Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen)"

Transkript

1 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning 1. Reglerne om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og om den administrative behandling af sager om benådning findes i straffuldbyrdelseslovens kapitel 5. Lovens har følgende ordlyd:» 10. Justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, kan bestemme, at fuldbyrdelsen af en fængselsstraf eller en del af denne skal udsættes, når 1) hensynet til den dømte, herunder dennes arbejds-, uddannelses-, familie- eller helbredsmæssige forhold taler herfor, og 2) hensynet til retshåndhævelsen ikke taler imod udsættelse af straffuldbyrdelsen. 11. Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om udsættelse af straffuldbyrdelsen og om den administrative behandling af sager om benådning. Justitsministeren kan i forbindelse hermed bestemme, at der kun tillægges ansøgninger indgivet inden udløbet af bestemte frister opsættende virkning efter Søger en dømt på fri fod rettidigt om udsættelse af straffuldbyrdelsen eller om benådning, skal straffuldbyrdelsen udsættes, indtil der er truffet afgørelse i sagen. Stk. 2. Såfremt den dømte tidligere har fået straffuldbyrdelsen udsat eller har fået afslag på en ansøgning om udsættelse eller benådning, skal straffuldbyrdelsen kun udsættes under behandlingen af den nye ansøgning, når denne indeholder nye væsentlige oplysninger, hvis rigtighed så vidt muligt er godtgjort, eller der i øvrigt er særlig grund til at afvente afgørelsen af den nye ansøgning. 13. Udsættelse af straffuldbyrdelsen betinges af, at den dømte ikke begår strafbart forhold. Udsættelse kan endvidere betinges af, at den dømte i øvrigt overholder fastsatte vilkår, herunder undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen. Stk. 2. Såfremt den dømte ikke overholder de vilkår, der er fastsat for tilladelsen til udsættelse af straffuldbyrdelsen, eller nye oplysninger tilvejebringes, hvorefter den dømte, før tilladelsen blev givet, havde begået strafbart forhold, kan tilladelsen tilbagekaldes, således at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen herefter påbegyndes snarest muligt.«2. I tilknytning hertil har Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, udstedt bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) og cirkulære om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningscirkulæret) samt denne vejledning.

2 Afsnit II Udsættelse Kapitel 2 Anvendelsesområdet for reglerne om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf Sager omfattet af reglerne om udsættelse 3. Det retlige grundlag for fuldbyrdelse af fængselsstraf er en dom i en straffesag, hvor der er fastsat en ubetinget fængselsstraf eller truffet afgørelse om fuldbyrdelse heraf. Spørgsmål om udsættelse med fuldbyrdelse vil således først være aktuelt og dermed genstand for administrativ behandling når der foreligger en endelig dom. Det er endvidere en betingelse for at give tilladelse til udsættelse, at den pågældende fængselsstraf ikke er blevet iværksat endnu. Sager, der ikke er omfattet af reglerne om udsættelse 4. Reglerne om udsættelse omfatter ikke følgende ansøgninger: 1) Ansøgning om udsættelse med at fuldbyrde forvandlingsstraf for bøde (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 1, stk. 4). En sådan ansøgning skal i stedet behandles efter reglerne om henstand med betaling af bøde i bl.a. straffuldbyrdelseslovens 90, stk. 2. 2) Ansøgning om udsættelse af frihedsstraf pålagt eller idømt i militære straffesager (udsættelsesog benådningsbekendtgørelsens 17). Ansøgninger herom behandles af auditøren. 3) Ansøgning om udsættelse med at fuldbyrde fængselsstraf idømt militært personel. Kompetencen til at meddele udsættelse tilkommer rettergangschefen efter forhandling med politiet (den militære retsplejelovs 26). 5. Reglerne om udsættelse, herunder denne vejledning, finder i øvrigt ikke anvendelse i forhold til ansøgninger om udsættelse fra dømte, der er varetægtsfængslet efter endelig dom, indtil straffuldbyrdelsen kan iværksættes. Løsladelse kan i givet fald kun ske efter politiets eller rettens bestemmelse i medfør af retsplejelovens regler om varetægtsfængsling. Ansøgning om udsættelse skal derfor behandles som en anmodning om løsladelse, der skal forelægges politiet eller retten. Kapitel 3 Retningslinier for afgørelse om udsættelse Hensynene ved udsættelse 6. Efter straffuldbyrdelseslovens 10 kan justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, bestemme, at fuldbyrdelsen af en fængselsstraf eller en del af denne skal udsættes, når hensynet til den dømte, herunder dennes arbejds-, uddannelses-, familie- eller helbredsmæssige forhold, taler for det, og når hensynet til retshåndhævelsen ikke taler imod udsættelse. Ved afgørelsen af, om der bør gives tilladelse til udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf, skal der således foretages en afvejning af hensynet til den dømte, herunder dennes arbejds-, uddannelses-, familie- eller helbredsmæssige forhold, over for hensynet til retshåndhævelsen. Hensynet til retshåndhævelsen 7. Det er udgangspunktet, at hensynet til retshåndhævelsen kræver en umiddelbar fuldbyrdelse af en fængselsstraf. Der skal på den baggrund udvises større tilbageholdenhed med at tillade

3 udsættelse, jo længere fængselsstraf den dømte skal udstå, jo længere tid der er forløbet siden endelig dom, og jo længere udsættelse der søges. 8. Hvis hensynet til retshåndhævelsen herefter med vægt taler for umiddelbar udståelse, kan hensynet til den dømte, hvis et sådant hensyn har en vis styrke, efter omstændighederne medføre, at den dømte ganske vist skal påbegynde udståelsen af en del af fængselsstraffen snarest, mens fuldbyrdelsen af den resterende del af fængselsstraffen i øvrigt udsættes (opdeling). 9. Hensynet til retshåndhævelsen taler med særlig vægt imod udsættelse, hvis den dømte er straffet for forbrydelse forbundet med vold eller trussel om vold, f.eks. voldtægt eller røveri. Det samme gælder i tilfælde, hvor et særligt retshåndhævelseshensyn gør sig gældende, f.eks. ved overtrædelse af straffelovens 241 og 249 i trafikforhold, eller hvis den dømte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet eller har erkendt et nyt strafbart forhold, samt hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som må ligestilles hermed. 10. Udsættelse bør ikke tillades, hvis der er oplysninger i sagen, som indebærer, at udsættelse med fuldbyrdelsen må antages at ville opretholde, bestyrke eller skabe en risiko for unddragelse af straffens fuldbyrdelse. Hensynet til den dømte 11. Det er generelt en forudsætning for tilladelse til udsættelse, at udsættelsen efter de oplysninger, der er i sagen, kan antages at forhindre eller reducere helbredsmæssige eller sociale skadevirkninger for den dømte eller dennes familie. Hensyn, der tillægges betydelig vægt 12. Der kan forekomme hensyn af en sådan vægt, at kun modhensyn af meget betydelig vægt vil være til hinder for udsættelse. Der tages således efter praksis vidtgående hensyn til den dømtes helbred, navnlig hvis udståelsen af straffen her og nu må antages at medføre risiko for helbredsforringelse eller gribe særlig forstyrrende ind i en igangværende behandling eller rekonvalescens. Det samme gælder hensynet til hjemmeboende børn, eventuelt tillige til pleje af et alvorligt sygt familiemedlem, i tilfælde, hvor den dømte er alene om at bære forpligtelsen, eller hans tilstedeværelse i hjemmet i øvrigt er påkrævet, og et socialt netværk enten slet ikke findes eller ikke vil være i stand til at yde den nødvendige bistand under strafudståelsen. Der tages tilsvarende vidtgående hensyn i tilfælde, hvor udsættelse er nødvendig for at undgå et egentligt økonomisk sammenbrud for den dømte. Dømte, som ikke er fyldt 23 år, skal normalt have tilladelse til udsættelse, hvis dette er nødvendigt for at undgå, at den dømte mister muligheden for at gennemføre en igangværende uddannelse eller et læreforhold. Andre hensyn 13. I andre tilfælde kan forhold af betydning for den dømtes erhverv, beskæftigelse, uddannelse eller økonomi tillægges betydning, når der ikke foreligger væsentlige modhensyn, og hvis formålet normalt vil kunne opnås ved at tillade udsættelse i indtil 6 måneder, eventuelt højst indtil ca. 1 år, efter at fuldbyrdelsen kunne være iværksat. Har den dømte opnået tilladelse til at udstå straffen på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, bør udsættelse ikke tillades, hvis de forhold, der begrunder ansøgningen, vil kunne indeholdes i det aktivitetsskema, der udarbejdes for den dømte.

4 Politiet skal derfor, forinden der træffes afgørelse, i disse tilfælde indhente en udtalelse fra den afdeling af kriminalforsorgen, der skal føre tilsyn og kontrol med den dømte, jf. 1, stk. 4, i udsættelses- og benådningscirkulæret. Særligt om voldssager m.v. og voldtægtssager 14. Er den dømte straffet efter straffelovens 119, 123, 216 eller kan en ansøgning om udsættelse som altovervejende hovedregel i overensstemmelse med hidtidig praksis ikke imødekommes, medmindre ansøgningen skyldes udtalte hensyn til den dømte af den art, som med betydelig vægt taler for udsættelse, jf. pkt. 12. Udsættelse kan også ske, hvis der foreligger andre helt ekstraordinære omstændigheder. 15. Er ansøgningen begrundet med, at straffuldbyrdelse her og nu vil medføre, at den dømte mister sit arbejde eller må ophøre med sin uddannelse, bør denne kun imødekommes i de tilfælde, hvor ansættelsen eller uddannelsen skønnes at have afgørende betydning for den dømtes mulighed for at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Kapitel 4 Udformning af afgørelse om udsættelse m.v. 16. Afslag meddeles skriftligt. Afslag, herunder ansøgninger som ikke imødekommes fuldt ud, skal efter forvaltningsloven være begrundet og ledsaget af klagevejledning. Tilladelse til udsættelse skal ligeledes meddeles skriftligt. 17. Udsættelsesperioden skal i tilladelsen være afgrænset til et bestemt tidsrum (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 2, stk. 2). Er der med afsoningsinstitutionen aftalt en bestemt dato, hvor den dømte kan modtages efter udsættelsesperiodens udløb, affattes tilladelsen således, at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes præcist til den aftalte dato. Som regel affattes tilladelsen dog således, at fuldbyrdelsen udsættes til et tidspunkt efter udløbet af udsættelsesperioden (normalt den 1. eller 15. i en måned), hvor pladsforholdene i afsoningsinstitutionen tillader, at indkaldelse kan finde sted. Er der givet tilladelse til at udstå straffen på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, affattes tilladelsen således, at fuldbyrdelsen udsættes til et tidspunkt efter udløbet af udsættelsesperioden (normalt den 1. eller 15. i en måned), hvor straffen efter tilsynsmyndighedens nærmere bestemmelse vil blive iværksat. 18. Er fuldbyrdelsen kun udsat eller yderligere udsat for en del af straffen (opdeling), er det kun muligt at angive længden af den straf, den dømte skal udstå i den første periode. Reststraffetiden kan derimod ikke angives præcist, før den kan beregnes konkret, jf. strafberegningsbekendtgørelsens Tilladelse til udsættelse, der ikke er begrænset til et bestemt tidsrum, kan kun gives af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, i tilfælde, hvor den dømte er ramt af en alvorlig lidelse (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 4). 20. Udsættelse af straffuldbyrdelsen betinges efter straffuldbyrdelseslovens 13, stk. 1, af, at den dømte ikke begår strafbart forhold. Udsættelse kan endvidere betinges af, at den dømte i øvrigt overholder fastsatte vilkår, herunder undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen. Det skal således anføres i tilladelsen, at den er betinget af, at den dømte ikke begår strafbart forhold i udsættelsesperioden.

5 21. Der kan fastsættes andre vilkår, som den dømte skal overholde i udsættelsesperioden. Vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen kan kun fastsættes efter aftale med vedkommende afdeling. Er udsættelse givet af hensyn til den dømtes arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige forhold, skal den dømte normalt gøres bekendt med, at tilladelsen bortfalder, hvis arbejds- eller uddannelsesforholdet ophører. Kapitel 5 Tilbagekaldelse af tilladelse til udsættelse Generelt om tilbagekaldelse 22. Virkningen af, at en tilladelse til udsættelse bliver tilbagekaldt, er, at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen herefter skal påbegyndes snarest muligt. 23. Efter straffuldbyrdelseslovens 13, stk. 2, kan en tilladelse til udsættelse tilbagekaldes, hvis den dømte ikke overholder de vilkår, der er fastsat for tilladelsen til udsættelse af straffuldbyrdelsen, eller hvis nye oplysninger tilvejebringes, hvorefter den dømte, før tilladelsen blev givet, havde begået strafbart forhold. Afgørelsen træffes på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Vurderingen foretages på tilsvarende måde som anført i pkt Politiet træffer afgørelsen i 1. instans, også i tilfælde hvor tilladelse til udsættelse er givet af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Er afgørelsen truffet efter udsættelses- eller benådningsbekendtgørelsens 3 om foreløbig udsættelse med henblik på eventuel efterfølgende benådning, skal sagen dog forelægges for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, til afgørelse. Er der fastsat vilkår om tilsyn, skal forelæggelse ske gennem den afdeling af kriminalforsorgen, der fører tilsynet med den dømte. 25. Tilbagekaldelse skal ske skriftligt. Afgørelsen skal efter forvaltningsloven være begrundet og ledsaget af klagevejledning. Særligt om tilbagekaldelse på grund af strafbart forhold 26. Også i tilfælde, hvor den dømte begår strafbart forhold i udsættelsesperioden, skal der foretages en konkret vurdering af, om tilladelsen til udsættelse skal tilbagekaldes, men det nye strafbare forhold medfører, at hensynet til retshåndhævelsen nu må tillægges yderligere vægt. Hensynet til retshåndhævelsen vil derfor typisk medføre tilbagekaldelse. Er udsættelsen sket på grund af hensyn til den dømte, som tillægges betydelig vægt, jf. pkt. 12, bør der dog udvises tilbageholdenhed med at tilbagekaldelse i tilfælde, hvor et sådant hensyn fortsat er aktuelt. 27. Sigtelse for nyt strafbart forhold, der medfører varetægtsfængsling, vil typisk bevirke, at udsættelsen ikke længere tjener det formål, som oprindeligt begrundede den. I så fald kan politiet træffe afgørelse om, at tilladelsen til udsættelse betragtes som bortfaldet. Kapitel 6 Opsættende virkning af ansøgning om udsættelse eller benådning Virkningen af, at en ansøgning har eller tillægges opsættende virkning 28. I de tilfælde, hvor en ansøgning om udsættelse eller benådning har eller tillægges opsættende virkning, skal straffuldbyrdelsen udsættes, indtil der er truffet afgørelse i sagen, jf. straffuldbyrdelseslovens 12.

6 Iværksættelse af straffuldbyrdelsen må således ikke finde sted, før der er truffet afgørelse i sagen om udsættelse eller benådning. Er den dømte blevet indkaldt til udståelse af sin fængselsstraf, bortfalder indkaldelsen, hvis den dømte ikke inden datoen for fremmøde har fået meddelelse om, at der er truffet afgørelse i sagen om udsættelse eller benådning (iværksættelsesbekendtgørelsens 10). Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor den dømte har fået tilladelse til udståelse af straffen på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a. Tilfælde, hvor en ansøgning altid har eller skal tillægges opsættende virkning 29. Efter straffuldbyrdelseslovens 12, stk. 1, er der 2 betingelser, som skal være opfyldt, for at en ansøgning automatisk - har opsættende virkning. Den ene betingelse er, at den dømte er på fri fod (pkt. 30), og den anden betingelse er, at ansøgningen skal være indgivet rettidigt (pkt ). En ansøgning fra en dømt, der tidligere har fået straffuldbyrdelsen udsat eller har fået afslag på en ansøgning om udsættelse eller benådning, skal kun tillægges opsættende virkning, hvis betingelserne efter straffuldbyrdelseslovens 12, stk. 2, er opfyldt (pkt ). Endelig findes der i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 6-7 regler om opsættende virkning i forskellige tilfælde (pkt og 40-44). Betingelsen om, at den dømte skal være på fri fod 30. Som anført er det en betingelse, at den dømte er på fri fod. Er den dømte varetægtsfængslet i anledning af en sigtelse for et nyt strafbart forhold, er betingelsen opfyldt fra det tidspunkt, hvor den pågældende måtte blive løsladt efter politiets eller rettens bestemmelse. Spørgsmålet om opsættende virkning bortfalder dog, hvis der til den tid er truffet afgørelse i sagen. Udstår den dømte allerede fængselsstraf i anledning af en anden straffesag, har en ansøgning om udsættelse vedrørende den nye dom ikke opsættende virkning på iværksættelsen af straffuldbyrdelsen. Betingelsen om, at ansøgningen skal være rettidig 31. Reglerne om, i hvilke tilfælde en ansøgning er indgivet rettidigt, findes i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 5, stk. 2-4, som er nærmere omtalt i pkt En ansøgning skal normalt være modtaget hos politiet eller i Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, senest 20 dage før datoen for fremmøde (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 5, stk. 2). Fristen for rettidig ansøgning har selvsagt kun betydning i tilfælde, hvor den dømte har modtaget indkaldelsen til udståelse af sin fængselsstraf. Under hensyn til, at den dømte normalt indkaldes med et varsel på mindst 1 måned (iværksættelsesbekendtgørelsens 12, stk. 1), vil der i almindelighed være tilstrækkelig tid til inden datoen for fremmøde - at træffe afgørelse i sagen, også i tilfælde hvor politiets afgørelse påklages til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Tilsvarende gør sig gældende i tilfælde, hvor den dømte har fået tilladelse til at udstå straffen på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, idet den dømte normalt tilsiges med en frist på mindst 1 måned før datoen for fuldbyrdelsens iværksættelse. Fristen for rettidig ansøgning er 7 dage, hvis den dømte er straffet for vold m.v. eller voldtægt (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 5, stk. 3, nr. 1). Fristen er også 7 dage, hvis den dømte i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste efter straffelovens 64 er idømt ubetinget fængselsstraf, hvis den dømte har overtrådt vilkår for betinget dom, og der i den anledning er truffet afgørelse om ubetinget fængselsstraf, eller hvis den dømte inden fuldbyrdelsens iværksættelse har fået tilbagekaldt en tilladelse til at udstå straffen på bopælen under intensiv

7 overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 5, stk. 3, nr. 2-4). Baggrunden for den korte frist er, at den dømte i disse tilfælde kan indkaldes til udståelse af sin fængselsstraf med et varsel på mindst 10 dage (iværksættelsesbekendtgørelsens 12, stk. 2-3). 33. Hvis politiets afgørelse om udsættelse påklages til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, har klagen opsættende virkning, hvis den er modtaget hos politiet eller i Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, senest 10 dage efter, at politiets afgørelse er meddelt den dømte. I de tilfælde, der er nævnt i pkt. 32, 2. afsnit, er fristen for klage dog 3 hverdage (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 5, stk. 4). Det er endvidere en betingelse, at ansøgningen oprindeligt havde opsættende virkning. Ved almindelig postforsendelse anses afgørelsen normalt for at være kommet frem til den dømte den første hverdag efter afleveringen til postvæsenet, forudsat at forsendelsen i øvrigt er indleveret rettidigt og frankeret korrekt, og at den ikke efterfølgende kommer retur fra postvæsenet. Fristen for rettidig klage begynder at løbe fra den dag, hvor afgørelsen herefter må antages at være kommet frem til den dømte eller til den, som handler på den dømtes vegne, f.eks. pårørende eller den dømtes advokat. Opsættende virkning i tilfælde, hvor den dømte tidligere har fået udsættelse eller afslag på udsættelse eller benådning 34. Har den dømte tidligere fået straffuldbyrdelsen udsat eller har fået afslag på en ansøgning om udsættelse eller benådning, skal politiet kun udsætte straffuldbyrdelsen efter straffuldbyrdelseslovens 12, stk. 2, under behandlingen af den nye ansøgning, når denne indeholder nye væsentlige oplysninger, hvis rigtighed så vidt muligt er godtgjort, eller der i øvrigt er særlig grund til at afvente afgørelsen af den nye ansøgning. Det er således udgangspunktet, at hvis der tidligere er truffet afgørelse om udsættelse eller benådning vedrørende en fængselsstraf (eventuelt flere fængselsstraffe), har en ny ansøgning ikke opsættende virkning. 35. Selv om en ny ansøgning således som udgangspunkt ikke automatisk har opsættende virkning, kan en ny ansøgning efter en konkret vurdering tillægges opsættende virkning, men kun hvis samtlige af følgende betingelser er opfyldt: 1) Ansøgningen skal indeholde nye oplysninger. 2) De nye oplysninger skal være væsentlige. 3) Rigtigheden af de nye oplysninger skal så vidt muligt være godtgjort. 36. Enhver oplysning, som ikke tidligere er indgået i sagen, er ny, men oplysningen vil normalt kun kunne anses som væsentlig, hvis den må antages at have en sådan betydning for sagen, at udsættelse eller benådning som følge heraf vil blive imødekommet. Dette vil som regel kun være tilfældet, når der efterfølgende er indtrådt uforudsete omstændigheder, f. eks. sygdom eller forhold, der berører hensynet til børn eller andre, som tilhører husstanden, og som den dømte tager vare på. Herudover skal oplysningen så vidt muligt være godtgjort. 37. En ny ansøgning kan efter en konkret vurdering også tillægges opsættende virkning, hvis der i øvrigt er særlig grund til at afvente afgørelsen af den nye ansøgning. Der er kun tale om en begrænset adgang til for politiet at beslutte, at en ansøgning skal tillægges opsættende virkning. Opsættende virkning i tilfælde, hvor der rejses spørgsmål om eventuel ventetidsbenådning 38. Tager politiet spørgsmålet om eventuel benådning efter udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 15 (de såkaldte ventetidsbenådninger) op, har det opsættende

8 virkning for iværksættelsen af straffuldbyrdelsen (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen 6). Det gælder, hvad enten den dømte ansøger om benådning begrundet med den lange ventetid på at blive indkaldt til strafudståelse, eller politiet tager spørgsmålet op af egen drift. Opsættende virkning af ansøgning om fritagelse for forvandlingsstraf for bøde 39. Indgives der ansøgning om fritagelse for at udstå forvandlingsstraf for bøde på grund af den pågældendes helbredsforhold, har det altid opsættende virkning for straffuldbyrdelsen, medmindre den pågældende tidligere har fået afslag på en ansøgning om fritagelse (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 7). Det er således udgangspunktet, at hvis der tidligere er givet afslag på fritagelse for at udstå forvandlingsstraf, har en ny ansøgning ikke opsættende virkning. Den nye ansøgning skal dog tillægges opsættende virkning i samme omfang som, hvis der havde været tale om en ny ansøgning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf, jf. herved pkt Opsættende virkning i særlige tilfælde 40. Spørgsmål om opsættende virkning i andre tilfælde end dem, der er nævnt i pkt , behandles af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 9). Politiet har således ikke adgang til at tillægge andre ansøgninger fra den dømte opsættende virkning. Hvis det måtte forekomme velbegrundet at tillægge en ansøgning opsættende virkning, skal politiet forelægge sagen for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. 41. Straffuldbyrdelsen skal herefter ikke afvente behandlingen af klager til f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller til andre nationale eller internationale organer, der ikke indgår som led i den almindelige forvaltningsproces, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det vil i særlige tilfælde kunne forekomme, at Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, træffer bestemmelse om, at en klage til Folketingets Ombudsmand eller anlæg af retssag skal tillægges opsættende virkning således, at straffuldbyrdelsen udsættes, indtil ombudsmandens udtalelse eller dommen foreligger. 42. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, vil desuden i særlige tilfælde kunne bestemme, at straffuldbyrdelsen udsættes, mens formodede forudgående sagsbehandlingsfejl klarlægges, eller hvis der er grund til at afvente en afgørelse om eventuel anbringelse af den dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus efter straffuldbyrdelseslovens Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, kan endvidere bestemme, at en ansøgning om udsættelse eller benådning, der ikke er indgivet rettidigt undtagelsesvis tillægges opsættende virkning. Dette vil især komme på tale, hvis den sene indgivelse af ansøgningen er undskyldelig, eller der er indtrådt uforudsete omstændigheder af en sådan betydning for sagen, at udsættelse eller benådning som følge heraf vil blive imødekommet. 44. Træffer Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, bestemmelse om fuldbyrdelsens udsættelse, vil politiet blive underrettet herom (udsættelses- og benådningscirkulærets 7, stk. 2). Er der givet tilladelse til udståelse af straffen på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, vil den afdeling af kriminalforsorgen, der skal føre tilsyn og kontrol med den dømte blive underrettet herom (udsættelses- og benådningscirkulærets 7, stk. 3).

9 Kapitel 7 Opsættende virkning af ansøgning om anketilladelse Opsættende virkning efter rettens bestemmelse 45. I nogle tilfælde kan en dom i en straffesag kun ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Dette gælder visse byretsdomme, jf. retsplejelovens 962, stk. 3, samt landsrettens domme i ankesager, jf. retsplejelovens 966, stk. 1. Når der er indgivet ansøgning om anketilladelse, kan henholdsvis landsrettens præsident eller Højesteret beslutte, at fuldbyrdelsen af dommen skal udsættes eller standses, jf. retsplejelovens 962, stk. 4, og retsplejelovens 966, stk. 2. Opsættende virkning efter politiets bestemmelse 46. Som oftest vil det imidlertid være mest praktisk, at politiet selv træffer afgørelse om at udsætte eller standse straffuldbyrdelsen, når der er ansøgt om anketilladelse, således at dette spørgsmål ikke behøver at blive forelagt retten. 47. Procesbevillingsnævnets afgørelse vil i mange tilfælde foreligge, inden iværksættelsesproceduren må forventes at være afsluttet. Der vil i sådanne tilfælde ikke være anledning til særlige foranstaltninger inden Procesbevillingsnævnets afgørelse foreligger. Kun når afgørelsen undtagelsesvis ikke er eller kan forventes at være truffet inden datoen for den dømtes fremmøde i afsoningsinstitutionen, skal der tages stilling til, hvorvidt straffuldbyrdelsen skal udsættes, indtil Procesbevillingsnævnets afgørelse foreligger. Afgørelsen bør da normalt gå ud på, at fuldbyrdelsen udsættes, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Træffer politiet undtagelsesvis beslutning om, at fuldbyrdelsen ikke skal udsættes, skal politiet vejlede den dømte om muligheden for at indgive ansøgning herom til landsrettens præsident eller Højesteret. Tilsvarende gælder, hvis der er givet tilladelse til udståelse af straffen på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, når afgørelsen undtagelsesvis ikke er eller kan forventes at være truffet, inden den meddelte dato for fuldbyrdelsens iværksættelse. 48. Udstår den dømte allerede fængselsstraf, eller er den dømte varetægtsfængslet efter endelig dom, indtil straffuldbyrdelsen kan iværksættes, skal straffuldbyrdelsen ikke udsættes, men den dømte skal vejledes om muligheden for at indgive ansøgning til landsrettens præsident eller Højesteret om standsning af fuldbyrdelsen. 49. Der er næppe hjemmel til administrativt at suspendere en ved dom fastsat frakendelse af førerretten eller andre rettighedsfrakendelser. I disse tilfælde må den dømte vejledes om muligheden for at indgive ansøgning til landsrettens præsident eller Højesteret. Særligt om politiets bestemmelse i voldssager m.v. 50. Er den dømte straffet for overtrædelse af straffelovens 119, 123, 216 eller , og er der ikke reel udsigt til, at en ansøgning om 3.-instansbevilling fra den dømte imødekommes, og at Højesteret i givet fald ville ændre sanktionsfastsættelsen, bør ansøgningen normalt ikke tillægges opsættende virkning. Den dømte skal vejledes om muligheden for at indgive ansøgning til landsrettens præsident eller Højesteret om standsning af fuldbyrdelsen.

10 Afsnit III Benådning Kapitel 8 Anvendelsesområdet for reglerne om den administrative behandling af sager om benådning Sager omfattet af reglerne om den administrative behandling af sager om benådning 51. Efter grundlovens 24 kan kongen benåde for straf. Benådning sker ved kongelig resolution efter indstilling fra Justitsministeriet, medmindre der er tale om at eftergive frihedsstraffe på indtil 40 dage, eller om at imødekomme en ansøgning om, at en uforskyldt varetægtsperiode, i stedet for at udløse erstatning efter retsplejelovens 1018 a, bringes til afkortning i en ikke fuldbyrdet frihedsstraf. I disse tilfælde er Justitsministeriet generelt blevet bemyndiget til at træffe afgørelse om benådning (ved henholdsvis kongelig resolution af 24. juni 1975 og kongelig resolution af 26. august 1981). Afslag på benådning gives derimod uden forelæggelse for regenten. Finder Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, at benådning bør afslås, får ansøgeren derfor meddelelse om, at der ikke vil blive søgt udvirket benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 12, stk. 2). Sager, der ikke er omfattet af reglerne om den administrative behandling af sager om benådning 52. Reglerne om den administrative behandling af sager om benådning omfatter ikke følgende ansøgninger: 1) Ansøgning om benådning for straf pålagt i militære straffesager (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 17). 2) Ansøgning om fritagelse for at udstå forvandlingsstraf for bøde i andre tilfælde end, hvor ansøgningen er begrundet i hensynet til den pågældende helbredsforhold (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, 2. pkt.). Kapitel 9 Benådningsgrunde 53. I det omfang der ved kongelig resolution er givet bemyndigelse til det, træffes afgørelse om benådning af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Spørgsmål om, hvorvidt der i andre tilfælde bør søges udvirket benådning, behandles også af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. 54. Benådning sker efter ansøgning på grundlag af en helt individuel vurdering. Efter praksis sker der kun benådning i helt ekstraordinære tilfælde. 55. Benådning vil ofte være helbredsbetinget, navnlig f.eks. i tilfælde hvor iværksættelse af straffuldbyrdelsen skønnes at ville medføre en væsentlig risiko for alvorlig helbredsforringelse. 56. Humanitetshensyn kan i visse tilfælde medføre benådning, selv om der ikke er risiko for alvorlig helbredsforringelse, f.eks. hvor den dømte eller dennes ægtefælle lider af en fremskreden uhelbredelig lidelse, eller hvor omfanget af den omsorg og pleje, en dømt skal yde et barn eller en ægtefælle, som har en kronisk lidelse, langt overstiger, hvad der normalt kræves af forældre eller ægtefælle. Humanitetshensyn kan desuden medføre benådning for dømte, der er folkepensionister eller har en tilsvarende alder, i tilfælde, hvor den dømtes ægtefælle lider af en uhelbredelig sygdom,

11 og det derved søges undgået, at ægtepar efter et livslangt samliv kommer til at leve den sidste tid adskilt fra hinanden. 57. Alderdomsbetinget benådning forekommer som følge af den dømtes - usædvanligt høje - alder, eller i tilfælde, hvor den dømte er noget ældre end 70 år samtidig med, at afsoning på grund af den dømtes helbred må antages at blive særlig belastende. 58. Efter praksis sker der desuden benådning i særlige tilfælde, hvor en igangværende resocialisering bringes i fare, fordi fortiden kaster skygger ind i en ny, ellers kriminalitetsfri tilværelse. Det kan være et gammelt forhold, som ikke tidligere er kommet frem til domfældelse, eller der kan henstå en gammel frihedsstraf, som ikke er blevet fuldbyrdet. Der kan eventuelt også i løbet af en ellers positiv udvikling være tale om et enkeltstående, mindre alvorligt tilbagefald. Der stilles i praksis bl.a. følgende strenge krav: 1) Der skal være klare tegn på en positiv, radikal social forandring i den dømtes tilværelse. 2) Stabiliseringen skal bygge på forhold, som tyder på en varig forandring. 3) Den dømte skal i et tidsrum på hen imod 1½ år ikke have begået strafbart forhold, og recidivrisikoen skal bedømmes som ringe. 4) Den dømte skal i yderligere 1 år have været undergivet tilsyn af kriminalforsorgen. Den dømte må herunder fortsat ikke have begået strafbart forhold. 5) Efter 1 års betinget udsættelse indhenter Justitsministeriet udtalelse fra tilsynsmyndigheden om forløbet af udsættelsesperioden. Hvis udsættelsesperioden er forløbet tilfredsstillende, og den dømte ikke har begået nyt strafbart forhold, vil Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, men altså først på dette tidspunkt, søge udvirket benådning. 59. Har den dømte været varetægtsfængslet under sagen, skal der ske afkortning i den idømte straf efter reglerne i straffelovens 86. I tilfælde, hvor den dømte forud fra strafudståelsen uforskyldt har været varetægtsfængslet i en anden sag, er der derimod ikke hjemmel til afkortning. Den dømte har derimod et erstatningskrav, jf. retsplejelovens 1018 a. Hvis den dømte ønsker det, vil det ofte være hensigtsmæssigt at lade den dømte give afkald på en sådan erstatning mod til gengæld ved strafeftergivelse (benådning) at få afkortet frihedsberøvelsen i den straf, den dømte skal eller er ved at udstå. 60. Er der konstateret fejl ved strafudmålingen, f.eks. fordi straffen urigtigt er blevet udmålt som fællesstraf, eller er straffelovens 89 a ved en fejl ikke blevet bragt i anvendelse, kan der - under forudsætning af, at retten og normalt også anklagemyndigheden anbefaler det ske benådning for det antal dage, straffen uberettiget er blevet forhøjet. 61. Endelig forekommer der såkaldt ventetidsbetingede benådninger. Det er her forældelseslignende hensyn, der har ført til en praksis, hvorefter dømte, som uden at der har foreligger hindringer, der skyldes den dømtes forhold, som ved en fejl eller som på grund af manglende plads har afventet indkaldelse til udståelse af sin fængselsstraf så længe, at det ikke forekommer rimeligt. Politiet skal af egen drift rejse spørgsmålet, hvis ventetiden efter reglerne i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 15 kan beregnes til mindst 1 år og 6 måneder, og den dømte i det nævnte tidsrum ikke er blevet straffet for et ikke bagatelagtigt forhold. Ved vurderingen af spørgsmålet om benådning, tillægges det bl.a. vægt, hvis den dømte efter det nævnte tidsrum har begået yderligere ligeartet strafbart forhold. Kapitel 10 Politiets sagsbehandling 62. Ansøgning om benådning skal indgives til politiet, som foretager den indledende administrative behandling af sagen (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 10, stk. 1).

12 Udstår den dømte sin fængselsstraf, skal ansøgningen i stedet indgives til afsoningsinstitutionen. Hvis den dømte er udstationeret til eller anbragt i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, indgives ansøgningen til den institution, hvorfra den dømte er udstationeret, eller til den dømtes moderinstitution. Udstår den dømte straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, indgives ansøgningen til den afdeling af kriminalforsorgen, der fører tilsyn og kontrol med den dømte (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 11). 63. Når politiet har modtaget en ansøgning om benådning, forberedes sagen normalt ved, at politiet optager politirapport på grundlag af en afhøring af den dømte (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 10, stk. 3). Politiet bør endvidere opfordre den dømte til at søge at fremskaffe de dokumenter, som kan tjene til at belyse de forhold, der begrunder ansøgningen. Anføres helbredsforhold som begrundelse for ansøgningen, skal politiet opfordre den dømte til at fremskaffe en udtalelse fra den praktiserende læge, eventuelt fra hospital hvor den dømte har været indlagt. Derimod skal den dømte normalt ikke på dette stadium af sagsbehandlingen opfordres til at indhente speciallægeerklæring. Politiet bør desuden, hvis det er relevant og med fornødent samtykke fra den dømte, indhente erklæring fra de sociale myndigheder om forholdene for den dømtes børn. 64. Selv om det ikke findes påkrævet at optage egentlig politirapport, skal politiet altid opfordre den dømte til at oplyse, om fuldbyrdelsen af fængselsstraffen ønskes udsat, hvis ansøgningen om benådning afslås (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 10, stk. 4). Den dømte skal ligeledes altid opfordres til at underskrive samtykkeerklæring (udsættelses- og benådningscirkulærets 10, stk. 2). 65. Det vil normalt være en forudsætning for benådning, at den dømte forinden betaler en bøde til statskassen (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 13). Bøden beregnes på grundlag af den dømtes aktuelle bruttoindkomst. Anbefaler politiet benådning, skal den dømte derfor opfordres til at give oplysninger om sin aktuelle bruttoindkomst, samt dokumentere denne ved lønseddel, regnskab eller lignende. Det er ikke nødvendigt at indhente andre oplysninger om den dømtes økonomiske forhold. Om beregningen af bødens størrelse henvises til bilaget til denne vejledning. Der skal dog ikke betales bøde, når der ved strafeftergivelse sker afkortning i stedet for udbetaling af erstatning som nævnt i pkt. 59. Ved ventetidsbetinget benådning som nævnt i pkt. 61 skal den dømte heller ikke betale en bøde for at blive benådet. 66. Når politiet af egen drift rejser spørgsmål om eventuel ventetidsbetinget benådning, jf. pkt. 61, og er den dømte sigtet for et strafbart forhold, bør den dømte have lejlighed til at udtale sig om sigtelsen, herunder om den pågældende over for politiet har erkendt sig skyldig i forholdet. Den dømte bør i øvrigt altid underrettes om, at politiet forelægger spørgsmålet om eventuel ventetidsbetinget benådning for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. 67. Sagen skal sendes videre til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, på den måde, som fremgår af udsættelses- og benådningscirkulærets Er en ansøgning kun delvis begrundet i hensynet til den dømtes helbredsforhold, men f.eks. i øvrigt er begrundet med den dømtes høje alder, eller hvor der foreligger et humanitetshensyn, der må antages at kunne medføre benådning, skal sagen sendes til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, i overensstemmelse med udsættelses- og benådningscirkulærets 11, stk. 3, dvs. gennem retten og anklagemyndigheden. Det er kun i tilfælde, hvor ansøgningen altovervejende er begrundet i hensynet til den dømtes helbredsforhold, hvor politiet finder det åbenbart, at ansøgning skal afslås, at sagen kan sendes direkte til direktoratet, eller hvor der er tale om ventetidsbetinget benådning (udsættelses- og benådningscirkulærets 11, stk. 1-2, og 12, stk. 1).

13 68. Ved sagens fremsendelse til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, skal ansøgningen og eventuelle erklæringer, politirapport, samtykkeerklæring m.v. samt straffesagens akter være vedlagt (udsættelses- og benådningscirkulærets 10, stk. 3). For så vidt angår straffesagens akter skal det dog understreges, at det i mange tilfælde uanset cirkulærets 10, stk. 3 - vil være tilstrækkeligt at medsende domsudskrift. Er den dømte indkaldt til udståelse af sin fængselsstraf, skal der medsendes kopi af indkaldelsesbrevet. Kapitel 11 Fritagelse for forvandlingsstraf for bøde 69. En ansøgning om at blive fritaget for at udstå forvandlingsstraf for bøde skal kun behandles efter udsættelses- og benådningsreglerne, hvis ansøgningen er begrundet i hensynet til den pågældendes helbredsforhold (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 16, stk. 1). Det er selvsagt en betingelse, at der er truffet afgørelse om, at forvandlingsstraf skal træde i stedet for bøde, samt at den afgørelse fastholdes. 70. Er ansøgningen begrundet med andet end den dømtes helbred, skal den behandles efter reglerne i bødebekendtgørelsens kapitel 7 om eftergivelse af bøde. 71. Er der ikke truffet afgørelse om, at forvandlingsstraf skal træde i stedet for bøde, eller bliver afgørelsen ikke fastholdt, behandles ansøgningen efter reglerne om eftergivelse af bøde som nævnt i pkt Er en ansøgning begrundet både i hensynet til den dømtes helbredsforhold og med andet, behandles den først efter reglerne om eftergivelse af bøde som nævnt i pkt. 70. Får den pågældende afslag på eftergivelse, behandles ansøgningen derefter efter reglerne om fritagelse for at skulle udstå forvandlingsstraffen som nævnt pkt. 69. Kapitel 12 Afgørelsen om benådning Betinget strafeftergivelse 73. Inden der træffes afgørelse om benådning, vil der normalt blive stillet krav om, at den dømte skal betale en bøde (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 13). Det sker på den måde, at den dømte får et tilsagn om, at Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, vil træffe bestemmelse om eller søge udvirket benådning, hvis der inden en fastsat frist, normalt på 3 måneder, betales en bøde. Bødens størrelse fastsættes efter de retningslinjer, der er nævnt bilaget til denne vejledning. Den dømte skal dog ikke betale en bøde i de tilfælde, som er omtalt i pkt , og heller ikke, hvis der fastsættes andre vilkår end vilkåret om ikke at begå strafbart forhold (pkt. 76.). 74. Benådning vil som regel altid ske som en betinget strafeftergivelse således, at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år, hvis den dømte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 14, stk. 1, 1. pkt.). 75. Det fastsættes som vilkår for betinget benådning, at bestemmelserne i straffelovens 40, stk. 1-5, eller 42 finder tilsvarende anvendelse som ved prøveløsladelse fra fængsel, jf. straffelovens 43. Det betyder, at det ved domfældelse for strafbart forhold, begået i prøvetiden, må forventes, at den straf, som den pågældende er betinget benådet for, vil få indflydelse på udmålingen af den nye straf, som retten fastsætter. Retten kan f.eks. vælge at idømme en længere fælles straf for den

14 tidligere og den nye lovovertrædelse, eller f.eks. fastsætte en straf for den nye lovovertrædelse og forlænge prøvetiden for den betingede benådning. 76. Der kan fastsættes andre vilkår, herunder at den dømte undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen. Hvis den dømte overtræder sådanne vilkår, kan Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, tildele advarsel eller ændre vilkårene. Under særlige omstændigheder kan Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, bestemme (gen)indsættelse til udståelse af (rest)straffen. 77. Er der fastsat vilkår om undergivelse af tilsyn, sender Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, afgørelsen til den afdeling af kriminalforsorgen, hvor den dømte bor eller opholder sig, med anmodning om, at afgørelsen forkyndes m.v. for den dømte. Ubetinget strafeftergivelse 78. Benådning, der sker ved afkortning i stedet for erstatning, jf. pkt. 59, eller som følge af fejl ved strafudmålingen, jf. pkt. 60, gøres ikke betinget. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen giver da den dømte meddelelse om, at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen, eller eventuelt en nærmere fastsat del heraf, bortfalder. 79. Afgørelsen sendes til forkyndelse ved politiets foranstaltning, medmindre den dømte opholder sig i fængsel eller arresthus, eller ansøgningen kommer fra den dømtes advokat, der i så fald underrettes på den dømtes vegne om afgørelsen. 80. Vejledning nr. 70 af 16. maj 2001 om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) bortfalder. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen den 28. juni 2005 William Rentzmann / Jakob Schiøler

15 Bilag Fastsættelse af størrelsen af en bøde som betingelse for benådning 1. Skal der som forudsætning for betinget benådning betales en bøde, fastsættes bødens størrelse efter den dømtes aktuelle bruttoindkomst. Har den dømte egenindtægt, indgår ægtefælles/samlevers indkomst ikke i beregningen. For selvstændige erhvervsdrivende fastsættes bøden på grundlag af virksomhedens resultat i det seneste årsregnskab, fratrukket erhvervsrenter og eventuel løn til medhjælpende ægtefælle. 2. Hvis den eneste indtægt er en social ydelse, bortset fra højeste førtidspension, fastsættes bøden til kr. Det samme gælder dømte med en årlig bruttoindkomst, som er mindre end kr. 3. Har den dømte ikke selv nogen egentlig egenindtægt, men forsørges af medlem(mer) af husstanden, fastsættes bøden til kr., dog ikke højere end hvad husstandsindkomsten i øvrigt ville medføre. Ved høje ægtefælleindkomster (mere end kr. om året) beregnes bøden dog på grundlag af en fjerdedel af ægtefællens bruttoindkomst. 4. I andre tilfælde fastsættes bøden efter følgende formel: Bøden i kr. = kr * (bruttoindkomsten ) / kr. Det herved fremkomne beløb rundes ned til nærmeste hele multiplum af kr. Bruttoindkomst Bøde kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. : : Og så videre.

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 67 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 5. november 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-733-0022 Dok.: CHA21285 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1157 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-181 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 7 CIR nr 90 af 16/06/1999 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-07-1999 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften CIS nr 55 af 12/06/2002 Oversigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND Rapport om undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre J.nr. 2003-3284-980 I N D H O L D

FOLKETINGETS OMBUDSMAND Rapport om undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre J.nr. 2003-3284-980 I N D H O L D I N D H O L D 1. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE... s. 4 2. KARAKTERISTIK AF DET UDVALGTE OMRÅDE...s. 8 2.A. Regelgrundlaget...s. 8 2.B. Særligt om administrationen af området...s.

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 6 CIR nr 132 af 03/10/1997 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-10-1997 Justitsministeriet Accession C19970013209 Entydig dokumentidentifikation CR045506 Dato for førstegangsindlæggelse 15-03-1998

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 3. september 2014 Kontor: Budget- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Reorganisering af kriminalforsorgen)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Reorganisering af kriminalforsorgen) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. marts 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Klaus Toftgaard Sagsnr.: 2013-1922-0018 Dok.: 1112386 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere