Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0356 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0356 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0356 Offentligt DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010)356 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Foreløbig rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU (EØS-relevant tekst) DA 1 DA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund Den gældende lovgivning Hovedtendenser på roamingområdet Udviklingen i roamingpriserne Udviklingen i trafikmængden Øget åbenhed og oplysning Fremskridt i retning af forordningens mål Konklusion DA 2 DA

4 1. INDLEDNING Et af Kommissionens politiske mål i de senere år har været at skabe et indre marked for roamingtjenester og gøre en ende på de urimeligt høje takster, der har hersket. I juni 2007 blev den første forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet (roamingforordningen) 1 vedtaget med det formål at skabe et velfungerende indre marked og samtidig sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, fremme konkurrencen og øge prisgennemskueligheden på markedet. Roamingforordningen skulle rette op på forhold, der direkte stillede en grænseoverskridende økonomisk aktivitet (roaming) mindre gunstigt end en indenstatslig økonomisk aktivitet (indenrigsbrug af mobiltelefonitjenester) 2. Kommissionens første undersøgelse af, hvordan forordningen fungerede, viste, at der stadig ikke var tilstrækkelig konkurrence på markedet. Derfor forelagde Kommissionen forslag om ændring af roamingforordningen. Ændringerne blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i juni og indebar, at forordningen blev forlænget, og at anvendelsesområdet blev udvidet til at omfatte sms- og datatjenester. Den ændrede forordning gælder indtil den 30. juni I mellemtiden er det Kommissionens opgave at overvåge, hvordan forordningen fungerer og aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni Desuden skal Kommissionen senest den 30. juni 2010 forelægge en foreløbig rapport om tilsynet med udbuddet af roamingtjenester, og nærværende meddelelse tjener dette formål. Da ændringsforordningen kun har været i kraft siden juni 2009, giver denne foreløbige rapport en samlet oversigt over den seneste udvikling inden for roaming og en første vurdering af, hvordan det skrider frem med at nå forordningens mål. 2. BAGGRUND Siden ændringsforordningen blev vedtaget, har Kommissionen i nært samarbejde med De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG) og dennes efterfølger, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), overvåget gennemførelsen af lovgivningen og udviklingen på markedet for roamingtjenester. BEREC foretager løbende en omfattende dataindsamling, der danner grundlag for jævnlige benchmarkrapporter. Den seneste af disse rapporter blev offentliggjort i april 2010 og har bidraget med vigtige data til nærværende meddelelse. Meddelelsen bygger også på data fra to rapporter fra BEREC, der blev udsendt i marts 2010, og som handler om henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet, EUT L 171 af , s. 32. Se præmis 20 i generaladvokatens konklusioner i sag C-58/08 ved EU-Domstolen. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 544/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 717/2007, EUT L 167 af , s. 12. DA 3 DA

5 alternative pristilbud på tale-, sms- og dataroamingtjenester og om overholdelsen af roamingreglerne 4. Den 24. marts 2010 afholdt Kommissionen en workshop om roamingtjenester for repræsentanter for sektoren, forbrugerorganisationer, nationale tilsynsmyndigheder og ministerier. De synspunkter, der kom til udtryk ved denne lejlighed, er også taget i betragtning under udarbejdelsen af Kommissionens rapport Den gældende lovgivning Roamingforordningen regulerer engros- og detailpriserne for taletelefoniroaming og indeholder bestemmelser, der skal øge prisgennemskueligheden. Der er fastsat et loft over engrosprisen, der sænkes hvert år: siden juli 2009 har loftet været 0,26 EUR, og pr. 1. juli 2010 sænkes det til 0,22 EUR. På detailniveau er der fastsat et loft for en såkaldt eurotarif, der også sænkes hvert år, og som alle operatører skal tilbyde og anvende som standardtakst for alle kunder, der ikke udtrykkeligt har anmodet om en anden takstordning. Loftet for eurotariffen er i dag 0,43 EUR pr. minut for foretagne opkald og 0,19 EUR for modtagne opkald, og fra den 1. juli 2010 nedsættes disse lofter til henholdsvis 0,39 EUR og 0,15 EUR. I overensstemmelse med den ændrede roamingforordning afregnes samtaler pr. sekund, idet der dog er mulighed for at kræve betaling for en indledende minimumsperiode på højst 30 sekunder på engrosniveau og for foretagne opkald på detailniveau. Mens operatørerne er forpligtede til at tilbyde en eurotarif, er de frit stillet til også at tilbyde alternative priser på taletelefoniroaming. Fra den 1. juli 2010 kan operatørerne ikke længere kræve, at kunderne betaler for at modtage voic , når de opholder sig i udlandet. For sms'er er loftet over engrosprisen sat til 0,04 EUR, og på detailniveau skal operatørerne tilbyde en sms-eurotarif, der er begrænset til 0,11 EUR (men ligesom for taletelefonitjenester kan operatørerne tilbyde alternative priser). For dataroaming er der sat et loft over engrosprisen, der på nuværende tidspunkt er på 1 EUR pr. megabyte (MB). Dette loft sænkes også en gang om året, og fra juli 2010 bliver det på 0,80 EUR. Der er desuden indført krav om bedre information til forbrugerne. Operatørerne skal sende oplysninger om roamingtakster, så snart en kunde rejser ind i en anden medlemsstat, samt oplysninger om muligheden for gratis at ringe til 112 i udlandet. Bestemmelserne omfatter også tiltag for at undgå chokregninger for dataroamingtjenester, ved at kunderne får mulighed for at fastsætte en øvre grænse for udgifterne. Siden den 1. marts 2010 har forbrugerne kunnet anmode deres operatør om at anvende en sådan udgiftsgrænse, og fra den 1. juli 2010 gælder der en standardgrænse på 50 EUR for alle kunder, der ikke udtrykkeligt har valgt en anden grænse. 4 5 Alle rapporter fra ERG/BEREC findes på: Yderligere oplysninger om denne workshop findes på: DA 4 DA

6 3. HOVEDTENDENSER PÅ ROAMINGOMRÅDET 3.1. Udviklingen i roamingpriserne Taletelefonitjenester Hovedpunkter Priserne på foretagne og modtagne opkald er nu omkring henholdsvis 46 % og 55 % lavere, end før den første roamingforordning trådte i kraft. Gennemsnitsprisen for den eurotarif, som operatørerne tilbyder, og de gennemsnitlige alternative takster ligger samlet omkring de regulerede lofter. Der er kun lille forskel mellem regulerede takster (eurotarif) og uregulerede (alternative) takster. Der er betydelig variation medlemsstaterne imellem. De nye bestemmelser om afregning pr. sekund har ført til, at den overfakturering, som de tidligere afregningsmetoder medførte, er blevet reduceret med 63 % for foretagne opkald og helt elimineret for modtagne opkald. Generelt overholdes bestemmelserne om prislofter og afregningsmetoder pænt. Derfor har forbrugerne nydt godt af stadigt lavere roamingtakster, og de nuværende priser for foretagne og modtagne opkald repræsenterer et fald på henholdsvis ca. 46 % og 55 % i forhold til situationen, før den første roamingforordning trådte i kraft. Forbrugerne nyder også godt af de nye bestemmelser om afregning pr. sekund, som har betydet, at den overfakturering, som forbrugerne betalte efter de tidligere afregningsmetoder, er blevet mere end halveret for foretagne opkald. Imidlertid ligger både engros- og detailpriserne fortsat samlet omkring prisloftniveauerne (se figur 1 nedenfor). Ved udgangen af 2009 var den gennemsnitlige engrospris pr. minut 0,23 EUR. På detailniveau lå gennemsnitsprisen pr. minut ved udgangen af 2009 for operatørernes eurotarif på 0,38 EUR for foretagne opkald og på 0,17 EUR for modtagne opkald. Disse gennemsnitspriser har fulgt en nedadgående udvikling i takt med sænkningen af de regulerede lofter. DA 5 DA

7 0,80 EU/EØS-genemsnitspriser pr. minut for foretagne taletelefoniopkald (detailniveau) (baseret på antal afregnede minutter) (Data for 2., 3. og 4. kvartal 2009 omfatter kun EU) 0,70 0,60 Pris pr. minut (uden moms) 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Gennemsnitspris for foretagne opkald Eurotarif - foretagne opkald Ikke-eurotarif - foretagne opkald Reguleret loft Figur 1 (Kilde: BEREC) Der er mulighed for at vælge alternative takster for både foretagne og modtagne opkald. I visse tilfælde er disse takster lavere end den eurotarif, som operatørerne tilbyder, men der er store forskelle medlemsstaterne imellem. De gennemsnitlige alternative takster for foretagne opkald er steget i andet halvår af 2009 og ligger nu på næsten samme niveau som gennemsnitsprisen pr. minut for eurotariffen (se figur 1 ovenfor). For modtagne opkald er de alternative takster i gennemsnit lavere end den eurotarif, som operatørerne tilbyder, men efter sænkningen af loftet i juli 2009 ligger priserne nu næsten på samme niveau. Kravet om afregning pr. sekund for taletelefoniopkald blev indført for at gøre en ende på de skjulte afgifter, som afregning pr. minut indebærer for forbrugerne, og sikre, at kunderne kun betaler for deres faktiske forbrug. De indsamlede data viser, at reglen har ført til en væsentligt lavere overfakturering 6. De nationale tilsynsmyndigheder har meddelt, at visse operatører, som ikke var i stand til at gennemføre denne regel i tide, har tilkendegivet, at de vil gøre det hurtigst muligt og tilbagebetale forbrugerne et eventuelt tab. På detailniveau skønnes det, at de tidligere afregningsmetoder lagde ca. 24 % oven i regningen for foretagne opkald, og dette er nu reduceret til 10 %. For modtagne opkald anslås det, at den tidligere afregning pr. minut medførte en overfakturering på 19 % for forbrugerne, og eftersom der nu udelukkende gælder afregning pr. sekund for modtagne opkald, skulle denne ekstraudgift helt være elimineret. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger, at operatørerne anvender reglerne korrekt. 6 Dvs. mindre forskel mellem det faktiske forbrug og det forbrug, der faktureres. DA 6 DA

8 Sms-tjenester Hovedpunkter: Sms-taksterne er i gennemsnit faldet med ca. 60 %. Priserne på engrosniveau og for den sms-eurotarif, der tilbydes af operatørerne, ligger samlet omkring de regulerede lofter. De gennemsnitlige alternative sms-takster er højere end det regulerede loft (0,14 EUR sammenlignet med 0,10 EUR for sms-eurotariffen). Sms-eurotariffen er generelt den meste fordelagtige løsning for forbrugerne på nuværende tidspunkt. De sms-prislofter, der er indført på engros- og detailniveau, overholdes pænt, og forbrugerne nyder nu godt af priser, der er væsentlig lavere, end før roamingforordningen trådte i kraft. Imidlertid ligger priserne samlet omkring prislofterne, og der er endnu ikke vokset konkurrencedygtige alternative taksttilbud frem. EU/EØS-gennemsnitpris pr. sms (detailniveau) (Data for 2., 3. og 4. kvartal 2009 omfatter kun EU) 0,35 0,30 0,25 Pris pr. sms (uden moms) 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Detailpris pr. sms Reguleret loft Figur 2 (Kilde: BEREC) Der er sket et betydeligt fald i den gennemsnitlige sms-pris på engrosniveau fra 0,13 EUR, før ændringsforordningen trådte i kraft, til 0,04 EUR ved udgangen af Dette fald har endnu ikke ført til øget konkurrence i detailleddet. Gennemsnitsprisen for den sms-eurotarif, som operatørerne tilbyder, var 0,10 EUR ved udgangen af 2009, mens det regulerede loft ligger på 0,11 EUR. Set i forhold til gennemsnitsprisen på 0,24 EUR, før bestemmelserne trådte i kraft, er der tale om et fald på ca. 60 %. DA 7 DA

9 Operatørerne har også mulighed for at tilbyde alternative takster, men indtil videre har der ikke været megen fornyelse i form af alternative sms-takster i EU. Prisniveauet for de alternative takster varierer betydeligt, og gennemsnitsprisen pr. sms til alternativ takst var 0,14 EUR ved udgangen af 2009, hvilket er væsentligt højere end det regulerede loft. Kun i meget få medlemsstater er der alternative takster, der er mere attraktive end den regulerede sms-eurotarif, der tilbydes. I mange medlemsstater ligger disse alternative takster på samme niveau som loftet, mens de i andre medlemsstater ligger betydeligt højere, i visse tilfælde endda over 0,20 EUR pr. sms. Derfor er sms-eurotariffen i de fleste tilfælde den bedste løsning for forbrugerne. Datatjenester Hovedpunkter: Der er sket et stort fald i engrosprisen på datatjenester (fra 1,2 EUR til 0,55 EUR pr. MB), og gennemsnitsprisen ligger nu et godt stykke under det regulerede loft. Detailpriserne på datatjenester er også nedadgående, men faldet på engrosniveau er endnu ikke slået helt igennem på detailniveau. Chokregninger er stadig et problem. Med ændringsforordningen indførtes et loft over engrosprisen for dataroamingtjenester, der nu ligger på 1 EUR pr. MB, og der afregnes pr. kilobyte (kb). Siden den 1. juli 2010 har operatørerne været forpligtet til at give deres kunder mulighed for at fastsætte en øvre grænse for deres udgifter til dataroamingtjenester. Selv om indførelsen af engrosprisloftet har medført et betydeligt fald i de gennemsnitlige engrospriser, og de gennemsnitlige detailpriser også er faldet, nyder forbrugerne endnu ikke det fulde udbytte af prisfaldet på engrosniveau, og der er store forskelle fra medlemsstat til medlemsstat. Det ser ud til, at operatørerne overholder engrosprisloftet, og den gennemsnitlige engrospris er faldet væsentligt. Gennemsnitsprisen pr. MB var 0,55 EUR ved udgangen af 2009, hvilket er betydeligt under det regulerede loft. Den gennemsnitlige engrospris, før ændringsforordningen trådte i kraft, var 1,2 EUR pr. MB, så der er tale om et fald på 50 %. DA 8 DA

10 EU/EEA-gennemsnitspriser for datatjenester på engros- og detailniveau (Data for 2., 3. og 4. kvartal 2009 omfatter kun EU) 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Detailpris, off-net Detailpris, on-net Engrospris, koncernekstern Engrospris, koncernintern Figur 3 (Kilde: BEREC) Som figur 3 viser, er de gennemsnitlige detailpriser på datatjenester også nedadgående. Det er dog ikke klart, om faldet på engrosniveau i alle tilfælde er slået igennem på detailniveau. Den gennemsnitlige detailpris pr. MB var 2,66 EUR ved udgangen af 2009, og der er således sket et stort fald siden starten af 2009, hvor gennemsnitsprisen lå på 3,63 EUR. Imidlertid giver de lavere engrospriser anledning til en endnu større fortjenstmargin for operatørerne, da detailpriserne ikke er faldet i samme takt. Desuden er der store forskelle fra land til land: i nogle medlemsstater ligger den gennemsnitlige detailpris på 4 EUR pr. MB og endda tæt på 6 EUR pr. MB i visse tilfælde. Dertil kommer, at operatørernes standardtakster fortsat er højere end det ovennævnte gennemsnit. Standardtaksterne ligger på mellem 2 og 5 EUR pr. MB og når i visse tilfælde endda op over 7 EUR pr. MB. Faldet i gennemsnitspriserne for datatjenester på detailniveau skyldes derfor muligvis væksten i tilbud til fast takst og pakkeløsninger samt den omstændighed, at forbrugerne udnytter tjenesterne mere effektivt. Generelt har operatørerne holdt fast ved den praksis at tilbyde særlige pakkeløsninger for et fast tidsrum, dvs. hovedsagelig på dags- eller månedsbasis. Dette betyder, at abonnenter, der overfører store datamængder, kan opnå et stort fald i prisen pr. betalt MB, mens abonnenter, der kun gør brug af datatjenester i mindre omfang, i de fleste tilfælde vil komme til at betale for mere end deres faktiske forbrug. Operatørerne nyder nu godt af loftet over engrosprisen og kravet om afregning pr. kb, som blev indført for at undgå en gentagelse af problemet med overfakturering, der var kendt fra taletelefoniområdet. Operatørerne afregner dog ikke altid over for DA 9 DA

11 kunderne på grundlag af det faktiske forbrug, dvs. pr. kb, men anvender ofte højere enheder som 10 kb eller 100 kb som afregningsgrundlag. Kombineret med de vedvarende høje standardpriser fører de anvendte afregningsmetoder fortsat i visse tilfælde til chokregninger for forbrugerne. Det forventes, at indførelsen af en standardudgiftsgrænse for alle kunder den 1. juli 2010 vil medvirke til at undgå disse chokregninger Udviklingen i trafikmængden Hovedpunkter: Mængden af taletrafik, især modtagne opkald under roaming, og sms er fortsat stigende. Dataroamingtrafikken voksede med over 40 % i For at kunne vurdere trafikudviklingen korrekt er man nødt til at sammenligne samme periode af hvert år, så der tages hensyn til den sæsonmæssige fordeling af trafikken. Generelt er udviklingen i trafikmængden påvirket af den økonomiske tilbagegang og den nedsatte rejseaktivitet i EU. Virkningen af roamingforordningen kan ikke på pålidelig vis isoleres fra virkningerne af den overordnede økonomiske situation. Trods den økonomiske lavkonjunktur er forbrugerne fortsat med at gøre brug af roamingtjenester, som det ses af figur 4. Dette er et udtryk for forbrugernes tillid og roamingforordningens positive virkninger, særlig set på baggrund af en økonomisk tilbagegang, der også har medført et væsentligt fald i turismen og forretningsrejser 7. Mængden af taletrafik (modtagne opkald) og sms-roamingtjenester er generelt steget i løbet af de sidste to år, med et sæsonbetinget højdepunkt i tredje kvartal af hvert år. Mængden af foretagne opkald er forblevet uændret i løbet af det sidste år og faldt endda en anelse i årets andet kvartal. 7 Eurostat skønner, at rejseaktiviteterne er faldet med 12 %. DA 10 DA

12 250 Udviklingen i mængden af taletelefoniopkald og sms i EU/EØS (4. kvartal 2008 = 100) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Taletelefoni - foretagne opkald Taletelefoni - modtagne opkald Sms Figur 4 (Kilde: BEREC) Efter at ændringsforordningen og dermed loftet over sms-takster var trådt i kraft, kunne der iagttages en betydelig stigning i sms-trafikken: mængden steg med 20 % i tredje kvartal af 2009 sammenlignet med samme kvartal i 2008 et tegn på, at de lavere priser og den øgede gennemskuelighed medførte et højere forbrug. Som figur 5 viser, er dataroamingtrafikken fortsat med at vokse betydeligt, og i 2009 var vækstraten på over 40 %. I betragtning af, at mobildatakommunikation er en voksende sektor, forventes denne tendens at fortsætte i den nærmeste fremtid. DA 11 DA

13 Udviklingen i mængden af datatrafik i EU (on-net og off-net tilsammen) (4. kvartal 2008 = 100) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q EU i alt Figur 5 (Kilde: BEREC) 3.3. Øget åbenhed og oplysning Roamingforordningen indeholder en række bestemmelser, der skal sikre, at forbrugerne er klar over priserne på roamingtjenester. Ud over oplysninger om de gældende takster for taletelefoni- og sms-roamingtjenester er hjemmeudbyderen også forpligtet til at informere roamingkunder om de gældende takster for dataroamingtjenester. Kunderne modtager en række særskilte beskeder, der skal sikre, at de er velinformerede om roamingpriserne. De kan dog bede deres udbyder om at holde op med at sende disse sms'er med oplysninger om roamingpriserne. Nogle operatører var ikke i stand til at opfylde alle kravene i ændringsforordningen den 1. juli 2009, men i de fleste tilfælde blev disse problemer hurtigt løst. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger, at kravene bliver gennemført i de resterende tilfælde, der hovedsagelig vedrører nye operatører (MVNO), som er kommet ind på markedet efter den 1. juli For at undgå chokregninger for brug af dataroamingtjenester er der desuden indført krav om, at kunderne skal have mulighed for at fastsætte en maksimumgrænse for deres udgifter til dataroamingtjenester. Kravet trådte i kraft den 1. marts Når kunden er nået op på 80 % af maksimumudgifterne, sendes der en besked, og når maksimumgrænsen er nået, skal kunden have mulighed for at vælge at fortsætte med at benytte dataroamingtjenester. Fra den 1. juli 2010 gælder der som standard en udgiftsgrænse på 50 EUR for alle kunder, der ikke udtrykkeligt har valgt en anden grænse. I det store og hele var denne udgiftsgrænseordning blevet indført på tilfredsstillende vis den 1. marts Skønt der blev meldt om visse indledende problemer, ser de fleste af disse nu ud til at være løst. De nationale tilsynsmyndigheder måtte i visse tilfælde skride ind for at sikre, at reglerne blev overholdt, og en operatør besluttede at DA 12 DA

14 blokere for dataroamingtjenester for kunder med forudbetalte kort, indtil operatørens system var fuldt tilpasset til de nye krav. Udgiftsgrænseordningen skal tilbydes til alle dataroamingkunder, uanset om de benytter sig af forudbetalte kort eller efterbetaling 8. De nationale tilsynsmyndigheder overvåger nøje gennemførelsen af disse bestemmelser for at sikre, at de anvendes korrekt, særlig med henblik på indførelsen af en udgiftsgrænse for alle kunder den 1. juli Da udgiftsgrænseordningen kun har været anvendt siden den 1. marts 2010 for de kunder, der udtrykkeligt har bedt om det, vil Kommissionen foretage en mere detaljeret analyse af den overordnede gennemførelse af ordningen og forbrugernes opfattelse af den i forbindelse med gennemgangen af roamingforordningen i FREMSKRIDT I RETNING AF FORORDNINGENS MÅL Hovedmålene for roamingforordningen er at styrke konkurrencen, konsolidere det indre marked og sikre, at de priser, forbrugerne betaler for brug af deres mobiltelefoner i udlandet, ikke er urimeligt høje i forhold til de tilsvarende indenlandske takster. Roamingforordningen skaber de nødvendige rammer for sund konkurrence, og Kommissionen forventer, at operatørerne griber denne chance for at udvikle konkurrencedygtige roamingtilbud. Forordningen har tilvejebragt et tilstrækkeligt forbrugerbeskyttelsesniveau og bidraget til en konsolidering af det indre marked, hovedsagelig ved hjælp af prislofter. Prisudviklingen og udbudsmangfoldigheden giver et godt billede af, i hvor høj grad konkurrencen er øget. I forbindelse med taletelefoni- og sms-roamingtjenester betragtes mængden af pristilbud, der ligger under de regulerede lofter, således som en nøgleindikator for graden af konkurrence på markedet. Disse priser ligger imidlertid fortsat tæt samlet omkring prislofterne. Ændringsforordningen indførte en større margin mellem engros- og detailprislofterne for taletelefonitjenester for at give selskaberne - især alternative operatører - mulighed for at konkurrere på detailniveau, men dette har endnu ikke givet sig udslag i større priskonkurrence. Der ser ud til at være en række alternativer til den regulerede eurotarif og smseurotarif. For taletelefonitjenester er der alternative takster med forskellige prisstrukturer (f.eks. med tidsbegrænsning, månedligt abonnement, opkaldsetableringsgebyr, afregning pr. minut). I gennemsnit er de alternative smspriser højere end den sms-eurotarif, operatørerne tilbyder. I visse medlemsstater ligger de alternative takster for sms-roamingtjenester betydeligt højere end det regulerede loft. Hvad angår dataroamingtjenester, er det endnu ikke klart, om de nedsatte engrostakster vil føre til konkurrencedygtige priser på detailniveau. Eftersom operatørernes standardpriser fortsat er høje, er udbuddet af fordelagtige 8 Se også punkt 27 i de reviderede ERG-retningslinjer for gennemførelsen af roamingforordningen, der findes på:: DA 13 DA

15 pakkeløsninger på detailniveau en god indikator for, om operatørerne lader fordelene ved de lavere engrostakster for dataroamingtjenester komme detailkunderne til gode. De gennemsnitlige priser for dataroamingtjenester er faldende, men der er stadig en stor margin mellem detail- og engrostaksterne. Operatørernes standardpriser synes ikke at være faldet, hvilket betyder, at faldet i gennemsnitspriserne kan skyldes øget og mere effektiv udnyttelse af de eksisterende tilbud. Roamingtaksterne er stadig højere end de tilsvarende indenlandstakster. Hvad indenlandstjenesterne angår, er priserne generelt faldende, og der er et stigende udbud af fast takst- og pakkeløsninger. BEREC er i færd med at undersøge udviklingen i både roaming- og indenlandstakster med henblik på en fuldstændig analyse i forbindelse med gennemgangen af forordningen i På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der endnu ikke er tilstrækkelig konkurrencedynamik i roamingtjenesternes struktur. De strukturelle problemer på roamingmarkedet, der skyldes både manglende konkurrencepres på udbudssiden og særlige kendetegn ved efterspørgslen, er stadig ikke løst. Roamingmarkedet udviser navnlig særlige grænseoverskridende kendetegn, der hidtil har medført en mangel på reel konkurrence, som de nationale tilsynsmyndigheder ikke har kunne rette op på. Selv om det nuværende system med prislofter har styrket forbrugerbeskyttelsen og fremmet det indre marked, har det ikke været i stand til at løse disse problemer i tilfredsstillende grad. Hvor der på engrosniveau er ligevægt i trafikken mellem mobiloperatørerne, er der muligvis ikke tilstrækkeligt incitament til at fastsætte engrostaksterne på et konkurrencedygtigt niveau. Samtidig ligger gennemsnitspriserne for koncernekstern engrostrafik dog fortsat tæt på prislofterne, hvilket tyder på, at konkurrencedynamikken stadig er svag. Desuden køber slutbrugerne på detailniveau ikke roamingtjenester særskilt, men sammen med indenlandstjenester. Ny teknologi og/eller alternativer til roamingtjenester som f.eks. VoIP og WiFi kan øge konkurrencen på roamingmarkedet i EU. Selv om disse alternative muligheder, og især VoIP-tjenester, i stigende grad vinder udbredelse på indenlandsk niveau, har der ikke været nogen særlig udvikling i brugen af dem i forbindelse med roaming. Efter Kommissionens opfattelse er reel konkurrence en væsentlig forudsætning for et velfungerende roamingmarked. Tegn på en sådan konkurrence er blandt andet gennemsnitspriser, der ikke ligger samlet omkring de regulerede lofter, og alternative tilbud, der er udtryk for innovation og konkurrencedynamik. 5. KONKLUSION Generelt er gennemførelsen af ændringerne til roamingforordningen forløbet glat: operatørerne har opfyldt de nye krav, og tilsynsmyndighederne holder øje med, at reglerne fortsat overholdes. Forbrugerne nyder godt af lavere priser på taletelefoniog sms-roamingtjenester og bedre information om priserne. Priserne på dataroamingtjenester er også faldet, men forbrugerne mærker endnu ikke fuldt ud det prisfald, der er sket på engrosniveau. Konkurrencen på roamingmarkedet har endnu ikke udviklet sig tilstrækkeligt, og der er stadig strukturelle problemer. DA 14 DA

16 Udgiftsgrænseordningen for dataroamingtjenester vil blive indført som standard for alle kunder fra den 1. juli Samtidig vil prislofterne blive sænket, og operatørerne vil ikke længere kunne kræve, at kunderne betaler for at modtage voic , når de opholder sig i udlandet. Kommissionen vil senest den 30. juni 2011 forelægge en komplet analyse af, hvordan roamingforordningen fungerer. I den forbindelse vil den navnlig vurdere, om målene for forordningen er nået. Til dette formål vil Kommissionen undersøge udviklingen i engros- og detailtakster, graden af konkurrence inden for roamingtjenester og kvaliteten af disse tjenester. Den vil desuden: vurdere udviklingen inden for indenlandske mobiltjenester i lyset af den teknologiske udvikling undersøge udbuddet og kvaliteten af tjenester, der udgør et alternativ til roamingtjenester vurdere, om der er andre metoder end prisregulering til at løse de strukturelle problemer på roamingmarkedet og skabe et konkurrencepræget indre marked for roamingtjenester. I 2011 vil Kommissionen således undersøge, om en videre regulering af roamingmarkedet er nødvendig, enten i form af prisregulering eller ved hjælp af andre langsigtede tiltag, eller om reguleringen bør ophøre i 2012, så roamingtjenesterne derefter styres af markedskræfterne alene. Uanset hvilken løsning der vælges, bør den sikre, at de hidtil opnåede fordele ikke går tabt. DA 15 DA

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne IP/08/1276 Bruxelles, den 28. august 2008 Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne Den 30. august bliver det billigere at ringe op og blive

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 167/12 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.6.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 544/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 717/2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2008 KOM(2008) 580 endelig 2008/0187 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) 717/2007

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/0187(COD) 6.12.2011 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) L 172/10 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0187(COD) 19.2.2009 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. onsdag. den 23. maj 2007 P6_TA-PROV(2007)05-23 FORELØBIG UDGAVE PE 389.516

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. onsdag. den 23. maj 2007 P6_TA-PROV(2007)05-23 FORELØBIG UDGAVE PE 389.516 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet onsdag den 23. maj 2007 P6_TA-PROV(2007)05-23 FORELØBIG UDGAVE PE 389.516 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0198 Transeuropæiske transport-

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: fredag den 28. oktober 2016 Tidspunkt: kl. 11.00 Sted: vær. 2-011 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2016/0185(COD) 16.9.2016 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 3 Offentligt Supplerende grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. april 2017 (OR. en) 2016/0185 (COD) PE-CONS 7/17 TELECOM 34 COMPET 85 MI 112 CONSOM 39 CODEC 191 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter.

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobilt Bredbånd: TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Basis TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio 4G TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Ekstra TDC Erhverv Mobilt

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016 Tillægsvilkår for TDC Mobilt Bredbånd: TDC Mobilt Bredbånd Basis TDC Mobilt Bredbånd Medio TDC Mobilt Bredbånd Medio Stor TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G-24 md TDC Mobilt Bredbånd

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

(EØS-relevant tekst) efter høring af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), og

(EØS-relevant tekst) efter høring af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), og L 344/46 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2286 af 15. december 2016 om fastsættelse af detaljerede regler for anvendelsen af politikker om rimeligt forbrug og for metoden til vurdering

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Europaudvalget 2007 2805 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2805 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2805 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat til rådsmøde (transport, telekommunikation

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016) Tillægsvilkår for: Mobilt Bredbånd 1 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 5 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 15 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 50 GB + 4G (lukket for nysalg)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for Mobilt Bredbånd 2 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 10 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 20 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 100 GB med 4G (lukket

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Resumé af konsekvensanalysen Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Minister for sundhed og forebyggelse Jacob Axel Nielsen

Minister for sundhed og forebyggelse Jacob Axel Nielsen Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 10. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: 21. november 2008 Tidspunkt: 12.15 Sted: 2-133 Til stede: Desuden deltog: Svend Auken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 4 Offentligt 2010 Overblik over de italienske for onlinespil rammevilkår Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009 MAG Marts 2010 Sammenfatning

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0398 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0398 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0398 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2016 COM(2016) 398 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om undersøgelsen af engrosroamingmarkedet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere