Forretningsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017

2 2

3 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling af skibsafgift side 5 II Vareafgift side 6 Fritagelse for vareafgift side 9 Tilbagebetaling af vareafgift side 10 III Kraner side 11 Bestilling side 12 Ansvar side 12 Fortrinslejeret side 13 Overarbejde side 13 Takster side 13 IV Fast pladsafgift side 14 V Udlejning af diverse materiel side 15 VI Løs pladsleje side 16 VII Vand side 16 VIII El side 16 IX Bugserassistance side 16 X Skibsaffald side 17 XI Lastning/losning af støvende varer side 18 XI Rengøring side 19 XII Ansvarsbegrænsning side 20 XII Ansvar og tilsyn side 20 3

4 INDLEDNING Generelt Alle de i nærværende forretningsbetingelser angivne takster er eksklusive moms. Vedrørende regulering af de overordnede forhold på og omkring Horsens Havn henvises til Horsens Havns Ordensreglement samt Trafikministeriets bekendtgørelse nr af 25. november 2004, bilag 1, Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne. Reglementerne udleveres ved henvendelse til Horsens Havn. Betalingsbetingelser Havnens betalingsbetingelse for leje af kraner og diverse materiel, el, vand samt skibs- og vareafgifter er: Førstkommende torsdag efter fakturadato. Ved for sen betaling beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 og rente i henhold til gældende regler. Oplysningspligt Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibs- og vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for fremstilling af statistik nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. 4

5 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggende i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttotons (BT) i henhold til skibets internationale målebrev, således at brøkdele af tons bortkastes. Afgiften dækker skibets henliggende i 2 uger. Henligger skibet mere end 2 uger, betales der for den næste 2- ugers periode og følgende perioder i stedet for pladsafgift, pladsafgift efter det af havnen fastsatte regulativ for pladsafgift. Skibsafgiften betales efter rederiets valg med enten: a. kr. 4,22 pr. BT for hvert anløb eller med b. kr. 27,30 pr. BT som en månedsafgift, dog kr. 17,36 pr. BT såfremt skibet godkendes af havnebestyrelsen som rutefartøj efter de i pkt. 3 Tilbagebetaling af skibsafgift, angivne regler. Månedsafgift for et skib betales månedsvis forud til havnen og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den af afgiften omfattende måned. For skibe under 100 BT samt lystfartøjer beregnes et fast beløb på kr. 250,00 pr. dag. 5

6 2. Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: a. Skibe der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. b. Skibe der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge og skibbrudne eller lig samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. 3. Tilbagebetaling af skibsafgift For skibe, der har betalt afgift for hvert anløb, og som besejler havnen i fast rute, kan der ske delvis tilbagebetaling af den erlagte skibsafgift efter følgende regler. a. Ruten skal af rederiet eller skibets lokale ekspeditører skriftligt være anmeldt for havnens ledelse og af denne godkendt som fast rute på havnen. Anmeldelsen skal indeholde en fartplan med angivelse af de havne, der er omfattet af ruten, samt af navnene på de skibe, som normalt vil blive benyttet. Kun ruter hvor skibet medfører stykgods eller blandet ladning af stykgods og massegods (linjefart) kan anerkendes. Anerkendelsen af ruten som fast rute på havnen bortfalder ikke, fordi der foretages afvigelser fra ruten enten derved, at havne, der er beliggende mellem rutens endepunkter, men ikke optaget i den normale rute, lejlighedsvis anløbes undervejs, eller derved, at havne, som normalt skal anløbes på ruten, lejlighedsvis ikke anløbes eller anløbes i en anden orden end den anmeldte. b. Ruten skal i et regnskabsår regnet fra 1. januar til 31. december have været betjent med mindst 12 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne i Europa, ved Middelhavet og i Grønland og med mindst 6 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne uden for Europa, Middelhavet og Grønland. Anerkendes en rute efter regnskabsårets begyndelse, kan kravene til antallet af anløb i det første regnskabsår nedsættes forholdsmæssigt. c. Begæring om tilbagebetaling skal ske for et regnskabsår ad gangen og senest 14 dage efter regnskabsårets udløb d.v.s. senest 14. januar, indsendes til havnen bilagt 6

7 havnens kvitteringer for de betalte skibsafgifter og fornøden dokumentation for, at de på gældende skibe har anløbet havnen i den anerkendte rute. Tilbagebetaling kan kun finde sted for anløb i ruten, der sker efter tidspunktet for rutens anmeldelse for havnen. d. Tilbagebetaling andrager 3/5 af de betalte skibsafgifter, dog udgør tilbagebetalingen 3/4 for færger og ro/roskibe og 3/4 for ruter til eller fra havne uden for Europa, Middelhavet og Grønland. 4. Linieskibe Skibe som har anløbet havnen som godkendt linieskib, betaler for udgående 3/5 skibsafgift, dersom skibet har indtaget anden ladning. II. VAREAFGIFT 1 Almindelige bestemmelser Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit. a. Afgiften betales af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme. Skibet eller dets herværende agent skal forinden skibets afsejling indbetale vareafgiften til havnen. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling forinden afgiften er betalt. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen, og skibet har regres over for varemodtager, respektive vareafsender. For så vidt angår vareafgiften af fersk fisk m.v. gælder dog reglerne i punkt d. b. Afgiften udgør kr. 17,36 pr. ton, jfr. dog nedenfor under c og d. Såfremt varens art angives med henvisning til de pågældende kapitler m.v. i brugstariffen dog kr. 14,17 pr. ton. Brugstariffens hovedposition og (boards og krydsfiner) c. Ved losning eller indladning af varer af nedennævnte art kan afgiften, såfremt varernes art angives med henvisning til de pågældende kapitler m.v. i. brugstariffen (toldtariffen), beregnes med følgende takster. * 7

8 1. kr. 11,33 pr. ton. Varer henhørende under: Brugstariffens hovedposition (Kartofler) Brugstariffens varekode (Foderærter) Brugstariffens varekode (Tapioca) Brugstariffens kapitel 10 Brugstariffens hovedposition Brugstariffens kapitel 12 undtagen varer henhørende under varekode samt hovedposition Brugstariffens kapitel 23 Brugstariffens hovedposition og Brugstariffens kapitel 31 Brugstariffens kapitel 68 Brugstariffens hovedposition Brugstariffens hovedposition Brugstariffens hovedposition (Korn) (Mel og gryn af korn) (Olieholdig frø, andre frø og frugter m.v.) (Sildemel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. anvendelige t/dyrefoder) (Salt) (Cement) (Gødningsstoffer) (Varer af sten, cement, asbest m.v.) (For så vidt angår klinker lerrør og ildfaste sten) (Mursten) (Metaller uædle, 72.18, , , , stål, jern, affald , , , mv.) Brugstariffens hovedposition og (Træ, uforarbejdet og groft forarbejdet) ** For savet træ - hovedposition udgør afgiften dog kr. 5,10/m³. * De efter angivelsen af brugstariffens numre i parentes anførte varegruppebetegnelser er kun vejledende. 8

9 Brugstariffens tekst er afgørende for, hvilke varegrupper der skal henføres til kapitel- eller hovedpositionsnumrene. 2. kr. 5,86 pr. ton. Varer henhørende under: Brugstariffens kapitel 5 Brugstariffens varekode og hovedposition (Ikke-spiselige produkter af animalsk oprindelse) (Sukkerroer m.v.) (Andre roer m.v.) Brugstariffens kapitel 25 (Jord- og sten undtagen varer henhørende under arter, kalk, hovedposition (salt) og hovedposition (cement) Brugstariffens kapitel 26 Brugstariffens varekode Brugstariffens hovedposition Brugstariffens varekode kr. 13,28 pr. ton. Brugstariffens hovedposition kr. 17,78 pr. ton. Brugstariffens kapitel gips og svovl) (Malme, slagger og aske) (Jernsulfat) (For så vidt angår kemigips) (Glasskår og andet glasaffald) Stenkul, brunkul, tørv og koks. Olie mv. d. Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskerkvaser i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,2 % af værdien ved salg i første hånd. Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende pligtig at afgive specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige til skriftligt at afgive 9

10 oplysning om lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt. e. Skibsføreren skal til havnen skriftligt angive varernes art og vægt jfr. dog punkt d. Varernes samlede vægt angives med bruttovægt i hele hundrede kg, således at brøkdele af hundrede kg bortkastes. f. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning, respektive indladning blev påbegyndt. 2. Fritagelse for vareafgift Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren i sin angivelse, jfr. 1. Almindelige bestemmelser, punkt e, begærer varerne losset eller indladet uden erlæggelse af vareafgift. a. Varer og materiel til havnens eget brug. b. Varer - dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskefartøjer - der uden at have været landsat, overlosses fra fartøj til fartøj. c. Varer, der midlertidig oplosses, men atter indlades under samme ophold i havnen. d. Varer i form af stykgods, der efter oplosning skal videretransporteres søværts til udlandet fra havnen under forudsætning af at varerne umiddelbart kan identificeres ved mærker, numre eller ydre emballage, at varerne er bestemt til udenlandske varemodtagere, at varerne ikke i mellemtiden undergår nogen form for bearbejdning, at videretransporten finder sted inden 14 dage fra skibets ankomstdato, samt at skibet eller dets agent, som har ansøgt om afgiftsfritagelsen, inden udløbet af ovennævnte frist foreviser havnen dokumentation for varernes søværts udførsel. e. For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til havnen er betalt vareafgift for indgående, svares ingen vareafgift for udgående ved søværts videretransport under forudsætning af, at varerne ikke efter losningen er undergået nogen forarbejdning eller behandling, herunder emballering, samt at videretransporten finder sted inden 12 måneder efter losningen. Anmodning om fritagelse for vareafgift for videretransporterede partier skal for hvert tilfælde fremsættes over for havnen samtidig med indleveringen 10

11 af skibs- og godsangivelse m.v. for skibets ladning. Ansøgningen må indeholde en dokumenteret specifikation af den for det enkelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive erklæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgående. 3. Tilbagebetaling af vareafgift Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde: 1. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav over for havnen, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetalingen ydes et ekspeditions gebyr på kr. 500,00 pr. ekspedition. 2. Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren, respektive vareafsenderen, til skibet eller dets agent, kan tilbagebetaling efter anmodning finde sted, når følgende betingelser er opfyldt: Skibet eller dets agent skal samtidig med indbetalingen til havnen opkræve vareafgiften hos varemodtageren, respektive vareafsenderen. Opkrævningen skal indeholde meddelelse om, at såfremt beløbet ikke er betalt inden 5 dage, vil havnen blive underrettet. Er vareafgiften ikke betalt af varemodtageren, respektive vare afsenderen, inden nævnte frist, skal meddelelse herom bilagt kopi af brevet til varemodtageren, respektive vareafsenderen, umiddelbart sendes til havnen. Beløb mindre end kr ,00 tilbagebetales ikke. 11

12 III Udlejning af kraner. 1. Kranernes brug Stk. 1 Havnen stiller kranerne med fører til lejernes disposition. Derimod påtager havnen sig ikke arbejdet med godsets ophængning i kranerne, ej heller leverer den de dertil fornødne stropper, sjækler og deslige. Lejeren eller dennes repræsentant dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren om, hvilke bevægelser kranen skal foretage. Dog må kranen ikke svinge godset hen over et andet skib end det, den betjener, og kranføreren er kun forpligtet til at lade kranen arbejde på sådanne måder, der er forenelige med kranernes konstruktion og virkemåde. Stk. 2 Lejeren er ansvarlig for skade, der opstår som følge af fejl eller mangler ved de under arbejdet anvendte kæder, stropper, sjækler o.l., eller som forvoldes af lejeren eller af de ved losnings- og lastningsarbejdet beskæftigede folk. Lejeren er tillige ansvarlig for skader, der opstår på det lejede materiel, som er eller burde være udlejeren bekendt. Stk. 3 Kranerne er kun beregnet til lodret løft og må ikke benyttes, hvor de udsættes for skråt træk, eller til frigørelse af stropper og kæder, når gods ligger på disse, medmindre det drejer sig om rør, monierjern eller andet rundt jern eller om ubundet flad- og faconjern, hvis dimensioner er under 8 cm. Alt under forudsætning af, at godsets vægt ikke over stiger 3/5 at kranens maksimallast. Stk. 4 De af kranerne, der er forsynet med grab til losning af korn, salt og gødning i løs vægt, må ikke uden havnens samtykke benyttes til andet materiale end det, hvortil de er beregnede. Stk. 5 Ved losning med grab af varer fra mindre skibe skal lejeren sørge for, at der ved lugen er anbragt en mand til at styre grabben. 12

13 Stk. 6 Kranerne udlejes kun til arbejde vedrørende den egentlige havnetrafik, medmindre der i hvert enkelt tilfælde træffes særlig aftale med havnen. 2. Bestilling Stk. 1 Kranerne bestilles ved havnen, der ligeledes på forlangende udleverer nærværende retningslinier, som lejerne er pligtige at gøre sig bekendt med. Stk. 2 Bestillingen, som ikke modtages tidligere end dagen før kranen ønskes benyttet, skal i almindelighed ske til en af havnearbejdernes almindelige stilletider, og den skal afgives på hverdage med mindst 2 timers varsel, og for de to første af havnearbejdernes daglige stilletider inden kl. 15 dagen før kranen ønskes benyttet. Stk. 3 Overarbejde med en kran skal bestilles senest kl samme dag. Ved senere bestilling påløber der varskopenge - kr. 431,57. Hvis den således varslede kranfører ikke kommer i arbejde, betaler kranlejeren de i taksterne angivne overarbejdstillæg for 4 timer. 3. Ansvar Stk. 1 Havnens ansvar for den skade, der opstår under kranernes arbejde er begrænset til ansvar for skade, som skyldes fejl eller mangler ved selve kranerne. Stk. 2 Lejeren er ansvarlig for skade, der opstår som følge af fejl eller mangler ved de under arbejdet anvendte kæder, stropper, sjækler o.l. eller som forvoldes af lejeren eller af de ved losnings- og lastningsarbejdet beskæftigede folk. Stk. 3 Lejeren har ansvaret for, at de af vedkommende myndighed til enhver tid stillede fordringer om mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes. 13

14 4. Fortrinslejeret Stk. 1 Kranerne udlejes fortrinsvis til losning eller lastning at skibe og derefter til af- og pålæsning af vogne m.m. Forret til losning eller lastning med kran følger i almindelighed skibene efter tørn. Dog har visse skibe forret til den første ledige kran i følgende orden, selv om disse skibe ikke ligger først i tørn. 1. Ruteskibe. 2. Skibe, der losser til pakhuse og pladser 1. række. 3. Skibe, der skal losse eller lade så svære kolli, at de efter havnens skøn ikke kan udføre dette ved egen hjælp. Stk. 2 I øvrigt bestemmer havnen, hvem der har forret, og hvilken af kranerne, der skal benyttes. 5. Overarbejde Stk. 1 Når der ligger skib og venter på at komme til kran, er den lejer som da benytter vedkommende kran, forpligtet til at fremskynde arbejdet så meget som muligt og til at udvide arbejdstiden med mindst 3 overarbejdstimer daglig eller at arbejde i 2-holds drift. Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, kan havnen ved normal arbejdstids ophør beordre vedkommende skib til en anden losseplads, således at et ventende skib kan få adgang til kranen. stk. 2 Det skib, der ligger først i tørn, eller dettes ladningsmodtager er forpligtet til straks at benytte en kran, når en sådan bliver ledig, uden hensyn til på hvilket tidspunkt dette sker imellem kl. 7 og kl. 21. Efterkommes denne forpligtelse ikke, stilles kranen til disposition for det næste skib, der vil benytte den straks. 6. Takster Taksterne for benyttelse af kranerne er anført i nedenstående tabel. Taksten beregnes fra det tidspunkt, kranen er bestilt. 14

15 Timetakst for leje af kranerne Kran nr. 1,2 og 3 med krog med grab I havnearbejdernes normale arbejdstid kr. pr. time 1.129, ,45 Overtidstillæg kr. pr. time 306,50 306,50 For ventetid, der ikke skyldes fejl og mangler ved kranen, betales kr. 306,50 pr. time. For overarbejde, der ikke foregår i umiddelbar fortsættelse af normal arbejdstid opkræves et fast tillæg på kr. 888,55. De nævnte takster forhøjes: for lastning eller losning af sand, sten og salt med kr. 47,85 pr. time. IV Fast pladsafgift. 1. Disse regler gælder for fartøjer, som efter havnens tilladelse henligger med påmønstret fuldtallig besætning i havnen i mere end 2 uger og for fartøjer, som efter havnens tilladelse oplægges i havnen eller ved broer og estakader uden påmønstret fuldtallig besætning samt for vandarealer der udlejes til skibsværfter, flydedokke og reparationsflåder m.v. 2. Lejeafgiften fastsættes efter formålet med vandarealets anvendelse således: a. For fartøjer, som henligger med påmønstret fuldtallig besætning i mere end 2 uger i havnen, og som har betalt skibsafgift efter regulativ for skibs- og vareafgift, afsnit I. 1.a., eller som i henhold til I. 2.a. har været fritaget herfor, betales for hver påbegyndt ny 2 ugers periode den til enhver tid i regulativet for skibs- og vareafgift fastsatte takst efter afsnit I. 1.a. b. For fartøjer, der benyttes erhvervsmæssigt, f.eks. til oplagring af varer, til anvendelse som logi, klublokaler etc., til udsalg, udstilling eller lignende samt til ophugning, udgør lejeafgiften for hver påbegyndt måned 75 % af den til enhver tid i regulativet for skibs- og 15

16 vareafgift fastsatte takst efter I. 1.b., - dog mindst kr ,00 pr. påbegyndt måned. c. For vandarealer benyttet til skibsværfter, flydedokke og reparationsflåder m.v., samt for flydende materiel, hvor der ikke er angivet nogen nettotonnage, fastsættes lejeafgiften til 200 % af lejeafgiften for landarealer i første række. d. For alle fartøjer, som er oplagt på grund af svigtende fragt- muligheder samt for fartøjer, der afventer reparation eller af anden årsag ikke udnyttes erhvervsmæssigt, udgør lejeafgiften pr. påbegyndt måned 40 % af den til enhver tid i regulativ for skibs- og vareafgift fastsatte afgift efter afsnit I. l.b., dog mindst kr. 3000,00 pr. påbegyndt måned. e. For benyttelse af vandarealer, der ikke kan henføres under de i punkt a-d omhandlede kategorier, fastsættes lejeafgiften efter særlig aftale med lejeren og havnen. 3. Lejeafgiften opkræves af havnen og betales forud for hver periode. For fartøjer med mere permanent oplægning betales dog kvartalsvis eller halvårsvis forud. V Udlejning af diverse materiel. For benyttelse af nedennævnte redskaber betales: pr. time Fejetraktor Kr. 320,00 BOBCAT kr. 350,00 1) Tillæg for udlejning med fører. Normal tid kr. 300,00 1) Tillæg for udlejning med fører. Overtid kr. 350,00 Pr. ton Lossesilo kr. 1,75 Ovennævnte takster er ekskl. transportomkostninger. 16

17 VI Løs pladsleje Af varer, som er oplosset på havnens pladser, betales ingen pladsleje i de første 14 dage. Herefter betales pr. påbegyndt uge en pladsleje på kr. 3,28 pr. m². Lejen beregnes for hver uge efter det største areal, som har været beslaglagt til oplægning og ekspedition i den pågældende uge. Der finder ingen tilbagebetaling sted, selv om godset er fjernet inden udløbet af vedkommende uge. Af varer, som oplægges på havnepladser uden at være udlosset fra skib eller bestemt til afskibning, betales leje efter samme takst, men fra og med oplægningsdagen. Gods, som henligger på havnepladser, kan af havnen til enhver tid forlanges flyttet eller hvis omstændighederne gør det nødvendigt, helt fjernet fra havnens grund. Havnen påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges på havnens arealer. VII Vand For vand fra havnens vandledninger til brug for skibe betales kr. 39,50 pr. m³. Mindste takst er kr. 316,00. Lovbestemte afgifter vil blive tillagt. Vandet leveres frit over skibets side, såfremt det ligger inden for vandslangernes rækkevidde eller forhales inden for denne afstand. For levering af vand uden for den normale arbejdstid opkræves det i Regulativ og takster for udlejning af Horsens Havns kraner gældende overtidstillæg. VIII El For benyttelse af havnens stikkontakter betales kr. 1,55 pr. kwh. Dog mindst kr. 262,20 Lovbestemte afgifter vil blive tillagt. IX Bugserassistance i Horsens Havn Horsens Havn har ikke selvstændig bugserassistance 17

18 X Regulativ for modtagelse af skibsaffald m. v. Aflevering af affald fra skibe: I henhold til Miljøministeriets lov nr. 315 af 5. maj 2000 og bekendtgørelse nr. 631 af 27. juni 2000 har Horsens Havn etableret modtageordning for fast og flydende affald fra anløbende skibe. Affaldstyper: 1. Olierester og olieblandinger med vandindhold. 2. Kloakspildevand. 3. Fast affald 4. Rester af skadeligt affald Horsens Havn kræver betaling for modtagelse og bortskaffelse af de ovennævnte affaldstyper. Horsens Havn modtager dog fast affald, olierester og olieblandinger (olieslop), samt kloakspildevand som er frembragt fra den foregående havn og til Horsens Havn, uden omkostninger for skibet, såfremt skibet betaler normal skibsafgift, og det afleveres inden for normal arbejdstid. Mandag-torsdag og fredag For olierester og olieblandinger (olieslop) modtager Horsens Havn dog mængder efter følgende formel: BHK * sejlede timer / 200 = liter. Hvis et skibs maskineffekt er opgivet i KW multipliceres med 1,39 for at beregne BHK. Mængder derudover beregnes ud fra de faktiske omkostninger tillagt administrationsgebyr på 10 %. Anmeldelse af aflevering: Anmeldelse af levering af affald skal ske med mindst 24 timers varsel. Skibet skal selv kunne pumpe de flydende affaldsstoffer i land, til de dertil indrettede tanke. Ladningsrester: Ladningsrester bortskaffes for modtager/skibet/afskibers regning til de faktiske omkostninger tillagt administrationsgebyr på 10 %, såfremt de ovennævnte parter ikke selv er i stand til det. 18

19 Ansvar: Rederiet er ansvarlig for følgerne af forkerte eller manglende oplysninger fra skibet om affaldets art, sammensætning, mængde og for lækage på grund af eget, defekt materiel eller fejlbetjening ved levering til Horsens Havns faciliteter. Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på Havnekontoret eller tlf Virksomheder, der reparerer skibe, må selv foranledige og bekoste aflevering af olieaffald m.v. til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Almindeligt fastaffald fra skibe skal afleveres i opstillet container eller efter nærmere aftale med Horsens Havn. Rester af farlige stoffer må ikke kastes i affaldscontainere. Bortskaffelse af sådanne rester samt større affaldsmængder aftales med Horsens Havn. Virksomheder, der afskiber eller modtager skadelige flydende stoffer i bulk og virksomheder, der reparerer kemikalietankskibe, skal selv modtage ballast- og tankskyllevæske, som indeholder disse stoffer og må selv foranledige og bekoste aflevering til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Udgifter opstået ved forsinkelser, fordi skibet ikke har tilstrækkelig pumpekapacitet eller ikke er klar til aftalt tid m.v., betales af skibet. Ethvert skib, som ikke har betalt skibsafgift til havnen i forbindelse med anløbet, skal betale for samtlige ovenfor nævnte af Havnen leverede ydelser. Alle bestillinger af ydelser skal afgives til Havnen i god tid og senest kl arbejdsdagen før afhentning/modtagning skal finde sted. Oplysning om takster m.m. fås ved henvendelse til Havnen. XI Retningslinier ved losning og lastning af støvende produkter: Placering: Skibet søges placeret således, at en eventuel støv- og lugtudvikling generer omgivelserne mindst muligt. 19

20 Miljøhensyn: Havnebassinet og afløbsbrønde må ikke forurenes under arbejdet eller ved rengøring af kajarealer og håndteringsudstyr. Under ekstreme forhold med kraftig blæst, hvor der håndteres særligt støvende varer med gene for omgivelserne til følge, kan det blive nødvendigt at stoppe arbejdet i kortere eller længere tid. Ovennævnte miljøhensyn skal tilgodeses ved alle operationer bl.a. ved at overholde følgende: Håndtering: Ved påfyldning af biler skal det foregå således, at støvudviklingen og spild minimeres, herunder: At udløbet på tragten sænkes så langt ned i lastbilerne som muligt. At bilerne ikke overlæsses, så varen løber ud over siderne. At chauffør/vognmand følger stevedorens eller havnearbejderens anvisning ved påfyldningen. Losningen skal udføres således, at spild fra grab og tragt/silo minimeres, herunder: At grabben er lukket og evt. overfyld af denne er løbet af inden transport mellem lastrum og tragt/bil. At tragt ikke fyldes over de faste sider. Rengøring: Arbejdsarealerne skal rengøres umiddelbart efter håndteringen er afsluttet, således at den endelige rengøring er tilendebragt senest 36 timer efter afsluttet håndtering. Rengøringsmetoden skal vælges med henblik på at minimere støvudviklingen. Spild skal løbende opsamles, så miljøhensyn overholdes. Spildt materiale skal opsamles og genbruges eller deponeres på en godkendt måde. Rengøring af lastbilers lad må ikke foregå på havneområdet. 20

21 XII Ansvarsbegrænsning Ansvarsbegrænsning Såfremt Horsens Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsættes efter værdien af gods eller andet materiel af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods eller andet materiel af samme art og kvalitet. Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller andet materiel, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods eller andet materiel, som er beskadiget, afhængig af hvad der giver det højeste beløb. For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstatningen ikke overstige SDR. Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andet indirekte tab ydes ikke. Produktansvar Det er Stevedore der har ansvar for der normalt udfører laste og losse operationer på havnen. Havnen kan i den forbindelse stille infrastruktur i form af arealer og maskinel til rådighed. Der ydes ikke erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andre indirekte tab, som følge af skade på den af havnen indlejede infrastruktur. Ansvar og tilsyn: Virksomheder, der udfører stevedoring eller håndtering, har over for miljømyndighederne ansvaret for overholdelse af ovenstående retningslinier samt udgifter forbundet hermed. Horsens Havn indskærper at ovennævnte retningslinjer skal følges. 21

22 HORSENS ERHVERVSHAVN Ove Jensens Alle`35, DK-8700 Horsens /Tel / Fax / /CVR-nr / Handelsbanken

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2017 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor kontortid 59 53

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1 VEDTÆGT for benyttelse af Aarhus Havns kraner og rengøring af kajarealer Indholdsfortegnelse: 1. Aarhus Havns kraner... 3 2. Kranernes brug... 5 3. Ansvar... 5

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER 2015

FORRETNINGSBETINGELSER 2015 FORRETNINGSBETINGELSER 2015 Nærværende regulativ har gyldighed fra den 1. januar til den 31. december 2015 Havnebestyrelsen, december 2014 1 INDHOLD SIDE SKIBS- & VAREAFGIFT 3 11 REGULATIV & KRANTAKSTER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 24. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 01.12.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn.

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn. VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) og 3F Horsens og Omegn DI nr. 794618 2014 2017 2014-2017 Tillægsoverenskomst

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere