Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg"

Transkript

1 Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/ ) "Miljømåling - ekstern støj"

2 Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" Resume For lørdage og søndage er der er udført støjkortlægning af støj fra kørsel på Hobro Køretekniske Anlæg. Støjberegningen omfatter manøvre- og teknikbane og både biler og motorcykler. Målingerne er udført på almindelige køreskoleelever under øvelser til kørekort. Efter målingerne har vi opsat driftsscenarier for drift lørdage og søndage, der sikrer, at støjgrænserne ikke overskrides ved boligerne omkring det køretekniske anlæg. Den mest betydende støjkilde er sprinklere til glatbanen. Det er væsentligt, at det opstillede driftsscenarie imødekommes, herunder, at der ikke er drift før 7:00 og efter 18:00. Støjbelastning, L r, støjgrænse, usikkerhed (δ) og vurdering i forhold til referencepunkter ved de 3 mest støjbelastede naboboliger: L r /grænse/overskr./δ/vurdering [db] L r /grænse/overskr./δ/vurdering [db] L r /grænse/overskr./δ/vurdering [db] Referencepunkt Lørdag formiddag 7 14 Lørdag eftermiddag Søndag dagperiode 7 18 R2a Gettrupvej 8 v bolig 42,2/55/ /2,9/ 41,8/45/ /2,9/ 40,5/45/ /2,9/ overholdt overholdt overholdt R3a Gettrupvej 6 v bolig 47,5/55/ /3,8/ 45,0/45/0,0/3,8/ 44,6/45/ /3,5/ overholdt Ikke overskredet Overholdt R4a Boligområde mod nord 37,5/45/ /3,2/ 37,0/40/ /3,2/ 35,0/40/ /2,9/ overholdt overholdt overholdt Der er ikke givet tillæg for tydeligt hørbare toner eller impulser. Konklusion De forventede støjkrav, svarende til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, er imødekommet for alle referencepunkter. Udarbejdet af: Annelin Enggaard Kontrolleret af: SMM Godkendt af: ALE Dato: Revideret: Version: 2 (Driftskrav til sprinkler lørdag eftermiddag ændret, så støjkrav kan imødekommes. Refpunkt 1a er korrigeret til portnerbolig uden støjkrav) Projekt nr.: Vilkår for gengivelse: Rapporten inkl. bilag må kun offentliggøres i sin helhed. Anden form for offentliggørelse kræver skriftlig godkendelse fra MOE A/S Annelin Enggaard er certificeret til "Miljømåling - ekstern støj". Certifikat nr MOE A/S Buddingevej Søborg T: CVR nr.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål De berørte parter Virksomheden Virksomhedens omgivelser Forventede støjgrænser Virksomhedens støjkilder Udeladte støjkilder Driftsforudsætninger for beregningen Referencepunkter for støjberegning Fremgangsmåde Omgivelser og lydudbredelsesforhold Digitalt kortmateriale Terrænegenskaber Bygninger Refleksioner Baggrundsstøj Meteorologi Støjafskærmning Beregningsresultater Støjens karakter toner og impulser Usikkerhed Vurdering af støj i forhold til støjgrænser Konklusion Bilagsoversigt Bilag 1 Beregningsresultater 1a Punktberegning inkl. bidrag fra enkelte kilder 1b Støjkonturer. Lørdag formiddag og eftermiddag. Søndag dagperioden Bilag 2: Beregningsforudsætninger 2a Terrænhøjder og terrænegenskaber Bilag 3: Støjkilder 3a Støjkildetabeller med kildespektre 3b Kildestyrkemålinger Bilag 4: Anvendt måleudstyr 4a Anvendt måleudstyr Side 3 af 13

4 1 Baggrund og formål I forbindelse med ønsket om drift på søndage er Hobro Køretekniske blevet mødt med krav om støjberegning mærket "Miljømåling - ekstern støj". Kravet er stillet af Mariagerfjord Kommune i brev dateret 1/ MOE er rekvireret til at udføre opgaven, der er udvidet til at omfatte både søndag(dagperioden) og lørdag (formiddag og eftermiddag). For alle tre tidsrum regnes på drift med både personbiler og motorcykler. 2 De berørte parter Virksomhed Hobro Køretekniske Anlæg Gettrupvej Hobro Kontaktperson: Jens Endelt Tilsynsmyndighed Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro Virksomheden har gennem hele forløbet selv forestået kontakten til kommunen. 3 Virksomheden Virksomheden er et køreteknisk anlæg, der har kørsel med personbiler på manøvrebane samt køreteknisk anlæg med tør- og glatbane. Der er også kørsel med motorcykler på manøvrebane samt bremseøvelser på køreteknisk anlæg. Virksomhedens gældende miljøgodkendelse fra 30. august 1988 tillader kun køreteknisk aktivitet på hverdage og lørdag formiddag. Miljøgodkendelsen omfatter personvogne, lastvogne, motorcykler og knallerter. Virksomheden ansøgte i 2014 om tilladelse til søndagskørsel og fik først tilladelse fra Mariagerfjord Kommune. Men tilladelsen blev inddraget jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, dateret 1. december Centralt for afvisningen af søndagskørsel er, at der ikke er udført måling eller beregning af ekstern støj. 3.1 Virksomhedens omgivelser Hobro Køretekniske anlæg er placeret i det åbne land i et område, hvor der ikke er væsentlig dæmpning fra højdevariationer i terrænet. Terrænhøjder og områder med akustisk hårdt terræn som fx asfalt/beton fremgår af Bilag 2a. 4 Forventede støjgrænser Støjgrænserne er fastsat i anlæggets miljøgodkendelse fra 1988 og svarer til de almindlige vejledende støjgrænser beskrevet i skema side 15 i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Skemaet er gengivet på næste side. Side 4 af 13

5 Figur 1 Skema med vejledende støjgrænser fra side 15 i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" 5 Virksomhedens støjkilder Detaljer om kildestyrkemålinger, frekvensfordelinger og kildehøjder i beregningerne fremgår af Bilag 3a og 3b. Beregningerne omfatter mest støjende, normalt forekommende, driftssituation. Driftsoplysninger er leveret og godkendt af rekvirenten. MOE var på banen onsdag den 28/ i tidsrummet fra ca. 11:45 til ca. 17:30. I dette tidsrum blev der udført kørsel med personbiler på det køretekniske anlæg og med motorcykler på manøvrebanen. Side 5 af 13

6 I skemaet herunder angives kildestyrker og driften for én undervisningssession med hhv. biler og motorcykler: Biler o o En undervisningssession på teknikbanen varer 3 timer, hvor der effektivt køres i 2 timer på anlægget. Der køres både på tør vej, over høj kant og på glatbanen. Der er regnet med 6 biler i hver undervisningssession Der er indregnet aktivitet på manøvrebanen svarende til at der i gennemsnit over over både lørdag og søndag er én bil i drift på manøvrebanen. Motorcykler, mc o En undervisningssession består af 1 time på manøvrebanen og 1 time på teknikbanen. Motorcykler kører hverken over høj kant eller på glatbanen S1 Personbiler Megen tid går med at holde stille og få instruktion: S1a Personbiler på teknikbane Standarddata fra Støjdatabogen, Lydteknisk Institut (nuværende DELTA) 1989 Svag acc km/t L WA =90,1 db(a) Kildehøjde 0,5 m Omfatter al kørsel, der ikke er på glatbanen, eller over høj kant. 3 biler kører konstant på anlægget (de øvrige 3 af 6 holder stille i tomgang) Drift: 300% i 2 timer S1b Personbil over høj kant Kørsel over ud over høj kant på ujævnt underlag og tilbage på vejbanen over kanten. Udenfor banen køres på et ujævnt, støjende underlag L WA =93,0 db(a) Kildehøjde 0,5 m Varighed 4 sek pr passage 6 biler med 10 passager hver 4*10*6= 240 sek (4 minutter) Bremse- og undvigemanøvrer Måling på glatbanekørsel S1c Personbil kørsel glatbane L WA =100,7 db(a) Kildehøjde 0,5 m Varighed 13 sek pr passage 6 biler med 14 passager hver 13*14*6= 1092 sek (ca. 18 minutter) S1d Personbiler på manøvrebane Støjdatabogen, Lydteknisk Institut (nuværende DELTA) 1989 Svag acc km/t L WA =90,1 db(a) Kildehøjde 0,5 m Drift: 100% i 8 timer fra 7-18 både lørdag og søndag Side 6 af 13

7 Placering af støjkilder, biler og sprinklere: S2 Motorcykler Målt ved forbikørsel under faktisk undervisning L WA =95,2 db(a) Målt under acceleration op til 50 km/t mod undvigemanøvre. Middel af 4 mc elever. Fot fra måling ved acceleration op mod bremseøvelse S2a MCer på manøvrebane Driftskorrektion bestemt ud fra observationer og 5 minutters måling i ét punkt mod nærmeste boliger under div øvelser. Én mc kører effektivt 12 min pr time. 4 mc på manøvrebane. Drift 4*12 = 48 min S2b MCer på teknikbane Der anvendes kildestyrken målt på acceleration til 50 km/t Drift: 200% i 1 time Svarende til at 2 mc accelererer på anlægget (de øvrige 2 af 4 holder stille i tomgang, eller decelererer) MC er kører aldrig på glatbanen eller over høj kant Side 7 af 13

8 Placering af støjkilder, MC: S3 S3 Sprinklere for glatbane Varighed: 60 minutter pr undervisningssession i perioderne: Lørdag formiddag (7-14) Søndag dag (7-18) 25 minutter pr undervisningssession i perioden: Lørdag eftermiddag (14-18) Sprinklerne er den kraftigste støjkilde på anlægget. Foto fra målingen: L WA =104,1 db(a) Kildehøjde 0,20 m Sprinklerne anvendes ved kørsel på glatbane, og tændes før selve øvelsen. Placeringen ses på figur ovenfor. Side 8 af 13

9 5.1 Udeladte støjkilder Følgende støjkilder er udeladt, da vi vurderer, at de ikke bidrager med betydende støj., Biler, der kører ind og parkerer på anlæggets p plads Biler og mc er, der holder i tomgang mellem øvelserne 6 Driftsforudsætninger for beregningen Ved gennemgangen af støjkilderne ovenfor er støjkildernes bidrag for hver træningssession angivet. Det beregnede, og vurderede i forhold til støjgrænserne, omfatter driftssituation med: Søndag i tidsrummet fra 7-18, dagperioden, referencetidsrum 8 timer: Én træningssession med 6 biler på teknikbane inkl. 1 time med sprinkler 8 timers kørsel med personbil på manøvrebanen To træningssessioner med 4 mc på både teknik- og manøvrebane Lørdag i tidsrummet 7-14, dagperioden: 7 timer To træningssessioner med 6 biler på teknikbane inkl. 2 timer med sprinkler 7 timers kørsel med personbil på manøvrebanen To træningssessioner med 4 mc på både teknik- og manøvrebane Lørdag i tidsrummet 14-18, eftermiddag, referencetidsrum: 4 timer Én træningssession med 6 biler på teknikbane inkl. 1 time med sprinkler 4 timers kørsel med personbil på manøvrebanen En træningssession med 4 mc på både teknik- og manøvrebane 7 Referencepunkter for støjberegning Ud fra de beregnede støjkonturer er der valgt beregningspunkter på de mest støjkritiske steder omkring virksomheden. Beregningspunkternes placering fremgår af Bilag 1b og 2a. Punktberegningerne er i overensstemmelse med metoden - udført i praktisk frit felt, dvs. uden refleksioner fra naboens egen bygning. R1a Gettrupvej 5 facade til portnerbolig o I forbindelse med støjkortlægningen har kommunen vurderet, at der ikke stilles støjgrænser for køreteknisk anlægs eget område inklusiv portnerboligen. Begrundelsen herfor er, at støjgrænserne i miljøgodkendelsen fra 1988 ikke omfatter boligen på Gettrupvej 5 og støjgrænserne fra miljøgodkendelsen fra 1988 videreføres if. med der gives en tillægsgodkendelse, da forholdene ikke har ændret sig R2a Gettrupvej 8 ved bolig o Fritliggende bolig i dette åbne land o Mest støjbelastede punkt: Udendørs opholdsareal, beregningshøjde 1,5 m o Støjgrænser dag/aften/nat: 55/45/40 R3a Gettrupvej 6 ved bolig o Fritliggende bolig i dette åbne land o Mest støjbelastede punkt: Udendørs opholdsareal, beregningshøjde 1,5 m o Støjgrænser dag/aften/nat: 55/45/40 R4a Boligområde mod nord o Mest støjbelastede punkt: Udendørs opholdsareal, beregningshøjde 1,5 m o Forventede støjgrænser dag/aften/nat: 45/40/35 Side 9 af 13

10 8 Fremgangsmåde Ud fra målte kildestyrker, oplysninger om virksomhedens og omgivelsernes geometri og akustiske egenskaber er støjbelastningen i omgivelserne beregnet. Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Ved beregningen er anvendt beregningsprogrammet SoundPLAN version 7.4 senest opdateret 17/ Metode: GPM Omgivelser og lydudbredelsesforhold Oversigtskort med terrænhøjder og flere andre beregningsforudsætninger er gengivet i Bilag 2a. MOE udleverer gerne flere detaljerede oplysninger om beregningsforudsætninger (fx bygningshøjder) fra SoundPLAN-modellen til sagens parter Digitalt kortmateriale Modellen anvendt til beregningerne er opbygget ud fra digitalt kortmateriale hentet fra de laserscannede frie geodata på Kortforsyningens hjemmeside Terrænegenskaber Områder med asfalt og fliser er, jf. målemetoden, regnet som akustisk hårdt. Bevokset terræn er regnet som akustisk blødt. Afgrænsningen af terrænegenskaber fremgår af Bilag 2a Bygninger Bygningshøjder på virksomheden er vurderet på stedet. MOE har jf. beregningsmetoden foretaget forenklinger af bygningerne. Bygninger omkring virksomheden er medtaget med en højde på 5 m Refleksioner Der er i beregningerne ikke medtaget refleksioner fra bygninger og skærme, så resultaterne svarer til de opstillede grænseværdier, der er gældende i akustisk frit felt, dvs. uden refleksion fra egen facade Baggrundsstøj Der er i området er der betydende baggrundsstøj fra rigtige biler, der passerer på Gettrupvej. De målinger, der ligger til grund for nærværende beregninger er udført på tidspunkter, hvor der ikke passerer biler. I området forekommer endvidere støj fra fuglekvidder, vindstøj i træer og bevoksning, samt fjern trafikstøj og støj fra landbrugsredskaber Meteorologi Kildestyrkemålinger er udført nærmere end 50 m fra kilderne, svarende til den nye meteorologiske ramme for støjmålinger. Særligt ved målingerne på mc er der kører på manøvrebanen, og på sprinklerne blev det overvejet, at der var medvind fra støjkilden til mikrofonen, så også kravene i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" vurderes at være imødekommet. Alt i alt har de meteorologiske forhold ikke haft indflydelse op måleresultaterne. 9 Støjafskærmning Der er ingen væsentligt støjafskærmning mellem støjkilder og beregningspunkter. Side 10 af 13

11 10 Beregningsresultater Bidragene fra de enkelte støjkilder til støjniveauet i beregningspunkterne fremgår af Bilag 1a Støjkonturer for lørdag formiddag (7 14) lørdag eftermiddag (14 18) søndag i dagperioden (7 18) fremgår af Bilag 1b. Støjkonturer er udført i beregningshøjden 1,5 m svarende til udendørs opholdsarealer og facader i stueplan. Beregningsresultaterne er angivet og vurderet i rapportens vurderingsafsnit. 11 Støjens karakter toner og impulser Hvis støjen fra virksomheden frembringer særligt generende støj med indhold af toner eller impulser, skal der tillægges +5 db til det beregnede energiækvivalente støjniveau, L Aeq ved fastlæggelsen af støjbelastningen, L r. Det samlede tillæg for toner og impulser kan højst være +5 db. Toner MOE vurderer, at virksomhedens støj ikke giver anledning til tydeligt hørbare toner i omgivelserne. Impulser MOE vurderer, at der ikke forekommet tydeligt hørbare impulser Tillæg for tydeligt hørbare toner eller impulser Der gives ikke tillæg for hverken toner eller impulser. 12 Usikkerhed anført til orientering Jf. kommunens bemærkninger til første version af rapporten er der tale om en plansag, i det der ansøges om aktiviteter, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. Følgelig tages der ikke hensyn til usikkerheden ved vurderingen af støjbelastningen. Til orientering har vi herunder beregnet usikkerheden, jf. Orientering 36 Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder, udgivet i 2005 af Referencelaboratoriet for støjmålinger. Den kildebetingede standardusikkerhed, δ kil er for alle støjkilder vurderet at være 3 db. Den udvidede usikkerhed, δ beregnet i referencepunkterne er anført i skemaet, sammen med vurderingen. Lørdag Søndag Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 3,2 3,1 Ingen drift Ingen drift 3,0 Ingen drift Ingen drift 2,9 2,9 Ingen drift Ingen drift 2,9 Ingen drift Ingen drift 3,8 3,8 Ingen drift Ingen drift 3,5 Ingen drift Ingen drift 3,2 3,2 Ingen drift Ingen drift 2,9 Ingen drift Ingen drift Side 11 af 13

12 13 Vurdering af støj i forhold til støjgrænser Støjbelastningen, L r er det energiækvivalente, A-vægtede støjniveau i det mest støjbelastede referencetidsrum korrigeret for tydeligt hørbare toner eller impulser. Da der ikke gives tillæg for tydeligt hørbare toner eller impulser er L r = L Aeq Skema med støjbelastning, støjgrænse og overskridelser: Lørdage, formiddag og eftermiddag: Søndage, dagperioden: 14 Konklusion Der er ingen overskridelser af de forventede, vejledende støjgrænser i beregningspunkter ved boligerne omkring det køretekniske anlæg. Den væsentligste støjkilde er i alle tidsrum og alle referencepunkter sprinklerne, der anvendes ved glatbanekørsel. Det beregnede omfatter dette driftsscenarie: Søndag i tidsrummet fra 7-18, dagperioden, referencetidsrum 8 timer: Én træningssession med 6 biler på teknikbane inkl. 1 time med sprinkler 8 timers kørsel med personbil på manøvrebanen To træningssessioner med 4 mc på både teknik- og manøvrebane Lørdag i tidsrummet 7-14, dagperioden: 7 timer To træningssessioner med 6 biler på teknikbane inkl. 2 timer med sprinkler 7 timers kørsel med personbil på manøvrebanen To træningssessioner med 4 mc på både teknik- og manøvrebane Lørdag i tidsrummet 14-18, eftermiddag, referencetidsrum: 4 timer Én træningssession med 6 biler på teknikbane inkl. 1 time med sprinkler 4 timers kørsel med personbil på manøvrebanen En træningssession med 4 mc på både teknik- og manøvrebane Side 12 af 13

13 Bilagsoversigt Bilag 1 Beregningsresultater 1a Punktberegning inkl. bidrag fra enkelte kilder 1b Støjkonturer. Lørdag formiddag og eftermiddag. Søndag dagperioden Bilag 2: Beregningsforudsætninger 2a Terrænhøjder og terrænegenskaber Bilag 3: Støjkilder 3a Støjkildetabeller med kildespektre 3b Kildestyrkemålinger Bilag 4: Anvendt måleudstyr 4a Anvendt måleudstyr Side 13 af 13

14 Støjberegning Hobro Køretekniske Anlæg Bilag 1a Hobro Køretekniske Anlæg ApS Punktres med kildebidrag Punktberegning lørdag Støjkilde LAeq, 7 h db(a) LAeq, 4 h db(a) R1a Gettrupvej 5 facade Stuen LAeq, 7 h 48,4 db(a) LAeq, 4 h 46,7 db(a) S1d Personbiler på manøvrebane 41,3 41,3 S1a Personbiler på tør teknikbane 35,2 34,6 S1b Kørsel over høj kant 24,4 23,8 S1c Kørsel på glatbane 36,7 36,2 S2a MC på manøvrebane 40,2 39,6 S2b MCer på teknik bane 35,9 35,3 S3a Sprinklere 45,2 41,2 R2a Gettrupvej 8 v bolig Stuen LAeq, 7 h 42,2 db(a) LAeq, 4 h 40,8 db(a) S1d Personbiler på manøvrebane 35,9 35,9 S1a Personbiler på tør teknikbane 31,3 30,8 S1b Kørsel over høj kant 17,2 16,6 S1c Kørsel på glatbane 29,8 29,3 S2a MC på manøvrebane 34,5 33,9 S2b MCer på teknik bane 31,9 31,3 S3a Sprinklere 37,8 33,8 R3a Gettrupvej 6 v bolig Stuen LAeq, 7 h 47,5 db(a) LAeq, 4 h 45,0 db(a) S1d Personbiler på manøvrebane 29,4 29,4 S1a Personbiler på tør teknikbane 37,5 36,9 S1b Kørsel over høj kant 15,0 14,4 S1c Kørsel på glatbane 37,3 36,7 S2a MC på manøvrebane 27,9 27,4 S2b MCer på teknik bane 38,3 37,7 S3a Sprinklere 45,7 41,6 R4a Boligområde mod nord Stuen LAeq, 7 h 37,5 db(a) LAeq, 4 h 35,6 db(a) S1d Personbiler på manøvrebane 26,2 26,2 S1a Personbiler på tør teknikbane 28,7 28,1 S1b Kørsel over høj kant 12,6 12,0 S1c Kørsel på glatbane 27,0 26,4 S2a MC på manøvrebane 24,5 23,9 S2b MCer på teknik bane 29,2 28,6 S3a Sprinklere 34,5 30, :06 12 MOE A/S Buddingevej 272 DK-2860 Soborg DENMARK SoundPLAN 7.4

15 Projekt Hobro Køretekniske Anlæg ApS Støjberegning Hobro Køretekniske Anlæg Punktberegning søndag Bilag 1a Punktres med kildebidrag Støjkilde LAeq, 8h db(a) R1a Gettrupvej 5 facade LAeq, 8h 46,5 db(a) S3a Sprinklere 41,6 S1d Personbiler på manvørebane 41,3 S2a MC på manøvrebane 39,6 S2b MCer på teknik bane 35,3 S1c Kørsel på glatbane 33,5 S1a Personbiler på tør teknikbane 31,6 S1b Kørsel over høj kant 20,8 R2a Gettrupvej 8 v bolig LAeq, 8h 40,5 db(a) S1d Personbiler på manvørebane 35,9 S3a Sprinklere 34,2 S2a MC på manøvrebane 33,9 S2b MCer på teknik bane 31,3 S1a Personbiler på tør teknikbane 27,7 S1c Kørsel på glatbane 26,3 S1b Kørsel over høj kant 13,6 R3a Gettrupvej 6 ved bolig LAeq, 8h 44,6 db(a) S3a Sprinklere 42,1 S2b MCer på teknik bane 37,7 S1a Personbiler på tør teknikbane 33,9 S1c Kørsel på glatbane 33,9 S1d Personbiler på manvørebane 29,4 S2a MC på manøvrebane 27,4 S1b Kørsel over høj kant 11,4 R4a Boligområde mod nord LAeq, 8h 35,0 db(a) S3a Sprinklere 30,9 S2b MCer på teknik bane 28,6 S1d Personbiler på manvørebane 26,2 S1a Personbiler på tør teknikbane 25,1 S2a MC på manøvrebane 23,9 S1c Kørsel på glatbane 23,2 S1b Kørsel over høj kant 9, :38 10 MOE A/S Buddingevej 27 DK-2860 Soborg DENMARK SoundPLAN 7.4

16

17

18

19

20 Bilag 3a Støjkildetabeller Støjkilder, tabeloversigt Døgnfordelt drift, søndag Døgnfordelt drift, lørdag

21 Støjkortlægning Hobro Kørtekniske Anlæg 2016 Bilag 3b Kildestyrkemålinger Støjkilde Kildespektrum Målemetode S1a Personbiler på tør teknikbane Måleafstand Målekommentar Z 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw Jf vejledning Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder" Kildebetinget usikkerhed Kildehøjde LW LW LW LW LW LW LW LW Totalt m db m db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) Personbil, kørsel svag acc, km/t Standarddata fra støjdatabogen 3 0,5 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 90,1 S1b Kørsel over høj kant Spektrum kørsel over høj kant Forbikørsel max metoden (7.3.3) 17,5 m S1c Kørsel på glatbane Spektrum kørsel på glatbane Forbikørsel max metoden (7.3.3) 19 m Målt i acceleration mod undvigemanøvre. Middel af i alt 9 forbikørsler med 3 forsk biler. Alle af typen Ford KA, klar til at køre på offentlig vej. 3 0,5 79,8 85,5 86,3 85,9 87,2 82,6 75,4 66,9 93,0 Der fratrækkes 1,5 db for baggrundsstøj fra sprinklerne 3 0,5 73,0 75,1 77,9 83,6 91,5 97,5 95,8 88,2 100,7 S1d Personbiler på manvørebane Personbil, kørsel svag acc, km/t Standarddata fra støjdatabogen 3 0,5 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 90,1 S2a MC på manøvrebane S2b MCer på teknikbane mc spektrum Hobro køretekniske Forbikørsel max metoden (7.3.3) 6,5 m Målt i acceleration mod undvigemanøvre. Middel af i alt 11 forbikørsler med 4 forsk mc'er. 3 Suzuki og 1 Yamaha. Klar til at køre på offentlig vej 3 0,5 77,4 86,4 82,8 87,2 89,2 89,0 86,2 79,8 95,2 mc spektrum Hobro køretekniske samme som ovenfor 6,5 m samme som ovenfor 3 0,5 77,4 86,4 82,8 87,2 89,2 89,0 86,2 79,8 95,2 S3a Sprinklere Sprinklerspektrum Målt i 3 punkter, i afstande 33,25 og 34 m fra sprinklere. Derudfra er kildestyrken justeret iterativt ved genberegning. Metoden afviger fra vejledningens metoder. Vi vurderer, at det er det bedst mulige i forhold til den fysisk store støjkilde. De gængse metoder er ikke umiddelbart anvendelige, grundet baggrundsstøj og afstandskrav m Der anvendes spektrum, målt 25 m fra sprinklerne. 3 0,2 74,1 73,6 78,2 87,5 94,3 100,5 99,6 93,3 104,1

22 Bilag 4 Måleudstyr Anvendt måleudstyr Ved målingerne er der anvendt følgende måleudstyr Apparattype Fabrikat Type nr. Serienr. Senest kalibreret Lydmåler Brüel & Kjær af ExovaMetech Kalibreres hvert 2. år ½ mikrofon Brüel & Kjær af ExovaMetech Kalibreres hvert 2. år Akustisk kalibrator Norsonic af ExovaMetch Kalibreres hvert år Vindhætte Brüel & Kjær 1650 Det anvendte udstyr imødekommer kravene til miljømålinger. MOE A/S Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: CVR nr.:

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 18. oktober 2011 J. nr. 2011-SK-01/02 ref.: OD Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium NOTAT Projekt Mols Linien - ny Katexpress Projektnummer 3621500280 Kundenavn Emne Projektleder Kvalitetssikring Revisionsnr. Udarbejdet af Godkendt af Mols Linien Støjvurdering KatExpress 3, Århus Havn

Læs mere

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN PRØVNINGSRAPPORT KUDSK & DAHL A/S MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ SAGSNAVN: DYBVAD, EKSTERN STØJ SAGSNUMMER: 35.8985.01 RAPPORTNUMMER: P8.010.16 AALBORG, DEN 1. JUNI 2017 UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK

Læs mere

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 Projekt : Peterson Packaging A/S Mirabellevej 16 8930 Randers Ø Att: : Jan Norbeck 14. oktober 2011 Beregningresultat af den eksterne støjbelastning fra Peterson Packaging A/S.

Læs mere

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12 Rapport Djuma Industri a/s Støjkortlægning September '12 Rekvirent: Djuma Industri a/s Ib Møller Attrupvej 4 8550 Ryomgård Dato: 8. oktober '12 Udført af: Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 8464 Galten

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

"MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ"

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted Januar 2017 "MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ" Rapport nr. 16-16 PROJEKT Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted RESUME Projekt nr. 227349

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved.

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Støjrapport Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574 Rapporten er kvalitetssikret

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning fra Tirstrup Gokart Bane, ny bane

Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning fra Tirstrup Gokart Bane, ny bane MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj.

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj. Banedanmark Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron VVM-redegørelse, ekstern støj COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

Grundlaget for lydberegningerne har været:

Grundlaget for lydberegningerne har været: Notat 27. maj 2015 TSO/BM/lyd.27.05.15.docx Sag: 15.217 Antal sider: 5 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Grundtvigs Sidevej : Ungdomsboliger Grundtvigs Sidevej. Lyd fra café- og tagterrasse. 1 Indledning

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JAMMERBUGT KOMMUNE PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2 BAGENKOP FISK FÆLLESSALG APS HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn Enslydende sendt til modtagere iht. adresseliste Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. juni 2017 Sagsbehandler Dorthe H. Ibsen/HK Telefon direkte 76 16 13 56 E-mail dhs@esbjergkommune.dk Sagsid 16/25469 Afgørelse

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id Esbjerg Kommune Byggeri Teknik & Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ulrik Revsbech Esbjerg den 14. juni 2011 Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id 2010-3921 På vegne

Læs mere

Novopan Januar 2013 EKSTERN STØJ Støjhandlingsplan 2013-2016

Novopan Januar 2013 EKSTERN STØJ Støjhandlingsplan 2013-2016 Novopan Januar 2013 EKSTERN STØJ Støjhandlingsplan 2013-2016 PROJEKT Ekstern støj Støjhandlingsplan 2013-2016 Novopan Projekt nr. 206882 Dokument nr. 126026416 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Beregning af støjbelastning

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Beregning af støjbelastning PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Rapport nr.:

Læs mere