STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL"

Transkript

1

2 P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,,

3

4 INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning for Aaret. Tabeller vedkommende Telegraf-Korrespondancen i II. III. IV. Tabel L Korrespondancen fremstillet maanedsvis Korrespondancen fremstillet stationsvis Oversigt over Udenrigs- og Transitkorrespondancen, ordnet efter den benyttede Vei Oversigt over Korrespondancen V. Oversigt over Korrespondancen med Sverige og Udlandet VI. Oversigt over Expeditionernes Antal ved Stationerne.> VII. Oversigt over Stationernes Indtægter og Udgifter VIII. Oversigt over Liniernes og Traadenes Pag Længde ved Aarets Udgang IX Antallet af Telegraf-Apparater, Stationernes tjenstgjörende Personale og Bud ved Aarets Udgang 0-. Page. 0 Raport pour l'année -.. Tableaux de la correspondance télégraphique pendant l'année 9--. Tableau I. Etat de la correspondance par mois 0-. II. III. Etat de la correspondance aux différents bureaux. -. Aperçu de la corresqondance étrangère et de transit établi d'après la voie employée. IV. Aperçu de la correspondance.. V. Aperçu de la correspondance échangée avec la Suède et l'étranger -9. VI. Aperçu du nombre des expéditions des bureaux 0-. VIT. Aperçu des recettes et des dépenses VIII. IX. des bureaux -. Aperçu de la longeur des lignes et des fils â, la fin de l'année Nombre des appareils télégraphiques et état du personnel au service des bureaux à la fin de l'année. 0-.

5

6 F. No.. Statstelegrafens Statistik for. Afsendte Ankomne Tiltil fra sammen. Herved bar jeg den Ære at afgive til det Kongelige pct. Departement den befalede statistiske Oversigt over Statstelegrafens Virksomhed for Aaret. Til Forklaring om Aarsvirksomheden og Anvendelsen af de bevilgede Midler skal jeg foruden at henvise til den tabellariske Fremstilling her anføre: Storbritannien og Irland Sverige Tyske Rige Danmark , 0,s 9 0 9, 0,, 9 Antallet af de Telegrammer, som befordredes i Frankrig 9 ',o o udgjorde tilsammen 90, nemlig 0 inden- og udenlandske og transiterende Stats- og Privattelegrammer, Rusland,0 Nederlandene 0,9 samt Tjenestetelegrammer. Desuden befordredes 0 Belgien,9 90 tjenstlige Meddelelser og daglige Vind- og Veirmeldinger, Spanien. 9,, fra indenlandske og udenlandske meteorologiske Stationer Finland 0,00 0 til Steder under hele Aaret og under Fisketiden tillige Amerika 0 0, til de da aabnede Stationer. En Oversigt over Korrespondancen er anført paa Tabel IV. Italien , Portugal , Sammenholdes Antallet af inden- og udenlandske Statsog Østerrige og Ungarn 0, Privattelegrammer med det i nærmest foregaaende Aar 9 Schweiz 9 0 0, befordrede Antal 9, viser dette en Forøgelse af Europæisk Tyrki. 0,09 Telegra m cr. Gibraltar... 0,0 0 Af denne Forøgelse kommer Telegrammer paa Rumænien.. 0 0,0 den udenlandske Korrespondance, der for Aaret i det Hele Indien 9 0,0 udgjorde Telegrammer foruden 9 Transittelegrammer. Algier og Tunis. 0 0,0, Asiatisk Tyrki 0,0 Angivet procentvis er Tilvaexten for den indenlandske Malta ,0 0 Korrespondance.,, for den udenlandske, og for den Ægypten.... 0,0 hele Korrespondance, 9 Procent. Transit-Korrespondancen Arabien.... 0,0 heri ikke medregnet. Grækenland. 0,o Den udenlandske Korrespondance udvexledes over Helgoland.. 0 0,o o Greendsen Throndhjem-Østersund med 09, over Christiania- Australien 0,o o Sverige med 99, over Arendal-Fredericia med 9 og over Ekersund-Peterhead med 9 Telegrammer. St. Vincent China og Japan. 0,o o 0,o o Desuden passerede 9 Transittelegrammer de norske Madeira., 0,o o. Linier. Paa Tabel III er Grændsekorrespondancen anført Tilsammen 0 maanedsvis for hver Vei. Den største Korrespondance var efter ovenstaaende Inddeles den udenlandske Korrespondance efter de Sammendrag med England ; denne Korrespondance, som forskjellige Lande, hvormed den har været udvexlet, er det tidligere har været i stærkt Tiltagende, er i Aaret summariske Forhold følgende : kun steget med Telegrammer.

7 F. No.. Statstelegrafens Paa Tabel V findes den udenlandske Korrespondance angivet fra og til de respektive Lande for hver Manned. Antallet af Telegrammer, som udvexledes med Sverige og Udlandet, var 0 i, steg i til 0, i til, i til 9 og i til. Den største Korrespondance med Sverige og Udlandet var i August Maaned, da der udvexledes, mindst i Januar Manned, da der kun udvexledes Telegrammer. For den samlede Korrespondances Vedkommende saavel inden- som udenlandsk - Transiten ikke medregnet - der findes opført paa Tabel I, falder den største Korrespondance i April Maaned, da der udvexledes ialt 0 Telegrammer. Korrespondancen har som sædvanligt været Statistik for. mindst i Januar, da der kun udvexledes Telegrammer. indtægterne af den indenlandske Korrespondance samt af Telegrammer til og fra Sverige og Udlandet udgjorde, med Fradrag af Sveriges og Udlandets Tilkommende og øvrige liefusionsposter, for - 0 Spd. 0 Skill. mod tilsvarende 0 Spd. 0, Skill. for, og ere altsaa forøgede med 9 Spd. Skill. Den norske Taxt saavel for indenlandsk som udenlandsk Korrespondance har i ikke undergaaet nogen Forandring. Regnskaberne for de i Drift værende Linier vise folgende Indtægts- og Udgiftsposter: I. Indtægter: Sp d. Skill. Sp d. Skill.... Porto, norsk : a) af indenlandsk Telegramvexling... b) af Telegrammer til Sverige og Udlandet.... c) oppebaaren i Sverige og Udlandet af Telegrammer til Norge og. Meteorologiske Meddelelser. Husleie (Fremleie) transiterende Norge Herfra gaar: a) udbetalt Svarporto af i Sverige og Udlandet forudbetalte Svar.. b) Viderebefordringer. 9. c) Refusioner... Decisionsansvar (efter Fradrag af Decisionsgodtgjørelsen). Forskjellige og tilfældige Indtægter II. Udgifter:. Lønninger: a) Administrationen samt Personalet ved de faste Stationer b) Budene ved de faste Stationer Extraordinær Vagt- og Nattjeneste.. Meteorologiske Meddelelser c) Opsynsmænd ved Linierne. 0. d) Personalet ved Fiskestationerne 0.. e) Budene ved Fiskestationerne , 0... Liniernes Vedligeholdelse.. Stationernes Vedligeholdelse :. a) Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventarium. b) Batterifornødenheder c) Instrumenters Anskaffelse og Reparation d) Husleie e) Rengjöring med Rekvisita dertil 00,. 0, ,

8 F, No,. Statstelegrafens Statistik for '. Spd. Skill. Spd. Skin. Transp f) Belysning g) Brænde.. h) Fragt og Transport i) Blanketter, Skrivematerialier, Bekjendtgjorelser o. s. v Skyds og Diæt: a) Direktørens og Intendantens Reiser b) Reiser i Anledning af Liniernes Tilsyn.. c) Inspektionsreiser og befalede Forflyttelser. 0.. d) Reiser i Anledning af Fiskestationernes Betjening Forskjellige og tilfældige Udgifter: a) Expropriationer.. b) Elevers Oplærelse.. e) Andre forskjellige Udgifter 9....' 9.. Udgifterne til Drift og Vedligeholdelse have saaledes oversteget Indtægterne med Spd. Skill. Angaaende nye Anlæg meddeles nedenstaaende Oversigt: Anlæg. a) Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania og Lillehammer b) Anbringelse af en ny Traad mellem Throndhjem og Vefsen Udbetalt til te Deebr.. i. tilsammen. S u m. Sp d. 9 Skill. 9 Spd. Skill, Spd. Skill. ' Sp d. 900 Bevilget i hvilken Budgettermin. - Juli - 0 Juni Juli - 0 Juni. 0 Linieanlæg vedkommende Station Kjeös Flytning til Lödingen Do. Do. d) En Telegraflinie fra Kulleseid til Brandesund Do. Do. 00 Do. Do, e) En Telegraflinie fra Mo i Ranen til Selsövik Juli -0 Juni. 000 Juli -0 Juni. r) En Telegraflinie fra Vadsö til Berlevaag Juli - 0 Juni. i) Oprettelse af en Telegrafstation i Förde.. I 00 Do. Do. Li) Paabegyndelse af Anlæg af en Telegraflinie fra Kistrand til Gjesvær Do. Do. 0 Anbringelse af en ny Traad mellem Lillehammer og Throndhjem Do. Do. L) Paabegyndelse af Anbringelse af en ny Traad fra Lillehammer til Bergen -- 0 ' 0 00 Do. Do* I) Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania. og Drammen m) Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania og Sarpsborg - 0,, 0 00 Do. Do. L') Anbringelse af en ny Traad mellem Tönsberg og Arendal.... *.. o) Anbringelse af en ny Traad mellem Vefsen og Olsborg i Maalselvdalen Do. Do Do. Do. Do. Do.

9 F. No,. Statstelegrafens Statistik for. Af disse Anlæg var kun de under a, b, c, d og g afsluttede. Som det sees, er det under b opførte Arbeide overskredet med en Sum af Spd. Skill. Af dette Belob fragaar imidlertid 000 Spd. for Materiel og Redskaber, afgivet til Anbringelse af den nye Traad mellem Vefsen og Olsborg, hvorom er forklaret i de indsendte Regnskaber. Den øvrige Overskridelse er væsentligst foranlediget ved, at Arbeidet paakrævedes udfort samme Aar, som Bevilgningen skede, hvorved Transporterne maatte foregaa om Sommeren over en længere Strækning ubanet Vei, istedetfor som paaregnet paa Vinterføre. Arbeidet maatte af samme Grund ogsaa fortsættes udover den for dets Udførelse gunstige Aarstid. For de paabegyndte Arbeiders vedkommende vil bemærkes Overskridelsen af Aarsbevilgningen for Telegraflinien fra Kistrand til Gjesvær, hvilken Overskridelse er foranlediget ved, at den for dette Arbeide bestemte Kabel, for at undgaa særskilt Expedition til England i, allerede anskaffedes sammen med de øvrige i indkjøbte Kabler. De i Aarets Lob oprettede nye Stationer aabnedes til følgende Tider : Lødingen die Juli, Førde the August, Mo iste, Selsøvik die og Korsnæs te November. Fiskestationen Henningsvær overgik til fast Station fra iste Juli. Navnet paa Ranen Station forandredes til Hemnves fra iste November. Telegrafliniernes Længde udgjorde ved Udgangen af,, geografiske Mil og den samlede Længde af Liniernes Traade, geografiske Mil, mod resp.,s og, geografiske Mil ved Udgangen af nærmest foregaaende Aar. I Aaret indtraf Liniebrud, Slyngninger og Afledninger, som have forvoldt Standsning af eller Hindringer for Korrespondancen. Enkelte af disse Feil ere rettede af den uagtsomme Forøver eller anmeldt for nærmeste Station, ligesom ogsaa en enkelt har givet Formodning om, at Beskadigelsen har været forsætlig, og er Forhør foranlediget optaget. Antallet af Expeditionsfeil, som enten ere anmeldte eller opdagede gjennem Administrationens Kontrol, har udgjort. Af disse vedkomme den indenlanske og 0 Korrespondancen paa Sverige og Udlandet. Af de sidstnævnte ere Feil begaaede paa de norske og paa de udenlandske Linier. Telegrammer ere forvanskede, 0 forsinkede og ikke fremkomne. Antallet af Telegrammer, som ikke ere komne Adressaterne ihænde, have udgjort mod nærmest foregaaende Aar. Tidssignaler have ogsaa i det forløbne Aar været givne to Gange ugentlig fra Christiania Observatorium. Ved Telegrafvæsenet var ved Udgangen af Aaret ansat Direktor, Intendant, Kasserer, Bogholder, Revisor ved Kasse- og Bogholder-Kontoret, Sekretær, Kontorister, Revisor med Assistenter, Inspektorer, Telegrafister af Iste Klasse, 0 Telegrafister af den Klasse, Reservetelegrafister, Dam etelegrafister samt tjenestgjorende Elever ; desuden havdes i Beredskab til Tjenestgjøring under Fisket, specielt for denne Tjeneste oplærte Personer og oplærte Elever. I Aarets Lob er Telegrafister og Dametelegrafist afgaaet ved Døden. Li Telegrafister af den Klasse og Dametelegrafist have efter derom indsendte Andragender erholdt Afsked. Ved Direktørens, Kasse- og Bogholder- samt Revisionens Kontorer ere nedenstaaende Antal Skrivelser expederede Fra Direktøren afsendt 09. Til Do. indkom. Fra Kasse- og Bogholder-Kontoret afsendt. Til Do. indkom Fra Revisionen afsendt 9. Til Do. indkom. Afs. Skr.. Indk. Skr.. Ved Kasse- og Bogholder-Kontoret udgjorde for Aaret efter Hovedbogens Udvisende samtlige Konti tilsammen 90 Spd. 9 Skill. Stationernes Inventarie- og Forbrugs-Regnskaber for vare reviderede og deciderede. Indtægts-Regnskaberne vare reviderede til og med die Kvartal og Decisioner til Antegnelserne afsagte for iste og det Kvartal. Christiania, 0te Juni.

10 Tabeller vedkommende den norske Statstelegrafs Statistik fo r.

11 i ) 0 F. No.. Tabel Korrespondancen i Afsendte Telegrammer. Ct. Fra Indlandet til indenlandske Stationer. Fra Indlandet til Fra Greendsen svenske og til udenlandske Stationer. indenlandske Stationer. Maaned. r- a) I.r. () C.) E rn - C ca.-, CL) cc..., g ), -- Januar , `, Februar , Marts ' , 9 April Mai Juni ( Juli ( August ! J W September Oktober November ( December o 9 ' Tilsammen , ( Afsendte Cirkulærer 9

12 ;, i F. No.. fremstillet maanedsvis. Ankomne Telegrammer. - cd l' Greendsen. () Fra indenlandske Stationer. ci.) e' E Fra Indlandet. Fra Sverige og Udlandet. rl: ±-= ç E 0c)...it c,', co bn cv r-cl r., cv,). _, ct 0 Pi -, m ,. E-' E c!., E... E., -,.ȧ) ct. 0_,..., -- ct 0 ct cv cn = c.) ct c a +. c. rn g. ce,, ct E cd 0.;, * rn rn co c E rn P P ':- - E-I a) o A.:: E:.E:-; E , I ', j Ankomne Cirkulærer...

13 F. No.. Tabel. Korrespondancen i Hvorlaznge Stationerne. i Drift om Aaret, Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. Til Sverige og Udlandet. E.) c C Middelexpeditionstid, Det regnet fra samlede Indlevering Antal til forste afsendte Modtagelse inden Telegrammer Landet. Ankomne Fra indenlandske Stationer EZ Cll.E cc Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss Soon Drøbak.. Christiania Hamar Lillehammer. Gjøvik Drammen. Svelvik.. Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tønsberg. Vallø Sandøsund. Sandefjord.. Laurvik... Frederiksværn Brevik Porsgrund.. Skien.... Langesund... Kragerø Risøer Lyngøer Borøen Tvedestrand. Arendal... Grimstad.. Lillesand.. Christiansand Oxö Mandal.. Farsund... M. D Flekkefjord.. Soggendal... Ekersund.. - Sandnæs.. Stavanger. Skudesnees. Kopervik.... Haugesund. - - Utsire Røvær '. - Espevær... Lervik randesund. Bergen Vossevangen. Leirdalsøren Førde Flow Kinn Batalden _ - 0 0, ' ' 00' : 9 0 ' ' ! , Min d AO 0' 0, 0 0, 0 9 AO 9', ; : , 0 a ,

14 F. No.. fremstillet stationsvis. T elegrammer. Fra Sverige og Udlandet Cke E Det samlede Antal ankomne Telegrammer. Middelexp e- ditionstiden, regnet fra Afsendelsestil Adressestationen. Fra Sverige og Udlandet regnet fra Greendsen. Indlandets Ge af den!i af Telegrammer indenlandske til Telegramvexling Sverige og Udlandet. i Spd. Skill.. y r e r. Sveriges ot: Udlandets. Spd. Skill. Spd. Skill, Tilsammen. Spd. Skill. Stationerne. 0 9 Min,, / 0 / 0 Si 9 - ' , I , / / , ' 00j ; / '/ ' ; 9 / 9/ r. ' / 99' 0 / 9, / / 0 g f / 0 / To ' 9 0 9/ / / / I ' ; / 0 9 / Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss, Soon, Drøbak. Christiania. Hamar, Lillehammer. Gjøvik, Drammen, Svelvik. Holmestrand. Horten. Aasgaardstrand, Tønsberg. Vallø. Sandösund, Sandefjord. Laurvik, Frederiksværn, Brevik, Porsgrund. Skien. Langesund. Kragerø. Risøer. Lyngøer. Boroen. Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand. Christiansand. Oxø. Mandal. Farsund Flekkéfj ord. Soggendal. Ekersund. Sandnæs. Stavanger. Skudesnæs. Kopervik. Haugesund. Utsire. Rovær. Espevær. Lervik, Brandesund. Bergen. Vossevangen. Leirdalsøren. Forde, Florø. Kinn. Batalden.

15 F. No,. Tabel II, (Slutn.) Korrespondancen i Stationerne. Hvorlænge i Drift om Aaret. Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. Til Sverige og Udlandet. z CC Ē D et samlede Antal afsendte Telegrammer Middelexpeditionstid, regnet fra Indlevering til forste Modtagelse inden Landet. Ankomne Fra indenlandske Stationer CD c Kallevaag.. Moldøen.. Flaavær. Sandshavn. Aalesund... V.eblungsnues. Molde..... Christiansund Dovre Throndhjem. Orkedalsøren Bejan Vallersund Besaker.. Levanger. Stenskjær. Namsos.. Bronø Vefsen Sanneessoen Hemnæs. Mo... Selsøvik. Bodo GNU). Tranø. Korsnæs Kjeø Lødingen Skroven. Svolvær. Vaagen... Henningsvær Lofotens Feltst. Stamsund Balstad.. Sund Sørvaagen. Stokmarknæs Sommerø.. Langenæs. Sandtorv. Harstad Havnvik. Maalsnæs Tromso.. Lyngen. Alten Hammerfest M. D ' , M Kistrand. Vardø 0 0 Vadsø - - 9, 99. Gmendsen ' 0, Ti 9 a Min , ' Tus , Min. 9 9' 0

16 ! ', F. No.. fremstillet stationsvis. Telegrammer. ' Fra Sverige og Udlandet Det samlede Antal. g - E cå ankomne Telegrammer..E:i ---A H Middelexpeditionstiden, regnet fra Afsendelses - til Adressestationen. FrauSdviaenridget g r-eo.net fr: Greendsen. af den indenlandske Tel egramvexling Indlandets Gebyrer. af Telegrammer til Sverige og Udlandet. Sveriges og Udlandets. Tilsammen, Spd. I Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Stationerne _ Min. Kallevaag. 0. Moldøen TM, 0 9 Flaavær Sand shavn Aalesund W I Veblungsnws. 9r 0 0 9! 9 Molde Christiansund. `,0 / 0 /.9 Dovre Throndhjem.! 99 9 * 9 Orkedalsoren. 0 ; 9 Bej an Vallersund. Ti 00 0, 99 Besaker Levanger. 0 a 0; 9 j Stenkjær ; 99 0 Namsos // Brant). I /, 0 l/ Vefsen , S Sannæ'ssoen. -- s A /' 9 / Hemnæs. 9 90' Mo. 0 90, 90! Selsovik. F ; 9 9 ' 0 Bodo ! Groto , l' 9 Tram).,, 0, Korsnæs , 0 Kjeo ,, Lodingen ! 0 9 Skroven. ' Svolvær ! 9 j 0 ' Vaagen , 090 Henningsvær. 0,99 99i 0 Lofotens Felts t Stamsund. 9 : Balstad. 9 ' 9 I -- 9 Sund Sorvaagen Stokmarknæs...., 9 00 Sommero / / n 9 Langenees. 0 A Sandtorv. 9 9 Harstad. 9 9f Havnvik. 9M ' 00 Maalsnæs ! Tromso Lyngen. n / 9/ 0 0 Alten. 0 9 ' ; / 0 90 Hammerfest Kistrand ' Vardo / / 9 0 Vadsø I i0 9 9 AO _._ 9 0 Greendsen , 0 Min Tilsammen. I

17 F. No.. Tabel. Oversigt over Udenrigs- og Tran.sit-Korrespondancen i, ordnet efter den benyttede Vei. a) Telegramvexlingen med Sverige og Udlandet. Grændsen. Tilsammen. ;-: 0 P. z ism CD z ev).e -z Pzi.. 0 sa.). Throndhjem- Ostersund Christiania- Sverige. Arendal - Fredericia.. Ekersund -Peterhead ! 0,! Tilsammen i 9 b) Transit-Korrespondancen. Throndhj em - Ekersund Christiania - Ekersund Arendal - Ekersund... 0 Tilsammen Ialt passeret Grændserne

18 Tabel. Oversigt over Korrespondancen i. F. No.. Det samlede Antal. Indenlandske. Udenlandske. Transiterende. Stats- og Privat-Telegrammer: N Indenlandske Udenlandske Transiterende 0, 0 Tjeneste - Telegrammer: Indenlandske. Udenlandske Transiterende Tilsammen

19 i I F. No,. Tabel. Oversigt over Korrespondancen Lande, med hvilke Korrespondancen udvexlet.. ',,,,,, gct ct, ;. r-g ;,-, r, i ''' ct r--i f. Afsendte Telegrammer... ":'' z r-i '-. $. t0. v= c) --. cf. Q,:Ẓ -) c) C.) n,. El C) :-Z Ec., Tilsammen. I Sverige 0, 0 i 00 i Algier og Tunis.... } - il Amerika Arabien - Australien i -- Belgien ' 9 09 g 9 I China og Japan Danmark j 0 Finland Frankrige Gibraltar Grækenland -- Helgoland 9 i -- - I - Indien i -- Italien Madeira Malta Nederlandene....., 0 00 i 0 } 9 i 9 0 Portugal Rumænien. 0 Rusland :, I Schweiz Spanien } 0 Storbritannien og Irland ' 9 St. Vincent Tyske Rige , } Tyrkiet, europæisk... Do., asiatisk..,, Ægypten - - ; -- A Østerrige og Ungarn.. ` 0..._.,, Tilsammen Transiterende Telegrammer udpasserede over Ekersund i 0 9 Ialt passeret Groandserne

20 F. No,, 9 med Sverige og Udlandet i. Ankomne Telegrammer..+; z o (:) Tilsammen afsendte g ankomne Telegrammer.... Lande, ] med hvilke Korrespondancen udvexlet ! 9, R, 0; `,, ' !, ,! j B0 9 ', G 0 ; G 0 9 WI `-! ' 9, , 0j ' 0 9, ' 0 0 ' Sverige. Algier og Tunis. Amerika. Arabien. Australien. Belgien. China og Japan. Danmark. Finland. Frankrige. Gibraltar. Grækenland. Helgoland. Indien. Italien. Madeira. Malta. Nederlandene. Portugal. Rumænien. Rusland. Schweiz. Spanien. Storbritannien og Irland. St. Vincent. Tyske Rige. Tyrkiet, europæisk. Do., asiatisk. Ægypten. Østerrige og Tingarn Tilsammen. 0 0 ; 0 Transiterende Telegrammer indpasserede over Ekersund. 9 0 Tilsammen transiterende Telegrammer Ialt passeret Grcendserne.

21 0 F. No.. Tabel. Oversigt over Expeditionernes Stats-, Tjeneste- og Privattelegrammer samt Cirkulærer. Afsendte. l' Ankomne. I A-f sendte, Ankomne. Expeditioner af optagne Telegrammer. meteorologiske Iagttagelser Tilsammen Tjenes temeddelelser. Expe- dtoner. ii Anmærkninger. I i Frederiksh:ald fl 0 Frederikstad Sarpsborg.... Moss 9 90 Soon Dröbak 90 Christiania Hamar Lillehammer Gjövik 0 0 Drammen Svelvik Holmestrand... W 9 Horten.. e i Aasgaard.strand.,. 90 Tönsberg Valid...., Sandösund Sandefjord Laurvik Frederiksværn AO Brevik..,.. 9 Porsgrund Skien 9.) Langesund Kragerö Risöer Lyngöer 9 I 9 Borden 9 0 Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christiansand Oxö Mandal 9 0.._ Farsund Flekkefjord Soggendal.. J 9 0 Ekersund Sandnæs 9 0 Stavanger, Skudesnæs Kopervik Haugesund ITtsire Aaben Md. 0D. Rövær Aaben Md. D. Espevær -- 9 Aaben Md. D. 9 Lervik Brandesund Bergen Vossevangen... Leirdalsören Förde. 9 Aabnedes. Aug. Florö 9 0 Kinn -- Aaben Md. D. Batalden 0..,, i Aaben Md. D.

22 F. No.. Antal ved Stationerne i. Stats-, Tjeneste- og Privattelegrammer samt Cirkulærer. Afsendte. Ankomne. Afsendte. Ankomne. Expeditioner af optagne Telegrammer. meteorologiske Iagttagelser. Tilsammen Tjenestemeddelelser. Expe- dtioner. i Anmærkninger. Kallevaag _ 9 Aaben Md. D, 9 Moldöen.09 9 Flaavær Sandshavn Aaben Md. D. Aalesund Veblungsnæs Molde Christiansund Dovre Throndhjem Ørkedalsören Bejan Valdersund Besaker Levanger Stenkjær Namsos Brönö Vefsen Sannæssöen Hemmes Mo 09 9 Aabnedes. Novbr, 0 Selsövik Aabnedes. Novbr.' Bodo Groth Tranö. 9, Korsnæs Aabnedes. Novbr. Kjeö Löding en Aabnedes. Juli. Skroven., Aaben Md. D. Svolvær Vaagen Aaben Md. D. 90 Henningsvær Lofotens Feltst Stamsund Balstad 9 9 Sund Aaben Md. 9 D. 9 Sörvaagen Stokmarknes Sommerö., Langenæs Aaben Md. D. 99, Sandtorv Harstad Havnvik Maalsnæs..,. 0 0 Tromso Lyngen 9 0 Alten Hammerfest Kistrand Vardö Vadsö Aaben Md. D. Aaben Md. D. Tilsammen

23 F. No.. Tabel l. Oversigt over Stationernes IndtEegt. Stationerne. Porto af indenlandske Telegrammer og norsk Porto af Telegrammer til Sverige og Udlandet, Meteorologi m. V. Sveriges og Udlandets Tilkommen de af Telegrammer fra Norge. Tilskud. Tilsammen. Udbetalte Svarportoer. Viderebefordringer. D ecisionsgodtgjorelse. Lonninger. Budene. tjeneste. Refusioner. Linieopsynet. Telegrafper- sonalet. Extraordinær Vagt- og Nat- Sp d. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Skill.I Sp d. Skill. Spa.. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Skill. Spd. Skill. Sp d. Skill. 0 Frederikshald. 0 Frederikstad. Sarpsborg... Moss , Soon.. Drøbak Christiania.. 0 9, 0. Gjøvik.... Drammen.. Svelvik Holmestrand.. Horten Aasgaardstrand TOnsberg Vallø Hamar Lillehammer Sandøsund.. Sandefjord.. 0 Brevik Laurvik Frederiksværn Porsgrund. 0 9, Skien Langesund ,- Kragerø Risøer 0 Lyngøer 0 Borøen Tvedestrand. Arendal Grimstad 9 0 Lillesand Christiansand. Oxø Mandal Farsund 9 Flekkefjord. Soggendal Ekersund Sandnæs.. Stavanger Skudesnces.. Kopervik Haugesund. Utsire Røvær Espevær Lervik..... Brandesund.. Bergen.... Vossevangen.. Leirdalsøren.. Førde Flor0 Kinn Batalden Kallevaag Moldøen Flaavær Sandshavn ,, f , I , 90; 0' , ' , , 9!, ' 0 ' 0 ' , 0 9' ;! 9 90' 0, SO ' _ , 0 0 j i, ;! 0' 0 I 0' ' 00 ; 0, 0-0,, 0 0, 0' ! 9! 0'! ! 9 0 0', 9 0, 0' 0, ;! 0 ; 9 9 9! ' , 0 --, _ 0 I

24 F. No.. Indtægter og Udgifter i. Udgift. Liniernes Vedligeholdelse. Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventarier og Værktoi for Stationerne Batterifornødenheder. Instrumenters Anskaffelse og Reparation. Husleie. I Rengjøring og Rengjøringsmaterial. sammen. Belysning. Brænde. Fragt og Transp. (som ikke vedkommer Linien). Skrivematenaller og Bekjendtgjørelser. Udgifter. Udgifter vedkommende meteorologiske Meddelelser. Forskjellige Indbetaling til Hovedkassen. Til- Sta tionerne. Spcl. Skill. Sp d. Skill., Spd.. SkillI. Spd. Skill. Sp d. Skill. gpd. Still, Spd. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Skill. Spd. Skill. Sp d. Skill. Sp d. f Skill. Sp d. Skill , Q i ' 00' J. ; i 0!! 00 J 90 ' IH ---! 0» I», 0 9.j. 0 l ' ,, , 00 0! 0i --! ; d! ; !, ' , ,! : 0' , 9 09 ' 9 0, : 0' 0' , 0 0' 9; Frederikshald. Frederikstad, Sarpsborg Moss. Soon. Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjøvik. Drammen. Svelvik. Holmestrand. Horten, Aasgaardstrand Tønsberg. Va0. Sandound. Sandefjord. Laurvik. Frederiksværn. Brevik Porsgrund. Skien, Langesund. Krager0. Risøer. Lyngøer. Borøen. Tvedestrand, Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansan.d, Oxø. Mandal, Farsund. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund, Sandnæs. Stavanger. Skudesnæs. Kopervik. Haugesund. Utsire. Røvær. Espevær. Lervik. Brandesund, Bergen. Vossevangen. Leirdalsøren, Førde. Flor0. Kinn. Batalden. Kallevaag. Moldøen. Flavær. Sandshavn.

25 ' F. )o.. Tabel rii (Slutn.) Oversigt over Stationernes Indtægt. Stationerne. Porto af ind enlandske Telegrammer og norsk Porto af Telegramm. til Sverige og Udlandet, Meteorologi Sveriges o g Udlandets Tilkommende af Telegrammer fra Norge, Tilskud. i Tilsammen. Ud - bet alte Svarportoer. Videre-. sioner. befor- dringer. Refu- Decisions- Lonninger. Telegraf- Linieopsynetpersonalet. Budene. godt- gjørelse. Extraordinær Vagt- og Nattjeneste. Spd., Skill. Spd. Skill. Sp d. Skill. Spd. Skill. Spd. I Skill. Spd. Skill. Spd. Skill, Spd. Skill. Spd. ' Skill. Spd.,Skill, Spd. Skill, Spcl, Skill II Aalesund Veblungsnees , ' Molde Christiansund Dovre, Throndhjem ; Orkedalsøren U Bejan , O! Vallersund.... O ' Besaker, Levanger 9; Stenkjær 0 0' ' O 9- -i- - - Namsos ' 0-9 Brøn0 9, Vefsen , , Sannæssøen ; Hemnæs , Mo Selsovik , Bodo GrOtO - - ' Trano Korsnæs ' , Kje j - - ' i I Lødingen. H Skroven ' - - -, Svolvær ' 0-0, Vaagen 0 - ; , Feltst. i Lofoten Henningsvær ' Stamsund i Balstad Sund Sorvaagen Stokmarknees ' r. Sommer0, ; : Langences / ' Sandtorv Harstad , Havnvik Maalsnæs ', Troms ] Lyngen Alten ',,- 9/ Hammerfest W Kistrand ( Vardø Z Vadsø, -,i, ( Direkte gjennem Hovedkassen I Tilsammen (..

26 F. No,, Indtægter og Udgifter i. Udgift. niernes Anskaffelse Vedligeholdelse cig af Batteri- for- Instrumenters Anskaffelse Husleie. )delse. nød Renlysning. (som ikke logiske Værkt0i for heder. Reparaflop.material. Linien). delelser. kassen. gjørings- vedkommer Med- Udgifter. Hoved- Stationerne sammen. --.,a. skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. ;Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Skill. S d. Skill Be- Fragt og Transn Skrivematenalier BekiendtgjØrelser. Udgifter vedkommende Rengjøring Forskjellig e Indbetaling Til_., Aalesund Veblungsnæs li Molde S 0 i Christiansund , 9 0 Dovre ' Throndhjem. 9 Orkedalsøren Bejan,.. _ i _ Vallersund. 0-9 Besaker _ Levanger t 0; 0 Stenkjeer Namsos, 0 0 ' Brøn Vefsen Sannæss0 en Hemmes _ 0 Mo. _ elsøvik. 0 ; BodO GrOtø. 9 0 I Tran0. i Korinæs Kie Ot , 9 Lødingen , 00 Skroven Svolvær , 9 0 Vaagen. _ I Feltst. i Lofoten Henningsvær Stamsund Balstad ' 0 9 Sund ', --- _. 9 9 Sørvaagen , 9 9 Stokmarknees. 0 ' 0 --,, i Sommer0. 9 9' Langen.ces Sandtorv Harstad. 0 l' 0 Havn.vik. 9 0 i ool 9 00 Maalsnees Tromsø 0 0, Lyngen , Alten ; Hammerfest, Kistrand., Vark , 0 -- Vads Direkte gjenn.en ) I Hovedkassen ' 9 Tilsammen.

27 F. No.. Tabel Oversigt over Liniernes og Traadenes No. F r a T i Liniernes Længde i geografiske Mile. Ledningernes Traadenes samlede Længde i geogr. Mile. Antal, Enkelt. Tilsammen. Enkelt. Tilsammen. Anmærkning. Grcendsen Torpum 0, 0,,, Frederikshald... Torpum 0, - 0, -- Torpum Sarpsborg, -, - Sarpsborg Frederikstad...,0 -,0 - Sloife. Sarpsborg Moss, -,9 - Grimsrudjordet... Soon 0, - 0, - Do. Korsegaarden... Drobak,0 -,0 - Do. Moss Christiania...., -, - 9 Christiania.... Drammen,,0,, 0 Christiania.... Drammen., -, - Traaden anbragt Drammen Skollenborg...., I--, paa Jernbanens - Stolper. Skollenborg.... Skien, 0,, 0, Sande Kirke.... Svelvik,,, Drammen Sande Kirke...., - 0,0 - Sande Kirke.... Holmestrand..., - 9,0 - Holmestrand... Tønsberg, _,. Borre Kirke.... Horten 0, - - Sløife. Kjær Aasgaardstrand. 0, - 0, - Do. 9 Haukerod Sandefjord.... 0, 0, -- Do. 0 Tønsberg Laurvik,, A,0,0 Tønsberg Vallo 0, 0, 0, 0,, - Tønsberg Sandosund.... I 0, 0, Søledning. Laurvik Frederiksværn.. 0, 9 0,9 0,9 0,9 Laurvik Valler, - A, - Valler Porsarund b 0, -, -- Porsgrund Skien,0,0 9, Valler Brevik,, S - Brevik Langesund.... I 00:, 0, Søledning. j, Skien Aar(?) 0, - 0 Do. 0 Aar0 Rod,9 -, - Rod Arendal,0 9 0,0 9, Aar0 Kragerø , -, - Sløjfe. Rod Risøer, -, - Do. Gordalen Tvedestrand.... 0,, 0,,0 Do. f 9, -,9 - Tvedestrand.... Lyngøer 0,,0 0,,0 Søledning. AastO Borøen 0,9 0 )t9 0, 9 0,9 0 Al. Kabel. Tvedestrand... Arendal......,9 -, -. Arendal Asdal 0, Asdal Frivold,, 0 Frivold MOglestue, - A, - I MOglestue Christiansand...,,0,, Asdal Flodevik 0, 0, 0, 0, Frivold Grimstad , 0, 0, 0, Sløife. Moglestue.... Lillesand 0, 0, 0, 0, Do. 0, - 0 _ Christiansand... Oxo j 0, 0, 0 0, Søledning. Christiansand... Mandal, -, - Mandal Grondokken....,9-9, - Grondokken.... Flekkefjord...., -, - 9 Flekkefjord.. Eie, - 9 _. 0 Eie Ekersund,, - A,0

28 F. No.. Længde ved Udgangen af. No. F r a T i Liniernes Længde I i geografiske Mile. Ledningernes Antal. Traadenes samlede Længde i geogr. Mile. Enkelt. Tilsammen. Enkelt. Tilsammen. Anmærkning., Ekersund Sandnæs....., -. - Sandnæs Stavanger,9,0 Grøndokken.... Farsund,,,, Eie Soggendal.....,,,, Ekersund Skivoldvik 0, 0, 0, 0,,0 -,,0. Stavanger..... Skudesnws....,0 -,0 - Søledning. Skudesnces.... Kopervik, -, Kopervik Bobugten,9, - 0 -, 9 Bobugten Haugesund.... { 0: 9, 0,, Do. Kopervik Akrehavn ' ) 0 -,0 - Akrehavn Utsire,,,, Do. Bobugten ROvær ,0,0,0,0, Do. Haugesund.... Vaage, - : -, , - Vaage Roaldsfejord t,0 - ) 0 - Do. Roaldsfjord.... Espevær 0, --,0 - Sløife, Søledn. Roaldsfjord.... Kulleseid, --, - J -, Kulleseid Lervik I 0, 0, 0,, Søledning. I Kulleseid..... Brandesund.... 0,, 0,, Do. í 0 -,0, - 9 Vaage Lervik ) 0,, 0,,', Do. i, -, 0 Lervik Bergen ),,,, Do. I Bergen Leirdalsøren....,0 -,0 Leirdalsøren... Gjøvik :0,0-0,0 - Gjøvik Lillehammer...,0 9,0,0 9,0 - ),0 --,0 Bergen Florø, - A - Do. f,0-0 Florø Batalden 0,,9,0, Do. Batalden Kinn i 0, , _ 0, Do. 0, 0 Kinn Tans0 0,9, 0 9, Do. i, -- - Batalden..... Kallevaag t,0 0 - Do. I, Kallevaag Moldøen, - - Do. f, Moldøen Larsns ee I, 0, Do. Larsnæs Kjeldsund, Larsnæs Sandshavn.... i 0, 0 - Do. J, Kjeldsund Flaavr te 0, Do. E, - - Kjeldsund Brevik a Do. Brevik Aalesund, -, - Sløjfe., Brevik Læreim. 0, - 0, - Søledning. I, -,,, Læreim Mjelva 0, - 0, - Do. Mi *

29 F. No.. Tabel rill. (Slutn.) Oversigt over Liniernes og Traadenes No. I I' r a T i Liniernes Længde i geografiske Mile. Ledningernes Antal. Traadenes samlede Længde i geogr. Mile. Enkelt. Tilsammen. Enkelt. Tilsammen. Anmærkning. Mjelva Veblungsnæs... 0, - a,0-9 Mjelva Dovre,0,,0, i -, - 90 Læreim Aar0 ) O9-0,9 - Søledning. 9 I Aarø Molde 0, -, - Sløife. i 9 0-9,0 9 Aar0 Christiansund... ) 0, 0, 9 Søledning. 9 Lillestrømmen... Grændsen (Magnor) 9 9 9,9 9, 9 9,9 Traaden anbragt ; e 9 Christiania..... Lillestrømmen.. ' - 0, paa J rnbanensl - 9 Lillestrømmen... Hamar - 0, Stolper. 9 Hamar Lillehammer.... -, - i 9 Lillehammer.... Dovre 0, - 9 Dovre..... Heimdal,O - ',0-99 Heimdal Throndhjem... I $ -, 00 Throndhjem... Levanger I 0,,, -0 Heimdal Ørkedalsøren...,,,, I 0 Levanger Grændsen (Sandviken),,, 0 Levanger Stenkjær, -, -, 90, 0 Stenkjær Berre I0, 0, - Søledning. 0 Berre Namsos, -, 0 Namsos.... Holmevasdal _ 0 Hol -m.evasdal.... Vefsen 0.0 9, 0,0, 0 Berre Besaker,, - 09 Besaker Vallersund...., -, - 0 Vallersund.... Bejan,,,, Holmevasdal... Brønø,0,0,0,0 Vefsen Strømmen,0. 9,0 Strømmen Fineidet......, - 9,0 - Fineidet Ranen, 9,0,0,0 Sløjfe.,, Strømmen Sannwssoen.... 0,, 0,, Søledning. Fineidet Mo , -,0 - -, - Mo Selsøvik ) 0,, 0,,0 Do. Mo Klungseth, -,0-9 Klungseth Bodo, 9,0,0,0 Sløjfe., - 0 Klungseth Dybvik (Varp)... { 0, - - Søledning. Dybvik..... Tranø,9, - Tran0 Kjeø,0,9,0 0, Do. ), -, - Dybvik Groto ),,, Do., Dybvik Korsnæs, -, - ' Korsnæs..... Lødingen,,0,,0 Do. I I,0 Kjeo Ohelle 0,9 Do., - Ohelle Svolvær ' 0,, 0, 0, Do. i, -, - M ale Skroven 0,, 0,, Do. 9 Svolvær Vaagen,0 -,0-0 Vaagen Hopenpollen.... 0, -, - Hopenpollen.... Hopen 0, - 0, - Mollie. Hopenpollen.... Rørvik 0,,

30 i F. No,. 9 Længde ved Udgangen af.. F r a T i I Liniernes Længde i geografiske Mile. Led - ningernes Antal. Traadenes samlede Længde i geogr. Mile. Enkelt. Tilsammen. Enkelt. Tilsammen. Anmærkning. O, 9-0,9 - ROrvik Henningsvær... 0,,9 0,, Søledning. i - ROrvik, - Kragli ) O - 0, - Do. Kragli..... Stamsund.....,0 -,0 - Sløjfe. Kragli Jerstad,, - Jerstad Balstad 0,, -,0,9 Do. -, - Jerstad Sundstrom..... O - -., 0, - Søledning 9 Sundstrøm Sund 0 0, - Sløife. f 0 I,0-0 Sundstrøm Reine....,. 0 0, Søledning. Reine... Sørvaagen.... 0,9, 0,9, f -, - Kjeø Kanstadfjorden... O, 0,,, Do. i l -, Kanstadfjorden.. Sortland ) 0-0, - Do. f -, - Sortland Stokmarknes... ) 0 its ' 0,, Do. Sortland Sommerø, -., - Sommers) Langenæs,,,, Kanstadfjorden... Lødingen.....,0,0 j, - Lødingen..... Sandtorv ) 0, 0,, Do. I 9 Sandtorv Stenslandsundet.. 0 9, -! j -, - I 0 Stenslandsundet.. Havnvik ) Ø' 9 -, - Do. -, - I Havnvik Olsborg ) os -,0 - Do. Olsborg Maalsnms, -, - 9 -,9 - Maalsmes Tromso 0,,, Do. Stenslandsundet.. Harstad,,,, Do. ), -, - - Olsborg. a..... Lyngen ) 0, - 0, - Do. ),9 -,9 - Lyngen Alten ) 0, - 0, Do. Alten Skoganvara.... 0,0-0,0 - Skoganvara Kistrand 9, - 9, - 9 Kistrand Hammerfest.. f 0, - 0, - 0,, 0,, Do. Skoganvara Vadsø 0,0-0,0 Vadsø Vardø (9. 9,..._ 0, ' 9, 0, 9, Do. Tilsammen,,

31 0 F. No. Tab el.x. Antallet af Telegraf-Apparater, Stationernes tjenest- Station. I Apparater. Betjente. Bud. Anmærknin g. Frederikshald Frederikstad Sarpsborg Moss Soon Drøbak Christiania Hamar Lillehammer Gjøvik Drammen Svelvik Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tønsberg Valk) Sandøsund Sandefjord Laurvik.. Frederikswern Brevik Porgrund Skien Langesund Kragerø Risøer Lyngøer Bowen Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christiansand Oxø.. Mandal Farsund Flekkefjord. Soggendal.. Ekersund Sandnæs. Stavanger Skudesnæs Kopervik. Haugesund Utsire Røvær Feltstation No. Do. No. Espevær.Kulleseid Lervik Brandesund Bergen.. Vossevangen Leirdalsøren Førde.. Florø Kinn. - I - *. - a s i. i - V 9 Ti A A Telegraf- og Post-Expedition forenede. Grænd se-station. Inspektør-Station. Nattj eneste. Afgiver Betjente under Fisket. Telegraf- og Post-Expedition forenede, Afgiver Betjente under Fisket. Betjenten tillige Postaabner. Telegraf- og Post-Expedition forenede. Telegraf- og Post-Expedition forenede. Inspektor-Station. Telegraf- og Postexpedition forenede. Betjenten tillige Postaabner. Grændse-Station. Inspektor-Station. Telegraf. og Post-Expedition fofenede. Groandse-Station. Inspektør-Station. Stationsbestyreren tillige Postaabner. Inspektør-Station.

32 gjorende Personale og, Bud den t,e December. F. No.. Sta t ion. Apparater. Betjente. Bud. I Anmærknin g. Tanso Batalden Kallevaag Moldøen. Sandshavn Flaavær. Aalesund. Veblungsnæs Molde Christiansund Dovre Throndhjem Ørkedalsoren Bejan Vallersund Besaker Levanger Stenskjeer. Namsos Brøn0. Vefsen Sannæssøen Hemnees Mo Selsovik Bodo. Quito Trano Korsnæs Kjeø Lødingen Skroven Lofotens Feltstation Svolvær. Vaagen. Henningsvær. Stamsund Balstad. Sund.. Sørvaagen.. Stokmarknees e Sommerø e Lancrenees Sandtorv Harstad Havnvik Maalsnæs Tromso Lyngen Alten... Hammerfest Kistrand Vardø.. Vadsø a a Inspektør-Station. Inspektør-Station. Grændse-Station. Bestyreren tillige Postaabner. Inspektør-Station. Stationsbestyreren tillige Postaabner. Inspektør-Station. Stationsbestyreren tillige Postaabner. Stationsbestyreren tillige Postaabner. Stationsbestyreren tillige Postaabner. Betjent under Fisket. Telegraf- og Post-Expedition forenede. Afgiver Telegraf- og Post-Expedition forenede. Inspektør-Station. Telegraf- og Post-Expedition forenede. Tilsammen.

33 C CHRISTIANIA. W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. çxv

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8. INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

STATISTIK NORSKE STATSTELEGRAFS D EN. F. No. 1. FOR MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. amustiania. TELEGRAF-DIREKTØREN

STATISTIK NORSKE STATSTELEGRAFS D EN. F. No. 1. FOR MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. amustiania. TELEGRAF-DIREKTØREN F. N.. D EN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOR 88. AFGIV EN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET AF TELEGRAF-DIREKTØREN. amustiania. H. TONSIE3IMGS 30G-TRYICKER.t. 883. Indhld. Table des matières. Side..

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold Fra Lovtidende A. 1930 Indhold 1930. Side 14. Juli Tillægs-Bekendtgørelse angaaende Motorkøretøjer... 1 9. Aug. Bekendtgørelse om international Overenskomst om Kørsel med Motorkøretøjer... 2 6. Sept. Bekendtgørelse

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement. Finants, Handels og Told-Departement. Da Departementet er kommet til Kundskab om, at Postgangen over Ystad med Dampfartøier er standset, saa tilkjendgives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse,

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række..(Statistique officielle de la Norvége, troisième série). N.. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO.

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. AN HANG BERETNING DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. 1900. Pris : h r. 0.50. Anhang til Beretning om de norske Jernbaners

Læs mere