Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark."

Transkript

1 25 Mart Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan (**). (**) Samt Canc. Br. 6 Aug. 1791, 18 Maj og K. Br. 12 Maj Cfri C. Br. 31 Mart. og 4 Aug Gr. Da Kongen med landsfaderlig Glæde har seet de første velgiørende Virkninger af de Anordninger, ved hvilke Han i Dmk i adskillige Henseender nøiere har bestemt Jordegodseiernes og Fæstebøndernes giensidige Rettigheher og Pligter, samt løsnet Stavnshaandet for Bondestanden; saa vil Han end videre, med lige Hensigt til baade Jorddrotternes og Bøndernes Rettigheder og Fordele, alt mere og mere anordne, hvad Han eragter tienligt til god Ordens Fremme, enhvers Rettigheders Handthævelse og Agerdyrkningens Forbedring, hvorved Han, under Guds Velsignelse, haaber at lægge en sikker og varig Grund til Velstandens mere Udbredelse blant Sine Undersaatter. Thi bliver (ligesom under Dags Dato giennem Cancelliet er anordnet adskilligt, Politievæsenet angaaende) herved anordnet, hvad til god Ordens Handthævelse ved Hoveriet ansees fornødent: 1.) Naar den hoveriepligtige Bonde tilsiges at forrette Ægt og Arbeide, da skal han forrette det efter sin beste Evne, i Overeensstemmelse med de Anordninger, som enten ere eller herefter vorde udgivne. Han og Tienestefolk bør derved vise sig hørige og lydige saavel imod Jorddrotten, som imod dem, han betroer Tilsynet ved eller Bestyrelsen af Arbeidet. 2.) Hoverie-Bønderne bør tilsiges Aftenen før de skal møde, samt dem, saavidt mueligt, tilkiendegives hvad Arbeide, der skal forrettes, paa det at de kan belave sig dertil og være forsynede med de til Arbeidet brugelige Redskaber;. dog maa det i Høe- og Kornhøsten være Jorddrotten tilladt, alene at advare Bønderne Dagen forud om det Arbeide, som, ifald Veirliget vil tillade det, skal foretages, og derefter samme Dag, Arbeidet skal skee, først bestemt at tilsige dem til samme. Det forstaaer sig, at saadant Hoverie, som ikke af Jorddrotten kan forudsees, naar det

2 behøves, saasom Høets Redning, ved hastigen paakommende Oversvømmelser: paa de Steder, hvor Tanggierder bruges, Tangens Biergning fra Søen, naar den af samme er opkastet: og hvad mere af lige Beskaffenhed, der maatte forefalde og ei taaler Ophold, maa kunne tllsiges strax, naar det er fornødent. 3) Ligesaa forstaaer det sig, at hvad i 2 er befalet, alene vedkommer Fæstebøndernes Arbeide til Jorddrotten, og ikke Amts- eller Konge-Reiser, eller andet for det Almindelige fornødent Arbeide, Reiser, Vagthold o. s. v., som det efter Lovene paaligger de Kgl. Embedsmænd og til deels Jorddrotterne at foranstalte. Saaledes skal disse, for Exempel, i Tilfælde af Ildsvaade, Qvægsyge, eller andre ulykkelige Tildragelser, være berettigede at tilsige Bønderne, og de forbundne til, uden mindste Ophold, at møde, hvad enten de ere hoveriepligtige eller ikke, og at forrette det, som dem befales, da denne Fr. ikke maa mistydes til at lægge de Kgl. Embedsmænd eller Jorddrotterne Hindringer i Veien i Handthævelsen af de Kgl. Anordninger. 4.) Saavel Jorddrotterne selv, som de Betiente, de bruge ved Hoveriet, skal vise Bønderne og deres Tienestefolk, uden Haardhed, til rette, og søge ved god Begægnelse at opmuntre dem til deres Fæstepligters villige Opfyldelse. 5.) a) ved det Slags Arbeide, som er tildeelt Bønderne efter bestemt Maal eller Andeel, skal enhver have Frihed til at gaae Hiem, naar hans Arbeide er forrettet; dog skal Jorddrotten være berettiget at tilholde Hovbudene at arbeide 10 Timer, om Dagens længde det tillader og Arbeidet ikke i kortere Tid er bleven fuldført; men ved alt andet Arbeide bør de gaaende Bud, indtil Kongen bestemmer, hvad der skal ansees for een Dags Gierning, arbeide 10 Timer til Hove, saalænge Dagen det tillader, og i øvrigt holde Hviletimer, efter Skik og Brug paa Godset; dog uden Afgang i de bestemte 10 Arbeidstimer b) Paa den Tid af Aaret derimod, Dagene ere saa korte, at, naar Hviletiden fraregnes, ikke 10 Timer blive tilovers til Arbeidet, fra Solens Opgang til dens Nedgang, bør Hovbudene ikkun nyde 1 Times Hvile, fra Kl. 12. til 1; men dog møde til Arbeidet ved Solens Opgang, og ikke forlade det, førend. ved dens Nedgang. c) Finde Bønderne, at de eller deres Folk ved et eller andet Arbeide kunne udholde længere, end 10 Timer, og de, for at fremme samme og spare Tiden, ønske at vedblive Arbeidet, da bør deres Tienestetyende dog ikke i saadanne Tilfælde vægre sig ved at arbeide længere. 6.) Den Bonde, som enten selv eller ved hans Hovbud uforsvarligen forretter Arbeidet til Hove, skal Jorddrotten eller hans Betiente være berettiget til at vise ud af Marken eller fra Arbeidet. Og dog skal Bonden, saasnart han igien tilsiges til det for ham da tilbagestaaende Arbeide, være pligtig til at forrette det, og desuden

3 bøde til Sognets Fattige 1 Mk for et gaaende Bud, naar Arbeidet ikke har været tilbørligen forrettet, i Høstens Tid, og ellers 8 Skil.; men, i Høst- og Pløie-Tid, for en Vogn eller Plov 1/2 Rdlr, og paa andre Tider for en Vogn 24 Skil. End videre bør den Skyldige erstatte den Skade, som, ved saadan Forseelse, kan være forvoldet Jorddrotten. 7.) Kommer noget Hovbud for sildig, da skal det, for hver Time det forsømmer, betale 4 Skil. til Sognets Fattige. 8.) Udebliver nogen, da skal han tilsiges en anden Dag at forrette det forsømte Arbeide, og desuden, saafremt han ingen uomgiængelig Forhindring har haft, da bøde for et gaaende Bud, som udebliver, 1 Mk. og for en Ægt 1/2 Rdlr; men er det i Høsten eller til at pløie, da skal han betale dobbelt. 9.) Viser nogen Bonde sig ulydig eller opsætsig ved Arbeidet, da skal han derfor bøde. fra 2 Mk til 2 Rdlr; men er det et Tienestetyende eller en Huusmand, da skal den Skyldige bøde fra 8 Skil. til 1/2 Rdlr, alt efter Forseelsens Beskaffenhed. Forseer sig nogen herudi, i flere, til Arbeide samlede, Bønders eller Hovbuds Paasyn, og derved giver disse et ondt Exempel, da skal den Skyldige straffes dobbelt. Og dersom han er Fæstebonde eller Huusmand, da tillige have sit Fæste forbrudt, naar han 3die Gang heri forseer sig. 10.) Skulde nogen forgaae sig saavidt, at han søger at forføre andre Bønder eller Hovbud til lige Opsætsighed. maa Jorddrotten lade hans Person arrestere, og han dømmes til at bøde fra 4 Rdlr til 10 Rdlr. men, dersom Forbrydelsen er udmærket stor, til at hensættes flere Maaneder eller Aar i nærmeste Tugt- eller Forbedrings- Huus, og i sidste Tilfælde Fæstebonden og Huusmanden tillige have sit Fæste forbrudt. 11.) Hvo der ikke formaaer at betale de idømte Bøder, skal afsone dem med Fængsel paa Vand og Brød, efter det, som i Fr. 6 Dec er bestemt, og, i Tilfælde at noget Tienestetyende er tildømt at betale saadan Mulct, da skal sammes Husbond være forpligtet at indeholde den, saavelsom Processens Omkostninger, af dets Løn, saavidt denne tilstrækker. 12.) Skulde nogen, imod Formodning, vise sig saa opsætsig og dristig, med Ord eller Gierninger, personligen at angribe Jorddrotten, eller dennes Inspecteur, Forvalter eller Ridefoged, Skovrider eller Skytte, Ladefoged eller Bondefoged, naar disse ere i deres Husbondes lovlige Ærinde, eller og Forpagteren paa Gaarden, da skal den Skyldige dømmes til en følelig Penge-Mulct, eller til at hensættes i Forbedrings- Huset, eller Tugthuset, eller nærmeste Fæstning, endogsaa paa Livstid, alt efter Forbrydelsens Beskaffenhed, i Hensigt til den Fornærmedes Person og Sagens

4 øvrige Omstændigheder, og skal han, om han har forgrebet sig paa Jorddrotten, tillige forvises Herredet. 13.) Den i Lovens tilladte Huusstraf maa alene udøves af Jorddrotten selv, hans Inspecteur, Forvalter eller Ridefoged, Ladefoged, og Skovrider eller Skytte, naar og imedens Hoveriet skeer under deres Bestyrelse, saa ogsaa, hvis Gaarden er forpagtet, af Forpagteren, saafremt Jorddrotten overdrager ham denne Myndighed; i hvilket sidste Tilfælde saadant bør bekiendtgiøres for Bønderne paa Godset. Dog skal Gaardfæsterne og deres Hustruer herefter ikke mere kunne paalægges nogen Huus-Straf, da saadant strider imod den Agtelse, dem, som selv Huusfædre og Huusmodre, tilkommer. 14.) Ligesom Kongen vil handthæve Jordegodseierne og deres Betiente i den Anseelse og Myndighed, som de nødvendigen, naar god Orden paa deres Godser skal vedligeholdes, bør have, saa vil Han ogsaa: at dersom, imod Formodning, nogen Jorddrot eller hans Betiente, eller Forpagteren skulde straffe en Uskyldig, eller mishandle nogen til Skade paa Helbred og Lemmer, da skal den Fornærmede derfor, efter Lovens og 10, være beføiet til at paatale sin Ret, som imod en Fremmed, og skulde den Fornærmede endnu, i Kraft af Fr. 20 Jun. 1788, være bunden til Godset, da skal Dommeren, foruden anden Erstatning, dømme ham til at være strax frie for Stavnsbaandet; og, i Tilfælde, at nogen af Jorddrottens Betiente i denne Henseende skulde forsee sig, ham uafvidende, da skal Jorddrotten være berettiget til, uden Opsigelse, at afskedige en saadan Betient, og være pligtig at tilbageholde hans Løn, indtil den Forurettede er bleven tilfredsstillet. Skulde nogen, som af Godseieren er bleven overdragen at øve Huusstraf, paa dennes Vegne, misbruge saadan Myndighed mere, end een Gang, da maa Jorddrotten ikke oftere betroe ham Magt til at straffe. 15.) Skulde nogen Bonde, formedelst urigtige Foranstaltninger ved Tilsigelsen eller Tilsynet med Hoveriet, uden Nødvendighed forvoldes betydeligt Ophold i sit Arbeide, da skal ham derfor tilkiendes lige saa meget i Skades Erstatning, som han skulde have betalt i Straf, ifald han havde forsømt Hov-Arbejdet, og dersom nogen Bonde besværes med ulovligt Hoverie, da skal ham, naar han derom indkommer med beføiet Klage, forundes beneficium paupertaris; og dersom Jorddrottens Forhold, imod Formodning, skulde befindes særdeles lovstridigt, maa han desuden vente at blive underkastet General-Fiscalens Tiltale. Indkommer Bonden med aldeles ugrundet Klage, da kan saavel han, som den, der maatte have forledet ham til at indgive eller haver opsat samme Klage, vente at blive anseet efter Anordningernes Strænghed. 16.) Skulde nogen Jordegodseier i Høstens Tid og ellers, naar Arbeidet ingen Udsættelse taaler, finde sig foranlediget til at klage over, at Bønderne ikke vil forrette det dem paaliggende Hoverie, da bør Amtmanden, paa det at Hovedgaardens Arbeide, indtil Dom kan afsiges, intet Ophold skal lide, være

5 bemyndiget at mulctere hver Bonde med 1 Rdlr daglig, indtil de forrette Arbeidet, hvilken Mulct ved Udpantning strax skal inddrives, dog med Regres for Bønderne, om de ved Dom skulde findes at være blevne tilsagte til andet Arbeide, end det, hvortil de vare pligtige; dog skal der paaligge Jordegodseieren, strax at forfølge Sagen til Dom, saafremt det af den Paagieldende paastaaes, hvororn Rettens Middel ved Udpantningen bør kræve, og Bonden afgive, sin Erklæring; ligesom og Dommeren skal indberette til Amtmanden den holdte Forretning, saavelsom, i Tilfælde af Søgsmaal, dets Udfald. Gaaer Dommen Jorddrotten imod, skal han tilpligtes, foruden Skades-Erstatning, at give Bonden fuld Opretning for den ham ved Udpantningen tilføiede Fornærmelse. Jorddrotterne skal ellers være uberettigede til, saalænge Høsten varer, at tilsige Bønderne til andet, end høistnødvendigt Hov-Arbeide, som ikke til en anden Tid kunde være bleven, eller blive, forrettet. 17.) Al Paatale skal skee strax og ingen Klage modtages over nogen Fornærmelse ved Hoveriet, enten af Jord-drot eller Bonde, naar den er ældre, end 4 Uger. 18.) Rettergangsmaaden, i alle fornævnte Tilfælde, skal være den samme, som den, der findes bestemt i Fr. af Dags Dato, betræffende adskilligt, om Politievæsenet paa Landet i Danmark. Overbeviist om, at Jorddrotter og Fæstebønder selv indsee, at det er deres fælles Fordeel, at handle billigen med hinanden og at leve sammen i Enighed, venter Kongen, at ingen Jorddrot vil paalægge Hoverie-Bønderne andet eller mere, end de Kgl. Anordninger og Bøndernes Fæstebreve hjemle ham, og at ikke heller de hoveriepligtige Bønder lade sig forføre til Modtvillighed og Ægenraadighed; da det er Kongens alvorlige Villie, at Jorddrotterne ligesaalidet som Bønderne skulle fornærmes, og at disse tilbørligen skulle forrette det Hov- Arbeide, som dem paaligger; og dersom de skulde formene sig fornærmede derved, at enten mere eller andet Hoverie af dem fordres, end det, de troe sig pligtige til at forrette, da skal de dog adlyde Jorddrottens, Forpagterens eller disses Betientes Tilsigelse, og naar de have giort Arbeidet, da først sømmeligen henvende sig til Jorddrotten med den Ærbødighed, de skylde ham, for i Mindelighed og uden Vidtløftighed at faae Sagen afgiort; men kan slig mindelig Afgiørelse ikke opnaaes, skal de i Stilhed, og uden at tilsidesætte deres Fæstepligter, henvende sig med deres Anliggende til vedkommende Amtmand, som herved paalægges, uden Ophold, at søge Sagen paa billigste Vilkaar bilagt; og maa ingen Dommer antage nogen Sag, Hoveriet betræffende, forinden saadan Amtmandens Mellemhandling er foregaaet og Sagen af ham til Retten henviiste (*). Tillige skal Landsoldaterne og Landrecruterne, som ved Fr. 20 Jun ere viste saa store Velgierninger, paa de Godser, hvor de opholde (*) See C. Br. 16 Febr

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3 Bøyesen, Ulrik Frederik: Taler på den anordnede høitidelige Bededag, Holdne i Leirdals Hovdekirke, den 18de Marts 1814. Jacob lehmann, Christiania. Transkripsjon: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Side

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat.

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. 1 Finmarken regnedes i Oldtiden til Norge, ansaaes dog ikke som et

Læs mere

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2003 2 juni Side 81-160 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie www.fortidognutid.dk Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT. eller "DEN FORVANDLEDE BONDE"

Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT. eller DEN FORVANDLEDE BONDE Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT eller "DEN FORVANDLEDE BONDE" en analyse og receptionshistorisk gennemgang af Ludvig Holbergs "JEPPE PAA BIERGET" Indleveret 1985 Digital udgave 2006 Henrik Lyding,

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere