Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB Driftsvejledning. Udgave 05/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB Udgave 05/ / DA Driftsvejledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisninger Korrekt anvendelse Arbejdsomgivelser Sikkerhedsfunktioner Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning Drift og service Opbygning Typebetegnelse, typeskilt og leveringsomfang Principiel opbygning af MOVIMOT MD Installation Installationsanvisninger for grundapparat Tilslutningsdiagram, variant AC Tilslutningsdiagram, variant DC Effekttilslutningsvarianter Signaltilslutningsvarianter Ekstraudstyr "Intern bremsestyring" Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface Installation af systembus (SBus) Tilslutning af motorgiver Afmontering af apparatets dæksel Tildeling af bremsemodstande Idrifttagning Generelle anvisninger for idrifttagning Forarbejde og hjælpemidler Idrifttagning med pc og MOVITOOLS Start af motoren Idrifttagning for positioneringsordrer Komplet parameterliste Idrifttagning af omformeren med PROFIBUS-DP Drift og service Driftsvisning Fejlinformation Fejlliste SEW-elektronikservice Tekniske data Generelle tekniske data Elektronikdata Dimensionstegning Indeks Driftsvejledning MOVIMOT MD 3

4 1 Vigtige anvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisninger Driftsvejledning 1 Vigtige anvisninger 1.1 Sikkerheds- og advarselsanvisninger Læs altid sikkerheds- og advarselsanvisningerne! Fare på grund af elektrisk stød. Mulige følger: død eller alvolige personskader. Alvorlig risiko. Mulige følger: død eller alvolige personskader. Farlig situation. Mulige følger: Lettere eller mindre personskader Skadelig situation. Mulige følger: Beskadigelse af apparatet og omgivelserne. Anvendelsestip og nyttige informationer. Det er en forudsætning for fejlfri drift og for eventuelle garantikrav at driftsvejledningen overholdes. Læs derfor først driftsvejledningen igennem, før du tager apparatet i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service; den skal derfor opbevares i nærheden af apparatet. 1.2 Korrekt anvendelse MOVIMOT MD er beregnet til anvendelse i større eller mindre industrielle anlæg til drift af vekselstrøms asynkronmotorer med kortslutningsrotor eller permanentmagnetiserede vekselstrøms synkronmotorer. Disse motorer skal være egnede til drift med frekvensomformere, og der må ikke tilsluttes andre belastninger til MOVIMOT MD. MOVIMOT MD skal enten fastmonteres på motoren eller monteres som feltenhed i nærheden af motoren. Alle oplysninger om de tekniske data og de tilladte driftsbetingelser på anvendelsesstedet skal følges. Idrifttagningen (dvs. påbegyndelsen af planlagt drift) må først finde sted, når det er kontrolleret, at maskinen overholder EMC-direktivet 89/336/EØF og at slutproduktet er i overensstemmelse med Maskindirektivet 98/37/EØF (jvf. EN 60204). 4 Driftsvejledning MOVIMOT MD

5 Vigtige anvisninger Arbejdsomgivelser Arbejdsomgivelser Følgende er forbudt, hvis ikke apparatet er udtrykkeligt beregnet til det: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer. Anvendelse i miljøer med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, som går ud over de krav, der er anført i EN Sikkerhedsfunktioner Frekvensomformer MOVIMOT MD må ikke varetage sikkerhedsfunktioner. Hvis det er nødvendigt med en sikkerhedsfunktion, skal denne implementeres via det overordnede sikkerhedsudstyr, f.eks. en sikkerhedsstyring. 1.5 Bortskaffelse De gældende bestemmelser skal overholdes: Materiellet skal bortskaffes iht. beskaffenhed og gældende bestemmelser som f.eks.: elektronikaffald (printkort) plast (kabinet) stålplade kobber osv. Driftsvejledning MOVIMOT MD 5

6 2 Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Installation og idrifttagning Beskadigede apparater må ikke installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal du omgående indsende en reklamation til transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på gearmotoren må kun udføres af autoriserede el-installatører ved overholdelse af de gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Ved installation og idrifttagning af motor og bremse skal de pågældende vejledninger følges! Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig sikkerhedsforanstaltning: Jordforbindelse af apparatet Nødvendig sikkerhedsanordning: Overstrømssikkerhedsanordninger Træk en ekstra PE-leder med samme tværsnit som netledningen parallelt til beskyttelseslederen via separate klemmer. ( kapitel "Opbygning" på side 8) Apparatet opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det sikres, at den tilsluttede motor ved tilkobling af omformeren til nettet ikke kan starte af sig selv. Egnede foranstaltninger er følgende: Forbind X5:1 DIØØ "/REGULATORSPÆRRE" med DGND. Afbrydelse af konnektor X1. 6 Driftsvejledning MOVIMOT MD

7 Sikkerhedsanvisninger Drift og service Drift og service Før kabinettet åbnes, skal strømforsyningen til apparatet afbrydes. Der kan opstå farlige spændinger i op til 10 minutter efter netfrakobling. Når kabinettet er åbent, har apparatet kapslingsklasse IP 00, der optræder farlige spændinger på alle moduler, bortset fra styreelektronikken. Apparatet skal være lukket under drift. I tilkoblet tilstand optræder der farlige spændinger ved udgangsstikket og ved de tilsluttede kabler og motorklemmer. Dette er også tilfældet, selv om gearmotoren er spærret og motoren står stille. Konnektorer må ikke tilsluttes eller trækkes ud, når de står under spænding. Hvis driftsdioden og andre visningselementer slukker, er det ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til gearmotoren er afbrudt og den er spændingsløs. Gearmotorinterne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan forårsage motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at drivstationen starter igen af sig selv. Er dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt, skal gearmotoren afbrydes fra el-nettet, før fejlen afhjælpes. I disse tilfælde er det desuden forbudt at aktivere funktionen "Auto-Reset" (P841). Der må kun til-/frakobles på omformerudgangen, når sluttrinnet er spærret Hejseværksapplikationer Frekvensomformerne MOVIMOT MD må ikke anvendes som en sikkerhedsanordning til hejseværksapplikationer. Brug overvågningssystemer eller mekaniske beskyttelsesanordninger som sikkerhedsanordning for at undgå eventuelle materielle skader eller personskader. Driftsvejledning MOVIMOT MD 7

8 3 Opbygning Typebetegnelse, typeskilt og leveringsomfang 3 Opbygning 3.1 Typebetegnelse, typeskilt og leveringsomfang Eksempel på typebetegnelse MMD 60 A 019 C10 H A Udførelse 00 = Standard Driftsmåde Tilslutningsspænding EMC-filter Tilslutningstype Variant med ekstern ventilator Variant med bremse 4 = 4 kvadranter 5 = 380 til 500 V A = med EMC-filter 3 = 3 faser 00 = uden tilslutning af ekstern ventilator 00 = uden bremsestyring Variant med feedback Tilslutningsvariant (kommunikation) H2 = HIPERFACE-analyse (ES1H/AS1H) C10 = PROFIBUS/SBus (systembus) Maksimalstrøm 019 = 19 A Version Type (MMD = MOVIMOT MD) Eksempel på typeskilt Typeskiltet er placeret på siden af gearmotoren. Fig. 1: Typeskilt 58917AXX 8 Driftsvejledning MOVIMOT MD

9 Opbygning Principiel opbygning af MOVIMOT MD Principiel opbygning af MOVIMOT MD Den efterfølgende illustration viser MOVIMOT MD s principielle opbygning og må kun anvendes som reference. Afhængigt af udførelsen kan der forekomme afvigelser! [4] [5] [6] [7] [3] [8] [9] [3] [2] [1] [13][12] [11] [10] Fig. 2: Principiel opbygning af MOVIMOT MD 58922AXX [1] X5: Signaltilslutning, binære ind-/udgange [2] X4: Signaltilslutning, indgang til motorgiver [3] RS-485-parametrerings-/diagnoseinterface (bag låseskruen) [4] X6: Signaltilslutning, PROFIBUS-indgang [5] X7: Signaltilslutning, PROFIBUS-udgang [6] X8: Signaltilslutning, SBus-indgang [7] X9: Signaltilslutning, SBus-udgang [8] Diagnosedioder, PROFIBUS (bag låseskruen) [9] V1: Driftsdiode (bag låseskruen) [10] PE-tilslutning [11] X3: Effekttilslutning, bremsemodstand [12] X2: Effekttilslutning, motor [13] X1: Effekttilslutning, forsyningsspænding Driftsvejledning MOVIMOT MD 9

10 4 Installation Installationsanvisninger for grundapparat 4 Installation 4.1 Installationsanvisninger for grundapparat Overhold altid sikkerhedsanvisningerne ved installation! Monteringsposition Den foretrukne monteringsposition er lodret. Montering i en anden position eller på hovedet er ikke tilladt i stationære applikationer på grund af den reducerede varmekonvektion! Sørg for, at gearmotoren ikke anbringes i nærheden af varm returluft fra andre apparater. Fig. 3: Monteringsposition, MOVIMOT MD 59396AXX 10 Driftsvejledning MOVIMOT MD

11 Installation Installationsanvisninger for grundapparat Montering Enheden er på bundpladen forsynet med monteringshuller til mekanisk fastgørelse (se kapitlet "Dimensionstegning" på side 80). Det er vigtigt, at store dele af bundpladen har kontakt med anlægget ved montering af enheden for at sikre en god varmeoverførsel Separate kabelkanaler Træk strømkabler og elektronikledninger i separate kabelkanaler Indgangssikringer og fejlstrømsbeskyttelseskontakt Installer indgangssikringerne i starten af netledningen bag samleskinneforgreningen. Et fejlstrømsrelæ som eneste beskyttelsesanordning er ikke tilladt. Under normal drift af omformeren kan der optræde afledningsstrømme > 3,5 ma. Anvend kun universalstrømssensitive fejlstrømsrelæer Net- og bremsekontaktorer Anvend kun kontaktorer i brugskategori AC-3 (IEC 158-1) som net- og bremsekontaktorer Mere end fire apparater Hvis der er tilsluttet mere end fire apparater til en sumstrømdimensioneret netkontaktor, skal der indskydes en 3-faset netdrossel for at begrænse indgangsstrømmen. Driftsvejledning MOVIMOT MD 11

12 4 Installation Installationsanvisninger for grundapparat PE-nettilslutning ( EN 50178) Træk en ekstra PE-leder med samme tværsnit som netledningen, parallelt til beskyttelseslederen via separate klemmer ( ekstern PE-tilslutningsklemme). X [1] X [5] [4] [3] [2] 59225AXX [1] Tandskive [2] Klembøjle [3] Krympekabelsko til M5 [4] Klembøjle [5] Skrue M5 x IT-net SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes såkaldte isolationsvagter, som arbejder efter pulscodemålemetoden. Derved undgås fejludløsning af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapacitet. 12 Driftsvejledning MOVIMOT MD

13 Installation Installationsanvisninger for grundapparat Tværsnit Netledning: Tværsnit iht. nom. indgangsstrøm I net ved nom. belastning. Motortilledning: Tværsnit iht. nom. udgangsstrøm I N Apparatudgang Der må kun tilsluttes ohmske/induktive belastninger (motorer). Tilslut under ingen omstændigheder kapacitive belastninger! Fig. 4: Omformerudgang 58072AXX Tilslutning af bremsemodstande Anvend to tætsnoede ledninger eller en 2-koret, afskærmet elledning. Tværsnittet svarer til omformerens nominelle udgangsstrøm. Beskyt bremsemodstanden med et bimetalrelæ/termisk overbelastningsrelæ, hvis modstanden ikke har indbygget sikring. Indstil brydestrømmen iht. bremsemodstandens tekniske data Drift, bremsemodstande Tilledningerne til bremsemodstandene fører en høj jævnspænding (ca. 900 V) under nominel drift. Overfladen på bremsemodstandene opnår ved belastning med P N høje temperaturer. Vælg derfor et monteringssted, der er egnet til dette. Monter bremsemodstandene i flad byggeform med den passende berøringsbeskyttelse. Driftsvejledning MOVIMOT MD 13

14 4 Installation Installationsanvisninger for grundapparat Binære indgange/binære udgange Binærindgangene er potentialadskilt ved hjælp af optokoblere. De binære udgange er kortslutningssikre, men ikke fremmedspændingssikre. Fremmedspænding kan ødelægge de binære udgange Afskærmning og jordforbindelse Anvend kun afskærmede styreledninger. Placer afskærmningen på stel med kontakt over hele fladen på begge sider. For at undgå jordledninger kan du jordforbinde en skærmende via en støjdæmpende kondensator (220 nf / 50 V). Ved dobbelt afskærmet ledning jordforbindes den udvendige skærm på omformersiden og den indvendige skærm i den anden ende BXX Fig. 5: Eksempler på korrekt skærmtilslutning med metalspændebånd (skærmklemme) eller metalforskruning Hvis ledningerne trækkes i jordforbundne blikkanaler eller metalrør kan dette også anvendes til afskærmning. Strøm- og styreledninger skal i så fald trækkes separat. Jordforbind omformeren og alle ekstra enheder iht. højfrekvensen (flad metalkontakt på kabinetter med stel). 14 Driftsvejledning MOVIMOT MD

15 Installation Installationsanvisninger for grundapparat Netfilter Apparaterne er standard udstyret med et indbygget netfilter. Grænseværdi A overholdes i tests med dette netfilter. For at overholde grænseværdiklasse B skal der anvendes et netfilter NF (ekstraudstyr). EMC-grænseværdierne i forbindelse med støjemission er ikke specificeret for spændingsnet uden jordet stjernepunkt (IT-net). Effektiviteten af netfiltre er stærkt begrænset i IT-net Støjudsendelse For at overholde grænseværdiklasse A og B anbefaler SEW-EURODRIVE anvendelse af en afskærmet motorledning på udgangssiden som EMC-sikring Maksimalværdier/sikringer MOVIMOT MD er egnet til drift ved spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), der kan levere en maks. netstrøm iht. de følgende skemaer og har en maks. spænding på 500 AC V. Sikringernes effektdata må ikke overskride værdierne i skemaet. MOVIMOT MD Maks. netstrøm Maks. netspænding Sikringer 019/024/036 AC A AC 500 V 30 A/600 V V-spændingsforsyning Som ekstern DC 24 V spændingskilde må der kun anvendes godkendte apparater med begrænset udgangsspænding (U maks. = DC 30 V) og begrænset udgangsstrøm (I 8 A). Driftsvejledning MOVIMOT MD 15

16 4 Installation Tilslutningsdiagram, variant AC 4.2 Tilslutningsdiagram, variant AC +24V GND L1 L2 L3 PE PE Forsyning (AC 380 V, 24 V) X1: X6 til X9: Bussystemer variabel in out Bussystem Varianter: - Profibus + SBUS - RS485 + SBUS MOVIMOT MD X5: Digitale ind-/udgange Digitale ind-/udgange X2: X3: X4: Bremsemodstand Motor giver BW... M 3-faset Fig. 6: Tilslutningsdiagram, effektdel og bremse 58871ADA 16 Driftsvejledning MOVIMOT MD

17 Installation Tilslutningsdiagram, variant DC Tilslutningsdiagram, variant DC BW... BRC BRC Uz+ Uz- Uz+ Uz- +24V GND +24V GND PE PE PE Forsyning DC in (mellemkreds, 24 V) Forsyning DC out (mellemkreds, 24 V) X1: X2: Bussystemer variabel in out Bussystem Varianter: - Profibus + SBUS - RS485 + SBUS MOVIMOT MD Digitale ind-/udgange Digitale ind-/udgange X3: motor X4: giver M 3-faset Fig. 7: Tilslutningsdiagram, effektdel og bremse 59467ADA Driftsvejledning MOVIMOT MD 17

18 4 Installation Effekttilslutningsvarianter 4.4 Effekttilslutningsvarianter Effekttilslutning, variant AC Effekten tilføres via stikket X1 (3 x AC 380 V, DC 24 V). Bremsemodstanden tilsluttes via X D C 4 1 A B X1 X3 X2 Fig. 8: Effekttilslutning AC 59256AXX Betegnelse Funktion Stiktype X1 Effekt AC HANQ8, ben X2 Bremsemodstand HANQ4/2, bøsninger X3 Motor Intercontec, serie B, 8-polet Stikplacering X1: AC-effekt, indgang Pin Betegnelse Placering X1 1 Ikke optaget 2 L2 Nettilførsel, fase L V 24 V-forsyning V_BR Forsyning, bremsestyring (uden integreret bremsestyring = ikke optaget) GND_BR Stel, bremsestyring (uden integreret bremsestyring = ikke optaget) HANQ8/0-M, ben 6 L3 Nettilførsel, fase L V_GND 24-V-stel 8 L1 Nettilførsel, fase L1 PE PE Beskyttelsesleder 18 Driftsvejledning MOVIMOT MD

19 Installation Effekttilslutningsvarianter 4 X2: Bremsemodstand Pin Betegnelse Placering X2 1 Uz+ Mellemkreds + 2 BRC Bremsechopper Uz Mellemkreds 4 Ikke optaget PE PE Beskyttelsesleder V 24 V-forsyning V_GND 24-V-stel HANQ4/2-F, bøsninger Bremsemodstanden skal tilsluttes mellem pin 1 (Uz+) og pin 2 (BRC). Det er ikke tilladt at tilslutte andre belastninger (f.eks. videreførsel af mellemkredsen). Hvis der ikke tilsluttes en bremsemodstand, skal stikket forsynes med en hætte (Harting, vare-nr ). X3: Motor Pin Betegnelse Placering X3 1 U Motorfase U 2 PE Beskyttelsesleder W 3 W Motorfase W PE 3 D C 4 V Motorfase V 2 4 A Ikke optaget V B B BR2 (hvid) Motorbremse 1 A (uden integreret bremsestyring = ikke optaget) U C BR3 (rød) Motorbremse (uden integreret bremsestyring = ikke optaget) Intercontec, serie B, 8-polet D BR1 (blå) Motorbremse (uden integreret bremsestyring = ikke optaget) Driftsvejledning MOVIMOT MD 19

20 4 Installation Effekttilslutningsvarianter Effekttilslutning, variant DC Effekten tilføres via stikket X1 (DC 560 V, DC 24 V) og kan videreføres via stikket X D C 4 1 A B X1 X3 X2 Fig. 9: Effekttilslutning DC 58881AXX Betegnelse Funktion Stiktype X1 DC-effekt, indgang HANQ4/2-M, ben X2 DC-effekt, udgang HANQ4/2-F, bøsninger X3 Motor Intercontec, serie B, 8-polet Stikplacering X1: DC-effekt, indgang Pin Betegnelse Placering X1 1 Uz+ Mellemkreds + 2 BRC Bremsechopper Uz Mellemkreds V_BR Forsyning, bremsestyring (uden integreret bremsestyring = ikke optaget) PE PE Beskyttelsesleder V 24 V-forsyning HANQ4/2-M, ben V_GND 24-V-stel 20 Driftsvejledning MOVIMOT MD

21 Installation Effekttilslutningsvarianter 4 X2: DC-effekt, udgang Pin Betegnelse Placering X2 1 Uz+ Mellemkreds + 2 BRC Bremsechopper Uz Mellemkreds 4 Ikke optaget PE PE Beskyttelsesleder V 24 V-forsyning V_GND 24-V-stel HANQ4/2-F, bøsninger Bremsemodstanden skal tilsluttes mellem pin 1 (Uz+) og pin 2 (BRC). Hvis der ikke tilsluttes noget til X2, skal stikket forsynes med en hætte (Harting, vare- nr ). X3: Motor Pin Betegnelse Placering X3 1 U Motorfase U 2 PE Beskyttelsesleder W 3 W Motorfase W PE 3 D C 4 V Motorfase V 2 4 A Ikke optaget V B B BR2 (hvid) Motorbremse 1 A (uden integreret bremsestyring = ikke optaget) U C BR3 (rød) Motorbremse (uden integreret bremsestyring = ikke optaget) Intercontec, serie B, 8-polet D BR1 (blå) Motorbremse (uden integreret bremsestyring = ikke optaget) Driftsvejledning MOVIMOT MD 21

22 4 Installation Signaltilslutningsvarianter 4.5 Signaltilslutningsvarianter Signaltilslutning, PROFIBUS, SBus, DIO X6 X7 X8 X9 X4 X X Fig. 10: Tilslutningsdiagram styrehoved MOVIMOT MD 58073AXX Betegnelse Funktion Stiktype X4 Giver M23, bøsninger X5 DIO M23, bøsninger X6 PROFIBUS-indgang M12, B-kodet, ben X7 PROFIBUS-udgang M12, B-kodet, bøsninger X8 SBus-indgang M12, A-kodet, ben X9 SBus-udgang M12, A-kodet, bøsninger X10 RS service, diagnose RJ45, bag låseskruen Stikplacering X4: Giver (HIPERFACE) Pin Betegnelse X Cos Cos Sin Sin 7 Data 8 Data+ M23, bøsning, 12-polet, 20 -kodning 9 TF+ 10 TF 11 GND V1 22 Driftsvejledning MOVIMOT MD

23 Installation Signaltilslutningsvarianter 4 X5: Binære ind-/udgange Pin Betegnelse Placering X5 1 DI00 Binær indgang, fast optaget med "/regulatorspærre" M23, bøsning, 12-polet, 0 -kodning 2 DI01 Binær indgang 3 DI02 Binær indgang 4 DI03 Binær indgang 5 DI04 Binær indgang 6 DI05 Binær indgang 7 DOØ1 Binær udgang, kan konfigureres frit 8 DOØ2 Binær udgang, kan konfigureres frit 9 DCOM Referencepotentiale, binære indgange 10 DGND Referencepotentiale, binære udgange 11 VO24 Hjælpeudgangsspænding 24 V 12 PE Afskærmning X6: PROFIBUS-indgang Pin Betegnelse Placering X6 1 Ikke optaget 2 Bus-A Dataledning, minus GND Referencepotentiale, PROFIBUS 4 Bus-B Dataledning, plus 5 PE Afskærmning M12, ben, 5-polet, B-kodet X7: PROFIBUS-udgang Pin Betegnelse Placering X V Forsyning, afslutningsmodstand 2 Bus-A Dataledning, minus GND Referencepotentiale, PROFIBUS 4 Bus-B Dataledning, plus 5 PE Afskærmning M12, bøsninger, 5-polet, B-kodet Driftsvejledning MOVIMOT MD 23

24 4 Installation Signaltilslutningsvarianter X8: SBus-indgang Pin Betegnelse Placering X PE Afskærmning 2 Ikke optaget 3 GND Referencepotentiale 4 CAN_H CAN høj 5 CAN_L CAN lav M12, ben, 5-polet, A-kodet X9: SBus-indgang Pin Betegnelse Placering X PE Afskærmning 2 Ikke optaget 3 GND Referencepotentiale 4 CAN_H CAN høj 5 CAN_L CAN lav M12, bøsninger, 5-polet, A-kodet X10: RS-485-parametrerings-/diagnoseinterface Det er muligt at få tilgang til RS-485-parametrerings-/diagnose-interface via en låseskrue. De forskellige interface kan anvendes til tilslutning af en pc til idrifttagning, betjening og service. Til dette formål anvendes SEW-softwaren MOVITOOLS. Anvend interface-adapter UWS21A (SN ) til tilslutning af pc en. 24 Driftsvejledning MOVIMOT MD

25 Installation Signaltilslutningsvarianter Signaltilslutning, RS-485, SBus, DIO X6 X7 X8 X9 X4 X X Fig. 11: Tilslutningsdiagram, styrehoved MOVIMOT MD 58073AXX Betegnelse Funktion Stiktype X4 Giver (HIPERFACE) M23, bøsninger X5 Binære ind-/udgange M23, bøsninger X6 RS-485-indgang M12, B-kodet, ben X7 RS-485-udgang M12, B-kodet, bøsninger X8 SBus-indgang M12, A-kodet, ben X9 SBus-udgang M12, A-kodet, bøsninger X10 RS-485, service, diagnose RJ45, bag låseskruen Stikplacering X4: Giver (HIPERFACE) Pin Betegnelse X Cos Cos Sin Sin 7 Data 8 Data+ M23, bøsning, 12-polet, 20 -kodning 9 TF+ 10 TF 11 GND 12 Us Driftsvejledning MOVIMOT MD 25

26 4 Installation Signaltilslutningsvarianter X5: Binære ind-/udgange Pin Betegnelse Placering X5 1 DI00 Binær indgang, fast optaget med "/regulatorspærre" M23, bøsning, 12-polet, 0 -kodning 2 DI01 Binær indgang 3 DI02 Binær indgang 4 DI03 Binær indgang 5 DI04 Binær indgang 6 DI05 Binær indgang 7 DOØ1 Binær udgang, kan konfigureres frit 8 DOØ2 Binær udgang, kan konfigureres frit 9 DCOM Referencepotentiale, binære indgange 10 DGND Referencepotentiale, binære udgange 11 VO24 Hjælpeudgangsspænding 24 V 12 PE Afskærmning X6: RS-485-indgang Pin Betegnelse Placering X6 1 Ikke optaget 2 RS-485 RS-485, minus GND Referencepotentiale, PROFIBUS 4 RS-485+ RS-485, plus 5 PE Afskærmning M12, ben, 5-polet, B-kodet X7: RS-485-udgang Pin Betegnelse Placering X V Forsyning, afslutningsmodstand 2 RS-485 RS-485, minus GND Referencepotentiale, RS RS-485+ RS-485, plus 5 PE Afskærmning M12, bøsninger, 5-polet, B-kodet 26 Driftsvejledning MOVIMOT MD

27 Installation Signaltilslutningsvarianter 4 X8: SBus-indgang Pin Betegnelse Placering X PE Afskærmning 2 Ikke optaget 3 GND Referencepotentiale V+ 4 CAN_H CAN høj 5 CAN_L CAN lav M12, ben, 5-polet, A-kodet X9: SBus-udgang Pin Betegnelse Placering X PE Afskærmning 2 Ikke optaget 3 GND Referencepotentiale V+ 4 CAN_H CAN høj 5 CAN_L CAN lav M12, bøsninger, 5-polet, A-kodet X10: RS-485-parametrerings-/diagnoseinterface Det er muligt at få tilgang til RS-485-parametrerings-/diagnose-interface via en låseskrue. De forskellige interface kan anvendes til tilslutning af en pc til idrifttagning, betjening og service. Til dette formål anvendes SEW-softwaren MOVITOOLS. Anvend interface-adapter UWS21A (SN ) til tilslutning af pc en. Driftsvejledning MOVIMOT MD 27

28 4 Installation Signaltilslutningsvarianter Signaltilslutning, PROFIBUS, DIO X5 X6 X7 X8 X X11 X9 X10 Fig. 12: Tilslutningsdiagram, styrehoved MOVIMOT MD 59283AXX Betegnelse Funktion Stiktype X4 Giver (HIPERFACE) M23, bøsninger X5 PROFIBUS-indgang M12, B-kodet, ben X6 PROFIBUS-udgang M12, B-kodet, bøsninger X7 DI0/DI1 M12, B-kodet, bøsninger X8 DI2/DI3 M12, A-kodet, bøsninger X9 DI4/DI5 M12, A-kodet, bøsninger X10 DO1/DO2 M12, A-kodet, bøsninger Stikplacering X4: Giver (HIPERFACE) Pin Betegnelse X Cos Cos Sin Sin 7 Data 8 Data+ M23, bøsning, 12-polet, 20 -kodning 9 TF+ 10 TF 11 GND 12 Us 28 Driftsvejledning MOVIMOT MD

29 Installation Signaltilslutningsvarianter 4 X5: PROFIBUS-indgang Pin Betegnelse Placering X5 1 Ikke optaget 2 Bus-A Dataledning, minus GND Referencepotentiale, PROFIBUS 4 Bus-B Dataledning, plus 5 PE Afskærmning M12, ben, 5-polet, B-kodet X6: PROFIBUS-udgang Pin Betegnelse Placering X6 1 +5V Forsyning, afslutningsmodstand 2 Bus-A Dataledning, minus GND Referencepotentiale, PROFIBUS 4 Bus-B Dataledning, plus 5 PE Afskærmning M12, bøsninger, 5-polet, B-kodet X7: DI0/DI1 Pin Betegnelse Placering X7 1 VO24 24-V-hjælpespænding 2 DI01 Binær indgang DCOM Referencepotentiale, binære indgange DI00 Binær indgang 0 5 PE Afskærmning M12, bøsninger, 5-polet, A-kodet X8: DI2/DI3 Pin Betegnelse Placering X8 1 VO24 24-V-hjælpespænding 2 DI03 Binær indgang DCOM Referencepotentiale, binære indgange DI02 Binær indgang 2 5 PE Afskærmning M12, bøsninger, 5-polet, A-kodet Driftsvejledning MOVIMOT MD 29

30 4 Installation Signaltilslutningsvarianter X9: DI4/DI5 Pin Betegnelse Placering X VO24 24-V-hjælpespænding 2 DI05 Binær indgang 5 3 DCOM Referencepotentiale, binære indgange 4 DI04 Binær indgang 4 5 PE Afskærmning M12, bøsninger, 5-polet, A-kodet X10: DO1/DO2 Pin Betegnelse Placering X Ikke optaget 2 DOØ2 Binær udgang 2 3 GND Referencepotentiale, binære udgange 4 DOØ1 Binær udgang 1 5 PE Afskærmning M12, bøsninger, 5-polet, A-kodet 30 Driftsvejledning MOVIMOT MD

31 Installation Ekstraudstyr "Intern bremsestyring" Ekstraudstyr "Intern bremsestyring" Generelle oplysninger En intern bremsestyring (ekstraudstyr) overtager forsyning og aktivering af motorbremsen. SEW-skivebremser med en tilslutningsspænding på DC 24 V og en maksimal holdestrøm på DC 3 A kan tilsluttes. Tilslut ekstra DC-24-forsyningsspænding til den interne bremsestyring via stik X1 (se kapitlet "Stikplacering" på side 18 og side 20). Den interne bremsestyring til hejseværksapplikationer kan kun anvendes, når forsyningsspændingen (+24 V_BR, GND_BR) slås fra samtlige poler Motorbremsens driftsstrøm Ved dimensionering af forsyningsspændingen skal der tages hensyn til den tilsluttede motorbremses holdestrøm I H og acceleratorstrøm I B. Nedenstående skema viser motorbremsens driftsstrømme. Følgende værdier angives: Startstrømforhold I B /I H ; I B = acceleratorstrøm, I H = holdestrøm Holdestrøm I H Maksimalt bremsemoment M Bmax Acceleratorstrømmen I B (= startstrøm) er i en kort periode (ca. 120 ms) under 70 % af referencespændingen ved løft af bremsen eller netspændingsfald. Værdier for holdestrøm I H er effektive værdier (ved DC 24 V aritmetisk gennemsnit). Bremse B BR1 BR2 BR3 for motor DFS56M/L DFS56H CFM71 CFM90 CFM112 M Bmaks [Nm] 2, Startstrømforhold I B /I H 4,0 4,0 6,3 I [A DC ] I [A DC ] I H [A AC ] I H [A AC ] I H [A AC ] Mærkespænding U N DC 24 V 0,5 0,56 1,5 1,7 2,6 Vælg bremseledningernes tværsnit, så det passer til applikationsstrømmen. Husk at tage hensyn til bremsens startstrøm. Netspændingen må ikke komme under 90 %, når der tages hensyn til spændingsfaldet på grund af startstrømmen. Driftsvejledning MOVIMOT MD 31

32 4 Installation Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface 4.7 Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface Stikplacering Tilslutning til PROFIBUS-nettet sker med 2 M12-konnektorer, en M12-konnektor til den indgående feltbus og en M12-konnektor til den videreførende feltbus. M12 Pin Betegnelse Placering X6 1 Anvendes ikke 2 Bus-A Dataledning, minus GND Referencepotentiale, PROFIBUS 4 Bus-B Dataledning, plus 5 PE Skærm X V Forsyning, afslutningsmodstand 2 Bus-A Dataledning, minus GND Referencepotentiale, PROFIBUS 4 Bus-B Dataledning, plus 5 PE Skærm 32 Driftsvejledning MOVIMOT MD

33 Installation Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface Afskærmning og trækning af buskabler PROFIBUS-interfacet understøtter RS-485 overførselsteknikken og forudsætter den for PROFIBUS-specificerede ledningstype A iht. IEC en afskærmet, parvist snoet totrådet ledning. En faglig korrekt afskærmning af buskablet dæmper de elektriske spredninger, der kan optræde i industrimiljøer. Ved hjælp af følgende foranstaltninger opnås de bedste afskærmningsegenskaber: Spænd fastspændingsskruerne ved stik, moduler og potentialudligningsledninger manuelt. Anvend kun stik med metalkabinet eller metalliseret kabinet. Tilslut afskærmningen i stikket på den størst mulige flade. Læg busledningens afskærmning på begge sider. Træk ikke signal- og buskablet parallelt til effektkablerne (motorledninger), men i separate kabelkanaler. I industrimiljøer anvendes metalliske, jordede kabelbakker. Træk signalkablet og den tilhørende potentialudligning med en lille afstand til hinanden ved at bruge den kortest mulige vej. Undgå forlængelse af busledninger via stikforbindelse. Træk buskablerne langs de eksisterende stelflader. Ved jordpotentialeudsving kan der via den på begge sider tilsluttede og med jordpotentialet (PE) forbundne skærm flyde en udligningsstrøm. Sørg i dette tilfælde for tilstrækkelig potentialudligning iht. de gældende VDE-bestemmelser Busafslutning For at gøre det nemt at tage bussystemet i drift og reducere antallet af fejlkilder ved installation er MOVIMOT MD ikke udstyret med busafslutningsmodstande. Hvis omformeren sidder i starten eller slutningen af et PROFIBUS-segment, og hvis kun et PROFIBUS-kabel fører hen til omformeren, anvendes et stik med integreret busafslutningsmodstand. Ved dette PROFIBUS-stik tilsluttes busafslutningsmodstandene. Driftsvejledning MOVIMOT MD 33

34 4 Installation Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface Indstilling af stationsadresse PROFIBUS-stationsadressen indstilles med DIP-switchene 1 til 8 (valens 2 0 til 2 6 ) i kabinettets dæksel ( kapitel "Afmontering af apparatets dæksel" på side 41). MOVIMOT MD understøtter adresseområdet 0 til 125. Valens ON ekst. Valens: Valens: Valens: Valens: Valens: Valens: Valens: reserveret, position OFF Fabriksindstilling: Adresse 4 Fig. 13: Indstilling af PROFIBUS-stationsadresse på MCH41A 05527ADA PROFIBUS-stationsadressen kan kun indstilles, når kabinettets dæksel er fjernet fra DIP-switchene. Dette sikrer, at adressen ikke kan ændres under driften. Ændringen virker først efter fornyet tilkobling af MOVIMOT MD (net + 24 V OFF/ON). MOVIMOT MD viser den aktuelle stationsadresse i feltbus-skærmparameter P092 "Adresse, feltbus" (visning med MOVITOOLS /SHELL). Eksempel: Indstilling af stationsadresse 17 Valens ON ekst. Valens: Valens: Valens: Valens: Valens: Valens: Valens: reserveret, position OFF Eksempel: Indstilling af adresse 17 Fig. 14: Indstilling af stationsadresse ADA 34 Driftsvejledning MOVIMOT MD

35 Installation Installation af systembus (SBus) Installation af systembus (SBus) Kun ved P816 "SBus-baudrate" = 1000 kbaud: Ved anvendelse af systembusforbindelser er det ikke tilladt at anvende MOVIMOT MD sammen med MOVIDRIVE. Med baudraten 1000 kbaud må apparaterne blandes. MOVIMOT MD MOVIMOT MD MOVIMOT MD SBus udgang X9 SBus udgang X9 SBus udgang X9 SBus indgang X8 SBus indgang X8 SBus indgang X8 Systembus ON OFF Afslutningsmodstand S 12 S 11 Systembus ON OFF Afslutningsmodstand S 12 S 11 Systembus ON OFF Afslutningsmodstand S 12 S 11 Fig. 15: Indstilling af DIP-switche 58909ADA Apparatets dæksel skal afmonteres ( kapitel "Afmontering af apparatets dæksel" på side 41) for at indstille afslutningsmodstand S12. Driftsvejledning MOVIMOT MD 35

36 4 Installation Installation af systembus (SBus) Kabelspecifikation Anvend et afskærmet kobberkabel (dataoverførselskabel med skærm af kobbernet). Kablet skal opfylde følgende specifikationer: Ledningsmodstand 120 Ω ved 1 MHz Kapacitetsbelægning 40 pf/m (12 pf/ft) ved 1 khz F.eks. CAN-bus- eller DeviceNet-kabler er velegnede Ledningslængde Den tilladte samlede ledningslængde afhænger af den indstillede SBus-baudrate (P816): 125 kbaud 320 m (1056 ft) 250 kbaud 160 m (528 ft) 500 kbaud 80 m (264 ft) 1000 kbaud 40 m (132 ft) Afslutningsmodstand I starten og slutningen af systembusforbindelsen tilsluttes systembusafslutningsmodstanden (S12 = ON). Ved de andre enheder slukkes for afslutningsmodstanden (S12 = OFF). Mellem de apparater, der forbindes med SBus, må der ikke optræde potentialeforskydning. Undgå potentialeforskydning ved hjælp af egnede foranstaltninger, f.eks. ved at forbinde apparatstellene med en separat ledning. SBus-ledningens skærm må ikke anvendes til potentialudligningen! 36 Driftsvejledning MOVIMOT MD

37 Installation Tilslutning af motorgiver Tilslutning af motorgiver Udførlige oplysninger findes i håndbogen "SEW-giversystemer", der fås hos SEW-EURODRIVE Generelle installationsanvisninger Maks. ledningslængde omformer giver: 100 m (330 ft) ved en kapacitetsbelægning 120 nf/km (193 nf/mile). Koretværsnit HIPERFACE-giver: 0,25 til 0,5 mm 2 (AWG 23 til 20) Ved afskæring af en kore fra giverledningen: Isoler den afskårne koreende. Anvend afskærmede kabler med parvist snoede korer, og anbring skærmen med god fladekontakt på begge sider: på giveren i kabelforskruningen eller i giverstikket på omformeren i M23-stikkets hus Anvend giverstik med metalhus. Træk giverkablerne adskilt fra netkabler. Giver med kabelforskruning: Overhold den tilladte diameter på giverkabler, så kabelforskruningen fungerer korrekt Specialkabler For tilslutning af givere tilbyder SEW-EURODRIVE specialkabler. Vi anbefaler, at man anvender disse. De korefarver iht. farvekode IEC 757, der angives i tilslutningsdiagrammerne, svarer til korefarverne for de konfektionerede kabler fra SEW-EURODRIVE. Driftsvejledning MOVIMOT MD 37

38 4 Installation Tilslutning af motorgiver Motorgiver Følgende Motorgivere må sluttes til X4 på MOVIMOT MD: HIPERFACE-giver Fig. 16: SEW-giver med konnektor eller tilslutningsklemmer 58886AXX Spændingsforsyning Giver med DC 12 til 24-V-spændingsforsyning (maks. 180 ma) tilsluttes direkte til X4. Disse givere forsynes således fra omformeren. 38 Driftsvejledning MOVIMOT MD

39 Installation Tilslutning af motorgiver HIPERFACE-giver HIPERFACE-givere AS1H, ES1H og AV1H anbefales til drift med MOVIMOT MD. Afhængig af motortype og motorudførelse foretages givertilslutningen via stikkonnektor eller klemkasse. CM71 til CM112 med stikkonnektor Tilslut HIPERFACE-giveren på følgende måde: AS1H / ES1H COS+ 3 RD 4 BU COS 5 YE SIN+ 6 GN SIN 7 VT DATA 8 BK DATA+ 9 BN TF/TH/KTY+ 10 WH TF/TH/KTY 11 GY-PK U 12 RD-BU S PK GY max. 100 m (330 ft) X AV1H COS+ 3 RD COS 4 BU SIN+ 5 YE SIN 6 GN DATA 7 VT DATA+ 8 BK N.C. 9 BN N.C. 10 WH 11 GY-PK U 12 RD-BU S PK GY max. 100 m (330 ft) X Fig. 17: Tilslutning af HIPERFACE-giver som motorgiver på MOVIMOT MD 58890AXX Sagsnumre for specialkablerne: Til slæbekædemontering: Driftsvejledning MOVIMOT MD 39

40 4 Installation Tilslutning af motorgiver CM71 til CM112 med klemkasse Tilslut HIPERFACE-giveren på følgende måde: AS1H / ES1H 3 RD COS+ 4 BU COS SIN+ 5 YE 6 GN SIN 7 VT DATA DATA+ 8 BK TF/TH/KTY+ 9 BN 10 WH TF/TH/KTY 11 GY-PK 12 RD-BU U S PK GY X Fig. 18: Tilslutning af HIPERFACE-giver som motorgiver på MOVIMOT MD 58899AXX 40 Driftsvejledning MOVIMOT MD

41 Installation Afmontering af apparatets dæksel Afmontering af apparatets dæksel For at indstille DIP-switchene til PROFIBUS (1 til 8) og afslutningsmodstand SBus (S12) skal apparatets dæksel afmonteres. Funktionen af DIP-switchene 1 til 8 beskrives nærmere i kapitlerne "Busafslutning" og "Indstilling af stationsadresse" på side 33 og side 34. Gå frem på følgende måde: 1. Sluk for nettet og DC 24-V-hjælpespændingen, før tilslutningsenheden fjernes. Der kan opstå farlige spændinger i op til 10 minutter efter netfrakobling. 2. Løsn fastspændingsskruerne. 3. Træk forsigtigt dækslet af apparatet. 4. Tæk fladstikket ud inde i det elektroniske system, når dækslet åbnes. Fig. 19: Afmontering af apparatets dæksel 58923AXX Ved påsætning af apparatets dæksel gås frem i omvendt rækkefølge. Driftsvejledning MOVIMOT MD 41

42 4 Installation Tildeling af bremsemodstande 4.11 Tildeling af bremsemodstande MOVIMOT MD Bremsemodstande Brydestrøm Sagsnummer BW147 I F = 3,5 A RMS X X BW247 I F = 4,9 A RMS X X BW347 I F = 7,8 A RMS X X BW I F = 4,2 A RMS X BW I F = 7,8 A RMS X BW I F = 11 A RMS X BW Har indbygget sikring X X X BW Har indbygget sikring X X X 42 Driftsvejledning MOVIMOT MD

43 Idrifttagning Generelle anvisninger for idrifttagning I Idrifttagning 5.1 Generelle anvisninger for idrifttagning Overhold altid sikkerhedshenvisningerne ved idrifttagning! De idrifttagningsfunktioner, der beskrives i kapitlet, anvendes til at indstille omformeren optimalt iht. den faktisk tilsluttede motor og de aktuelle marginalbetingelser. For VFC-driftsmåderne med omdrejningsregulering, alle CFC-driftsmåder og SERVOdriftsmåder gælder det, at det er absolut nødvendigt, at idrifttagningen foretages som beskrevet i dette kapitel Forudsætning Forudsætningen for en problemfri idrifttagning er korrekt projektering af drivstationen. 5.2 Forarbejde og hjælpemidler Kontroller installationen. Sørg for at forhindre utilsigtet start af motoren ved hjælp af egnede foranstaltninger. Derudover skal der afhængig af applikation planlægges ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at undgå farer for menneske og maskine. Egnede foranstaltninger er følgende: Forbind indgang X5:1 "/regulatorspærre" med DGND. Ved idrifttagning med pc og MOVITOOLS Korrekt forindstilling af parametrene (f.eks. fabriksindstilling). Kontrol af den indstillede klemmeplacering. En gruppe parameterværdier ændres automatisk ved indrifttagning. Hvilke parametre, det drejer sig om, forklares i parameterbeskrivelsen P700 "Driftsmåder". Du finder parameterbeskrivelsen i systemhåndbogen MOVIDRIVE compact, kapitel 4 "Parametre". Driftsvejledning MOVIMOT MD 43

44 5 I 0 Idrifttagning Idrifttagning med pc og MOVITOOLS 5.3 Idrifttagning med pc og MOVITOOLS Generelt Klemmen DIØØ "/regulatorspærre" skal modtage et "0"-signal! Start programmet MOVITOOLS. Indstil sprog. Vælg det pc-interface (PC-COM), som er sluttet til omformeren. Med [Update] kan du få vist den tilsluttede omformer. Fig. 20: Startvindue MOVITOOLS 05407AEN 44 Driftsvejledning MOVIMOT MD

45 Idrifttagning Start af motoren I Start af idrifttagning Klik på <Shell> i valgfeltet "Parametrering/diagnose". Shell-programmet startes. Vælg menupunktet [Startup] / [Startup...] (idrifttagning / idrifttagningsassistent) i Shell-programmet. MOVITOOLS starter idrifttagningsmenuen. Følg anvisningerne fra idrifttagningsguiden. Ved spørgsmål i forbindelse med idrifttagning anvendes online-hjælpen fra MOVITOOLS. For at beskytte omformerens elektronik mod overtemperaturer må følgende parameterværdier ikke ændres ved idrifttagningen: Parameter Navn Værdi 120 AI2-driftsmåde (option) TF-udløser 835 Reaktion, TF-meddelelse NØDSTOP/FEJL Kontroller disse i tvivlstilfælde, og korriger værdierne. 5.4 Start af motoren Faste setpunkter Nedenstående skema viser, hvilke signaler der skal modtages ved setpunktsforvalg "UNIPOL./FAST-SETP." (P100) på klemmerne DIØØ til DIØ5, for at drivstationen anvendes med de faste setpunkter. Funktion DIØØ /regulatorspærre DIØ1 Højre/stop DIØ2 Venstre/stop DIØ3 Frikobling/hurtigstop DIØ4 n11/n21 DIØ5 n12/n22 Regulatorspærre "0" X X X X X Hurtigstop "1" X X "0" X X Frikobling og stop "1" "0" "0" "1" X X Højrerot. med n11 "1" "1" "0" "1" "1" "0" Højrerot. med n12 "1" "1" "0" "1" "0" "1" Højrerot. med n13 "1" "1" "0" "1" "1" "1" Venstrerot. med n11 "1" "0" "1" "1" "1" "0" Driftsvejledning MOVIMOT MD 45

46 5 I 0 Idrifttagning Start af motoren Nedenstående driftsdiagram viser som eksempel, hvordan drivstationen med de interne faste setpunkter startes med konfiguration af klemmerne DIØØ til DIØ5. "1" Indgang DIØØ /regulatorspærre "0" Indgang DIØ1 Højre/stop Indgang DIØ2 Venstre/stop Indgang DIØ3 Frikobling/ hurtigstop Indgang DIØ4 n11/n21 Indgang DIØ5 n12/n22 Udgang DBØØ /bremse "1" "0" "1" "0" "1" "0" "1" "0" "1" "0" "1" "0" n [min -1 ] n13 Omdrejningstal n12 n11 0 -n11 -n12 -n13 t11 op højre t11 op højre t11 op højre t11 ned højre t11 op venstre Stoprampe t13 Fig. 21: Driftsdiagram med interne faste setpunktværdier 05034ADA Ved regulatorspærre (DIØØ = "0") får motoren ikke strøm. En motor uden bremse vil da standse langsomt. 46 Driftsvejledning MOVIMOT MD

47 Idrifttagning Idrifttagning for positioneringsordrer I Idrifttagning for positioneringsordrer En HIPERFACE-giver, som er sluttet til MOVIMOT MD, leverer absolutte positionsværdier og kan derfor anvendes til positioneringsordrer. Det gælder for tilslutningen som motorgiver til X4. For at oprette den absolutte position er det nødvendigt at køre en enkelt referencekørsel Positioner på HIPERFACE-giveren som motorgiver Ved applikationer uden slip, dvs. formbundet forbindelse mellem drivstation og arbejdsmaskine, kan motorgiveren anvendes til positionering. Gør følgende: Indstil parameteren P941 "Kilde, aktuel position = motorgiver (X4)". Indstil parameteren P900 "Referenceoffset". Her gælder formlen: Maskinens nulpunkt = referencepunkt + referenceoffset. Indstil referencekørselsparametrene P901, P902, P903 og P904 afhængigt af deres anvendelse. Udfør en referencekørsel. Referencekørslen kan udføres på to måder: Gå ind i menuen for manuel drift i betjeningssoftwaren MOVITOOLS, og start funktionen "Referencekørsel". Opret et IPOS-program for referencekørsel, og start dette program. Driftsvejledning MOVIMOT MD 47

48 5 I 0 Idrifttagning Komplet parameterliste 5.6 Komplet parameterliste Parametrene i den korte menu er markeret med "/" (= visning på betjeningsenhed DBG11B). Par. Navn Værdiområde Par. Navn Værdiområde DISPLAYVÆRDIER 07_ Apparatdata 00_ Procesværdier 070 Apparattype 000 Omdrejningstal min Apparatets mærkestrøm 001/ Brugervisning [Tekst] 076 Firmware grundapparat 002 Frekvens 0 til 400 Hz 077 Teknologifunktion 003 Aktuel position 0 til Inc 08_ Fejlhukommelse 004 Udgangsstrøm 0 til 200 % I N 080/ Fejl t Effektiv strøm % I N 081 Fejl t-1 006/ Motorbelastning % 082 Fejl t Motorbelastning % 083 Fejl t Mellemkredsspænding V 09_ Busdiagnose 009 Udgangsstrøm A 090 PD-konfiguration 01_ Statusvisninger 091 Feltbus-type 010 Omformerstatus 092 Baudrate, feltbus 011 Driftstilstand 093 Adresse, feltbus 012 Fejlstatus 094 PA1-setpunkt 013 Aktuelt parametersæt 1/2 095 PA2-setpunkt 014 Køleenhedstemperatur C 096 PA3-setpunkt 015 Tilkoblingstimer h 097 Aktuel PE1-værdi 016 Frikoblingstimer h 098 Aktuel PE2-værdi 017 Arbejde kwh 099 Aktuel PE3-værdi 03_ Binære indgange, grundapparat 030 Binær indgang DIØØ /REGULATORSPÆRRE 031 Binær indgang DIØ1 032 Binær indgang DIØ2 033 Binær indgang DIØ3 034 Binær indgang DIØ4 035 Binær indgang DIØ5 036/ Status, binære indgange, grundapparat 05_ Binære udgange, grundapparat 050 Binær udgang DBØØ /BREMSE 051 Binær udgang DOØ1 052 Binær udgang DOØ2 053/ Status, binære udgange, grundapparat 48 Driftsvejledning MOVIMOT MD

49 Idrifttagning Komplet parameterliste I 0 5 Par. Navn Indstillingsområde Fabriksindstilling Parametre, der kan ændres. Parametersæt 1 1 SETPUNKTER/INTEGRATORER 10_ Setpunktforvalg 100/ Setpunkt-kilde UNIPOL./FAST SETP. 101 Styrekilde KLEMMER efter idrifttagning Par. Navn Indstillingsområde Fabriksindstilling Parametersæt 2 13_ Omdrejningsramper 1 14_ Omdrejningsramper 2 130/ Rampe t11 op HØJRE s 140 Rampe t21 op HØJRE s 131/ Rampe t11 ned HØJRE s / 133/ Rampe t11 op VENSTRE Rampe t11 ned VENSTRE s s 143 Rampe t21 ned HØJRE Rampe t21 op VENSTRE Rampe t21 ned VENSTRE s s s 134/ Rampe t12 OP=NED s 144 Rampe t22 OP=NED s 135 S-karakteristik t S-karakteristik t / Stoprampe t s 146 Stoprampe t s 137/ Nød-rampe t s 147 Nød-rampe t s 15_ Motorpotentiometre (parametersæt 1 og 2) 150 Rampe t3 op 0, s 151 Rampe t3 ned 0, s Gem sidste 152 ON/OFF setpunktværdi 16_ Faste nominelle værdier 1 17_ Faste setpunkter / Intern nominel værdi n11 min Internt setpunkt n21 161/ Internt setpunkt n min Internt setpunkt n22 162/ Internt setpunkt n min Internt setpunkt n23 2 REGULATORPARAMETER 20_ Omdrejningsregulering (kun parametersæt 1) 200 P-forstærkning n-regulator 0, Tidskonstant n-regulator ms 202 Forstærkning Acc.-forstyring Filter acc.-forstyring ms min min min Filter omdrejningstal aktuel værdi ms 205 Belastningsforstyring % 206 Scan.tid n-regulator 1 ms = 0/0,5 ms = Belast.-forst. VFC % 21_ Stop-regulator 210 P-forstærkning, stopregulator 0, _ Intern synkronkørsel (kun parametersæt 1) 228 Filter forstyring (DRS) ms Ikke synlig med MOVITOOLS i betjeningsenhed DBG11B. 3 MOTORPARAMETRE 30_ Begrænsninger 1 31_ Begrænsninger 2 300/ Start-stop-omdr min Start-stop-omdr min 1 301/ Min. omdrejningstal min Min. omdrejningstal min 1 302/ Maks. omdrejningstal min Maks. omdrejningstal min 1 303/ Strømgrænse % I N 313 Strømgrænse % I N 304 Drejningsmomentgrænse % efter idrifttagning Driftsvejledning MOVIMOT MD 49

50 5 I 0 Idrifttagning Komplet parameterliste Par. Navn Parametre, der kan ændres. Parametersæt 1 32_ Motorkompensation 1 (asynkr.) 33_ Motorkompensation 2 (asynkr.) 320/ Automatisk justering 1 ON/OFF 330 Automatisk justering 2 ON/OFF 321 Boost % 331 Boost % 322 IxR-justering % 332 IxR-justering % 323 Formagnetiseringstid ,1...2 s 333 Formagnetiseringstid ,1...2 s 324 Slipkompens min Slipkompens min 1 34_ Motorbeskyttelse 340 Motorbeskyttelse 1 ON/OFF 342 Motorbeskyttelse 2 ON/OFF 341 Kølemåde 1 INTERN VENTILATOR/ EKSTERN VENTILATOR 343 Kølemåde 2 INTERN VENTILATOR/ EKSTERN VENTILATOR 35_ Motorrotationsretning 350 Omdrejningsændring 1 ændring 2 ON/OFF 351 Omdrejnings- ON/OFF 360 Idrifttagning JA/NEJ Kun tilgængelig i DBG11B, ikke i MOVITOOLS / SHELL! 4 REFERENCEMEDDELELSER 40_ Omdrejningsreferencemeddelelse 400 Omdrejningsreferenceværdi min Hysterese min Forsinkelsestid s 403 Medd. = "1" ved: n < n ref / n > n ref 41_ Omdr.-vindue-meddelelse 410 Vinduesmidte min Områdebredde min Forsinkelsestid s INDVENDIG/ 413 Medd. = "1" ved: UDVENDIG 42_ Sammenligning omdrejningstal setpunkt/aktuel værdi 420 Hysterese min Forsinkelsestid s 422 Medd. = "1" ved: n <> n set / n = n set 43_ Strømreferencemeddelelse 430 Strømreferenceværdi % I N 431 Hysterese % I N 432 Forsinkelsestid s 433 Medd. = "1" ved: I < I ref /I > I ref 44_ Imaks.-meddelelse 440 Hysterese % I N 441 Forsinkelsestid s 442 Medd. = "1" ved: I = I maks / I < I maks 5 KONTROLFUNKTIONER 50_ Omdrejningsovervågninger 500 Omdrejningsovervågning 1 Indstillingsområde Fabriksindstilling OFF/MOTORISK/ GENERATORISK/ MOT&GENERATOR efter idrifttagning Par. Navn Indstillingsområde Fabriksindstilling Parametersæt Omdrejningsovervågning 2 OFF/MOTORISK/ GENERATORISK/ MOT&GENERATOR 501 Forsinkelse s 503 Forsinkelse s 504 Encoderovervågning ON/OFF 52_ Netfrakoblingskontrol 520 Netfrakoblingsreaktionstid s 521 Netfrakoblingsreaktion REGULATORSPÆRRE NØDSTOP efter idrifttagning 50 Driftsvejledning MOVIMOT MD

51 Idrifttagning Komplet parameterliste I 0 5 Par. Navn Parametre, der kan ændres. Parametersæt 2 Parametersæt 1 6 Klemmeplacering 60_ Binære indgange, grundapparat - Binær indgang DIØØ fast konfigureret med: /REGULATORSPÆRRE 600 Binær indgang DIØ1 HØJRE/STOP Følgende funktioner kan programmeres: INGEN FUNKTION 601 Binær indgang DIØ2 VENSTRE/STOP FRIKOBLING/STOP HØJRE/STOP VENSTRE/STOP n11(n13) n21(n23) n12(n13) n22(n23) FAST SETP. OMK. 602 Binær indgang DIØ3 FRIKOBLING/STOP PARAM. OMK. RAMPE OMKOBL. MOTORPOT. OP 603 Binær indgang DIØ4 n11/n21 MOTORPOT. NED /EKST. FEJL FEJL-RESET /HOLDEREGULERING /ES HØJRE /ES VENSTRE IPOS-INDGANG REFERENCEKNAST REF.-KØRSEL START 604 Binær indgang DIØ5 n12/n22 SLAVE-FRILØB SETPUNKT OVERTAGES. NET-ON INDST. DRS NULP. DRS SLAVE START DRS TEACH IN DRS MASTER STANDSET 62_ Binære udgange grundapparat Følgende meddelelser kan programmeres: INGEN FUNKTION - Binær udgang DBØØ fast konfigureret med: /BREMSE /FEJL DRIFTSKLAR ENDESTOP ON DREJEFELT ON BREMSE DEAKTIVERET BREMSE AKTIVERET 620 Binær udgang DOØ1 DRIFTSKLAR MOTOR-STOP PARAMETERSÆT OMDR. REFERENCE OMDR. VINDUE SAMMENLIGN. SETP.-AKT.VÆRDI STRØMREFERENCE Imax-MEDDELELSE 621 Binær udgang DOØ2 INGEN FUNKTION /MOTORUDNYTTELSE 1 /MOTORUDNYTTELSE 2 DRS FORVARSEL. /DRS SLÆBE. DRS SLAVE I POS IPOS I POSITION IPOS-REFERENCE. IPOS-UDGANG /IPOS-FEJL 7 STYREFUNKTIONER 70_ Driftsmåder 700 Driftsmåde 1 Indstillingsområde Fabriksindstilling VFC 1 VFC 1 & GRUPPE VFC 1 & HEJSEVÆRK VFC 1 & DC-BREMSE VFC 1 & FANGNING VFC-n-REGULERING VFC-n-REG.&GRP. VFC-n-REG&HEJS. VFC-n-REG.&IPOS CFC CFC&M-REGULERING CFC&IPOS SERVO SERVO&M-REGUL. SERVO&IPOS efter idrifttagning Par. Navn Indstillingsområde Fabriksindstilling 701 Driftsmåde 2 VFC 2 VFC 2 & GRUPPE VFC 2 & HEJSEVÆRK VFC 2 & DC-BREMSE VFC 2 & FANGNING 71_ Stilstandstrøm 710 Stilstandstrøm % I mot 711 Stilstandstrøm % I mot 72_ Setpunkt-stopfunktion 720 Setpunkt-stopfunkt. 1 ON/OFF 723 Setpunkt-stopfunkt. 2 ON/OFF 721 Stop-setpunkt min Stop-setpunkt min Start-offset min Start-offset min 1 73_ Bremsefunktion 730 Bremsefunktion 1 ON/OFF 733 Bremsefunktion 2 ON/OFF 731 Bremseåbningstid s 734 Bremseåbningstid s 732 Bremseindfaldstid ,2...2 s 735 Bremseindfaldstid ,2...2 s 74_ Udblænding af omdrejningstal 740 Udblændingsmidte min Udblændingsmidte min Udblændingsbredde min Udblændingsbredde min 1 efter idrifttagning Driftsvejledning MOVIMOT MD 51

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A Udgave 08/2007 11491493 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning 1053 4482 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Omformeropbygning... 7 3.1 Omformeropbygning... 7

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) 02/2004. Håndbog 11252693 / DA

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) 02/2004. Håndbog 11252693 / DA MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) Udgave 2/24 Håndbog 11252693 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige anvisninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 2.2 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B Udgave 02/2008 16602099 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger... 5 1.1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

MOVITRAC 31C Frekvensomformer

MOVITRAC 31C Frekvensomformer T MOVITRAC 31C Frekvensomformer Driftsvejledning Udgave 07/2000 08/198/96 1050 9720 / 072000 C U L U L Vigtige bemærkninger Vær specielt opmærksom på disse sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko,

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed Udgave 3/27 11586281 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus FA362 Udgave 1/25 11313595 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF eknisk datablad ryksensor, digital VAV regulator og spjældmotor - alt i én - er forudsætning for en VAV-Compact løsning til trykuafhængig VAV og CAV systemer i komfort-anlæg LMV-D3-MF NMV-D3-MF Funktioner:

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Styring MOVI-PLC advanced DH.41B. Håndbog. Udgave 04/2007 11497483 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. Styring MOVI-PLC advanced DH.41B. Håndbog. Udgave 04/2007 11497483 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Styring MOVI-PLC advanced DH.4B Udgave 4/7 49748 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... 5 Indledning...

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Udgave 04/2013 20153422 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere