U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)"

Transkript

1 Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: Dok.: U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013, som ændret senest ved lov nr. 85 af 28. januar 2014, foretages følgende ændring: 1. I 9, stk. 16, 1. pkt., ændres land til: land,. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. En udlænding, der i perioden fra og med den 1. juli 2004 til og med den 19. juni 2012 er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, under henvisning til, at der ikke var grundlag for en vellykket integration her i landet, jf. udlændingelovens 9, stk. 16, eller har fået afvist en ansøgning om opholdstilladelse efter 9, stk. 1, nr. 2, under henvisning til, at udlændingen ikke havde lovligt ophold her i landet, havde fået fastsat en udrejsefrist eller havde en anden an- Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 søgning om opholdstilladelse under behandling, jf. udlændingelovens 9, stk. 21, kan få sin sag genoptaget, hvis udlændingen 1) i det væsentlige har opholdt sig i her i landet i perioden fra afslaget eller afvisningen af ansøgningen og indtil det fyldte 18. år eller, hvis udlændingen er under 18 år, indtil tidspunktet for indgivelsen af anmodning om genoptagelse, 2) ikke er udvist ved dom for strafbart forhold begået her i landet eller er idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet, 3) ikke efter det fyldte 18. år har fået dækket udgifter til underhold efter udlændingelovens 42 a, stk. 2, og 4) indgiver anmodning om genoptagelse senest den 1. januar Stk. 3. Ved behandlingen af sager, der genoptages efter stk. 2, finder udlændingelovens 9, stk. 16, anvendelse. Det skal ved vurderingen indgå, om udlændingen på tidspunktet for indgivelsen af anmodningen om genoptagelse var velintegreret i det danske samfund. Stk. 4. Hvis en sag genoptages efter stk. 2, finder udlændingelovens 9, stk. 21, ikke anvendelse. Stk. 5. En anmodning om genoptagelse, jf. stk. 2, kan tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, hvis særlige grunde taler derfor. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2

3 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 2. Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn 2.1. Gældende ret 2.2. Lovforslagets udformning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder mv. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen indgik den 19. marts 2014 en aftale med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om at gennemføre en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at der gives mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn. Aftalen blev indgået på baggrund af, at aftaleparterne har noteret sig, at der er en gruppe børn og unge, som har fået afslag efter de tidligere gældende regler om familiesammenføring med børn, og som på trods heraf er blevet i Danmark i en årrække og er blevet velintegrerede i det danske samfund. Aftaleparterne finder, at disse børn og unge som udgangspunkt ikke kan bebrejdes den vanskelige situation, de er kommet i, da det først og fremmest skyldes deres forældre, at børnene og de unge har opholdt sig i Danmark uden opholdstilladelse. Aftaleparterne er derfor enige om, at denne særlige gruppe af børn og unge skal have mulighed for at få genoptaget og behandlet deres sag efter de mere lempelige regler om familiesammenføring med børn, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i Aftaleparterne er endvidere enige om, at en sag kun skal kunne genoptages, hvis barnet eller den unge har fået afslag efter de regler om familiesammenføring med børn, som var gældende i perioden fra og med 1. juli 2004 og indtil lov nr. 566 af 18. juni 2012 trådte i kraft den 20. juni 2012, og i det væsentlige har opholdt sig her i landet i perioden fra afslaget og 3

4 indtil det fyldte 18. år eller hvis den pågældende er under 18 år i det væsentlige har opholdt sig her i landet indtil tidspunktet for indgivelse af anmodning om genoptagelse. Der bør endvidere stilles krav om, at barnet eller den unge ikke er blevet udvist for kriminalitet eller idømt betinget eller ubetinget fængsel, og at udlændingen ikke efter det fyldte 18. år har modtaget ydelser til underhold i medfør af udlændingelovens 42 a, stk. 2. Desuden fastsættes en frist for indgivelse af ansøgning om genoptagelse på 6 måneder fra lovens ikrafttræden. Aftaleparterne er endvidere enige om, at sager, der genoptages, skal behandles efter de regler om familiesammenføring med børn, som blev indført med ikrafttræden den 20. juni 2012, jf. lov nr. 566 af 18. juni 2012, og det skal indgå, om barnet eller den unge i dag er velintegreret i Danmark. Formålet med lovforslaget er at gennemføre den politiske aftale. 2. Genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn 2.1. Gældende ret Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, kan der gives opholdstilladelse til et ugift mindreårigt barn under 15 år af en i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver og ikke gennem fast samlivsforhold har stiftet selvstændig familie, og når den i Danmark fastboende person har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, opholdstilladelse efter 7 eller 8 eller tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold. Udlændingelovens 9, stk , indeholder en række yderligere bestemmelser vedrørende familiesammenføring med børn. De sager, der er omfattet af lovforslaget, er bl.a. afgjort efter 9, stk. 16, som affattet ved lov nr. 427 af 9. juni Det foreslås med lovforslaget, at sagerne hvis de genoptages skal behandles efter de regler, som blev indført ved lov nr. 566 af 18. juni 2012 om familiesammenføring med børn. Reglerne i 2004-loven og 2012-loven er omtalt nærmere nedenfor Lov nr. 427 af 9. juni 2004 Efter 9, stk. 16, som affattet ved lov nr. 427 af 9. juni 2004 (på daværende tidspunkt 9, stk. 13), kunne der, hvis barnet og en af barnets forældre var bosiddende i hjemlandet eller et andet land, kun gives opholdstilladelse til et barn efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, hvis barnet havde eller 4

5 havde mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der var grundlag for en vellykket integration her i landet. Dette gjaldt dog ikke, hvis ansøgningen blev indgivet senest 2 år efter, at den herboende person opfyldte betingelserne i stk. 1, nr. 2, eller hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, talte derimod. Det bemærkes, at bestemmelsen i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2011 var placeret i 9, stk. 13 og i perioden 1. juli 2011 til 15. maj 2012 var placeret i 9, stk. 17. Ved vurderingen af, om barnet havde mulighed for en vellykket integration, blev der bl.a. lagt vægt på længden og karakteren af barnets ophold i de respektive lande, herunder om barnet havde opholdt sig her i landet tidligere, og i givet fald i hvilket land barnet havde haft hovedparten af sin opvækst, og hvor barnet havde gået i skole. Der skulle endvidere lægges vægt på, om barnet talte dansk, og om barnet talte det sprog, der tales i barnets hjemland. Herudover skulle der lægges vægt på, om barnet under sin opvækst i øvrigt var blevet præget af danske værdier og normer i en sådan grad, at barnet havde eller havde mulighed for opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der var grundlag for en vellykket integration her i landet. Det skulle i sammenhæng med de øvrige elementer tillige tillægges en vis betydning, om den herboende forælder var velintegreret i og havde en stærk tilknytning til det danske samfund. Den herboende forælders intentioner og vilje i forhold til at lade barnet blive i hjemlandet indgik ligeledes i vurderingen. Også barnets tilknytning til forælderen i hjemlandet indgik i vurderingen. Det var afgørende, hvorvidt barnets anden forælder var i hjemlandet og objektivt set var i stand til at tage sig af barnet. Det var derimod ikke et krav, at barnet f.eks. boede hos forælderen, eller at der gennem barnets opvækst havde været daglig kontakt mellem barnet og forælderen. Der blev alene set på, om forælderen i hjemlandet objektivt ville være i stand til at tage vare på barnet. Opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med en herboende forælder havde efter 2004-reglerne undtagelsens karakter, hvis der blev søgt senere end 2 år efter, at den herboende forælder opfyldte betingelserne for at få barnet familiesammenført, og hvis den anden forælder fortsat opholdt sig i hjemlandet. Der henvises i øvrigt til lovforslag nr. L 171 af 20. februar

6 Lov nr. 566 af 18. juni 2012 Ved lov nr. 566 af 18. juni 2012 blev kravet om, at der skal foretages en vurdering af, om et barn, der ønskes familiesammenført her i landet, har mulighed for en vellykket integration, hvis ansøgningen indgives senere end 2 år efter, at det er muligt, som udgangspunkt fastholdt. Der blev imidlertid foretaget ændringer i forhold til, hvornår kravet skulle stilles, ligesom vægtningen af elementerne ved integrationsvurderingen blev ændret. Der henvises til lovforslag nr. L 150 af 11. april 2012 og nærmere nedenfor Indførelse af en aldersgrænse, hvor der ikke stilles krav om vellykket integration Der stilles efter lovændringen i 2012 ikke længere krav om, at der skal være grundlag for en vellykket integration for børn, der er op til 6 år ved ansøgningens indgivelse. Først fra barnets fyldte 6. år vil perioden på de 2 år begynde at løbe, inden for hvilken forælderen i Danmark kan søge barnet familiesammenført, uden at barnets grundlag for en vellykket integration skal vurderes. I praksis indebærer dette, at børn op til det fyldte 8. år ikke skal integrationsvurderes, uanset at den herboende forælder først søger barnet familiesammenført senere end 2 år efter, at det har været muligt. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2 i lovforslag nr. L 150 af 11. april Øget betydning af den herboende forælders integration Efter ændringen i 2012 skal den herboende forælders integration her i landet endvidere tillægges øget vægt ved vurderingen af, om et barn har grundlag for en vellykket integration. Ved vurderingen af den herboende forælders integration indgår det, om den herboende forælder har opnået og fortsat har fast beskæftigelse. Har den herboende forælder fuldtidsbeskæftigelse og har haft det gennem flere år, indgår dette forhold med særlig vægt. Det indgår endvidere, om den herboende forælder har gennemført den tilbudte danskuddannelse (ved bestået prøve i dansk), og om prøven er bestået inden for den fastsatte integrationsperiode på tre år. I den forbindelse 6

7 kan det også tillægges vægt, om den herboende forælder har gjort en aktiv indsats for at opnå beskæftigelse under integrationsperioden, f.eks. ved at have deltaget i beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Ved vurderingen tillægges efter 2012-ændringen den modtagende families samlede forhold ligeledes betydning. Har den herboende forælders eventuelle herboende ægtefælle fast beskæftigelse, taler dette for, at den modtagende familie samlet set må antages at have en fast tilknytning til det danske samfund og dermed må anses for egnet til at sikre, at barnet vil kunne integreres, dog således at dette ikke kan stå alene, men tillægges vægt i sammenhæng med forælderens forhold. Har den herboende forælder pga. handicap været forhindret i at arbejde for egen integration f.eks. hvis den herboende ikke har kunnet tage beskæftigelse eller kunnet tilegne sig danskkundskaber tages der ved vurderingen af den pågældendes integration hensyn hertil. Den herboendes forælders integration tillægges vægt i sammenhæng med de øvrige elementer, der viser den herboende forælders vilje og evne til at hjælpe barnet til en succesfuld integration, således at det samlet set må være bedst stemmende med barnets tarv at bo hos forælderen i Danmark. Det indgår i den forbindelse, om den herboende løbende har haft kontakt til barnet, og om den herboende f.eks. økonomisk har bidraget til barnets forsørgelse i hjemlandet. Afgørelsen af, om der kan gives familiesammenføring med et barn efter reglerne om vellykket integration, beror på en samlet og konkret vurdering af alle de elementer, der indgår i integrationsvurderingen. Det betyder, at selv om et element i vurderingen ikke taler for at meddele opholdstilladelse til barnet, er den herboende ikke af den grund afskåret fra at få barnet familiesammenført. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.3 i lovforslag nr. L 150 af 11. april En nærmere vurdering af det faktiske forhold til forælderen i hjemlandet Barnets forhold til forælderen i hjemlandet indgår som hidtil i den samlede afvejning af barnets muligheder for en vellykket integration her i landet. Det er således med ændringen i 2012 fastholdt, at det indgår i vurderingen, 7

8 hvorvidt barnets forælder i hjemlandet objektivt set er i stand til at tage sig af barnet (forælderens evne). Det tillægges dog i modsætning til tidligere også vægt, hvis forælderen i hjemlandet uanset den pågældendes evne ikke hidtil har udvist vilje til at tage sig af barnet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis barnet er opvokset uden den pågældendes daglige tilstedeværelse, således at det dermed vil være bedst stemmende med barnets tarv at bo hos forælderen i Danmark, der ønsker at påtage sig forældreansvaret. Den omstændighed, at forælderen i hjemlandet ikke aktuelt ønsker at tage sig af barnet, kan dog ikke i sig selv føre til opholdstilladelse, men skal ses i sammenhæng med, om den herboende forælder udviser evne og vilje til at sikre barnets integration i Danmark. Omfanget og karakteren af barnets hidtidige kontakt til forælderen i hjemlandet indgår i vurderingen. Den omstændighed, at forælderen i hjemlandet erklærer, at den pågældende ikke længere ønsker barnets tilstedeværelse hos sig, kan ikke i sig selv tillægges vægt, hvis barnet hidtil er vokset op hos den pågældende eller hos andre under denne forælders varetægt og myndighed, f.eks. hvis barnet er opvokset hos denne forælders egne forældre eller andre nære slægtninge, og den eller de pågældende hidtil har været de primære omsorgspersoner i barnets liv. Vægtningen af elementerne i integrationsvurderingen sigter mod tilfælde, hvor forælderen i hjemlandet mangler reel vilje til at drage omsorg for og påtage sig forældreansvar over barnet og heller ikke hidtil har udvist sådan vilje. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.4 i lovforslag nr. L 150 af 11. april Dispensation fra 2-års grænsen ved tvist om forældremyndighed m.v. I tilfælde, hvor en herboende forælder på grund af omstændigheder, vedkommende ikke selv er herre over, har været forhindret i at kunne søge om familiesammenføring med barnet, finder 2-årsfristen ikke anvendelse. Det omfatter f.eks. situationer, hvor der har været tvist om forældremyndigheden. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.5 i lovforslag nr. L 150 af 11. april

9 2.2. Lovforslagets udformning Mulighed for genoptagelse af afgjorte sager Regeringen indgik den 19. marts 2014 en aftale med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om at gennemføre en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at der gives mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn. Aftalen blev indgået på baggrund af, at aftaleparterne har noteret sig, at der er en gruppe børn og unge, som har fået afslag efter de tidligere gældende regler om familiesammenføring med børn, og som på trods heraf er blevet i Danmark i en årrække og er blevet velintegrerede i det danske samfund. Aftaleparterne finder, at disse børn og unge som udgangspunkt ikke kan bebrejdes den vanskelige situation, de er kommet i, da det først og fremmest skyldes deres forældre, at børnene og de unge har opholdt sig i Danmark uden opholdstilladelse. Aftaleparterne er derfor enige om, at denne særlige gruppe af børn og unge skal have mulighed for at få genoptaget og behandlet deres sag efter de mere lempelige regler om familiesammenføring med børn, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i Betingelser for genoptagelse Det følger af den politiske aftale, at det skal være muligt for børn og unge, der har fået afslag på familiesammenføring med deres herboende forælder efter 2004-reglerne med den begrundelse, at det ikke var muligt at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der var grundlag for en vellykket integration her i landet, jf. udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, jf. 9, stk. 16, at anmode om genoptagelse af deres sag. Med lovforslaget skabes mulighed for, at disse børn og unge hvis sager i sin tid er vurderet efter 2004-lovens kriterier kan få deres sag vurderet efter 2012-lovens kriterier. Tilsvarende gælder børn og unge, som har fået en ansøgning efter 9, stk. 1, nr. 2, afvist efter 9, stk. 21, idet ansøgningen var indgivet, mens barnet eller den unge ikke havde lovligt ophold her i landet, havde fået fastsat en udrejsefrist eller havde en anden ansøgning om opholdstilladelse under behandling. Disse børn og unge har heller ikke fået vurderet deres ansøgning efter de nye regler om familiesammenføring med børn. 9

10 Forslaget sikrer, at visse børn og unge, som har fået afslag efter de dagældende regler eller har fået afvist deres ansøgning, kan få prøvet deres sag efter de regler, som blev indført ved lov nr. 566 af 18. juni Efter lovforslaget er det for det første en betingelse for, at sagen kan genoptages, at barnet eller den unge i det væsentlige har opholdt sig her i landet i perioden fra afslaget eller afvisningen indtil det fyldte 18. år eller hvis barnet endnu ikke er fyldt 18 år har opholdt sig her i landet indtil tidspunktet for indgivelse af anmodning om genoptagelse. Der lægges endvidere vægt på, at dette ophold har fundet sted, mens de pågældende har været under 18 år, hvor det sædvanligvis vil være forældrene, der bestemmer, hvor et barn opholder sig. Disse børn og unge kan derfor som udgangspunkt ikke bebrejdes den vanskelige situation, de i kraft af deres ophold i Danmark er kommet i. Det er for det andet en betingelse, at udlændingen ikke er udvist ved dom, jf. udlændingelovens 22-24, eller idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet. Straf i form af bøde vil derimod ikke i sig selv afskære den unge fra at få sin sag genoptaget med henblik på at få sagen prøvet efter 2012-reglerne, men vil kunne indgå i den samlede vurdering af udlændingens integration her i landet, som skal foretages efter udlændingelovens 9, stk. 16, hvis sagen genoptages, jf. pkt nedenfor. Det er for det tredje en betingelse, at udlændingen ikke efter det fyldte 18. år har modtaget ydelser efter udlændingelovens 42 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse får en udlænding, der efter reglerne i udlændingelovens kapitel 1 og 3-5 ikke har ret til at opholde sig her i landet, udgifterne til underhold (f.eks. til mad) og nødvendige sundhedsmæssige ydelser (f.eks. hospitalsudgifter) dækket af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingestyrelsens dækning af nødvendige sundhedsmæssige ydelser vil efter lovforslaget ikke afskære udlændingen fra at få sin sag genoptaget. Når det ikke er fundet nødvendigt at betinge genoptagelse af, at udlændingen i øvrigt har været selvforsørgende, skyldes det, at udlændinge, der opholder sig her i landet uden opholdstilladelse, ikke har krav på ydelser til forsørgelse mv. efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. 10

11 Der foreslås endvidere fastsat en frist på 6 måneder til at indgive anmodning om genoptagelse. Fristen regnes fra lovens foreslåede ikrafttræden den 1. juli Hvis betingelserne for genoptagelse ikke er opfyldt, kan sagen ikke genoptages, og det påhviler fortsat udlændingen at udrejse. Der henvises til lovforslagets 2, stk. 2, og bemærkningerne hertil Behandlingen af genoptagne sager Hvis en sag kan genoptages, skal sagen behandles efter udlændingelovens 9 stk. 16. Lovforslaget indeholder i den forbindelse en ændring af udlændingelovens 9, stk. 16, der alene foretages af lovtekniske hensyn, jf. forslagets 1, nr. 1. Der er således ikke med lovforslaget tilsigtet indholdsmæssige ændringer af udlændingelovens 9, stk. 16. Integrationsvurderingen efter 9, stk. 16, har i vidt omfang i sagens natur karakter af en forhåndsvurdering af, om barnet hvis barnet får ophold i Danmark har mulighed for en vellykket integration. De børn og unge, der er omfattet af lovforslaget, har imidlertid opholdt sig i Danmark i en længere periode og har i dette tidsrum haft mulighed for at integrere sig her i landet. Ved vurderingen af, om der er grundlag for at meddele opholdstilladelse i de sager, der genoptages efter lovforslaget, vil det derfor indgå, om barnet eller den unge faktisk er velintegreret i det danske samfund. Der er tale om en samlet vurdering, hvor det vil kunne inddrages, om barnet eller den unge er eller har været under uddannelse og aktivt efter bedste evne har gjort en indsats for egen integration. Det foreslås, at der med hensyn til de sager, der efter lovforslaget kan genoptages, skal ses bort fra udlændingelovens 9, stk. 21, hvoraf det fremgår, at en ansøgning om opholdstilladelse efter 9, stk. 1, kun kan indgives her i landet, hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det, i tilfælde hvor en udlænding ikke har lovligt ophold, har fået fastsat en udrejsefrist eller har en anden ansøgning om opholdstilladelse under behandling. Hvis der ikke er grundlag for at meddele opholdstilladelse, påhviler det udlændingen at udrejse af landet. 11

12 Der henvises i øvrigt til lovforslagets 2, stk. 2 og 4, og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige [ ] 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. [ ] 5. Administrative konsekvenser for borgerne [ ] 6. Miljømæssige konsekvenser [ ] 7. Forholdet til EU-retten [ ] 8. Hørte myndigheder mv. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: [ ] 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kom- Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter 12

13 muner regioner og Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten 13

14 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der er alene tale om en lovteknisk ændring af bestemmelsen i udlændingelovens 9, stk. 16. Der er således ikke tilsigtet en ændring af bestemmelsens anvendelsesområde eller indhold. Der henvises til pkt i de almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli Det følger af forslagets stk. 2, at en udlænding, der i perioden 1. juli 2004 til 18. juni 2012 har ansøgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, og er meddelt afslag herpå med henvisning til udlændingelovens 9, stk. 16, med den begrundelse, at udlændingen ikke havde eller havde mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der var grundlag for en vellykket integration, eller har fået afvist sin ansøgning efter udlændingelovens 9, stk. 21, fordi ansøgningen var indgivet under ulovligt ophold mv., kan anmode om at få sagen genoptaget. Anmodningen skal indgives inden den 1. januar Bestemmelsen i 9, stk. 16, har i uændret form i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2011 været placeret i stk. 13 og har endvidere i perioden 1. juli 2011 til 15. maj 2012 (uændret) været placeret i stk. 17. Retsvirkningerne af bestemmelsen i 9, stk. 21, har i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2011 været indeholdt i stk. 18 og har endvidere i perioden 1. juli 2011 til 15. maj 2012 været indeholdt i stk. 22. Henvisningerne til 9, stk. 16 og 21, i lovforslaget omfatter også disse tidligere bestemmelser. Adgangen til genoptagelse omfatter alene sager, hvor der er ansøgt om opholdstilladelse efter de regler om familiesammenføring med børn, der blev indført med ikrafttræden den 1. juli 2004 og ændret med virkning fra 20. juni Adgangen til genoptagelse omfatter således ikke sager, hvor en ansøgning er afslået på andet grundlag end manglende mulighed for vellykket integration, eller afvist af andre grunde, end at ansøgningen var indgivet under ulovligt ophold her i landet mv. En sag vil således ikke kunne genoptages, hvis der er meddelt afslag, fordi udlændingen på ansøgningstidspunktet ikke opfyldte grundbetingelsen om at være under 15 år. 14

15 Hvis der er indgivet flere ansøgninger efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, vil udlændingen opfylde denne betingelse, hvis der blot er meddelt afslag på én af ansøgningerne med henvisning til manglende mulighed for vellykket integration, eller at én af ansøgningerne er blevet afvist under henvisning til, at den er indgivet under ulovligt ophold mv. Dette gælder alene ansøgninger efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, dvs. hvor ansøgeren var under 15 år på ansøgningstidspunktet. Hvis en udlænding efter det fyldte 15. år har ansøgt om opholdstilladelse efter f.eks. udlændingelovens 9 c, stk. 1, vil et afslag eller en afvisningen af denne ansøgning ikke skulle tillægges betydning i forhold til afgrænsningen af den periode, hvor udlændingen i det væsentlige skal have opholdt sig i Danmark for at få sin sag genoptaget, jf. forslagets 2, stk. 2. Genoptagelse er endvidere betinget af, at der anmodes herom inden 6 måneder regnet fra lovens ikrafttræden (det vil sige inden den 1. januar 2015). Anmodning om genoptagelse skal indgives til Udlændingestyrelsen. Der henvises til pkt i de almindelige bemærkninger. Det foreslås i stk. 2, nr. 1, at genoptagelse betinges af, at en udlænding i det væsentlige har opholdt sig i landet i perioden fra afslaget eller afvisningen af ansøgningen om familiesammenføring og indtil det fyldte 18. år eller hvis den pågældende er under 18 år har opholdet sig her i landet indtil tidspunktet for indgivelse af anmodning om genoptagelse. Det afgørende er således, i hvilket omfang udlændingen har opholdt sig her i landet i den periode, som løber fra datoen for afslaget på eller afvisningen af ansøgningen om familiesammenføring, og indtil den dag, udlændingen fylder 18 år eller hvis udlændingen ikke er fyldt 18 år indtil den dag, hvor udlændingen søger om genoptagelse. Kravet indebærer, at udlændingen som udgangspunkt skal have boet i Danmark i den omtalte periode. Det forhold, at udlændingen i kortere tidsrum inden for den omtalte periode har opholdt sig uden for Danmark, f.eks. i forbindelse med fornyelse af visum, vil dog ikke udelukke genoptagelse, hvis det dokumenteres, at centrum for udlændingens liv samlet set har været i Danmark i perioden. Hvis udlændingen derimod mere permanent har taget ophold i et andet land, herunder f.eks. gået i skole mv. i dette andet land, vil betingelsen som udgangspunkt ikke være opfyldt. Hvis der er indgivet flere ansøgninger, skal der ved fastlæggelsen af det tidspunkt, hvorfra perioden begynder at løbe, tages udgangspunkt i den ansøgning, der senest er afslået eller afvist. 15

16 Det påhviler udlændingen at godtgøre, at centrum for udlændingens liv samlet set har været i Danmark i perioden. Der er ingen begrænsning i arten af de oplysninger og dokumenter, der kan fremlægges til belysning heraf. Der vil være tale om en konkret bevismæssig vurdering af alle de oplysninger og den dokumentation, som udlændingen fremlægger. Herudover kan Udlændingestyrelsen inddrage oplysninger, som er indgået i andre sager, som udlændingen måtte have rejst i styrelsen. Der sigtes herved navnlig til ansøgninger om visum til Danmark. Det foreslås i stk. 2, nr. 2, at det er en betingelse for genoptagelse, at udlændingen ikke er udvist ved dom for strafbart forhold begået her i landet eller er idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet. Det foreslås i stk. 2, nr. 3, at det stilles som betingelse for genoptagelse, at udlændingen ikke efter det fyldte 18. år har fået dækket udgifter til underhold i medfør af udlændingeloven 42 a, stk. 2. Dækning af nødvendige sundhedsmæssige udgifter efter 42 a, stk. 2, er ikke omfattet. Eksempelvis vil Udlændingestyrelsens dækning af udgifter til et hospitalsophold ikke være omfattet. Efter stk. 2, nr. 4, skal anmodning om genoptagelse indgives senest et halvt år efter lovens ikrafttræden, hvilket vil sige den 1. januar Efter stk. 3 finder udlændingelovens 9, stk. 16, anvendelse ved behandlingen af sager, der genoptages efter stk. 2, og det skal endvidere indgå, om udlændingen på tidspunktet for indgivelse af anmodning om genoptagelse var velintegreret i det danske samfund. Der kan i den forbindelse bl.a. lægges vægt på, om udlændingen er eller har været under uddannelse, eller i øvrigt har gjort en aktiv indsats for egen integration. Har udlændingen, f.eks. på grund af handicap eller lignende, været forhindret heri, skal der ved vurderingen tages hensyn hertil. Der henvises endvidere til pkt i de almindelige bemærkninger. Efter stk. 4 finder udlændingelovens 9, stk. 21, ikke anvendelse, hvis en sag kan genoptages efter de foreslåede regler i stk. 2. Det medfører, at hvis sagen genoptages, er det ikke en hindring for at meddele opholdstilladelse, at ansøgningen oprindeligt blev indgivet under ulovligt ophold her i landet mv. 16

17 Efter stk. 5 kan en anmodning om genoptagelse tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, hvis særlige grunde taler derfor. Særlige grunde foreligger, hvis udlændingen ud fra en umiddelbar vurdering må anses for at opfylde betingelserne for genoptagelse efter det foreslåede stk. 2. Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men ved kongelig anordning helt eller delvis kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 17

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2011/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0003 Fremsat den 11. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 12. januar 2012 Kontor: Udl.afd, Int.ktr. Sagsbeh.: MGS Sagsnr.:

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2014-15 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2015-16 Fremsat den 31. maj 2016 af Udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til

2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til 2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016-5066 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Over 18 år Og som ikke er: Født af en dansk far og en

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Telefon 97 44 14 44 Telefax 97 44 33 44 CVR -nr. 12752644 Peter Hviid advokat, møderet for Højesteret E-mail: ph@hviid-frederiksen.dk Ministeriet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST TIL Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 66 i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere