Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt revideret oktober

2 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 Læringsudbytte Modulets temaer Tema 1: Relationer og interaktioner mellem patienten, borgeren, de pårørende og sygeplejersken i forhold til korttidskontakter Tema 2: Sygeplejeinterventioner fra refleksion til intervention og fra intervention til refleksion Fastlagt studieaktivitet / Simulationsøvelserne Klyngeundervisning Tema 3: Sygeplejefaglige interventionsmuligheder i forhold til udvalgte lægemidlers kinetik og dynamik Planlagt studieaktivitet i almen farmakologi og lægemiddelregning Prøve Prøveform Rammer Retningslinjer for udarbejdelse af prøve Kriterier for bedømmelse Regler for tilmelding og afmelding til prøve Syge- og reeksamen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i studieordningens bilag 2 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje af 24/01/2008. Formålet er at beskrive, hvordan studieordningens læringsudbytte i det enkelte modul udmøntes i Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Modul 7 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer, dvs. 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer ti en studieindsats på ca. 40 timer. Modulet begynder i uge 17 og uge 46 2

3 1. Modul 7 Relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Modulet retter sig ligeledes mod pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i patientsygeplejerske samspillet. Læringsudbytte Efter modulet har du opnået følgende læringsudbytte At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner, herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske At redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og -dynamik At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Modulet fordeler sig på følgende teoretiske ECTS: Sygepleje 6 ECTS Farmakologi 2 ECTS Psykologi 2 ECTS Kommunikation 2 ECTS Pædagogik 3 ECTS 3

4 2.0 Modulets temaer Modulet er tilrettelagt med tre sygeplejefaglige temaer. I tema 1 og tema 2 er der særligt fokus på den sygeplejefaglige indsats i forhold til de korte tidsbegrænsede møder med mennesker, der har behov for sygepleje Tema 1: Relationer og interaktioner mellem patienten, borgeren, de pårørende og sygeplejersken Tema 2: Sygeplejeinterventioner fra refleksion til intervention og fra intervention til refleksion Tema 3: Sygeplejefaglige interventionsmuligheder i forhold til udvalgte lægemidlers kinetik og dynamik På modul 7 forventer vi en høj grad af deltageraktivitet i undervisningen. Din forberedelse til og dit engagement i undervisningen er vigtige forudsætninger for kvaliteten af undervisningen og din læring. I nedenstående studieaktivitetsmodel kan du se hvilke forskellige typer af studieaktiviteter der er i modulet og hvilke forventninger og krav der er til dig og undervisningsforløbet. 4

5 Undervisningstilrettelæggelsen på modul 7 i forhold til studieaktivitetsmodelen Uddannelsen på modul 7 er tilrettelagt med forskellige studieaktiviteter ud fra studieaktivitetsmodellen. I er på forhånd inddelt i klynge- og eksamensgrupper. Arbejdet i disse grupper udgør en central del af undervisningstilrettelæggelsen i alle tre temaer. Studieaktiviteter initieret af underviserne er baseret på: Klasseundervisning og klyngeundervisning der varierer mellem underviser- og studenteroplæg, diskussioner og gruppedialog og er tilrettelagt, så temaets forskellige teoretiske perspektiver anvendes i praksisnære øvelser, der kobler teorierne til 5

6 sygeplejerskers praksis. Det forventes, at du har læst og studeret den anbefalede litteratur før undervisningen. Forberedelse til og gennemførelse af den fastlagte studieaktivitet i tema 2, hvor du indgår i en kortvarig interaktion med en skuespiller, der agere patient eller en borger i eget hjem med behov for sygepleje. Forberedelse til og gennemførelse af planlagt studieaktivitet: Farmakologitesten, i almen farmakologi og lægemiddelregning. Studiedage og -lektioner med underviserdefinerede opgaver med fokus på fordybelsesområder, litteratursøgning og tekstanalyse, udarbejdelse af inspirations- /undervisningsmateriale til andre studerende samt forberedelse til fastlagt studieaktivitet og klyngeundervisning. Studieaktiviteter initieret af studerende: Systematisk efterbearbejdning og dokumentation af klasse-og klyngeundervisning samt fastlagt studieaktivitet i port folio. Arbejde i læsegrupper med studiespørgsmål og selvvalgt supplerende litteratur. Eksamensforberedelse i grupper og individuelt Studiecafé og andre aktiviteter, der kan understøtte din læring af modulets temaer 2.1 Tema 1: Relationer og interaktioner mellem patienten, borgeren, de pårørende og sygeplejersken i forhold til korttidskontakter I tema 1 er der fokus på patienters, borgeres og pårørendes oplevelser og erfaringer som grundlag for identifikation og analyse af udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til kortvarende relationer og interaktioner i sygeplejen. Med udgangspunkt i menneskets mentale sundhed samt eventuelle eksistentielle problemer og krisetilstande, skal du arbejde med at tilegne dig viden indenfor centrale aspekter ved patienters og borgeres livssituation. Du skal desuden tilegne dig viden om kommunikative teorier og begreber koblet til sygeplejerskers praksis overalt i sundhedsvæsenet. Vi vil bearbejde og anvende teorierne og begreberne i forhold til det vilkår, at en stor del af den sygeplejefaglige indsats i sundhedsvæsenet i dag er betinget af korte tidsbegrænsede møder med mennesker, der har behov for sygepleje. Undervisningsindhold Introduktion til humanvidenskab med henblik på at forstå, hvordan patientperspektivet kan udforskes og relateres til en sygeplejepraksis Korttidsrelationer mellem sygeplejersken og patient/borger og disse relationers betydning for sygeplejeinterventioner 6

7 Fænomener Mental sundhed Menneskets psykologiske udvikling Narrativer Mennesket med eksistentielle problemer og / eller krisetilstand Samtale i professionelle relationer og som redskab til beslutningstagen Litteratursøgning og anvendelse af udviklings- forsknings- og praksisbaseret viden i relation til temaet 2.2 Tema 2: Sygeplejeinterventioner fra refleksion til intervention og fra intervention til refleksion I tema 2 er der fokus på, at du skal tilegne dig teoretisk viden om menneskers lærerprocesser og om undervisning og vejledning. Desuden skal du arbejde med opnå konkrete færdigheder og kompetencer i at tilrettelægge, gennemføre og reflektere over pædagogisk og kommunikativ intervention i forhold til kortvarende relationer og interaktioner i sygeplejen. Endelig skal du tilegne dig viden om muligheder for at indsamle data gennem observationer. Denne viden skal du konkret anvende i SIM 2 (se 2.2.1) og i din kommende kliniske undervisning på modul 6 og 8. Undervisningens indhold Observation som dataindsamlingsmetode Kommunikation i relation til korttidskontakt Læring og kritisk refleksion Didaktik Barrierer mod læring Handlekompetence og patientuddannelse Sygeplejerskens pædagogiske vurderings og interventionsmuligheder i forhold til borgerens -, patientens og pårørendes perspektiv. Litteratursøgning og anvendelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til temaet 7

8 2.2.1 Fastlagt studieaktivitet / Simulationsøvelserne Der indgår to simulationsøvelser i tema 2. Simulationsøvelserne udgør modulets fastlagte studieaktivitet. Dokumentation for deltagelse i den fastlagte studieaktivitet er en forudsætning for at gennemføre den eksterne prøve. Hver eksamensgruppe udvælger et af følgende fokusområder som udgangspunkt for simulationsøvelser: A. At opleve usikkerhed og/eller vrede i forbindelse med en somatisk lidelse B. At opleve afmagt i forbindelse med en psykiatrisk lidelse C. At opleve ensomhed i eget hjem Herefter får eksamensgrupperne udleveret fortællinger, der rummer de valgte fokusområder. Simulationsøvelse 1 I simulationsøvelse 1 er der primært fokus på kommunikativ interaktion i sygeplejen. Halvdelen af klyngegruppen interagerer enkeltvis med en patient / borger (skuespiller) ud fra den udleverede fortælling. Hele klyngegruppen samt en underviser deltager som observatører under interaktionen. Den kommunikative interaktion optages på DVD og gemmes på din medbragte USB-nøgle 1. Optagelsen og dine observationer indgår i din port folio. Yderligere bearbejdning af optagelser og observationer fra simulationsøvelse 1 foregår i de 2 efterfølgende klyngeundervisningsgange se nedenfor under klyngeundervisning. Simulationsøvelse 2: I simulationsøvelse 2 er der fokus på pædagogisk intervention i sygeplejen. Den anden halvdel af klyngegruppen interagerer enkeltvis med samme patient / borger (skuespiller) ud fra samme fortælling som i simulationsøvelse 1. Hele klyngegruppen samt en underviser deltager som observatører under interaktionen. Den pædagogiske intervention optages på DVD og gemmes på din medbragte USB-nøgle. Optagelsen og dine observationer indgår i din port folio Yderligere bearbejdning af optagelser og observationer fra simulationsøvelse 2 foregår klyngeundervisningsgang 3 se nedenfor under klyngeundervisning. 1 USB nøglen skal være på mindst 1 GB og må ikke være ekstern harddisk 8

9 Ved sygdom i forbindelse med fastlagt studieaktivitet: Ved sygdom skal den studerende efter gældende regler aflevere lægefaglig dokumentation i Studieservice senest 3 hverdage efter den fastlagte studieaktivitet (se IntraPol for yderligere information 2 ). Ved akut sygdom den pågældende dag for din interaktion med skuespilleren, skal du så hurtigt som muligt melde dig syg til en af modulkoordinatorerne. Din interaktion vil blive forsøgt at blive afviklet på et andet tidspunkt i løbet af modul 7. Ved planlagt sygdomsfravær, som får indflydelse på din deltagelse i fastlagt studieaktivitet, er det dit ansvar at gøre modulkoordinatorerne opmærksom på dette så tidligt som muligt i modulforløbet, så der kan planlægges efter det. Hvis du er fraværende på grund af sygdom ved den fastlagte studieaktivitet, hvor du ikke selv er i interaktion med skuespiller, skal du skriftliggøre din respons på de andre studerendes interaktioner Klyngeundervisning Der er i alt tre klyngeundervisningsgange i tema 2. Formålet med klyngeundervisningen er, at du sammen med medstuderende og underviser reflekterer over erfaringerne fra simulationsøvelserne samt analyserer materiale fra port folio. Klyngeundervisning 1 fokus på erfaringer fra simulationsøvelse 1 Klyngegruppen og underviser reflekterer over optagelserne fra simulationsøvelse 1. I fællesskab udleder og analyserer vi fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger med anvendelse af begreber og teorier med særligt fokus på psykologiske og kommunikative aspekter. Du nedskriver væsentlige pointer fra refleksioner og analyser i din port folio, og disse skal du anvende i forbindelse med klyngeundervisning 2. Klyngeundervisning 2 - fokus på planlægning af simulationsøvelse 2 I klyngeundervisning 2 identificerer klyngegruppen sammen med underviser pædagogiske interventionsmuligheder på baggrund af optagelserne fra simulationsøvelse 1 og egne noter fra første klyngeundervisning. 2 lementid=27 9

10 Med udgangspunkt i de pædagogiske interventionsmuligheder planlægger I konkrete pædagogiske interventioner i forhold til simulationsøvelse 2. I skal skriftliggøre jeres overvejelser og det skriftlige materiale skal indgå i jeres port folier Det skriftlige materiale danner afsæt for simulationsøvelse 2. Klyngeundervisning 3 fokus på erfaringer fra simulationsøvelse 2 samt gruppens arbejdsproces Klyngegruppen og underviser reflekterer over og analyserer optagelserne fra simulationsøvelse 2 med anvendelse af begreber og teorier med særligt fokus på pædagogiske aspekter af relevans for den pædagogiske intervention. Du nedskriver væsentlige pointer fra refleksioner og analyser i din port folio. Simulationsøvelse 1: Kommunikativ interaktion Klyngegang 1: Refleksion over optagelserne fra simulationsøvelse 1 Klyngegang 2: Pædagogiske interventionsmuligheder ift. optagelserne fra SIM 1 og planlægning af SIM 2 Simulationsøvelse 2: Pædagogiske intervention Klyngegang 3: Kritisk refleksion over SIM 2 10

11 2.3 Tema 3: Sygeplejefaglige interventionsmuligheder i forhold til udvalgte lægemidlers kinetik og dynamik. I temaet er der fokus på identifikation og analyse af sygeplejefaglige problemstillinger og interventionsmuligheder relateret til udvalgte lægemiddelformer og lægemidlers virkninger, virkningsmekanismer og bivirkninger. Du skal desuden arbejde med grundlæggende principper i lægemiddelregning. Undervisningens indhold Lægemiddelformer Lægemidlers farmakokinetik og dynamik; herunder placebo, compliance og terapeutisk index Laksantia - virkningsmekanisme, virkning og bivirkning Analgetika - virkningsmekanisme, virkning og bivirkning Antimikrobielle midler- virkningsmekanisme, virkning og bivirkning Lægemiddelregning Medicinhåndtering ift. udvalgte emner Undervisningstilrettelæggelse Undervisningen i tema 3 foregår som klasseundervisning, der varierer mellem oplæg, diskussioner og øvelser. Derudover indgår der en planlagt studieaktivitet baseret på E-læring Planlagt studieaktivitet i almen farmakologi og lægemiddelregning Den planlagte studieaktivitet i Tema 3 består af en E-læringsbaseret test, kaldet Farmakologitesten. Gennemførelse af Farmakologitesten er obligatorisk og testen skal være gennemført i løbet af modulets første 7 uger. Ved starten af modul 7 vil du modtage en med et link samt et log-in til testen. Testen kan også findes via Intrapol %20opgaveskrivning/Farmakologitest.aspx 11

12 Hvis du ikke indenfor modulets første uge har modtaget denne mail, har du selv ansvar for at rette henvendelse til de kontaktpersoner, der oplyses på Intrapol via ovenstående link. Når du har gennemført Farmakologitesten indenfor tidsfristen, informeres Studieservice automatisk om det. Du behøver derfor ikke gøre yderligere. Der er også mulighed for efter testen at udprinte et diplom for gennemførelse. I temaet er der fokus på identifikation og analyse af sygeplejefaglige problemstillinger og interventionsmuligheder relateret til udvalgte lægemiddelformer og lægemidlers virkninger, virkningsmekanismer og bivirkninger. Du skal desuden arbejde med grundlæggende principper i medicinregning. Undervisningens indhold Lægemiddelformer Lægemidlers farmakokinetik og dynamik; herunder placebo, compliance og terapeutisk index Laksantia - virkningsmekanisme, virkning og bivirkning Analgetika - virkningsmekanisme, virkning og bivirkning Antimikrobielle midler- virkningsmekanisme, virkning og bivirkning Medicinregning Undervisningstilrettelæggelse Undervisningen i tema 3 foregår som klasseundervisning, der varierer mellem oplæg, diskussioner og øvelser. Undervisningen er baseret på den anbefalede litteratur, samt promedicin.dk og produktresume.dk 3.0 Prøve 3.1 Prøveform Ekstern prøve er en gruppeeksamination med individuel bedømmelse. Prøven består af en skriftlig disposition efterfulgt af en mundtlig eksamination. Den skriftlige disposition udarbejder eksamensgruppen. En eksamensgruppe består af ca. 3-4 studerende fra samme klyngegruppe. Dispositionen tager udgangspunkt i udvalgte elementer fra gruppens dvd-optagelser samt andet materiale fra de studerendes port folio. 12

13 3.2 Rammer Dokumentation for deltagelse i den fastlagte studieaktivitet samt gennemførelsen af den planlagte studieaktivitet Farmakologitesten er en forudsætning for at gå op til den eksterne prøve. Eksamensgruppen udarbejder en fælles disposition på maximalt tegn svarende til 2 tekstsider. Der tilbydes vejledning. Dispositionen afleveres digitalt i et samlet pdf dokument via Intrapol senest på det fastsatte tidspunkt. Ved aflevering senere end det fastsatte tidspunkt betragtes prøven som ikke bestået. Læs mere om, hvordan I afleverer som gruppe i Intrapol, under Information og vejledning Hjælp til opgaveaflevering. Husk, at når I afleverer en gruppeopgave, er det kun én fra gruppen, der skal uploade opgaven inden for den fastsatte tidsfrist. De andre medlemmer modtager herefter en mail, hvor de, inden tidsfristen udløber, skal acceptere, at de også deltager i afleveringen. Husk derfor at uploade opgaven i tilstrækkelig tid til, at alle gruppemedlemmer kan nå at acceptere Eksamensgruppen udarbejder en fælles disposition på maximalt tegn svarende til 2 tekstsider. Der tilbydes vejledning. Dispositionen afleveres digitalt i et samlet pdf dokument via Intrapol senest på det fastsatte tidspunkt. Ved aflevering senere end det fastsatte tidspunkt betragtes prøven som ikke bestået. Læs mere om, hvordan I afleverer som gruppe i Intrapol, under Information og vejledning Hjælp til opgaveaflevering. Husk, at når I afleverer en gruppeopgave, er det kun én fra gruppen, der skal uploade opgaven inden for den fastsatte tidsfrist. De andre medlemmer modtager herefter en mail, hvor de, inden tidsfristen udløber, skal acceptere, at de også deltager i afleveringen. Husk derfor at uploade opgaven i tilstrækkelig tid til, at alle gruppemedlemmer kan nå at acceptere. 3.3 Retningslinjer for udarbejdelse af prøve Skriftlig disposition Eksamensgruppen udvælger elementer fra gruppens dvd optagelser. Med udgangspunkt i disse samt andet materiale fra de studerendes port folioer, udarbejder gruppen en disposition, der skal indeholde: 13

14 Identificering og præsentation af udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger Præsentation af teorier og begreber med relevans for de udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger Litteraturliste Dispositionen skal udarbejdes i overensstemmelse med uddannelsen gældende tekniske retningslinjer for opgaveskrivning. Husk at skrive alle gruppemedlemmers navne på forsiden for at bekræfte, at I alle har udarbejdet dispositionen. Mundtlig del af den eksterne prøve I den mundtlige eksamination indgår: 5 minutters individuelt oplæg fra hver studerende 10 minutters eksamination pr. studerende 30 minutter til votering og tilbagemelding De studerende søger hver især praksis- udviklings- eller forskningsbaserede viden og anvender det i deres mundtlige oplæg. Den mundtlige eksamination tager afsæt i dispositionen og de mundtlige oplæg. Under eksaminationen deltager eksaminator og ekstern censor. 3.4 Kriterier for bedømmelse Der foretages en bedømmelse af den studerendes individuelle præstation. På baggrund af en bedømmelse af den mundtlige præstation vurderes det i hvilken omfang læringsudbyttet for modulet er nået. Prøven bedømmes efter 7 - trinskalaen jvf. Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. På baggrund af voteringen modtager den studerende en individuel feedback, uden resten af gruppens tilstedeværelse. 14

15 3.5 Regler for tilmelding og afmelding til prøve Institut for Sygepleje følger gældende regler for tilmelding til prøver jf. eksamensbekendtgørelsen. Du er som studerende automatisk tilmeldt modulets prøve. Dette betyder således, at når et modul påbegyndes, så bruger du en prøvegang ( BEK nr af 16/ ). Der kan alene dispenseres fra dette ved dokumenteret sygdom og barsel. Dispositionen afleveres digitalt i et samlet pdf dokument via Intrapol senest på det fastsatte tidspunkt. Ved aflevering senere end det fastsatte tidspunkt betragtes prøven som ikke bestået. 4.0 Syge- og reeksamen Ved sygdom skal den studerende aflevere lægefaglig dokumentation efter gældende regler i Studieservice senest 3 hverdage efter opgavens afleveringsfrist (se på Intrapol for yderligere information 3 ). Den studerende, der bliver syg eller ikke består eksamen i januar er automatisk tilmeldt næste ordinære prøve i juni. Det er en forudsætning for at gå til omprøve i juni, at den studerende har gennemført Farmakologitesten senest søndag i uge 23 kl Den studerende, der bliver syg eller ikke består eksamen i juni er automatisk tilmeldt syge-/reeksamen i uge 34, med aflevering af disposition i uge 33. Det er en forudsætning for at gå til omprøve i august, at den studerende har gennemført Farmakologitesten senest søndag i uge 32 kl Hvis den studerende har været med til at udarbejde eksamensgruppens skriftlige disposition til den ordinære eksamen, tager den studerende udgangspunkt heri til den mundtlige eksamination. Der tilbydes vejledning. Eksaminationen er individuel og består af: 5 minutters oplæg fra den studerende 3 ElementId=27 15

16 15 minutters eksamination 10 minutter til votering og tilbagemelding. Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af en skriftlig disposition, skal den studerende selv udarbejde en skriftlig disposition, der tager udgangspunkt i den studerendes egen DVD-optagelse fra simulationsøvelse 1 eller 2, samt andet materiale fra egen port folio. Eksaminationen er individuel og består af: 5 minutters oplæg fra den studerende 15 minutters eksamination 10 minutter til votering og tilbagemelding. 16

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret september 2015 1 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Klasse E

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Klasse E Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Klasse E Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret aug 2016 1 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner. B-klassen

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner. B-klassen Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner B-klassen Modulbeskrivelsen er godkendt marts 2015 revideret marts 2016 1 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 1.2

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse 4. semester - modul 7 Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 7 RELATIONER OG INTERAKTIONER... 1 SYGEPLEJE... 2 FARMAKOLOGI...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulets undervisning er bygget op omkring det overordnede tema: Relationer og interaktioner der er delt op i følgende undertemaer:

Modulets undervisning er bygget op omkring det overordnede tema: Relationer og interaktioner der er delt op i følgende undertemaer: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner 2017 Modul 7 Relationer og interaktioner Revideret Januar 2017 Indhold 1. Sygepleje, relationer og interaktioner... 3 2. Læringsmål... 3 2.2. Studieaktivitets-modellen... 3 2.2. Fagområdernes ECTS (European

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere 5. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 10 22. marts 2016 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modul 15: Udvikling af praksis og profession

Modul 15: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere