Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og Anlæg. Uddannelsesordningen træder i kraft den 15. juli Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 6. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter tidligere regler under hensynstagen til elevernes forudsætninger for at gennemføre den afsluttende svendeprøve. Væsentlige ændringer foretaget i uddannelsesordning i forhold til tidligere ordning er : Informationsteknologi er afknyttet ordningen Datalære og IT er tilknyttet ordningen Fremmedsprog kan være et af følgende fag: Engelsk, Tysk, Fransk eller Italiensk alle på niveau F Der er indsat særskilt bilag vedr. EUX Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke behov for uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser om formål og opdeling. Uddannelsens opbygning i trin og specialer er anført under kap 4. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. For elever med uddannelsesaftale før grundforløb (praktikadgangsvejen), kan uddannelsen begynde med praktik i virksomheden i højst 12 uger før påbegyndelse af grundforløb. Hvis en elev indgår en uddannelsesaftale undervejs i grundforløbet, beregnes uddannelsestiden fra afslutningen af grundforløbet, som om eleven er skolevejselev. Afslutning i uddannelsens trin 1 skal beregnes således at eleven som minimum får 78 ugers uddannelsestid i hovedforløbet, og som maksimum 84 ugers uddannelsestid i hovedforløbet. Hvis eleven har været i praktik forud for grundforløbet, kan denne praktiktid fratrækkes uddannelsestiden i hovedforløbet. Afslutningsdatoen er altid fredag i en uge. Afslutning af uddannelsens trin 2 skal ske fradag i uge 13 og 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, kan det faglige udvalg forskyde afslutningen til fredag i uge 12 eller fredag i uge 14. Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af uddannelsesbevis eller svendebrev foregår under en elevsamling, som altid er sammenfaldende med elevens udlæringsdato. Det faglige udvalg anbefaler planlægning af skole og praktikperioderne, som fremgår af nedenstående skema. Det omtrentlige ugetal, der er angivet mellem skoleperioderne, er det 1

2 minimum, der skal planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke nødvendigvis til en præcis uddannelseslængde. Som det fremgår af skemaet, skal H3 være gennemført inden for de første to år af læretiden inkluderet grundforløbet. Produktionsassistent 2 år Maskinsnedker 3 år og 3 9 måneder Trin 1 Trin 2 1år 2 år 3 år 4 år Speciale Grundfo rløb Hovedforløb Maskinsnedker 3 år 3-9 måneder Produktionsassistent Døre og Vinduer 2 år Produktionsassistent Møbel 2 år Indledende praktik kun for praktikadgangsvejens elever ugers skolndervisning Ca. ugers praktik Ca. ugers praktik Ca. ugers praktik H1 5 ugers Skole H1 5 ugers skole H1 5 ugers Skole ca. 20 ugers praktik ca. 20 ugers praktik ca. 20 ugers praktik H2 5 ugers Skole H2 5 ugers skole H2 5 ugers Skole ca. 20 ugers praktik ca. 20ugers praktik ca. 20 ugers praktik H3 5 ugers Skole H3 5 ugers skole H3 5 ugers Skole ca. 21 ugers praktik Praktik til aftale ophører Praktik til aftale ophører H4 5 ugers Skole ca. 21 ugers praktik H5 5 ugers Skole ca. 21 ugers praktik H6 5 ugers Skole Svendeprøve 2

3 For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Bygge og Anlæg med kompetence til hovedforløbet til Bygningssnedker, Møbelsnedker, Orgelbygger, Bygningsmontør,Træoperatør møbel og træoperatør døre og vinduer gives der fuld merit. For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Bygge og Anlæg med kompetence til hovedforløbene i Træfagenes Byggddannelse, Boligmontering, Murer-, Stenhugger- og Stukkatøruddannelsen, Anlægsstruktør, Bygningsstruktør og Brolæggeruddannelsen og VVS uddannelsen tilrettelægger skolen undervisningen således at de særlige kompetencemål forud for skolndervisningen i hovedforløbet jf. bilag 6, 3.1., kan gennemføres på 10 uger Det faglige udvalg træffer afgørelse om afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på baggrund af en dokumenteret ansøgning med udtalelser fra elev, virksomhed og skole Elever med bestået studentereksamen, hf, hhx eller htx kan gennemføre specialet maskinsnedker på 2 år og 3-9 måneder efter følgende model: 1. Grundforløbet skal gennemføres på max. 10 uger; i modsat fald lægges der 6 måneder til uddannelsestiden i hovedforløbet x 5 ugers skole i hovedforløbet 3. Praktikuddannelse ca. 100 uger Voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring fra træ og møbelindustrien samt lignende arbejdsområder, eller tilsvarende kvalifikationer kan fritages for dele af grundforløbet og gennemføre hovedforløbet i trin 1 på 1½ år og i trin 2 på 2 år og 3 9 måneder. Længden af grundforløbet aftales med skolen i hvert enkelt tilfælde. Voksne med relevante AMU-mål eller tilsvarende kvalifikationer kan fritages for grundforløbet og gennemføre hovedforløbet i trin 1 på 1½ år og i trin 2 på 2 år og 3 9 måneder. Hvis de tillige har mindst 3 års relevant erhvervserfaring i træ- og møbelindustrien, kan de indgå en uddannelsesaftale med en afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på op til 24 måneder. Længden af uddannelsesforløbet kan således afkortes ned til en varighed på 1 år og 3-9 måneder Med hensyn til relevante AMU mål skal eleven henvende sig til det faglige udvalg. For GVU-elever skal aftalen med skolen tilsendes det faglige udvalg, vedrørende kravet til relevant erhvervserfaring. Skolen kan godskrive evt. skolndervisning på grundlag af kompetenceafklaring jf. hovedbekendtgørelsen 50 og 54. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skolndervisningen i hovedforløbet De særlige kompetencemål, der skal opfyldes for at kunne påbegynde hovedforløbet er gældende for alle elever, uanset valg af speciale eller tilrettelægning af grundforløb. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og 3

4 gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Undervisningen gennem hele uddannelsen tilrettelægges således, at den i videst mulige omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for maskinsnedkerområdet. Undervisningen skal give indsigt i og forståelse af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleven kan videreføre den uddannelsesplanlægning, der gennemføres i samarbejde med kontaktlæreren, og tilrettelægge egen efter- og viderddannelse. Alle fag er beskrevet med henblik på, at undervisningen kan tilrettelægges som projektorienteret undervisning, og sådan at eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. Den projektorienterede undervisning skal give eleven forudsætninger for udvikling af en faglig identitet. Eleven skal både selvstændigt og i samarbejde med andre møde fagligt udviklende problemstillinger, der kan medføre en personlig udvikling både på et indre plan som individ og på et ydre plan som samfundsborger. I uddannelsesordningens angivelser af fag, niveauer og mål er der en del fælles mål for trin 1 og trin 2 i maskinsnedkeruddannelsen og i snedkeruddannelsen med henblik på samlæsning og mulighed for brede studiemiljøer på de skoler, hvor begge uddannelser udbydes. Områdefaget og de bundne specialefag er beskrevet på rutineret og/eller avanceret samt ekspert niveau. På avanceret niveau anvendes begrebet innovativt for at differentiere mellem rutineret og avanceret/ekspert niveau. Begrebet innovativt skal i denne sammenhæng forstås som, at løse en given opgave ved at forandre eller viderdvikle den således, at det viser elevens faglige bredde og indsigt i en given problemstilling. Kompetencemål (bilag 6 i bekendtgørelse Bygge og Anlæg) nr. 2: Programmere, opstille og betjene NC- og CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner og robotanlæg. Målet for NC - og CNC - styrede bearbejdningsmaskiner indgår i bundne specialefag på rutine og avanceret niveau. Robotanlæg indgår på rutine niveau på trin1. Grundfagene i uddannelsen er udvalgt, fordi deres målbeskrivelser giver mulighed for at supplere og understøtte område- og specialefagene i den helhedsorienterede tilrettelæggelse. Matematik og arbejdsmiljø påbegyndes i grundforløbet. Matematik indgår i uddannelsen, som en fundamental forudsætning. Det er især de grundlæggende færdigheder, der kommer i anvendelse areal, mængde, pris, handelsregning, brøker og geometri. Faget skal afsluttes på trin 1. Fremmedsprog skal give mulighed for at anvende og forstå et fremmedsprog i forbindelse med faglige opgaver. Endvidere skal faget styrke elevens forståelse for at fungere i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Skolerne opfordres til at tilrettelægge undervisningen i sammenhæng med et specialefag og i udlandet. Faget skal afsluttes på trin 2. Arbejdsmiljø modul 1indgår i alle fagbeskrivelser og underliggende målbeskrivelser. Faget giver eleverne en grundlæggende forståelse for at tænke personlig sikkerhed og værnemidler ind i alle 4

5 faser af en arbejdsopgave. Endvidere giver faget eleven mulighed for at forholde sig til arbejdspladsen og virksomhedens opgaver og ansvar i forhold til dens arbejdsmiljøorganisation. Tabel 1 er en oversigt over fordelingen af fag og varighed på henholdsvis trin 1 og trin 2. Det fremgår af tabel 2, hvilke undervisningsfag, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag understøtter. Det fremgår også om fagene skal afsluttes på trin 1 eller trin 2 af hensyn til at få et sammenhængende uddannelsesforløb. For en yderligere forståelse er der angivet fordeling af timer på de enkelte trin. Det fremgår af tabel 3 hvilke fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Det fremgår af tabel 4 hvilke praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål fra uddannelsens fagbilag, det pågældende praktikmål understøtter. Praktikmålene er i overensstemmelse med de arbejdsopgaver, som indgår i den virksomhedsvurdering, som Træets Uddannelser foretager ved godkendelsen af praktikvirksomheden. Praktikmålene fremgår af det elektroniske værktøj elevplan som både elev og virksomhed skal anvende. Praktikmålene fremgår også af den uddannelseslogbog, som følger den enkelte elev. Det er ikke nødvendigt at gennemføre alle praktikmålene for at opfylde kravene til det faglige indhold i praktiktiden. Virksomhedernes arbejdsopgaver giver ikke altid mulighed for at gennemføre alle de anførte praktikmål. Det påhviler dog virksomheden at sørge for så alsidig en praktiktid som muligt ved evt. udlån til andre virksomheder eller supplerende skolndervisning. Skolen og det lokale uddannelsesudvalg for uddannelsen skal løbende foretage en helhedsvurdering af om, praktiktiden giver eleven mulighed for at få tilstrækkelige og fornødne arbejdsopgaver, erfaringer og færdigheder. Nærmere beskrivelse af undervisningsfagene i skoledelen og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. 5

6 Tabel 1 Oversigt over fagenes placering og varighed på hovedforløbet Fagenes placering og varighed på hovedforløbet Trin 1 Trin 2 Grundfag 15 ugers skoleophold på henholdsvis 1. og 2. trin Produktionsassistent, møbel Produktionsassistent, døre og vinduer Matematik F 1,0 1,0 1,0 Fremmedsprog F 2,0 Arbejdsmiljø modul 2 1,0 1,0 1,0 Sum af grundfag i hovedforløb 2,0 2,0 2,0 2,0 Maskinsnedker Maskinsnedker Områdefag Bundne specialefag Datalære og IT 1,0 1,0 1,0 Design, produktion og produktudvikling 2,0 2,0 2,0 Rutineret Design, produktion og produktudvikling 2,0 Avanceret Industrielt plademøbel, Rutine 1,5 1,5 1,5 Sum af områdefag i hovedforløb 4,5 4,5 4,5 2,0 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre, Rutineret 2,5 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre, Avanceret 2,5 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, Rutineret 2,0 2,0 2,0 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, Avanceret 1,0 Siddemøbel, Rutineret 2,5 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Rutineret 2,5 2,5 Industrielt møbel og bygningskomponenter, Rutineret 0,5 0,5 0,5 Industrielt møbel og bygningskomponenter, Avanceret 3,0 bundne specialefag i alt 5,0 5,0 7,5 6,5 valgfri specialefag frit valg fra vejledningen 2,5 2,5 3,5 sum af specialefag i hovedforløb 7,5 7,5 7,5 10,0 valgfag udbudt af skolen 1,0 1,0 1,0 1,0 skolger i alt i hovedforløb 15,0 15,0 15,0 15,0 6

7 Tabel 2 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål: Fagnavn Præstationsniveau for faget Vejledende tid Trin 1 Trin 2 Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtg ørelsen. Grundfag Uger 4,5,10,11,18,19,20 Matematik F 1,0 x 5,6,7,8,9 Engelsk F 2,0 x 5,6,7,8,9 Tysk F 2,0 X 5,6,7,8,9 Fransk F 2,0 X 5,6,7,8,9 Italiensk F 2,0 x 1,2,3,6,10,12,13,14,1 5,16,17,19,21 1,2,3,4,5,6,10,12,13,1 4,15,16,18,19,20,21 1,2,4,5,7,10,11,13,17, 18,19,20,21,22 1,2,3,4,5,6,12,17,18, 19,20 1,2,3,4,5,6,7,8,12,17, 18,19,20 Arbejdsmiljø modul 2 Områdefag Industrielt plademøbel 1,0 x Antal uger i alt med områdefag Rutineret 1,5 x Datalære og IT Rutineret 1,0 x Design, produktion og Produktudvikling Design, produktion og Produktudvikling Specialefag Bundne specialefag Specialet maskinsnedker Rutineret 2,0 x Avanceret 2,0 x Præstationsstandard Præstationsstandard Antal uger i alt med bundne specialefag 13,14,15,1718,21,22, Industriel og håndværksmæssig fremstilling af døre og vinduer Avanceret 2,5 x 13,14,15,1718,20,21, Siddemøbel Rutineret 2,5 x 7

8 22, 13,14,15,18,20,21,22, Håndværksmæssig/ maskinel fremstilling af plademøbel Rutineret 2,0 x 13,14,15,18,20,21,22, 13,14,15,17,18,21,22, 13,14,15,18,21,22, 13,14,15,17,18,21,22, 13,14,15,1718,21,22, 13,14,15,18,20,21,22, 13,14,15,17,18,21,22, 13,14,15,18,20,21,22, 13,14,15,18,20,21,22, Håndværksmæssig /maskinel fremstilling af møbler Industriel møbel og bygningskomponent er Håndværksmæssig/ maskinel frem stilling af plademøbel Industriel møbel- og bygningskomponent er Specialet produktions assistent Døre og Vinduer Industriel og håndværksmæssig fremstilling af døre og vinduer Håndværksmæssig/ maskinel fremstilling af plademøbel Industriel møbel- og bygningskomponent er Specialet produktionsassistent Møbel Håndværksmæssig/ maskinel fremstilling af møbler Håndværksmæssig/ maskinel fremstilling af plademøbel Rutineret 2,5 x Rutineret 0,5 x Avanceret 1,0 x Avanceret 3,0 x Præstationsstandard Antal uger i alt med bundne specialefag Rutineret 2,5 x Rutineret 2,0 x Rutineret 0,5 x Præstationsstandard Antal uger i alt med bundne specialefag Rutineret 2,5 x Rutineret 2,0 x 13,14,15,17,18,21,22, Industriel møbel- og bygningskomponent er 8 Rutineret 0,5 x

9 13,14,15,1718,21,22, 13,14,15,1718,21,22, 13,14,15,18,20,21,22, 13,14,15,18,20,21,22, Valgfri specialefag Udvendige vinduer og døre Udvendige vinduer og døre Plademøbler og massivt træ Plademøbler og massivt træ 1,2,3 CNCprogrammering og - bearbejdning 1,2,3 CNCprogrammering og - bearbejdning 1,2,3,4,5,6,12,17,18, 19,20 1,2,3,4,5,6,12,17,18, 19,20 13,14,15,18,20,21,22, Design, produktudvikling og produktionsmodning Iværksætteri og entrepenørskab Renovering og restaurering af møbler Præstationsstandard Rutineret 2,5 x Avanceret 3,5 x Rutineret 2,5 x Avanceret 3,5 x Rutineret 2,5 x Avanceret 3,5 x Avanceret 3,5 x Avanceret 3,5 x Avanceret 3,5 X 1,2,3 Robotteknologi Rutineret 2,5 x 1,2,3 Robotteknologi Avanceret 3,5 X Valgfag 1,0 1,0 1,0 Tabel 3 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Præstationsstandard CNC-programmering og -bearbejdning Ekspert 3,5 CNC-programmering og -bearbejdning Avanceret Robotteknologi Ekspert 3,5 Robotteknologi Avanceret (Eleven kan frit vælge enten præstationsstandard avanceret eller præstationsstandard ekspert) 9

10 Tabel 4 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Døre og vinduer Trin 1 Møbel Trin 2 Maskinsnedker 4,5,6,7,21,22 Teknisk dokumentation til møbel- og X X X bygningsdele 4,6,21 Produktions- og kvalitetskontrol X X X 1,2,6,10,13,14,17 Betjening af træindustrimaskiner X 1,2,3,6,10,14,15, 16,17,19 Bearbejdning af træ- og pladematerialer X 1,2,3,6,10,14,15, 16,17,19 Betjening af træindustrimaskiner til døre og vinduer X 1,2,3,6,10,14,15, 16,17,19 Bearbejdning af plade- og træmaterialer X 1,2,6,10,13,14,17 Betjening af træindustrimaskiner til massivtræproduktion X 1,2,3,6,10,14,15, 16,17,19 Betjening af træindustrimaskiner til plademøbelproduktion X 1,2,3,6,10,14,15, 16,17,19 Bearbejdning af træ- og pladematerialer, massivtræ X 1,2,3,6,10,14,15, 16,17,19 Bearbejdning af træ- og pladematerialer, plademøbel X 1,2,3,4,5,6,7,8,10 11,12,13,14,15,1 6,17,18,19,20,21, 22, Eleven udfører et projekt/produkt fra virksomhedens arbejdsområde/produktområde i praktikperioden mellem 3H og 4H X Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skolndervisningen og praktikuddannelsen Uddannelseshåndbog Træindustriens Uddannelsesudvalg udfærdiger en uddannelseslogbog, som skolen udleverer til eleven ved udgangen af grundforløbet. De praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold jf. hovedbekendtgørelsen indgår som en del af uddannelseslogbogen. Undtaget er dog den særlige praktikerklæring efter sidste praktikperiode, som Træindustriens Uddannelsesudvalg sender direkte til virksomheden. Denne praktikerklæring gælder som tilmelding til svendeprøven, og skal være det faglige udvalg i hænde senest en måned inden prøvens 10

11 afholdelse. Uddannelseslogbogen er en del af det faglige udvalgs kvalitetskontrol med praktikperioderne, og behandles af de lokale uddannelsesudvalg efter nærmere aftale herom. Praktikprojekt: Eleven skal udføre et projekt i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleophold. Problemstillingen skal hentes fra virksomhedens arbejdsområde / produktområde. Produkt af projektarbejdet skal kunne anvendes i virksomheden. Med hensyn til planlægningen af opgaven opfordrer det faglige udvalg til, at skolerne indkalder de enkelte virksomheder til et møde på skolen, mens eleven gennemfører 3. skoleophold. På mødet mellem elev, virksomhed og skole skal parterne nå frem til et oplæg om, hvad praktikprojektet / problemstillingen skal indeholde og en tidsplan for evalueringen.. Eleven skal i forbindelse med evalueringen fremstille dokumentation i form af f.eks. skitse/tegning, materiale/opskæresedler og kort redegøre for problemstillinger i udførelsen af projektet. Evalueringen gennemføres på virksomheden med deltagelse af skole, virksomhed og elev. Evalueringen skal synliggøres i elevplan og uddannelseslogbogen. Uddannelseslogbogen indeholder en evaluering af praktikprojektet. Den skal praktikvirksomheden udfylde og den underskrives af både praktikvirksomhed og faglærer. Valgfrie specialefag: I hovedforløbet indgår der 2,5 ugers valgfri specialefag på rutineniveau på trin 1 produktionsassistent døre og vinduer og produktionsassistent møbel. For elever på maskinsnedkeruddannelsen trin 1 indgår der ikke 2,5 ugers valgfri specialefag. På trin 2 indgår der 3,5 ugers valgfrie specialefag på avanceret niveau. Det valgfrie specialefag på 2,5 uger anbefales gennemført på elevens 2. uddannelsesår. Elever der ønsker at afslutte trin 1, afslutter med det valgfrie specialefag på 3H. Det valgfrie specialefag på 3,5 uger anbefales at afslutte på 5H. Det gælder for tre af de valgfrie specialefag, at de kun kan gennemføres på trin 2, fordi de kræver et avanceret niveau. Det drejer sig om; Design, produktionsudvikling og produktions-modning, Iværksætteri og virksomhedslære, og Renovering og restaurering af møbler. Der indgår to ugers valgfag, som skolerne skal udbyde til eleverne i alle specialer. Den ene uges valgfag indgår i trin 1 og den anden uges valgfag indgår i trin 2. Skolen kan vælge at udbyde de valgfri specialefag sammen med almindeligt udbud af efteruddannelsesaktiviteter, og gennemføre undervisningen som samlæsning mellem to elevgrupper. De valgfrie specialefag kan også tages som valgfag eller som påbygning. Skolerne opfordres til at koordinere med hinanden omkring udbuddet af valgfrie specialefag. Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Praktikvirksomheden skal have indsendt den afsluttende praktikerklæring, der samtidig gælder som tilmelding til afsluttende prøve / svendeprøven. Virksomheden indbetaler samtidig et gebyr til det faglige udvalg til dækning af udgifterne ved prøvens afholdelse. Tilmelding til eksamen og svendeprøve skal finde sted senest en måned før prøvens afholdelse. For elever, der alene skal gennemføre uddannelsens trin 1 produktionsassistent Døre og Vinduer og Produktionsassistent Møbel, afholder skolen mod slutningen af skolndervisningen en eksamen. Eksamen består af en prøve i det valgfrie specialefag 11

12 Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt samt dokumentation til prøven. Prøven varer 100 klokketimer og består af en projektprøve Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Eleven skal aflevere dokumentation og en praktisk udført opgave. Prøven bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer fra det lokale uddannelsesudvalg. Eleven har bestået, når eksamenskarakteren uden afrunding er mindst 02. Opgaven til projektsvendeprøven er et selvvalgt projekt. Eleven afleverer senest 14 dage før begyndelsen af den sidste skoleperiode et projektoplæg i form af en målsat konstruktionstegning, der godkendes af skolen i samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg har udarbejdet en vejledning til projektsvendeprøve. For specialet maskinsnedker afholder det faglige udvalg en afsluttende eksamen i form af en svendeprøve i den sidste skoleperiode. Produktet afleveres samlet og overfladebehandlet. Tiden til prøven er på 112 timer eksklusiv udfærdigelse af projektrapport. Det er en betingelse for at deltage í svendeprøven, at der er udstedt skolebevis. Herudover skal eleven have besvaret de opgaver, der er nævnt i afsnit 5.2 og opgavebesvarelserne skal være godkendt af skolen. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og for elever på trin 2, når svendeprøven er bestået. Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af uddannelsesbevis eller svendebrev foregår under en elevsamling. I svendebrevet anføres den samlede karakter og der tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, som angivet i nedenstående skema: Karakter ECTS 12 A 10 B 7 C 4 D 02 E Herudover får elever, en særlig påtegning på svendebrevet efter følgende fordelingsnøgle, som angivet i nedenstående skema: 12

13 Fordelingsnøgle Benævnelse 12,0-11,5 Antaget med sølv 11,4-10,6 Antaget med bronze 10,5-8,5 Antaget med ros 8,4-02 Antaget Hvis eleven ikke består den afsluttende prøve/svendeprøven tilbyder det faglige udvalg eleven en ny prøve, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse og skolddannelse. Elever kan normalt tilbydes at gå til svendeprøve 2 gange. I særlige tilfælde kan det faglige udvalg tilbyde en elev en 3. prøve. Hvis der er flere delprøver i et fag, aflægges kun ny prøve i de delprøver, hvor karakteren i den første prøve er under 02, henholdsvis ikke bestået eller ikke godkendt. Elever, som har været forhindret i at fuldføre svendeprøven på grund af dokumenteret sygdom eller anden tvingende årsag, kan deltage i en ny prøve efter det faglige udvalgs nærmere bestemmelse. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. Klager i forbindelse med en svendeprøve afgøres af institutionen i samråd med det faglige udvalg. Reglerne i eksamensbekendtgørelsen finder anvendelse. Til afsnit 7, EUX 7.1. Et x-forløb, omfatter alle uddannelsens kompetencemål og fag For x-forløb gælder endvidere følgende: 1. Uddannelsen varer 4 år og 1 måned inklusiv grundforløbet, der varer 40 uger. Skolndervisningen i hovedforløbet varer 64 uger. 2. Hovedforløbet er opdelt i mindst 2 skoleperioder vekslende med mindst 2 praktikperioder For at begynde på skolndervisningen i hovedforløbet skal eleverne opfylde målene for følgende grundfag: 1. Dansk C. 2. Fremmedsprog (engelsk) C. 3. Fysik C. 4. Matematik C. 5. Samfundsfag C. 6. Teknologi C I hovedforløbet skal eleverne gennemføre følgende fag: 13

14 1. Byggeteknologi B, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsud-dannelser. 2. Dansk A, jf. htx-bekendtgørelsen. 3. Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen. 4. Fysik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 5. Kemi C, jf. hf-enkeltfagsbekendtgørelsen. 6. Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 7. Teknikfag B - Byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser Den enkelte elev vælger ét af følgende valgfag i hovedforløbet: 1. Kemi B, jf. htx-bekendtgørelsen. 2. Matematik A, jf. htx-bekendtgørelsen. 3. Samfundsfag B, jf. htx-bekendtgørelsen Ud over grundforløbsprøven og de i afsnit 6 anførte prøver gælder følgende krav om prøver for elever på x-forløb: 1. 1 prøve i et grundfag i grundforløbet efter udtræk blandt alle elevens grundfag med prøve prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfundsfag C i grundforløbet, jf. nr. 1, reduceres antallet til 5, medmindre eleven har valgt samfundsfag B som valgfag efter afsnit større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen Opgaven efter afsnit 7.6., nr. 3, og projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i sidste skole-periode. Prøver efter afsnit 7.6., nr. 2-4, afholdes tidsmæssigt i overensstemmelse med den relevan-te gymnasiale eksamenstermin Projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i teknikfag B Byggeri og energi og mindst ét fag fra erhvervsuddannelsens område- eller specialefag efter elevens valg. Projektet kan herudover udarbejdes i et yderligere fag efter elevens valg, såfremt eleven ønsker dette. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før aftaleperiodens ophør Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen skal sikre den synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål, herunder fag, og de gymnasiale fag efter afsnit 7.4., og den progression, som er forudsat ved udformningen af kravene til indholdet i grundforløbet og hovedforløbet, jf. afsnit 7.3., 7.4. og afsnit Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages sådan, at fag på A- niveau altid afsluttes til den relevante gymnasiale eksamenstermin ved afslutningen af forløbet. 14

15 Uddannelsestiden for gymnasiale fag efter afsnit 7.4. og 7.5., der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet på skolen, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Begrebet omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden, der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver Indholdet i de enkelte gymnasiale fag er baseret på en bestemt uddannelsestid, jf. afsnit , der dog ved den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen skal afkortes på baggrund af gennemførte grundfag i grundforløbet og kompetencer, som eleverne opnår fra undervisning i erhvervsuddannelsen i øvrigt, til de i afsnit angivne timer, jf. dog afsnit Elevtiden, jf. afsnit , afkortes forholdsmæssigt Grundfag, der er angivet i afsnit 7.3., indgår beregningsmæssigt med det samme antal timer som det tilsvarende fag efter den gymnasiale læreplan Uddannelsestiden angivet i antal timer henholdsvis før og efter afkortning, jf. afsnit , for fag m.v. på gymnasialt niveau er: Byggeteknologi B (200/100). Dansk A (260/185). Engelsk B (210/135). Fysik B (190/115). Kemi C (75/75). Matematik B (285/140). Samfundsfag C (75/0) (læses som grundfag, jf. afsnit 7.3.). Teknikfag B Byggeri og energi (220/125). Større skriftlig opgave (25/25). Eksamensprojekt (25/25). Valgfag: Kemi C til B (125/125). Matematik B til A (125/125). Samfundsfag C til B (125/125) Elevens valgfri specialefag skal samlet kunne give skolen grundlag for at afkorte undervisningen i gymnasiale fag med yderligere 50 timer. Bilag EUX. 15

16 Der henvises til fagbilagets bestemmelser for rammer og indhold på x-forløb for specialet/uddannelsen. Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. Dette under iagttagelse af elevernes muligheder for at påbegynde en videregående uddannelse umiddelbart deres EUX-forløb ved udgangen af august i det afsluttende år. Det anbefales derfor, at nye forløb starter primo august måned. Svendeprøven og de gymnasiale eksamener ligger i forbindelse med den sidste skoleperiode. Tidsmæssigt ligger svendeprøven sidst i marts og de gymnasiale eksamener ligger, så de matcher med tidspunktet for eksamen inden for de øvrige gymnasiale uddannelser. Grundforløb 40 ugers skolndervisnin g Praktik Hovedforløb 1H 43 uger skole Praktik 2H 21 uger skole med eksamen Prakti k Aug. Jan. Jan. Jan. Jan. Aug. 4 år og 1 mdr. i alt Det faglige udvalg foreslår i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og meritgivning for fag på EUD følgende fordeling af fag og timer: Tabel 5 Grundforløb EUD med C fag I alt uger Afkortnin g Uger efter afkortnin g d Arbejdsmiljø 1 1 d Brand og førstehjælp 0,5 0,5 d Rulle bukke stillads 0,2 0,2 d Eud-grundforløbsundervisning Afsluttende grundforløbsprojekt 18,3 d Matematik C d Dansk C d Engelsk C 20 d Fysik C Bemærkninger 16

17 d d Samfundsfag C Teknologi C Samlet for grundforløbet 40,0 Hovedforløb d Fremmedsprog F Læst i grundforløbet d Arbejdsmiljø d d d d Design, produktion og produktudvikl., rutineret Design, produktion og produktudvikl., avanceret Matematik F Læst i grundforløbet Informationsteknologi, rutineret Læst i grundforløbet i forhold til kompetence i IT/Autocad 2,5 0 2,5 d Siddemøbel Håndværksmæssig/maskinel 2,5 2,5 d fremstilling møbel, rutineret 1,5 0 1,5 d Industriel plademøbel, rutineret Industriel 0,5 0 0,5 d møbel/bygningskomponenter, rutineret Industriel d møbel/bygningskomponenter, avanceret Håndværksmæssig/maskinel d fremstilling af plademøbel, rutineret Håndværksmæssig/industriel d fremstilling af plademøbel, avanceret Industriel og håndværksmæssig 2,5 0 2,5 d fremstilling af vinduer og døre avanceret d Valgfri specialefag 3,5 0 3,5 Indgår som afkortning af de gymnasiale fag med 50 timer d Valgfag Afkort. i forhold til gymasiale del Samlet for d i hovedforløbet ,0 Gymnasiale fag på hovedforløb I alt Afkortnin Efter afkortning timer g htx Dansk A Timer læst på 185 grundforløb. htx Engelsk B Timer læst på 17

18 grundforløb. htx Matematik B timer læst på grundforløb. 20 timer i hovedforløbets EUD-fag htx Fysik B Timer læst på 115 grundforløb. hf Kemi C htx Samfundsfag C Læst på grundforløbet timer i hovedforløbets x x Teknikfag B - Byggeri og energi 125 EUD-fag Byggeteknologi B timer læst på grundforløb. 25 timer i hovedforløbets EUD-fag Valgfri specialefag grundlag for afkortning af gymnasiale fag htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Samfundsfag C til B Større skriftlig opgave Eksamensopgave Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Omregnet til uger (1 EUD-uge svarende til 25 gymnasiale timer) 67,6 40,0 Undervisningsuger på EUX ialt 104,0 18

19 19

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Ændret den 25. juni 2010 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 20.07.2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Ændret den 1.juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 180 af 3.3.2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedelsesdato: 1. august 2011 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 1. august 2011 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11.7. 2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2010 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? Uddannelserne på EUX Byggeri og håndværk giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: marts 2010. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets UddannelsesRåd og det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner Udstedelsesdato: 1. august 2011 Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere