Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM) (referent) Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Svend Jacobsen (SJ), Jens Lund (JL), Hans Jørn Beck (HJB), Lars Christoffersen (LC), Lars Ostenfeldt(LO) Afbud Henrik Berendt, Søren M Ebbesen Dato: 20. september Velkomst JB ønskede BMX nye HB-medlem, Lars Ostenfeldt velkommen til HB, som afløser for Bjarke Rolfing. KMM blev også budt velkommen, som ny generalsekretær i DMU. 2. Referater til godkendelse, information, igangværende sager i den enkelte SK: a) HB Ingen kommentarer b) FU I referatets punkt 2.3 andre referater, var der et ønske om, at hvis der er nogle punkter på møde, som man er uenige i, så skal man tage diskussionen på det pågældende møde, således at eventuelle kommentarer og uenigheder fremgår i det forum hvor diskussionen er. c) MX Punkt 2. SK MX har mistet deres repræsentant, Peter Hansen, fra uddannelsesudvalget, da han har valgt at trække sig. HB beklager, at Peter Hansen har trukket sig fra udvalget, da han har trukket et meget stort læs og været et stort aktiv. d) SP SJ kommenterede U21 VM-finalen som blev kørt i Rusland, og som er blevet diskuteret en del i Speedway. Arrangementet var til UG. Der hvor der har været tvivl var til logistikken, med at få cykler og grej af sted. SK er af den holdning, at den russiske federation skal sikre transporten til Rusland, hvis SK skal bakke op om deltagelse i stævner der. Det er for stor en udfordring for enkeltpersoner, og det er forbundet med risici i forhold til udstyret. JB kommenterede, at problemstillingen er international, og bør diskuteres her. NMN kommenterede, at det er et punkt på det næste FIM møde. Økonomien i ligaen er en udfordring. På den overordnede bane, så fungerer den nogenlunde, men det er vigtigt at vi sammen med klubberne sikrer den nødvendige økonomi er til stede. I den forbindelse kommenterede NMN at der skal ses på reglementet, således at garanti-beløbet ved deltagelse kan ændres. Desuden ønsker HB, at situationen med at klubberne havner i gæld til DMU, er en af de ting som der ses på, jf. retningslinjer i forhold til liga-klubberne. SJ kommenterede, at det ikke nødvendigvis kun er liga-klubberne, som fremgår som skyldnere til DMU. Reglementet følges, således at det kun er klubber, som ikke har gæld til DMU, som kan starte i ligaen. SK SP vender tilbage med et konkret forslag til hvorledes ligaklubberne og gæld til DMU håndteres, således at situationen ikke løber af hænde. Det blev aftalt, at OH og NMN deltager på først kommende SK møde for en nærmere drøftelse. Ligeledes arbejdes der Internationalt på at etablere en ny Champions-League for Speedwayklubber i 2012, sammen med Polen, Sverige og England. Ved referatgennemgangen blev udviklingen i Speedways licensindtægter 2011 gennemgået. Der er et indtægtstab i forhold til budget. FU analyserer hvorfor Speedways licensindtægter er faldet og drøfter det nærmere med Speedway. e) BMX Åbent hus arrangementerne i BMX har udvist meget stor forskel på succesraten. De klubber, som har været meget aktive i forhold til deres lokale medier har haft stort fremmøde. DMUs udviklingskonsulent Ole Blædel er sat på projekter omkring nye klubber. Alt i alt tegner udviklingen positiv efter VM. I forhold til pkt 6 om Gate, så foreslår NMN at SK BMX benytter Miljø og sikkerhedsudvalget til at se på diskussionspunktet omkring hvorledes Cph pro-gaten klassificeres. Det er specielt gaten på 5- meter rampen, som der er en problemstilling om. OH efterlyste dokumentation for at gaten skulle have anderledes klassificering end andre gates i Danmark. LO kommenterede, at der ikke var nogle Side 1 af 7

2 sager, hvor nogen er kommet til skade på den type pro-gate som Cph har. JH mente, at det var vigtigt at beslutningen blev taget i SK, men at det var ok, at benytte miljø og sikkerhedsudvalg for vurdering. Omkring Taulov BMX arbejdes der på at finde en løsning med den nye bestyrelse i klubben for at undgå en konkurs. Alle kreditorer er kontaktet og vi afventer nu endelig svar. DMU har givet tilsagn om kroner. f) RR/DR Der er udfordringer i forhold til en række administrative opgaver i SK. JH kommenterede nogle af de ønsker, som SK har til at få lagt driftsopgaver ind på sekretariatet. Transponder udsendelsen bliver lagt ind på kontoret hurtigst muligt. Det er den praktiske håndtering af bestillinger og udsendelse som skal håndteres og aftales i forhold til DMUs studentermedhjælp. Teknisk bistand skal fortsat ligge hos to repræsentanter i den pågældende SK (RR og MX). Det blev anbefalet, at SK RR proaktivt igangsætter et arbejde omkring nødvendigheden og eventuel støtte / samarbejde med arrangørerne af brug af airfence i NMN kommenterede pkt. 10, Korskro-banen, og informerede om hvorledes repræsentationen fra DMU var fordelt i afklaringsfasen på projektet vedrørende Motorsportscenteret. g) OT Der forelå ikke nyt referat endnu, mødet var afholdt 7. september. Men HJB kommenterede, at man manglede at få konkrete forslag fra sportsudvalg omkring uddannelse. Der er gode aktiviteter i både Trial og Enduro mens Supermoto halter, senest med udfordringer omkring aflysning af løb i Aarhus. h) Miljøudvalget Konkret efterlyste NMN kommentarer om hvorvidt der ville indgå en smileyordning, som en del af klublederuddannelsen. Desuden var der et forslag om at modtage input fra SK`er om forventninger til aktiviteter i Herefter vil udvalget se på om forventningerne kan opfyldes, indenfor det eksisterende budget. JH kommenterede Dennis Bechmanns flotte arbejde med miljøuddannelsesplan, som er gennemarbejdet og flot præsenteret i det grafiske udtryk. Ved klublederseminaret skal den samlede uddannelsesplan i DMU præsenteres. HB-medlemmerne vil hurtigst muligt modtage materialet, herunder miljøuddannelsesplanen til gennemsyn. Den 21. januar er der sat dato for lydofficials-seminar. NMN meddelte desuden, at Dennis Bechmann stopper som formand for udvalget til marts i Det er en vigtig opgave at finde en ny formand for udvalget. i) Politisk Aktivitetsudvalg JB orienterede om seneste referat og arbejdet omkring paragraf 5 som præsenteres nærmere på klublederseminaret. j) Jura- og Reglementsudvalget (herunder ændringer og tidsplan 2011) Der skal modtages reglementsændringer fra de pågældende SK`er om, hvorvidt der er nye hastesager reglementsmæssigt. Desuden forventes det, at der kommer reglementsændringer til den 11. oktober senest. Men udvalget vil gerne have en tilkendegivelse om, hvorvidt denne frist er relevant for SK`erne. I stedet blev foreslået den 1. december som deadline for modtagelse af reglementsændringer til kommende sæson som ny deadline. Der er i gangsat en gennemgang af de eksisterende reglementer, for at fange eventuelle juridiske fejl. k) Talent og Eliteudvalget, opdatering DIF har arbejdet på et talentudviklingskoncept for forbund, som er røget ud af TD hvor der er en mulighed for at DMU/BMX kan ansøge om økonomisk støtte i l) Uddannelsesudvalget, opdatering JH kommenterede klublederuddannelse. Materialet som er modtaget er ikke færdigt pt. JH er i tvivl om det er muligt at nå at blive færdig med disse oplæg til klublederseminaret, men dette har en meget høj prioritet. PB kommenterede, at det pt. er et problem at der mangler mulighed for at se en samlet kursuskalender for den kommende periode. I det nye år, vil der være en ny kursusportal, som følger med det nye medlemssystem i DMU. Men indtil da, skal der laves et samlet dokument som kan lægges på hjemmesiden. 3. DMU Organisationsudvikling - DMU Målsætninger Gennemgang af aktivitetslisten med de målsætninger som der var frem mod DMU s Administrationsudvikling og ressourcer (professionel organisation) KMM præsenterer et forslag til udvikling af administrationen , som omfatter ønske om ansættelse af en ny sportssekretær, marketings/informations-medarbejder samt en ny miljøkonsulent. På kort sigt er MotorBladet udliciteret til en freelance Redaktør. Side 2 af 7

3 - HJB kommenterer, med et finansieringsforslag fremsendt til HB om at udvikling af administrationen. Ved gennemgang af forslag, blev der nævnt at der er et stigende behov for servicering af medlemmer, samt øgede krav til administration, synlighed, og markedsføring. Konsekvensen af forslaget vil være medlemskontingentstigninger. SJ kommenterede, at det var hans opfattelse at licenspriserne havde nået smertegrænsen. LO kommenterede, at det vil være vigtigt i forhold til arbejdsområder på kontoret at det bliver konkret, hvad medlemmerne får for det som indbetales. SJ mente, at medlemmerne ser det de betaler som del af en pakke - altså klubmedlemskab og licensudgift ses under et. Forslaget tages op på klublederseminaret, for at diskutere, hvad klubberne får ud af en eventuel kontingentstigning og hvad klubbernes holdning er. - Det er den generelle holdning at vi skal styre udviklingen med den nødvendige økonomiske ansvarlighed samtidig med, at vi skal sikre flere ressourcer til vore frivillige ledere. JH kommenterede, at ideen med at skabe sportsudvalg var at lægge driften fra sportskommissionerne ud i udvalg. Men det viser sig, at der er behov for at administrationen støtter sporten. OH kommenterede, at hvis DMU blev bedre i stand til at skabe bedre markedsføringsprodukter, så ville det understøtte ambitionen om at få flere medlemmer. Det bør sikres, at vi fokuserer på de steder hvor man kan få nye baner, og her er BMX et godt grundlag for yderligere vækst i DMU og specielt sammen med MX banerne. I første omgang så sættes der gang i ansættelsen af en ny sportssekretær. Sportskommissionerne skal overveje konstruktivt, hvad de kan forestille sig at lægge ind til ansatte medarbejdere og derfor afholdes der møder med den enkelte SK / Søren N. og KMM i løbet af september. Der arbejdes desuden ud fra den forudsætning, at der ansættes en miljøkonsulent. 4. DMU s Bredde og Udviklingsudvalg, opdatering (status på klubmøder for udvalgte klubber, udviklingskonsulent) NMN informerede om de seneste tiltag. DMUs udviklingskonsulent er ansat efter en prøveperiode på 5 måneder op til VM BMX. Der er et stort potentiale, hvis breddeudvalget/udviklingskonsulenten kan være med til at skubbe til positive udviklinger ude i klubberne. HB ser det som en vigtig pointe, at klubberne via dialog skal motiveres til at deltage i udviklingsprojekter, som kan være med til at udvikle klubberne, og dermed være til gavn for medlemmerne. Det er formålstjenligt, at SK`erne er med til at banke døre ind hos klubberne, så der er repræsentation fra sporten sammen med udviklingskonsulenten. 5. DMU Regnskab og budget - Det er af stor vigtighed, at den enkelte SK fokuserer på aktiviteter der sikrer en tilgang af aktive da udviklingen specielt i Speedway, BMX og RR skal forbedres. Der er en generel tilbagegang i disse grene i Dette bør fremgå af kommende referater og ligeledes være et punkt på kommende Klublederseminar for den enkelte SK. - Der skal i den kommende tid følges op på debitorlisten fra sekretariatets side i samarbejde med FU. - Tidsplan for budget 2012 blev gennemgået. Det blev præciseret, at den 20. oktober får SK`erne de foreløbige budgetter, og skal melde tilbage. Den 19. november er der afsat tid til gennemgang med SK`erne omkring budgetterne. Den 28. november vil det være færdigt således at det er klart til december måneds HB møde. Der er sat budgetansvarlige på de enkelte punkter, som bliver udsendt. Side 3 af 7

4 Aktivitets- og Tidsplan Udarbejdelse af oplæg til fordelingsnøgler, budget 2012 udkast til HB møde FU (ER/JB) Udsendelse af oplæg til HB JB HB Møde - principper, overordnet oplæg fremlægges JB Fordelingsnøgle, TD og andre primære omkostninger/principper 2012 er fastlagt HB Opdateret regnskab for 3. kvartal 2011 er afsluttet (grundlag for budget 2012) FU Materiale (excel osv) udsendes til alle budget ansvarlige FU Udarbejdelse af budgetter Budget ansvarlige Budget 2012 oplæg modtaget hos FU fra alle budgetansvarlige Budget ansvarlige Afklarende spørgsmål med den enkelte budget ansvarlige FU / Budget ansvarlig Møder med alle SK (2 timer) med specifik dagsorden FU Udarbejdelse af endeligt budget 2012 FU Budgetforslag 2012 udsendes til HB FU HB Møde - Godkendelse af Budget 2012 HB Budget ansvarlige HB / FU SK MX SK SP SK OT SK BMX SK RR/DR Miljø Uddannelse Team Danmark Administrationen / IT Jura - og Reglementsudvalg Internationalt Udvalg Jubilæumsudvalg 2014 Information og Marketing Jørgen Bitsch Anders Johansen Svend Jacobsen Hans Jørn Beck Pia Buth Jesper Holm Dennis Bechmann (Niels Munk) Jesper Holm Birger Kyhl (Jørgen Bitsch) Kenneth Majkjær (Søren N Andersen/Jean Snitily) Ole Hansen Jørgen Bitsch Kenneth Majkjær (Jørgen Bitsch) Kenneth Majkjær / Hans Jørn Beck - Fordelingsnøgler 2012 Forslag til ændring til nøgletalsfordeling blev gennemgået. Nøgletalsfordelingen i DMU skal i høj grad afspejle DIFs tilsvarende fordeling samt DMUs handlingsplaner. Et nyt punkt i forhold til nøgletalsfordelingen er, at den også skal afspejle fokus på udviklingen af klubberne inklusiv en mulighed for økonomisk tilskud til klubberne som er aktive. Udviklingskontrakter i forhold til klubberne er centrale for processen. Elementerne i den nye nøgletalsfordeling er: Grundtilskud til den enkelte SK, antal kørerlicenser i den enkelte SK, antal medlemmer i den enkelte SK, internationale arrangementer i SK, klubbesøg i SK, klubudviklingskontrakter i SK, officials licenser i SK og antal uddannede klubtrænere i SK. Helt centralt i det nye oplæg er, at DMUs fordelingsnøgle i højere grad end tidligere skal følge den måde som DIF målretter deres fordelingsnøgle mod specialforbundene. Således at de incitamenter, som der er for tilskud via DIF også følges i den måde som DMU målretter incitamenter ned i vore sportsgrene. Oplægget til en ny fordelingsnøgle er suppleret af et målrettet tilskud til klubber, som aktivt går ind i projekter i samarbejde med breddeudvalg og klubudviklingskonsulent i DMU. Af oplægget fremgår desuden, at det samlede beløb til SK`erne sættes ned med kr., således at de ønsker som der er til at få øget bistand til driftsopgaver i SK`erne følges af et økonomisk bidrag til ansættelser. JH kommenterede, at Road Racing og Drag Racing har et problem i forhold til udkastets nye fordeling, som vil betyde en nedgang i sportskommissionens tilskud. Konkret frygtes det, at handlemuligheder i SK for at sætte ting i gang forringes. JB bad alle om at grave længere ned i fordelingen over de næste 3 måneder, for at finde løsningsmodeller og se muligheder i den nye model, som lægger op til mere målrettede indsatser i forhold til fx klubberne. - Budget 2012 Det foreløbige budget blev gennemgået. Som udgangspunkt så forventes der en lille fremgang i den samlede omsætning til næste år. Det endelige budget for 2012 skal godkendes på næste HB møde i december. Side 4 af 7

5 6. DMU Forsikring 2012 Det er undersøgt hvad det vil koste at hæve dødsdækningen som for nærværende blot ligger på kroner. Præmiestigningerne ved at hæve til en dødsfaldsdækningen er dog ganske betragtelige, og kan kun gennemføres for alle. Det er altså ikke muligt at tilbyde muligheden for individuelle tilvalg under den eksisterende aftale. HJB foreslog, at DMU overvejer muligheden for selv at garantere en bedre dødsfaldsdækning. OH arbejdere videre ud fra dette princip - og kommer med et oplæg. 7. MotorBladet og DMU s Hjemmeside KMM præsenterede oplæg til et MotorBladet, hvor MB til næste år går ned i frekvens fra de nuværende 8 blade med gennemsnitlig 44 sider til 6 blade af 60 sider stykket, a la september-nummeret i år. I den fortsatte budgetlægning efterprøves ligeledes en model med 4 kvartalsmagasiner, på ca. 84 sider stykket. I takt med at MotorBladet går ned i frekvens, er det i de kommende år tanken at der lægges ekstra fokus på udvikling af DMUsport.dk, gerne med inddragelse af flere områder, fx Speedway-League. Udover et fornyet fokus på hjemmesiden skal der også fokuseres på forskellige Marketingsprojekter. 8. IT Udvikling og status Under punktet blev der specifikt fokuseret på implementeringen af et nyt medlemssystem i DMU. Som følge af at det hidtidige medlemssystem, Idrætssystemet, bliver nedlagt af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), har DMU gennem det sidste lille år været igennem en udbudsproces, hvor der i foråret blev valgt en leverandør på et kommende medlemssystem, som ligesom det hidtidige, skal tilbyde en klubportal, hvor klubberne kan styre deres medlemsdatabase. I de kommende par måneder gennemløber det nye medlemssystem en række test hvor også en udvalgt gruppe af klubrepræsentanter vil blive inviteret til at deltage. Det nye medlemssystem vil blive præsenteret på klublederseminaret den november og i måneden herefter vil der blive tilbudt kurser til klubbernes bestyrelsesmedlemmer. Idrætssystemet bliver lukket ned den 31. oktober, på et tidspunkt hvor aktiviteten er minimal i forhold til klubportalen. Herefter flyttes der data over til det nye system, som går i drift fra og med den 7. november DMU Code of Conduct Politikere (se oplæg) JH gennemgik forslaget til registrering af oplysninger om politikere som er påkrævet i DMU Code of Conduct. Grundlæggende er oplægget en følge af et krav fra DIF til god skik omkring registrering af de relevante interessekonflikter, som en politisk valgt person kan have. En af konsekvenserne af Code of Conduct er, at der skal ske en registrering af interessekonflikter i forbindelse med opstilling til poster i DMU. Code of Conduct blev vedtaget af DMU i juni måned og kan ses på dmusport.dk under organisation. Den konkrete håndtering af registrering af interessekonflikter, er vedlagt nærværende referat som Bilag Danish Motorsports Award 2012 (DMA) KMM og HJB orienterede om DMA 2012 som er fastsat til at bliver afholdt onsdag den 1. februar 2012 i Cirkusbygningen i København samt Danish Bike Awards (DBA), som bliver afholdt tirsdag den 22. november 2011 i Cirkusbygningen i København. DMUs deltagelse i begge arrangementer sorterer under Marketingsudvalget i DMU. Begge arrangementer bliver afholdt i samarbejde med Copenhagen Event Company (CEC), som praktisk arrangør. Danish Bike Awards (DBA) blev afholdt første gang den 23. februar i år, men af praktiske årsager, er det næste arrangement også lagt i år. Ved DBA deltager DMU kun med en kategori Årets BMX kører. Danish Motorsports Awards (DMA) afholdes sammen med Dansk Automobil Sports Union (DASU), og som udgangspunkt har begge unioner 5 kategorier hver og desuden er der to kategorier tilfælles, således at der i alt bliver 12 kategorier. DMU har leveret sine bud på de 5 egen kategorier, og har sammen med DASU leveret de 2 bud på fælleskategorier. Da eventen er afhængig af at kategorierne kan sælges til eksterne sponsorer er det dog endnu for tidligt at publicere kategorierne. Men interesserede kan henvende sig til DMU eller CEC for at høre nærmere. 11. Klublederseminar 2011 JB orienterede om efterårets klublederseminar, som finder sted den november på Hotel Bygholm Park i Horsens. Ligesom sidste år bliver arrangementet delt op i en fredag og lørdagsprogram. Som taler er i år indgået aftale med DIF formand Niels Nygaard og Team Danmark konsulent Jens Meibom der fredag kommer til Bygholm Park for at holde tale om de udfordringer som Danmarks Idræts-Forbund ser for sporten - under et. Talen tager udgangspunkt i DIFs nye politiske program : Idræt for alle. Udover det nævnte Meibom bliver der præsenteret oplæg om uddannelse samt et oplæg om DMUs nye medlemssystem. Sidstnævnte skal være i drift fra og med den 7. november. Lørdag er planlagt til grenspecifikke møder samt tværgående oplæg. Der bliver udsendt materiale til klubberne i slut-september (uge 38). Side 5 af 7

6 12. Internationale sager - Pia Buth deltager som DK-repræsentant ved Nordisk Møde i BMX, den oktober. - For MC-sporten er der Nordisk Møde den 1. oktober i Helsinki, Finland. Der er deadline for anmeldelse af deltagere til kontoret den 12. september. - Status UEM / FIM FIM har kongres den december, i Estoril i Portugal. Arrangementet foregår sammen med FIMs præmiefest hvor alle verdensmestre fejres. - Internationale løb i Danmark Anbefalingen fra FU referat er at der skal køres løb i Danmark. Der bliver afsat et konkret beløb til de klubber som kører løb. Hovedbestyrelsen bakker dette forslag op og retningslinjerne for 2012 godkendes på det kommende HB møde. 13. Næste møde Lørdag den 10. december 2011 Side 6 af 7

7 BILAG 1: Code of Conduct (vedtaget ved HB , 8. september 2011) Valgte personer i DMU og deres relevante kommercielle relationer og andre interesser Med henblik på DMU s governance politik udarbejdes en liste over valgte medlemmer af FU, HB og SK er i de enkelte grene med angivelse af deres interesser i sporten. Listen oprettes og vedligeholdes af DMU s sekretariat. Der indføres en forpligtelse i DMU s vedtægter for de berørte personer til at give disse oplysninger. Oplysningerne indsamles og oplyses til repræsentantskabet før valg til bestyrelsesposter Listen skal indeholde følgende oplysninger: Har personen en ejerandel i en virksomhed, som forhandler motorcykler, scootere eller BMX cykler Har personen en ejerandel i en virksomhed, som forhandler udstyr motorcykler, scootere eller BMX cykler Har personen en ejerandel i en virksomhed, som forhandler personligt udstyr til brug i forbindelse med motorcykler, scootere eller BMX cykler Har personen en ejerandel i en virksomhed som leverer vedligeholdelse eller anden service til motorcykler, scootere eller BMX cykler Tilsvarende skal oplyses hvis personen er ansat under en hvilken som helst form (hel- eller deltid, konsulent, freelance, bestyrelse o.a.) i virksomheder af denne type Har personen personlige økonomiske interesser i promotor virksomhed, som stævnearrangør baneejer eller udlejer eller andet tilsvarende Hvilken DMU klub eller klubber er personen medlem af Hvilke positioner besidder personen i klubben Ovenstående skal også oplyses for ægtefællen hvis der er kommercielle eller andre interesser som nævnt ovenfor. Side 7 af 7

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) PA Møde: 04-12 Mødedato: 08.06.2012 Til stede: Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Svend Jakobsen (SJ), Ole Hansen (OH), Poul

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Formanden Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen til dette års repræsentantskabsmøde. 1) Konstatering af møderet

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-17 Mødedato: 13-06-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB),

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 01-14 Mødedato: 05.02.2014, 0, Idrættens Hus, Brøndby Til stede: Afbud: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-16 Mødedato: 04-03-2016 Scandic Bygholm Park, Horsens Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch () Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 12. marts 2016 kl. 16.00 Møde 01-16 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Afbud fra Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-16 Mødedato: 09-06-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent BMX Sportskommissions møde d. 19.04 2012 kl. 18.00 SK BMX 2/12 Sted: Deltagere: Quality Hotel Park, Middelfart A/S Viaduktvej 28 5500 Middelfart Lars Ostenfeldt(LO) Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty

Læs mere

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter DMU Klublederseminar 2/3 November 2007 Konklusioner og Projekter 1 Workshops - opsamling 2 Klubudvikling Indsatsområder 2008 Miljø Klublederudd. Markedsføring Andet Miljøproblemer (løsning af miljøproblem,

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Referat fra SK BMX samt skypemøde

Referat fra SK BMX samt skypemøde Referat fra SK BMX samt skypemøde SK BMX & Skypemøde: 5/12 Mødedato: 24/10-2012, Fjelsted Skov Kro samt skypemøde den 8/11-2012 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda

Læs mere

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat 1. Velkomst Jørgen Bitsch bød sekretariatet velkommen. Det er en tradition at administrationen bliver inviteret til HB-mødet,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte:

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte: Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 02 2013 på Rustik Café og Restaurant i Fredericia Mødedato: 12.02-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS)

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

1. Velkomst Road Racing-formand, Jesper Holm bød klubrepræsentanterne velkommen til årets Klublederseminar. Og præsenterede herefter dagsordenen:

1. Velkomst Road Racing-formand, Jesper Holm bød klubrepræsentanterne velkommen til årets Klublederseminar. Og præsenterede herefter dagsordenen: Referat fra Road Racings Klublederseminar 2016 Møde: Klublederseminar Mødedato: den 5. november 2016 Til stede: Jesper Holm, Palle Lind og John Klint (SK). Arne Christiansen (FMS). Poul Nyrup, Kaj Lehmann

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. :

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. : Deltagere: Simon, Miriam, Marlene, Marianne, Allan, Catharina, Claus og Troels Dirigent: Simon. Afbud: Magnus Tidligere handlingspunkter Emne Ansvarlig og deadline Emne 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 25. maj 2011/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2011 24. maj 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-17 Mødedato: 04-04-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden. Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 1 Valg af referent. Rasmus

Dagsorden. Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 1 Valg af referent. Rasmus Mødested Dato Dato for referat Godkendt Skype 19/08/2010 19/08-2010 Mødetype Referent Bilag DHPU Bestyrelsesmøde Rasmus Deltagere Fraværende Mødestart Strandqvist (BS) Dennis Wolthers (DS) var på arbejde.

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl. 15.00 20.30 Brøndby Til stede: Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Troels Ullerup (TU) Jette Bille (JB) Jakob Ravnsbo (JR) Fra administrationen:

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

BMX Sportskommission marts 2012

BMX Sportskommission marts 2012 BMX Sportskommission 2012 31. marts 2012 1 BMX SK 2012, Organisation International koordinator BMX Sportskommission Kørerrepræsentant BMX Sportsudvalg BMX Reglementsudvalg BMX Baneudvalg Sammensætning

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012 SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Møde: Klublederseminar Mødedato: 6.-7. november 2015 Til stede: MX-klubberne Referent: Kasper Darfelt Dato: 12. november 2015 1.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 01-2012 14/15. januar 2012 lørdag kl. 10.00 Kursuscenter Svenstrupgaard Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 19. februar 2012/ik 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 2 2014 Mødedato: 28.01-2014 Til stede: Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW), Lars Ostenfeldt (LO), Christian Munk Poulsen (CMP) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Referat fra HB-møde 7 / 03 den 30. september i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Vision og Strategi frem mod 2014

Vision og Strategi frem mod 2014 2. juli 2004 Vision og Strategi frem mod 2014 Ved Danmarks Motor Unions klublederseminar med titlen "Vision og Strategi frem mod 2014" - afholdt den 6. marts 2004 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret.

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 10-2014 Mødedato: den 19. november Til stede: Johnny Winther (), Per Varming (PV), Lotte Filsø (LF), Hans Storm (HS) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede:

Læs mere

Tilstede: Arne Christiansen, Bo Thygesen, Benjamin Andersen, Keld Sommer.

Tilstede: Arne Christiansen, Bo Thygesen, Benjamin Andersen, Keld Sommer. Referat fra SU møde d. 28-10-2015 på Fjelsted Kro. Tilstede: Arne Christiansen, Bo Thygesen, Benjamin Andersen, Keld Sommer. Afbud: Eva Kofoed. Evaluering på sæsonen 2015 Dommerrapporter blev gennemgået.

Læs mere