Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning. Bilag e-j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning. Bilag e-j."

Transkript

1 Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning. Bilag e-j. Indenrigsministeriet December 1995

2 Betænkning nr fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur. Udgiver: Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads København K Tlf.: Fax: Tryk: J.H. Schultz Grafisk A/S Betænkningen: ISBN Materialesamling. Bilag a-d: ISBN Materialesamling. Bilag e-j: ISBN Materialesamling. Bilag k-1: ISBN Den samlede betænkning: ISBN Resumé - vurderinger og forslag: ISBN Oplag: Betænkningen: stk. Hver af de 3 materialesamlinger: stk. Resumé: stk. Betænkningen er tilgængelig på Internet på: http: //www.schultz.dk Pris: 125 kr. inkl. moms pr. bind. 400 kr. inkl. moms for alle 4 bind samlet. 30 kr. inkl. moms for resumé - vurderinger og forslag. Publikationerne kan købes ved henvendelse til: Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads København K Tlf.: Fax: eller Statens Information, INFOservice J.H. Schultz Grafisk A/S Postbox 1103 Herstedvang København K eller 2620 Albertslund Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Redaktionen er afsluttet den 19. december 1995

3 Bilag e. Udvikling og status for Københavns Kommunes økonomi 1. Baggrund for særligt at se på Københavns Kommune Tidligere initiativer vedrørende Københavns Kommunes økonomi Indledning Perioden debat om udligningsmæssig dækning AKF's Københavnerrapport Det særlige tilskud for årene Udsættelse af skatteafregning i 1990 og "3-års planen for " Kommuneaftaler for Spørgsmålet om sygehusudligningen Aftalen for Aftalen for Dispensation fra kassekreditreglen for 1994 og Finansieringsreform og aftalen for Udvikling i Københavns Kommunes beskatning og gæld Udvikling i beskatningen Udviklingen i Københavns Kommunes gældsætning Aktuel status for Københavns Kommunes økonomi Den fremtidige udvikling i Københavns Kommunes økonomi AKF-undersøgelsen "Københavns Kommunes økonomi" Baggrunden for den lave vækst i indkomstgrundlaget 34 3

4 Bilag f. De offentlige opgavers fordeling og organisering i hovedstadsområdet 4 1. Indledning Den regionale opgavefordeling på amtskommuner, kommuner, private og statslige organer Den regionale opgavevaretagelse i hovedstadsområdet inden for udvalgte ministeriers områder Arbejdsministeriet Arbejdsformidlingen i hovedstadsområdet AF's formidlingsvirksomhed Arbejdsdelingen mellem kommunerne og Arbejdsformidlingen i indsatsen for ledige Omfanget og betydningen af henholdsvis den statslige arbejdsformidling og den kommunale arbejdsformidling Arbejdsløshedskassernes struktur og virksomhed m.v. i hovedstadsområdet Arbejdsmarkedsuddannelserne Samspillet mellem AMU-centrene og andre uddannelsesinstitutioner Arbejdstilsynets organisatoriske struktur i hovedstadsområdet Boligministeriet Beskrivelse af de opgaver, som amtskommunerne løser på Boligministeriets område Bskrivelse af de opgaver på Boligministeriets område, som primærkommunerne i hovedstadsområdet rent faktisk samarbejder om at løse Beskrivelse af opgaver på Boligministeriets område, der i hovedstadsområdet løses af staten eller private organisationer Beskrivelse af særlige hovedstadsforhold i forbindelse med opgaveløsningen på Boligministeriets område Kulturministeriet Beskrivelse af de opgaver, som amtskom-

5 munerne løser på Kulturministeriets område Beskrivelse af de opgaver på Kulturministeriets område, som primærkommunerne løser i hovedstadsområdet Beskrivelse af de opgaver på Kulturministeriets område, der i hovedstadsområdet løses af staten eller private organisationer Beskrivelse af særlige hovedstadsforhold i forbindelse med opgaveløsningen på Kulturministeriets område 79 Miljø- og Energiministeriet Indledning Amtskommunernes miljøopgaver Tilsyn med miljøtilstanden i omgivelserne Godkendelse af og tilsyn med virksomheder Affaldsbortskaffelse, planlægning og registerring af affald Spildevandsbehandling og -bortskaffelse Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning Trafikforhold Kommunernes opgaver på miljøområdet Godkendelse af og tilsyn med virksomheder m.v Affaldsbortskaffelse, planlægning og registrering af affald Spildevandsbehandling og -bortskaffelse Grundvandsbeskyttelse og vand forsyning Opgaver på miljøområdet, der løses af staten Amtskommunernes opgaver på naturområdet Kommunernes opgaver på naturområdet Opgaver på naturområdet, der løses af 5

6 6 staten Særlige hovedstadsforhold vedrørende naturopgaver Amtskommunernes opgaver på energiområdet Kommunernes opgaver på energiområdet Omtale af forsyningsselskaberne m.v Særlige hovedstadsforhold vedrørende energiopgaver Socialministeriet Indledning Amtskommunale opgaver Forebyggelse, rådgivning og vejledning Særlige daginstitutioner for børn og unge Døgnophold for børn og unge Institutioner for stofmisbrugere Institutioner for personer med særlige sociale vanskeligheder (hjemløse, socialt udstødte og truede grupper) Svangre- og mødrehjem Aktivering Revalideringsinstitutioner Institutioner for personer med handicap Social- og sundhedsuddannelserne Tværgående opgaver Kommunale opgaver Samarbejde om indsatsen for børn og unge Botilbud til ældre Opgaver for personer med handicap Opgavedeling vedr. behandling af pleje Aktivering Indsatsen for socialt udstødte og sinds-

7 lidende Tværgående opgaver Statslige opgaver - og opgaver, som løses af private Statsrefusion af sociale udgifter De sociale nævn Den Sociale Ankestyrelse Statens Øjenklinik John F. Kennedy Instituttet Kofoeds Skole Selvejende institutioner Samarbejde mellem private og offentlige Statslige puljer Sundhedsministeriet Sygehusvæsenet Et historisk rids Hovedstadens Sygehusfællesskab Sygehusvæsenet - generelt Psykiatri Foranstaltninger mod alkohol- og stofmisbrug Primær sektoren Sygesikringen Hjemmesygepleje Forebyggende sundhedsordninger Planlægning Det videnskabsetiske komitésystem Stadslægen i København Levnedsmiddelområdet Trafikministeriet Hovedstadsområdets trafik Veje Samarbejde om anlægs- og driftsopgaver Koordinering og planlægning Kollektiv Trafik Lovgrundlag og organisering Bustrafik 169 7

8 S-tog Regionaltog Bybanen (Ørestadsbanen) Privatbaner Øvrig lokal og regional kollektiv trafik Den individuelle kørselsordning Hyrekørsel Særlige kommunale kørselsordninger Havne m.m Generelt om havne Københavns Havn Lufthavne Undervisningsministeriet Amtskommunale opgaver Undervisning af voksne indvandrere i dansk Specialundervisning for voksne handicappede m.v Voksenuddannelse Specialundervisning i folkeskolen m.v Amtscentraler for undervisningsmidler Gymnasier, HF og VUC Social- og sundhedsuddannelserne Sygeplejerske- og radiograf uddannelserne Ergo- og fysioterapeut samt jordemoderuddannelsen Hospitalslaborantuddannelsen Kliniske aftaler for lægestuderende Primærkommunale opgaver Folkeoplysning Produktionsskoler og daghøjskoler Folkeskolen - generelt Undervisning af tosprogede elever Andre uddannelser Statslige opgaver 197

9 Det folkeoplysende område Erhvervsskolerne Videregående uddannelsesinstitutioner Øvrige ministerområder Erhvervsministeriet Indledning Kollektive erhvervsudviklingsaktiviteter Systemeksport Regionale erhvervsudviklingsprogrammer Lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v Indenrigsministeriet Opgaver, som amtskommunerne løser på beredskabsområdet Beskrivelse af de opgaver som kommunerne løser i hovedstadsområdet Beredskabsopgaver, der i hovedstadsområdet løses af staten eller private organisationer Hovedstadskommissionens behandling af den regionale opgavefordeling i hovedstadsområdet Oversigt over de emner, som Hovedstadskommissionen drøftede med ministerierne Arbejdsministeriet Boligministeriet Kulturministeriet Miljø- og Energiministeriet Socialministeriet Sundhedsministeriet Trafikministeriet Undervisningsministeriet 216 Bilag g. Samarbejdsrelationer i hovedstadsområdet 1. Indledning Fælleskommunale selskaber m.v Kommuners og amtskommuners samarbejde med 9

10 aktieselskaber m.v Uformelle samarbejdsrelationer mellem kommunerne i hovedstadsområdet 229 Bilag h. Erhvervsudvikling og udviklingspotentialer i hovedstadsområdet 1. Indledning Erhvervsministeriets bidrag om erhvervsudvikling i hovedstadsområdet Indledning Udviklingen i erhvervsstrukturen Erhvervsmæssige styrkepositioner Erhvervsministeriets bidrag om erhvervspolitiske initiativer i hovedstadsområdet Statslige initiativer Kommunale og amtskommunale initiativer Tværgående kommunalt og amtskommunalt samarbejde Forskningsministeriets bidrag om forskning og udvikling i hovedstadsregionen Hovedstadsregionens placering på forsknings- og udviklingslandkortet Den offentlige forsknings- og udviklingsindsats i hovedstadsregionen Erhvervslivets forsknings- og udviklingsindsats i hovedstadsregionen - sektorfordelt Erhvervslivets forsknings- og udviklingsindsats - branchefordelt Hovedstadsregionens vækstpotentiale Indledning Erhvervsforskeruddannelsen Forsknings- og udviklingscentre Det teknologiske servicenet Forskerparker Informationsteknologiske og elektroniske 10 databaser Øresundsregionens forsknings- og udviklingsperspektiver 257

11 Bilag i. Udenlandske storbyerfaringer og reformovervejelser 1. Indledning Norge Landets administrative struktur Opgavefordeling De kommunale opgaver De amtskommunale opgaver Lokal statsforvaltning på regionalt niveau Lokal statsforvaltning på kommuneniveau Hovedstadsregionen Oslo/Akershusregionen Økonomi Samarbejde i regionen Oslo Kommunes styrelse og bydelsudvalg Strukturovervejelser Christiansen-udvalget Høringssvar vedrørende Christiansenudvalgets betænkning Det nye hovedstadsudvalg Udvalg på sygehusområdet Sverige Landets administrative struktur Opgavefordeling De kommunale opgaver Landstingenes opgaver Statsforvaltning på regionalt niveau Kommunedelsnemndene De tre storbyområder Stockholm-regionen Økonomi Bydelsreformen i Stockholm

12 Vestsverige-regionen Skåne-regionen Strukturovervejelser Regionudredningen fra Den nye Regionberedning Finland Landets administrative struktur Opgavefordeling De kommunale opgaver Interkommunalt samarbejde Lokal statsforvaltning på regionalt niveau Økonomi Helsinki-regionen Helsinki Kommune Helsinki-regionen Samarbejdet i hovedstadsregionen Strukturovervejelser Holland Landets administrative struktur Opgavefordeling De kommunale opgaver Provinsernes opgaver Interkommunalt samarbejde Bydelsråd Økonomi Storbyområderne Amsterdam-regionen Bydelsstyret i Amsterdam Rotterdam-regionen Nye strukturovervejelser Rammeudspillet Status for gennemførelse af strukturmodellen England Landets administrative struktur Opgavefordeling 338

13 De kommunale opgaver De amtskommunale opgaver Økonomi Storbyområderne og London Strukturovervejelser Tyskland Landets administrative struktur Opgavefordeling Økonomi Storbyområderne Hamborg og Berlin Hamborg Berlin Strukturovervejelser 345 Bilag j. Styringsmæssige forhold i hovedstadsområdet - særligt om Københavns Kommune 1. Generelt om indholdet Behovet for nye eller ændrede styreformer i de kommunale styrelseslove i relation til kommunerne i hovedstadsområdet Den historiske udvikling i København Den gældende styrelsesordning i Københavns Kommune Indledning Borgerrepræsentationen Magistraten De faste udvalg og særlige udvalg Forskelle mellem styreformerne Magistratsstyret i Odense, Aalborg og Århus... Kommuner Forskelle mellem styret i København og i de øvrige magistratskommuner Forskelle mellem Københavns Kommunes styre og udvalgsstyre Forskelle i øvrigt mellem den københavnske styrelseslove og den almindelige kommunale 13 styrelseslov Problemerne ved den nuværende styrelsesordning

14 i Københavns Kommune Bydelsstyreforsøg i Københavns Kommune Overvejelser om ændring af styreformen i Københavns Kommune Høring af Københavns Kommune 370 Appendiks 1. Hovedstadskommissionens skrivelse af 2. oktober 1995 til Københavns Borgerrepræsentation 375 Appendiks 2. Københavns Borgerrepræsentations skrivelse af 17. november 1995 til Indenrigsministeriet

15 Bilag e. Udvikling og status for Københavns Kommunes økonomi 1. Baggrund for særligt at se på Københavns Kommune Københavns Kommunes økonomi har siden midten af 1980'erne været præget af en omfattende gældsætning og stigende finansieringsproblemer. Disse problemer er de seneste 4-5 år kulmineret med et direkte likviditetsproblem, og en betydelig finansiel ubalance. En ubalance det kun har været mulig at løse ved en omfattende spareplan, salg af anlægsaktiver, og en række konkrete statslige initiativer over for Københavns Kommune. I dette bilag behandles nogle af disse udviklingstræk, idet der først er set på hovedtrækkene i de tidligere statslige initiativer, der særligt har berørt eller taget udgangspunkt i udviklingen i Københavns Kommunes økonomi. Herefter er set på udviklingen i skat og gældsætning, mens der i de sidste afsnit er indeholdt en omtale af den aktuelle status, og af den mulige udvikling de kommende år. 2. Tidligere initiativer vedrørende Københavns Kommunes økonomi 2.1. Indledning Beskrivelsen nedenfor af tidligere statslige initiativer, der særligt har berørt Københavns Kommunes økonomi, er koncentreret om udviklingen fra 1978 til i dag. Perioden er inddelt i følgende "hovedforløb". Perioden , hvor diskussionen hovedsageligt har berørt den udligningsmæssige dækning af de sociale merudgifter i Københavns Kommune og andre storbykommuner. Der henvises her i øvrigt til den nærmere gennemgang af udviklingen i hovedstadsudligningen i bilag b. Perioden 1986 til 1990, hvor der med henblik på tilpasning af kommunens økonomi ydes et særtilskud til Københavns Kommune på 250 mio. kr. årligt. 15

16 Budget 1991, hvor Københavns Kommune har vedtaget en økonomisk 3-årsplan, omfattende en skatteforhøjelse på 1,9 pct, og en samlet spareplan på 1,0 mia. kr. Perioden , hvor der har været tale om årlige aftaler med regeringen om særlige finansieringselementer for Københavns Kommune, og hvor der i de sidste år har været tale om betydelige finansieringsproblemer. Aftalerne har har således bl.a. omfattet følgende , hvor der i regeringens aftaler med amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner indgik en udsættelse af skatteafregningen for 1989 og 1990 samt et statsligt Hypotekbanklån i 1993 på 850 mio. kr. Aftalen for 1994 tog udgangspunkt i de større forskydninger i kommunernes økonomi, der opstod i forbindelse med regeringens skattereform og den gennemførte bruttoficering af de sociale ydelser. Skattereformen og bruttoficeringen gav under ét Københavns Kommune en væsentlig gevinst. Samtidig gennemførtes en begrænset omlægning af den amtskommunale udligning, en statslig finansieringsgaranti for skattegrundlaget i 1994 og et Hypotekbanklån på 1,2 mia. kr. Før indgåelse af aftalen for 1995 var der som udgangspunkt tale om en finansiel manko på over 2 mia. kr., og et direkte likviditetsproblem i Den samlede aftale med Københavns Kommune har som bekendt bl.a. omfattet etablering af Hovedstadens Sygehusfællesskab, en statslig finansieringsgaranti for skattegrundlaget for 1995 og et væsentligt ekstraordinært ejendomssalg. De særlige aftaleelementer i regeringens aftale med Københavns Kommune for 1996 omfatter bl.a. et vist ejendomssalg samt aftale om undersøgelse af muligheden for etablering af et fælles kommunalt/statsligt IT-aktieselskab til overtagelse af Københavns Kommunes EDB-central. Herudover har den gennemførte finansieringsreform medvirket til sikring af en mere permanent løsning af finansieringssituationen bl.a. via indførelse af en frivillig statsgaranti for kommunernes udskrivningsgrundlag. Herudover har ændringerne i udligningssystemet givet Københavns Kommune en væsentlig gevinst Perioden debat om udligningsmæssig dækning Københavns Kommune fremlagde i 1977 med rapporten "Bloktilskud og andre udligningsordninger" en samlet gennemgang og kritik af det daværende 16

17 bloktilskudssystem. Det blev bl.a. påpeget, at der med de daværende kriterier kun i ringe omfang blev taget hensyn til de sociale merudgifter i storbyerne, og at Københavns Kommune havde haft et væsentligt tab på omlægningen fra refusionsordninger til generelle tilskud. Opgjort i 1977-niveau svarede tabet på refusionsomlægningen til ca. 475 mio. kr. Der pegedes i rapporten på mulighed for enten særtilskud til storbyerne eller ændring af kriterier for opgørelse af kommunernes udgiftsbehov og fordeling af bloktilskud. Rapporten var den umiddelbare anledning til, at indenrigsministeren i 1977 nedsatte en arbejdsgruppe til at analysere de kommunale udgiftsbehov. Arbejdsgruppen afgav i november 1978 betænkning nr. 855 "Kommunale udgiftsbehov". Herudover er spørgsmålet behandlet i betænkning nr. 963, Disse overvejelser er nærmere omtalt i bilag b. Ved lov nr. 252 af 8. juni 1979 og lov nr. 181 af 14. maj , blev der på baggrund af disse overvejelser gennemført en omfattende reform af tilskuds- og udligningssystemet. Ændringen omfattede bl.a. indførelse af sociale kriterier i både den primær- og amtskommunale udligning. Den samlede ændring af de sociale kriterier gav Københavns Kommune en udligningsmæssig gevinst på 425 mio.kr. (i daværende prisniveau) - hvortil dog kom et tab på 85 mio. kr. vedrørende særforsorgens udlægning. Som opfølgning på forhandlingerne med Københavns Kommune i 1984 foretog AKF, på bestilling fra Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg, i 1984/1985 en nærmere analyse af Københavns Kommunes særlige storbyproblemer og merudgifter på det sociale område. Undersøgelsen konkluderede, at en stor del af Københavns Kommunes merudgifter på de sociale og sundhedsmæssige område kunne forklares ud fra de særlige sociale forhold i Københavns Kommune. Men der pegedes samtidig på, at Københavns Kommunes økonomiske problemer måtte ses i sammenhæng med kommunestrukturen og opgavefordelingen i hovedstadsområdet. I rapporten konkluderes, at Københavns Kommune på skoleområdet, det sociale område og sundhedsområdet i alt har et ekstra udgiftsbehov på 1,2 mia. kr. som følge af de særlige sociale forhold i kommunen. En væsentlig del af dette større udgiftsbehov blev dog allerede dækket via det eksisterende udligningssystem. 1 Lovforslag nr. L 220 af 15. maj 1979, og lovforslag nr. L 156 af 28. februar

18 Analysens resultatet indgik i Indenrigsministeriets fortsatte overvejelser, jf. bl.a. betænkning nr. 1033, marts 1985, og i lovforslag nr. L 225 af 24. april 1985, hvori der fremsattes forslag om ændring i udligningssystemet fra tilskudsåret De her gennemførte ændringer i den kommunale udligning, havde dog for den primærkommunale udligning i det væsentligste til hensigt at mindske virkningen af den samtidigt fremlagte sociale refusionsomlægning. Refusionsomlægningen, der indebar, at den statslige refusion for de sociale institutioner bortfaldt fra 1987, gav særlige tab for storbykommunerne, der havde forholdsvis høje institutionsudgifter. Dette blev med lovforslag nr. L 225 søgt imødegået ved en forhøjelse og ændring af de sociale kriterier i den primærkommunale udligning. Københavns Kommunes samlede tab på refusionsomlægningen, efter korrektion af den primærkommunale udligning, blev opgjort til 171 mio. kr. For den amtskommunale udligning blev der ved samme lejlighed gennemført en ændring af de sociale kriterier. Disse ændringer blev i lovforslaget bl.a. begrundet i de merudgifter, som AKF's undersøgelse havde påvist på sundhedsområdet. Den samlede omlægning af den amtskommunale udligning gav Københavns Kommune en beregnet gevinst på 292 mio. kr Det særlige tilskud for årene Perioden var generelt præget af betydelige finansieringsproblemer, der delvist blev dækket ved et stort likviditetsforbrug. Udviklingen kulminerede med en negativ likviditet, og Københavns Kommune måtte ved flere lejligheder søge tilladelse til brug af de kommende års låneadgang. For 1985 gav regeringen herudover tilladelse til, at kommunen kunne låne 250 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen, og for 1986 indgik det i den samlede løsning af kommunens økonomiske problemer, at lånerammen blev forøget med 500 mio. kr. ud over den "ordinære" låneadgang på 650 mio. kr. Med lovforslag nr. L 227 blev der i 1985 på baggrund af disse økonomiske problemer indført et direkte særtilskud til Københavns Kommune. Tilskuddet udgjorde 250 mill. kr. årligt, og blev i lovforslaget begrundet med "hensyn til Københavns Kommunes øjeblikkelige økonomiske problemer" og "for at give tid til nødvendige tilpasninger i kommunens økonomi, styrelse og struktur". 18

19 Halvdelen af tilskuddet blev finansieret af kommunerne i hovedstadsområdet. Den øvrige del af tilskuddet var generelt finansieret af primærkommunerne via bloktilskuddet. Særtilskuddet indgik i en samlet løsning af Københavns Kommunes økonomiske problemer. I tilknytning til særtilskuddet indgik således også, jf. tidligere, en midlertidig forhøjelse af kommunens låneramme for 1986 med 500 mio. kr., ligesom der blev gennemført en generel ændring af reglerne for beskatning af statens ejendomme. I lovbestemmelsen om særtilskuddet indgik en bemyndigelse til indenrigsministeren til - "med henblik på en langsigtet forbedring af kommunens økonomi" - at fastsætte de nærmere betingelser for ydelse af særtilskuddet for årene Som anført i lovforslagets bemærkninger var det regeringens hensigt, at der skulle fastsættes et krav om en negativ realvækst i kommunens udgiftsniveau på ca. 2 pct. årligt. Den præcise afgrænsning og opgørelse af udgiftsreduktionen blev fastsat ved årlige forhandlinger med regeringen, og blev i perioden fastsat efter lidt forskellige opgørelsesmetoder. Ved fastsættelse af sparekravet for 1987 blev der eksempelvis taget højde for, at Københavns Kommune i de forudgående år havde gennemført besparelser på over to pct. pr. år, hvorfor sparekravet blev opgjort ud fra den samlede realvækst for perioden For 1988 blev kravet ændret til et krav om uændret beskatningsniveau, mens der for 1989 og 1990 igen blev stillet krav til faldende udgiftsniveau Udsættelse af skatteafregning i 1990 og 1991 I aftalen af 9. maj 1990 mellem regeringen og Amtsrådsforeningen om økonomien i 1991 indgik bl.a., at skatteafregningen for skatteårene 1989 og 1990, der ellers skulle indbetales i 1990 og 1991, blev udskudt. Dette aftalepunkt kom også til at omfatte Københavns Kommune. Hensigten hermed var generelt at undgå skattestigninger i Aftalen blev udmøntet ved en ændring af kildeskatteloven i 1990, der gav indenrigsministeren en bemyndigelse til at bestemme tidspunktet for tilbagebetalingen af de udsatte novemberafregninger efter forhandling med de pågældende parter, idet "tilbagebetalingen påbegyndes, når der bliver overskud i amtskommunernes økonomi". Udskydelsen af novemberafregningen udgjorde for Københavns Kommune for skatteårene 1989 og 1990 henholdsvis 239 mio. kr. og 284 mio. kr., mens der for amtskommunerne var tale om henholdsvis 1,1 mia. kr. og 0,6 19

20 mia. kr. Forholdsmæssigt var der altså tale om en større finansieringslempelse for Københavns Kommune end for amtskommunerne "3-års planen for " Som omtalt ovenfor bortfaldt det særlige tilskud på 250 mio. kr. til Københavns Kommune fra Københavns Kommune havde under forhandlinger med regeringen fremført, at Københavns Kommunes situation var forværret drastisk fra 1991, og at der nu var tale om en permanent ubalance på op mod 1,7 mia. kr. Der blev dog ikke under forhandlingerne med regeringen givet tilsagn om særlige initiativer ud over de generelle finansieringsmæssige lempelser for 1991, jf. ovenfor. I forbindelse med budgetlægningen for 1991 fremlagde Københavns Kommune på denne baggrund en økonomisk 3-årsplan for årene årsplanen omfattede dels en skatteforhøjelse på 1,9 pct. - svarende til et merprovenu på godt 800 mio. kr. - og dels en spareplan for de tre år på i alt 1,0 mia. kr. Budgettet for 1991 endte med at balancere med en skatteforhøjelse på 1,9 pct., besparelser på 500 mio. kr., og ekstraordinære indtægter, der omfattede ejendomssalg på 390 mio. kr., og udskydelse af afdrag på lån på 175 mio. kr Kommuneaftaler for Københavns Kommunes 3-års plan byggede på de statslige skøn over udviklingen i skattegrundlag og uændrede udgifter på de konjunkturafhængige områder. Det planlagte mål var, at der i løbet af 3-års perioden skulle skabes en strukturel balance. Allerede ved budgetlægningen for 1992 stod det dog klart, at disse forudsætninger ikke var holdbare. Det skyldes navnlig stigende udgifter til kontanthjælp og aktivering, og en lavere udvikling i skattegrundlaget end forudsat. Københavns Kommune opgjorde, at budgetsituationen for 1992 i alt var blevet forværret med 1,1 mia. kr. På den baggrund blev det samlede sparemål opjusteret til 1,1 mia. kr. Herudover blev der ved budgetlægningen for 1992 gennemført et ekstraordinært ejendomssalg, ligesom der skete en fremrykning af de planlagte besparelser. De kommuneaftaler, der blev indgået med de kommunale parter i juni 1991, vedrørte perioden og indebar to væsentlige generelle finansieringslempende foranstaltninger: 20

21 * Udsættelse af den almindelige skatteafregning med ét år (fra november året efter skatteåret til maj to år efter skatteåret). Det betød således, at afregningen for skatteåret 1991 blev udskudt fra 1992 til * Tilsagn om statslige Hypotekbanklån for For amts- og primærkommunerne fordeltes Hypotekbanklånene efter kommunernes beskatningsgrundlag, mens lånerammen for Københavns- og Frederiksberg Kommuner fremgik direkte af forhandlingsresultatet. Der indgik heri en lånemulighed på 550 mio. kr., som efterfølgende blev forhøjet til 850 mio. kr. De ydede lån fremgår af den følgende tabel 1: Tabel 1. Udbetalte Hypotekbanklån for 1993 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Primærkommunerne Amtskommunerne Hele landet 850 mio. kr. 150 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr Spørgsmålet om sygehusudligningen I forhandlingsresultatet af 11. juni 1991 med Københavns Kommune indgik, at der skulle nedsættes et udvalg under Sundhedsministeriet med henblik på, at undersøge forskellene i sygehusudgifter mellem København og Frederiksberg Kommuner og det øvrige land. Udvalget afgav i juni 1992 rapporten "Københavns og Frederiksberg kommuners sygehusforbrug, Sundhedsministeriet 1992". Sundhedsministeriets redegørelse viste bl.a., at Københavns Kommune havde et alderskorrigeret sengedagsforbrug på det somatiske sygehusområde, der var 32 pct. højere end landsgennemsnittet. Heraf kunne en væsentlig del af merforbruget dog henføres til sociale forhold. Undersøgelsen viste således, at merforbruget faldt til 12 pct., hvis der blev korrigeret for sociale forhold såsom indkomst, formue, kontanthjælp, boligforhold, erhverv, civilstand. I forhandlingsresultaterne mellem regeringen og Københavns og Frederiksberg Kommuner den 22. juni 1992 om den kommunale økonomi i

22 indgik på baggrund af ovennævnte rapport, at Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg skulle underkaste spørgsmålet om Københavns og Frederiksberg Kommuners sygehusforbrug en nærmere vurdering med henblik på lovforslag med virkning for tilskudsåret Fra statslig side blev det fremført, at der ud fra Sundhedsministeriets rapport var påvist en "manko" for Københavns Kommune i den amtskommunale udligning på mio. kr. Denne konklusion kunne dog ikke støttes af Amtsrådsforeningen. I forbindelse med den efterfølgende skattereform, der gav Københavns Kommune en betydelig gevinst, jf. nedenfor, blev der dog opnået enighed mellem de kommunale parter og regeringen om en løsning, hvorefter der gennemførtes en begrænset omlægning af de sociale kriterier. Det forudsattes herefter, at der var taget endeligt stilling til ændringer i udligningen på baggrund af Sundhedsministeriets rapport Aftalen for 1994 I aftalen med Københavns Kommune indgik på linje med aftalerne for amtskommunerne og Frederiksberg Kommune, at der blev givet en statslig finansieringsgaranti for udskrivningsgrundlaget for Efterfølgende er det aftalt, at finansieringsgarantien ophæves for amtskommunerne og Frederiksberg Kommune. For Københavns Kommune forventes det dog fortsat, at det garanterede udskrivningsgrundlag vil ligge over det faktiske niveau, og at garantien derfor vil være effektiv. Virkningen af skattereformen, bruttoficering og ændring af den amtskommunale udligning var beregnet til en samlet gevinst for Københavns Kommune på 388 mio.kr. Herudover blev der på baggrund af den skønnede underskudsvurdering givet tilsagn om et statsligt Hypotekbanklån på 1,2 mia. kr., jf. tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Udbetalte Hypotekbanklån for 1994 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Amtskommunerne Hele landet mio. kr. 141 mio. kr. 196 mio. kr mio. kr. 22

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. April 2005

Kommunal Budgetoversigt. April 2005 Kommunal oversigt April 2005 Kommunal oversigt 2005 og aftalerne April 2005 Kommunal budgetoversigt, april 2005 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Udligningsreform Et Danmark i reel balance. Michael Ziegler

Udligningsreform Et Danmark i reel balance. Michael Ziegler Udligningsreform Et Danmark i reel balance Michael Ziegler Udligningssystemets formål Det overordnede formål med udligningssystemet er at tilvejebringe nogenlunde ligelige økonomiske vilkår i alle kommuner.

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner. Samtlige regioner Sagsnr. Doknr. Dato 03-09-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for regionernes budgetlægning for 2016 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden

Læs mere