UDBRUDSMANUAL FOR RIFT VALLEY-FEBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBRUDSMANUAL FOR RIFT VALLEY-FEBER"

Transkript

1 UDBRUDSMANUAL FOR RIFT VALLEY-FEBER December 2017

2 INDHOLD Indledning Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Virusudskillelse og smittespredning... 5 Kliniske symptomer... 6 Diffentialdiagnoser... 6 Diagnostiske forhold... 7 Forebyggelse og kontrol Personbeskyttelse... 8 Zoonose... 8 Behandling og Vaccination... 8 Retningslinjer om brug af personlige værnemidler Epidemiologisk undersøgelse Smitte med RVF i en besætning Foranstaltninger i et smittet husdyrbrug Prøveudtagning ved aflivning Udtagning af supplerende prøver ved aflivning af dyr i udbrudsbesætningen Prøveudtagning når dyr aflives på grundlag af en epidemiologisk undersøgelse Andre dyr i husdyrbruget Specielle forhold ved rengøring, desinfektion og insektbekæmpelse Zoner Etablering af zoner Etablering af zoner Optælling af husdyrbrug Foranstaltninger på husdyrbrug i beskyttelseszonen Foranstaltninger på husdyrbrug i overvågningszonen Ophævelse af beskyttelseszone Ophævelse af overvågningszonen Screening Screening i beskyttelseszonen

3 Prøvetagning Udtagning af materiale Emballering og mærkning af prøver Indsendelse af materiale Screening i overvågningszonen Andre dyr i husdyrbruget Flytterestriktioner Flytterestriktioner i beskyttelseszonen Flytterestriktioner i overvågningszonen Transit gennem beskyttelses- og overvågningszonen Genindsættelse af dyr Udbrud på slagterier, grænsekontrolsteder og transportmidler Udbrud i vildtlevende dyr Vaccination Samarbejde med andre myndigheder samt eksterne parter Ekspertgruppe Bilag 1: Lovgivning Bilag 2: Informationsmateriale

4 INDLEDNING Denne udbrudsmanual for Rift Valley-feber (RVF) omfatter håndtering af udbrud af sygdommen såvel centralt som decentralt i Fødevarestyrelsen. Den supplerer den Veterinære beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme for de særlige forhold, der gør sig gældende for RVF. Målgruppen for udbrudsmanualen er primært Fødevarestyrelsens medarbejdere i Veterinærenhederne og i Dyresundhed. Andre parter, såvel interne som eksterne, der medvirker ved bekæmpelse af udbrud, anvender manualen i de situationer, hvor det er relevant. Manualen omfatter ikke håndtering af mistanker før, et udbrud er konstateret. 4

5 1. SYGDOMSBESKRIVELSE Rift Valley-feber (RVF) er en vektorbåren virussygdom hos bl.a. kvæg, får og geder. Mange andre pattedyr er dog også modtagelige herunder mennesker, aber og gnavere. RVF er en zoonose, dvs. en sygdom, der kan smitte mellem dyr og mennesker. Sygdommen er almindeligt forekommende i de tropiske regioner i Afrika, hvor epidemier af sygdommen forekommer hver år. Epidemierne er normalt sammenfaldende med perioder, hvor der falder ekstraordinært store regnmængder med optimale vilkår for myggeudklækning til følge. I år 2000 blev sygdommen for første gang rapporteret uden for Afrika, da man fandt den i Saudi Arabien og Yemen. VIRUS OG INKUBATIONSTID Sygdommen forårsages af et Flebovirus tilhørende familien Bunyaviridae. Flebovirus, modstandsdygtighed overfor fysisk og kemisk påvirkning Temperatur Kan overleve flere måneder i serum ved 4 C eller 120 minutter ved 56 C ph Resistent i basisk miljø, men inaktiveres ved ph <6,8 Desinfektionsmidler/ Kemikalier Inaktiveres af fedtopløselige midler (f.eks. æter, chloroform, natrium deoxycholat) og af lav konc. af formalin samt stærk opløsning af natrium eller calcium hypochlorit (residual klor >5000 ppm). Overlevelse Overlever i frysetørret form og i aerosoler ved 23 C og % fugtighed. Imellem epidemier kan virus findes hvilende i myggeæg. Kan overleve kontakt med 0,5 % phenol ved 4 C i 6 måneder. Sygdom Inkubationstid Maksimal inkubationstid Rift Valley-feber timer 30 dage 1 1 Jf. Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december VIRUSUDSKILLELSE OG SMITTESPREDNING I perioderne mellem epidemierne findes virus hvilende i myggeæg i tørre områder. Ved tilstrækkeligt store regnmængder vil myggene udvikle sig og inficere drøvtyggerne. Virus spredes med mange forskellige myggearter, varierende mellem regioner. Antallet af RVF -udbrud er størst i sensommeren. Ved den første frost forsvinder såvel myg som RVF. I varmere områder, hvor myggene er til stede hele året, er RVF ikke årstidsbestemt. Virus kan også spredes ved direkte smitte fra den vilde fauna til produktionsdyr. 5

6 I Danmark vil RVF potentielt kunne spredes med Aedesmyggen. De er de dominerende arter i Danmark hele første del af sæsonen. Derudover kan især den gruppe af Aedesmyg der hører til strandengsmyggene øges voldsomt i antal senere på året efter store regnskyl. I Danmark kan man holde øje med myggepopulationen på RVF er en zoonose, og mennesker kan foruden vektortransmission bliver inficeret gennem inficeret næseflåd, blod, vaginalsekret (aborter), aerosoler og væv fra smittede dyr. Vedrørende beskyttelse af personer, der er i kontakt med smitte, se kapitel 2 om personbeskyttelse. KLINISKE SYMPTOMER Modtagelighed overfor RVF afhænger af alder og dyreart, som det kan ses af nedenstående tabel. Nyfødte lam og kid er således ekstremt modtagelige overfor sygdommen, mens voksne kvæg kun er moderat modtagelige. Symptomerne er uspecifikke, men under epidemier optræder talrige aborter og dødsfald hos unge dyr. Inkubationstiden er timer, hvorefter der ses høj feber (40-42 C) og influenza-lignende symptomer. De smittede dyr bliver sløve og vil kun modvilligt flytte sig eller æde, og mange viser tegn på smerte i bughulen. Der kan ses gulsot og blodig diarre. I områder hvor RVF er endemisk, såsom i Nordafrika, ses sygdommen ofte umiddelbart efter voldsomme regnskyl, hvor den kan føre til abortstorm og høj dødelighed hos nyfødte dyr. Hos personer, der passer de syge dyr eller håndtere produkter heraf, kan smitte føre til ses blødninger eller influenza-lignende symptomer. I Danmark vil man i forbindelse med et udbrud af RVF ikke se pludselige massedødsfald, da det forudsætter et tidligere udbrud, hvor myggene er blevet smittet med virus. Modtagelighed Dyrekategorier Dødelighed Ekstremt modtagelig Nyfødte lam og kid, hvalpe, killinger, mus og hamstre % Meget modtagelige Får og kalve % Moderat modtagelige Resistente Kvæg, geder, bøfler, asiatiske aber og mennesker Kameler, hovdyr, grise, voksne hunde og katte, afrikanske aber, bavianer, kaniner, marsvin <10 % DIFFENTIALDIAGNOSER (Bemærk at listen ikke er udtømmende) Bluetongue Enterotoxæmi hos får Brucellose Forgiftning (planter) Fåre-og gedepest Anthrax 6

7 DIAGNOSTISKE FORHOLD Laboratoriediagnosen stilles ved påvisning af virus ved PCR (akut infektion) på blod eller væv. FOREBYGGELSE OG KONTROL Der findes ingen specifik behandling mod RVF. Husdyr kan vaccineres mod sygdommen. 7

8 2. PERSONBESKYTTELSE ZOONOSE RVF er en zoonose, dvs. en sygdom, der kan smitte mellem dyr og mennesker. Størstedelen af de humane infektioner sker ved direkte eller indirekte kontakt med blod eller organer fra inficerede dyr. Virus kan overføres til mennesker gennem håndtering af kødkroppe ved slagtning eller udskæring, ved fødselshjælp og veterinære procedurer samt ved håndtering af kadavere og fostre. Landmænd, slagteriarbejdere, veterinærer og laboratoriepersonale har derfor større risiko for at blive inficeret end andre. Smitteoverførslen kan bl.a. ske via sår i huden, snitsår med en inficeret kniv og via inhalation af aerosoler. Sidstnævnte er dog kun set i laboratorie. Infektion kan også overføres til mennesker med inficerede myg og fluer. Man mener, at smitte tillige kan overføres med upasteuriseret mælk fra inficerede dyr. Indtil videre er der ikke set overførsel af smitte mellem mennesker. Ved humane tilfælde af RVF ses feber, muskelsmerter, kulderystelser og hovedpine af 3-4 dages varighed (influenza-lignende symptomer). I få tilfælde optræder der alvorlige komplikationer, som f.eks. blindhed, meningoencephalitis og blødninger, evt. med leversvigt. BEHANDLING OG VACCINATION De fleste tilfælde af RVF hos mennesker forløber relativt mildt og er ikke behandlingskrævende. Ved komplicerede sygdomsforløb gives støttende behandling. Der findes ingen godkendt vaccine mod RVF til brug hos mennesker. RETNINGSLINJER OM BRUG AF PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Ved håndtering af mistænkte eller smittede dyr f.eks. i forbindelse med prøvetagning og nedslagning anbefaler sundhedsmyndighederne, at der anvendes engangshandsker, engangsovertrækskittel samt engangsmaske og visir. 8

9 3. EPIDEMIOLOGISK UNDERSØGELSE Den epidemiologiske undersøgelse skal afdække den kliniske situation i besætningen, samt det hidtidige sygdomsforløb. I den forbindelse, skal det skønnede tidspunkt for smitteintroduktion i besætningen fastlægges. Alle tilførsler af dyr til besætningen mindst 30 dage forud for mistankedatoen gennemgås med henblik på at afklare, hvorledes besætningen er blevet smittet (dyr, dyretransporter, materiel, personer mv.). Endvidere skal alle kontakter fra besætningen gennemgås med henblik på at afklare, hvilke andre besætninger (indenlands og udenlands), der kan være blevet smittet. Der skal lægges særlig vægt på forekomsten af insektvektorer og afstanden til nabogårde. Epidemiologisk skema for relevante dyrearter udfyldes i DIKO Beredskab. Hvis udbruddet finder sted, mens der er Aedesmyg, er det sandsynligt, at det er disse myg, der spreder smitten. Dyresundhed vil i samarbejde med relevante eksperter se på den geografiske spredning med myg. viser bl.a. det ugentlige antal Aedesmyg i Danmark og trenden i populationen. 9

10 4. SMITTE MED RVF I EN BESÆTNING FORANSTALTNINGER I ET SMITTET HUSDYRBRUG Konstateres en besætning smittet med RVF skal besætningen takseres, aflives og bortskaffes, og husdyrbruget skal rengøres og desinficeres. Besætningen skal fortsat være under offentligt tilsyn, men nu pga. konstateret smitte med RVF. Besætningen skal skriftligt have påbudt aflivning af dyrene. Veterinærenheden sørger for følgende: Alle modtagelige arter på husdyrbruget aflives omgående under officielt tilsyn og på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af RVF under transport eller aflivning minimeres. Kroppene af døde eller aflivede dyr føres til forarbejdning på et godkendt forarbejd ingsanlæg Avlsmateriale (sæd, æg eller embryoner) fra modtagelige arter, der opbevares på husdyrbruget, destrueres. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at produkterne anvendes. Avlsmateriale (sæd, æg eller embryoner), det er udtaget fra modtagelige arter i den periode, hvor det antages at smitten har været på husdyrbruget, skal opspores og underkastes passende behandling eller destruktion. Alt materiale og alt affald, som kan være inficeret, såsom foder, strøelse, gødning og gylle skal føres til forarbejdning på et godkendt forarbejdningsanlæg eller behandles på passende vis; alle engangsmaterialer, der kan være inficeret, og navnlig dem, der anvendes til aflivninger, bortskaffes ved forbrænding. Stalde, bygninger og transportmidler, der kan være inficeret, rengøres og desinficeres. Graden af insektbekæmpelse vurderes i det konkrete tilfælde i samarbejde med Dyresundhed og relevante myndigheder og eksperter jf. kapitel 7. Der foretages en epidemiologisk undersøgelse. Fødevarestyrelsen skal opspore alle modtagelige arter, der er til- og fraført husdyrbruget i den periode, hvor det antages, at smitten har været på husdyrbruget. Det omfatter både dyr, der er flyttet nationalt, og dyr, der er flyttet til andre lande. Fødevarestyrelsen skal opspore kød, der er slagtet i den periode, hvor det antages, at smitten har været på husdyrbruget. Kødet skal behandles eller destrueres efter Fødevarestyrelsen anvisning. Mælk skal underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Mælk afhentet fra husdyrbruget i den periode, hvor det antages, at smitten har været på husdyrbruget, opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Avlsmateriale (sæd, æg, embryoner) der er udtaget fra modtagelige arter på det smittede, skal opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Ovenstående foranstaltninger kan ligeledes finde anvendelse på husdyrbrug, der som et led i den epidemiologiske undersøgelse giver anledning til mistanke om smittespredning. 10

11 I tilfælde, hvor et udbrud er blevet konstateret på et laboratorium, en zoologisk have, en dyrepark eller et indhegnet område, hvor der holdes modtagelige arter til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af arter, kontaktes Dyresundhed medhenblik på det videre forløb. 11

12 5. PRØVEUDTAGNING VED AFLIVNING UDTAGNING AF SUPPLERENDE PRØVER VED AFLIVNING AF DYR I UDBRUDSBESÆTNINGEN Der er ikke krav om udtagning af supplerende prøver i besætningen efter bekræftelse af et udbrud. PRØVEUDTAGNING NÅR DYR AFLIVES PÅ GRUNDLAG AF EN EPIDEMIOLOGISK UNDERSØGELSE Der er ikke krav om udtagning af prøver i besætninger, der aflives på grundlag af en epidemiologisk undersøgelse. 12

13 6. ANDRE DYR I HUSDYRBRUGET RVF kan ramme mange arter inden for gruppen af pattedyr, se kapitel 1 Sygdomsbeskrivelse. Det er dog kun drøvtyggere, der er omfattet af restriktioner i denne manual. 13

14 7. SPECIELLE FORHOLD VED RENGØRING, DESINFEKTION OG INSEKTBEKÆMPELSE Der er ikke specielle forhold ved rengøring og desinfektion udover det, der findes i den Tværgående beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme. Graden af insektbekæmpelse vurderes i det konkrete tilfælde i samarbejde med relevante myndigheder og eksperter. Det vil ofte være bedst at foretage insektbekæmpelsen i stalden før aflivningen, så insekterne ikke forsvinder over til nabogården. Det skal dog alligevel overvejes om nabobesætninger også skal inddrages i insektbekæmpelsen. Sygdommen overføres primært med aedesmyg. Disse overvintrer som æg i miljøet, hvilket betyder, at virus vil kunne bryde ud igen næste forår, når æggen klækkes eller eventuelt først to år senere, hvis det første forår er et tørt forår, hvor ikke alle æg oversvømmes. Det er derfor vigtigt også at foretage vektorbekæmpelse af udearealer. viser der ugentlige antal Aedesmyg i Danmark og trenden i populationen, hvilket kan være en god hjælp til at vurdere myggesituationen. 14

15 8. ZONER ETABLERING AF ZONER ETABLERING AF ZONER Ved udbrud af RVF opretter Fødevarestyrelsen følgende zoner omkring udbruddet: 1. Beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km. 2. Overvågningszone med en radius på mindst 10 km. Da sygdommen overføres med vektorer, vil det ofte være hensigtsmæssigt at udvide zonen. Fødevarestyrelsen træffer beslutning om zonestørrelser i forbindelse med en konkret udbrudssituation OPTÆLLING AF HUSDYRBRUG Ved hjælp af udtræk fra GIS og CHR udarbejdes lister over alle husdyrbrug med dyr af modtagelige arter i beskyttelses- og overvågningszonerne. FORANSTALTNINGER PÅ HUSDYRBRUG I BESKYTTELSESZONEN Ejer eller bruger af husdyrbrug skal på Fødevarestyrelsens anmodning lade dyrene underkaste en klinisk inspektion og lade udtage prøver til undersøgelse for RVF. Graden af insektbekæmpelse vurderes i det konkrete tilfælde i samarbejde med relevante myndigheder og eksperter. FORANSTALTNINGER PÅ HUSDYRBRUG I OVERVÅGNINGSZONEN Graden af insektbekæmpelse vurderes i det konkrete tilfælde i samarbejde med relevante myndigheder og eksperter. Se også kapitel 9 om screening og kapitel 10 om flytterestriktioner. OPHÆVELSE AF BESKYTTELSESZONE Ophævelse af beskyttelseszonen vil tidligst kunne finde sted 30 dage efter, at alle dyr af modtagelige arter i udbrudsbesætningen er aflivet og bortskaffet, og den indledende rengøring og desinfektion af husdyrbruget er afsluttet og godkendt. Fødevarestyrelsen kan beslutte, at der skal indsættes kontroldyr i en periode, inden zonen ophæves. Når zonen ophæves, indgår den i overvågningszonen med de restriktioner og foranstaltninger, der gælder der. OPHÆVELSE AF OVERVÅGNINGSZONEN Ophævelse af overvågningszonen vil tidligst kunne finde sted 30 dage efter, at alle dyr af modtagelige arter i udbrudsbesætningen er aflivet og bortskaffet, og den indledende rengøring og desinfektion af husdyrbruget er afsluttet og godkendt. Fødevarestyrelsen kan beslutte, at der skal indsættes kontroldyr i en periode, inden zonen ophæves. 15

16 9. SCREENING Ved screening forstås rutineundersøgelse af dyr af modtagelige arter i restriktionszonerne med henblik på såvel kortlægning af eventuel spredning som ophævelse af zonerne og de dermed forbundne restriktioner. SCREENING I BESKYTTELSESZONEN Efter oprettelse af zonen skal alle husdyrbrug med modtagelige arter i zonen besøges regelmæssigt af en embedsdyrlæge. Hyppigheden af besøgene fastsættes af det centrale krisecenter efter en epidemiologisk vurdering. Veterinærenheden er ansvarlig for at gennemføre screeningsbesøgene.ved besøgene gennemføres der kliniske undersøgelser (og om nødvendigt prøveudtagning). Undersøgelserne skal omfatte måling af kropstemperaturen, og der skal føres kontrol med registre over produktion, sygelighed og dødelighed. PRØVETAGNING Hvis det besluttes at udtage prøver, tages kontakt til DTU-Veterinærinstituttet for detaljeret vejledning omkring prøvetagningen herunder antal og type/materiale. Vær opmærksom på at RVF er en zoonose, se kap. 2 Personbeskyttelse. UDTAGNING AF MATERIALE Følgende materiale kan udtages til undersøgelse for RVF: Væv fra lever, milt, hjerne, evt. abortmateriale EDTA blod EMBALLERING OG MÆRKNING AF PRØVER De udtagne prøver anbringes enkeltvis i prøverør med tætsluttende låg eller plastpose og mærkes med dyrets og prøvens identitet. Rør og/eller plastposer omvikles med væskesugende materiale og anbringes i en solid yderemballage, sammen med indsendelsesblanketten. Pakken må ikke indeholde skarpe ting, som f.eks. skalpel eller kanyle. Det er meget vigtigt, at dyr, hvorfra der udtages prøver, er mærket individuelt. De udtagne prøver skal forsynes med dyrenes individmærker. Prøverne må under transporten ikke udsættes for frostgrader eller høje temperaturer. INDSENDELSE AF MATERIALE Prøverne skal ledsages af indsendelsesblanketten, der findes på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside, Alle prøver transporteres til: DTU Veterinærinstituttet Kalvehave Havnevej 51 Lindholm 4771 Kalvehave 16

17 DTU Veterinærinstituttet skal være orienteret om prøvernes. Se den veterinære vagtmappe for telefonnumre. SCREENING I OVERVÅGNINGSZONEN. Der er ingen lovgivningsmæssige krav til besøg i overvågningszonen. 17

18 6. ANDRE DYR I HUSDYRBRUGET RVF kan ramme mange arter inden for gruppen af pattedyr, se afsnittet Sygdomsbeskrivelse. Denne manual omfatter dog kun restriktioner i forhold til drøvtyggere. 18

19 11. FLYTTERESTRIKTIONER FLYTTERESTRIKTIONER I BESKYTTELSESZONEN Al flytning og transport af dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej er forbudt, bortset fra ad husdyrbrugets interne forbindelsesveje. Fødevarestyrelsen kan på nærmere fastsatte vilkår give tilladelse til, at dyr af modtagelige arter fjernes fra husdyrbrug i beskyttelseszonen, såfremt de transporteres direkte til nødslagtning på et slagteri i beskyttelseszonen udpeget af Fødevarestyrelsen. Hvis der ikke findes et slagteri i beskyttelseszonen, kan der gives tilladelse til transport til slagteri i overvågningszonen. Begge transporter er betinget af, at en embedsdyrlæge har foretaget undersøgelse af alle dyr af modtagelige arter på husdyrbruget uden at finde tegn på RVF. Avlsmateriale må ikke til-eller fraføres husdyrbrug uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Køretøjer og materiel, som er anvendt til transport af dyr af modtagelige arter eller andet smittefarligt materiale indenfor beskyttelseszonen, må ikke fjernes, før disse er rengjorte og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning. Døde dyr, husdyrgødning, animalske biprodukter, samt foder må ikke tilføres eller fraføres uden Fødevarestyrelsens tilladelse FLYTTERESTRIKTIONER I OVERVÅGNINGSZONEN Al flytning af dyr af modtagelige arter ad offentlig vej er forbudt med mindre, de føres til græsning eller opstaldning. Transport af dyr af modtagelige arter må kun ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Køretøjer og materiel, som er anvendt til transport af dyr af modtagelige arter eller andet smittefarligt materiale indenfor overvågningszonen, må ikke fjernes, før disse er rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning. Avlsmateriale må ikke til- eller fraføres husdyrbrug uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Døde dyr, husdyrgødning, animalske biprodukter, samt foder må ikke tilføres eller fraføres uden Fødevarestyrelsens tilladelse TRANSIT GENNEM BESKYTTELSES- OG OVERVÅGNINGSZONEN Transit af dyr gennem beskyttelses- og overvågningszonen kan tillades, såfremt transittransporten foregår ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs. Transit-transportmidlerne skal rengøres, desinficeres og behandles med insekt bekæmpelsesmiddel efter anvisning fra Fødevarestyrelsen. 19

20 11. GENINDSÆTTELSE AF DYR Genindsættelse af dyr på et husdyrbrug, hvor der har været udbrud af RVF, må tidligst finde sted 30 dage efter Veterinærenhedens godkendelse af den endelige rengøring og desinfektion. Genindsættelsen må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen med angivelse af betingelser og procedure for genindsættelsen. 20

21 12. UDBRUD PÅ SLAGTERIER, GRÆNSEKONTROLSTEDER OG TRANSPORTMIDLER Der er ikke på forhånd fastsat regler for håndtering af udbrud af RVF på slagterier, grænsekontrolsteder og transportmidler, hverken i EU lovgivning eller i national lovgivning. Fødevarestyrelsen vil i forbindelse med et konkret udbrud på slagteri, grænsekontrolsted eller transportmiddel træffe beslutning om håndtering. Ved udbrud på grænsekontrolsteder, skal Fødevarestyrelsen dog straks suspendere godkendelsen af den del af grænsekontrolstedet, hvor udbruddet er konstateret. Fødevarestyrelsen meddeler straks Kommissionen om suspenderingen. 21

22 13. UDBRUD I VILDTLEVENDE DYR Der er ikke på forhånd fastsat regler for håndtering af udbrud af RVF i vildtlevende dyr, hverken i EU lovgivning eller i national lovgivning. Fødevarestyrelsen vil i forbindelse med et konkret udbrud i vildtlevende dyr træffe beslutning om håndtering. 22

23 14. VACCINATION Der er ikke tilladt at vaccinere mod RVF. Fødevarestyrelsen kan dog ved udbrud af RVF påbyde vaccination af modtagelige arter. Afgørelsen om at foretage vaccination træffes af EU Kommissionen i samarbejde med den pågældende medlemsstat. 23

24 15. SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER SAMT EKSTERNE PARTER Det centrale krisecenter sikrer indledningsvis kontakt til de eksterne parter. På sigt vil det decentrale krisecenter samarbejde med lokale repræsentanter fra andre myndigheder eller eksterne parter. 24

25 16. EKSPERTGRUPPE Der er ikke nedsat en permanent national ekspertgruppe for RVF. Hvis der i en given udbrudssituation er brug for en ekspertgruppe, kan det centrale krisecenter nedsætte en ekspertgruppe. 25

26 BILAG 1: LOVGIVNING Bestemmelser for bekæmpelse af RVF er fastsat i: EU lovgivning: Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin Dansk lovgivning: Bekendtgørelse nr. 140 af 6. marts 2003 om bekæmpelse af Rift Vally fever Bekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014 af lov om hold af dyr 26

27 BILAG 2: INFORMATIONSMATERIALE Information om RVF kan blandt andet læses på følgende steder: Fødevarestyrelsens hjemmeside Leksikonopslag om RVF Myggetal og mittetal for Danmark EU-kommissionens hjemmeside EU-Kommissionen/RVF OIE hjemmeside OIE /RVF/beredskabsplaner OIE/RVF/sygdomsbeskrivelse EFSA s hjemmeside EFSA.europa.eu/RVF WHO s hjemmeside Who.int/RVF Øvrige IOWA university CDC 27

28

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

UDBRUDSMANUAL FOR VESTNILFEBER

UDBRUDSMANUAL FOR VESTNILFEBER UDBRUDSMANUAL FOR VESTNILFEBER December 2017 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Virusudskillelse og Smittespredning... 5 Kliniske symptomer... 6 Heste... 6

Læs mere

UDBRUDSMANUAL FOR AFRIKANSK HESTEPEST

UDBRUDSMANUAL FOR AFRIKANSK HESTEPEST UDBRUDSMANUAL FOR AFRIKANSK HESTEPEST August 2017 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 6 Virusudskillelse og smittespredning... 6 Kliniske Symptomer... 7 Differentialdiagnoser...

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual Klassisk svinepest beredskabsplan Operationel manual Januar 2004 Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til Kontor for Husdyrsygdomme ( va1@fdir.dk)

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 26. oktober 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s. 2001L0089 DA 13.11.2007 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Mund- og klovesyge beredskabsplan Operationel manual juni 2004 Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til va1@fdir.dk Definitionsliste...12

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1) BEK nr 1480 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00207 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Folketingets Europaudvalget København, den FVM 498 Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Udbrudsmanual. for. klassisk svinepest

Udbrudsmanual. for. klassisk svinepest Udbrudsmanual for klassisk svinepest 7. december 2016 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer ved den kroniske form...

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-28-33-00041 Senere ændringer til forskriften Ingen Trikinvejledningen

Læs mere

Tværgående beredskabsplan

Tværgående beredskabsplan Tværgående beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme August 2014 Fødevarestyrelsen Dyresundhed 2 TVÆRGÅENDE BEREDSKABSPLAN INDHOLD Indledning... 6 Konstatering og erklæring af udbrud... 7 Bekæmpelsesstrategi...

Læs mere

Det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Det veterinære beredskab Den Danske Dyrlægeforening 28 januar 2015 Det veterinære beredskab Disposition Hvad er beredskab?

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

UDBRUDSMANUAL FOR MUND- OG KLOVESYGE

UDBRUDSMANUAL FOR MUND- OG KLOVESYGE UDBRUDSMANUAL FOR MUND- OG KLOVESYGE Oktober 2016 2 UDBRUDSMANUAL FOR MUND- OG KLOVESYGE INDHOLD Indledning... 6 1. Sygdomsbeskrivelse... 7 Virus og inkubationstid... 8 Virusudskillelse og smittespredning...

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies BEK nr 914 af 15/12/1987 (Gældende) Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies I medfør af lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 15. december 1987

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

Bluetongue beredskabsplan. Operationel manual

Bluetongue beredskabsplan. Operationel manual Bluetongue beredskabsplan Operationel manual April 2007 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til kontor for Husdyrsundhed (1kontor@fvst.dk) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr, herunder hunde, katte og fritter samt godkendelse og drift af og tilsyn med karantæner 1 I medfør af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 28. august 2007 Ref.: TM J.nr.: 2007-20-221-02616 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. august 2007; kl. 10.00 Sted: Charlemagne Building Indkaldelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til!

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! www.guzer.com/pictures/kid_pig_kiss.jpg ONE Health sundhedsfremmende for mennesker og dyr den 17. maj 2011 Professor Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet;

Læs mere

HPAI H5N8 i Danmark og EU

HPAI H5N8 i Danmark og EU HPAI H5N8 i Danmark og EU 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Vildfugle 10. november 2016 Første påvisning af HPAI H5N8 infeicerede troldænder (Aythya fuligula) Christiania, Stege, Møn 3 / Fødevarestyrelsen

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Udkast til ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) I medfør af 30, stk. 3, 34, stk. 1, 37, 53, stk. 2, 58, stk. 1, 66 a, stk. 1 og 2, 67, 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R0318 DA 01.01.2010 010.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige

Læs mere

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens P5_TA(2003)0215 Bekæmpelse af mund- og klovsyge * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge og om ændring

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. marts 2003 PE 322.174/21-69 ÆNDRINGSFORSLAG 21-69 Udkast til betænkning (PE 322.174) Wolfgang Kreissl-Dörfler EF-foranstaltninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1) BEK nr 502 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2012-20-2301-00900 Senere ændringer

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 169 Offentligt Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Preben Willeberg dyrlæge, Ph.D., dr.med.vet.,

Læs mere

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse.

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse. Skema til ansøgning om registrering/godkendelse af anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport m.v. af animalske biprodukter i henhold til artikel 23/24 i biproduktforordningen nr. 1069/2009 Denne

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014 Pandemisk Influenza Workshop 3 Øvelsesseminar 2014 Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen 27. maj 2014 Hvad er en pandemi? En epidemi med en smitsom sygdom, som forekommer på verdens plan, eller omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 1) BEK nr 1407 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00252 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0260 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2013-14-321-01857/Dep. sagsnr. 19930 Den 11. juni 2013 FVM 154 GRUNDNOTAT

Læs mere

ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien

ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien Undertegnede dyrlæge, som er godkendt til at føre tilsyn med embryoindsamlingsteamet/-centeret,

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD En svinebesætning med integreret produktion i.e. 1.500 søer + årlig produktion af ca. 30.000 slagtesvin. (1.600 DE) Gårdejer Mads Skjern Korsbæk Væsentlige områder af

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere