Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer"

Transkript

1 Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015

2 Udgivet i Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, som kilde. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 2 Udgivet i 2015

3 Indhold Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer 4 3

4 Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 4 Udgivet i 2015

5 Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Jp 15/4 32[1] Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer. Af Sognepræst Kaj Munk. Saa har der igen været afholdt borgerlig Konfirmation i Nicolai Kirkesal i København. Hvad skal man sige til det? Først og fremmest, at selve Tingen kan der ikke være noget ondt i. Det er kun respektabelt, at Forældre, som ikke har nogen Forbindelser med Kristendommen, ikke lader deres Børn gaa til Præst. Og er der Forældre, der føler sig overtydet om Kirkens Skadelighed, maa det siges at være den eneste forsvarlige Holdning, at de, saa længe det er dem muligt, leder deres Børn uden om Korset i en stor Bue. Endelig kunde jeg ogsaa tænke mig, at en kristen Far eller Mor, der har tænkt en Del over Sagerne, kunde være naaet til et Resultat som dette: Konfirmation er noget Vrøvl. Hvis Daaben er en Pagt mellem Mennesket og Gud, er al Bekræftelse overflødig. Saa meget maa vi kunne stole paa Gud. Og selv om Bekræftelse ikke var overflødig, saa er min lille Søren med Stemmen i Knæk og de hvalpede Bevægelser og Frimærkesamlingen som Livets Brændpunkt slet ikke i Stand til paa indeværende Stade af sit Liv at overtage et saadant Ansvar. Det er aabenbart, at for disse tre Grupper af Forældre er Konfirmationens Indbydelse kun at besvare med Nej Tak. Og nu kunde jeg tænke mig, at en eller anden velvillig Sjæl har faaet ondt af disse Mennesker ud fra forskellige Overvejelser: Hvad er Konfirmation egentlig for noget? Ja, ikke saadan for de udvalgte og særligt hellige, for det bekymrer jeg mig ikke om; men for det store Flertal af jævne almindelige Mennesker? Den er slet og ret en Festdag, en Slags højtidelig Afskedstagen med Barnealder og Skoleaar, Forældrenes Lejlighed til at sige Tak, fordi du har været saadan en god Dreng, en god Pige, og gid du nu maa skikke dig godt og faa en lykkelig Ungdom! Men hvorfor skulde de Forældre, der ikke kan have med Kirkens Arrangement af denne Festdag at gøre, sidde og savne den Højtidelighed? Det behøver det slet ikke. Vi kan jo lave den Fest udenfor Kirken paa en ganske neutral Maade. Se, saadan kunde jeg tænke mig, at den saakaldte borgerlige Konfirmation opstaar. Og holdes den saa efter Programmet som en smuk og neutral Fest, synes jeg, at Præsterne kan se til den med milde Øjne og sige med et lille Befrielsens Gisp: Hvor ofte har vi ikke været forpint af ved vore kirkelige Konfirmationer at slæbe paa en stor modvillig og uinteresseret og begrebsfortumlet Masse. Sæt nu, Konkurrencen kunde klare baade Begreberne og Viljerne. Det pynter dog altid paa et Valgs Karakter, naar der er to Ting at vælge imellem i Stedet for een. Lad der nu kun komme noget Røre i Vandene. Saa er det dog muligt, at de, der bliver tilbage i Kirken, de bliver der, fordi de vil være der. Og de andre, hvem ved, om ikke mange af dem kommer tilbage til os igen og saa er anderledes, end da de gik? Saadan finder jeg, at det ligger nær for en Præst at tale og saa for øvrigt med en Nidkærhed, som Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 5 Udgivet i 2015

6 Modstanden har sat adskillige Grader i Vejret, gaa over til at fremhæve Daabens Velsignelse, Barnedaabens organiske Sammenhæng med Konfirmationen og overhovedet, hvor blodigt Forældre snyder deres Børn ved at unddrage dem Kirkens Gaver fra Kravleseng til Krematorium. Desværre hører denne saglige og nydelige Opstilling kun hjemme paa Papiret. I Virkeligheden tager det hele sig unægtelig en Del anderledes ud. Der er nu for det første selve Betegnelsen: Borgerlig Konfirmation. Hvad er den andet end en beskidt Tilsnigelse, et Forsøg paa at skaffe sig Profit ved yderligere at forvirre Begreberne? Borgerligt vies, siger man og mener dermed: at underskrive Kontrakt for Ægteskab. Borgerlig konfirmeres, siger man og mener derved - ingenting; thi hvad har Overværelsen af en Kabaret med Konfirmation at gøre? Intet. Men altsaa - i en Kirke skal det ske, og Konfirmation skal det kaldes, og en Prædiken skal der holdes. Det minder dog om Hare, sagde Køteren, den aad en Kanin. * Festen forleden, efter Referatet at dømme, bestod af Musik og Sang og Prædiken. Hvis Børn ikke har udviklet sig altfor utroligt siden min Barndom, har alle disse Musiknumre kedet dem saa grundigt som nogen Salme. Efter at en Sang, Skriv hjem til Mor, brutalt havde udsuget alle Taarekirtler, traadte Folketingsmand Vilhelm Rasmussen frem og begyndte: Kære Konfirmander! Nu skal der ikke gøres nogen Hemmelighed af, at det er min Opfattelse, at værre Vrøvl ikke er sagt her i Landet siden sidste borgerlige Konfirmation. Der er for det første det meste af det Vrøvl, vi Præster plejer at sige, lige fra Snakken om, at Børnene indtræder i de voksnes Samfund (den Dag!) til Opfordringen om at være retskaffen i al sin Færd. Yderligere er hertil føjet alle de gamle begejstrede Bravader om Barnets Forskertrang, som viser sig i, at det piller sit Legetøj i Stykker, om de kristne Fester, der oprindelig er hedenske (som om det rager mig, at det Brød, jeg spiser, var Kogødning paa Marken i Fjor), og om Livet, der skal bygges paa Tvivlen og Kritikken. Tvivlen udnævnes oven i Købet til at være en Klippe, tilmed den Klippe, hvorpaa Troens Hus skal bygges. Nu har Leveregler og moralske Grundsætninger to fortryllende Egenskaber, 1) at de aldrig kan blive saa skrupgale, at der ikke er noget rigtigt i dem, og 2) at intet Menneske retter sig efter dem. Det sidste kan give Fremsætteren en noget bitter Smag i Munden, men virker til Gengæld husvalende paa ham, naar han indtager Tilhørerens Plads. Det er naturligvis rigtigt, at vi ikke ønsker en godtroende Ungdom, heller ikke en kritikløs. Men en Ungdom, for hvem Tvivlen og Kritikken er det første, er ingen Ungdom, men en syg Slægt, til Ulykke for sit Land som for sig selv. Skal Kritik due, skal den bæres frem af Tro; et surt og skadefro Sind har sin Lyst i at kritisere, og det er gold og skadelig Kritik. Men den sunde Kritik kommer fra Sindet, der tror paa, at noget er rigtigt! saadan skal det være, derfor er dette her fejl og maa væk. Paa samme Maade med Tvivlen. Hvis de unge Tilhørere i Nicolai Kirkesal tog Hr. Rasmussen paa Ordet og gav sig til at tvivle om alt, hvornaar skulde de saa blive færdige med det, og hvornaar skulde de saa - og hvad skulde faa dem til at - begynde at bygge paa Tro- Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 6 Udgivet i 2015

7 ens Hus? Heldigst er de unge Mennesker, der ikke har hørt efter, hvad Manden sagde; har de været saa uheldige i det Øjeblik at være aandsnærværende, skal de nok hurtigt faa lavet en Drengevittighed om, at saa kan man jo ogsaa tvivle om sin egen Tvivl, og derefter give sig til at tvivle om Hr. i Rasmussen. Tvivlen i sig selv er gold. Men i Troens Haand er den et Vaaben, pragtfuldt, skal vi sige et Bor med en elektrisk Pære indlagt i sig. Man har talt om videnskabelig Tvivl. Nej, Videnskabsmanden tror, tror paa Sandhed og Sammenhæng; for at finde frem hertil er det, at han med Tvivlens Vaaben i sin Haand vender sig mod Bedraget og det tilsyneladende. Men som ethvert godt Vaaben kan Tvivlen ogsaa være et farligt. Lyset i det kan blænde og blinde og dets skarpe Od gøre gal eller død og kold. Denne Opfordring til hver enkelt om at bygge sit Liv paa Tvivl og Kritik, om at begynde forfra, lyder ganske pudsig og akavet i Udviklingslæreres Mund. Darwinisme gaar just ud fra, at der gaas videre fra, hvad Forgængeren er naaet til. Men, kære Konfirmander, det er ikke Rasmussens Raad! Nej, I skal begynde forfra, I skal vende jer kritisk mod al vor Kultur og Civilisation. Altsaa af med Klæderne og nøgne ud paa Gaderne! Hvad er det for en fjollet Mode, at man skal gaa med Tøj paa? Spis med Tæerne! Det er bare noget, nogle gamle overtroiske Idioter har fundet paa, at Fingrene skulde være bedre til det Brug. Benyt aldrig de elektriske Sporvogne; de er en Frugt af gammel, muggen Civilisation. Ud og bo i Træerne i Søndermarken; saa kommer i de aartusindgamle hedenske Skikke nærmere. * Jeg brugte før Udtrykket Vrøvl. Jeg ved, det er ikke parlamentarisk og følgelig lidet anvendeligt overfor en Folketingsmand. Alligevel maa Sandheden siges, selv om den ikke er parlamentarisk. Nu er Ordet Vrøvl intet Skældsord i religiøs Sprogbrug. Det er et Dogme, nej, mere, det er et Bevis, en Kendegerning, at Religionen vrimler af Vrøvl og Selvmodsigelser; deri har den sin Styrke, at det tør den; netop af den Grund føler den sig saa triumferende fast - og sammenknyttet til selve Livet. Imidlertid er den religiøse jo ogsaa et Menneske, udstyret med Forstand og derfor, af og til, naar Forstanden i ham har Overtaget, led og ked af Religionen. Saa vender han sig til den frie og klare Tankes Mænd. Religionens Foragtere og Fjender, saa gaar han f. Eks. ind i Nicolai Kirkesal, lidt ilde tilpas ved, at det er en Kirke, ganske vist; men skidt, det er jo dog ingen ringere end Statens Lærerhøjskoles Forstander, der har Ordet - og selv om Ordet Højskole ikke borger ham mod Vrøvlet, saa tyder dog Lærernavnet paa noget sigselvbevidst og moderne og Ordet Forstander i Retning af Forstand - altsaa, han sætter sig og hører: Vogt jer for farlige Nydelser. Det gør I ved at forblive aabne, modtagelige, nysgerrige. Vær aarvaagne Kritikere! Drøm uden Undseelse! osv., osv. Saa har man faaet nok. Man forlader Kabaretten og gaar ind og sætter sig i Stilhed i en Kirke, endnu en Gang styrket i sin Følelse af, at man valgte rigtigt, da man foretrak det guddommelige Vrøvl for det menneskelige eller - for at sige det paa Paulus-Maner - indsaa, at Guds Daarskab var visere end Menneskenes. Men for den borgerlige Konfirmation kunde man ønske, at den snart maa vide, hvad den vil være: enten en neutral Foraarsfest eller en modkristelig Agitations-Foranstaltning, Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 7 Udgivet i 2015

8 at den, hvis den vælger det første, maa faa Held til at te sig en Smule festligere, end det hidtil er lykkedes, og at den under alle Omstændigheder vil opgive sit kvalmende Forsøg paa igennem Begrebsforvirring at tage Stik hjem. Vedersø Præstegaard, i April. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 8 Udgivet i 2015

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere