Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler"

Transkript

1 Bevilling 41 - Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Sundhedsfremme og forebyggelse Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Målene for bevilling 41 Skoler skal ligeledes understøtte Børne- og Ungeudvalgets mission og vision. Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv. Mål for bevilling 41 Skoler På de følgende sider fremgår målene for bevilling 41 Skoler, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium Fortsat implementering af Den Sammenhængende Børne- og ungepolitiks værdisæt. Der er fælles tværgående uddannelsesinitiativer for medarbejdere. Der er en fælles tænkning omkring udsatte børn. Forældresamarbejdet og forventninger til forældre er sammenhængende for hele 0 18 års området. Der er godkendt en Trivsels- og læringspolitik medio. Der igangsættes en dialogbaseret proces. Alle ledere og medarbejdere har drøftet trivsel og læring i et tværfagligt forum. Børn, unge og forældre har drøftet trivsel og læring. De involveredes fingeraftryk kan ses på politikken.

2 Bevilling 41 - Digitale medier og velfærdsteknologi skal i højere grad indgå i tilbuddene på 0-18 års området. Den stærke progression i elevernes læseudvikling der gennem de seneste år er set i indskolingen fortsætter på skolernes mellemtrin Samtlige lærere og pædagoger i Silkeborg kommunes gennemfører en uges uddannelse der understøtter skolens kompetencer til at arbejde med inkluderende fællesskaber (K). Der igangsættes en række forsøgsprojekter, der kan indebære brug af webkamera i Sundhedsplejen, telemedicin i Tandplejen, mobiltelefoner i skolen, digital registrering af børn i daginstitutioner og webindskrivning af elever til 0. klasse. Skolernes læsestrategi inddrager mellemtrinnet som et aktivt fokuspunkt. Læseindsats indgår i mellemtrinnets samlede fagrække. Der gennemføres en uges kursusforløb, hvor alle skolers lærere og pædagoger arbejder med kvalificering af forståelse og tilgang til øget inklusion i almenskolerne Udvalget er på temamøder præsenteret for de gode resultater, der er opnået med anvendelse af digitale medier og velfærdsteknologi. Målet er at klasseresultaterne i de nationale tests i 4. og 6. svarer til eller er over landsgennemsnittet Skolernes læsestrategier rækker ud over indskolingen. At evalueringer af uddannelsesforløbet bekræfter at lærere og pædagoger oplever sig parat til øget inklusion

3 Bevilling 41 - Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

4 Bevilling Aktuelle udfordringer For skoleområdet vil budget være det første hele budgetår med et væsentligt reduceret udgiftsniveau. En meget væsentlig udfordring vil blive løbende at driftsoptimere hele skoleområdet således, at de allerede reducerede ressourcer udnyttes bedst muligt. Dette vil blandt andet ske ved: fortsat løbende fokus på ressourcernes anvendelse udvikling og implementering af nye undervisningsformer øget anvendelse af digitale undervisningsformer tilpasning af de fysiske rammer til de ændrede undervisningsformer kompetenceudvikling for alle medarbejdere fortsat implementering af den nye struktur det specialpædagogiske område 3. Beskrivelse af serviceniveau På Bevilling 41 Skoler er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven m.fl., herunder driften, tilsynet og udviklingen af: Skoler Specialpædagogisk bistand til skolebørn Skolefritidsordninger Ungdomsskolen Kommunal tandpleje Samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående Skoler Der findes 27 folkeskoler med egen SFO. Skolerne varetager undervisningen af p.t. ca elever inkl. egne specialklasser. SFO SFO er for 0. klasse til og med 6. klasse. SFO erne har en generel åbningstid fra kl til 17.00, der dog kan tilpasses efter det lokale behov. Specialskoler Silkeborg Kommune har følgende selvstændige specialskoler: - Dybkær Specialskole, som er en skole for børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. - Ulvedalskolen, som er et tilbud til socialt truede børn. Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole består af flere undervisnings- og fritidstilbud til de årige. Fritidsundervisningen er placeret både på Ungdomsskolen og lokalt på byens øvrige skoler. Pr. 1. januar er Ungdomsklubtilbuddet forankret i Silkeborg Ungdomsskoles regi. 10MedPuls er kommunens 10. klasse-tilbud. I skoleåret - er der 250 elever. Grundskolen for Unge udlændinge (GFU) - har i skoleåret - ca. 60 elever I forbindelse med etableringen af den nye specialundervisningsstruktur blev Højmarkskolen inklusionscenter for "bogligt svage og skoletrætte" elever. Inklusionscenteret omfatter udover Højmarksskolen særlige undervisningsforløb - "pigeprojektet", "Step 2", "slusen" samt eneundervisning af elever efter indstilling/visitering fra PPR. Tandplejen Tandplejen har 12 kommunale klinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerup er der 4 privatpraktiserende tandklinikker, som står for tandplejen.

5 Bevilling Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

6 Bevilling 41 - TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: 41 Skoler Børne- og Ungeudvalget Ydelse: takst kroner ekskl. moms takst kroner ekskl. moms Skolefritidsordninger klasse - Morgenpasning 530,00 540, klasse - Eftermiddagsplads 1.530, , klasse - Heldagsplads 1.865, ,00 4. klasse 900,00 920,00 5. klasse timer 350,00 360,00 5. klasse timer 700,00 715,00 6. klasse timer 275,00 280,00 6. klasse timer 550,00 560,00 Udleje af lokaler Udleje af faglokaler, pr. time 210,00 215,00 Udleje af klasselokaler, pr. time 120,00 125,00 Udleje af gymnastiksal, pr. time 165,00 170,00 Overnatning i lokaler 1. overnatning 25,00 30,00 Efterfølgende overnatning 20,00 25,00 Campering ved kommunale haller og idrætsanlæg 1. overnatning 25,00 30,00 Efterfølgende overnatning 20,00 25,00 Øvrige takster Knallertkørekortbevis 200,00 200,00 Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage 250,00 350,00

7 Bevilling Folkeskoler -priser Netto Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje Kompetenceløft på skolerne IT-projekt Finansiering af gensidighedsaftalen Rest 1. januar kr kr kr kr kr. Gensidighedsaftalen har medført en rammereduktion for skoleområdet på i alt kr kr. er fundet indenfor det øvrige samlede budget. De resterede findes af denne pulje. Der henstår således en ikke udmøntet rammebesparelse på kr. Skævvridning Der er afsat en pulje på kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 01 Central lønpulje Der er afsat kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 04 Pædagogisk sektion Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 2,000 Fuldmægtig 1,000 Assistent 1,000 Seniorstilling 1,000 Samlet lønudgift kr. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat kr. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker kr kr. 114 kr.

8 Bevilling 41 - Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt kr kr kr kr kr kr kr. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er udregnet til timer pr. år. I budget er der afsat kr. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på kr. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand samt reguleringer af specialklasserne er i budget på kr. Ressourcerne til løn til specialklasser er (inden besparelserne i blev effektueret) fremskrevet fra det oprindelige budget til kr. i -priser for egne elever. Helårsvirkningen af besparelsen i på kr. fratrækkes og ressourcerne udgør herefter kr. til specialklasserne. Puljen til specialpædagogisk bistand og ressourcerne til specialklasserne administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Efter visitering forlods til skolerne af udvidet specialpædagogisk bistand og antal elever i specialklasser budgetteres i med en restpulje på kr. Restpuljen skal anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, rejseholdselever, reguleringer af kommunale specialklasser samt ressourcer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Se nedenstående opgørelse over forbruget af puljen til specialpædagogisk bistand samt specialklasser: Tildeling til specialklasser og anvendelse af pulje til specialpædagogisk bistand 11/12 Puljebeløb spec.pæd. bistand Specialklasserne oprindeligt budget egne elever fremskrevet til

9 Bevilling 41 - inden besparelser. Specialklasserne oprindeligt budget udenbys elever fremskrevet til Forventede indtægter fra andre kommuner til udenbys elever Besparelse helårsvirkning Ressourcer til specialundervisning Fordeling af ressourcer : Udv. specialpædagogisk bistand Specialklasser egne elever Specialklasser udenbys elever Forventede indtægter udenbys elever Pulje til regulering herefter i Normalundervi sning Antal lektioner Specialklasser Antal lektioner I alt Revis. udvidet tildelte lektioner Tildelte lektioner i alm. skole Ungdomsskolen Stille piger Ungdomsskolen Unge i Centrum Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) Tildeling til elever fra andre kommuner Indstillede spec.kl. træk 8 timer PPR s nye fordeling af 8 timers træk Inds. elever rejsehold træk 4 timer Fordeling træk 4 timer til rejsehold Fordeling fra tidligere 30 % pulje I alt lektioner Årlige undervisningstimer Antal stillinger 41,277 1,064 42,340 Kr. Kr. I alt Tildeling i beløb Betaling fra andre kommuner beløb spec.pæd. bis. fordelt i alt Egne tale/hørepædagoger Pædagogtimer Specialklasser budget Pulje til fordeling herefter i Ressourcetildelingen til specialklasserne i budget fremgår af nedenstående opgørelse: Tildeling specialklasser egne elever Tildeling udenbys elever Elever 11/12 7/12 5/12 Læ.pers. ordn. Ans Balle læseklasse

10 Bevilling 41 - Bryrup SE-klasse Kjellerup Langsø Sølyst Thorning Bryrup E-klasse Højmark/Karolinelund Ungdomsskolen læseklasse I alt Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Tildelingen fra PPR til støtte i form af specialpædagogisk bistand til udenbys elever er udgiftsneutral. Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 34,52 kr. i. I budget er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12- budgettet og i 5/12-budgettet, således at der ikke længere skal ske tildeling via omplaceringer fra central konto. Der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet ved den kommende visitation fra PPR. Oversigt over tildelingen fra PPR til de enkelte skoler findes i regnearket med tildeling af lærerlønsressourcer i Acadre. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog # Videreuddannelse af lærere kr kr kr kr kr. # Faktor 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere Kompetenceløft vedr. specialpædagogik ( ) kr kr. Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 15 til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation tet på kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Konto andet tet på kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. Høgdal Tilskuddet faldt bort fra 1. januar.

11 Bevilling 41 - Kompedal Tilskuddet/kontingentbetalingen faldt bort fra 1. januar. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget er der afsat kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen kr kr kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret /12. Der budgetteres med 81 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på kr. Puljen skal i primært bruges til teknologileje. Herudover er der afsat kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v. Pulje vedr. udenomsarealer Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til ekstraordinære udgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde. Pulje vedr. hærværk og specialudstyr Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til dækning af hærværk på skolerne samt specialudstyr til elever med specielle behov. Pulje til vagtordning Der er budgetlagt med en pulje på kr. til vagtordning på skolerne. Pulje til rengøring Der er budgetlagt med en pulje på kr. til vinduespolering samt diverse konsulentopgaver. Pulje vedr. fast ejendom Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til ekstraordinære bygningsudgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde.overhead til Fælles Ejendomsdrift er budgetlagt her.

12 Bevilling 41 - Det er pt. aftalt, at overhead til Fælles Ejendomsdrift omfatter følgende: Arbejdstøj Kurser Forsikring Kørsel IT Mobiltelefoni I alt kr kr kr kr kr kr kr. Pulje vedr. renovering og vedligehold Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg, som Ejendomme & Intern Service fordeler til brug på de enkelte skoler. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 11 elever fra Silkeborg Kommune i på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på kr. på skoledelen og kr. på fritidsdelen. VRC Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. 16 Naturfagligt Kompetencecenter Stillinger IT-konsulent 2,000 Sø- og naturvejleder 1,000 Projektmedarbejder* 1,000 I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. 0,500 stilling finansieres via indtægter fra projektmidler. * Stillingen finansieres via indtægter fra projektmidler Samlet lønudgift kr. Indtægt fra projektmidler i alt kr. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning tet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL s takst for fremskrevet til på ca. kr Der er budgetteret med 91 helårspersoner. Specialundervisning tet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 19 børn, samt en pulje til 2 anbragte børn, der er registreret i kommunekoderegisteret, men som vi endnu ikke har modtaget regninger for. tallet til de 2 børn er en gennemsnitlig specialklassetakst. Socialpædagogiske opholdssteder tet for er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for er fremskrevet til. Der er i øjeblikket 5 elever på socialpædagogiske opholdssteder.

13 Bevilling 41 - Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune Normalundervisning: Faktortallene i tildelingsmodellen for normalundervisning til klasse er ændret fra 1. august på skolerne i Silkeborg Kommune. Baggrunden for ændringen er en besparelse i helårsvirkning på budget på i alt kr. på normalundervisningsområdet. Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole på kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne Faktortallene for budget med samme tildelingsfaktorer for 7/12 (skoleåret 11/12) og 5/12 (skoleåret 12/13) fremgår af nedenstående skemaer for klasse. Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Der tages hensyn til elevtallene i forhold til besparelsen. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 6 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 6 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 6 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5/9. 7/12 budget for perioden : Årgang Klasseunde rvisning Tildelingsmode l Klokketimer Faktortal for pr. år pr. tildeling pr. elev i årgang de forskellige faser Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 6 frie timer pr. elev kl. Øvrig tildeling Faktortal for årlige klokketimer pr. elev kr. - svarende til helårligt 0,590 stilling årlig uv-timer svarende til helårligt 2,588 stilling. Timerne er fordelt på 3 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 0 Fase 1: 1. til 3. årgang 0 42,6 0 0 Specialundervisni ng Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

14 Bevilling 41 - Fase 2: 0 43, til 6. årgang Fase 3: 0 46, til 9. årgang 10. årgang besparelse 3,71 1,30 5/12 budget for perioden : Årgang Klasseunde rvisning Tildelingsmo del Klokketimer Faktortal for pr. år pr. tildeling pr. årgang elev i de forskellige faser Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 6 frie timer pr. elev kl. Øvrig tildeling Faktortal for årlige klokketimer pr. elev kr. - svarende til helårlig 0,590 stilling ,6 årlig uvtimer svarende til helårligt 2,627 stilling. Timerne er fordelt på 4 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 0 Fase 1: 0 42, til 3. årgang Fase 2: 0 43, til 6. årgang Fase 3: 0 46, til 9. årgang 10. årgang (- besparelse) 3,71 1,30 Specialundervisnin g Faktortal for årlige klokketimer pr. elev Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser denne tildeling foretages af PPR se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Specialklasser: Ressourcer til specialundervisning i specialklasserne udregnes i form af takster pr. elev. Taksten indeholder tillæg til specialklasserne.

15 Bevilling 41 - er dannet ved, at taksten for 5/12 budgettet i er fremskrevet med 2,4 % ganget med antal elever (opgjort i fællesskab med PPR). Elevtallet er dannet af egne elever og udenbys elever. Antal elever i specialklasserne samt taksterne for budget ses i følgende skema: Specialklasser Antal elever skoleåret 11/12 Takstbeløb Antal elever skoleåret 12/13 Takstbeløb 7/12 5/12 Ans Skoles Centerklasser Bryrup Skoles Specialklasser Langsøskolens Centerklasser Kjellerup Skoles Specialklasser Sølystskolens Specialklasser Thorning Skoles Specialklasser Bryrup Skoles E-klasse Balleskolens Læseklasse I alt tet reguleres pr og i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 34,52 kr. pr. årlig undervisningstime i. Tildelingen af ressourcer i budget er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet. Modtagelsesklasser og hold Skoleåret 11/12 Ugt. lekt. 7/12 Årlige uvtimer 7/12 Ugt. lekt. 5/12 Årlige uvtimer 5/12 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget Kompetencecentret Stillingsantal Gennemsnitslønninger Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer 0, Pulje, supervision 0, I alt Vikardækning: I budgettet for er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %.

16 Bevilling 41 - Ledelsestid og administration: Principper for tildeling af ledelsestid: Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: Den samlede ledelsestid på kommunens skoler fastsættes afhængigt af antallet af medarbejdere og elever. Alle skoler skal have en fuldtidslederstilling Øvrig ledelse beregnes i forhold til antallet af ansatte, som skolelederen er øverste leder for. Besparelsen på skoleledelse på 8 % med virkning fra 1. august slår igennem i budget med en helårsvirkning. Tildelingen af tid til administration er fratrukket 8 % gældende fra 1. januar. Teknisk servicepersonale: For at sikre det budgetmæssige grundlag for Fælles Ejendomsdrift er ressourcerne til løn i budget til teknisk service medarbejdere flyttet fra de enkelte skolers lønkonti til en lønkonto under gruppering 700 (udgifter til fast ejendom) på den enkelte skole. Teknisk service medarbejdere ansat med fleksjobaftale er i stadig budgetlagt på den enkelte skoles lønkonto. Den hidtidige tildelingsmodel til teknisk service medarbejdere under skoleafdelingen til fordeling af midlerne er stadig anvendt til budget ud fra følgende vægtninger: Elevtal 40 % Kvadratmetertal 40 % Grundbeløb 20 % Tandklinikkerne er indregnet i modellen. Alle skoler er i tildelingsmodellen oprindelig sikret gennemsnitsløn svarende til min. 0,8 stilling. I budget er der fratrukket en besparelse på alle skoler på 8 % gældende fra 1. januar. Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleinspektør Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration Teknisk servicepersonale Personforsikringer tet indeholder udgifter til erhvervssygdom, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: Administration Elevaktiviteter Undervisningsmaterialer Madordninger/skolebod

17 Bevilling 41 - Kantine Mindre Inventar Ekskursionsbeløb CopyDan Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget afsat 52,25 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i : Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Grundbeløb kr Specialklasser herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev Kurser Til kurser tildeles skolerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt kr. Bygningsudgifter. Almindelig vedligeholdelse tallene er fremskrevet med 0,63 %, og der er budgetlagt på de enkelte skoler, SFO er og idrætsfaciliteter. Desuden er 1/3 af budgetbeløbet afsat på anlæg. Udenomsarealer Der er budgetlagt på de enkelte skoler med en fremskrivningsprocent på 2,45. El, vand og varme er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Ejendomsafdelingen om tidligere års forbrug incl. reguleringer for energibesparende foranstaltninger og ændringer i bygningsareal. Hvis der i løbet af året sker væsentlige udvidelser eller ændringer, som har indflydelse på forbruget, vil dette blive reguleret. Skatter, afgifter og forsikringer tet indeholder udgifter til rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, bygningsforsikringer og løsøreforsikring. Det afsatte budget til dette formål er i -priser. Rengøringsselskab Udgiften til rengøring er budgetlagt på de enkelte skoler, SFO er og idrætsfaciliteter med udgangspunkt i Rengøringssektionens beregnede kontraktsum i tallene er fremskrevet med 2,45 %. Rengøringsartikler Hver skole tildeles 41,26 kr. pr. elev til rengøringsartikler, det vil sige toiletpapir m.v.

18 Bevilling 41 - Ulvedalskolen Ulvedalskolen er en skole med særligt skoletilbud for elever med socioemotionelle vanskeligheder. Lønbudgettet til Ulvedalskolen er beregnet efter et takstbeløb pr. elev på kr. efter reduktion af lønudgiften til teknisk serviceleder, der overgår til fælles ejendomsdrift pr. 1. januar. Der er budgetteret med 25 elever. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til de faktiske elevtal, opgjort pr. den første i måneden. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget er afsat Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -priser Netto Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i. Der er budgetlagt med kr. (2010 priser fremskrevet til.) Der vil i sommeren blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med kr. til SSP-arbejdet Syge- og hjemmeundervisning -priser Netto Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. tet for er fastlagt ud fra de faktiske udgifter i 2010 fremskrevet til -niveau, i alt kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på 500 timer årligt, i alt kr Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. -priser Netto Der er budgetlagt med kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Øvrige udgifter er fremskrevet fra til -niveau.

19 Bevilling Skolefritidsordninger -priser Netto Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på kr. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kurser Der er budgetlagt med kr. til fælleskurser. beløbet omhandler udgifter til lederkurser og konferencer samt udgifter til oplægsholdere, fyraftensmøder og lignende. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat kr. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på kr. Puljen skal i primært bruges til teknologileje. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune.

20 Bevilling 41 - Almindelig SFO tet til almindelig SFO er lagt ud fra KL s takst for fremskrevet til -pris. Der er budgetteret med 20 helårspersoner. Der er netto afsat kr. Betaling til special-sfo Betaling for Silkeborg Kommunes egne elever i special-sfo i andre kommuner. tet er fastlagt ud fra det faktiske antal elever i med en fremskrevet takst fra til. Der er budgetteret med 24 elever i. Der er netto afsat kr. Betaling for egne elever i Dybkær SpecialSFO tet vedrører elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, der benytter Dybkær SpecialSFO. Der er i øjeblikket 46 egne elever. Taksten for er beregnet til 646 kr. pr. dag. Der er afsat kr. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 2,29 % og afrundet til et lige tal. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,225 stilling Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn klasse 1, klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1, klasse 1, klasse (600 timer årligt) 0, klasse (250 timer årligt) 0, klasse (600 timer årligt) 0, klasse (250 timer årligt) 0,321 *) Gælder for følgende SFO er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Sølyst, Sejs, Skægkær, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af prognoseelevtallene x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO pr. 1. august (7/12) og pr. 1. august (5/12). tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond.

21 Bevilling 41 - Gennemsnitsløn: Pædagog kr. Pædagogmedhjælper kr. PGU pædagogmedhjælper* kr. Den årlige gennemsnitsløn i (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til med 2,40 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale. Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I tildeles følgende: Årligt pr. barn klasse kr. 4. klasse 906 kr klasse 503 kr. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,630 stillinger. Til Fritidsgården er der i alt afsat kr. til løn. Special-SFO Lønbudgettet beregnes efter en takst pr. barn. Taksten udgør for : Special SFO Antal børn ( ) Årligt takstbeløb pr. barn Autist SFO Nørskovlund (Delfinen) # kr. Langsø SFO, Knasten - amtsbørn kr. Thorning Center SFO - amtsbørn # kr. Ans Center SFO # kr. Bryrup Special SFO kr. Knasten, Langsø SFO kr. Kjellerup SE-SFO # kr. Thorning Special SFO # kr. Sølyst SFO, Knasten kr. Sølyst SFO, Jupiter kr. I alt 217 # Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden.

22 Bevilling 41 - Bygningsudgifter Se bemærkning om driftsudgifter vedr. bygninger under skolerne Befordring af elever i grundskolen -priser Netto Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto 9.63 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsø, Sølyst, Balle, Thorning, Nørskovlund, Ans, Bryrup og Kjellerup skoler. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Derudover er der afsat kr. til befordring til de tidligere amtslige specialskoler/- klasser på Langsøskolen, Thorning Skole og Dybkær Specialskole. Desuden er der budgetteret med kr. til befordring til andre kommuners specialskoler for elever bosiddende i Silkeborg Kommune, samt elever anbragt i andre kommuner, der undervises i specialskoler eller specialklasser i andre kommuner. Befordring af taleundervisning Udgifter på i alt kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca ) I beløbet indgår kr. til transport i forbindelse med indgåelse af abonnementsordning. Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat kr. til befordring af midlertidig syge elever og kr. til elever med en kronisk lidelse. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune Specialundervisning i regionale tilbud -priser Netto Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 8 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til. Samtidig er der budgetteret med kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland.

23 Bevilling Kommunale specialskoler -priser Netto Med virkning fra 1. januar udtræder Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. I den forbindelse arbejdes der på en omlægning af takster, budgetter m.m.. Disse ændringer vil blive indarbejdet i budget hurtigst muligt. Funktionen dækker udgifterne til den vidtgående specialundervisning i kommunerne. De enkelte institutioner er takstbaserede under rammeaftalen med Region Midtjylland og er budgetlagt som 0-budgetter, hvor udgifterne balancerer med indtægterne. terede elevtal for Silkeborg Kommunes specialskoler: Silkeborg Kommunes udgifter til specialskole og SFO Dagstakst skole Egne elever Andre kommuners elever Årlige udgifter til drift Langsøskolen Dybkær Specialskole Nørskovlund Thorning I alt Silkeborg Kommunes udgifter til specialsfo Dagstakst SFO Egne elever Andre kommuners elever Årlige udgifter til drift Dybkær Special SFO Silkeborg Kommunes udgifter til området er opdelt dels mellem takstbetaling til egne institutioner og dels til takstbetaling til andre kommuner for deres institutioner. Taksterne til egne institutioner er beregnet med en belægningsprocent på 98 %. Udgifter til enkeltintegrerede elever i andre kommuner budgetteres også på denne funktion. Indtægterne fra Silkeborg Kommune og fra andre kommuner er budgetteret direkte under den enkelte institution. Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Der er budgetteret med 46 elever, i alt kr. Betaling for egne 20.2 elever på egne specialskoler Udgiften vedrører Silkeborg Kommunes egne elever, der går på egne takstfinansierede specialskoler/-klasser. Der er budgetteret med i alt 120 elever, i alt kr. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt kr Aktiv Weekend Der er budgetlagt med 2 elever fra Silkeborg Kommune i. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på kr.

24 Bevilling Bidrag til statslige og private skoler -priser Netto Elever i friskoler og private grundskoler beløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der forventes en stigning i elevtallet med 4,9 %, jf. elevtalsprognosen fra marts. Der er i afsat til betaling af elever og kr. til betaling af SFObørn Efterskoler og ungdomskostskoler -priser Netto Elever på efterskoler og ungdomskostskoler beløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der forventes et fald i antallet af årige (minus stigningen på ungdomsskolen med 34 elever) med 4,1%, jf. befolkningsprognosen fra marts. Der er i afsat kr. til betaling af elever og kr. til betaling af handicappede børn på efterskole Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen -priser Netto Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høreområderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter -priser Netto Bygningsudgifter Se bemærkning om driftsudgifter vedr. bygninger under skolerne.

25 Bevilling Teatre -priser Netto Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfestival med kr. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Ungdomsskolevirksomhed -priser Netto Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i for: 10 GFU 20 Anden undervisning (herunder Læseklasse, tildeling til stille piger og tildeling til Unge i Centrum) 30 fritidsundervisning herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Tildelingen af ressourcer i budget er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet med indlagte besparelser. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 5/12 budget samt tilhørende undervisningsmidler. Modtagelsesklasser Skoleåret /12 Ugt. lekt. 7/12 Årlige uvtimer 7/12 Ugt. lekt. 5/12 Årlige uv-timer 5/12 GFU under 18-årige Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget tildelt 81 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner. Der er oprettet en timebank på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse på 4 % ved genåbning af budget 2010 som har virkning på 7/12 budget. I budget er der fra 1. august fratrukket 9 % som led i den samlede besparelse på normalundervisningsområdet.

26 Bevilling 41 - : 10. årgang Klasseun dervisnin g Klokketim er pr. år pr. årgang 7/12 budg. 5/12 budg Undervisnings differentierin g Faktortal for årlige klokketimer pr. elev udover 16 i klassen 16,16 16,16 Årlige uvtimer 9014, ,76 Øvrig tildeling Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 3,71 3,71 Specialunder visning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 1,30 1,30 Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning er i budget reduceret med en besparelse pr. 1. august på kr. samt yderligere besparelse i på kr. samt en personalerokade. Lønbudgettet for klubområdet er pr. 1. januar overtaget fra Børne- og Familieafdelingen fordelingen fremgår af nedenstående: Fritidsundervisning Ungd.skolen lønbudget Ungd.skolen undervisningsmidler Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget Ungdomsklub undervisningsmaterialer 285 Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget fremskrevet til -priser. Specialundervisning: Institutioner under Ungdomsskolen er takstfinansierede på lønbudgettet: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. I budgettet for skoleåret / er indregnet en besparelse på 5 % på taksten. Antal elever i specialafdelingen samt takst i budget ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Specialafdelinger Antal elever i skoleåret 11/12 Takst 7/12 Antal elever i skoleåret 12/13 Takst 5/12 Højmarkskolen Ungdomsskolens læseklasse I alt Undervisningsmidler er budgetlagt med samme takst som til specialklasseelever.

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2017. Kredsens Budgetinformation

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder Budgetforudsætninger og budgetkontrol for søskenderabatter og fripladser Budgettet reguleres via budgetmodel Området er fastlagt ved lovgivning, hvor der bl.a. fastsættes indkomstgrænser for økonomisk

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

14. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 77.354 76.477 76.477 76.477 Arbejdsskadeforsikring -86-86 -86-86 Indkøbsaftaler Ny Løn 51 51

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere