu og tilberedning af aftensmad. Driftsudvidelse af tilskud til Cafe Klaus Cafe Klaus har ansøgt om en driftsudvidelse på kr. årligt med henvisning til, at de oplever en stigning i antallet af tunge brugere. Page 13 of 39

14 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 9001 Patientrettet forebyggelse Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft på 300 mio. kr. til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne, svarende til 4,2 mio. kr. for Roskilde Kommune. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til: færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne skal tilføres henholdsvis ældre- og psykiatriområdet, for at den styrkede indsats kan leveres som udmøntning af aftalen og for at kunne levere resultaterne som følge af den nationale handlingsplan. Det foreslås, at de 4,2 mio. kr. fordeles på baggrund af antallet af borgere, således at Roskilde Kommunes andel foreslås fordelt med 1,2 mio. kr. til det psykiatriske område (FSU) og 3 mio. kr. til det somatiske område (ÆOU). 9003NY 9004NY 9005NY Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne Der afsættes 3 mio. kr. i 2014 og frem til ældreområdet/rehabiliteringsområdet finansieret af bloktilskuddet til sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Styrket demensindsats Der afsættes en blok på 2,0 mio. kr. i 2014 og frem til en styrket demensindsats. Service-genopretning på ældreområdet Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Hjemmehjælp og hjemmepleje til kommunens borgere lader en del tilbage at ønske med hensyn til den tid der reelt er til rådighed for at hjælpe borgeren ved hvert enkelt besøg, samt med hensyn til hyppigheden af besøgene. Denne budgetblok har til formål at opnå væsentlige serviceløft på områderne hjemmehjælp og hjemmepleje. Det sker ved både at afsætte 10 mio. kr. årligt til ekstra drifts-ressourcer / bedre personalenormering, og virkningen heraf forøges ved (med inspiration af de nylige tiltag i Københavns kommune) helt at afskaffe tidsregistreringer. 10 mio. kr. i årlig drift, fra og med år Page 14 of 39

15 Park & Vej - Park & Vej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Strategisk Anlægsplan Tunnel under Baunegårdsvej Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en tunnel under Baunegårdsvej i forlængelse af Baunestien til det nye idrætsområde omkring Spraglehøj, så krydsning af Baunegårdsvej kan foregå sikkert for de mange børn til idrætsanlæggene. Jyllinge Bymidte - Stiforbindelse gennem halområdet Der foreslås afsat netto 1 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en stiforbindelse gennem halområdet med forbindelse videre mod Jyllinge Nordmark. Den samlede udgift udgør i alt 2 mio. kr., hvoraf halvdelen forventes finansieret ved eksterne midler. Page 15 of 39

16 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat NY Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. Opretning af bygninger på musicon Der foreslås afsat 1 mio. kr. i alle årene Projektet omfatter genopretning af eksisterende bygninger og udearealer på Musicon. Beløbet supplerer den indsats der har kørt siden 2008, hvor der har været afsat i alt 12,2 mio. kr. til vedligehold, forbedring og nødvendige nedrivninger af eksisterende bygninger og udearealer. Musicon skal gennem de næste år udvikles til en musisk, levende bydel. Undervejs i byudviklings-processen skal aktører inden for kultur- og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i et tæt samarbejde med Musiconsekretariatet sikre udviklingen af liv før byen. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af de eksisterende bygninger og udearealer er en afgørende brik i dette arbejde, da de eksisterende rammer skal være kernen i midlertidige og mere permanente kultur- og erhvervsaktiviteter på Musicon. Da mange af de eksisterende bygninger rummer store haller, kan det desuden blive nødvendigt at leje/købe enkelte pavilloner for at skabe plads til de relevante kultur- og erhvervsaktører. Endelig skal nogle bygningsdele evt. nedrives eller afskærmes. Desuden er påbegyndt en forbedring og aktivering af udearealerne (aktivitets- og opholdsområder, beplantning mv.), således at området ikke fremstår som en nedslidt industrigrund, men som en kreativ, ny bydel under opbygning. Roskilde Festival Højskole - Bidrag Økonomiudvalget har i sag af 22. juni 2011 besluttet at meddele Roskilde Festival Højskole, at kommunen udover at stille grund til rådighed og foretage byggemodning, er indstillet på at bidrage med i alt 9,7 mio. kr. til byggeriet af Roskilde Festival Højskole. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i Tilsagnet om bidrag fra kommunen er betinget af, at skolen frem til udgangen af 2013 rejser i alt 93 mio. kr. til skolens byggeri. Vedvarende energi i kommunalt regi Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Der foreslås afsat en anlægspulje på 15 mio. kr. i budget 2014 til vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Puljen skal benyttes til kommunale investeringer i f.eks. Solvarmeanlæg og vindmølleenergi. Det præciseres, at f.eks. Vindmøllerne ikke behøver at være opstillet i Roskilde Kommune. Her ønskes undersøgt mulighederne for at investere i energi, fremstillet af f.eks. Havvindmøller. Forvaltningens kommentar: Udgiften er placeret som en anlægsudgift til fx kommunale solvarmeanlæg, men hvis det indholdsmæssigt drejes i retning af fx investering i havvindmølleparker, som teksten rummer mulighed for, vil lovligheden i dette skulle undersøges nærmere, og udgiften vil i så fald ikke skulle indgå som anlæg, men som finansforskydninger. Page 16 of 39

17 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat 5007 Udearealer på SCR Der fremsættes forslag om færdiggørelse af udearealerne ved Sognevej. Der foreslås afsat kr. i SBU 0-6 år års området Udvalg: Skole- og børneudvalget NY Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser På baggrund af en ændret befolkningssammensætning er der behov for, at konvertere overskydende børnehavepladser til vuggestuepladser. Blokken dækker udgifter i forbindelse med etablering af liggehal, pusleborde mv. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Børnehuset Atlantis sammenbygges Børnehuset Atlantis er ved udgangen af 2011 organisatorisk blevet lagt sammen til én institution på opfordring af den fælles forældrebestyrelse. Der foreslås afsat 3,2 mio. kr. i Madordning bliver en del af kerneopgaven Blokken dækker alle driftsmæssige udgifter i forbindelse med at etablere madordninger i alle daginstitutioner og den afledte drift af køkkenerne. Herudover dækker blokken driftsudgifter til personale, mad og de lovgivningsmæssige forudsætninger i forhold til en lavere forældrebetaling. Blokken forudsætter en fuld indfasning fra Alle driftsudgifterne er indeholdt i blokken vedr. afledt drift. Page 17 of 39

18 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat U 5400NY 5402NY Anlægsudgift i forbindelse med skolereform Som konsekvens af reformen på folkeskoleområdet skal lærere og pædagoger fremover kunne forberede sig på skolen. Forberedelsen skal kunne ske såvel individuelt som fælles. Det stiller nye og anderledes krav til anvendelsen af skolernes lokaler. Skolerne vil skulle se på forskellige muligheder for at anvende eksisterende lokaler alternativt. Udfordringerne vil være forskellige skolerne imellem. Et vigtigt udgangspunkt for at skabe fleksible forberedelseslokaliteter vil være en sikring af at alle lærere er udstyret med en bærbar pc'er. Dette vil gøre den individuelle forberedelse meget fleksibel. Anlægsudgiften skal derfor dække udgifter til eksempelvis opsætning af skillevægge, mobile afskærmninger, oprettelse af kontorhotel arbejdspladser og indkøb af nyt mobilt IT udstyr mv. Samlet vurderes det, at der vil være behov for en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i Nyt tag på Jyllingeskole Der er konstateret fugt i tagisoleringen på Jyllinge skole. Derfor skal taget skiftes. Der foreslås afsat 8 mio. kr. i Den samlede pulje er på 13 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. finansieres under energirenovering. Desuden er der 3,5 mio. kr. på driftsbudgettet. Sammenlægning af specialklasser Roskilde kommune har to specialklasser for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Disse ligger i dag på Tjørnegårdsskolen og Hedegårdens skole. Der er skiftevis indtag på skolerne, og samlet på de to skoler er der en elevrække. Der er pædagogiske og personalepolitiske fordele ved at samle elevrækken på en skole. Blokken dækker de bygningsmæssige udgifter ved en sammenlægning, både i skole, SFO og klub. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Omfattende renovering af Klostermarksskolen Færdiggørelsen af renovationen af Klostermarksskolen er fremrykket i forhold til forventningerne tidligere. Dette skyldes, at totalentreprenøren har mulighed for at færdiggøre projektet hurtigere og derved optimere hele byggeprocessen. Der foreslås afsat 49 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i Desuden finansieres der yderligere 17 mio. kr. af likviditetspuljen (Blok 5351L). Omfattende renovering af Klostermarksskolen Der afsættes yderligere 17 mio. kr. til renovering af Klostermarksskolen i Sag på SBU den 5. februar Renovering af skolekøkkener SBU tilkendegav d. 4. juni 2013 at de ønskede et anlægsforslags vedr. renovering af skolekøkkener. I oplægget er der 10 skolekøkkener som er i kategorien slidt eller udtjent. Blokken dækker en renovering af disse 10 køkkener. Renovering af klub Østervang Der afsættes en blok på 2,5 mio. kr. i budget 2014 til renovering af klub Østervang. Klubben har modtaget en række påbud fra Arbejdstilsynet om indeklimaet i klubben, og det er nødvendigt med en PCB screening inden renovering. Udgifterne til almindelig PCB prøvetagning og sanering er medtaget i prisoverslaget. Blokken afsættes forudsat at PCB forekomsten ikke er så høj, at det medfører væsentligt øgede udgifter. Forvaltningen har den 23. august fået resultat af prøvetagning af PCB ved Østersvangsklubben. Alle prøver, både luftprøver og materialeprøver, lå markant under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. Page 18 of 39

19 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat 5403NY TCR / 10. klasse-center i egen skolebygning Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Bygning af en selvstændig kommunalt ejet bygning på Musiconområdet til TCR. Som udgangspunkt opført i samme prisbillige byggestil som de nuværende lejede lokaler hos Roskilde Handelsskole, men udstyret med ordentlig ventilation. Det forudsættes at der sikres et rigeligt antal klasselokaler til et TCR med mindst 230 elever. Budget-blokkens gennemførelse skal sikre TCR både gode fysiske rammer og den nødvendige fremtidig ro / et stabilt planlægningsgrundlag. I hvert fald sidstnævnte er et behov, som de nuværende lejede lokaler hos Handelsskolen ikke kan tilfredsstille, netop fordi der pr. definition er tale om et tidsbegrænset lejemål. Gennemførelse af denne budgetblok medfører ikke afledt drift, idet driften allerede er med i basisbudgettet. Derimod er det nuværende lejemål så relativt omkostningstungt, at der med indflytning i en kommunalt ejet bygning vil ske en afledt drifts-besparelse. (Denne er pt. Ikke indregnet). En placering på Musicon spiller godt sammen med de overordnede ideer og øvrige aktuelle planer for Musiconområdet. Endelig, men ikke mindst, vil dette være en god og perspektivrig blivende placering for TCR. Der afsættes 2 mio. til projektering i 2014, og en byggesum på 60 mio. kr. fordelt over årene Page 19 of 39

20 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er, at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Der er tidligere bevilget støtte til projekter af meget forskellig størrelsesorden og art, f.eks. Renovering af tennisbaner, udbygning af klubhus med styrketræningsrum, lys på fodboldbaner, skillevæg til idrætshal og etablering af BMX-bane. Rockmuseum Projektet Danmarks Rockmuseum er godt i gang, og der foreslås afsat 16 mio. kr. i 2014 og 11 mio. kr. i 2015 til afslutning af byggeriet. Der foreslås afsat 2 mio kr. årligt fra 2015 og frem i afledt drift. Derudover er der på baggrund af beslutning på byrådsmødet den 20. juni 2012 indarbejdet et årligt drifttilskud på 1,6 mio. kr. i økonomisystemet fra 2013 og frem. Der foreslås derfor et årligt driftbudget på 3,6 mio. kr. Spejderhus i Gadstrup, Ved Sportspladsen Renovering af spejderhus i Gadstrup. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Viby i Der findes ikke kunstgræs i den sydlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Udbygning af Vibyhallen Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af en udbygning af Vibyhallens halfaciliteter i Byggeriet foreslås finansieret og udført i 2017 med 3,8 mio. Skal ses i sammenhæng med udbygning af byområde i Viby. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Teatersal på Jyllinge skole Renoveringen af teatersalen omfatter at tagkonstruktionen over sceenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Ny Svømmehal Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2014 samt 22 mio. kr. i 2015 og 47 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade. Der vil også blive søgt fondsfinansiering til projektet. Afledt drift: Der foreslås afsat 8 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Jyllingehallen, svømmehallen Renoveringen af Jyllingehallen omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehal, udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2015 til udskiftningen af vandbeholderen, mens der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2016 til det resterende arbejde. Ramsø Hallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Page 20 of 39

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat. Budget 2014-2017 23-08-2013 10:57:39 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 8 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

Budgetnotat - Kultur- og Idrætsudvalget - afsluttende drøftelse af budget 2014-17

Budgetnotat - Kultur- og Idrætsudvalget - afsluttende drøftelse af budget 2014-17 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 235213 Brevid. 1701136 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Budgetnotat - Kultur- og Idrætsudvalget - afsluttende drøftelse af budget 2014-17 13.

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr. 190784 Brevid. 1391828 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget 2012 11. januar 2012 1 Indledning

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

31-08-2012 10:03:32. Budget 2013-2016. ØU - Økonomiudvalget. Page 1 of 34

31-08-2012 10:03:32. Budget 2013-2016. ØU - Økonomiudvalget. Page 1 of 34 Budget 2013-2016 31-08-2012 10:03:32 ØU - Økonomiudvalget Page 1 of 34 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Effektiviseringsforslag 101 101a 102 103 104 104a 105 Produktivitetsstigning

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 98,6 89,6 125,5 141,3 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere