Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland"

Transkript

1

2 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, maj 2011 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010, København Rapporten samt bilagstabeller til rapporten findes på: Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enheden for Brugerundersøgelser Frederiksberg Hospital Nordre Fasanvej Frederiksberg 2

3 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Resumé Kort om LUP Baggrund og formål Metode og datagrundlag Status for LUP i Region Sjælland Fordelingen af positive og negative svar i LUP 2010 sammenlignet med LUP Status i Region Sjælland i forhold til landsresultatet Indsatsområder i Region Sjælland Patientkommunikation Patientoplevede fejl Sammenhæng i patientforløb Krydstabelanalyse mellem temaerne: Patientkommunikation og patienternes oplevelse af fejl og sammenhæng i patientforløb Det videre arbejde med LUP-resultaterne Vil du vide mere Litteratur Bilag 1 Spørgsmål opgjort i Tabel 1 og Tabel Bilag 2 Spørgeskema for ambulante patienter i Region Sjælland Bilag 3 - Spørgeskema for indlagte patienter i Region Sjælland

4 FORORD Vi er glade over de positive og forbedrede regionale resultater for Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2010, men selvfølgelig skal man ikke hvile på laurbærrene der er altid plads til at gøre det endnu bedre! For hovedparten af spørgsmålene giver patienterne en positiv vurdering af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. For første gang i år er det endvidere muligt at følge udviklingen i patienternes oplevelser siden sidste undersøgelse i 2009, idet mange af spørgsmålene er sammenlignelige. For de indlagte patienter er der tale om en fremgang i tilfredsheden på langt de fleste spørgsmål. Herudover er der ingen spørgsmål, der viser en tilbagegang i forhold til Samtidig er Region Sjælland den region, der på landsplan har flest spørgsmål med forbedret resultat siden sidste år for de indlagte patienter. Resultatet viser, at vores vedvarende fokus på kvalitetsudvikling giver effekt i forhold til patienterne. Samtidig er det en anerkendelse af det store og seriøse arbejde, der udføres af sundhedspersonale overalt i regionen. Formålet med LUP er at afdække og videreformidle patienternes erfaringer, behov og ønsker omkring sundhedsydelserne, eftersom patienten er den eneste, der oplever alle faserne i et sygdomsforløb. Derfor er patienternes oplevelser helt afgørende for kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsnet i Region Sjælland. Region Sjælland har i denne rapport valgt at sætte fokus på 3 væsentlige temaer; nemlig kommunikation, patientoplevede fejl og sammenhængende patientforløb. Disse tre temaer er afgørende elementer i et godt patientforløb og på sygehusene er indsatserne på disse områder blevet styrket. Det er positivt at indsatsen har båret frugt. Derfor vil rapporten danne grundlag for flere konkrete indsatser på sygehusene og i de enkelte afdelinger i 2011, og der vil løbende blive fulgt op på resultaterne af dette arbejde. LUP indeholder, ligesom sidste år, lige dele nationale og regionale spørgsmål. Undersøgelsen giver dermed et mere nuanceret billede af den patientoplevede kvalitet. Denne rapport beskriver de væsentligste tendenser i den regionale undersøgelse. For de landsdækkende spørgsmål udgives en tilsvarende rapport, som fokuserer på de nationale resultater. Jens Andersen Administrerende direktør Region Sjælland 4

5 RESUMÉ Følgende rapport er en gennemgang af de generelle tendenser, som den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) i 2010 viser for både indlagte og ambulante patienter i Region Sjælland herunder en beskrivelse af udviklingen i resultaterne fra LUP 2009 til LUP I rapporten er der et særligt fokus på temaerne patientkommunikation, patientoplevede fejl og sammenhæng i patientforløb. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er en spørgeskemaunderundersøgelse, der har til formål at give et billede af de indlagte og ambulante patienters oplevelser på sygehuse i landets fem Regioner herunder Region Sjælland. Undersøgelsen vedrører patienter, der var til undersøgelse eller i behandling i perioden august til oktober I Region Sjælland er svarprocenten for de indlagte patienter på 57 % svarende til, at ca har udfyldt spørgeskemaet. Svarprocenten for de ambulante patienter er 60 % svarende til, at ca har udfyldt spørgeskemaet. For hovedparten af spørgsmålene er det mere end 8 ud af 10 patienter, der giver en positiv vurdering. Til trods for den generelt positive vurdering fra patienterne er der stadig plads til forbedringer på flere områder. Blandt andet er der plads til forbedring af personalets håndtering af patientoplevede fejl. Helt overordnet oplever Region Sjælland en positiv udvikling i den patientoplevede kvalitet af behandlingen fra 2009 til For de ambulante patienter er der fremgang på 20 ud af 29 spørgsmål, og for de indlagte patienter er der tale om en fremgang på 28 ud af 31 spørgsmål. Der er ingen spørgsmål, der viser en negativ udvikling i svarfordelingen i forhold til 2009 hverken for ambulante eller indlagte patienter. Den positive udvikling er mere markant blandt de indlagte patienter, hvor andelen af positive svar er steget mellem to og otte procentpoint på de 28 spørgsmål, mens andelen af positive svar for de ambulante patienter er steget mellem en og fire procentpoint på de 20 spørgsmål. Blandt de ambulante patienter er det Roskilde og Næstved, som har en positiv fremgang på markant flere spørgsmål end de andre sygehuse. I forhold til de indlagte patienters vurdering, er det særligt Køge og Roskilde, der er inde i en positiv udvikling på en stor del af de spørgsmål, der kan sammenlignes med Nykøbing, Næstved og Slagelse er også inde i positiv udvikling om end i mindre grad end Køge og Roskilde. Cirka halvdelen af spørgsmålene fra Region Sjælland kan sammenlignes med et landsresultat. Blandt de ambulante patienters vurdering ligger seks ud af 20 spørgsmål under landsresultatniveauet, mens 12 ligger på niveau med landsresultatet, og to ligger over. Blandt de indlagte patienters vurdering ligger ingen spørgsmål under landsresultatniveauet, mens 17 er på niveau med landsresultatet, og to ligger over. Ringsted og Roskilde ligger godt i forhold til landsresultatet på størstedelen af spørgsmålene både for ambulante og indlagte patienter, mens Slagelse ligger mindre godt. Når det gælder de ambulante patienter, er der stor forskel på, hvordan sygehusene klarer sig på de enkelte spørgsmål. 5

6 89-98 % af patienterne i Region Sjælland vurderer patientkommunikationen positivt. Der er generel fremgang for Region Sjælland fra 2009 til 2010, når det gælder patienternes vurdering af den mundtlige information, personalets evne til at lytte til patienten, og i forhold til om patienten fik svar på sine spørgsmål. Vurderingen af den skriftlige information er meget positiv men ikke forbedret fra 2009 til Vurderingen af den skriftlige information skal ses i lyset af, at 33 % af de ambulante patienter og 42 % af de indlagte patienter i regionen angiver, at de ikke fik tilbudt skriftlig information. Forbedringspotentialet ligger således i procedurerne for, hvordan materialet bliver overdraget til patienten. Det samlede statusbillede af kommunikationen mellem personale og patienter i Region Sjælland viser, at det er gået fremad siden 2009, og at den positive udvikling først og fremmest relaterer sig til de indlagte patienter. Blandt patienterne i Region Sjælland angiver 8 % af de ambulante og 13 % af de indlagte patienter, at de oplever en fejl i forbindelse med deres indlæggelse/ambulante besøg. Resultaterne adskiller sig ikke signifikant for landsresultatet i heller ikke på sygehusniveau. 42 % af de indlagte patienter i Region Sjælland, der oplever fejl, synes, at personalet tog dårligt eller virkelig dårligt hånd om fejlen/fejlene, da den/de blev opdaget. For de ambulante patienter, der oplever fejl, gælder det 33 %. Patienternes oplevelse af fejl er ikke nødvendigvis sammenfaldende med de utilsigtede hændelser og nærhændelser, som sundhedsprofessionelle er forpligtet til at rapportere til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Analysen af kommentarfelterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at mange patienter angiver fejl, som skyldes kommunikation og koordinering, hvilket personalet måske ikke betragter som fejl. Interviewundersøgelser af patienters oplevelser viser, at blandt andet minimering af ventetid under indlæggelser og uproblematiske overgange mellem sygehuse og afdelinger er faktorer, der medvirker til at skabe sammenhæng i patientforløb i sygehusregi set fra patientens perspektiv. Derudover fokuserer patienter på, om de får den rette behandling på det rette tidspunkt, altså hvordan deres forløb er tilrettelagt. Henholdsvis 95 % og 92 % af de ambulante og indlagte patienter i LUP angiver, at den samlede tilrettelæggelse af behandlingsforløbet var god eller virkelig god. Det er det spørgsmål, som patienterne vurderer mest positivt i forhold til deres oplevelse af sammenhæng i patientforløb. Størst forbedringspotentiale er der for spørgsmålet vedrørende patienternes oplevelse af unødig ventetid under indlæggelse, hvor 18 % af de indlagte patienter angiver, at de i nogen eller i høj grad oplever unødig ventetid. Generelt har Region Sjælland forbedret patienternes oplevelse af sammenhæng i patientforløb fra 2009 til En analyse af patienternes vurdering af den mundtlige information og henholdsvis oplevelsen af fejl og sammenhæng i deres forløb viser, at et positivt svar på det ene spørgsmål følges ad med et positivt svar på det andet spørgsmål både for ambulante og indlagte patienter. Resultatet underbygger tidligere undersøgelser af forholdet mellem patientkommunikation og patientens oplevelse af kvalitet. En forklaring kan være, at god kommunikation forud for behandlingen af en patient, fører til færre misforståelser, som patienten kan opleve som fejl eller som manglende sammenhæng i sit behandlingsforløb. 6

7 1 KORT OM LUP 1.1 Baggrund og formål Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er en spørgeskemaunderundersøgelse, der har til formål at give et billede af de indlagte og ambulante patienters oplevelser på sygehuse og hospitaler i landets fem regioner herunder Region Sjælland. Patienternes oplevelser fungerer som et input til kvalitetsarbejdet i regionen. Patienterne anses som en vigtig ressource til at give input til nogle af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor i dag, såsom udvikling af kvalitet, koordinering af behandlingsforløb og samordning mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. I år vil resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for Region Sjælland blive afrapporteret i forhold til status for LUP 2010 og generelle tendenser i udviklingen i den patientoplevede kvalitet mellem 2009 og 2010, og særskilt i forhold til temaerne patientkommunikation, patientoplevede fejl og sammenhæng i patientforløb. Region Sjælland har haft et særligt fokus på disse tre områder fra 2009 til 2010: Blandt andet har Region Sjælland udarbejdet et kodeks for god patientkommunikation, været involveret i det nationale projekt Patientsikkert, og arbejdet med at procesoptimere arbejdsgange ud fra et Lean-koncept. Region Sjælland ønsker at gøre status over, om indsatsen har virket i en grad, så det afspejler sig i LUP-resultaterne. 1.2 Metode og datagrundlag Undersøgelsen gennemføres med et særskilt spørgeskema til henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Begge spørgeskemaer består af en række nationale spørgsmål, som er fælles i alle regioner, og en række regionale spørgsmål, som er særskilte for Region Sjælland. Hovedparten af de nationale spørgsmål er indikatorer i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). De regionale spørgsmål er udarbejdet i samarbejde mellem Enheden for Brugerundersøgelser og Region Sjælland og giver mulighed for at belyse områder med særlig interesse for regionen. I oktober og november 2010 blev spørgeskemaerne udsendt til patienterne, og lidt flere end indlagte og ambulante patienter i Region Sjælland har besvaret et spørgeskema svarende til en svarprocent på 60 for ambulante og 57 for indlagte patienter. De indlagte patienter havde alle været indlagt i minimum 24 timer og var udskrevet inden for perioden 9. august til 31. oktober De ambulante patienter havde haft ét eller flere besøg i ambulatoriet i perioden 23. august 2010 til 3. oktober

8 2 STATUS FOR LUP I REGION SJÆLLAND Fordelingen af positive og negative svar i 2010 Generel stor tilfredshed For hovedparten af spørgsmålene i LUP 2010 er det mere end 8 ud af 10 patienter, der giver en positiv vurdering. Patienternes oplevelse af modtagelsen i ambulatoriet/afdelingen, samt patienternes oplevelse af den skriftlige information ligger i top med en positiv vurdering fra % af patienterne (Figur 1 og Figur 2) % af patienterne har et godt samlet indtryk af indlæggelsen/besøget i ambulatoriet, og % af patienterne giver en positiv vurdering af tilrettelæggelsen af deres samlede undersøgelses- /behandlingsforløb. De ambulante patienter er en anelse mere positive i vurderingen af deres forløb end de indlagte patienter. Forbedringspotentiale Til trods for den generelt positive vurdering fra patienterne er der stadig plads til forbedringer på flere områder. Eksempelvis modtager 33 % af de ambulante og 42 % af de indlagte patienter ikke skriftlig information om deres sygdom og/eller undersøgelse/behandling. Ydermere giver 42 % af de indlagte og 33 % af de ambulante patienter, som oplever fejl, en negativ vurdering af den måde personalet tager hånd om fejlen på (se evt. afsnit 3.1 om patientkommunikation og afsnit og 3.2 om patientoplevede fejl). 8

9 Figur 1 Ambulante patienter: Resultatoversigt. Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet i bilag 2 kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. Pilene i figuren viser, om resultatet i 2010 er bedre (), dårligere () eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i Nye eller ændrede spørgsmål har ingen pil, da sammenligning med tidligere resultater ikke er mulig. 9

10 Figur 2 Indlagte patienter: Resultatoversigt. Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet i bilag 3 kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. Pilene i figuren viser, om resultatet i 2010 er bedre (), dårligere () eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i Nye eller ændrede spørgsmål har ingen pil, da sammenligning med tidligere resultater ikke er mulig. 10

11 2.2 LUP 2010 sammenlignet med LUP 2009 Generelt positiv udvikling i forhold til LUP 2009 Helt overordnet oplever Region Sjælland en positiv udvikling i den patientoplevede kvalitet af undersøgelser og behandlinger fra 2009 til For størstedelen af de spørgsmål, hvor resultater fra LUP 2010 kan sammenlignes med resultaterne fra LUP 2009, er der en positiv fremgang i resultaterne for både de ambulante og indlagte patienter (angivet ved pile op i Figur 1 og Figur 2). For de ambulante patienter har der være en fremgang på 20 ud af de 29 spørgsmål, og for de indlagte patienter er der tale om en fremgang på 28 ud af 31 spørgsmål. Der er ingen spørgsmål, der viser en negativ udvikling i svarfordelingen i forhold til 2009, hverken for ambulante eller indlagte patienter. Hvor udviklingen er status quo fra 2009 til 2010 For de henholdsvis ni og tre spørgsmål, hvor udviklingen er status quo fra 2009 til 2010, er der en relativt stor forskel på andelen af patienter med en negativ oplevelse. Den manglende udvikling kan dermed ikke entydigt forklares ved et (på forhånd givet) lille forbedringspotentiale. Spørgsmålene er heller ikke kendetegnet ved et fælles gennemgående tema, men de tre spørgsmål, som ikke viser udvikling blandt de indlagte patienter, er også at finde blandt de ni spørgsmål, som ikke viser udvikling blandt de ambulante patienter. Der er tale om nedenstående tre spørgsmål, hvor: 98 % af de ambulante og 97 % af de indlagte patienter vurderer, at den skriftlige information er god, og 81 % af de ambulante og 88 % af de indlagte patienter ved, hvor de skal henvende sig ved ændringer i deres tilstand 73 % af de ambulante og 72 % af de indlagte patienter er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet Forbedringspotentialet for vurderingen af den skriftlige information er marginalt målt på andelen af patienter med en negativ vurdering (se evt. afsnit 3.1 om patientkommunikation), mens forbedringspotentialet er relativt større, når det gælder patienternes viden om, hvor de skal henvende sig ved ændringer i deres tilstand, samt patienternes tvivl om livsstilens betydning for helbredet. Forhold hvor der er en positiv udvikling fra 2009 til 2010 Svarfordelingen blandt ambulante og indlagte patienter har som nævnt udviklet sig positivt for henholdsvis 20 og 28 spørgsmål siden Ser vi specifikt på andelen af positive svar for LUP 2010 sammenlignet med andelen af positive svar for LUP 2009, er der for nogle af spørgsmålene en fremgang, som er større end den generelle stigning. Helt overordnet er den positive udvikling mere markant blandt de indlagte patienter, hvor andelen af positive svar er steget mellem to og otte procentpoint på de 28 spørgsmål, mens andelen af positive svar for de ambulante patienter er steget mellem en og fire procentpoint på de 20 spørgsmål. Hos de indlagte patienter ser vi således en fremgang på flere spørgsmål end hos de ambulante patienter, og samtidig også en mere markant fremgang i andelen af positive svar på de spørgsmål, hvor der er en positiv udvikling. Følgende er et udvalg af de spørgsmål, hvor fremgangen har været mest markant fra 2009 til 2010 i forhold til andelen af positive vurderinger for henholdsvis ambulante og indlagte patienter. 11

12 Ambulante patienter: 87 % oplever ikke unødig ventetid, der forlænger deres besøg (stigning på 4 procentpoint). 92 % vurderer, at ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (stigning på 4 procentpoint). 85 % vurderer, at ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (stigning på 3 procentpoint). 87 % havde viden om steder at henvende sig efter deres besøg (stigning på 3 procentpoint). 88 % vurderer, at de pårørende er passende inddraget i beslutninger om undersøgelsen/behandlingen (stigning på 3 procentpoint). Indlagte patienter: 85 % vurderer, at afdelingens orientering af praktiserende læge er god (stigning på 7 procentpoint). 86 % vurderer, at muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (stigning på 8 procentpoint). 83 % vurderer, at de pårørende er passende inddraget i beslutninger om undersøgelsen/behandlingen (stigning på 7 procentpoint). 79 % vurderer, at muligheden for at tale med en læge om undersøgelsen/behandlingen er god (stigning på 6 procentpoint). 91 % vurderer, at personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (stigning på 6 procentpoint). Det er værd at bemærke, at både de ambulante og indlagte patienter vurderer afdelingens eller ambulatoriets orientering af praktiserende læge markant mere positivt i 2010 end i 2009 (se evt. afsnit 3.3 om sammenhæng i patientforløb). På tilsvarende vis er der også en markant positiv fremgang i både de ambulante og indlagte patienters vurdering af, hvorvidt deres pårørende er blevet passende inddraget i beslutninger om undersøgelsen/behandlingen. Resultatet giver indtryk af, at der har været gjort en indsats for at løfte kvaliteten på disse parametre, siden at både ambulante og indlagte patienters vurdering går så markant frem i forhold til LUP 2010 sammenlignet med LUP 2009 på sygehusniveau Roskilde og Næstved har en positiv fremgang på markant flere spørgsmål end de andre sygehuse blandt de ambulante patienter. De har en fremgang på spørgsmål ud af 29 mulige (Se Figur 3 og Figur 4). I forhold til de indlagte patienters vurdering, er det særligt Køge og Roskilde, men også Nykøbing, Næstved og Slagelse, der er inde i en positiv udvikling på en stor del af de spørgsmål, der kan sammenlignes med De indlagte patienter fra disse sygehuse oplever en bedre kvalitet i 2010 på 9-23 spørgsmål ud af 31 mulige i forhold til

13 Figur 3 Ambulante patienter: Bedre, dårligere eller uændret resultat i forhold til LUP 2009 Bedre Ingen ændring Dårligere Næstved, Syd 21 8 Roskilde, Nord 20 9 Ringsted, Syd 6 22 Køge, Nord 5 24 Kalundborg, Nord 4 25 Slagelse, Syd Holbæk, Nord 3 26 Nykøbing, Syd 2 27 Fakse, Nord 23 5 I Figur 3 er der for hvert sygehus lavet en optælling af, på hvor mange spørgsmål, patienterne i 2010 har givet en bedre, dårligere eller uændret vurdering i forhold til For nogle sygehus har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen ml og 2010 på alle spørgsmål. Derfor er summen af opgjorte spørgsmål ikke ens for alle sygehusene. Figur 4 Indlagte patienter: Bedre, dårligere eller uændret resultat i forhold til LUP 2009 Bedre Ingen ændring Dårligere Roskilde, Nord 23 8 Køge, Nord Nykøbing, Syd Næstved, Syd Slagelse, Syd 9 22 Ringsted, Syd 3 25 Holbæk, Nord 26 Fakse, Nord 16 Kalundborg, Nord 29 1 I Figur 4 er der for hvert sygehus lavet en optælling af, på hvor mange spørgsmål, patienterne i 2010 har givet en bedre, dårligere eller uændret vurdering i forhold til For nogle sygehus har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen ml og 2010 på alle spørgsmål. Derfor er summen af opgjorte spørgsmål ikke ens for alle sygehusene. 13

14 2.3 Status i Region Sjælland i forhold til landsresultatet Cirka halvdelen af de spørgsmål, der stilles til patienterne i LUP 2010 i Region Sjælland, er anvendt på landsplan, og svarresultaterne kan derfor sammenlignes med et landsresultat (angivet ved O, U og G i Figur 1 og Figur 2). Blandt de ambulante patienters vurdering ligger seks ud af 20 spørgsmål under landsresultatniveauet, mens 12 ligger på niveau med landsresultatet, og to ligger over. Blandt de indlagte patienters vurdering ligger ingen spørgsmål dårligere end landsresultatet, mens 17 er på niveau med landsresultatet, og to ligger over. I Figur 5 kan man se, at de ambulante patienter hos Privathospitalerne samt Region Midt og Nord vurderer flere spørgsmål bedre end landsresultatet end de gør i Region Sjælland. Region Sjælland har dog flere spørgsmål over landsresultatniveauet end Region Hovedstaden. For de indlagte patienter har Region Sjælland flere spørgsmål over landsresultatniveauet end Region Syd og Hovedstaden jf. Figur 6. Over niveau i forhold til landsresultatet Der er et spørgsmål i Region Sjælland, der ligger bedre end landsresultatet for både de ambulante og indlagte patienter. Det drejer sig om, hvorvidt patienten oplever at have en kontaktperson(er) med et særligt ansvar. Blandt de ambulante og indlagte patienter oplever 79 % og 80 %, at de har en kontaktperson. For de ambulante patienter er resultatet status quo i forhold til 2009, mens det for de indlagte patienter er et udtryk for en udvikling med fire procentpoint flere positive besvarelser i forhold til For yderligere nedenstående to forhold er Regions Sjællands resultat over landsresultatet: 87 % af de ambulante patienter i Region Sjælland oplever ikke unødig ventetid, der forlænger deres besøg. Det er en fire procentpoint større andel end i % af de indlagte patienter er trygge ved at skulle hjem. Det er en tre procentpoint større andel end i Under niveau i forhold til landsresultatet Tre af de seks forhold, hvor de ambulante patienters svar ligger under niveau for landsresultatet, kan sammenlignes med 2009, og for to af forholdene har svarfordelingen udviklet sig positivt i forhold til Det drejer sig om nedenstående to: 92 % vurderer, at personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god. Det er en tre procentpoint større andel end i % vurderer, at den mundtlige information er god. Det er en ét procentpoint større andel end i 2009 (se evt. afsnit 3.1 om patientkommunikation). Til trods for et relativt lille forbedringspotentiale, så har Region Sjælland formået at flytte sig i positiv retning om end niveauet for landsresultatet i 2010 ikke er nået. 1 Tre yderligere spørgsmål ligger under landsresultatets niveau, men her er det ikke muligt at følge en udvikling fra Ventetid er et fælles tema for to af forholdene: 93 % vurderer, at ambulatoriet informerer godt om ventetid fra indkaldelse til første besøg. 89 % vurderer, at ventetiden, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel. 1 Bemærk at landsresultatet potentielt flytter sig fra år til år i både positiv og negativ retning. 14

15 Figur 5 Ambulante patienter: Regionernes Placering i forhold til landsresultat. Total antal O Total antal G Total antal U Region Midtjylland 19 1 Privathospitalerne 17 3 Region Nordjylland 13 7 Region Sjælland Region Syddanmark Region Hovedstaden 6 14 I Figur 5 er der for hver enkelt region lavet en optælling af placeringen af de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem. For de indlagte patienter er der også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. Figur 6 Indlagte patienter: Regionernes Placering i forhold til landsresultat. Total antal O Total antal G Total antal U Privathospitalerne 16 3 Region Midtjylland 13 6 Region Nordjylland 11 8 Region Sjælland 2 17 Region Syddanmark Region Hovedstaden 5 14 I Figur 6 er der for hver enkelt region lavet en optælling af placeringen af de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem. For de indlagte patienter er der også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. 15

16 Status på sygehusniveau i forhold til landsresultatet LUP-resultaterne på sygehusniveau er også gjort op i forhold til landsresultatet. Svarene fra de ambulante patienter viser, at Kalundborg, Ringsted, Fakse og Roskilde har henholdsvis 17, 16, 11 og 9 ud af 20 resultater over landsresultatniveauet, mens ingen er under landsresultatniveauet (Figur 7 og Figur 8). Mindre godt går det for Slagelse og Køge, hvor henholdsvis 14 og 10 ud af 20 resultater er under landsresultatniveauet, mens ingen er over landsresultatniveauet. Blandt de indlagte patienter ligger Ringsted og Roskilde igen godt med henholdsvis 13 og 11 ud af 19 resultater over landsresultatniveauet og ingen under niveau. Igen ligger Slagelse mindre godt med ni spørgsmål under landsresultatniveauet og ingen over. 2 Figur 7 Ambulante patienter: enes placering i forhold til landsresultat. O G U Kalundborg 17 3 Ringsted 16 4 Fakse 11 9 Roskilde 9 11 Nykøbing Holbæk Næstved Køge Slagelse 6 14 I Figur 7 er der for hvert enkelt sygehus lavet en optælling af placeringen af de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. For de indlagte patienter er der også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. 2 Bemærk at sygehusresultaterne er testet statistisk op imod landsresultatet. De er ikke testet indbyrdes op imod hinanden. 16

17 Figur 8 Indlagte patienter: enes placering i forhold til landsresultat. O G U Ringsted 13 3 Roskilde 11 8 Kalundborg 4 14 Fakse 2 7 Holbæk 1 18 Nykøbing Køge Næstved Slagelse 10 9 I Figur 8 er der for hver enkelt sygehus lavet en optælling af placeringen af de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. For de indlagte patienter er der også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. Stor spredning i resultaterne for de ambulante patienter Tabel 1 og Tabel 2 giver mulighed for at sammenholde resultaterne for sygehusene indbyrdes på de enkelte spørgsmål, der er stillet nationalt. 3 Tabellen for de ambulante patienter viser tydeligt, at der er stor spredning mellem sygehusenes resultater på forholdsvis mange af de nationale spørgsmål. Der er ni sygehuse i Region Sjælland (opgjort geografisk). På 10 ud af de 22 spørgsmål, der er opgjort i tabellen for ambulante patienter, ligger der (mindst) tre sygehuse over landsresultatniveauet og tre sygehuse under for hvert af spørgsmålene. Der er ikke samme spredning i resultaterne for de indlagte patienter. Her ligger mange af sygehusene på niveau med landsresultatet. 3 Hvis et sygehus ligger over landsresultatniveauet på et givent spørgsmål, mens et andet sygehus ligger under, så er der statistisk belæg for at sige, at det ene sygehusresultat er bedre end det andet for det givne spørgsmål. Hvis et sygehus ligger over landsresultatniveauet på et givent spørgsmål, mens et andet sygehus ligger på niveau med landsresultatet, så er der ikke statistisk belæg for at sige, at der er forskel på de to resultater givet den statistiske usikkerhed som resultaterne indeholder. 17

18 Tabel 1 Ambulante patienter: OUG-placering på sygehusniveau for hvert spørgsmål (1) 4 (2) 5 (1) 5 (2) Spørgsmål Fakse O O O O G G G G G G O O G O O O O G G G O O Holbæk U G G G G G G G G G U O G U U G G G G G G G Kalundborg O O O O O O O O G O G O O O O O O O O G O O Køge U U G U U G U U U G G G G G G U G G G G U U Næstved U U G U O O G G G G G G G U G U G G G G G G Nykøbing U G G U O O U U U G U O U G U U U G G G U U Ringsted O O O O O * O O O G G O O O O O O G O G O O Roskilde G G G O O G O O O G G O G G G G O G G G O O Slagelse U U U U U G U U U G G G U U U U U G G G U U Tabel 1 og Tabel 2 viser en opgørelse over hvor mange af de nationale spørgsmål, som ligger henholdsvis over (O), under (U) eller på niveau (G) med landsresultatniveauet for de enkelte sygehuse i Region Sjælland. Se evt. en liste over hvilke spørgsmål, der er tale om i bilag 1. Tabel 2 Indlagte patienter: OUG-placering på sygehusniveau for hvert spørgsmål (1) 4 (2) Spørgsmål Fakse * G * * G * * * * * * G * G O O * G G G Holbæk G G O G G G G G G G G G G G G G G G G G Kalundborg G G G G G G G G * O G G G G O G G G O O Køge U G G G G U G G G G G G G G G G G G G G Næstved G G G O G G G G G G G U G G G G G G U G Nykøbing G G O G G G G G G U G U G G U G U G U G Ringsted O O O G O * * G * O O O G O O G O O O O Roskilde G O O O O O O G G G G O O O O G G G O O Slagelse U U G U U U G G G U G U G U G G G G U U Tabel 1 og Tabel 2 viser en opgørelse over hvor mange af de nationale spørgsmål, som ligger henholdsvis over (O), under (U) eller på niveau (G) med landsresultatniveauet for de enkelte sygehuse i Region Sjælland. Se evt. en liste over hvilke spørgsmål, der er tale om i bilag 1. 18

19 3 INDSATSOMRÅDER I REGION SJÆLLAND Region Sjælland arbejder løbende med at udvikle kvaliteten af regionens ydelser, og der har igennem det seneste år været et særligt fokus på tre nedenstående indsatsområder. Patientkommunikation Patientoplevede fejl Sammenhæng i patientforløb Indsatsområderne er udvalgt blandt andet fordi patienterne oplever, at der her er et udviklingspotentiale. Da regionen har et særligt fokus på disse tre indsatsområder bliver de behandlet særskilt i dette afsnit af rapporten. 3.1 Patientkommunikation God patientkommunikation er et afgørende element for et godt patientforløb. Region Sjælland har siden 2009 arbejdet med at forbedre og skabe en fælles kultur om patientkommunikation gennem projektet Klar Tale, som blandt andet er mundet ud i et kodeks for god patientkommunikation. Kodeks mm. er dels implementeret centralt fra regionen gennem en intranetportal, inspirationsæsker til alle afdelinger med værktøjer, herunder filmklip, møder og andre tiltag. Dels har sygehusene arbejdet aktivt med at uddanne personale indenfor området. Region Sjælland ønsker nu at følge op på, om det er lykkes at forbedre kommunikationen med patienterne fra 2009 til Det vil vi forsøge at belyse her ved hjælp af LUP-resultaterne. Kommunikation forstår vi her som udveksling af information eller viden i bred forstand. To spørgsmål fra spørgeskemaet i LUP-undersøgelsen i Region Sjælland (for både ambulante og indlagte patienter), belyser meget direkte, hvorledes patienterne vurderer, henholdsvis den skriftlige og mundtlige information, de har modtaget i forbindelse med deres undersøgelses- /behandlingsforløb: Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik (i ambulatoriet / mens du var indlagt)? Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik (i ambulatoriet / mens du var indlagt)? Ifølge Region Sjællands kodeks for god patientkommunikation skal personalet lytte til, hvad patienten har at sige og samtidig opfordre patienten til at stille spørgsmål. På den baggrund inddrager vi yderligere to spørgsmål for de ambulante og tre spørgsmål for de indlagte patienter, der belyser disse aspekter i patientkommunikationen i regionen. 4 Ambulante patienter: Fik du svar på de spørgsmål, du stillede i ambulatoriet? Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? Indlagte patienter: 4 Flere spørgsmål til patienterne i LUP-spørgeskemaet belyser mere eller mindre direkte aspekter ved kommunikationen mellem personale og patienter, og vi har valgt at foretage en afgrænsning med afsæt i regionens kodeks for god patientkommunikation. 19

20 Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt? Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? Oplevede du, at plejepersonalet var lydhør over for dine behov? Svarfordelingen i 2010 Helt overordnet vurderer % af patienterne i Region Sjælland patientkommunikationen positivt (Figur 9 og Figur 10). Andelen af positive blandt de ambulante patienter er lidt større end andelen af positive blandt de indlagte patienter. Sammenholder vi kommunikationsspørgsmålene indbyrdes, er det den skriftlige information som vurderes positivt af den største andel patienter (98 % og 97 % er positive), mens lægernes evne til at lytte til patientens beskrivelse af sin sygdom vurderes positivt af den mindste andel patienter (93 % og 89 % positive). Figur 9 Ambulante patienter: Fordeling af svar for spørgsmål i temaet; Region Sjælland. Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 15. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? _3. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede i ambulatoriet? (Omfatter kun patienter, som har stillet spørgsmål) _4. Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har mødt læger) % 20% 40% 60% 80% 100% Figur 10 Indlagte patienter: Fordeling af svar for spørgsmål i temaet; Region Sjælland. Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 14. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? _3. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har stillet spørgsmål) _4. Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har beskrevet deres sygdom) _5. Oplevede du, at plejepersonalet var lydhør over for dine behov? (Omfatter kun patienter, som har fortalt om deres behov) % 20% 40% 60% 80% 100% 20

21 LUP 2010 sammenlignet med LUP 2009 Som det fremgår af pilene i Tabel 3 og Tabel 4, så indikerer LUP-resultaterne, at regionens indsats for at forbedre kommunikation mellem personale og patienter har båret frugt. Der er generel fremgang for Region Sjællands resultater fra 2009 til 2010, når det gælder patienternes vurdering af den mundtlige information, personalets evne til at lytte til patienten, og i forhold til om patienten fik svar på sine spørgsmål. Betragter vi udviklingen på sygehusniveau, er der lidt flere sygehuse, der har forbedret resultaterne blandt de indlagte patienter end blandt de ambulante patienter. På Fakse, Holbæk og Kalundborg er resultaterne for både ambulante og indlagte patienter i 2010 dog stort set identisk med Bemærk at sygehusene oplever en udvikling baseret på forskellige udgangspunkter, og en manglende positiv udvikling, kan være et udtryk for at sygehuset i forvejen får en meget positiv bedømmelse af patienterne. Det kan også spille ind i forhold til forskelle mellem indlagte og ambulante patienter. Vurderingen af den skriftlige information er ikke forbedret fra 2009 til 2010, men henholdsvis 98 % og 97 % af patienterne (ambulante og indlagte) er positive og forbedringspotentialet er derved marginalt 5. På sygehusniveau oplever Næstved og Roskilde en forbedret vurdering blandt de ambulante patienter, mens Slagelse oplever en ringere vurdering. Vurderingen af den skriftlige information skal ses i lyset af, at 33 % af de ambulante patienter og 42 % af de indlagte patienter i regionen angiver, at de ikke fik tilbudt skriftlig information. På sygehusniveau varierer dette billede en del. Blandt ambulante patienter på Ringsted er det til eksempel 22 %, der angiver at de ikke har fået tilbudt skriftlig information, mens det gælder 38 % på Næstved, og tilsvarende er det 8 % blandt indlagte på Ringsted, og 48 % på Slagelse. Forbedringspotentialet ligger således i mindre grad i udformningen af det skriftlige materiale, men derimod i procedurerne for, hvordan materialet bliver overdraget til patienten. 5 Bemærk at det kun er patienter, der har svaret ja til, at de har modtaget skriftlig information, som får stillet dette spørgsmål. 21

22 Tabel 3 Ambulante patienter: Pilene viser udviklingen fra 2009 til 2010 på sygehusniveau for udvalgte spørgsmål. Ambulante _3 8_4 Region Sjælland Fakse, Nord Holbæk, Nord Kalundborg, Nord Køge, Nord Næstved, Syd Nykøbing, Syd Ringsted, Syd Roskilde, Nord Slagelse, Syd I Figur 9 kan du se hvilke spørgsmål, der er opgjort i tabellen. Tabel 4 Indlagte patienter: Pilene viser udviklingen fra 2009 til 2010 på sygehusniveau for udvalgte spørgsmål. Indlagte _3 7_4 7_5 Region Sjælland Fakse, Nord * * Holbæk, Nord Kalundborg, Nord Køge, Nord Næstved, Syd Nykøbing, Syd Ringsted, Syd Roskilde, Nord Slagelse, Syd I Figur 10 kan du se hvilke spørgsmål, der er opgjort i tabellen. Hvor er andelen af positive svar vokset mest? Når vi sammenligner Region Sjællands resultater mellem 2009 og 2010, så sker det ud fra en vurdering af, hvor mange patienter der har bevæget sig mod et mere positivt svar på svarskalaen. En forbedring kan således være baseret på, at flere patienter svarer dårlig frem for virkelig dårlig mens andelen af patienter, der svarer god eller virkelig god er uændret. Kigger vi alene på forskelle i andelen af positive svar mellem 2009 og 2010 på regionsniveau, så viser det sig, at det særligt er de indlagte patienter, der oplever en forbedret kommunikation i 2010 i forhold til 2009, om end andelen af positive svar stadig er størst blandt de ambulante patienter (Figur 11 og Figur 12). 6 ; 7 Til eksempel svarer fem procentpoint flere af de indlagte patienter i 2010 i forhold til 2009, at de i høj eller nogen grad får svar på de spørgsmål de stiller, mens den tilsvarende andel er forøget med et procentpoint blandt de ambulante patienter. Som det fremgår, er det dog stadig fire procentpoint flere af de ambulante i forhold til indlagte patienter, der har givet en positiv vurdering i Vurderingen af den skriftlige information er ikke taget med her, da patienternes vurdering er status quo fra 2009 til Bemærk at spørgsmålene til henholdsvis ambulante og indlagte patienter, som vi inddrager i analysen, ikke er fuldstændig identiske, men dog belyser de samme aspekter i kommunikationen mellem personale og patient. 22

23 Figur 11 Ambulante patienter: Andel positive svar i 2009 og 2010; Region Sjælland. 100% 90% 80% Andel positive svar 2009 Andel positive svar % 95% 92% 93% 94% 95% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fik du svar på de spørgsmål, du stillede i ambulatoriet? (Omfatter kun patienter, som har stillet spørgsmål) Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har mødt læger) Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? Figur 12 Indlagte patienter: Andel positive svar i 2009 og 2010; Region Sjælland. 100% 90% 80% 70% Andel positive svar 2009 Andel positive svar % 94% 89% 91% 91% 86% 86% 87% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har stillet spørgsmål) Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har beskrevet deres sygdom) Oplevede du, at plejepersonalet var lydhør over for dine behov? (Omfatter kun patienter, som har fortalt om deres behov) Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? 23

24 Status i forhold til landsresultatet Patienternes vurdering af den skriftlige og mundtlige information kan sammenlignes med et landsresultat, og her er de ambulante patienters vurdering under niveauet for landsresultatet, mens de indlagte patienters er på niveau. For de ambulante er status dermed uforandret i forhold til 2009, mens de indlagte patienters vurdering af den mundtlige information sidste år lå under landsresultatniveauet. Den bedre placering i forhold til landsresultatet i 2010 understreges af, at landsresultatet for indlagte er forbedret i 2010 i forhold til Uagtet landsresultatet er de ambulante patienters vurdering af den skriftlige og mundtlige information i Region Sjælland en anelse mere positiv (98 % og 95 % positive) end de indlagte patienters (97 % og 91 % positive). På sygehusniveau er de ambulante patienters vurdering af den skriftlige information over landsresultatniveauet på Fakse, Kalundborg og Ringsted, som de eneste sygehuse. I 2009 gjaldt det kun Kalundborg. De indlagte patienters vurdering er over landsresultatniveauet på Roskilde. Det gjaldt ingen af sygehusene i Når det gælder de ambulante patienters vurdering af den mundtlige information er det igen Fakse, Kalundborg og Ringsted, der er over landsresultatets niveau, hvilket også var status i Ringsted og Roskilde er over landsresultatets niveau blandt de indlagte patienter, i 2009 gjaldt det for Ringsted og Kalundborg. Det samlede statusbillede af kommunikationen mellem personale og patienter i Region Sjælland viser, at det er gået fremad siden 2009, og at den positive udvikling først og fremmest relaterer sig til de indlagte patienter. Tilsyneladende er personalet på sygehusene i Region Sjælland blevet bedre til at håndtere de omstændigheder og vilkår, der gælder for kommunikation med indlagte patienter. Tabel 5 Ambulante patienter: OUG-placering på sygehusniveau for udvalgte spørgsmål. Spørgsmål Region Sj. U U Fakse O O Holbæk U G Kalundborg O O Køge G U Næstved Nykøbing Ringsted Roskilde G U O G U U O G Slagelse U U I Figur 9 kan du se hvilke spørgsmål, der er opgjort i tabellen. OUG erne angiver, om enhedens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet i Tabel 6 Indlagte patienter: OUG-placering på sygehusniveau for udvalgte spørgsmål. Spørgsmål Region Sj. G G Fakse Holbæk Kalundborg * G G G G G Køge G G Næstved Nykøbing Ringsted Roskilde Slagelse G G G O G G G O O U 24

25 I Figur 10 kan du se hvilke spørgsmål, der er opgjort i tabellen. OUG erne angiver, om enhedens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet i *Analysen kunne ikke gennemføres, da datagrundlag er for spinkelt til den statistiske analyse. 25

26 Case - Medicinsk Afdeling - Slagelse Forbedret kommunikation med patienterne på Medicinsk afdeling På medicinsk afdeling på Slagelse er der sket en forbedring af LUP resultaterne på de spørgsmål, som belyser patientkommunikationen. Nedenfor kan du læse hvordan, Kardiologisk og Gastroenterologisk afsnit, som begge hører under medicinsk afdeling, har arbejdet med at forbedre deres patientkommunikation Tabel 7 Udviklingen i indlagte patienters vurdering af den mundtlige information for Medicinsk afdeling Slagelse. Antal Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig % 69 % 11 % 5 % % 69 % 7 % 2 % Tabel 8 Udviklingen i indlagte patienters vurdering af om de fik svar på de spørgsmål de stillede mens de var indlagt for Medicinsk afdeling Slagelse. Antal Ja, i høj grad Ja, i nogen Nej, kun Nej, slet ikke grad i mindre grad % 53 % 16 % 3 % % 43 % 9 % 4 % Tabel 9 Udviklingen i indlagte patienters vurdering af om lægerne lyttede til patientens beskrivelse af egen sygdom for Medicinsk afdeling Slagelse. Antal Ja, i høj grad Ja, i nogen Nej, kun Nej, slet ikke grad i mindre grad % 50 % 9 % 7 % % 30 % 19 % 3 % Tabel Udviklingen i indlagte patienters vurdering af om plejepersonalet var lydhør for patientens behov for Medicinsk afdeling Slagelse. Antal Ja, i høj grad Ja, i nogen Nej, kun Nej, slet ikke grad i mindre grad % 45 % 9 % 2 % % 34 % 5 % 5 % Case 1 Medicinsk Afdeling, Kardiologisk afsnit - Slagelse Sygeplejefaglige samtaler med patient og pårørende På Kardiologisk afsnit på Slagelse er der sat fokus på at forbedre de sygeplejefaglige samtaler med patienter og pårørende. Patienterne på Kardiologisk afsnit er ofte indlagt i en relativt kort periode for at blive stabiliseret, efter at de har modtaget behandling for en hjerterelateret sygdom på et andet sygehus. 26

27 Udvikling af samtaler gennem læring i praksis Tidligere vejledte sygeplejerskerne patienterne om deres sygdom med udgangspunkt i en check-liste over vigtige informationer, der skulle videregives til patienten. Vejledningen af patienten foregik ofte som en uformel samtale ved sengekanten. Der var ikke nogle forskrifter for, under hvilke former patienterne skulle informeres. Med inspiration fra Dansk Sygeplejeråd (DSR) besluttede Kardiologisk afsnit sig for at arbejde med at udvikle den sygeplejefaglige vejledning med afsæt i aktionsbaseret læring. Projektet startede som et forsøg for udvalgte sygeplejersker. Sygeplejerskerne inviterede patienter ind til en sygeplejefaglig samtale, hvor både en konsulent fra DSR og en observatør var til stede. Observatøren var typisk en anden sygeplejerske fra afdelingen. Samtalerne blev efterfølgende evalueret af den tilstedeværende konsulent og observatør i dialog med sygeplejersken, som havde gennemført samtalen. I dag har ca. 40 sygeplejersker på afsnittet været igennem samme læreproces. Hvordan håndterer sygeplejerskerne samtalerne i dag? Kardiologisk afsnit inviterer i dag udvalgte patienter (betinget af diagnose) og pårørende til en (sygeplejefaglig) samtale med en sygeplejerske på afsnittet, når udskrivelse er nært forestående. Der udleveres en skriftlig invitation med dato og tid og med få åbne spørgsmål, der kan støtte patienten og pårørende til samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i patientens behov for information i relation til sygdommen: Herunder hvad det er, patienten selv har behov for at spørge yderligere ind til og få mere viden om. Hvad siger patienter og personale? Ifølge afdelingssygeplejerske Dorthe Bjarnholt giver patienterne på Kardiologisk afsnit uopfordret udtryk for, at de er tilfredse med den sygeplejefaglige samtale. De føler sig hørt og prioriteret. Ydermere vurderer Dorthe Bjarnholt, at sygeplejerskerne er blevet mere lyttende, og stiller flere åbne spørgsmål til patienten. De er blevet bedre til at sætte patienten i centrum. Sygeplejerskerne er samtidig mere parate til at tage en målrettet samtale frem for en uformel samtale ved sengekanten. Hvad angår læringsprocessen, så har det været en motiverende faktor for sygeplejerskerne, at deres læring har taget udgangspunkt i reelle sygeplejefaglige samtaler at de har udviklet praksis i praksis. Case 2 Medicinsk Afdeling, Gastroenterologisk afsnit - Slagelse Patientvejledning EFTER den akutte fase På Gastroenterologisk afsnit på Slagelse er der sat fokus på at forbedre information og vejledning for tarminflammatoriske førstegangspatienter som bliver indlagt. Patienterne er ofte meget syge i forløbets akutte fase og samtidig berørt af, at de nu er diagnosticeret med en sygdom, de skal til at leve med resten af deres liv. Når patienterne bliver indlagt med sygdommen første gang, skal de oparbejde et indgående kendskab til medicin, kost og motion i relation til deres sygdom. Førstegangspatienterne er ofte yngre patienter i 30 erne, som er indlagt i en kort periode. Udvikling af patientvejledning gennem temadag og efteruddannelse På Gastroenterologisk afsnit oplevede personalet, at nyudskrevede patienter ofte ikke vidste, dan de skulle håndtere deres sygdom i forhold til medicin, kost og motion til trods for, at de havde modtaget skriftligt materiale under indlæggelsen i forløbets akutte fase. Medicinsk afdeling afholdt en temadag om god patientkommunikation. En kommunikationskonsulent gav input til afdelingen, og for at bringe humor ind i arbejdet, så lavede personalet blandt andet en brainstorming over, hvordan man på mest ringe vis kommunikerer med patienterne. Inspireret af temadagen arbejdede en ske på afsnittet videre med at udvikle et koncept for information til tarminflammatoriske førstegangs- 27

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Fotograf: Klaus Sletting

Fotograf: Klaus Sletting Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012 Patienters oplevelser i Region Sjælland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.77 indlagte og 25.248 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland. Enheden

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

LUP AKUTMODTAGELSE. Dette notat opsummerer centrale resultater fra undersøgelsen. Fakta om undersøgelsen

LUP AKUTMODTAGELSE. Dette notat opsummerer centrale resultater fra undersøgelsen. Fakta om undersøgelsen Procent LUP AKUTMODTAGELSE 17 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser og Akutklinikker For fjerde år i træk er akut ambulante patienter fra akutmodtagelser og akutklinikker

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.742 indlagte og 164.860 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.709 ambulante og 9.271 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 13 Regionsrådet Orientering om landsdækkende

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 68.723 indlagte og 167.538 ambulante patienter Den Landsdækkende ndersøgelse af Patientoplevelser 2013 darbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere