Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro"

Transkript

1 Notat Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne Bo Panduro

2 Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: Layout: 1508 Projekt: VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Købmagergade 22, 1150 København K VIVE blev etableret den 1. juli 2017 efter en fusion mellem KORA og SFI. Centeret er en uafhængig statslig institution, som skal levere viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer. VIVEs publikationer kan frit citeres med tydelig kildeangivelse.

3 I gennemsnitskommunen var 18 % af borgerne mellem 17 og 64 år enten arbejdsløse eller på anden offentlig forsørgelse i De seneste år har denne andel været svagt faldende. Samtidig er der på tværs af kommunerne betydelige forskelle i andelen af arbejdsløse og offentligt forsørgede. TV2 Regionerne har bedt VIVE levere en række nøgletal, som TV2 Regionerne ønsker at inddrage i deres dækning af kommunalvalget den 21. november Nøgletallene bliver løbende publiceret som notater i perioden fra 11. september til 23. oktober Med dette notat har TV2 Regionerne ønsket at få belyst, hvor mange der er arbejdsløse eller i øvrigt er offentligt forsørgede i kommunerne. Udgivelsen bygger på data fra Danmarks Statistik. Udgivelsen indeholder ikke egentlige analyser af årsagerne til forskelle mellem kommuner eller udviklinger over tid. VIVE har for hver kommune opgjort den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, som er uden beskæftigelse og modtager en offentlig forsørgelsesydelse. I denne sammenhæng betragtes befolkningen i den erhvervsaktive alder som personer mellem 17 og 64 år. Til personer uden beskæftigelse medregnes i denne sammenhæng ikke personer, der modtager efterløn, SU, barselsdagpenge eller feriedagpenge. Udviklingen i arbejdsløshed og øvrig offentlig forsørgelse i gennemsnitskommunen I figur 1 vises gennemsnitskommunens 1 samlede antal arbejdsløse på kontanthjælp og dagpenge samt øvrige offentligt forsørgede i procent af alle årige borgere. Her kan man se, at udviklingen fra 2007 til 2016 har været præget af de konjunkturudsving, der har været gældende i perioden. Den samlede arbejdsløsheds- og forsørgelsesandel (opgjort som fuldtidsmodtagere) stiger i forbindelse med finanskrisen fra 2009 og begynder først at falde en smule fra I 2016 er 18 % af de årige arbejdsløse eller på anden forsørgelse, hvilket stadig er højere end niveauet fra 2007 og 2008, som var på henholdsvis 16,2 og 15,5 %. 1 Begrebet gennemsnitskommunen dækker over det uvægtede gennemsnit af tallene for de 98 kommuner. 3

4 Arbejdsløshed og forsørgelse i alt (pct. af årige) Figur 1 Landsgennemsnitlig andel arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt (uvægtet gennemsnit antal fuldtidsmodtagere i procent af alle årige) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Andel arbejdsløse og øvrige off. forsørgede i alt ,2 15,5 17,4 18,7 18,6 18,8 18,7 18,3 18,2 18,0 Kilde: Danmarks Statistik (AUH01), Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) og FOLK1E (Folketal 1. jan. 2016), Gennemsnitskommunen er opgjort som et uvægtet gennemsnit af alle kommuner. Det vil sige, at andelen af arbejdsløse og forsørgede i de mindste og de største kommuner indgår med samme vægt i opgørelsen. VIVE har opdelt den samlede andel arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i fire grupper: arbejdsløse (forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagere), sygedagpengemodtagere, fleksjobbere og førtidspensionister. Ser man på udviklingen i antal fuldtidsmodtagere i procent af alle årige fordelt på de fire typer i figur 2, fremgår det, at antallet af arbejdsløse på kontanthjælp og dagpenge har de kraftigste udsving, mens sygedagpengemodtagerne udviser en modsatrettet tendens, således at antallet af sygedagpengemodtagere stiger, når arbejdsløsheden falder og omvendt. Dette kan hænge sammen med, at man i perioder med høj beskæftigelse har mulighed for at bringe ledige med relativt svag tilknytning til arbejdsmarkedet i beskæftigelse grupper, der dog samtidig kan have tendens til højere grad af sygefravær. Man kan yderligere se, at andelen af førtidspensionister er svagt faldende fra omkring 2013, mens andelen af fleksjobbere er stigende. I 2012 blev Førtidspensionsreformen vedtaget, og den konstaterede tendens kan have sammenhæng med denne reform. 4

5 Andel arbejdsløse og øvrige off. forsørgede(pct. af årige) Figur 2 Andel modtagere af offentlig forsørgelse i gennemsnitskommunen fordelt på typer (uvægtet gennemsnit antal fuldtidsmodtagere i procent af alle årige) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Arbejdsløse 5,4 4,7 6,6 7,9 7,8 8,1 8,2 7,8 7,5 7,2 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 2,3 2,5 Fleksjobbere 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 Førtidspensionister 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 6,9 6,7 6,4 Kilde: Danmarks Statistik (AUH01), Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) og FOLK1E (Folketal 1. jan. 2016), gennemsnitskommunen er opgjort som et uvægtet gennemsnit af alle kommuner. Det vil sige, at andelen af arbejdsløse og forsørgede i de mindste og de største kommuner indgår med samme vægt i opgørelsen. Faktaboks De forskellige forsørgelsesmodtagere er inddelt i fire typer: 1. Arbejdsløse på kontanthjælp og dagpenge: bl.a. kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og modtagere af ledighedsydelse 2. Sygedagpengemodtagere: bl.a. sygedagpengemodtagere og deltagere i ressourceforløb 3. Fleksjobbere: personer i fleksjob 4. Førtidspensionister: førtidspensionister og personer i skånejob. Personer på barsel, efterløn eller feriedagpenge er ikke medtaget i opgørelsen af forsørgelsesmodtagere. Fuldtidsmodtagere: Personer, der kun modtager en ydelse en del af året, indgår kun i opgørelsen i forhold til den andel af året, hvor de modtager en ydelse. Vær opmærksom på, at typen Arbejdsløse også inkluderer kontanthjælpsmodtagere, der er relativt langt fra arbejdsmarkedet. Hermed er typen bredere defineret end fx i det ofte anvendte begreb bruttoledighed, hvor kun kontanthjælpsmodtagere, der er relativt tæt på arbejdsmarkedet, er inkluderet. 5

6 Kommunale forskelle i andel arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede Landkortet i figur 3 giver en oversigt over andelen af arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede på tværs af kommunerne i Som det ses, er der relativt store forskelle i andelen af arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede mellem kommunerne fra 8,7 % i den lave ende til 30,2 % i den høje. Kommunerne i hovedstadsområdet er nogle af de kommuner, som har den laveste andel, mens kommunerne i Syd- og Vestsjælland har relativt mange arbejdsløse på kontanthjælp og dagpenge samt øvrige offentligt forsørgede. Forskellen i andelen af arbejdsløse og øvrige offentlig forsørgede på tværs af kommunerne kan bl.a. skyldes forskelle i befolkningssammensætning, lokale arbejdsmarkedsforhold mv. 6

7 Figur 3 Andel arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede ,7-14,2 14,3-15,9 16,0-17,6 17,7-19,3 19,4-21,0 21,1-30,2 Kilde: Danmarks Statistik AUH01 Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere), Data og metode Analysen er baseret på data fra Danmarks Statistik (Statistikbanken, AUH01 Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere). De typer af ydelsesmodtagere, som optræder i statistikken, er for overskuelighedens skyld grupperet i fire typer jf. tabel 1. 7

8 Tabel 1 Kategorisering af ydelsesmodtagere ud fra fire typer arbejdsløse og offentligt forsørgere Type Arbejdsløshed Fleksjob Førtidspension Sygedagpenge Ej medtaget Ydelsesmodtagere Ledige dagpengemodtagere Ledige kontanthjælpsmodtagere Ansættelse med løntilskud (dagpengeberettigede) Ansættelse med løntilskud (kontanthjælpsberettigede) Jobrotation (dagpengeberettigede) Jobrotation (kontanthjælpsberettigede) Nytteindsats (dagpengeberettigede) Nytteindsats (kontanthjælpsberettigede) Virksomhedspraktik (dagpengeberettigede) Virksomhedspraktik (kontanthjælpsberettigede) 6 ugers selvvalgt uddannelse (dagpengeberettigede) Vejlednings- og opkvalificering i alt (dagpengeberettigede) Vejlednings- og opkvalificering i alt (kontanthjælpsberettigede) Kontanthjælp til udlændinge (tidl. introduktionsydelse) Kontanthjælpsmodtagere, der hverken er jobparate eller aktiverede Ledighedsydelse Forsøg (kontanthjælpsberettigede) Servicejob Voksenlærling Fleksjob Skånejob Førtidspension Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Revalideringsydelse i øvrigt Sygedagpenge mv. Barselsdagpenge Feriedagpenge Efterløn Fleksydelse Orlov til børnepasning Kontakt: Projektchef Bo Panduro, tlf.:

9 Bilag 1 Kommunetabeller Bilagstabel 1.1 Andel arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i de enkelte kommuner, i alt og fordelt på fire typer, 2016 Kommune Forsørgelsestype 2016 Albertslund Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 19,6 Arbejdsløse 9,3 Sygedagpengemodtagere 3,1 Fleksjobbere 1,4 Førtidspensionister 5,7 Allerød Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 9,7 Arbejdsløse 4,1 Sygedagpengemodtagere 1,7 Fleksjobbere 1,1 Førtidspensionister 2,7 Assens Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 21,0 Arbejdsløse 8,5 Sygedagpengemodtagere 3,1 Fleksjobbere 2,1 Førtidspensionister 7,4 Ballerup Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 17,9 Arbejdsløse 7,0 Fleksjobbere 1,1 Førtidspensionister 7,1 Billund Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,3 Arbejdsløse 5,8 Fleksjobbere 2,5 Førtidspensionister 7,4 Bornholm Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 23,4 Arbejdsløse 7,9 Fleksjobbere 2,6 Førtidspensionister 10,2 Brøndby Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 21,0 Arbejdsløse 10,0 Sygedagpengemodtagere 2,4 Fleksjobbere 1,3 Førtidspensionister 7,3 Brønderslev Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,3 Arbejdsløse 8,4 Sygedagpengemodtagere 2,8 Fleksjobbere 2,1 Førtidspensionister 7,0 Dragør Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 10,2 Arbejdsløse 4,8 Sygedagpengemodtagere 1,8 Fleksjobbere 1,1 Førtidspensionister 2,5 9

10 Kommune Forsørgelsestype 2016 Egedal Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 10,7 Arbejdsløse 4,5 Sygedagpengemodtagere 1,8 Fleksjobbere 1,2 Førtidspensionister 3,2 Esbjerg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 19,2 Arbejdsløse 7,9 Fleksjobbere 1,7 Førtidspensionister 7,3 Fanø Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 15,1 Arbejdsløse 6,2 Sygedagpengemodtagere 1,8 Fleksjobbere 2,2 Førtidspensionister 4,9 Favrskov Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 15,1 Arbejdsløse 5,4 Fleksjobbere 2,2 Førtidspensionister 5,2 Faxe Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,1 Arbejdsløse 8,0 Fleksjobbere 2,1 Førtidspensionister 5,3 Fredensborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 14,5 Arbejdsløse 5,8 Sygedagpengemodtagere 2,0 Fleksjobbere 1,1 Førtidspensionister 5,6 Fredericia Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,4 Arbejdsløse 9,2 Sygedagpengemodtagere 2,8 Fleksjobbere 1,9 Førtidspensionister 6,5 Frederiksberg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 11,0 Arbejdsløse 5,7 Sygedagpengemodtagere 1,5 Fleksjobbere 0,5 Førtidspensionister 3,3 Frederikshavn Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 22,1 Arbejdsløse 8,5 Sygedagpengemodtagere 2,9 Fleksjobbere 2,7 Førtidspensionister 8,1 Frederikssund Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 15,3 Arbejdsløse 6,9 Sygedagpengemodtagere 2,4 Fleksjobbere 1,4 Førtidspensionister 4,7 10

11 Kommune Forsørgelsestype 2016 Furesø Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 11,8 Arbejdsløse 5,2 Sygedagpengemodtagere 1,6 Fleksjobbere 1,1 Førtidspensionister 3,9 Faaborg-Midtfyn Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 21,4 Arbejdsløse 7,5 Sygedagpengemodtagere 3,5 Fleksjobbere 2,3 Førtidspensionister 8,1 Gentofte Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 8,7 Arbejdsløse 4,4 Sygedagpengemodtagere 1,2 Fleksjobbere 0,7 Førtidspensionister 2,5 Gladsaxe Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 14,1 Arbejdsløse 6,3 Sygedagpengemodtagere 2,0 Fleksjobbere 1,0 Førtidspensionister 4,8 Glostrup Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 15,9 Arbejdsløse 7,9 Sygedagpengemodtagere 2,4 Fleksjobbere 1,2 Førtidspensionister 4,4 Greve Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 14,3 Arbejdsløse 5,5 Fleksjobbere 1,5 Førtidspensionister 4,8 Gribskov Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 16,0 Arbejdsløse 6,6 Fleksjobbere 1,7 Førtidspensionister 5,1 Guldborgsund Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 24,4 Arbejdsløse 9,2 Sygedagpengemodtagere 3,1 Fleksjobbere 1,9 Førtidspensionister 10,2 Haderslev Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 21,1 Arbejdsløse 8,5 Sygedagpengemodtagere 2,8 Fleksjobbere 2,6 Førtidspensionister 7,2 Halsnæs Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,6 Arbejdsløse 7,7 Sygedagpengemodtagere 2,8 Fleksjobbere 1,6 Førtidspensionister 6,5 11

12 Kommune Forsørgelsestype 2016 Hedensted Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 16,1 Arbejdsløse 5,6 Fleksjobbere 2,8 Førtidspensionister 5,0 Helsingør Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 17,3 Arbejdsløse 7,9 Sygedagpengemodtagere 2,1 Fleksjobbere 1,2 Førtidspensionister 6,2 Herlev Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 16,0 Arbejdsløse 7,1 Sygedagpengemodtagere 2,1 Fleksjobbere 1,4 Førtidspensionister 5,4 Herning Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,0 Arbejdsløse 6,8 Sygedagpengemodtagere 2,4 Fleksjobbere 1,9 Førtidspensionister 7,0 Hillerød Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 13,7 Arbejdsløse 5,8 Sygedagpengemodtagere 2,0 Fleksjobbere 1,3 Førtidspensionister 4,6 Hjørring Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,6 Arbejdsløse 7,5 Sygedagpengemodtagere 3,3 Fleksjobbere 2,6 Førtidspensionister 7,2 Holbæk Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 19,1 Arbejdsløse 7,9 Fleksjobbere 1,7 Førtidspensionister 6,9 Holstebro Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 17,8 Arbejdsløse 6,8 Fleksjobbere 2,4 Førtidspensionister 6,2 Horsens Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 19,7 Arbejdsløse 8,1 Sygedagpengemodtagere 2,8 Fleksjobbere 2,4 Førtidspensionister 6,4 Hvidovre Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 16,0 Arbejdsløse 7,2 Fleksjobbere 1,3 Førtidspensionister 4,9 12

13 Kommune Forsørgelsestype 2016 Høje-Taastrup Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 17,1 Arbejdsløse 8,5 Fleksjobbere 0,9 Førtidspensionister 5,4 Hørsholm Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 10,3 Arbejdsløse 5,0 Sygedagpengemodtagere 1,4 Fleksjobbere 0,9 Førtidspensionister 3,0 Ikast-Brande Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,7 Arbejdsløse 6,9 Fleksjobbere 2,2 Førtidspensionister 6,8 Ishøj Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,0 Arbejdsløse 9,9 Sygedagpengemodtagere 2,8 Fleksjobbere 1,0 Førtidspensionister 6,3 Jammerbugt Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,4 Arbejdsløse 8,0 Fleksjobbere 2,5 Førtidspensionister 7,3 Kalundborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 23,0 Arbejdsløse 8,7 Sygedagpengemodtagere 2,9 Fleksjobbere 1,8 Førtidspensionister 9,8 Kerteminde Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,6 Arbejdsløse 8,4 Sygedagpengemodtagere 3,0 Fleksjobbere 2,7 Førtidspensionister 6,6 Kolding Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 17,4 Arbejdsløse 7,5 Fleksjobbere 1,9 Førtidspensionister 5,7 København Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 13,4 Arbejdsløse 8,4 Sygedagpengemodtagere 1,8 Fleksjobbere 0,4 Førtidspensionister 2,8 Køge Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 16,9 Arbejdsløse 7,2 Fleksjobbere 1,8 Førtidspensionister 5,2 13

14 Kommune Forsørgelsestype 2016 Langeland Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 27,3 Arbejdsløse 9,6 Sygedagpengemodtagere 3,0 Fleksjobbere 2,6 Førtidspensionister 12,2 Lejre Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 13,6 Arbejdsløse 5,0 Fleksjobbere 1,8 Førtidspensionister 4,5 Lemvig Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,6 Arbejdsløse 5,8 Sygedagpengemodtagere 2,9 Fleksjobbere 2,6 Førtidspensionister 7,3 Lolland Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 30,2 Arbejdsløse 11,1 Sygedagpengemodtagere 3,0 Fleksjobbere 2,2 Førtidspensionister 13,9 Lyngby-Taarbæk Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 10,2 Arbejdsløse 4,7 Sygedagpengemodtagere 1,4 Fleksjobbere 0,9 Førtidspensionister 3,2 Læsø Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,9 Arbejdsløse 6,3 Sygedagpengemodtagere 3,1 Fleksjobbere 2,3 Førtidspensionister 9,2 Mariagerfjord Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 19,6 Arbejdsløse 7,8 Fleksjobbere 2,4 Førtidspensionister 6,9 Middelfart Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,2 Arbejdsløse 6,0 Fleksjobbere 2,3 Førtidspensionister 7,2 Morsø Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 23,1 Arbejdsløse 7,0 Fleksjobbere 3,2 Førtidspensionister 10,2 Norddjurs Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,9 Arbejdsløse 8,2 Sygedagpengemodtagere 2,9 Fleksjobbere 2,4 Førtidspensionister 7,3 14

15 Kommune Forsørgelsestype 2016 Nordfyns Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,5 Arbejdsløse 7,8 Sygedagpengemodtagere 2,9 Fleksjobbere 2,2 Førtidspensionister 7,5 Nyborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 23,9 Arbejdsløse 7,7 Sygedagpengemodtagere 3,1 Fleksjobbere 2,5 Førtidspensionister 10,6 Næstved Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 19,6 Arbejdsløse 7,7 Sygedagpengemodtagere 2,8 Fleksjobbere 1,9 Førtidspensionister 7,1 Odder Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,1 Arbejdsløse 6,6 Sygedagpengemodtagere 2,8 Fleksjobbere 2,9 Førtidspensionister 5,9 Odense Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,1 Arbejdsløse 9,3 Fleksjobbere 1,8 Førtidspensionister 6,7 Odsherred Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 24,6 Arbejdsløse 9,0 Fleksjobbere 2,6 Førtidspensionister 10,3 Randers Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 21,1 Arbejdsløse 8,4 Fleksjobbere 2,6 Førtidspensionister 7,4 Rebild Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 15,0 Arbejdsløse 5,7 Fleksjobbere 2,2 Førtidspensionister 4,4 Ringkøbing-Skjern Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,8 Arbejdsløse 5,8 Sygedagpengemodtagere 2,9 Fleksjobbere 3,0 Førtidspensionister 7,0 Ringsted Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 17,6 Arbejdsløse 7,3 Fleksjobbere 1,5 Førtidspensionister 6,4 15

16 Kommune Forsørgelsestype 2016 Roskilde Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 13,6 Arbejdsløse 6,5 Sygedagpengemodtagere 1,7 Fleksjobbere 1,1 Førtidspensionister 4,3 Rudersdal Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 9,8 Arbejdsløse 4,4 Sygedagpengemodtagere 1,4 Fleksjobbere 0,7 Førtidspensionister 3,2 Rødovre Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 16,7 Arbejdsløse 8,0 Fleksjobbere 1,5 Førtidspensionister 4,8 Samsø Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 23,0 Arbejdsløse 6,4 Sygedagpengemodtagere 3,1 Fleksjobbere 3,7 Førtidspensionister 9,7 Silkeborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 17,0 Arbejdsløse 7,6 Fleksjobbere 2,0 Førtidspensionister 5,2 Skanderborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 14,9 Arbejdsløse 5,5 Fleksjobbere 2,3 Førtidspensionister 4,8 Skive Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,0 Arbejdsløse 6,6 Fleksjobbere 2,6 Førtidspensionister 8,1 Slagelse Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,4 Arbejdsløse 9,5 Fleksjobbere 1,3 Førtidspensionister 7,2 Solrød Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 11,7 Arbejdsløse 5,1 Fleksjobbere 1,0 Førtidspensionister 3,1 Sorø Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,8 Arbejdsløse 7,2 Fleksjobbere 1,8 Førtidspensionister 7,2 16

17 Kommune Forsørgelsestype 2016 Stevns Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,1 Arbejdsløse 7,8 Fleksjobbere 2,1 Førtidspensionister 5,6 Struer Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 19,9 Arbejdsløse 7,4 Fleksjobbere 2,4 Førtidspensionister 7,4 Svendborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,8 Arbejdsløse 8,8 Fleksjobbere 1,7 Førtidspensionister 7,6 Syddjurs Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 19,5 Arbejdsløse 6,7 Sygedagpengemodtagere 3,0 Fleksjobbere 3,1 Førtidspensionister 6,8 Sønderborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,6 Arbejdsløse 7,8 Fleksjobbere 2,3 Førtidspensionister 8,0 Thisted Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 21,8 Arbejdsløse 7,1 Sygedagpengemodtagere 3,0 Fleksjobbere 3,2 Førtidspensionister 8,5 Tønder Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,2 Arbejdsløse 7,7 Fleksjobbere 1,7 Førtidspensionister 8,1 Tårnby Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 14,1 Arbejdsløse 6,7 Sygedagpengemodtagere 2,4 Fleksjobbere 1,2 Førtidspensionister 3,8 Vallensbæk Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 10,3 Arbejdsløse 4,8 Sygedagpengemodtagere 1,7 Fleksjobbere 0,9 Førtidspensionister 2,7 Varde Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 18,2 Arbejdsløse 6,7 Fleksjobbere 2,5 Førtidspensionister 6,7 17

18 Kommune Forsørgelsestype 2016 Vejen Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 17,8 Arbejdsløse 6,8 Fleksjobbere 2,2 Førtidspensionister 6,2 Vejle Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 16,9 Arbejdsløse 6,8 Sygedagpengemodtagere 2,4 Fleksjobbere 1,7 Førtidspensionister 6,0 Vesthimmerlands Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,3 Arbejdsløse 7,4 Fleksjobbere 2,1 Førtidspensionister 8,2 Viborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 19,0 Arbejdsløse 6,9 Fleksjobbere 2,5 Førtidspensionister 7,0 Vordingborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 22,7 Arbejdsløse 8,9 Fleksjobbere 2,0 Førtidspensionister 9,3 Ærø Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,4 Arbejdsløse 5,4 Fleksjobbere 2,8 Førtidspensionister 9,5 Aabenraa Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 20,3 Arbejdsløse 7,3 Sygedagpengemodtagere 2,4 Fleksjobbere 3,3 Førtidspensionister 7,3 Aalborg Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 16,5 Arbejdsløse 8,2 Sygedagpengemodtagere 2,1 Fleksjobbere 1,3 Førtidspensionister 4,9 Aarhus Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i alt 17,3 Arbejdsløse 7,3 Sygedagpengemodtagere 2,0 Fleksjobbere 1,7 Førtidspensionister 6,2 Kilde: Danmarks Statistik (AUH01), Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) og FOLK1E (Folketal 1. jan. 2016) 18

19

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

Notat. Sygefraværet i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Sygefraværet i kommunerne. Bo Panduro Notat Sygefraværet i kommunerne Bo Panduro Sygefraværet i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-20-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Kvantitativ kortlægning af mentorordningen på FØP/FLEKS-området

Kvantitativ kortlægning af mentorordningen på FØP/FLEKS-området N O T A T 2. oktober 2017 J.nr. Viden og Analyse CHF/CHP Kvantitativ kortlægning af mentorordningen på FØP/FLEKS-området NOTAT 1. Indledning I de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet er der fokus

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse.

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner

Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner ANALYSE Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner Graden af konkurrenceudsættelse stiger kun ganske langsomt, og der er store forskelle imellem kommuner, både overordnet set

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Økonomisk analyse 26. februar 2019

Økonomisk analyse 26. februar 2019 Økonomisk analyse 26. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen understøtter beskæftigelsen for de ufaglærte og faglærte

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere