Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger"

Transkript

1 NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen til ældre med behov for omfattende hjælp og pleje. Moderniseringen er omfattende og forventes at løbe til Det er afgørende, at de fysiske rammer efter moderniseringen understøtter en rationel drift. Men når man om- eller nybygger plejeboliger, er det også vigtigt at være opmærksom på beboerne og den hverdag, som skal leves i boligerne. Her midtvejs i moderniseringsprocessen har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen derfor valgt at revidere grundlaget for udformningen af de nye plejeboligbebyggelser, så de netop tager udgangspunkt i hverdagen, og beskriver hvordan de fysiske rammer bedst muligt kan understøtte gode liv i plejeboligerne Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Marie Nygaard Fysiske rammer kan og skal selvfølgelig ikke stå alene i understøttelsen af at sikre gode liv i københavnske plejeboliger. Gennem tillidsdagsordenen og værdibaseret ledelse skal vi sikre alle medarbejdere de bedste forudsætninger for at udmønte deres faglighed til gavn for beboere i plejeboligerne. Vi skal gøre op med unødvendige og bureaukratiske kontrolelementer, så medarbejderne i plejecentrene kan bruge mest muligt af arbejdstiden sammen med beboerne. Samtidig er det vigtigt, at der sættes fokus på god ledelse, da det er en grundlæggende forudsætning for, at vilkårene for gode liv kan føres ud i livet. Derudover skal vi give det enkelte plejecenter frie rammer til at tænke kreativt og udvikle egen profil, nye aktivitetstilbud og nye samarbejdsrelationer, så københavnerne kan vælge mellem plejeboliger, som varierer på mange forskellige områder. Dette gælder både for de kommunalt ejede og for de selvejende plejecentre hvis forskellige ejerforhold i øvrigt i sig selv udgør en del af variationen. Men når alt dette er sagt, er det når vi bygger nye plejeboliger afgørende at sikre, at de fysiske rammer understøtter og ikke står i vejen for tankerne om gode liv. Københavnske plejeboliger skal være et attraktivt sted at bo, en attraktiv arbejdsplads, og de skal være i tæt samspil med omverdenen. Derfor er det også ønskeligt, at plejeboliger i vid udstrækning indgår som en integreret del af de boligområder, de er placeret i, og blandes med andre boligtyper fx familieboliger og ældreboliger. Sundheds- og

2 Omsorgsudvalget vil arbejde for, at placering og integration af plejeboliger i bynære miljøer indgår som en del af kommuneplanen og i lokalplaner for nye boligområder. Katja Kayser Ninna Thomsen Adm. Direktør Sundheds- og Omsorgsborgmester Side 2 af 15

3 I københavnske plejeboliger skal Side 3 af 15

4 1. Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes En plejebolig er en almindelig bolig med et særligt tilbud om omsorg og pleje tilknyttet. Boligen er altså først og fremmest beboerens private hjem, og der skal være plads til at gøre de ting, man plejer. Det betyder, at boligerne skal indrettes med mindst mulig institutionelt præg, men også at boligerne skal respekteres som private hjem med en høj grad af selvbestemmelse og værdighed til følge for beboeren. Plejeboligen er dog også en arbejdsplads, og boligen udstyres med en tilpas mængde af hjælpemidler og teknologiske løsninger nok til at yde tryghed og nødvendig pleje, men så vidt muligt ikke i større omfang end at beboerens personlighed kan træde stærkere frem i boligen end hjælpemidlerne. Hjemligheden skal også afspejles i de fælles opholdsarealer på plejecentret. - At boligen indrettes med hjemlige funktioner, herunder køkkenniche, og med mulighed for adskillelse af soverum og opholdsrum. - At fælles opholdsarealer afspejler hjemlighed og intimitet - At gangpartier indrettes med mindst muligt institutionspræg, men med genklang i opgange i københavnske beboelsesejendomme. - At boligerne etableres, så nødvendige hjælpemidler og teknologiske løsninger til brug for personalets pleje af beboeren samt beboerens egen mestring af hverdagen, kan installeres, når der opstår behov for dem. - At fastmonterede hjælpemidler, som ikke benyttes, så vidt muligt skjules. Side 4 af 15

5 2. Beboernes forskellighed afspejles og der gives plads til udfoldelse af individualitet Mennesker er forskellige, og hverdagen i de københavnske plejeboliger skal i videst mulige omfang tage højde for og respektere denne forskellighed. Københavnerne skal have en bred vifte af plejeboliger at vælge imellem. De skal alle være tidssvarende og af god kvalitet, og derudover tilstræbes der variation både mellem de forskellige plejecentre og mellem de enkelte plejeboliger. På den måde kan kommende beboere selv være med til at prioritere, hvilken bolig og hvilket plejecenter der passer bedst til ham eller hende. Samtidig tilstræbes de enkelte boliger indrettet, så beboerne har mulighed for at sætte deres eget personlige præg på boligen. Beboerne er lejere i plejeboligerne, og som i alle andre lejeboliger, kan de indrette sig, som de ønsker. - At variation i boligmassen og boligernes udformning vægtes ved fremtidige ny- og ombygninger af plejehjem i kommunen. - At boligerne placeres i tilknytning til forskellige lokalområder i kommunen. - At boligerne på de enkelte plejecentre etableres med varierende størrelser med tilsvarende huslejeniveau. - At der ved udformningen af plejecentrene tilstræbes plads til at beboerne også kan sætte deres personlige præg uden for egen bolig. Side 5 af 15

6 3. Den enkelte støttes i at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktiv Det giver en stor tilfredsstillelse at kunne klare sig selv i videst mulige omfang. Livskvaliteten hos beboere i plejeboliger kan derfor øges, når de støttes i at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktive. Indflytning i en plejebolig skal ikke være et brud i livshistorien, men den tilknyttede hjælp og de fysiske rammer skal understøtte, at det hidtil levede liv bedst muligt kan leves videre i overensstemmelse med beboerens ønsker. Plejecentre skal derfor indrettes, så rammerne bedst muligt understøtter en rehabiliterende tankegang, og den enkeltes muligheder for fastholdelse af færdigheder. - At plejeboligernes omgivelser såvel ude som inde etableres, så de inviterer til bevægelse. - At indretningen af fællesarealer ude og inde skal understøtte beboernes mulighed for at udføre hjemlige og meningsfulde hverdagsaktiviteter, fx skal fællesarealerne give mulighed for lettere madlavning i fællesskab. - At alle plejecentre indrettes med de fornødne træningsfaciliteter. - At de fysiske rammer også giver mulighed for fordybelse, fx i form af undervisningslokaler og stillerum. - At der i indretningen af fællesarealer tages hensyn til forskellige brugergrupper, fx beboere med demens. Side 6 af 15

7 4. Sanseoplevelser og nydelse integreres i hverdagslivet I de københavnske plejeboliger tænkes oplevelser ikke kun som afgrænset til særlige aktiviteter eller udflugter, men som en integreret del af hverdagen i form af forskellige sanseoplevelser. Sanseoplevelser kan både berolige og opløfte og derved medvirke til forskellige følelser af velvære. Maden er også en del af sanseoplevelsen i plejeboligerne, og den skal være af en kvalitet, som virker indbydende på både smags-, lugte- og synssansen. De fysiske rammer i og omkring boligen skal understøtte sanseoplevelser og nydelse i hverdagen, såvel ude som inde og skal bl.a. også muliggøre, at maden kan tilberedes tæt på borgeren. - At beboere i nye plejeboligbebyggelser skal sikres let adgang til udearaler, og at udearealerne generelt tænkes som en integreret del af bebyggelsen. - At fællesarealer indrettes med tanke for mulige sanseoplevelser både ude og inde, og både i forhold til smags-, syns-, høre-, føle- og lugtesansen. - At der i alle ny- eller ombyggede plejeboligbebyggelser etableres produktionskøkken gerne som en synlig centerfunktion i nær tilknytning til beboernes opholds- eller aktivitetsarealer. - At der ved ny- og ombygning af plejecentre forsøgsvist etableres rum til fremme af velvære, fx massage og badeoplevelser. - At boligerne udstyres med terrasser, altaner eller franske altaner, så beboerne fra deres egen bolig kan nyde frisk luft og udsigt. Side 7 af 15

8 5. Fællesskab og sociale relationer understøttes For mange er et socialt liv og fællesskab med andre vigtige bestanddele af et godt liv. De fysiske rammer på kommunens plejecentre skal understøtte både nye fællesskaber beboerne imellem og fastholdelse af de sociale netværk, som beboeren allerede har. Der skal både i boligen og på fællesarealerne være plads til at få besøg af pårørende i alle aldre, også små børne- og oldebørn, og fællesarealerne skal give mulighed for både passiv og aktiv deltagelse i det offentlige rum. De fysiske rammer skal også understøtte, at frivillige kan have daglig færden på plejecentret. - At plejeboliger indrettes med et afgrænset opholdsrum og fleksible vægge, så rummet kan tilpasses beboernes behov og ønsker. - At der etableres et antal plejeboliger, som giver mulighed for, at ægtefæller kan bo sammen i plejebolig. - At plejecentre indrettes med gode og rummelige fællesarealer, som med fleksibel indretning kan rumme både større og mindre selskaber. - At der på fællesarealer ude og inde indrettes fredelige nicher til ophold for 1-2 personer. - At boligerne indrettes i enheder, som er store nok til at kunne understøtte liv og fællesskab. - At alle enheder indrettes med fælles køkken, spisestue og opholdsstue, og at indretningen heraf både muliggør fællesspisning og spisning i små grupper. - At der i indretningen indtænkes rum til situationsbestemte fællesskaber med noget at mødes om, fx akvarium, bibliotek, biograf, hobbyrum el. lign., og at de fysiske rammer således også inviterer til fællesskaber på tværs af enheder. - At der i forbindelse med nybyggede plejecentre etableres gæsterum, så pårørende har mulighed for at overnatte. - At både boliger og fællesarealer forsynes med internetadgang til understøttelse af bl.a. digitale sociale netværk og andre online fællesskaber. Side 8 af 15

9 6. Livet leves i integration med naboer og lokalsamfund Københavnske plejecentre skal være en aktiv og naturlig del af lokalområdet. Mange beboere i en plejebolig ønsker at bevare tilknytningen til det lokalområde, hvor de boede før indflytning i plejeboligen. Plejecentrene kan derfor med fordel gøres mere tilgængelige for omverdenen og invitere naboer og frivillige indenfor til fordel for såvel lokalområde som beboere. Fysiske rammer fx i form af centerfunktioner kan medvirke til at understøtte dette og til at skabe mere liv i plejecentret. På samme måde skal plejecentrets placering og udformning understøtte, at beboerne har let adgang til at færdes i det omgivende bymiljø, fx via stisystemer. - At plejecentre arkitektonisk skal passe ind i omgivelserne, og facaden skal være inviterende over for omverdenen. - At der ved ny- og ombygning af plejecentre etableres centerfunktioner, som også kan benyttes af andre end beboerne. - At nye plejecentre hvis muligt integreres og samtænkes med andre funktioner i lokalområdet, fx legepladser, medborgerhuse, skoler, åbne haveanlæg el. lign. - At tilgængelighed fx i forhold til offentlig transport får væsentlig betydning for placeringen af nye plejecentre. - At det tilstræbes, at beboere har let adgang til lokalsamfundets aktiviteter, fx cafeer og indkøbscentre. Side 9 af 15

10 7. Almene ældrehensyn holdes for øje i forbindelse med indretningen Plejeboligernes udformning og indretning skal grundlæggende tage udgangspunkt i behovet hos de ældre mennesker, som skal bo i boligerne. De fysiske rammer skal derfor også understøtte hensyntagen til og omsorg for personer med alderssvækkelse i forhold til syn, hørelse, bevægelse og kognitive evner. Såvel plejeboliger som plejecentret generelt skal indrettes, så de ældre kan færdes værdigt og trygt og i vid udstrækning på egen hånd både udendørs og indendørs. - At døråbninger, dørtærskler, vinduespartier, udearealer mv. indrettes under hensyntagen til såvel beboere med kognitive som somatiske funktionstab. - At belysning, farvevalg og akustik skal svare til målgruppens behov. - At badeværelser tilstræbes indrettet med mobile håndvaske og hæve-sænke toiletter. - At køkken- og arbejdsborde i fællesarealer i vid udstrækning etableres som hæve-sænke-borde. - At hjælpemidler og teknologiske løsninger generelt indtænkes, hvor det kan lette hverdagen for beboere og medarbejdere. Side 10 af 15

11 8. Boligens indretning tilpasses ændringer i behovet hos den enkelte beboer At flytte i en plejebolig i Københavns Kommune skal forbindes med tryghed. Tryghed om at man får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt; også selvom ens behov ændrer sig efter indflytning. Denne tryghed skal også gælde i forhold til de fysiske rammer: Boligen skal etableres med så stor en fleksibilitet, at dens indretning kan tilpasses beboerens behov og ønsker. - At plejeboliger indrettes fleksibelt, fx med flytbare vægge eller skabselementer. - At plejecentre etableres med mulighed for forskellige former for sektionering til særlige målgrupper. - At plejecentre og plejeboliger fra starten indrettes med hjælpemidler og teknologiske løsninger, som kan lette hverdagen, men at de først tilsluttes, når behovet opstår. - At døre og indgangspartier også skal kunne rumme særligt brede plejesenge og kørestole. Side 11 af 15

12 9. Særlige målgruppers behov indtænkes Ved indretning af københavnske plejeboliger skal standardiserede løsninger ikke overskygge grundige overvejelser om den konkrete sag. Det betyder, at det forud for hvert enkelt byggeprojekt skal vurderes, om plejeboligerne skal huse særlige målgrupper, hvis behov og situation kræver særlig hensyntagen. Indretning af plejeboligerne skal til enhver tid følge den gode praksis på området. Konkret betyder dette: - At det vurderes, om der er behov for at tilpasse bolig og fællesarealer til særlige målgrupper, fx beboere med demens. Side 12 af 15

13 10. Medarbejdernes arbejdsvilkår prioriteres højt Beboere i en plejebolig har behov for omfattende hjælp og pleje, samt hjælp til at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktive. Det er vigtigt, at medarbejderne har optimale vilkår for at udføre den nødvendige pleje og omsorg på en værdig og tryg måde for beboerne. Derfor er det også vigtigt, at de fysiske rammer understøtter gode arbejdsvilkår og en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af driften. - At plejeboliger samles i enheder, som også understøtter en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse.. - At gangstrækninger minimeres og funktioner placeres hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så medarbejderne er tæt på beboerne - At plejecentre er indrettet med de nødvendige personalefaciliteter, herunder kontorer, mødelokaler, lagerplads, omklædnings- og badefaciliteter samt personalerum/frokoststue. - At hensigtsmæssige hjælpemidler og teknologiske løsninger, fx lifte, bade- og toiletstole, er til stede. - At de fysiske rammer lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav. Side 13 af 15

14 Konkrete fysiske forhold ved modernisering og nybyggeri af plejeboligbebyggelser Boligen Der etableres generelt almene handicapvenlige plejeboliger med et nettoareal på ca m 2 og et samlet bruttoareal på ca m 2. Boligerne indrettes med to rum, badeværelse, køkkenniche, garderobeskabe og loftslift. Særlige hensyn kan tale for andre løsninger. I forbindelse med ruminddelinger bør der gøres brug af skydedøre og flytbare vægge. Hver bolig udstyres som minimum med en fransk altan. Boligen bør vende, så der kommer mest muligt dagslys ind, og farverne i boligen bør være lyse på alle overflader. Der etableres endvidere et mindre antal ægteparboliger samt et mindre antal boliger med henholdsvis større og mindre nettoboligareal og varierende rumfordeling. Alle boliger udgør reelle lejligheder med køkkenniche og bad. Boenheden Plejeboligbebyggelsen opdeles i boenheder med en størrelse på 10 til 15 boliger pr. enhed og med 2-4 sammenhængende enheder pr. etage. Boenheder for særlige grupper skal kunne afgrænses fra plejecentrets øvrige enheder. Fælles opholdsarealer Hver boenhed har et fælles opholdsareal bestående af anretterkøkken, spisestue og dagligstue. Køkkenet skal være en integreret del af boenheden, hvor spisestuen placeres ved opholdsstuen, så der gives mulighed for at slå de to rum sammen. En stor terrasse eller balkon ud for stuen etableres så vidt muligt i alle boenheder. Hver boenhed bør kunne være privat og ikke-overvåget fra uvedkommende og fra personer fra andre boenheder. De fælles opholdsarealer bør have mest muligt dagslys og udsyn. Overflader bør være lyse og venlige, gangarealer korte og brede og så vidt muligt med opholdsnicher der kan fungere som satellitter i forhold til opholdsrum. Udearealer Der skal i forbindelse med plejecentret etableres udeopholdsarealer for beboerne. Terrasser og haveanlæg skal indgå som en integreret del af bebyggelsen. Bebyggelsen En plejeboligbebyggelse bør som hovedregel rumme minimum 50 boliger for at sikre en fornuftig drift. Plejeboligbebyggelserne skal Side 14 af 15

15 NOTAT tilsammen udgøre en varieret boligmasse. Variationen i de enkelte plejeboligbyggerier kan afspejles i husets profil, arkitekturen og i bebyggelsens beliggenhed. Plejeboligbebyggelserne kan have forskellige profiler på et eller flere områder. Beliggenhed Plejecenterbebyggelsen skal åbne sig imod lokalsamfundet, således at beboerne tilskyndes til at bruge lokalmiljøets tilbud.. Multisal Der etableres en multisal, hvor alle beboere kan samles. Centerfunktioner Der indrettes større rum til fysisk træning og udfoldelse samt rum til samvær om aktiviteter på tværs af boenhederne. Der etableres endvidere 2 eller flere fleksible rum, som kan anvendes ad hoc af servicevirksomheder som fodplejer, frisør og tandpleje. Produktionskøkken Det etableres produktionskøkken ved modernisering og nybyggeri af plejeboligbebyggelser. Personalefaciliteter Plejecentrets fysiske indretning skal understøtte, at personalet kan udføre deres arbejde med høj faglig kvalitet og arbejdsglæde. Personalefaciliteterne skal placeres, så de bedst muligt understøtter den gode pleje og arbejdstilrettelæggelsen. Teknologi og fleksibilitet Velfærdsteknologi skal integreres i plejecentrets dagligdag til gavn for beboernes livskvalitet, personalets arbejdsmiljø og en bedre resurseudnyttelse. Bæredygtighed Plejecentret skal integrere miljøhensyn og energimæssig bæredygtighed både i bygningskonstruktioner, forbrug og den generelle drift. Side 15 af 15

Fremtidens plejeboliger. 10 principper

Fremtidens plejeboliger. 10 principper Fremtidens plejeboliger 10 principper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indhold Indledning Ti principper Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes Beboernes forskellighed afspejles Den enkelte støttes i at

Læs mere

Redegørelse vedr. byggeprojekter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Redegørelse vedr. byggeprojekter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingen for bolig og modernisering/økonomisekretariatet NOTAT 12-01-2015 Redegørelse vedr. byggeprojekter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sagsbehandler Per Christensen

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Diskussionsoplæg om fremtidens plejehjem til Sundheds og Omsorgsudvalget den 2. maj SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Diskussionsoplæg om fremtidens plejehjem til Sundheds og Omsorgsudvalget den 2. maj SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Diskussionsoplæg om fremtidens plejehjem til Sundheds og Omsorgsudvalget den 2. maj 2016 Side 1 af 6 Nuværende rammer for ældre- og plejehjems byggeri i Sundhed og Omsorg I dag danner følgende rammen om

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015 Idéprogram for plejeboliger på Amager Øst. 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at få etableret et attraktivt og velfungerende

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Hosea Dutschke 12. november 2014 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den kærlige kommune? Medmenneskelighed Medborgerskab Kommunen - et kærligt fællesskab Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Bilag 4 til pjecen Udmøntning af grundkapital til almene boliger 2016 oktober Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bedre boliger til borgeren

Indholdsfortegnelse. Bedre boliger til borgeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Om boligplanen...3 Beboerens trivsel...4 Målgruppe og boligtyper i Sundhed og Omsorg...5 Målsætning 1. Varierede og fleksible boliger...6 Målsætning

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Baggrund og status på Leve/bo miljø

Baggrund og status på Leve/bo miljø Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/10622 Dato: 03-09-2010 Sag: Baggrund og status på Leve/bo miljø Sagsbehandler: Olai Birch Birgit Gundorph-Malling Planlægningskonsulent Sundhedschef I del-forliget

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Plejeboliger i Rudersdal Kommune

Plejeboliger i Rudersdal Kommune Plejeboliger i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kriterier og praktiske oplysninger...3 Plejeboliger...5 Bistrupvang...5 Plejecentret Byageren...6 Plejecentret Frydenholm...7

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

Observationsskema til gennemgang for tilgængelighed: Plejecenter Navn: Rosenhaven d 23 / Er det nemt at komme omkring og finde rundt?

Observationsskema til gennemgang for tilgængelighed: Plejecenter Navn: Rosenhaven d 23 / Er det nemt at komme omkring og finde rundt? Observationsskema til gennemgang for tilgængelighed: Plejecenter Navn: Rosenhaven d 23 / 3-2017 Fokusområder: Er det nemt at komme omkring og finde rundt? Svar og gode ideer: Rosenhaven er et moderne og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Marienlund Plejecenter. Boliger til ældre udviklingshæmmede

Marienlund Plejecenter. Boliger til ældre udviklingshæmmede Marienlund Plejecenter Boliger til ældre udviklingshæmmede Marienlund Det nybyggede Marienlund Plejecenter danner rammen om et levende hus og tilgodeser beboernes behov for et trygt og godt hjem. Marienlund

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Indstilling. Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej ved Lokalcenter Toftegården. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej ved Lokalcenter Toftegården. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Bygningsafdelingen Magistratens 3. Afdeling Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Følgende har afgivet høringssvar i forbindelse med udkastet til Nye principper for fremtidens plejeboliger:

Følgende har afgivet høringssvar i forbindelse med udkastet til Nye principper for fremtidens plejeboliger: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Bilag 3: Overblik over høringssvar Følgende har afgivet høringssvar i forbindelse med udkastet til Nye principper for fremtidens

Læs mere

BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse 19. januar 2017 Baggrund Udviklingsudvalget har til opgave at komme

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 handicapområdet for voksne

gladsaxe.dk Plan 2020 handicapområdet for voksne gladsaxe.dk Plan 2020 handicapområdet for voksne I Plan 2020 handicapområdet for voksne præsenteres s visioner for den fremtidige indsats over for voksne borgere med kognitive og/eller fysiske handicap.

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Udkast til rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Udkast til rammesætning Fremtidens plejeboliger Udkast til rammesætning 1 Formål med en rammesætning Formålet med en rammesætning er at: sætte en fælles retning og give et fælles billede af, hvilken vej et projekt bør bevæge

Læs mere

Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune

Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune , Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Baggrund Der er i disse år stort fokus på demensområdet generelt i landet. Det skyldes ikke alene den demografiske

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

OMSORG FOR ET BEDRE LIV. Den Omsorgsfulde By

OMSORG FOR ET BEDRE LIV. Den Omsorgsfulde By OMSORG FOR ET BEDRE LIV Den Omsorgsfulde By 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.................................................................................. 3 Målgruppe...............................................................................

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Velkommen til Højtoften

Velkommen til Højtoften Velkommen til Højtoften Plejecenter Højtoften Distrikt Vest Toftevej 17-19, Lindved 7100 Vejle Tlf. 79 83 30 10 2 VELKOMMEN Til Højtoften Der er os en fornøjelse at byde dig og dine pårørende velkommen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.:

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.: RÅDERETSKATALOG - AFD. 10 1 Hvad må jeg? Som beboer hos Århus Omegn har du gode muligheder for at forbedre din bolig og dermed sætte dit eget præg på boligen. Der er faste regler for hvad man må ændre

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger

Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger Aarhus Friplejehjem Slet Møllevej 12, Slet 8310 Tranbjerg J Telefon: 76296600 Email: aarhusfriplejehjem@diakon.dk Kristian Bräuner-Møller Marianne Brandstrup Leder/Diakon

Læs mere

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C.

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. F R I S KO H U S Eksklusive lejligheder udlejes LÆS MERE PÅ WWW.FRISKOHUSBOLIGER.DK LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. Nye eksklusive lejligheder udlejes nu i Århus ÅRHUS GÅR FORREST Verdenskunst. Prisbelønnet

Læs mere

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Plejecenter Bistrupvang Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Udearealer Det nye Bistrupvang Plejecenter er smukt placeret på et grønt rekreativt areal bag det gamle Nordvanggård kloster i Bistrup.

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier:

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 04-08-2011 Bilag 1 - Huset William Midlertidig lukning af den selvejende institution Huset William med henblik på ombygning Efter

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere