Budget ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag"

Transkript

1 Budget :13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring af den administrative organisation sker der en reduktion i kommunens topledelse. Licensbesparelse vedr. KMD pga. Kombit-aftale Mindreudgiften for Roskilde kommune som følge af aftalen mellem Kombit og KMD kan først beregnes præcist til efteråret, hvor alle forudsætninger er kendt. Men et skøn på nuværende tidspunkt vil være ca kr. Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Indtægter Der har ved de seneste års regnskabsaflæggelser kunnet konstateres markant flere driftsindtægter, end der oprindeligt er blevet budgetteret med. Det forudsættes derfor, at der realiseres merindtægter på driften ud over det budgetterede for i alt 7 mio. kr. Besparelsen placeres under Økonomiudvalget, men skal senest i forlængelse af halvårsregnskabet være udmøntet på de områder, hvor merindtægterne indtræffer. BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Omprioriteringsforslag 3001 Jobrotationsprojekt Ved at ansætte 2 deltids jobrotationskoordinatorer til en samlet udgift på ca kr./år vil det være muligt at øge antallet af ledige, der kommer i jobrotation, med 15 helårspersoner. Dette vil medføre en mindreudgift til dagpenge på 15 x kr., svarende til i alt kr./år.i alt en nettobesparelse på 1,175 mio.kr./år.besparelsen er kun indregnet i 2014 og 2015, da en forudsætning for at besparelsen er realistisk, er lavkonjunktur. Page 1 of 39

2 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Omprioriteringsforslag 5001 Høreapparater Myndigheds- og finansieringsopgaven vedr. høreapparater er overgået til regionen fra I Roskilde Kommunes budget er der p.t. afsat ca. 11,4 mio. kr. i 2014 til formålet. Der er netop sket en afklaring af DUT-sagen om dette, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune kun skal afgive ca. 8,2 mio. kr. Når der tages højde for, hvad der skal forblive af budget på CSR til andre hørerelaterede opgaver, betyder det, at der kan tilføres 2,4 mio. kr. til omprioriteringskataloget. Park & Vej - Park & Vej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Omprioriteringsforslag 7401 Vejbudgettet/belægningsvedligeholdelse (4 årig kontrakt) I forbindelse med politikken for vedligeholdelse og udvikling af kommunens aktiver blev budgettet til belægningsvedligeholdelse øget til 18 mio. kr. Et udbud af belægningsvedligeholdsopgaven har betydet en besparelse på 0,5 mio. kr. ift. forventet. Serviceniveauet vil derfor kunne opretholdes, selvom der reduceres med 0,5 mio. kr. på vejbudgettet. Besparelsen er 4-årig, idet det er den periode kontrakten løber. Den bedre pris på belægningsvedligehold vil alternativt kunne betyde en intensivering i indsatsen for reparation af huller i vejene mv. Familie/børn - Familie og Børn Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget Omprioriteringsforslag 8201 Familie og Børn. Forebyggende og tidlige indsatser Omlægningen på området for udsatte børn og unge til mere forebyggende indsatser har resulteret i færre udgifter, jf. regnskabsresultat 2012 og halvårsregnskabets vurdering af forbruget i Indsaterne har bl.a. omfattet arbejdet med sikkerhedsplaner og en del af omlægningen er finansieret af eksterne fonds- eller statslige midler som engangsmidler. Det forudsættes, at arbejdet med sikkerhedsplaner fortsætter. Samlet forventes indsatserne at kunne frigøre varige driftsmidler fra mere indgribende foranstaltninger på i alt 4 mio. kr. Page 2 of 39

3 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Omprioriteringsforslag 9002 Hjemmeplejens område. Hjælp til selvhjælp og fokus på rehabilitering Øget fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp har, jf. regnskabsresultatet 2012, resulteret i færre udgifter til omkostningstunge enkeltsager. Samlet forventes der at kunne frigøres driftsmidler på 2,0 mio. kr. årligt ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1008NY 1012NY Vedvarende energi i privat regi Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål at yde støtte til private VEanlæg, afsættes der en anlægspulje på 2 mio. kr. Støtten kan f.eks. Være i form af billige eller rentefrie lån. Forvaltningens kommentar: Det er meget tvivlsomt, om kommunen kan yde billige eller rentefri lån, idet kommunalfuldmagten ikke giver lov til at støtte enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik lovhjemmel. Alment byggeri i 2014 Økonomiudvalget behandlede d. 28. august 2013 (pkt. 334) en sag om alment byggeri og samarbejdet med boligselskaberne om renoverings- og udbygningsplaner for almene boliger i Roskilde. Der foreslås derfor afsat 15 mio. kr.årligt kommunalt grundkapitaltilskud m.v. Der henvises endvidere til ØU-sagen. ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget Andre budgetforslag 9100NY Fremtidssikring af Toftehøjen plejecenter Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2014 til nybyggeri ved Toftehøjen plejecenter, som giver mulighed for at fremtidssikre plejecentret, der fortsat vil have det samme antal boliger som nu. For at kunne gøre plejeboligerne større og mere tidssvarende, er der behov for et yderligere areal, hvor nye ældreboliger opføres. Disse skal dels fungere som genhusning under moderniseringen og vil dels sikre, at der kan være det samme antal boliger efter en modernisering til mere tidssvarende plejeboliger. Ejendommen, som det kommunale plejecenter er beliggende i, ejes af Ramsø Ældreboligselskab, som er en selvejende institution. Toftehøjens bestyrelse har i et budgetoverslag angivet, at den samlede udgift for nybyggeriet udgør ca. 32 mio. kr. Roskilde Kommunes andel vil, i forhold til almenboligloven, udgøre 10 % af anlægssummen svarende til ca. 3,2 mio. kr. Herudover skal Roskilde Kommune yde garanti på den del af realkreditlånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi. Page 3 of 39

4 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag NY 1009NY 1010NY 1011NY 1013NY 1014NY Tilbagerulning af produktivitetsstigning effekt Blokken er en nulstilling af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningerne i 2014 og frem af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i De yderligere produktivitetsstigninger fra 2014 og frem indgår i særskilt blok. Tilbagerulning af produktivitetsstigning effekt Blokken er en nulstilling af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningerne af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i De tidligere gennemførte produktivitetsstigninger fra 2013 indgår i særskilt blok. Roskilde som økologisk kommune Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål at Roskilde kommune skal opnå reel status som økologisk kommune foreslås igangsat en proces, der skal lede mod at kommunen snarligt vedtager en økologipolitik. Der kan søges inspiration i de eksempler vi kender fra Lejre og Albertslund kommuner. Til realisering heraf afsættes en driftspulje på 2 mio. kr. årligt, fra år Intern Grøn Indkøbsfond Forslagfremsendt fra SF d. 27. august Der henvises til vedlagte beskrivelse for nærmere information. Motion i arbejdstiden Forslag fremsendt fra SF d. 27. august 2013 uden specifikation af beløb i de enkelte år. Der henvises til vedlagte beskrivelse for nærmere information. Borgernes ombudsmand Forslag fremsendt fra SF d. 27. august 2013 til nærmere drøftelse. Borgerombudsmand Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Det foreslås, at Roskilde kommune beslutter at indføre en borgerrådgiver ( borgerombudsmand ), jfr. Mulighederne efter den kommunale styrelseslovs 65 e, og i forlængelse af Roskilde Kommunes notat af Til realisering heraf afsættes en drifts-pulje på 2 mio. kr. årligt, fra år Demokratipulje Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål at støtte oprettelsen og overlevelsen af decentrale demokratiinitiativer, såsom lokalråd, ungeråd m.v., afsættes en driftspulje på 1 mio. kr. årligt, hvorfra der kan bevilges sådan støtte. 1 mio. kr. årligt, driftsmidler, fra og med år Page 4 of 39

5 BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 3000NY Yderligere aktivering af ledige fra ikke-vestlige lande Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på mødet i juni bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag til yderligere aktivering af ledige fra ikke-vestlige lande. Forvaltningen har foreslået et projekt for aldersgruppen årige i målgruppen. Projektet indebærer, at Jobcentret indgår en form for partnerskab eller kontraktligt samarbejde med et eller flere vikarbureauer. De ledige opkvalificeres meget målrettet mod de specifikke opgaver som virksomhederne efterspørger og sendes herefter løbende ud individuelt eller i grupper til arbejdsopgaver af kortere eller længere varighed. I projektet ansættes en virksomhedskonsulent og/eller mentor, som følger op på alle forløb. Udgiften til projektet vurderes at ville blive 2 mio.kr. og er her forudsat finansieret ved følgende. De 0,5 mio.kr. kan finansieres ved mindreudgifter til den aktivering som målgruppen får i dag. De resterende 1,5 mio.kr. finansieres inden for udvalgets ramme, ved at reducere brugen af køb af enkeltpladser til kontanthjælpsmodtagerne. Det vil betyde en reduktion på knap 30% i forhold til de forventede udgifter i 2013 til køb af AMU-kurser og anden kortvarig uddannelse af kontanthjælpsmodtagerne. Alternativt kan finansiering af de 1,5 mio. kr. ske ved budgetudvidelse. SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget Driftsudvidelsesforslag 5011NY Tilbagerulning af produktivitetsstigning på Skole- og Børneudvalgets område effekt Produktivitetsstigningen i 2014 på Skole- og Børneudvalgets område på 9,7 mio. kr. foreslås tilbageført af et mindretal. Blokken er en tilbagerulning af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningen af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i Page 5 of 39

6 SBU 0-6 år års området Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 5200NY 5201NY 5202NY 5203NY Generelt løft af institutionsnormeringer Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål, at løfte daginstitutionsnormeringerne generelt, så Roskilde Kommune kommer ud af den pt. Dårlige relative placering mht. normeringer, forøges ressourcetildelingen. Midlerne tildeles som udgangspunkt proportionelt med den nuværende ressourcefordeling mellem vuggestuebørn og børnehavebørn. 8 mio. kr. årligt i drift, fra og med år Sociale ekstranormeringer til dagpasning Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august De midler som Roskilde Kommune modtager fra 500-mio. kr.'s puljen, anvendes med denne budgetblok fremover ubeskåret til at hæve normeringer i daginstitutionerne, målrettet mod de institutioner, der er mest udfordret mht. udsatte børn. Altså en fordeling ud fra sociale kriterier. 7 mio. kr. årligt i drift, fra og med år Bæredygtig dagpleje Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Ved vedtagelsen af den nye ressourcetildelingsmodel for dagplejen blev indlagt visse parametre og betingelser, der reelt truer dagplejens overlevelsesmuligheder. For at realisere byrådets principbeslutning om en bæredygtig (overlevelsesdygtig) dagpleje, der udgør et ligestillet tilbud i forhold til institutionstilbuddet, foretages en række justeringer af disse parametre: - Der tages udgangspunkt i 260 børn (pladser) i dagplejen. - Der regnes med 3,1 pladser pr. dagplejer. - Distrikterne samles i ét. - Ledelsesstrukturen genetableres med en leder og en afdelingsleder. Dagplejens budget forøges på den baggrund med 5 mio. kr. 5 mio. kr. i årlig drift, fra og med år Løft af efteruddannelse, pædagogisk personale Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Ekstra midler til efteruddannelse af pædagogisk personale på dagpasningsområdet. Umiddelbart med henblik på hurtigere opkvalificering til bedre at kunne løfte opgaven med inklusion af bla. Specialområdets børn. Men lige så meget med det formål, at vi kan indfri disse behov for efteruddannelse, uden at det dræner midlerne til alle øvrige behov for efteruddannelse af pædagogisk personale. Hertil afsættes 2,5 mio. kr. ekstra årligt, fra og med år Page 6 of 39

7 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 5010NY 5012NY 5300NY Bloktilskud til implementering af folkeskolereform Det er i sag om finansiering af folkeskolereformen forudsat, at bloktilskud på 2,8 mio. kr. i 2014, stigende til 5,7 mio. kr. i 2015, indgår i den samlede finansiering af folkeskolereformen i Roskilde Kommune. Udvalgets forslag til finansiering af folkeskolereformen indebærer derfor, at dette bloktilskud tilføres skoleområdet. Øvrig finansiering fremgår af sag 118 på Skole- og Børneudvalgets møde 20. august 2013, hvor forudsætninger fremgår, herunder at restfinansiering tilvejebringes ved, at lærerne underviser en klokketime mere om ugen (40 timer om året) og ved organisations- og strukturtilpasninger. Bæredygtig gennemførelse af folkeskolereformen Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Det er et imponerende antal større forandringsprocesser der skal gennemføres samtidig, når folkeskolereformen og overenskomstloven implementeres fra august Derfor er usædvanligt meget omgærdet af en særdeles høj grad af uforudsigelighed. En bæredygtig gennemførelse er en betingelse for at det kan lykkes os lokalt at virkeliggøre reformens fælles overordnede visioner. Bæredygtighed forudsætter et vist mål af tryghed for de medarbejdere der både i praksis skal stå for gennemførelsen, og skal arbejde indenfor de nye rammer fremover. Denne budgetblok har til formål at bidrage til, at dette mål af tryghed bliver opnået. Dette sker med beslutning om, at implementeringen skal benytte de muligheder der i lovgivningen er for at sikre, at: å fremover bliver bæredygtige og attraktive, og lever op til de visioner og målsætninger vi lokalt har sat for tilbuddene. års-stillinger i Roskilde kommune for henholdsvis skolelærere, SFOpædagoger og Klubpædagoger, skal mindst svare til personalegruppernes beskæftigelsesniveau i indeværende skoleår. ælles rammer for Roskilde Kommune skal sikre en forsvarlig andel forberedelsestid til undervisningen. ædagogerne fuldtidsjobs, og det skal undgås, at de får en opbrudt arbejdsdag. Hertil afsættes en driftspulje på 10 mio. kr. årligt, der som udgangspunkt placeres i folkeskolens budget, men efter SBU s beslutning kan dele af midlerne også anvendes / omplaceres til SFO og/eller klubformål. Puljen er (pga. 5/12 7/12 problemstillingen) umiddelbart overdimensioneret i 2014, men dette er for at imødekomme det ekstra store behov der forudses det første skoleår. 10 mio. kr. i årlig drift, fra og med år Løft af efteruddannelse, lærere Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Ekstra midler til efteruddannelse af lærere. Umiddelbart med henblik på hurtigere opkvalificering til bedre at kunne løfte opgaven med decentraliseret specialundervisning. Men lige så meget med det formål, at vi kan indfri disse uddannelseskrav, uden at det dræner midlerne til alle øvrige behov for efteruddannelse af lærerne, eksempelvis opkvalificering mht. differentieret undervisning overfor ikke specialundervisningskrævende elever. Hertil afsættes 2,5 mio. kr. ekstra årligt, fra og med år Page 7 of 39

8 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering af yderligere besparelse Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 samt 0,7 mio. kr. i 2015 for at kunne annullere den ved budget 2013 vedtagne yderligere besparelse på området fra Dette sikre, at besparelsen fastholdes på niveauet i 2014 og frem. Viby Sj. Idrætscenter, driftstilskud til bemanding i hallen Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftstilskud til bemanding i hallen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). I vedtaget budget 2013 blev der sparet 0,35 mio. kr. som efterfølgende blev kompenseret med 0,2 mio. kr. i Fra 2014 er den vedtagne besparelse igen de oprindeligt vedtagne 0,35 mio. kr. Roskilde Dampradio, årligt driftstilskud Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftstilskud til Roskilde Dampradio, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). Som led i besparelsesinitiativer på KIU s område til budget 2011, blev det besluttet, at Dampradioen ikke længere skulle have driftstilskud. Dampradioen får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed i Gartnergården. Roskilde Musiske Skole, budgetudvidelse Der foreslås afsat en budgetudvidelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 og frem med baggrund i en voksende venteliste samt et ønske om at sætte forældre/barn-aktiviteter i gang. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, yderligere driftstilskud Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til yderligere driftstilskud som følge af haludvidelsen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70).. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. i ekstra driftstilskud til Roskilde Kongres- og Idrætscenter i budget 2014 som følge af udvidelsen, og med et yderligere driftstilskud på 1,2 mio. kr. vil der samlet være afsat 1,7 mio. kr. i driftstilskud i 2014 og frem som kan henføres alene til udvidelsen. Roskilde Badene, nye initiativer Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til nye innovative tiltag under Roskilde Badene. Formålet er at forbedre kommunens service på området og på sigt opnå et forbedret indtægtsgrundlag, der vil kunne give råderum til forbedringer i driften. Der er tale om at tilbyde innovative tiltag som fx vandgymnastik, ungdomstilbud samt andre aldersfokuserede tiltag. Samtidigt vil der være større fokus på markedsføring af både eksisterende og nye tiltag i trykte og elektroniske medier. Kulturhus Viby Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække driftsudgifter i forbindelse med driften af Kulturhus Viby, jf. sag (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 77). Det er udgifter til forbrugsafgifter m.v. Page 8 of 39

9 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 6007NY 6008NY Kommunegaranti til Viby IF, foreningsmotionscenter Der foreslås tilkendegivet, at kommunen vil bidrage med en kommunegaranti på 4 mio. kr. i 2014 for et lån i forbindelse med opførelse af foreningsmotionscenter drevet af Viby IF i tilknytning til Vibyhallen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. pkt. 70). Ansøgningen forudsætter, at areal overdrages vederlagsfrit af kommunen, hvilket drejer sig om 450 m2. Forvaltningen bemærker til ansøgningen, at lokalplanen kun giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40, hvorfor der enten skal overdrages mere areal eller søges en konstruktion med byggeri på lejet grund. I projektsummen er ikke indregnet udgifter til nedrivning af det eksisterende byggeri og til projektering/rådgivning. Det forudsættes i projektet at brugerne kan trække på omklædnings- og toiletfaciliteter i den eksisterende hal, og der er heller ikke indarbejdet teknikrum m.v. Såfremt blokken vedtages vil der skulle forelægges en sag til politisk behandling om selve projektet, hverunder om bl.a. lejeforhold og toilet-/omklædningsfaciliteter. Kommunegaranti forudsætter deponering af tilsvarende beløb, dvs. 4 mio. kr. Kommunegaranti til H.B.K Fonden Der foreslås tilkendegivet, at kommunen vil bidrage med en kommunegaranti på 3 mio. kr. i 2014 for et lån i forbindelse med ønske om at kunne udvikle faciliteterne i og omkring idrætsanlægget i Himmelev. Kommunegaranti forudsætter deponering af tilsvarende beløb, dvs. 3 mio. kr. Page 9 of 39

10 TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 7000NY 7001NY 7002NY 7003NY 7004NY 7005NYa 7006NY 7007NY 7008NY Miljøvenligt biobrændstof til busdriften Omstilling til biobrændstof (2G) på de små bybusser: 204, 205 og 206 og synliggørelse af det CO2- reducerende initiativ. Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Renovering af fortove Indsats for forbedret tilgængelighed for gangbesværede mv. på fortove i kommunen. Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i Fishing Zealand Kommunen har tilsluttet sig Fishing Zealand foreløbigt for 2013, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2013, punkt 159. Det foreslås, at deltagelsen gøres permanent. Deltagelsen i Fishing Zealand bidrager bl.a. til fiskepleje og vandløbsgenopretning, og den understøtter udviklingen i lystfiskerturisme og initiativet med Roskilde Oplevelseshavn. Der foreslås afsat 0,15 mio. kr. i 2014 og årene fremefter til medlemskabet. Aktiviteter i bymidten Fortsættelse af den midlertidige indsats fra 2013 med 1) nedsatte takster for serverings- /udstillingsarealer og 2) aktiviteter og forskønnelse i bymidten i samarbejde med Roskilde Handel og Stjernebutikker. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Bæredygtig vandindvinding - 1 Realisering af dele af "Indsatskatalog for bæredygtig vandindvinding", som blev fremlagt ifm. punkt 202 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august Det prioriteres efterfølgende i TMU hvilke indsatser, der skal gennemføres. Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. i 2015 og årene fremefter. Fremsendes af mindretal Bæredygtig vandindvinding - 2 Realisering af hele "Indsatskatalog for bæredygtig vandindvinding", som blev fremlagt ifm. punkt 202 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august 2013, herunder at forvaltningen konkretiserer de indsatser, som fremgår af planens punkt 23, 27, 28 og 30, med henblik på budget Der foreslås afsat 2,21 mio. kr. i 2014 og 0,98 mio. i 2015 og årene fremefter. Fremsendes af mindretal. Tilbageføring af produktivitetsstigningen på TMU s område Produktivitetsstigningen for 2014 og fremefter på TMU s område tilbageføres. Der foreslås afsat 1,15 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Fremsendes af mindretal. Roskilde som grøn transportkommune Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Det foreslås, at Roskilde kommune beslutter at opfylde kriterierne for at blive certificeret af miljøministeriet som Grøn Transportkommune. (Beskrevet af Trafikstyrelsen: Transport/Certificeringsordning-ny/2-Certificering-gron-kommune.aspx ). Til realisering heraf afsættes en driftspulje på 0,5 mio. kr. årligt, fra år Sikring af bæredygtig vandindvinding Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Vi har et alvorligt ansvar i at sikre, at vores børn og børnebørn har adgang til rent vand. Derfor skal pesticidudledningen m.m. begrænses mest muligt. Jfr. De forslag, som forvaltningen har udarbejdet, til TMUs ordinære møde d , pkt. 202, er der behov for 2,2 mio. kr. til realisering heraf. Hertil afsættes 2,2 mio. kr. ekstra årligt, fra og med år Page 10 of 39

11 TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 7009NY Miljøvenlig busdrift i Roskilde Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Roskilde Kommune bør leve op til sine forpligtelser som klimakommune, og må derfor bla. Satse på miljøvenlig busdrift. Forud for TMUs ordinære møde d udarbejdede forvaltningen et notat, hvor forskellige løsningsmodeller præsenteres. Med denne budgetblok afsættes 10 mio. kr. til miljøvenlig busdrift, med den klausul at taksterne ikke sættes op. Til realisering heraf afsættes en driftspulje på 10 mio. kr. årligt, fra år Page 11 of 39

12 FSU - Forebyggelses- og Socialudvalget Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 8000NY 8001NY 8002NY 8003NY 8004NY 8401 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne Der afsættes 1,2 mio. kr. til psykiatriområdet finansieret af bloktilskud til sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Motion i arbejdstiden til nedbringelse af sygefravær Det oversendes til Økonomiudvalget, at der afsættes 0,8 mio. kr. til et forsøg med Motion i arbejdstiden til særligt udsatte faggrupper med tunge løft, med henblik på at nedbringe sygefraværet, gerne som et forsøg på et bosted og et plejecenter i kommunen. Særlig indsats for borgere der lever under den nationalt fastsatte fattigdomsgrænse Der afsættes 0,5 mio. kr. til særlige indsatser for borgere i Roskilde Kommune, der lever under den nationalt fastsatte fattigdomsgrænse. Udvikling af socialøkonomisk strategi Der afsættes 0,8 mio. Kr. til udvikling af en socialøkonomisk strategi. Tilbagerulning af produktivitetsstigning på Forebyggelses- og Socialudvalgets område effekt Produktivitetsstigningen i 2014 på Forebyggelses- og Socialudvalgets område på mio. kr. foreslås tilbageført af et mindretal. Blokken er en tilbagerulning af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningen af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i Patientrettet forebyggelse Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft på 300 mio. kr. til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne, svarende til 4,2 mio. kr. for Roskilde Kommune. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til: færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne skal tilføres henholdsvis ældre- og psykiatriområdet, for at den styrkede indsats kan leveres som udmøntning af aftalen og for at kunne levere resultaterne som følge af den nationale handlingsplan. Det foreslås, at de 4,2 mio. kr. fordeles på baggrund af antallet af borgere, således at Roskilde Kommunes andel foreslås fordelt med 1,2 mio. kr. til det psykiatriske område (FSU) og 3 mio. kr. til det somatiske område (ÆOU). Page 12 of 39

13 Familie/børn - Familie og Børn Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 8202NY Ungepakke målrettet sårbare børn og unge Der afsættes 2,0 mio. kr. til en ungepakke, der skal give børn og unge fodfæste i livet, og som er målrettet sårbare børn og unge. Pakken skal supplere eksisterende indsatser på området. Hand/Psyk - Handicap- og psykiatri Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget Driftsudvidelsesforslag NY Mad til borgere på mariehusene Understøttelse af udviklingshæmmede i botilbud til, at udvikle deres færdigheder vedr. aktiv deltagelse i planlægning af menu og tilberedning af aftensmad. Driftsudvidelse af tilskud til Cafe Klaus Cafe Klaus har ansøgt om en driftsudvidelse på kr. årligt med henvisning til, at de oplever en stigning i antallet af tunge brugere. Page 13 of 39

14 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 9001 Patientrettet forebyggelse Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft på 300 mio. kr. til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne, svarende til 4,2 mio. kr. for Roskilde Kommune. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til: færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne skal tilføres henholdsvis ældre- og psykiatriområdet, for at den styrkede indsats kan leveres som udmøntning af aftalen og for at kunne levere resultaterne som følge af den nationale handlingsplan. Det foreslås, at de 4,2 mio. kr. fordeles på baggrund af antallet af borgere, således at Roskilde Kommunes andel foreslås fordelt med 1,2 mio. kr. til det psykiatriske område (FSU) og 3 mio. kr. til det somatiske område (ÆOU). 9003NY 9004NY 9005NY Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne Der afsættes 3 mio. kr. i 2014 og frem til ældreområdet/rehabiliteringsområdet finansieret af bloktilskuddet til sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Styrket demensindsats Der afsættes en blok på 2,0 mio. kr. i 2014 og frem til en styrket demensindsats. Service-genopretning på ældreområdet Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Hjemmehjælp og hjemmepleje til kommunens borgere lader en del tilbage at ønske med hensyn til den tid der reelt er til rådighed for at hjælpe borgeren ved hvert enkelt besøg, samt med hensyn til hyppigheden af besøgene. Denne budgetblok har til formål at opnå væsentlige serviceløft på områderne hjemmehjælp og hjemmepleje. Det sker ved både at afsætte 10 mio. kr. årligt til ekstra drifts-ressourcer / bedre personalenormering, og virkningen heraf forøges ved (med inspiration af de nylige tiltag i Københavns kommune) helt at afskaffe tidsregistreringer. 10 mio. kr. i årlig drift, fra og med år Page 14 of 39

15 Park & Vej - Park & Vej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Strategisk Anlægsplan Tunnel under Baunegårdsvej Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en tunnel under Baunegårdsvej i forlængelse af Baunestien til det nye idrætsområde omkring Spraglehøj, så krydsning af Baunegårdsvej kan foregå sikkert for de mange børn til idrætsanlæggene. Jyllinge Bymidte - Stiforbindelse gennem halområdet Der foreslås afsat netto 1 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en stiforbindelse gennem halområdet med forbindelse videre mod Jyllinge Nordmark. Den samlede udgift udgør i alt 2 mio. kr., hvoraf halvdelen forventes finansieret ved eksterne midler. Page 15 of 39

16 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat NY Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. Opretning af bygninger på musicon Der foreslås afsat 1 mio. kr. i alle årene Projektet omfatter genopretning af eksisterende bygninger og udearealer på Musicon. Beløbet supplerer den indsats der har kørt siden 2008, hvor der har været afsat i alt 12,2 mio. kr. til vedligehold, forbedring og nødvendige nedrivninger af eksisterende bygninger og udearealer. Musicon skal gennem de næste år udvikles til en musisk, levende bydel. Undervejs i byudviklings-processen skal aktører inden for kultur- og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i et tæt samarbejde med Musiconsekretariatet sikre udviklingen af liv før byen. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af de eksisterende bygninger og udearealer er en afgørende brik i dette arbejde, da de eksisterende rammer skal være kernen i midlertidige og mere permanente kultur- og erhvervsaktiviteter på Musicon. Da mange af de eksisterende bygninger rummer store haller, kan det desuden blive nødvendigt at leje/købe enkelte pavilloner for at skabe plads til de relevante kultur- og erhvervsaktører. Endelig skal nogle bygningsdele evt. nedrives eller afskærmes. Desuden er påbegyndt en forbedring og aktivering af udearealerne (aktivitets- og opholdsområder, beplantning mv.), således at området ikke fremstår som en nedslidt industrigrund, men som en kreativ, ny bydel under opbygning. Roskilde Festival Højskole - Bidrag Økonomiudvalget har i sag af 22. juni 2011 besluttet at meddele Roskilde Festival Højskole, at kommunen udover at stille grund til rådighed og foretage byggemodning, er indstillet på at bidrage med i alt 9,7 mio. kr. til byggeriet af Roskilde Festival Højskole. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i Tilsagnet om bidrag fra kommunen er betinget af, at skolen frem til udgangen af 2013 rejser i alt 93 mio. kr. til skolens byggeri. Vedvarende energi i kommunalt regi Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Der foreslås afsat en anlægspulje på 15 mio. kr. i budget 2014 til vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Puljen skal benyttes til kommunale investeringer i f.eks. Solvarmeanlæg og vindmølleenergi. Det præciseres, at f.eks. Vindmøllerne ikke behøver at være opstillet i Roskilde Kommune. Her ønskes undersøgt mulighederne for at investere i energi, fremstillet af f.eks. Havvindmøller. Forvaltningens kommentar: Udgiften er placeret som en anlægsudgift til fx kommunale solvarmeanlæg, men hvis det indholdsmæssigt drejes i retning af fx investering i havvindmølleparker, som teksten rummer mulighed for, vil lovligheden i dette skulle undersøges nærmere, og udgiften vil i så fald ikke skulle indgå som anlæg, men som finansforskydninger. Page 16 of 39

17 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat 5007 Udearealer på SCR Der fremsættes forslag om færdiggørelse af udearealerne ved Sognevej. Der foreslås afsat kr. i SBU 0-6 år års området Udvalg: Skole- og børneudvalget NY Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser På baggrund af en ændret befolkningssammensætning er der behov for, at konvertere overskydende børnehavepladser til vuggestuepladser. Blokken dækker udgifter i forbindelse med etablering af liggehal, pusleborde mv. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Børnehuset Atlantis sammenbygges Børnehuset Atlantis er ved udgangen af 2011 organisatorisk blevet lagt sammen til én institution på opfordring af den fælles forældrebestyrelse. Der foreslås afsat 3,2 mio. kr. i Madordning bliver en del af kerneopgaven Blokken dækker alle driftsmæssige udgifter i forbindelse med at etablere madordninger i alle daginstitutioner og den afledte drift af køkkenerne. Herudover dækker blokken driftsudgifter til personale, mad og de lovgivningsmæssige forudsætninger i forhold til en lavere forældrebetaling. Blokken forudsætter en fuld indfasning fra Alle driftsudgifterne er indeholdt i blokken vedr. afledt drift. Page 17 of 39

18 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat U 5400NY 5402NY Anlægsudgift i forbindelse med skolereform Som konsekvens af reformen på folkeskoleområdet skal lærere og pædagoger fremover kunne forberede sig på skolen. Forberedelsen skal kunne ske såvel individuelt som fælles. Det stiller nye og anderledes krav til anvendelsen af skolernes lokaler. Skolerne vil skulle se på forskellige muligheder for at anvende eksisterende lokaler alternativt. Udfordringerne vil være forskellige skolerne imellem. Et vigtigt udgangspunkt for at skabe fleksible forberedelseslokaliteter vil være en sikring af at alle lærere er udstyret med en bærbar pc'er. Dette vil gøre den individuelle forberedelse meget fleksibel. Anlægsudgiften skal derfor dække udgifter til eksempelvis opsætning af skillevægge, mobile afskærmninger, oprettelse af kontorhotel arbejdspladser og indkøb af nyt mobilt IT udstyr mv. Samlet vurderes det, at der vil være behov for en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i Nyt tag på Jyllingeskole Der er konstateret fugt i tagisoleringen på Jyllinge skole. Derfor skal taget skiftes. Der foreslås afsat 8 mio. kr. i Den samlede pulje er på 13 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. finansieres under energirenovering. Desuden er der 3,5 mio. kr. på driftsbudgettet. Sammenlægning af specialklasser Roskilde kommune har to specialklasser for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Disse ligger i dag på Tjørnegårdsskolen og Hedegårdens skole. Der er skiftevis indtag på skolerne, og samlet på de to skoler er der en elevrække. Der er pædagogiske og personalepolitiske fordele ved at samle elevrækken på en skole. Blokken dækker de bygningsmæssige udgifter ved en sammenlægning, både i skole, SFO og klub. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Omfattende renovering af Klostermarksskolen Færdiggørelsen af renovationen af Klostermarksskolen er fremrykket i forhold til forventningerne tidligere. Dette skyldes, at totalentreprenøren har mulighed for at færdiggøre projektet hurtigere og derved optimere hele byggeprocessen. Der foreslås afsat 49 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i Desuden finansieres der yderligere 17 mio. kr. af likviditetspuljen (Blok 5351L). Omfattende renovering af Klostermarksskolen Der afsættes yderligere 17 mio. kr. til renovering af Klostermarksskolen i Sag på SBU den 5. februar Renovering af skolekøkkener SBU tilkendegav d. 4. juni 2013 at de ønskede et anlægsforslags vedr. renovering af skolekøkkener. I oplægget er der 10 skolekøkkener som er i kategorien slidt eller udtjent. Blokken dækker en renovering af disse 10 køkkener. Renovering af klub Østervang Der afsættes en blok på 2,5 mio. kr. i budget 2014 til renovering af klub Østervang. Klubben har modtaget en række påbud fra Arbejdstilsynet om indeklimaet i klubben, og det er nødvendigt med en PCB screening inden renovering. Udgifterne til almindelig PCB prøvetagning og sanering er medtaget i prisoverslaget. Blokken afsættes forudsat at PCB forekomsten ikke er så høj, at det medfører væsentligt øgede udgifter. Forvaltningen har den 23. august fået resultat af prøvetagning af PCB ved Østersvangsklubben. Alle prøver, både luftprøver og materialeprøver, lå markant under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. Page 18 of 39

19 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat 5403NY TCR / 10. klasse-center i egen skolebygning Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Bygning af en selvstændig kommunalt ejet bygning på Musiconområdet til TCR. Som udgangspunkt opført i samme prisbillige byggestil som de nuværende lejede lokaler hos Roskilde Handelsskole, men udstyret med ordentlig ventilation. Det forudsættes at der sikres et rigeligt antal klasselokaler til et TCR med mindst 230 elever. Budget-blokkens gennemførelse skal sikre TCR både gode fysiske rammer og den nødvendige fremtidig ro / et stabilt planlægningsgrundlag. I hvert fald sidstnævnte er et behov, som de nuværende lejede lokaler hos Handelsskolen ikke kan tilfredsstille, netop fordi der pr. definition er tale om et tidsbegrænset lejemål. Gennemførelse af denne budgetblok medfører ikke afledt drift, idet driften allerede er med i basisbudgettet. Derimod er det nuværende lejemål så relativt omkostningstungt, at der med indflytning i en kommunalt ejet bygning vil ske en afledt drifts-besparelse. (Denne er pt. Ikke indregnet). En placering på Musicon spiller godt sammen med de overordnede ideer og øvrige aktuelle planer for Musiconområdet. Endelig, men ikke mindst, vil dette være en god og perspektivrig blivende placering for TCR. Der afsættes 2 mio. til projektering i 2014, og en byggesum på 60 mio. kr. fordelt over årene Page 19 of 39

20 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er, at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Der er tidligere bevilget støtte til projekter af meget forskellig størrelsesorden og art, f.eks. Renovering af tennisbaner, udbygning af klubhus med styrketræningsrum, lys på fodboldbaner, skillevæg til idrætshal og etablering af BMX-bane. Rockmuseum Projektet Danmarks Rockmuseum er godt i gang, og der foreslås afsat 16 mio. kr. i 2014 og 11 mio. kr. i 2015 til afslutning af byggeriet. Der foreslås afsat 2 mio kr. årligt fra 2015 og frem i afledt drift. Derudover er der på baggrund af beslutning på byrådsmødet den 20. juni 2012 indarbejdet et årligt drifttilskud på 1,6 mio. kr. i økonomisystemet fra 2013 og frem. Der foreslås derfor et årligt driftbudget på 3,6 mio. kr. Spejderhus i Gadstrup, Ved Sportspladsen Renovering af spejderhus i Gadstrup. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Viby i Der findes ikke kunstgræs i den sydlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Udbygning af Vibyhallen Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af en udbygning af Vibyhallens halfaciliteter i Byggeriet foreslås finansieret og udført i 2017 med 3,8 mio. Skal ses i sammenhæng med udbygning af byområde i Viby. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Teatersal på Jyllinge skole Renoveringen af teatersalen omfatter at tagkonstruktionen over sceenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Ny Svømmehal Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2014 samt 22 mio. kr. i 2015 og 47 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade. Der vil også blive søgt fondsfinansiering til projektet. Afledt drift: Der foreslås afsat 8 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Jyllingehallen, svømmehallen Renoveringen af Jyllingehallen omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehal, udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2015 til udskiftningen af vandbeholderen, mens der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2016 til det resterende arbejde. Ramsø Hallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Page 20 of 39

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere