Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering"

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht, Kirsten Ægidius, Gitte Nørgaard, Sanne Jensen, Lau Rosborg, Lis Jensen, Steffan Kragh, Tine Nielsen, Lisbeth Schrøder. Annegrete Larsen, observatører for de studerende. Afbud: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag 2.2 Fortrolig sag 2.3 Fortrolig sag 2.4 Fortrolig sag 2.5 Kollektiv lønsikring, 2. drøftelse 2.6 Godkendelse af nye vedtægter for FLR 2.7 Fysioterapeuter og etniske minoriteter strategiplan 2.8 Repræsentantskabets struktur 2.9 Professor i muskuloskeletal fysioterapi 3 Sager til orientering 3.1 Ny model for national kliniske retningslinjer 3.2 Fortrolig sag 3.3 Fortrolig sag 4 Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 4.2 Orientering fra møder 5 Eventuelt

2 2.1 Fortrolig sag 2.2 Fortrolig sag 2.3 Fortrolig sag 2.4 Fortrolig sag 2.5 Kollektiv lønsikring, 2. drøftelse At hovedbestyrelsen beslutter, at der ikke arbejdes videre med kollektiv lønsikring for medlemmerne, At der i samarbejde med Bauta gøres en indsats for at promovere den individuelle lønsikring, som allerede nu er et tilbud til foreningens medlemmer. Resumé: Hovedbestyrelsen drøftede i september 2016, om Danske Fysioterapeuter i samarbejde med DSA og Bauta skulle tilbyde medlemmerne en kollektiv lønforsikring. Formålet med en kollektiv lønsikring er at øge tryghed og mobilitet for medlemmer og sikre synergien mellem de faglige organisationer og DSA. Lønsikringer er et konkurrenceparameter i bestræbelserne på at hverve og fastholde medlemmer. Derfor er det vigtigt, at der er tale om attraktive ordninger til lave priser. Grundelementer i ordningerne er, at det er et tilbud til medlemmerne af Danske Fysioterapeuter og et supplement til A-kassen. Der er ingen selvrisiko i perioden, og alle er med fra starten. Der udbetales som udgangspunkt maksimalt 80 procent af beregningsgrundlaget. Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med kollektiv lønsikring, herunder at undersøge medlemmernes holdning. Resultatet af medlemsundersøgelsen vedrørende en kollektiv lønsikring foreligger nu. Der er for få besvarelser til, at man kan sige noget med statistisk sikkerhed, og de få besvarelser, der foreligger, viser heller ikke en fælles holdning blandt respondenterne. 2/11

3 Bemærkninger: Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at medlemsundersøgelsen ikke er af en kvalitet, så man kan hæfte lid til besvarelserne. Derfor bør den ikke indgå i vurderingen af, om Danske Fysioterapeuter skal tilbyde medlemmerne en kollektiv lønsikring. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede endvidere på, at en kollektiv lønsikring ikke rammer den gruppe, som vil have størst glæde af sikringen, nemlig dimittenderne. Det er en svaghed ved ordningen, selv om sikringen har en attraktiv pris. Andre hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at selv om dimittenderne er afskåret fra at benytte sikringen, er det et godt til bud til resten af medlemsgruppen. Alle kan blive arbejdsløse, derfor kan det være relevant at forsikre sig yderligere. Hvis en kollektiv lønsikring endvidere kan være med til at skabe større vilje for erfarne fysioterapeuter til at skifte job, kan en sådan ordning blive til gavn for alle medlemmer. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at en kollektiv lønsikring ikke nødvendigvis skal finansieres via en ekstra opkrævning hos medlemmerne, men at udgifterne helt eller delvist kunne findes indenfor det eksisterende budget. Andre hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at dagpengesystemet burde kunne give en så god dækning, at det ikke er nødvendigt at have en lønsikring. Derfor er det vigtigt, at Danske Fysioterapeuter arbejder for at ledige kan få en bedre understøttelse. Tina Lambrecht konkluderede, at der ikke er tilslutning til første del af indstillingen og at hovedbestyrelsen skal have en ny drøftelse om kollektiv lønsikring. Der bl.a. skal indhentes flere oplysninger om, hvilke muligheder der er for at sikre dimittender bedre. Hovedbestyrelsens kan tilslutte sig anden del af indstillingen om, at der skal gøres en større indsats for at promovere den individuelle lønsikring, som allerede eksisterer. 2.6 Godkendelse af nye vedtægter for Fysioterapeutstuderendes Landsråd (FLR) Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender de reviderede vedtægter for de Fysioterapeutstuderendes Landsråd (FLR). 3/11

4 Resumé: FLR afholdte årsmøde 6. marts I den forbindelse blev der vedtaget række vedtægtsændringer. Da FLR er en fraktion under Danske Fysioterapeuter, skal deres vedtægter godkendes af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Sekretariatet vurderer, at FLR med vedtægtsændringerne holder sig inden for rammerne i foreningens love samt standardvedtægterne for fraktioner. Derfor indstilles det, at hovedbestyrelsen godkender de reviderede vedtægter. Bemærkninger: Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 2.7 Fysioterapeuter og etniske minoriteter - strategiplan Det indstilles, at HB godkender, at Danske Fysioterapeuter fremover arbejder for, at muligheden for at få helbredstillæg til fysioterapi udvides til også at gælde økonomisk trængte. I givet fald overgår denne del af strategiplansprojektet til drift. Det vil sige, at det politiske ønske bliver en del af den almindelige politiske interessevaretagelse. Resumé: En analyse viser, at etniske minoriteter benytter fysioterapi i mindre grad end den gennemsnitlige etniske dansker. Der er uden tvivl mange forskellige årsager til denne forskel, men den væsentligste er formentlig økonomi. Forskellen i adfærd handler derfor i høj grad om økonomisk ulighed og den deraf følgende ulighed i sundhed og i mindre grad om etnisk tilhørsforhold. For at hjælpe økonomisk trængte foreslås det, at Danske Fysioterapeuter arbejder for, at lovgivningen ændres, så muligheden for at få helbredstillæg til fysioterapi udvides fra alene at gælde pensionister med begrænset formue til at gælde alle med begrænset formue. Uanset alder. Bemærkninger Sekretariatet gjorde rede for, at forslaget ligger i forlængelse af den debat, som hovedbestyrelsen havde på det foregående møde. Flere hovebestyrelsesmedlemmer tilkendegav tilfredshed med, at udgangspunktet er ulighed i sundhed fremfor fokus på problemstillinger, som udspringer af etnicitet. 4/11

5 Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det ikke bør være en vækstdagsorden, der er udgangspunktet for indsatsen, men derimod ønsket om at bidrage til at løse et socialt problem. Sekretariatet påpegede, at forslaget er udarbejdet ud fra strategiplanens vækstperspektiv, men at der sagtens kan vælges et andet perspektiv. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at begrænsninger i muligheden for at få tolkebistand i forbindelse med behandling hos en fysioterapeuter udgør et særligt problem for borgere med en anden etnisk baggrund. Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at der udover økonomi også er kulturelle problemstillinger, som spiller ind i forhold til borgere med anden etnisk baggrund. Eksempelvis har mange en anden forståelse af smerte og fysioterapeutens rolle. Dertil kommer, at den tolkning, som foregår i dag, i for stort omfang er kulturtolkning. Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at fysioterapeuter har blinde pletter i forhold til ulighed i sundhed, og at der i grunduddannelsen mangler fokus på det aspekt. Tina Lambrecht konkluderede, at indstillingen er tiltrådt, og at bemærkningerne fra hovedbestyrelsen indgår i det videre arbejde. 2.8 Repræsentantskabets struktur Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender kommissorium for arbejdsgruppen om repræsentantskabets struktur, øget medlemsinddragelse og proceduren for valg af medlemmer til arbejdsgruppen samt vælger ét medlem af sin midte til at indgå i arbejdsgruppen. Resumé: Notatet indeholder forslag til kommissorium og nedsættelse af arbejdsgruppe. Derudover lægges der op til en temadrøftelse på hovedbestyrelsesmødet af temaerne: Det gode repræsentantskabsmøde og Balancerne i repræsentantskabet. Bemærkninger Sekretariatet redegjorde for, at hovedbestyrelsen i første omgang drøfter, hvilke ønsker der er til repræsentantskabets rolle, medlemsinddragelse m.v., og vedtægterne efterfølgende kan tilrettes disse ønsker. 5/11

6 Repræsentantskabet er den formelle ramme om foreningens liv. Det er her, der skal tages beslutninger om valg af hovedbestyrelse, revisor m.v. I den forbindelse er opgaven at finde ud af, hvordan den formelle ramme kan understøtte ønsket om øget medlemsinddragelse. Her skal en række forhold afvejes. Jo flere, der inddrages, jo længere tid tager beslutningsprocesser. Jo flere processer, jo mindre handlekraft, og des dyrere bliver processerne. Jo flere, der inddrages, jo mindre ansvar til dem, der valgt til at træffe beslutninger. Men større inddragelse giver samtidig mere ejerskab til den enkelte, og jo flere, der har lyst til at arbejde for foreningen og faget, jo mindre plads bliver der til Tordenskjolds soldater. Sekretariatet bad efterfølgende hovedbestyrelsesmedlemmerne om at gøre sig tanker om, hvad det gode repræsentantskabsmøde er. Følgende input kom fra de to grupper: Repræsentantskabsmødet er godt, når alle er aktive og deltagere i debatterne, og når der via diskussion og dialog træffes beslutninger. Debatter tager tid. Derfor skal den fornødne tid være til rådighed. Det er vigtigt at lytte til, hvad der optager medlemmerne, og have tid og processer som gør, at medlemmerne ønsker og tanker kan udmøntes i gennemarbejdede forslag til repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen har måske ikke været god nok til at lytte til medlemmerne mellem repræsentantskabsmøderne. Der er gode erfaringer med at indlægge temadrøftelser i repræsentantskabsmødet, hvor der ikke skal træffes beslutninger, men hvor dialogen er den vigtigste. Denne mulighed kunne benyttes i større omfang. Det kan være et problem, at hovedbestyrelsen giver sin mening tilkende om forslag fra medlemmerne, inden forslaget kommer til debat. Hovedbestyrelsens vurdering af forslaget, har indflydelse på hvordan repræsentantskabet stemmer. Der vil formentlig være øget krav til øremærkede pladser i repræsentantskabet i takt med, at de indbyrdes forskelle og interesser mellem de enkelte medlemsgrupper vokser. Det er fortsat nødvendigt at have såvel geografiske bindinger, som at sikre repræsentation af det fysioterapifaglige, da fysioterapeuter ikke er en homogen gruppe. 6/11

7 Der bør kigges på, om repræsentantskabet skal udvides, og hvis det ikke er ønskeligt, om hvordan de enkelte pladser fordeles. Hovedbestyrelsen tiltrådt indstillingen med den tilføjelse, at faglige selskaber og fraktioner sammen besætter to pladser, mens Lisbeth Schrøder og Tine Nielsen indgår i arbejdsgruppen som repræsentanter fra henholdsvis hovedbestyrelsen og gruppen af regionsformænd. 2.9 Professorat i muskuloskeletal fysioterapi Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter og træffer beslutning i forhold til invitationen fra Aarhus Universitet. Resumé: Danske Fysioterapeuter har modtaget en henvendelse fra Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, med invitation til at være med i et partnerskab om et professorat i fysioterapi og rehabilitering i tilknytning til ortopædkirurgi omfattende såvel præ- som postkirurgiske indsatser. Professoratet etableres i et partnerskab mellem Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet; Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet; VIA University College og Danske Fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter skal i givet fald medfinansiere professoratet over en periode på 5 år svarende til i alt Aarhus Universitet råder over en kvalificeret kandidat til professoratet og vil kunne indstille fysioterapeut, ph.d., dr.med. Inger Mechlenburg. Der vurderes at være såvel faglig som omdømmemæssig værdi af et tæt samarbejde med Aarhus Universitet. Udgiften vil kunne finansieres af egenkapitalen. Bemærkninger: Direktør Karen Langvad gjorde rede for, at Aarhus Universitet er interesseret i at indgå i et samarbejde om at etablere et professorat på et område, som er relevant for Danske Fysioterapeuter. Der er kandidat til professoratet, og udgifterne for foreningen vil være kroner over en fem årige periode. Indstillingen er, at hovedbestyrelsen imødekommer forslaget, men samtidig stiller krav om, at der skal være et formaliseret samarbejde med Århus Kommune, Danske Fysioterapeuter skal indgå i et følgegruppe og professoren skal stille sig til rådighed med viden og formidle resultater til foreningens medier. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det var kort varsel til at træffe en stor beslutning, og at det var vanskeligt at gennemskue alle 7/11

8 konsekvenser på det foreliggende grundlag. Andre hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det er vigtigt at kunne agere, når der viste sig et åbent vindue. Der blev stillet spørgsmål om, hvordan tilbuddet passer ind i foreningens ønsker til etablering af professorater på nye områder og universiteter. Der var endvidere spørgsmål om professoratet burde opslås, så der kan indkaldes et bredere felt af kandidater. Karen Langvad svarede, at området ikke falder indenfor de indsatsområder, som hovedbestyrelsen har besluttet i den ny strategiplan. Men at det ligger i forlængelse af intentionerne i foreningen politik og strategi for forskning, hvor ønsket er at få etableret forskningsmiljøer på flere universiteter. Tina Lambrecht pegede på, at der er et begrænset antal kandidater, som kan kommer i betragtning til professoratet, så det ikke vil være relevant at opslå professoratet. Der er mange andre områder, hvor det er relevant at få etableret et forskningsmiljø og professorat, eksempelvis indenfor psykiatrien. Men der vil realistisk set gå nogle år, før det kan lade sig gøre. Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at hovedbestyrelsen bør have en principiel drøftelse om, hvor mange penge foreningen skal bruge på etablering af forskningsmiljøer og professorater. Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen. 3 Sager til orientering 3.1 Ny model for udvikling af nationale kliniske retningslinjer Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering til efterretning. Resumé: Sundhedsstyrelsen har i perioden udarbejdet 47 nationale kliniske retningslinjer (NKR). For at sikre det fortsatte arbejde med NKR blev med finansloven for 2017 afsat 38 mio. kr. til udvikling og opdatering af NKR i Med den nye bevilling etableres en pulje i Sundhedsstyrelsen, hvorfra faglige selskaber kan søge midler til at udarbejde og publicere nye NKR. 8/11

9 Bemærkninger: Sekretariatet gjorde rede for, at med den ny model bliver det en stor arbejdsopgave for de faglige selskaber at løfte opgaven. Dansk Selskab for Fysioterapi er opmærksom på, at det langt fra er alle selskaber i fysioterapi, som vil kunne det. Det vil stille krav om øget sekretariatsstøtte. Sundhedsstyrelsens rolle bliver fremover at vedligeholde og opdatere metodehåndbog, opdatere eksisterende NKR samt udarbejde få, udvalgte retningslinjer. Puljen vil komme i opslag i alt fire gange. Første gang med ansøgningsfrist den 1. maj Under den nye model etableres et rådgivende udvalg for NKR, som skal rådgive om metodevalg, rammer for arbejdet, kriterier for tildeling af midler fra puljen samt prioritere ansøgninger på indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Udvalget vil blive hørt før publicering af de enkelte NKR, men ansvaret for at publicere påhviler de faglige selskaber. Dansk Selskab for Fysioterapi er tildelt en plads i det Rådgivende udvalg for NKR. Sekretariatet vurdering er, at den ny model ikke er lige så god som den tidligere. Eksempelvis vil Sundhedsstyrelsen får en tilbagetrukket rolle, og de fysioterapeutfaglige selskaber vil være i konkurrence med de lægefaglige selskaber, m.v. om pengene, som er afsat. Der bliver ingen kontrol med eller styring af indhold og resultater. Det er op til de faglige selskaber finde sammen om at udvikle og publicere nye kliniske retningslinjer. Det er en stor opgave at flytte til de faglige selskaber. Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte om, hvad bevæggrunden til etableringen af den ny model for nationale kliniske retningslinjer. Sekretariatet svarede, at det er en politisk beslutning, at aftalen er lavet i forbindelse med finansloven, og at det formentlig i stor udstrækning er et spørgsmål om økonomi. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.2 Fortrolig sag 3.3 Fortrolig sag 4 Koordineringspunkter 4.1 rulledagsorden og årshjul. 4.2 orientering fra møder 9/11

10 Direktøren orienterede om nye ansættelser i sekretariatet. 5. Eventuelt Tine Nielsen efterlyste punkter på rulledagsordenen, som hovedbestyrelsen tidligere har besluttet, skal drøftes. Det drejer sig om: Håndtering af henvendelser om misbrug af offentlige midler. Valg af Danske Fysioterapeuters bank Brug af OK mærke Underskud i regnskaber for to regioner. Annegrete Larsen bad om mulighed for fast at orientere om aktiviteter i FLR. 10/11

11 Karen Langvad Direktør Mikael Mølgaard Referent Godkendt maj 2017 Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Sanne Jensen Lise Hansen Tine Nielsen Gitte Nørgaard Agnes Holst Kirsten Ægidius Lau Rosborg Stefan Kragh Lisbeth Schrøder Lis Jensen 11/11

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. 21. september 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 10. oktober 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2017

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2017 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 1. November 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 13. november 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 21. oktober 2015 For referat: Udarbejdelse: Susanne Laugesen Oktober

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM april Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM april Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 19. maj 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 3. juni 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 29. januar 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard Februar 2015 Deltagere: Tina Lambrecht, Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde 17. marts Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Hovedbestyrelsesmøde 17. marts Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 17. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 17.-30. marts 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2014 For referat: Udarbejdelse: René Andreasen Oktober 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen, Tine

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 14. april 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 30. april 2016 Deltagere: Tina Lambrecht (deltog fra klokken 12.00) Agnes Holst, Brian

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar 2017

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar 2017 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 6. 7. marts 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 15. marts 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen,

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. 23. Juni 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 28. juni 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen,

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

HB-referat. Hovedbestyrelsesmøde d februar Dagsorden Referat fra HBM d. 10/ til godkendelse

HB-referat. Hovedbestyrelsesmøde d februar Dagsorden Referat fra HBM d. 10/ til godkendelse Hovedbestyrelsesmøde d. 3.-5. februar 2014 Dagsorden 1 1. Referat fra HBM d. 10/12 2013 til godkendelse 2. Sager til diskussion/beslutning 2 2.1 Udvalget for lønmodtageroverenskomster 2.2 Ydernummersystemet

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen

Vedtægter for Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Vedtægter for Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Indholdsfortegnelse: 1. Navn, og stifter 2. Formål 3. Kapitalforhold 4. Bestyrelse 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder 6. Bestyrelsens kompetence

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Hovedbestyrelsen august Susanne Laugesen August 2015

Hovedbestyrelsen august Susanne Laugesen August 2015 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 26.-27. august 2015 For referat: Udarbejdelse: Susanne Laugesen August 2015 Deltagere: Tina Lambrecht, Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen,

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 31. januar 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 13. februar 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munch, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Procedure ved afgivelse af høringssvar

Procedure ved afgivelse af høringssvar Procedure ved afgivelse af høringssvar (DSF) bliver inviteret til at deltage i høringer vedr. relevant fysioterapi-fagligt materiale. Ofte vil invitationerne komme fra myndigheder som f.eks. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 15.12.09 Du kan printe indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften. Dagsorden: 3. Sager til diskussion/beslutning 3.1 Budget 2010 At hovedbestyrelsen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM november 2017

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM november 2017 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 6. - 7 december 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 3. januar december 2018 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen (mødeleder

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet.

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 22. oktober 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College VIA- DSR, VIA University College 1 Vedtægter - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College Navn og grundlag 1 Rådets navn er De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Velkomst

Referat. Dagsorden. 1. Velkomst Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 3. december 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw December 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere