Budget ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag"

Transkript

1 Budget :13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring af den administrative organisation sker der en reduktion i kommunens topledelse. Licensbesparelse vedr. KMD pga. Kombit-aftale Mindreudgiften for Roskilde kommune som følge af aftalen mellem Kombit og KMD kan først beregnes præcist til efteråret, hvor alle forudsætninger er kendt. Men et skøn på nuværende tidspunkt vil være ca kr. Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Indtægter Der har ved de seneste års regnskabsaflæggelser kunnet konstateres markant flere driftsindtægter, end der oprindeligt er blevet budgetteret med. Det forudsættes derfor, at der realiseres merindtægter på driften ud over det budgetterede for i alt 7 mio. kr. Besparelsen placeres under Økonomiudvalget, men skal senest i forlængelse af halvårsregnskabet være udmøntet på de områder, hvor merindtægterne indtræffer. BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Omprioriteringsforslag 3001 Jobrotationsprojekt Ved at ansætte 2 deltids jobrotationskoordinatorer til en samlet udgift på ca kr./år vil det være muligt at øge antallet af ledige, der kommer i jobrotation, med 15 helårspersoner. Dette vil medføre en mindreudgift til dagpenge på 15 x kr., svarende til i alt kr./år.i alt en nettobesparelse på 1,175 mio.kr./år.besparelsen er kun indregnet i 2014 og 2015, da en forudsætning for at besparelsen er realistisk, er lavkonjunktur. Page 1 of 39

2 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Omprioriteringsforslag 5001 Høreapparater Myndigheds- og finansieringsopgaven vedr. høreapparater er overgået til regionen fra I Roskilde Kommunes budget er der p.t. afsat ca. 11,4 mio. kr. i 2014 til formålet. Der er netop sket en afklaring af DUT-sagen om dette, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune kun skal afgive ca. 8,2 mio. kr. Når der tages højde for, hvad der skal forblive af budget på CSR til andre hørerelaterede opgaver, betyder det, at der kan tilføres 2,4 mio. kr. til omprioriteringskataloget. Park & Vej - Park & Vej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Omprioriteringsforslag 7401 Vejbudgettet/belægningsvedligeholdelse (4 årig kontrakt) I forbindelse med politikken for vedligeholdelse og udvikling af kommunens aktiver blev budgettet til belægningsvedligeholdelse øget til 18 mio. kr. Et udbud af belægningsvedligeholdsopgaven har betydet en besparelse på 0,5 mio. kr. ift. forventet. Serviceniveauet vil derfor kunne opretholdes, selvom der reduceres med 0,5 mio. kr. på vejbudgettet. Besparelsen er 4-årig, idet det er den periode kontrakten løber. Den bedre pris på belægningsvedligehold vil alternativt kunne betyde en intensivering i indsatsen for reparation af huller i vejene mv. Familie/børn - Familie og Børn Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget Omprioriteringsforslag 8201 Familie og Børn. Forebyggende og tidlige indsatser Omlægningen på området for udsatte børn og unge til mere forebyggende indsatser har resulteret i færre udgifter, jf. regnskabsresultat 2012 og halvårsregnskabets vurdering af forbruget i Indsaterne har bl.a. omfattet arbejdet med sikkerhedsplaner og en del af omlægningen er finansieret af eksterne fonds- eller statslige midler som engangsmidler. Det forudsættes, at arbejdet med sikkerhedsplaner fortsætter. Samlet forventes indsatserne at kunne frigøre varige driftsmidler fra mere indgribende foranstaltninger på i alt 4 mio. kr. Page 2 of 39

3 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Omprioriteringsforslag 9002 Hjemmeplejens område. Hjælp til selvhjælp og fokus på rehabilitering Øget fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp har, jf. regnskabsresultatet 2012, resulteret i færre udgifter til omkostningstunge enkeltsager. Samlet forventes der at kunne frigøres driftsmidler på 2,0 mio. kr. årligt ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1008NY 1012NY Vedvarende energi i privat regi Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål at yde støtte til private VEanlæg, afsættes der en anlægspulje på 2 mio. kr. Støtten kan f.eks. Være i form af billige eller rentefrie lån. Forvaltningens kommentar: Det er meget tvivlsomt, om kommunen kan yde billige eller rentefri lån, idet kommunalfuldmagten ikke giver lov til at støtte enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik lovhjemmel. Alment byggeri i 2014 Økonomiudvalget behandlede d. 28. august 2013 (pkt. 334) en sag om alment byggeri og samarbejdet med boligselskaberne om renoverings- og udbygningsplaner for almene boliger i Roskilde. Der foreslås derfor afsat 15 mio. kr.årligt kommunalt grundkapitaltilskud m.v. Der henvises endvidere til ØU-sagen. ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget Andre budgetforslag 9100NY Fremtidssikring af Toftehøjen plejecenter Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2014 til nybyggeri ved Toftehøjen plejecenter, som giver mulighed for at fremtidssikre plejecentret, der fortsat vil have det samme antal boliger som nu. For at kunne gøre plejeboligerne større og mere tidssvarende, er der behov for et yderligere areal, hvor nye ældreboliger opføres. Disse skal dels fungere som genhusning under moderniseringen og vil dels sikre, at der kan være det samme antal boliger efter en modernisering til mere tidssvarende plejeboliger. Ejendommen, som det kommunale plejecenter er beliggende i, ejes af Ramsø Ældreboligselskab, som er en selvejende institution. Toftehøjens bestyrelse har i et budgetoverslag angivet, at den samlede udgift for nybyggeriet udgør ca. 32 mio. kr. Roskilde Kommunes andel vil, i forhold til almenboligloven, udgøre 10 % af anlægssummen svarende til ca. 3,2 mio. kr. Herudover skal Roskilde Kommune yde garanti på den del af realkreditlånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi. Page 3 of 39

4 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag NY 1009NY 1010NY 1011NY 1013NY 1014NY Tilbagerulning af produktivitetsstigning effekt Blokken er en nulstilling af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningerne i 2014 og frem af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i De yderligere produktivitetsstigninger fra 2014 og frem indgår i særskilt blok. Tilbagerulning af produktivitetsstigning effekt Blokken er en nulstilling af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningerne af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i De tidligere gennemførte produktivitetsstigninger fra 2013 indgår i særskilt blok. Roskilde som økologisk kommune Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål at Roskilde kommune skal opnå reel status som økologisk kommune foreslås igangsat en proces, der skal lede mod at kommunen snarligt vedtager en økologipolitik. Der kan søges inspiration i de eksempler vi kender fra Lejre og Albertslund kommuner. Til realisering heraf afsættes en driftspulje på 2 mio. kr. årligt, fra år Intern Grøn Indkøbsfond Forslagfremsendt fra SF d. 27. august Der henvises til vedlagte beskrivelse for nærmere information. Motion i arbejdstiden Forslag fremsendt fra SF d. 27. august 2013 uden specifikation af beløb i de enkelte år. Der henvises til vedlagte beskrivelse for nærmere information. Borgernes ombudsmand Forslag fremsendt fra SF d. 27. august 2013 til nærmere drøftelse. Borgerombudsmand Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Det foreslås, at Roskilde kommune beslutter at indføre en borgerrådgiver ( borgerombudsmand ), jfr. Mulighederne efter den kommunale styrelseslovs 65 e, og i forlængelse af Roskilde Kommunes notat af Til realisering heraf afsættes en drifts-pulje på 2 mio. kr. årligt, fra år Demokratipulje Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål at støtte oprettelsen og overlevelsen af decentrale demokratiinitiativer, såsom lokalråd, ungeråd m.v., afsættes en driftspulje på 1 mio. kr. årligt, hvorfra der kan bevilges sådan støtte. 1 mio. kr. årligt, driftsmidler, fra og med år Page 4 of 39

5 BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 3000NY Yderligere aktivering af ledige fra ikke-vestlige lande Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på mødet i juni bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag til yderligere aktivering af ledige fra ikke-vestlige lande. Forvaltningen har foreslået et projekt for aldersgruppen årige i målgruppen. Projektet indebærer, at Jobcentret indgår en form for partnerskab eller kontraktligt samarbejde med et eller flere vikarbureauer. De ledige opkvalificeres meget målrettet mod de specifikke opgaver som virksomhederne efterspørger og sendes herefter løbende ud individuelt eller i grupper til arbejdsopgaver af kortere eller længere varighed. I projektet ansættes en virksomhedskonsulent og/eller mentor, som følger op på alle forløb. Udgiften til projektet vurderes at ville blive 2 mio.kr. og er her forudsat finansieret ved følgende. De 0,5 mio.kr. kan finansieres ved mindreudgifter til den aktivering som målgruppen får i dag. De resterende 1,5 mio.kr. finansieres inden for udvalgets ramme, ved at reducere brugen af køb af enkeltpladser til kontanthjælpsmodtagerne. Det vil betyde en reduktion på knap 30% i forhold til de forventede udgifter i 2013 til køb af AMU-kurser og anden kortvarig uddannelse af kontanthjælpsmodtagerne. Alternativt kan finansiering af de 1,5 mio. kr. ske ved budgetudvidelse. SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget Driftsudvidelsesforslag 5011NY Tilbagerulning af produktivitetsstigning på Skole- og Børneudvalgets område effekt Produktivitetsstigningen i 2014 på Skole- og Børneudvalgets område på 9,7 mio. kr. foreslås tilbageført af et mindretal. Blokken er en tilbagerulning af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningen af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i Page 5 of 39

6 SBU 0-6 år års området Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 5200NY 5201NY 5202NY 5203NY Generelt løft af institutionsnormeringer Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Med det formål, at løfte daginstitutionsnormeringerne generelt, så Roskilde Kommune kommer ud af den pt. Dårlige relative placering mht. normeringer, forøges ressourcetildelingen. Midlerne tildeles som udgangspunkt proportionelt med den nuværende ressourcefordeling mellem vuggestuebørn og børnehavebørn. 8 mio. kr. årligt i drift, fra og med år Sociale ekstranormeringer til dagpasning Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august De midler som Roskilde Kommune modtager fra 500-mio. kr.'s puljen, anvendes med denne budgetblok fremover ubeskåret til at hæve normeringer i daginstitutionerne, målrettet mod de institutioner, der er mest udfordret mht. udsatte børn. Altså en fordeling ud fra sociale kriterier. 7 mio. kr. årligt i drift, fra og med år Bæredygtig dagpleje Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Ved vedtagelsen af den nye ressourcetildelingsmodel for dagplejen blev indlagt visse parametre og betingelser, der reelt truer dagplejens overlevelsesmuligheder. For at realisere byrådets principbeslutning om en bæredygtig (overlevelsesdygtig) dagpleje, der udgør et ligestillet tilbud i forhold til institutionstilbuddet, foretages en række justeringer af disse parametre: - Der tages udgangspunkt i 260 børn (pladser) i dagplejen. - Der regnes med 3,1 pladser pr. dagplejer. - Distrikterne samles i ét. - Ledelsesstrukturen genetableres med en leder og en afdelingsleder. Dagplejens budget forøges på den baggrund med 5 mio. kr. 5 mio. kr. i årlig drift, fra og med år Løft af efteruddannelse, pædagogisk personale Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Ekstra midler til efteruddannelse af pædagogisk personale på dagpasningsområdet. Umiddelbart med henblik på hurtigere opkvalificering til bedre at kunne løfte opgaven med inklusion af bla. Specialområdets børn. Men lige så meget med det formål, at vi kan indfri disse behov for efteruddannelse, uden at det dræner midlerne til alle øvrige behov for efteruddannelse af pædagogisk personale. Hertil afsættes 2,5 mio. kr. ekstra årligt, fra og med år Page 6 of 39

7 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 5010NY 5012NY 5300NY Bloktilskud til implementering af folkeskolereform Det er i sag om finansiering af folkeskolereformen forudsat, at bloktilskud på 2,8 mio. kr. i 2014, stigende til 5,7 mio. kr. i 2015, indgår i den samlede finansiering af folkeskolereformen i Roskilde Kommune. Udvalgets forslag til finansiering af folkeskolereformen indebærer derfor, at dette bloktilskud tilføres skoleområdet. Øvrig finansiering fremgår af sag 118 på Skole- og Børneudvalgets møde 20. august 2013, hvor forudsætninger fremgår, herunder at restfinansiering tilvejebringes ved, at lærerne underviser en klokketime mere om ugen (40 timer om året) og ved organisations- og strukturtilpasninger. Bæredygtig gennemførelse af folkeskolereformen Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Det er et imponerende antal større forandringsprocesser der skal gennemføres samtidig, når folkeskolereformen og overenskomstloven implementeres fra august Derfor er usædvanligt meget omgærdet af en særdeles høj grad af uforudsigelighed. En bæredygtig gennemførelse er en betingelse for at det kan lykkes os lokalt at virkeliggøre reformens fælles overordnede visioner. Bæredygtighed forudsætter et vist mål af tryghed for de medarbejdere der både i praksis skal stå for gennemførelsen, og skal arbejde indenfor de nye rammer fremover. Denne budgetblok har til formål at bidrage til, at dette mål af tryghed bliver opnået. Dette sker med beslutning om, at implementeringen skal benytte de muligheder der i lovgivningen er for at sikre, at: å fremover bliver bæredygtige og attraktive, og lever op til de visioner og målsætninger vi lokalt har sat for tilbuddene. års-stillinger i Roskilde kommune for henholdsvis skolelærere, SFOpædagoger og Klubpædagoger, skal mindst svare til personalegruppernes beskæftigelsesniveau i indeværende skoleår. ælles rammer for Roskilde Kommune skal sikre en forsvarlig andel forberedelsestid til undervisningen. ædagogerne fuldtidsjobs, og det skal undgås, at de får en opbrudt arbejdsdag. Hertil afsættes en driftspulje på 10 mio. kr. årligt, der som udgangspunkt placeres i folkeskolens budget, men efter SBU s beslutning kan dele af midlerne også anvendes / omplaceres til SFO og/eller klubformål. Puljen er (pga. 5/12 7/12 problemstillingen) umiddelbart overdimensioneret i 2014, men dette er for at imødekomme det ekstra store behov der forudses det første skoleår. 10 mio. kr. i årlig drift, fra og med år Løft af efteruddannelse, lærere Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Ekstra midler til efteruddannelse af lærere. Umiddelbart med henblik på hurtigere opkvalificering til bedre at kunne løfte opgaven med decentraliseret specialundervisning. Men lige så meget med det formål, at vi kan indfri disse uddannelseskrav, uden at det dræner midlerne til alle øvrige behov for efteruddannelse af lærerne, eksempelvis opkvalificering mht. differentieret undervisning overfor ikke specialundervisningskrævende elever. Hertil afsættes 2,5 mio. kr. ekstra årligt, fra og med år Page 7 of 39

8 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering af yderligere besparelse Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 samt 0,7 mio. kr. i 2015 for at kunne annullere den ved budget 2013 vedtagne yderligere besparelse på området fra Dette sikre, at besparelsen fastholdes på niveauet i 2014 og frem. Viby Sj. Idrætscenter, driftstilskud til bemanding i hallen Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftstilskud til bemanding i hallen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). I vedtaget budget 2013 blev der sparet 0,35 mio. kr. som efterfølgende blev kompenseret med 0,2 mio. kr. i Fra 2014 er den vedtagne besparelse igen de oprindeligt vedtagne 0,35 mio. kr. Roskilde Dampradio, årligt driftstilskud Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftstilskud til Roskilde Dampradio, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70). Som led i besparelsesinitiativer på KIU s område til budget 2011, blev det besluttet, at Dampradioen ikke længere skulle have driftstilskud. Dampradioen får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed i Gartnergården. Roskilde Musiske Skole, budgetudvidelse Der foreslås afsat en budgetudvidelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 og frem med baggrund i en voksende venteliste samt et ønske om at sætte forældre/barn-aktiviteter i gang. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, yderligere driftstilskud Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til yderligere driftstilskud som følge af haludvidelsen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 70).. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. i ekstra driftstilskud til Roskilde Kongres- og Idrætscenter i budget 2014 som følge af udvidelsen, og med et yderligere driftstilskud på 1,2 mio. kr. vil der samlet være afsat 1,7 mio. kr. i driftstilskud i 2014 og frem som kan henføres alene til udvidelsen. Roskilde Badene, nye initiativer Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til nye innovative tiltag under Roskilde Badene. Formålet er at forbedre kommunens service på området og på sigt opnå et forbedret indtægtsgrundlag, der vil kunne give råderum til forbedringer i driften. Der er tale om at tilbyde innovative tiltag som fx vandgymnastik, ungdomstilbud samt andre aldersfokuserede tiltag. Samtidigt vil der være større fokus på markedsføring af både eksisterende og nye tiltag i trykte og elektroniske medier. Kulturhus Viby Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække driftsudgifter i forbindelse med driften af Kulturhus Viby, jf. sag (bilag til KIU-mødet 21. aug. Pkt. 77). Det er udgifter til forbrugsafgifter m.v. Page 8 of 39

9 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 6007NY 6008NY Kommunegaranti til Viby IF, foreningsmotionscenter Der foreslås tilkendegivet, at kommunen vil bidrage med en kommunegaranti på 4 mio. kr. i 2014 for et lån i forbindelse med opførelse af foreningsmotionscenter drevet af Viby IF i tilknytning til Vibyhallen, jf. ansøgning (bilag til KIU-mødet 21. aug. pkt. 70). Ansøgningen forudsætter, at areal overdrages vederlagsfrit af kommunen, hvilket drejer sig om 450 m2. Forvaltningen bemærker til ansøgningen, at lokalplanen kun giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40, hvorfor der enten skal overdrages mere areal eller søges en konstruktion med byggeri på lejet grund. I projektsummen er ikke indregnet udgifter til nedrivning af det eksisterende byggeri og til projektering/rådgivning. Det forudsættes i projektet at brugerne kan trække på omklædnings- og toiletfaciliteter i den eksisterende hal, og der er heller ikke indarbejdet teknikrum m.v. Såfremt blokken vedtages vil der skulle forelægges en sag til politisk behandling om selve projektet, hverunder om bl.a. lejeforhold og toilet-/omklædningsfaciliteter. Kommunegaranti forudsætter deponering af tilsvarende beløb, dvs. 4 mio. kr. Kommunegaranti til H.B.K Fonden Der foreslås tilkendegivet, at kommunen vil bidrage med en kommunegaranti på 3 mio. kr. i 2014 for et lån i forbindelse med ønske om at kunne udvikle faciliteterne i og omkring idrætsanlægget i Himmelev. Kommunegaranti forudsætter deponering af tilsvarende beløb, dvs. 3 mio. kr. Page 9 of 39

10 TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 7000NY 7001NY 7002NY 7003NY 7004NY 7005NYa 7006NY 7007NY 7008NY Miljøvenligt biobrændstof til busdriften Omstilling til biobrændstof (2G) på de små bybusser: 204, 205 og 206 og synliggørelse af det CO2- reducerende initiativ. Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Renovering af fortove Indsats for forbedret tilgængelighed for gangbesværede mv. på fortove i kommunen. Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i Fishing Zealand Kommunen har tilsluttet sig Fishing Zealand foreløbigt for 2013, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2013, punkt 159. Det foreslås, at deltagelsen gøres permanent. Deltagelsen i Fishing Zealand bidrager bl.a. til fiskepleje og vandløbsgenopretning, og den understøtter udviklingen i lystfiskerturisme og initiativet med Roskilde Oplevelseshavn. Der foreslås afsat 0,15 mio. kr. i 2014 og årene fremefter til medlemskabet. Aktiviteter i bymidten Fortsættelse af den midlertidige indsats fra 2013 med 1) nedsatte takster for serverings- /udstillingsarealer og 2) aktiviteter og forskønnelse i bymidten i samarbejde med Roskilde Handel og Stjernebutikker. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Bæredygtig vandindvinding - 1 Realisering af dele af "Indsatskatalog for bæredygtig vandindvinding", som blev fremlagt ifm. punkt 202 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august Det prioriteres efterfølgende i TMU hvilke indsatser, der skal gennemføres. Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. i 2015 og årene fremefter. Fremsendes af mindretal Bæredygtig vandindvinding - 2 Realisering af hele "Indsatskatalog for bæredygtig vandindvinding", som blev fremlagt ifm. punkt 202 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august 2013, herunder at forvaltningen konkretiserer de indsatser, som fremgår af planens punkt 23, 27, 28 og 30, med henblik på budget Der foreslås afsat 2,21 mio. kr. i 2014 og 0,98 mio. i 2015 og årene fremefter. Fremsendes af mindretal. Tilbageføring af produktivitetsstigningen på TMU s område Produktivitetsstigningen for 2014 og fremefter på TMU s område tilbageføres. Der foreslås afsat 1,15 mio. kr. i 2014 og årene fremefter. Fremsendes af mindretal. Roskilde som grøn transportkommune Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Det foreslås, at Roskilde kommune beslutter at opfylde kriterierne for at blive certificeret af miljøministeriet som Grøn Transportkommune. (Beskrevet af Trafikstyrelsen: Transport/Certificeringsordning-ny/2-Certificering-gron-kommune.aspx ). Til realisering heraf afsættes en driftspulje på 0,5 mio. kr. årligt, fra år Sikring af bæredygtig vandindvinding Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Vi har et alvorligt ansvar i at sikre, at vores børn og børnebørn har adgang til rent vand. Derfor skal pesticidudledningen m.m. begrænses mest muligt. Jfr. De forslag, som forvaltningen har udarbejdet, til TMUs ordinære møde d , pkt. 202, er der behov for 2,2 mio. kr. til realisering heraf. Hertil afsættes 2,2 mio. kr. ekstra årligt, fra og med år Page 10 of 39

11 TMU - Teknik- og miljøudvalget Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 7009NY Miljøvenlig busdrift i Roskilde Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Roskilde Kommune bør leve op til sine forpligtelser som klimakommune, og må derfor bla. Satse på miljøvenlig busdrift. Forud for TMUs ordinære møde d udarbejdede forvaltningen et notat, hvor forskellige løsningsmodeller præsenteres. Med denne budgetblok afsættes 10 mio. kr. til miljøvenlig busdrift, med den klausul at taksterne ikke sættes op. Til realisering heraf afsættes en driftspulje på 10 mio. kr. årligt, fra år Page 11 of 39

12 FSU - Forebyggelses- og Socialudvalget Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 8000NY 8001NY 8002NY 8003NY 8004NY 8401 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne Der afsættes 1,2 mio. kr. til psykiatriområdet finansieret af bloktilskud til sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Motion i arbejdstiden til nedbringelse af sygefravær Det oversendes til Økonomiudvalget, at der afsættes 0,8 mio. kr. til et forsøg med Motion i arbejdstiden til særligt udsatte faggrupper med tunge løft, med henblik på at nedbringe sygefraværet, gerne som et forsøg på et bosted og et plejecenter i kommunen. Særlig indsats for borgere der lever under den nationalt fastsatte fattigdomsgrænse Der afsættes 0,5 mio. kr. til særlige indsatser for borgere i Roskilde Kommune, der lever under den nationalt fastsatte fattigdomsgrænse. Udvikling af socialøkonomisk strategi Der afsættes 0,8 mio. Kr. til udvikling af en socialøkonomisk strategi. Tilbagerulning af produktivitetsstigning på Forebyggelses- og Socialudvalgets område effekt Produktivitetsstigningen i 2014 på Forebyggelses- og Socialudvalgets område på mio. kr. foreslås tilbageført af et mindretal. Blokken er en tilbagerulning af den produktivitetsstigning, der blev gennemført i budget Blokken vedrører udelukkende virkningen af de produktivitetsstigninger, der blev indarbejdet i Patientrettet forebyggelse Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft på 300 mio. kr. til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne, svarende til 4,2 mio. kr. for Roskilde Kommune. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til: færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne skal tilføres henholdsvis ældre- og psykiatriområdet, for at den styrkede indsats kan leveres som udmøntning af aftalen og for at kunne levere resultaterne som følge af den nationale handlingsplan. Det foreslås, at de 4,2 mio. kr. fordeles på baggrund af antallet af borgere, således at Roskilde Kommunes andel foreslås fordelt med 1,2 mio. kr. til det psykiatriske område (FSU) og 3 mio. kr. til det somatiske område (ÆOU). Page 12 of 39

13 Familie/børn - Familie og Børn Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 8202NY Ungepakke målrettet sårbare børn og unge Der afsættes 2,0 mio. kr. til en ungepakke, der skal give børn og unge fodfæste i livet, og som er målrettet sårbare børn og unge. Pakken skal supplere eksisterende indsatser på området. Hand/Psyk - Handicap- og psykiatri Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget Driftsudvidelsesforslag NY Mad til borgere på mariehusene Understøttelse af udviklingshæmmede i botilbud til, at udvikle deres færdigheder vedr. aktiv deltagelse i planlægning af menu og tilberedning af aftensmad. Driftsudvidelse af tilskud til Cafe Klaus Cafe Klaus har ansøgt om en driftsudvidelse på kr. årligt med henvisning til, at de oplever en stigning i antallet af tunge brugere. Page 13 of 39

14 ÆOU - Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget - fortsat Driftsudvidelsesforslag 9001 Patientrettet forebyggelse Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft på 300 mio. kr. til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne, svarende til 4,2 mio. kr. for Roskilde Kommune. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til: færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne skal tilføres henholdsvis ældre- og psykiatriområdet, for at den styrkede indsats kan leveres som udmøntning af aftalen og for at kunne levere resultaterne som følge af den nationale handlingsplan. Det foreslås, at de 4,2 mio. kr. fordeles på baggrund af antallet af borgere, således at Roskilde Kommunes andel foreslås fordelt med 1,2 mio. kr. til det psykiatriske område (FSU) og 3 mio. kr. til det somatiske område (ÆOU). 9003NY 9004NY 9005NY Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne Der afsættes 3 mio. kr. i 2014 og frem til ældreområdet/rehabiliteringsområdet finansieret af bloktilskuddet til sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Med økonomiaftalen for 2014 er der givet et permanent løft til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne. Formålet er at styrke indsatser på det somatiske og det psykiatriske område i forhold til færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og implementering af forløbsprogrammer i samspil med sygehus og praktiserende læger. Styrket demensindsats Der afsættes en blok på 2,0 mio. kr. i 2014 og frem til en styrket demensindsats. Service-genopretning på ældreområdet Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Hjemmehjælp og hjemmepleje til kommunens borgere lader en del tilbage at ønske med hensyn til den tid der reelt er til rådighed for at hjælpe borgeren ved hvert enkelt besøg, samt med hensyn til hyppigheden af besøgene. Denne budgetblok har til formål at opnå væsentlige serviceløft på områderne hjemmehjælp og hjemmepleje. Det sker ved både at afsætte 10 mio. kr. årligt til ekstra drifts-ressourcer / bedre personalenormering, og virkningen heraf forøges ved (med inspiration af de nylige tiltag i Københavns kommune) helt at afskaffe tidsregistreringer. 10 mio. kr. i årlig drift, fra og med år Page 14 of 39

15 Park & Vej - Park & Vej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget - fortsat Strategisk Anlægsplan Tunnel under Baunegårdsvej Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en tunnel under Baunegårdsvej i forlængelse af Baunestien til det nye idrætsområde omkring Spraglehøj, så krydsning af Baunegårdsvej kan foregå sikkert for de mange børn til idrætsanlæggene. Jyllinge Bymidte - Stiforbindelse gennem halområdet Der foreslås afsat netto 1 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en stiforbindelse gennem halområdet med forbindelse videre mod Jyllinge Nordmark. Den samlede udgift udgør i alt 2 mio. kr., hvoraf halvdelen forventes finansieret ved eksterne midler. Page 15 of 39

16 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget - fortsat NY Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. Opretning af bygninger på musicon Der foreslås afsat 1 mio. kr. i alle årene Projektet omfatter genopretning af eksisterende bygninger og udearealer på Musicon. Beløbet supplerer den indsats der har kørt siden 2008, hvor der har været afsat i alt 12,2 mio. kr. til vedligehold, forbedring og nødvendige nedrivninger af eksisterende bygninger og udearealer. Musicon skal gennem de næste år udvikles til en musisk, levende bydel. Undervejs i byudviklings-processen skal aktører inden for kultur- og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i et tæt samarbejde med Musiconsekretariatet sikre udviklingen af liv før byen. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af de eksisterende bygninger og udearealer er en afgørende brik i dette arbejde, da de eksisterende rammer skal være kernen i midlertidige og mere permanente kultur- og erhvervsaktiviteter på Musicon. Da mange af de eksisterende bygninger rummer store haller, kan det desuden blive nødvendigt at leje/købe enkelte pavilloner for at skabe plads til de relevante kultur- og erhvervsaktører. Endelig skal nogle bygningsdele evt. nedrives eller afskærmes. Desuden er påbegyndt en forbedring og aktivering af udearealerne (aktivitets- og opholdsområder, beplantning mv.), således at området ikke fremstår som en nedslidt industrigrund, men som en kreativ, ny bydel under opbygning. Roskilde Festival Højskole - Bidrag Økonomiudvalget har i sag af 22. juni 2011 besluttet at meddele Roskilde Festival Højskole, at kommunen udover at stille grund til rådighed og foretage byggemodning, er indstillet på at bidrage med i alt 9,7 mio. kr. til byggeriet af Roskilde Festival Højskole. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i Tilsagnet om bidrag fra kommunen er betinget af, at skolen frem til udgangen af 2013 rejser i alt 93 mio. kr. til skolens byggeri. Vedvarende energi i kommunalt regi Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Der foreslås afsat en anlægspulje på 15 mio. kr. i budget 2014 til vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Puljen skal benyttes til kommunale investeringer i f.eks. Solvarmeanlæg og vindmølleenergi. Det præciseres, at f.eks. Vindmøllerne ikke behøver at være opstillet i Roskilde Kommune. Her ønskes undersøgt mulighederne for at investere i energi, fremstillet af f.eks. Havvindmøller. Forvaltningens kommentar: Udgiften er placeret som en anlægsudgift til fx kommunale solvarmeanlæg, men hvis det indholdsmæssigt drejes i retning af fx investering i havvindmølleparker, som teksten rummer mulighed for, vil lovligheden i dette skulle undersøges nærmere, og udgiften vil i så fald ikke skulle indgå som anlæg, men som finansforskydninger. Page 16 of 39

17 SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat 5007 Udearealer på SCR Der fremsættes forslag om færdiggørelse af udearealerne ved Sognevej. Der foreslås afsat kr. i SBU 0-6 år års området Udvalg: Skole- og børneudvalget NY Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser På baggrund af en ændret befolkningssammensætning er der behov for, at konvertere overskydende børnehavepladser til vuggestuepladser. Blokken dækker udgifter i forbindelse med etablering af liggehal, pusleborde mv. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Børnehuset Atlantis sammenbygges Børnehuset Atlantis er ved udgangen af 2011 organisatorisk blevet lagt sammen til én institution på opfordring af den fælles forældrebestyrelse. Der foreslås afsat 3,2 mio. kr. i Madordning bliver en del af kerneopgaven Blokken dækker alle driftsmæssige udgifter i forbindelse med at etablere madordninger i alle daginstitutioner og den afledte drift af køkkenerne. Herudover dækker blokken driftsudgifter til personale, mad og de lovgivningsmæssige forudsætninger i forhold til en lavere forældrebetaling. Blokken forudsætter en fuld indfasning fra Alle driftsudgifterne er indeholdt i blokken vedr. afledt drift. Page 17 of 39

18 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat U 5400NY 5402NY Anlægsudgift i forbindelse med skolereform Som konsekvens af reformen på folkeskoleområdet skal lærere og pædagoger fremover kunne forberede sig på skolen. Forberedelsen skal kunne ske såvel individuelt som fælles. Det stiller nye og anderledes krav til anvendelsen af skolernes lokaler. Skolerne vil skulle se på forskellige muligheder for at anvende eksisterende lokaler alternativt. Udfordringerne vil være forskellige skolerne imellem. Et vigtigt udgangspunkt for at skabe fleksible forberedelseslokaliteter vil være en sikring af at alle lærere er udstyret med en bærbar pc'er. Dette vil gøre den individuelle forberedelse meget fleksibel. Anlægsudgiften skal derfor dække udgifter til eksempelvis opsætning af skillevægge, mobile afskærmninger, oprettelse af kontorhotel arbejdspladser og indkøb af nyt mobilt IT udstyr mv. Samlet vurderes det, at der vil være behov for en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i Nyt tag på Jyllingeskole Der er konstateret fugt i tagisoleringen på Jyllinge skole. Derfor skal taget skiftes. Der foreslås afsat 8 mio. kr. i Den samlede pulje er på 13 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. finansieres under energirenovering. Desuden er der 3,5 mio. kr. på driftsbudgettet. Sammenlægning af specialklasser Roskilde kommune har to specialklasser for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Disse ligger i dag på Tjørnegårdsskolen og Hedegårdens skole. Der er skiftevis indtag på skolerne, og samlet på de to skoler er der en elevrække. Der er pædagogiske og personalepolitiske fordele ved at samle elevrækken på en skole. Blokken dækker de bygningsmæssige udgifter ved en sammenlægning, både i skole, SFO og klub. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Omfattende renovering af Klostermarksskolen Færdiggørelsen af renovationen af Klostermarksskolen er fremrykket i forhold til forventningerne tidligere. Dette skyldes, at totalentreprenøren har mulighed for at færdiggøre projektet hurtigere og derved optimere hele byggeprocessen. Der foreslås afsat 49 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i Desuden finansieres der yderligere 17 mio. kr. af likviditetspuljen (Blok 5351L). Omfattende renovering af Klostermarksskolen Der afsættes yderligere 17 mio. kr. til renovering af Klostermarksskolen i Sag på SBU den 5. februar Renovering af skolekøkkener SBU tilkendegav d. 4. juni 2013 at de ønskede et anlægsforslags vedr. renovering af skolekøkkener. I oplægget er der 10 skolekøkkener som er i kategorien slidt eller udtjent. Blokken dækker en renovering af disse 10 køkkener. Renovering af klub Østervang Der afsættes en blok på 2,5 mio. kr. i budget 2014 til renovering af klub Østervang. Klubben har modtaget en række påbud fra Arbejdstilsynet om indeklimaet i klubben, og det er nødvendigt med en PCB screening inden renovering. Udgifterne til almindelig PCB prøvetagning og sanering er medtaget i prisoverslaget. Blokken afsættes forudsat at PCB forekomsten ikke er så høj, at det medfører væsentligt øgede udgifter. Forvaltningen har den 23. august fået resultat af prøvetagning af PCB ved Østersvangsklubben. Alle prøver, både luftprøver og materialeprøver, lå markant under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. Page 18 of 39

19 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat 5403NY TCR / 10. klasse-center i egen skolebygning Forslag fremsendt af Enhedslisten d. 27. august Bygning af en selvstændig kommunalt ejet bygning på Musiconområdet til TCR. Som udgangspunkt opført i samme prisbillige byggestil som de nuværende lejede lokaler hos Roskilde Handelsskole, men udstyret med ordentlig ventilation. Det forudsættes at der sikres et rigeligt antal klasselokaler til et TCR med mindst 230 elever. Budget-blokkens gennemførelse skal sikre TCR både gode fysiske rammer og den nødvendige fremtidig ro / et stabilt planlægningsgrundlag. I hvert fald sidstnævnte er et behov, som de nuværende lejede lokaler hos Handelsskolen ikke kan tilfredsstille, netop fordi der pr. definition er tale om et tidsbegrænset lejemål. Gennemførelse af denne budgetblok medfører ikke afledt drift, idet driften allerede er med i basisbudgettet. Derimod er det nuværende lejemål så relativt omkostningstungt, at der med indflytning i en kommunalt ejet bygning vil ske en afledt drifts-besparelse. (Denne er pt. Ikke indregnet). En placering på Musicon spiller godt sammen med de overordnede ideer og øvrige aktuelle planer for Musiconområdet. Endelig, men ikke mindst, vil dette være en god og perspektivrig blivende placering for TCR. Der afsættes 2 mio. til projektering i 2014, og en byggesum på 60 mio. kr. fordelt over årene Page 19 of 39

20 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er, at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Der er tidligere bevilget støtte til projekter af meget forskellig størrelsesorden og art, f.eks. Renovering af tennisbaner, udbygning af klubhus med styrketræningsrum, lys på fodboldbaner, skillevæg til idrætshal og etablering af BMX-bane. Rockmuseum Projektet Danmarks Rockmuseum er godt i gang, og der foreslås afsat 16 mio. kr. i 2014 og 11 mio. kr. i 2015 til afslutning af byggeriet. Der foreslås afsat 2 mio kr. årligt fra 2015 og frem i afledt drift. Derudover er der på baggrund af beslutning på byrådsmødet den 20. juni 2012 indarbejdet et årligt drifttilskud på 1,6 mio. kr. i økonomisystemet fra 2013 og frem. Der foreslås derfor et årligt driftbudget på 3,6 mio. kr. Spejderhus i Gadstrup, Ved Sportspladsen Renovering af spejderhus i Gadstrup. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Viby i Der findes ikke kunstgræs i den sydlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Udbygning af Vibyhallen Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af en udbygning af Vibyhallens halfaciliteter i Byggeriet foreslås finansieret og udført i 2017 med 3,8 mio. Skal ses i sammenhæng med udbygning af byområde i Viby. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Teatersal på Jyllinge skole Renoveringen af teatersalen omfatter at tagkonstruktionen over sceenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Ny Svømmehal Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2014 samt 22 mio. kr. i 2015 og 47 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade. Der vil også blive søgt fondsfinansiering til projektet. Afledt drift: Der foreslås afsat 8 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Jyllingehallen, svømmehallen Renoveringen af Jyllingehallen omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehal, udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2015 til udskiftningen af vandbeholderen, mens der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2016 til det resterende arbejde. Ramsø Hallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Page 20 of 39

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere