Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune."

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt Finansiel status Balance Noter Fagudvalgenes bemærkninger: Teknik- og Miljøudvalg Uddannelsesudvalg Børne- og Familieudvalg Erhvervs- og Kulturudvalg Økonomiudvalg o Renter o Finansiering o Balanceforskydninger o Afdrag på lån Omsorgsudvalg Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg

4 Ledelsens påtegning Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for for Faxe Kommune. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Faxe Kommune, den Knud Erik Hansen Borgmester Ole Møller Kommunaldirektør 2

5 Årsberetning Ledelsens årsberetning Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret. Beretningen er udarbejdet i henhold til betænkning nr. 1425, og inspireret af de overordnede formkrav til elementerne i en årsrapport, som kendes fra årsregnskabsloven. Beretningen opfylder således i tilstrækkelig grad de krav til information som politikere, borgere, tilsynsmyndighed m.v. kan forvente at få oplyst om kommunens økonomiske forhold. Beretningen indeholder kun de udgiftsbaserede regnskabsoversigter, da de omkostningsbaserede oversigter er frivillige, og disse omkostningsbaserede oversigter er valgt ikke at udarbejde. Årets regnskabsresultat Det skattefinansierede område udviser et underskud på 21,4 mio. kr. Set i forhold til det forventede resultat ved budgetvedtagelsen er det et større underskud på 13,6 mio. kr., som fordeler sig med: Merindtægt på 48,7 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning Merudgift på 10,4 mio. kr. til driftsudgifter Merudgift på 1,6 mio. kr. til renter Merudgift på 48,5 mio. kr. til anlæg Mindreindtægt på 1,8 mio. kr. til jordforsyning Merindtægten på 48,7 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning består hovedsagligt af en netto merindtægt på vedrørende beskæftigelsesområdet på 38,7 mio. kr. samt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2012, men udbetalt til kommunen i, på 10 mio. kr. Resultatet set i forhold til det korrigerede budget viser en mindreudgift på 156,7 mio. kr. som fordeler sig med: Merindtægt på 3,6 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning Mindreudgift på 97,8 mio. kr. til driftsudgifter Merudgift på 3,3 mio. kr. til renter Mindreudgift på anlæg for 42,1 mio. kr. Mindreudgift på 16,6 mio. kr. vedr. køb og salg af jord De væsentligste årsager til forskellen på 156,7 mio. kr. mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet er: Beslutning i byrådet den 13. september om: o Alle udvalg pålægges at overholde oprindeligt driftsbudget, for at overholde servicerammen. o Alle udvalg iværksætter nødvendige initiativer til budgetoverholdelse. o Forbrug af overførte midler på ét område modsvares af mindreforbrug på andre områder. Uforbrugte overførte driftsbevillinger Mindreforbrug på serviceområderne Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet medførte ikke så store udgifter som forventet. Ikke fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter Skatteindtægter Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.289,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er en merindtægt på grundskyld på 3,8 mio. kr. på baggrund af en lovændring, der kompenserer kommunernes udgifter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Faxe Kommunen valgte for året at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende i budget og regnskab for Generelle tilskud m.v. 3

6 Årsberetning Faxe Kommune har modtaget 601,3 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kommunen valgte for året det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende i budget og regnskab for Driftsudgifter Kommunens samlede driftsudgifter viser en mindreudgift på 97,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen af den samlede mindreudgift på de enkelte fagudvalg, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under Fagudvalgenes bemærkninger. Renter Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 18,7 mio. kr., hvilket er en merudgift på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er, at renteudgifter på 2,3 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af grundskyld skal regnskabsregistreres på renter, men kompensationsbeløbet fra staten skal registreres som skatteindtægter. Forsyningsvirksomheder Resultatet af det samlede forsyningsområde (kun renovation) blev i regnskabet for en nettoindtægt på 0,6 mio. kr.. Fremadrettet vil dette område ikke indgå i kommunens regnskab, da området er overtaget af Faxe Forsyning. Anlægsaktivitet På det skattefinansierede område har de væsentligste anlægsaktiviteter været: Opførelse af mandskabsfaciliteter på materielgården i Haslev Færdiggørelse og udbygning af veje Vibeengskolen Ombygning af fritidshjem til SFO Biblioteksstruktur Ændring af institutionsstrukturen i Faxe Ladeplads Plejeboliger i Haslev IT investeringer Digitalisering af byggesagsarkiv Energiforbedringer Bygningsvedligeholdelser Anlægsudgifterne har udgjort 95,7 mio. kr., hvilket er 42,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Af anlægsaktiviteter, der ikke blev fuldt ud gennemført i forhold til det korrigerede budget, kan nævnes: IT investeringer Vibeengskolen Produktionskøkken Plejeboliger på Bråbyvej Jordforsyning På jordforsyningsområdet har de væsentligste aktiviteter været udgifter til færdiggørelse af byggemodninger, samt indtægter ved salg af ejendomme, udlejningsejendomme samt salg af erhvervsgrunde. I forhold til det korrigerede anlægsbudget er der et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Den væsentligste grund hertil er, at køb af arealer til ECO-Park ikke er fuldt gennemført i. Ekstraordinære indtægter Der har ikke været ekstraordinære indtægter i. 4

7 Årsberetning Opgørelse af servicerammen Servicerammen for, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.339,4 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.297,0 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. Servicerammen er opgjort ift. ny bekendtgørelse fra januar Kassebeholdningen Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december i alt 82,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 5,0 mio. kr. i forhold til sidste år. Forøgelsen er fremkommet ved en nettolåneoptagelse på 37,1 mio. kr., et negativt regnskabsresultat på 20,8 mio. kr. samt negative finansforskydninger og kursreguleringer på 11,3 mio. kr. 5

8 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr sopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 108,4 67,4 76,2 74,3 Resultat af det skattefinansierede område 55,6-2,6 12,8-21,4 Resultat af forsyningsvirksomheder -2,2 1,8-0,7 0,6 Finansielle poster Likvide aktiver, incl. værdipapirer 34,7 31,3 77,4 82,5 Kortfristet formue minus kortfristet gæld -215,9-175,4-216,4-218,4 Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder -1,0-3,1-2,4-3,0 Langfristet formue minus langfristet gæld -61,4-115,9-107,4-124,7 Udvikling i egenkapital Egenkapital i alt -243,7-260,0-246,4-260,6 Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag i kr. pr. indbygger (budget) 142,5 140,3 147,1 150,1 Udskrivningsprocent kommuneskat 26,1 26,1 26,1 26,1 Grundskyldspromille 26,13 26,13 26,13 26,13 Dækningsafgift 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kirkeskat 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret

9 sopgørelse Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret 2010 budget budget A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.379, , , ,6 Generelle tilskud m.v. 489,8 556,6 601,7 601,3 I alt 1.869, , , ,9 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomheder) Teknik og miljø -66,2-69,9-71,7-67,1 Uddannelse -335,4-307,6-305,2-314,1 Børn og familie -291,8-275,2-282,5-273,7 Erhverv og kultur -42,7-41,8-44,5-40,7 Økonomi -251,3-257,0-281,9-241,1 Omsorg -121,6-118,3-118,9-117,8 Sundhed -321,9-328,4-336,2-306,8 Beskæftigelse -354,5-389,4-454,8-436,5 I alt , , , ,9 Renter m.v. -7,6-17,1-15,4-18,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 76,2 37,6-23,8 74,3 Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomheder) Teknik og miljø -20,6-7,5-25,3-25,4 Uddannelse -20,6-17,6-31,0-17,8 Børn og familie -5,0-2,0-20,0-17,6 Erhverv og kultur -3,4 0,0 1,2-1,8 Økonomi -9,5-14,1-21,3-12,7 Omsorg 0,1-6,0-28,8-19,4 Sundhed -4,3 0,0-12,6-1,0 Beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -63,4-47,2-137,8-95,7 Jordforsyning Drift (indtægter udgifter) 0,7 0,3 0,3 0,3 Anlæg (indtægter udgifter) -0,8 1,5-16,9-0,3 I alt -0,1 1,8-16,6 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 12,8-7,8-178,1-21,4 7

10 sopgørelse Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret 2010 budget budget B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) -0,2 0,7 0,4 0,6 Anlæg (indtægter - udgifter) -0,5 0,0 0,0 0,0 Resultat af forsyningsvirksomheder -0,7 0,7 0,4 0,6 C. Resultat i alt (A+B) 12,1-7,1-177,8-20,8 Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift. 8

11 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Faxe Kommune aflægges i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder de regler der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for kommuner. I henhold til disse regler skal der udarbejdes et udgiftsregnskab samt øvrige oversigter og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og oversigter. Faxe Kommune har valgt IKKE at udarbejde det omkostningsbaserede regnskab for. Generelt om indregning og måling: Generelt har Faxe Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. I forhold hertil er der nedenstående præciseringer. I regnskabsopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret, forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres. I modsat fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Supplementsperiode: Faxe Kommunes supplementsperiode tillader bogføring på gammelt regnskabsår til og med den 31. januar. Omposteringer mellem konti uden kassemæssige konsekvenser kan dog ske i en længere periode, men som hovedregel ikke senere end ultimo februar. Der vil dog kunne forekomme rettelser af årets regnskab efterfølgende helt hen til regnskabsafslutningen i marts måned. I forhold til køb og salg af fast ejendom sker registrering af købet og salget på overtagelsesdagen med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan bevirke at handelen ikke gennemføres. Værdipapirer og kapitalandele: Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lignende. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1/1 og registres via regnskabsopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser: Finansielle gældsposter indregnes til restgæld. Moms: Næsten alle udgifter er eksklusiv moms, idet momsudgifterne refunderes via momsudligningsordningen eller indgår i en momsregistreret virksomhed. Eventualrettigheder: Modtagne rettigheder indregnes ikke i den finansielle status, men anføres i fortegnelse over eventualrettigheder, der indgår som en note til årsberetningen. Eventualforpligtelser herunder afgivne garantier: Afgivne garantier indregnes ikke i den finansielle status, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser, der indgår som en note til årsberetningen. BALANCEN. Immaterielle anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger for eksempel investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. 9

12 Anvendt regnskabspraksis Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger. Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 10 år. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ikke operative aktiver som fx arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som fx veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: Grunde Grunde og bygninger bestemt til videresalg, når der foreligger en politisk beslutning om at sætte de pågældende grunde og bygninger til salg. Aktiver under udførelse Afskrivningsgrundlag: Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser: Grunde og bygninger anskaffet før den 1/ værdiansættes til seneste offentlige vurdering før 1/ Denne værdi indgår som afskrivningsgrundlag pr. 1/ Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages hvor det enkelte aktiv har en kostpris på over kr. Dette gælder i forhold til enkeltanskaffelser anskaffet den 1/ og senere. I mangel af kendskab til anskaffelsespris er der særligt på forsyningsområdet taget udgangspunkt i genanskaffelsesværdi deflateret tilbage til anskaffelsesåret. Ved åbningsbalancen pr. 1/ er aktiver, der hver især har en værdi under kr., men er anskaffet til et samlet formål ikke registreret samlet (bunkning). Reglerne om bunkning af anlægsaktiverne er afskaffet fra Forbedringsudgifter: Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv, eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Afskrivningernes størrelse: Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Bygninger anvendt til administrative formål (Rådhuse mv.) år Bygninger anvendt til serviceydelser (Skoler, SFO, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) år Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år. Indretning af lejede lokalers indretning afskrives efter 1. januar 2007 over 10 år eller over lejekontraktens varighed. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler: Tekniske anlæg, ledninger og stikledninger 75 år (anskaffet før 1980), 100 år (anskaffet efter 1980) Forsinkelselsbassiner mv. 50 år Pumpestationer mv. 20 år Øvrige tekniske anlæg mv år 10

13 Maskiner år Specialudstyr 5-10 år Transportmidler 5-8 år. Anvendt regnskabspraksis Inventar: IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år Kontorinventar samt inventar på institutioner 3-5 år Driftsmateriel (El- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år For anskaffelser før 1/ er der foretaget beregnede akkumulerede afskrivninger fra anskaffelsesåret og frem til 31/ For ejendomme anskaffet før 1/ er der alene beregnet afskrivninger fra 1/ Finansielt leasede materielle anlægsaktiver: Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Op- og nedskrivninger: Der sker indregning af op- og nedskrivninger når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Varebeholdninger: Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiv hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger kr. Varebeholdninger, der overstiger en værdi på 1 mio. kr. på samme funktion, vil dog altid blive indregnet. Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusiv indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne. Tilgodehavender: Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien. 11

14 Anvendt regnskabspraksis Feriepengeforpligtelser: Feriepengeforpligtelser registreres ikke. Saldo fra tidligere år afskrives. Forpligtigelser vedr. arbejdsskadeerstatninger: Kommunen har en fremtidig forpligtigelse på udbetalinger af skader, der er sket i den periode, kommunen og de tidligere amter, har været selvforsikret. Der er foretaget en aktuaropgørelse (Willis) af kommunens forpligtigelser for skete, men endnu ikke forfaldne arbejdsskader, der sikrer, at der bliver afsat korrekte hensættelser på arbejdsskadeområdet. Tjenestemandsforpligtelser: Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse (sidst i 2007) af denne forpligtelse mindst hvert 5. år. Opgørelsen af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 pct. Egenkapital: Består af gruppering der er modpost til: Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg Derudover gruppering 99 som er kommunens balancekonto for selvejende institutioner, automatposteringer og andre posteringer samt værdireguleringer og afskrivninger. 12

15 Finansieringsoversigt & Finansiel status Finansieringsoversigt Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Note budget budget Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt. Se regnskabsopgørelsen -0,8 12,1-7,1-177,8-20,8 Optagne lån (langfristet gæld) 198,7 36,1 22,1 169,6 169,7 I alt 197,9 48,2 15,0-8,2 148,9 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) -135,6-30,1-34,0-133,3-132,6 Øvrige finansforskydninger -35,9 27,3-19,0-141,5-11,1 I alt -171,5-2,8-53,0-327,8-143,7 Kursregulering likvide aktiver -29,8 0,7-0,2 Ændring af likvide aktiver -3,4 46,1-38,0-336,0 5,0 (se finansiel status) Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift. Afrundinger kan medføre afvigelser i sammentællingerne Finansiel status Mio. kr. Primo Ultimo Note Likvide aktiver 77,4 82,5 3 Kortfristede tilgodehavender -26,7-24,8 Kortfristet gæld -187,3-193,6-214,0-218,4 Kortfristet formue -136,6-135,9 Langfristede tilgodehavender 465,5 485,6 Mellemværende med forsyningsvirksomheder -2,4-3,0 463,1 482,6 Langfristet gæld -570,5-607,3 Langfristet formue/gæld -107,4-124,7 Finansiel egenkapital -244,0 260,6 Anmærkning: Positive tal angiver (netto) aktiver. Negative tal angiver (netto) gæld 13

16 Balance i kr. Note Primo Primosaldo korrektion Ultimo AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger ( ) Tekniske anlæg mv. ( ) Inventar ( ) 5, Anlæg under udførelse ( ) I alt IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier og andelsbeviser m.v. ( ) Langfristede tilgodehavender ( ) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (09.35) I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) ( ) Tilgodehavender ( ) Værdipapirer (09.20) Likvide beholdninger ( ) I alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver ( ) Modpost for selvejende institutioners aktiver ( ) Modpost for skattefinansierede aktiver ( ) Balancekonto ( ) I alt HENSATTE FORPLIGTELSER ( ) LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (09.55) NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. (09.38 til og med 09.48) KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (09.50 til og med 09.52) PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1,3 mio. kr. Se specifikationer til regnskab. 14

17 Noter Note 1 Udvikling i egenkapital Egenkapital Primosaldokorrektion Egenkapital primo Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Skattefinansierede aktiver +/- udvikling på balancekontoen Egenkapital Mio. kr. -573,2-2,4-575,6 0,3 0,4 40,9 12,2-521,8 Bevægelserne på balancekontoen kan forklares ud fra regnskabsopgørelsen Bevægelser på balancekontoen forklaret ud fra regnskabsopgørelsen Balancekonto Primosaldokorrektion Balancekonto primo +/- resultat iflg. regnskabsopgørelsen +/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat Tilbagebetalingspligtig hjælp Mio. kr. 498,5-2,3 496,2 20,8-0,6 1,5 Forklaring Fra statusbalance ultimo 2010 Statusbalance Underskud Posteres direkte fra forsyningsvirksomhedens mellemregning Posteres direkte på balancen +/- andre reguleringer Årets bevægelser på balancekontoen i alt Balancekonto ,5 12,2 508,3 Note 2 Offentligt Privat Partnerskab - OPP Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i. Note 3 Kassebeholdning Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december i alt 82,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 5,0 mio. kr. i forhold til sidste år. Forøgelsen er fremkommet ved en nettolåneoptagelse på 37,1 mio. kr., et negativt regnskabsresultat på 20,8 mio. kr. samt negative finansforskydninger og kursreguleringer på 11,3 mio. kr. 15

18 Noter Note 4 Kvalitetsfond Tilskud fra staten vedrørende kvalitetsfonden i til anlægsinvesteringer indenfor de borgernære serviceområder udgør for Faxe Kommune 12,7 mio. kr. Det er en forudsætning at kommunen bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Nedenstående oversigt viser kommunens forbrug i. (i kr.) Område Funktioner Forbrug Skole Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler 2 Idræt Idrætsfaciliteter for børn og unge 239 Daginstitutioner Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud 0 Ældre Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Servicearealer (gruppering 003) 0 Total anlæg Note 5 Ændringer i oprindeligt vedtaget budget Drift (i kr.) Udvalg Vedtaget Korrigeret oprindelig oprindeligt budget Ændringer Budget Teknik og Miljø Uddannelse Børn og Familie Erhverv og Kultur Økonomi Omsorg Sundhed Beskæftigelse I alt Ændringerne skyldes flytninger af opgaver vedr. STU-uddannelser, som er overflyttet fra Uddannelse til Omsorgsudvalget. Der er ikke ændret på oprindeligt vedtaget budget vedr. anlægsbudgetter. 16

19 Noter Note 6 Swap-aftaler Modpart Valuta Oprettet Restgæld Udløbsdato Rente Rente Nordea DKK 31. marts ,2 mio. kr. 31. marts ,09 % Fast Nordea DKK 30. december ,9 mio. kr. 30. juni ,98 % Fast Nordea DKK 8. juni ,5 mio. kr. 28. december ,13 % Fast Nordea DKK 29. juni 52,9 mio. kr. 28. december ,66 % Fast Nordea DKK 30. september 44,9 mio. kr. 28. december ,05 % Fast Kommunekredit DKK 11. oktober ,3 mio. kr. 9. oktober ,58 % Fast Note 7 Kautions- og garantiforpligtelser Almindelige kautions- og garantiforpligtelser Mio. kr. I alt Fælleskommunale selskaber Andre selskaber og institutioner 401,8 559,8 961,6 Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. Boligindskudslån m.v. Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri I alt 293,3 293,3 Almindelige kautions- og garantiforpligtelser i alt Note 8 Indskud i Landsbyggefonden Landsbyggefonden skal jf. Indenrigs- og Socialministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 83,9 mio. kr. ultimo. Note 9 Boligindskudslån Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo i alt 11,1 mio. kr. Note 10 Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger For ultimo er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 31,3 mio.kr. Afskrivningsprofilen fremgår af skema nedenfor. Sammenlignet med 2010 er det en stigning på kr. Primo hensættelse (1. januar ) kr. 31,3 Ændringer i rentereserve kr. 5,5 Ændringer i RBNS kr. -10,7 Ændring i IBNR kr. 0,1 Ændring i IBNER kr. 5,1 Ultimo hensættelse 31.december kr. 31,3 Forklaring på: Rentereserve: Denne beskriver hensættelser på de arbejdsulykker, hvor der er tilkendt en erhvervsevne tabs erstatning med løbende ydelse og hvor ikke alt er kapitaliseret. RBNS: RBNS er et udtryk for den reserve der er på åbne skader som vi har fået kendskab til, men som endnu ikke er behandlet færdig. Denne reservetype er altså primært et udtryk for sagsbehandlernes vurdering af hvad de åbne skader kommer til at koste i fremtiden, og dermed et billede af, om der er kommet mange tunge skader ind i løbet af året, og Willis vurdering af tidligere års åbne skader har ændret sig. 17

20 Noter INBR: Dette er hensættelse til skader der er indtrådte men endnu ikke er anmeldte. IBNER: Afsat yderligere til udbetalinger på skader. Forventet afskrivningsforløb på den samlede forpligtigelse: sår Forpligtigelse ultimo året kr Kommunens rådgiver Willis har udarbejdet et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår. Resultatet ses i tabellen nedenfor: Budget år Forpligtigelse ultimo året 1) Skadesudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK+DSA * Årlig likviditets påvirkning * ASK = Arbejdsskadestyrelsen DSA = Den Sociale Ankestyrelse 1) Samtlige arbejdsulykker kapitaliseret til en samlet opgørelse Note 11 Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav Faxe Kommune har ikke verserende sager som vil kunne medføre et erstatningskrav af væsentlig økonomisk størrelse. Note 12 Hensat forpligtelse til tjenestemandspension Der er efter vurdering ikke foretaget en ny aktuarmæssig opgørelse for regnskabsåret af den ikke-afdækkede pensionsforpligtigelse. Der er foretaget opskrivning/nedbringelse af pensionsforpligtelsen i henhold til autoriserede regler. Primo var pensionsforpligtelsen mio. kr. Der er foretaget opskrivning med i alt 3.8 mio. kr. Pensionsforpligtelsen er nedbragt med udbetalte pensioner med i alt 7.2 mio. kr. Ultimo har Faxe Kommune således en pensionsforpligtelse på mio.kr. Note 13 Deltagelse i kommunale fællesskaber. Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber: Miljølaboratoriet I/S Movia AffaldPlus 18

21 Noter Note 14 Indre værdier De indre værdier er registreret i kommunens regnskab med de seneste tilgængelige oplysninger fra virksomhedernes regnskaber. Aktier, andelsbeviser og ejerandele Hele kr. Ejerandel Indre værdi Komm. andel Miljølaboratoriet, Afviklingsinteressentskabet af 1/ Hovedstadens lokalbaner Movia 0,90 % Andelsboligforeningen Granskoven Faxe Vandværk 100% Faxe Holding 100% AffaldPlus Aportindskud i Faxe Affald Aps I alt Note 15 Eventualrettigheder Långiver Låntager Garantiens Bemærkninger oprindelige størrelse Faxe Kommune Faxe-Hallerne kr. Ifølge driftsoverenskomstens 11 fremgår det, at Faxe Kommune skal være berettiget til at overtage Faxe- Hallerne til den til enhver tid værende restgæld Note 16 Eventualforpligtelser Faxe Kommune har ikke løbende tilbagebetalt moms til udligningsordningen i forbindelse med salg af grunde. Den maksimale tilbagebetalingsforpligtelse udgør ca. 3 mio. kr. Note 17 Beregning af takster på fritvalgsområdet Fritvalgs takster (kr./time). Beregnede takster Praktisk bistand 308,04 Personlig pleje i dagtimer 313,56 Personlig pleje øvrigt tid 367,82 Note 18 Ydelser Beregnet pris i Hovedret almindelig 48,72 Middag Diæt 64,10 Biret uden udbringning 12,82 Hovedret almindelig inkl. udbringning 55,72 Hovedret, biret inkl. Udbringning 68,54 Transport pr. portion 7,00 Pr. fuldkost 128,20 19

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere