Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard"

Transkript

1 Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan man er sammen, og hvad der sker i sognene. Artiklen fortæller om arbejdet og fællesskabet både før og efter de store forandringer. Helligsø-Gettrup er blevet omtrent halveret siden århundredeskiftet, skolen er lukket, telefoncentralen er lukket, mejeriet er lukket og butikkerne lukker. Derfor mangler man de fælles samlingssteder, der før i tiden bandt de små landsamfund sammen. Alligevel har det lokale netværk været så stærkt, at beboerne her har kunnet stable deres egne foretagender på benene. Og det lykkes, netop fordi der er tilstrækkeligt mange, der føler sig ansvarlige og bakker de forskellige arrangementer op. I sådan et lille samfund, hvor alle kender hinanden og for fleres vedkommende har gjort det i generationer, er man sammen på en anden måde end i byerne. Det er den måde at være sammen på, der har gjort det muligt at få det lokale samfund til at blive ved med at fungere på trods af de store ændringer, der er sket i løbet af århundredet. Der er så stille andre steder Helligsø og Gettrup lader sig kun vanskeligt adskille fra hinanden, halvdelen af Gettrup By ligger i Helligsø sogn, og sammen udgjorde de to sogne en fælles kommune indtil kommunesammenlægningen i I Gettrup ligger omkring 100 huse langs landevejen mellem Vestervig og Ydby. Her er butikker, plejehjemmet og det nedlagte mejeri. De to sogne ligger i et forblæst landskab i det sydlige Thy. Jorden strækker sig ned mod Nissum Bredning, en stenet kyst, en flad strandeng og klinter, der rejser sig stejlt op mod det bakkede bagland. Jorden er god og lermuldet, den hænger ved støvlerne, når man færdes ude i fugtigt vejr. Nede ved stranden ligger Helligsø Teglværk og længere ude et sommerhusområde; turisterne mærker man ellers ikke meget til her inde i landet. Gårdene ligger spredt på markerne omgivet af et tykt bælte af træer, hvis forrevne og østvendte toppe vidner om den altid blæsende vestenvind. Blæsten trænger sig ind på folk her, der er så underligt stille andre steder, siger de. Det store himmelrum og det vide udsyn vænner menneskene til at have luft omkring sig, andre steder føler de sig klemt. De smalle veje snor sig gennem det opdyrkede landskab, der udnyttes helt ud til asfaltkanten. Det er landbrug, der drives her, og det er jord, der er mangel på. Også de dybere lag i jorden udnyttes, og hvert år endevender gravemaskinerne endnu en mark for at bringe det gode ler ned til teglværket ved stranden. Imens drejer talrige møllevinger energi til kraftværket i Hurup. Kommer man væk fra landevejen, er her ikke særligt trafikeret, posten kommer selvfølgelig hver dag, men mælkebilen kun hver anden. Traktorer og biler suser af og til forbi; men uden for byen er det kun sjældent, man møder mennesker uden køretøj. Vi delte folk op i troende og vantro Noget af det, der har præget sognet mest, har været den stærke tilknytning til Indre M ission. Det har præget både samværet og arbejdsforholdene i sognene. Før århundredeskiftet var de to sogne almindelige, verdslige sogne, folk gik i kirke om søndagen, troede nok på deres Gud, men gjorde ikke noget særligt ud af det. Man holdt vel de fleste af budene; men der var en del drikken, og folk var også glade for at spille kort, så der var nok at tage fat i for gudelige bevægelser. I 1880 erne kom en ny præst, Pastor Løgstrup, til de to sogne. Han var fra starten præget af Indre Mission, og han tog straks og meget ivrigt fat på at omvende de ugudelige thyboer. I løbet af hans gerning her, som blot varede 10 år, lykkedes det ham at vinde mange for sagen. Han arrangerede møder med missionærer og foredragsholdere, han holdt bibel- og sangaftner i præstegården, og sognene oplevede en blomstring i åndelige forhold. At man vendte sig fra drik og spil og meldte sig ind i Afholdsforeningen, betød også bedrede sociale forhold for mange. Missionshuset blev bygget i 1888 og har siden været ramme om missionens arbejde, om Afholdsbevægelsen, Kvindekredsens og KFUM og - K s møder. Den afdøde Biskop Erik Jensen er født og opvokset på Kirkegård i Helligsø. Det var midt i vækkelsestiden i den første tredjedel af dette århundrede, og han har i en radioudsendelse fortalt, hvordan han oplevede det: Både i kirken og i missionshuset blev der holdt stærke møder, og der kom gerne mennesker i kirken om søndagen. Desuden blev der holdt bibelmøder rundt om i hjemmene, og disse møder har nok på mange måder udvisket de sociale skel. Der var ikke forskel på om man var til bibelstime i et arbejder-, et gårdmands- eller et husmandshjem, det var efter andre måder, man skilte: Vi delte folk op i troende og vantro, og vidste hvem, der var hvad... Det, der foregik i kirke, hjem og missionshus, var livets egentlige mening og indhold. Man fornemmer tydeligt, at Erik Jensen er taknemmelig for sin opvækst i det stærkt vækkede miljø; men at han tvivler på dets rigtighed i alle forhold. Han fortæller om forkyndelsen, at den sigtede på, at hver enkelt skulle komme til afklaring, troens vished: De spurgte

2 altid: Kan du dø? - jeg syntes hellere de skulle spørge: Kan du leve? De mente nok, om man kunne være salig; men jeg er ikke sikker på, om de der spurgte altid selv kunne svare. Det er en almindelig opfattelse, at en del af de omvendte nok snarere var med for at være med i fællesskabet. Når en bevægelse står så stærkt i et område, som det er tilfældet her, er det ikke nemt at stå udenfor. Der har aldrig været en grundtvigiansk bevægelse heromkring. Derfor var der heller ikke de skarpe uenigheder, som man kender andre steder fra, hvor vantro og troende har stredes både på ord og kræfter. Man har levet og arbejdet sammen i sognefællesskabet og affundet sig med, at der var uenigheder på det religiøse område. For de, der ikke var med i bevægelsen, har missionens dominerende idealer og tanker ligget som en tung dyne over sognet; men der er ingen tvivl om, at missionsbevægelsen har haft stor betydning i mange forhold for dem, der var med. Det var nok især i vækkelsestiden, de stærke følelser og oplevelser rørtes; efterhånden er missionens greb i folk svækket, og især er det nok ikke lykkedes at føre bevægelsens ord videre til de unge og til det moderne samfund. I forhold til andre steder er der dog stadig stort fremmøde her, når der er møder i Missionshuset. Nogle dyre Guds ord Efter at missionen ikke står så stærkt mere, er kirkegangen heller ikke så flittig længere. Selv om der ofte er meget få i kirke, er det dog sådan, at næsten alle dukker op engang imellem, og der kommer flere til de særlige arrangementer. Også her er det især de ældre generationer, der kommer flittigt i kirken, og bare de sidste 10 år er mange faldet fra, så kirken bliver stadig mere tom. Som en af kirkegængerne udtrykte det en søndag, der var særligt få til højmesse: Det var nu nogen dyre Guds ord, vi fik idag. Den nuværende præst i Helligsø-Gettrup, som kom hertil for 11 år siden, forsøger på flere måder at holde fast i folks tilknytning til kirken ved også at flytte kirkens budskab uden for kirken. Han arrangerer blandt andet litteraturaftner i præstegården, hvor man læser og diskuterer forskellige forfattere. Han øver kor med både børn og voksne, og de slutter hvert år med en kirkekoncert, hvor der gerne kommer 100 mennesker i kirken. Menighedsrådet arrangerer aftenudflugter og på visse søndage kirkekaffe, på disse dage kommer der mange i kirken. Man må dog erkende, at kirken på mange måder har mistet den grundliggende betydning, den havde engang. Derfor startede præsterne i provstiet en Kirkehøjskole i Hurup for snart 10 år siden. Meningen med Kirkehøjskolen er, at man sammen skal arbejde på at finde et nyt fælles grundlag med kirken som samlingssted. Man skal bygge på det historiske, men det er også vigtigt at være med i tiden. Højskolen henvender sig især til arbejdsløse og pensionister. Der er undervisning, foredrag og der arrangeres ture. Foredragsholderne er gerne lokale, og emnerne er lokale, samfundsorienterede eller historiske, desuden læses og diskuteres litteratur. Det skal ikke være berømtheder, der skal trække folk til, det vigtige er, at folk selv er med til at komme videre. Der er stadig efter de 10 år stor tilstrømning til skolen. Heromkring var der ingen dans Før århundredeskiftet har der her, som andre steder, været danset og drukket ved festerne rundt om i gårdene; men da Indre Mission kom til sognet, holdt det op de fleste steder. I 20 erne kom der en ny lærer til sognet, og han lærte de unge at lege sanglege: Tyv ja tyv det skal du være, To mand frem for en enke og mange andre. Så sang man til, eller der var en enkelt harmonika til at akkompagnere. Sanglegene var også med kæde og runddans og der var rigelig lejlighed til at røre hinanden; men det blev altså accepteret. Læreren var iøvrigt ungkarl og noget efterstræbt af de unge piger. Sanglegene blev brugt ved ungdomsgilderne, de blev afholdt ved høstfester, ved majfester og som eftergilder. Når man var konfirmeret, blev man regnet for voksen, og så måtte man komme med til ungdomsgilderne, der kunne godt samles over 100 mennesker bare i Helligsø. De unge dansede helst ude, men hvis vejret var dårligt så inde i en lade. Om sommeren samledes de unge ofte nede på stranden bag teglværket, så legede de, eller også snakkede de bare. Ungdomsfester med sanglege fortsatte langt op i 50 erne, de sidste år foregik de på skolen. Mange unge var med i KFUM og -K eller i Idrætsforeningen og de fleste aktiviteter skete inden for disse bevægelser. Idrætsforeningen forsøgte senere at lave aftener med dans; men det blev der en masse røre omkring, så det hørte op. Helt kunne de unge dog ikke holde sig fra fest, og der er nok flere, der har sagt farvel til far og mor en lørdag aften og først udenfor sat afholdsnålen om bag på reverset for at gå til fest på Ashøje eller i forsamlingshuse rundt omkring. En del gik også til folkedans i Ydby, indtil Borgerforeningen startede det i Gettrup Skole. Det har været almindeligt, at de unge kom på efterskole eller ungdomsskole, og mændene kom selvfølgelig på landbrugsskoler. På den måde har mange fået deres venner rundt omkring, og nu da alle har bil, er det lettere at besøge venner langt væk. De fleste lægger vægt på, at det er vigtigt at lave noget andet end landbrug om aftenen, og idrætsforeningen har da også altid haft mange aktive medlemmer. Her er jo noget affolket efterhånden Man skal ikke være ret gammel for at kunne huske tider, hvor der var mange flere mennesker heromkring. De unge kan huske, at de havde mange andre børn at lege med, og de ældre at der var mange flere mennesker på gårdene. Det får betydning næsten alle steder, når en befolkning sådan bliver halveret, og det tager tid at indstille sig på de nye forhold. Går man gennem Gettrup, fortæller mange af husene om virksomheder, som tiden har overflødiggjort: mejeriet, sparekassen, samtalestationen, slagteren, bageren, den ene købmand, tøjbutikken og endelig skolen. Det betyder, at man skal længere væk for at ordne sine ærinder; men også, at der er mindre liv i byen. De mange mennesker, der boede her i 20 erne og 30 erne, var især beskæftiget ved landbruget; men efterhånden kom der flere i gang på teglværket. Det er først i 50 erne, at affolkningen for alvor er taget til. Selv om krisen i 30 erne også gik hårdt ud over denne egn, har landbruget og de tilhørende erhverv stadig kunnet aftage

3 en del arbejdskraft. Efterhånden som der blev mindre arbejde, er folk flyttet herfra, og selv om Sydthy generelt er hårdt ramt af arbejdsløshed, er der ikke mange arbejdsløse netop her. Der er heller ikke mange tilflyttere. I 60 erne og 70 erne begyndte kvinderne også at arbejde uden for hjemmet. I Helligsø-Gettrup fik en del af konerne fra gårdene arbejde på plejehjemmene; men nu, hvor der sker nedskæringer, må mange opgive det igen. Flere ville ellers gerne fortsætte med at arbejde, også fordi de på den måde kunne være sammen, selv om de ikke sås privat. Mens de mange folk på gårdene er forsvundet, er der i Helligsø-Gettrup stadig liv i flere af de virksomheder, der er tilknyttet landbruget. For et par år siden blev det talt op, at der - udover landbrugene - var mellem 25 og 30 virksomheder i de to sogne: Der er stadig teglværket, men også automekanikere, maler, murer, tømrer, frisør, købmand, kunsthåndværkere og desuden plejehjemmet i Gettrup. På grund af de forholdsvis mange lokale virksomheder mødes man tit med andre folk fra sognet. Man kan gøre sine indkøb, og man kan få repareret sit hus, sin bil og sine maskiner helt lokalt. Det betyder også, at der hele tiden er kontakt mellem sognets beboere; nyheder og historier spredes hurtigt, og alle er godt orienterede om hinanden og om, hvad der sker. Skolen Tydeligst mærkes faldet i befolkningstal på, at der næsten ingen skolebørn er sammenlignet med tidligere. Da min farmor i 1880 erne gik i den gamle Helligsø Skole på toppen af Skolebrovej, var det sammen med 75 andre børn. Skolen blev nedlagt først i århundredet, og for nylig blev også bygningerne revet ned. Den nye skole i Helligsø går nu under navnet Bamsefabrikken efter den noget mere specielle produktion, den rummede efter at skolen blev lukket. Her gik min far i skole i 20 erne sammen med 40 andre børn. Skolen i Helligsø blev lukket i 1955, de sidste år gik børnene kun her, til de blev 10 år. Der blev bygget centralskole i Gettrup i 1942; men da tyskerne overtog den, måtte børnene gå i skole i storstuen på gården nord for kirken. Efter krigen gik børnene både fra Helligsø og Gettrup her. Da mine fætre og kusiner gik i skole i 60 erne, var det sammen med over 100 andre børn. Selv omder er meget, der skal laves hver dag, er der ikke to dage, der ens. Nogen dage er arbejdet træls, men næste dag er det så anderledes. Efterhånden som der blev færre børn, ønskede kommunen at lukke skolen; men beboerne kæmpede imod, og det lykkedes at bevare skolen for de små klasser. Skolen blev endeligt lukket i 1989, og nu bliver de omkring 20 børn hentet i skolebus og kørt de 15 km til skolen i Vestervig. Mange mener, at det var bedre, at skolen var blevet bevaret, at det er synd, at børnene skal den lange vej væk, og det er et tab for sognet, at man ikke længere har sin egen skole at samles om. De, som er unge nu, kan dog godt huske, hvordan det var at komme fra den lille skole og til den større i Hurup og blive stirret på af de andre som dem derude fra. Man lærte heller ikke så meget i den lille skole, og det kunne ofte være svært at følge med i Hurup. Det er derfor ikke sikkert, at det er et tab for børnene, at skolen blev lukket. I skolen i Gettrup er forældre med småbørn gået sammen om at lave en legestue 2 formiddage om ugen. På den måde lærer børnene hinanden at kende, før de skal starte i skolen. Landbruget. et frit erhverv, hvor man aldrig har fri Man siger, at der er tre årsager til de store ændringer, der er sket i det danske landbrug i dette århundrede: mekaniseringen, affolkningen og specialiseringen. De hænger sammen på den måde, at mekaniseringen overflødiggjorde menneskene og førte til affolkning af landdistrikterne, og specialiseringen er nødvendig, når én eller to personer skal drive en gård alene. Sådan er det også gået i Helligsø-Gettrup: Den jord, der før blev drevet af flere gårde med karle og piger, drives nu af en enkelt gård, hvor manden klarer arbejdet alene sammen med kone, forældre eller børn. Kun få steder har man hjælp udefra, og flere har endda arbejde ved siden af. Det betyder, at der ikke længere er det samme liv af folk på gårdene, som der var tidligere; også postens, mælkebilens og kreaturvognens besøg er blevet afkortede. Gårdene er på den måde blevet rammen om et snævrere familieliv, der er ikke den kommen og gåen af folk, som man forbinder med tidligere tiders landbrug. Netop fordi en stor del af arbejdet er blevet overtaget af dyre maskiner, er der heller ikke mere den samme tradition for at hjælpe hinanden, som der var tidligere. Tingene regnes nu mere i kontanter, hvor det før regnedes i arbejdskraft. Selv om flere hævder, at landbruget nu drives som enhver anden virksomhed, mærkes det fortsat, at der er noget, der er særegent for landmænd og det, at drive landbrug. Som én udtrykte det: Det er det, at det er frit, der gør det godt at være landmand, men det er også det, at man aldrig har fri, der gør det hårdt. Dyrene og jorden er stadig levende, det betyder, at arbejdet er afvekslende, og at der hver dag er noget nyt at tage stilling til. Landbruget fremkalder nemt romantiske forestillinger om de gode gamle dage, og mange opfatter stadig bønder som et anderledes folkefærd. Et par af gårdene i Helligsø har haft praktikelever fra København, og disse undrede sig over, at husene er indrettet omtrent som i byen, og at man spiser den samme mad. Disse ydre materielle forskelle er dog forlængst blevet udvisket. Tilbage står de forskelle, der skyldes landbrugets tætte forbindelse til jorden, til stedet og til slægten.

4 Der er ikke så mange at ta af Alle, jeg har talt med, bemærker som én af de vigtige ændringer i måden, man er sammen på i sognet, at det med at gå til kaffe hos hinanden om aftenen helt er hørt op. I mine bedsteforældres tid var det almindeligt, at de om aftenen tog sutskoene under armen og gik over til naboen for at få kaffe. Den skik har holdt sig til for måske 10 eller 20 år siden. Det kunne være mere uformelle kaffebesøg mellem naboer, eller det kunne være større komsammener, hvor man indbød og tog det fine porcelæn frem. Denne kaffeskik har været en vigtig del af samværet, og det var også den måde, nytilflyttede blev indlemmet på. Det var helt naturligt, når der flyttede, nye til, at invitere dem sammen med de øvrige naboer. Det kunne både være til en enkel aftenkomsammen eller til sølvbryllupsfest. På den måde var det op til de nytilflyttede selv at gensvare på indbydelsen. En vigtig grund til, at det meget lokale besøgsmønster er brudt, er nok, at det nu er blevet lettere og mere almindeligt at komme længere omkring. Alle har nu bil og tager uden besvær til Salling eller Thyholm en aften for at besøge venner eller gå til forskellige arrangementer. Fjernsynet og den almindelige travlhed betyder også, at man måske i højere grad end tidligere bliver hjemme om aftenen for at være sammen med familien. Der foregår også så mange ting lokalt, at folk alligevel har mulighed for at komme sammen. I et lille samfund er det stadig vigtigt, at man kender hinanden og kan følge med i, hvad der sker, og det er både før og nu især sket på den måde, at man har været sammen i forskellige landbrugsfaglige eller lokale foreninger og bestyrelser. Der findes på landet et væld af bestyrelser, der tager sig af at få forskellige af det praktiske til at fungere. Det er et fænomen, som man slet ikke kender som bybo. Der har selvfølgelig først og fremmest været Landbrugs- og Husmandsforeninger med tilhørende Husmoderforeninger. Desuden har der været hegnsynsudvalg, bestyrelse for vandværket, for elværket, for brugsforeningen, for andelsmejeriet, slagteriet, for Låne- og Sparekassen, for partikredse, for vælgerforeninger, for Kristelig Lytterforening, og endelig for Missionshuset, for Kvindekredsen, for Idrætsforeningen og Håndværker- og Borgerforeningen og Menighedsrådet. Mange af disse fungerer endnu, og her ved siden af har børneforældre forældremøder i skoler og fritidsaktiviteter. Det er selvfølgelig ofte de samme, der går igen i flere af bestyrelserne: der er jo ikke så mange at ta af, som flere bemærker; men med så mange forskellige bestyrelser bliver det efterhånden også alle, der har været med et eller flere steder. På mange måder er det nok disse bestyrelsessammenkomster, der gør det ud for de gamle nabosammenkomster, for når dagsordenen er nået igennem, er der som regel kaffe og så kan snakken gå om andre ting. I de fleste bestyrelser er der udelukkende mænd, kun i Borgerforeningen, Menighedsråd og Sparekassen sidder kvinder. Det skal nu være hjemmebagt Folk herude har været vant til, at skulle der ske noget, måtte de klare det selv, ofte med læreren eller præsten som foregangsmand. Der har i tidens løb været dannet mange forskellige foreninger, som har skullet sørge for undervisning eller underholdning. Efter 1945 blev der en overgang holdt noget man kaldte Luk Vinduet op i Helligsø Skole med foredrag og diskussion. Senere blev der holdt Aftenhøjskole i Centralskolen, her kom både folk fra Indre Mission og fra Arbejdernes Bibelkreds, fra Idrætsforeningen og andre. Der var undervisning en gang om ugen med foredrag om alle slags emner: en del litteratur, samfundsfag og også biologi. Skolen fungerede flere vintre i træk, der var vel en stykker med, og det var mest de samme, der gik igen. Man sluttede hvert år med en revy, og skolen har på den måde også fungeret som selskabelig forening. Idrætsforeningen startede engang i 20 erne med gymnastik og fodbold. I 1939 fik man sportsplads, og for et par år siden blev der bygget helt nyt foreningshus. Der er stadig omkring 50 aktive spillere i seniorafdelingen, der kommer fra både Helligsø-Gettrup og Ydby. Det kniber mere med ungdomsafdelingen, for nu går børnene jo i skole i Vestervig og derfor også til sport her, mens børnene fra Ydby går i skole i Hurup. Der er en del, der spiller badminton, og om vinteren er der omkring 20 herfra, der lejer hallen i Vestervig en gang om ugen for at spille sammen. Fra omkring 1940 har Idrætsforeningen hvert år spillet dilettant. Det holdt op sidst i 70 erne og så overtog Borgerforeningen dilettanten, de spiller hvert år med stor succes. Det er hos købmanden, hos frisøren, og hos mekanikeren man hører nyt. Her kommer alle forbi, og på den måde spredes nyheder og historier hurtigt i sognet. Omkring 1940 oprettedes Gettrup Håndværker- og Borgerforening som en selskabelig forening. Den afholdt hvert år ålegilde og en sommerudflugt samt andre arrangementer. Desuden drev de gadelyset i Gettrup By. Denne forening var kun for folk, der boede i Gettrup, og det syntes vi ude fra landet var forkert. Da arrangementerne efterhånden var gået lidt i stå, blev man i 1978 enige om at danne en ny forening for alle. Borgerforeningen har nu 170 medlemmer, hvoraf nogle få er folk udefra med tilknytning til stedet. Centralskolen havde dengang sognegårdsstatus og kunne derfor lånes gratis; men da skolen blev lukket i 1989 blev det vedtaget, at Borgerforeningen, Idrætsforeningen og de to menighedsråd skulle overtage dele af den som Borgerhus. Kommunen gav et engangsbeløb på kroner, og så skaffede man de resterende ved lykkehjul, loppemarked, ved private tilskud og ved en støtteforening. Hele byggeriet blev foretaget på privat basis. Alle, der havde tid og kræfter, kom med i arbejdet og andre lavede

5 kaffe og bagte kager. Her foregår nu alle møder, undervisning, foredrag og dilettant og der er plads til private fester, og der er legestue for de små børn. Borgerforeningen startede med at holde foredrag og sangaftner, og det er stadig disse ting, der bærer foreningen. Foredragene er både med folk udefra og med mere lokale: Fultonskipperen har holdt foredrag, der er blevet fortalt om ålefiskeriet, om arkæologiske udgravninger og om litteratur. Desuden er der sangaftner og hyggeaftner. Til de store arrangementer med foredragsholdere udefra bliver der annonceret i Thylands Avis, mens Borgerforeningens blad bliver husstandsomdelt i de to sogne. Især fra starten af 1980 erne, da Borgerforeningen var ny, var der stor aktivitet og mange fremmødte til arrangementerne, det er måske ved at ebbe lidt ud nu; Men der gøres stadig et stort frivilligt arbejde både for at holde Medborgerhuset i stand og for at holde foreningen igang. De aktive gør meget ud af, at det skal se pænt ud og være gjort omhyggeligt. For eksempel er der altid hjemmebagte kager, og selv til juletræsfesten, hvor der kommer over 100, bliver æbleskiverne bagt af aktive fra foreningen: For det skal nu være hjemmebagt. Man kan ikke bare lade ting høre op Traditionelt har der været høj mødeaktivitet blandt folkene her, man har været interesserede i det lokale arbejde, hvad enten det gjaldt missionsmøder, bestyrelsesmøder eller foredrag. Det er typisk, at jo mere lokalt noget er, jo flere procent dukker op til møderne, nok fordi man føler, at man har mere at skulle have sagt, når det er tæt på. På en udefrakommende virker det imponerende så mange, der er aktive eller møder op til lokale arrangementer. Når der er 35 voksne, der møder op og synger i kor hveranden mandag, er det jo stort set 10% af alle de to sognes voksne beboere, den første aften var der endda nogen, der mødte op ikke for at være med, men for at vise, at der var interesse for det. For arrangementerne både i Borgerhuset og i Kirkehøjskolen gælder det at: Vi arbejder frivilligt og uden støtte udefra, det mener vi er et sundt princip. Foredragsholdere udefra får penge; men ellers får den lokale leder blot en blomst til jul. Det er samme princip, som der til alle tider er arbejdet efter i de landlige samfund. I mange landsbyer er der imidlertid kommet tilflyttere til nye parcelhuskvarterer, og de har ført tanken om lærerlønninger og aftenskolestøtte med sig. I Helligsø-Gettrup er der ingen nye kvarterer, mange af beboerne stammer fra slægter, der har boet her i generationer, og det er derfor stadig de traditionelle principper, der gælder. Der er flere ting, der viser, at mange er interesserede i at foretage sig noget lokalt. Mange møder op til arrangementerne alene for at holde det lokale arbejde i gang. Måske fordi man har en respekt for tidligere tiders arbejde og en forståelse af, at det er nødvendigt at holde noget i gang. Som én udtrykte det: Man kan ikke bare lade ting høre op, som ens forældre har bygget op, og som har været grundlaget for hele deres liv, og faktisk også for vores. Nogen at stå op imod Der har i tidens løb selvfølgelig været uenigheder mellem beboerne. Når der var kaffegilder i missionens første tid, sad de gudelige i den ene stue og sang salmer, mens de øvrige sad i en anden og spillede kort. Men det jævnedes ud, efterhånden som næsten alle kom med. Der har her aldrig været en grundtvigiansk bevægelse, og Indre Mission har derfor aldrig haft nogen at stå op imod, de har domineret både Menighedsrådet og Sognerådet og kun haft socialdemokraterne at skulle enes med. Man har ikke indtryk af, at der har været de store stridigheder. Måske har missionen endda udjævnet nogle af de sociale forskelle. Det var dog ikke sådan, at der skete en økonomisk udjævning; det var stadig de store gårdmænd, der havde det sidste ord at skulle have sagt både økonomisk og politisk. Det har nok snarere været sådan, at man dømte folk efter andre forhold. En polakkvinde, gift med en teglværksarbejder, udtrykte det på den måde, at det var usædvanligt, at man ikke blev set ned på her, fordi man havde et beskidt arbejde. Mange har i tidens løb dog også følt sig klemt af Indre Mission, og følt at de har forhindret megen livsudfoldelse. Nu, hvor de ikke længere er i overtal, foregår der mange ting, som tidligere ikke ville været blevet tolereret. Nu om dage er det helt andre uenigheder, der sætter blæst i sindene: De 24 vindmøller, der de sidste år er skudt op i landskabet. Vindmølleejerne er gået sammen i et vindmøllelaug og har i fællesskab fået nedlagt en ledning, der skal bringe de indblæste kilowatt til Vestkraft i Hurup. Det hele kører på EDB, og man kan på skærmen følge med i indtjeningen: Når det rigtig blæser, er vi gerne nede og kigge et par gange for at se, hvor meget, der nu er løbet ind. Der er ingen udsigt uden vindmøller. I lang tid var der heller ingen samtaler, uden at vindmøllerne blev berørt. Nu står de der, og efterhånden kommer de vel til at høre til. Vindmøllerne er et vigtigt samtaleemne, alle har en mening om dem, og nogle mener, at hvis man holdt kaffegilde idag, så ville de med møller sidde i en stue og snakke om møllernes drift og indtjening, og de uden møller i en anden stue og snakke om, hvordan de støjer og forstyrrer udsigten. Der er således nok af uenigheder, men der er også nok at stå sammen om, som for eksempel nedlæggelsen af skolerne. Uenigheder får ikke så stor betydning, fordi alle har forbindelser til hinanden. De fleste har boet her hele deres liv og er derfor fælles om begivenheder, som er sket før i tiden. Man har en viden om hinandens historie, som ikke kendes i bysamfund, og det binder folk sammen. Mange har gået i skole sammen, siddet i bestyrelser sammen og truffet hinanden næsten dagligt. Der er nogle,

6 der aldrig er med til det fælles, nogle, der ikke kommer i Borgerhuset og andre, der ikke kommer i Missionshuset. Man stopper alligevel op og snakker, eller kigger forbi for at høre om et eller andet. På den måde følger alle med i de andres færden. Det kan ligne kontrol; men det er nok mest positiv interesse. Vi var ikke så forvænte dengang Tidligere var folk her stolte af, hvad de foretog sig. De følte sig som centrum i en verden, hvor det, der foregik tæt på, var det, der betød noget. De fysiske afstande og de vanskelige kommunikationsforhold betød, at den store verden omkring var langt væk. Man var ikke så forvænte med underholdning og oplysning, folk var tilfredse med, hvad der skete. Idag maser omverdenen sig hele tiden ind i vores dagligdag. En hel verdens begivenheder, udvalgte efter hvor betydningsfulde eller underholdende de er, bliver vist for os i fjernsyn og aviser. Enhver begivenhed, vi oplever i det daglige, bliver overtrumfet af begivenheder, vi ser i fjernsynet eller læser om i aviserne. Set i forhold til det må man sige, at der sker ikke noget særligt her. Men der sker faktisk noget særligt i Helligsø-Gettrup. Her har tingene blot betydning på en anden måde. Tingene er tæt på, og kommer den enkelte ved. Set i forhold til den store verden er Sydthy en lille udkant; men i Helligsø- Gettrup har det, den enkelte gør, stadig betydning for de andre. Og det er noget særligt, fordi det bevarer nogle vigtige værdier fra det gamle samfund samtidig med at der hele tiden sker noget nyt. (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1992, side 25-36).

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Leg med tro - Inspiration til debatter

Leg med tro - Inspiration til debatter Leg med tro - Inspiration til debatter Hvornår havde I i menighedsrådet, på ledermødet eller personalemødet sidst tro på dagsordenen? Altså ikke rammerne for andres tro, men jeres egen tro? Hvornår satte

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Randbøl Sogns første missionshus, Bethesda, bygget i Frederikshåb i 1892. Omkring 1870 gik Indre Mission

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere