Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?"

Transkript

1 Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr og ingn supplantr Formand Ulla Ramvold Dronninggård Næstformand Hnrik Halbrg Dronninggård Kassrr Ol Bch Etgn Dronninggård Rfrnt Ingr Louis Mouritzn Øvrød Bstyrlssmdlm Conni Rib Øvrød Bstyrlssmdlm Thomas Stokkby Øvrød. Vor vdtægtr sigr, at dr kan vær 7 bstyrlssmdlmmr + max. 3 supplantr. I dag r vi som sagt kun 6 bstyrlssmdlmmr, da Gorm Hansn dsværr død hr d. 14. spt. Drudovr ønskr Thomas Stokkby at forlad bstyrlsn, da han sikkrt fraflyttr områdt. Drmd r vi nd på 5. Drfor havd vi i vors invitation til i aftn, indføjt n opfordring til jr all om at opstill til bstyrlsn. Vi søgr frisk kræftr og ny idr og som dt altovrvjnd n fuldtallig bstyrls. I syns måsk ikk lig dt r jr, mn for at sikr grundjrforningn frmovr har vi brug for jr. RÆK FINGEREN OP UNDER PKT. 6 når dr skal vælgs mdlmmr til bstyrlsn. Bstyrlsns har i haft 6 bstyrlssmødr. Hr drøftr vi d sagr, dr r på Byplanudvalgt og Miljø- og Tknikudvalgt, sagr dr vdrørr os grundjr og især d sagr, som liggr indn for vors forningsområd. Vi gnnmgår dispnsationsansøgningrn, vi planlæggr mdlmsmødr og dn årlig gnralforsamling. Vi møds på skift hos hvrt bstyrlssmdlm, og dt r rt hyggligt. 1 gnralforsamling Ign i år har vi sndt 1685 indbydlsr, båd på mails og brv. Vi har ca. 360 mdlmmr, og vi håbr dr stadig vil komm flr. Grundjrn har i aftn n mulighd for dirkt at still spørgsmål til politikr og mbdsmænd og slvfølglig også til bstyrlsn. Bstyrlsn mnr dt r af stor btydning at bvar grundjrforningrn og drmd n løbnd kontakt til Rådhust. Dt r kun i dn gaml Søllrød kommun at all områdr hørr ind undr n grundjrforning, dt r ikk hl Birkrød, dr har dnn ordning. I dt mr fornøjlig hjørn kan jg fortæll, at vi i år har haft 2 mdlmsudflugtr, én i maj og én i sptmbr.

2 Vors først tur gik til Villa Rx og Skodsborg Spa. Vi fik n guidt rundvisning indndørs først i Villa Rx, t oplagt std til dn stor fst i historisk omgivlsr. Drftr gik vi ovr til fitnss-områdt, hvor vi blv præsntrt for all d god tilbud md bad, massag, og hlsbringnd ting stdt kan tilbyd. Vi sluttd af i dn ny flott lobby, hvor vi fik ny smurt stor sandwich. Dn næst udflugt var n svamptur gik til Rud Skov. Dr var afsat 2 timr til turn, og Prbn Graa Sørnsn ført os ignnm n stor dl af skovn omkring Agrsø. Han fortalt mgt spændnd om d mang svampsortr, båd giftig og spislig. Vi fik samlt n stor svamphøst, som til sidst blv gnnmgåt, så vi all kunn bliv lidt klogr. Slv i skovn undr d primitiv forhold fik vi lidt at spis og drikk, og vjrt vist sig fra sin bdst sid. Og til jr, dr siddr md god idr til n udflugt, kom frm dn. I kndr måsk nogn, dr kunn hav lyst til at guid forningn rundt til n oplvls. Jg kan nævn at forningn dltagr i d stor Rudrsdalmødr, mødr dr omhandlr om at få ny idr til kommunns frmtid på all områdr, bl.a. om børn, rhvrv, byr, sundhd osv. På dt næst mød d. 18. novmbr blivr tmat Tknologi til vlfærd. I år r dr blvt indkaldt til Fællsudvalgsmød d. 13. novmbr md kommunn. Dt r 2 år sidn dtt mød sidst blv afholdt. Dr møds bstyrlsrn fra grundjrforningrn md politikrn og mbdsmændn til gnsidig orintring. På dt kommnd mød vil dr bliv orintrt om Klimatilpasning, Et indbydnd og rnr Rudrsdal, som kommunn vil samarbjd md os borgr om. Drudovr nævnr programmt også by- og lokalområdrns udvikling og dt god naboskab. Dr blivr mulighd for at diskutr privat fællsvj (hvilk krav grundjrn kan still til kommunn, når dr r aftalt n srvicordning omkring privat fællsvj), udbdring af vj og cyklstir og også om høringsprocssn af sagr dr snds til grundjrforningrn. Privat fællsvj. Kommunn har ign i år holdt mød om Privat Fællsvj, hvor dr var dltagls fra kommunn, lvrandørrn, grundjrforningrn og borgrn. NCC udførr istandsættlsrn, og kommunn r offntlig myndighd. Procdurn blv gnnmgåt, fra hvordan man vurdrr vjn, dr skal istandsætts md blægning, kantstn og brønd til hvordan rgningrn til grundjrn blivr udrgnt. Oplæggt blivr så sndt til høring hos d brørt grundjr i 3 ugr indn arbjdt startr. Så kan all nå at kommntr afgørlsn.

3 Så hvis jrs vj til næst år blivr udtagt til n opgradring så læs papirrn godt ignnm og s om dr r forkrt oplysningr llr nogl lokal aftalr, som kommunn slvfølglig ikk kan hav styr på. Dt kan f.ks. vær om adgang llr ovrkørslr ting som I vil hav rttt indn arbjdt går i gang. Rudrsdalsvj og Dronninggårds All Nu, hvor jg talr om vj, så vil jg lig nævn at båd Rudrsdalsvj og Dronninggårds All bgg har fåt cyklstir i år. Dronninggårds All havd indvils af cyklstirn d. 7. oktobr, og slv vjn r blvt flot asfaltrt. Vi må konstatr at hastighdn fortsat r dn samm, så n fartmåling står på bborns ønsklist. Dt har jo vist sig, at dr på Rudrsdalsvj ftr n måling ss n sænkning af fartn på ca. 3km/t., dt da t frmskridt. Kommunn vil indn læng snd t brv til bborn langs Dronninggårds All, for at gør opmærksom på bl.a. dt at bplantningrn skal bskærs ind til jndommns matriklskl. Yachtklubbn og havnn Dr skr hl tidn ny ting i områdt, og n af dm r n total ny havn vd Yachtklubbn. All d gaml bror blv fjrnt og ny modrn ltbton bror r på plads. Havnn blv indvit md stor fstivitas og borgmstrtal. F ur s ø n R u d S k o v G l s S k o v Hvrt år får vi tilsndt ansøgningr om dispnsationssagr ang. bborns jndomm og høringr omkring ny lokalplanr. Dispnsationssagrn vi hr får til høring, r mang gang af mindr btydning for vort synlig miljø, mn vi vurdrr mgt hvr sag, om dn kan få præcdnsvirkning. Vi bsvarr all sagr. Hr på tgningn sr I forningns stor områd, hvor jg har markrt stdrn, dt omhandlr i år. Som I kan s liggr d pænt sprdt. 2 af høringrn drjd sig om lokalplanr, dt r bl.a. dt ny Aktivittscntr på Rønnbærvj lig nord for Rønnbærhus og Tlfoncntraln på Kongvjn lig ovrfor Dronninggårds All, hvor man vil indrtt administrationskontorr øvrst i bygningn. Da Næssslottt liggr indn for grundjrforningns områd, vil jg lig hr orintr jr om, hvad dr skr drud. Ejrn har snst søgt om udvidls af parkringsmulighdrn, forøgls af antal ansatt, forøgls af mulighdr for arrangmntr og mulighd for at afhold brylluppr, konfirmationr mm. Tilbag i 1988 blv dr udarbjdt n lokalplan nr. 80 for områdt, som liggr i landzon. Dngang blv lokalplann sndt til høring bl.a. hos d mang brørt bbor langs

4 Dronninggårds All. Formålt md lokalplann var at bvar dt historisk miljø, samt at kunn udlægg områdt til boligformål og libralt rhvrv, administration kontorr o. lign. I 2004 konkrtisrd Kommunn bstmmlsrn i lokalplan 80 ovrfor jrn. Dt blv i 2004 politisk bsluttt at hovdanvndlsn for jndommn skull fastholds. Dvs. at dr ikk mått komm flr kulturll arrangmntr og især arrangmntr md støjnd karaktr. Dr kan sålds IKKE tillads udljning til f.ks. firmafstr llr til salgsudstillingr. I dag må vi jo nok konstatr at Næssslottt IKKE ovrholdr diss btinglsr. Drfor r dr nu blvt sat gang i n procdur, dr kan lovliggør brugn md bl.a. også hststaldn, dr nu r indrttt til kontor. Forvaltningn forslår, at gældnd Lokalplan 80 ophævs, for så at rgulr områdt på Næsst via Kommunplan, planlovns landzonbstmmlsr og frdningsbstmmlsrn. På Byplanudvalgsmødt d. 8. oktobr i år blv sagn attr diskutrt. Byplanudvalgt fastholdt d intntionr, som var vdtagt i 2004, som jg lig kort har gnfortalt. Dvs. at d oprindlig bstmmlsr for lokalplann 80 fortsat skal gæld. Jg håbr at båd politikr, mbdsmænd og jr vil tænk på d brørt grundjr, når d fastlæggr d frmtidig btinglsr for slottt og havn. Tænk også på manglnd parkringsmulighdr vd d stor arrangmntr og dn øgd trafik som arrangmntrn mdførr. En opdatring af Piils Skov, Dronninggårds All Byggrit har ståt på i lang tid, og vi må sig, at dr har vært mang gnr for d omkringbond md bl.a. støj og rystlsr vd pilotringrn. Nu r dr så kommt bkymringr og diskussionr om ovrfladvand, faskin og dimnsionringr. Hnrik Halbrg vors næstformand har på tættst hold fulgt byggrit, han har vært til mang mødr i Kontaktudvalgt, haft flr borgrkontaktr, mødr mm. Forningn følgr stadig sagn, mn r ikk part i dn. Når man kommr ud ad Dronninggårds All fra ØST sr byggrit ikk så voldsomt ud, og dt r også fra dnn vinkl vi altid har fåt præsntrt projktt. Mn kommr man fra vst blivr oplvlsn n hlt andn. Fra dnn vinkl kan man ikk s, at dt r D 3 villar dr liggr dr, for dt r jo dt navn bbygglsn har vært btgnt md. Et stort og utilpasst byggri, som jg håbr ikk dt kan dann præcdns for andr VILLAER. Hr r dr 3 fuld plan og i områdt omkring r dt kun tilladt at bygg i max. 2 plan. Nu kan vi s husn, stilladsrn r næstn fjrnt, og i januar-fbruar vil man gnnmgå dn frmtidig bplantningsplan, som tilpasss områdt og d ønskr naborn har, og ndlig i maj 2015 vil dr bliv indflytning. -mail adrssr 78% af vors btalnd mdlmmr har givt os drs mailadrss, og dt r vi mgt glad for, for dt sparr os for mang portopng. Slvfølglig sndr vi stadig brv til d mdlmmr, dr ikk har mail. EDB r ikk altid nmt. Dt har jg fundt ud af. Vi i bstyrlsn bsluttd at snd mails til mdlmmrn md indbydls hr til gnralforsamlingn. Alt skal vær lovligt udsndt, dt r vi nig om, mn hvad gør man så, når man får rturmails? En af diss rtur-mails vist sig ikk at kunn bliv modtagt hos vors mdlm, da hans postkass var fyldt hlt op, så ftr n opringning lykkds dt ndlig at snd dn manglnd indbydls og all d andr indbydlsr på lovlig vis. HUSK!!! at tømm jrs postkass, og husk at mddl os, hvis I får ny mailadrss.

5 Politisamarbjd Politit gør t stort arbjd for dæmm op for d mang indbrud, som dsværr plagr os all. I dn snst tid har politit bsøgt flr borgr, for at fortæll dm om Nabohjælp og Tryk politit. D fortællr også om SMS samarbjdt og dr kan jg fortæll, at dr r tilmldt dnn ordning hr i Nordsjælland, som r dt nst std, dr har SMS-tjnstn. I sidst ug var dr på samm dag 2 tricktyvrir på Nærumvæng Torv, så har du SMS mulighd så hjælp politit i jagtn på tricktyv, andr kriminll og jrs forskllig obsrvationr. Du kan find t link til politit på vors hjmmsid. Nabohjælp har I tænkt på dt? I Holland kan man s n sænkning af indbrud på 30%, dr hvor dr r tablrt nabohjælp, så prøv at dann n llr andn form for nabohjælp. Når jg sluttr min brtning vil jg undr spørgsmål til brtningn spørg jr om, om I grn vil hav bsøg af politit til at fortæll om tricktyvrir og sikring af vors hjm. Politit vil mgt grn komm til t mød skal jg hils og sig. Giv os t praj om rottr, graffiti, bjørnklo, hgn og mang andr ting. Et mgt nyttigt værktøj, som vi all kan brug. Rudrsdal Kommun har t link på drs hjmmsid, dr hddr Giv os t praj. Når I anmldr n skad llr andt vil dr komm flr fltr frm, som skal udfylds vdr. din hnvndls. Brug dnn mulighd, dt r md til at gør vors omgivlsr mr sikr og også mr indbydnd at s på. Husk n gang imllm at klikk ind på Forningns hjmmsid Grundjr!nfo På forningns hjmmsid kan du find kommunns orintring til os grundjr. Dt sidst Info-blad udkom 3. oktobr hr i år. Tak for at I vill hør på mig. Jg vil nu til sidst takk bstyrlsn for t rigtig godt samarbjd i dt forløbn år, for udn jr kunn jg ikk vær formand, og n tak for d frivillig, dr hjælpr os hr i aftn. En tak skal dr også snds til kommunn for dt god samarbjd og d informativ mødr Og ndlig n tak til all jr mdlmmr, for udn jr havd vi ikk n forning. Dtt r min sidst ord i brtningn, og drfor vil jg giv ordt tilbag til dirigntn. Ulla Ramvold Formand

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere