Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj Referat"

Transkript

1 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl Mødelokale Videolink Side 1/8 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand AMR Mette Greve, DPU AMR Mikkel Pade, IKS AMR Mette Bader, Dekansekretariatet AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA. Institutleder Bjarke Paarup, IKS Institutleder Per Stounbjerg, IKK Institutleder Claus Holm, DPU Administrationschef Ole Jensen, ACA. Øvrige deltagere HR-Partnerchef Steen Weisner. Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Dekanatet. Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR (referent). Fraværende AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand Centerleder Arne Kjær, CUDIM Referat Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden den 16. maj 2017 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Pkt. 2 Godkendelse af referat fra fællesmøde FAMU-FSU den 14.marts (FA- MU-delen) Referatet er godkendt uden bemærkninger. Pkt. 3 Valg til Arbejdsmiljøorganisationen 2018 Der skal holdes ordinære valg til Arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet i første kvartal På Arts skal der vælges arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne, LAMU og FAMU. Dekanen orienterede om valg af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg på alle niveauer. Valget foregår i første kvartal 2018 hvor der startes med valg til arbejdsmiljøgrupperne og sluttes af med valg af arbejdsmiljørepræsentanter til HAMU. På alle niveauer udpeges lederne til arbejdsmiljøgrupper og udvalg. Fakultetet støtter den gode demokratiske proces og bakker op om valget blandt medarbejderne. Dekanen gør opmærksom på, at de gode kanaler til kommunikation om valget, som f.eks. nyhedsbreve er til rådighed for information om valget. Lokalt bør man være opmærksom på timing Side 1 af 8

2 af information og på at anvende medarbejdermøder til at synliggøre arbejdsmiljøorganisationens arbejde og dermed skabe større opbakning til valget. Fakultet har en interesse i, at så mange medarbejdere som muligt er engagerede i valget af arbejdsmiljørepræsentanter, for på den måde, at etablere størst mulig opbakning til arbejdsmiljøorganisationen. Nærværende drøftelse er et udtryk for, at FAMU, i god tid, har fokus på den bedst mulige afvikling af valget. Udvalget drøftede efterfølgende de udfordringer der er ved at få engageret og valgt medarbejdere ind i arbejdsmiljøorganisationen. En øget integration og synlighed af arbejdsmiljøindsatsen i det daglige, kan være med til at styrke opbakning og engagement om indsatsen i arbejdsmiljøorganisationen. Her kan LAMU styrke sin indsats for at motivere flere til at engagere sig i AMO. På ACA er LAMU s fælles deltagelse i efteruddannelse et godt middel til at styrke kulture om arbejdsmiljøindsatsen. Dekanen fremhævede, at drøftelserne om ansvar og opgaver på lederkredsens seminar på Sandbjerg viste et stort engagement, og at det kan være et godt grundlag for at skabe mere opbakning til valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Særligt blev afdelingslederne mere bevidste om deres rolle i arbejdsmiljøindsatsen. Det blev bemærket, at oplægget om ledernes pligter og ansvar tydeligvis rummede nye momenter for ikke mindst afdelingslederne, som reagerede med stor interesse og stort engagement. Der er forskellige oplevelser med rekruttering af VIP og TAP-medarbejdere til arbejdsmiljøorganisationen. I sammenlagte udvalg (LSAU) er der god repræsentation af VIP i udvalgene. Andre steder oplever VIP en mulig deltagelse i arbejdsmiljøorganisationen som unødigt tidskrævende. Ole Jensen bemærkede at, man oplevede et stærkere engagement i arbejdsmiljøindsatsen, når der var emner der involverede både LAMU og LSU på fællesmøder. Der er en oplevelse af, at det har sine fordele at TAP-medarbejdere er hyppigt repræsenteret i arbejdsmiljøorganisationen, da de udgør et stabilt og tværgående element på institutterne (dækker på tværs af lokationer). Konklusionen - Udbredelse af information om arbejdsmiljøorganisationens indsats og om vigtigheden af at bakke op om valget til AMO nyder den største opbakning fra fakultetets side - Alle kendte kommunikationskanaler skal anvendes til at udbrede kendskabet til valget; herunder nyhedsbreve, fælles mails, afdelingsmøder etc. - Institut og afdelingsledere har, sammen med arbejdsmiljøorganisationen en opgave i, at sætte valget på dagsorden i alle medarbejderfora. Side 2 af 8

3 Pkt. 4 Status på indsatsområder fra den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse Udvalget orienteres om udviklingen i indsatsområderne fra den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse og drøfter evt. justeringer. Indsatsområderne i den årlige arbejdsmiljødrøftelse er God omgangstone og kommunikation Kompetenceudvikling for arbejdsmiljøorganisationen Status på god omgangstone og kommunikation er, at formandskaberne for FAMU og FSU i samarbejde med formanden for akademisk råd er mødtes for at nedsætte en arbejdsgruppe om indsatsen. Fakultets lederkreds har drøftet indsatsen God omgangstone og kommunikation i forbindelse med ledelsesseminar på Sandbjerg. Det kan desuden oplyses, at formandskaberne i HAMU/HSU pt. drøfter centrale initiativer til styrkelse af god omgangstone og kommunikation. Per Stounbjerg supplerede med orientering om hvordan man behandler temaet god omgangstone som en integreret del af MUS. Ligeledes er der fokus på kvindelige underviseres arbejdsmiljø, idet man har konstateret en væsentlig forskel i de studerendes måde at kommunikere med underviserne, afhængigt at underviserens køn. Udvalget fik herefter orientering om indsatsen vedrørene kompetenceudvikling for arbejdsmiljøorganisationen fra institutlederne og centerleder. DPU På DPU har vi opfordret alle i arbejdsmiljøgruppen til at deltage i supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Men ellers er der ikke taget yderligere initiativer IKK På IKK har det samlede LAMU og afdelingsledere været på efteruddannelse hos ALECTIA (autoriseret arbejdsmiljørådgiver) i stresshåndtering. Uddannelsen danner grundlag for instituttets videre arbejde med en stresshåndteringspolitik. IKK orienterer udvalget om det arbejde med stresspolitikken på førstkommende møde. IKS LAMU på IKS drøfter hvert år efteruddannelse af udvalgets medlemmer og lever op til kravet om at der tilbydes mindst 1.5 dag pr. år til supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Senest har 3 af medlemmerne deltaget i Universiteternes Arbejdsmiljøkonference marts 2017 og i 2016 deltog 2 medlemmer i samme konference. I 2016 arrangeredes også et lokalt førstehjælpskursus på instituttet med deltagelse af LAMU-medlemmer og andre, interesserede medarbejdere. ACA ACA s LAMU har deltaget i Universiteternes Arbejdsmiljøkonference. LAMU samler op på indtrykkene fra konferencen på møde i juni. Pkt. 5 Psykisk APV 2016 Udvalget blev orienteret om de indsatsområder i den psykiske APV for 2016 som har deadline i første kvartal Side 3 af 8

4 1. Karriereveje og trivsel for Ph.d.er 2. Medarbejderinklusion ved drøftelse af organisering, strategi mv. 3. Sprogpolitik Da psykisk APV for 2016 er en fælles opgave for FAMU og FSU modtager begge udvalg en skriftlig orientering om de tre indsatsområder efter nærværende møde. Ad 1 - Karriereveje og trivsel for Ph.d.er På FAMU-FSU mødet blev det aftalt, at Ph.d.-skolelederen orienterer om indsatsområdet på førstkommende fællesmøde. FAMU modtager på nærværende møde en midtvejsstatus på arbejdet med karriereveje og trivsel. Ph.d.-skolelederen oplyser at der er 7 konkrete initiativer på området: 1. Et nyt ph.d.-kursus, der har arbejdstitlen doctoral training, hvis sigte er at adressere livet som ph.d.-studerende og udvikle en stærkere kultur for dem. 2. Shut-up-and-write kurser 3. Lunch meetings med fokus på de nævnte ting i APV en 4. Skriveprocesser (løsning: skrivekurser, sparring mv.) 5. Pædagogisk kursus: workshop med Helga Halkjær om stemmetræning og brug af kroppen i undervisnings-/forelæsningsrummet. 6. Flere karriereplanlægningsevents er på vej i efteråret Formaliseret mentorordning for udenlandske ph.d.ere. En ældre phd studerende hjælper med løbende opstående problemer af praktisk karakter og belønnes med 10 timer for besværet. Udvalget drøftede herefter kort orienteringen om Karriereveje og trivsel for Ph.d.er. Dekanen bifaldt de beskrevne tiltag, idet et fokus på at få phd ere i gang med skriveprocessen er en gammelkendt problematik, som også bunder i forskellige traditioner for Ph.d.-forløb. Her har det for nogles vedkommende været en stor vanskelighed at mestre overgangen fra en læsefase til en skrivefase. Her vil særligt tiltaget Shut-up-and-write kurser kunne bidrage til trivslen. Han tilføjede, at ph.d.-skoleleder samtidig arbejder tæt sammen med ph.d.-udvalget om disse spørgsmål. Generelt er øget fokus på Ph d eres karriereveje uden for AU et vigtigt tema, idet man på ARTS har succes med at oprette mange phd forløb. Det store antal Ph.d.er betyder så også, at langt fra alle har udsigt til en akademisk karriere på AU, og derfor skal AU kunne være god trædesten for en karriere uden for AU. Udvalget kommenterede herefter orienteringen; På IKK er indsatsområdet et særskilt tema i MUS. På IKS arbejder man på bedre og mere struktureret modtagelse af ny-ansatte; både medarbejdere i faste stillinger men i særdeleshed i midlertidige stillinger, herunder også Ph.d.er. Afdelingslederne har i den forbindelse øget fokus på en god velkomst og en løbende justering af forventninger til ansættelsen. Side 4 af 8

5 På DPU oplever man det problem, at ph.d.ere (bevilget af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning) som er indskrevet på Ph.d.-skolen ARTS, herunder konkret befinder sig på DPU, AU, på den ene side og på den anden side har ansættelse ved en professionshøjskole. Bjarke Paarup supplerede med en observation om, at det for nogle Ph.d.er kan være svært at leve op til krav og forpligtelser, når man er tilknyttet to uddannelsesinstitutioner. Dekanen tilkendegav, at Ph.d. planerne er entydige og at der ikke hverken internt eller eksternt burde være tvivl om forventningerne til et Ph.d.-forløb. Han håbede, at planerne således også gav de ph.d.-studerende et holdepunkt mod overdrevne forventninger. Konklusion Med orienteringen om indsatserne for Karriereveje og trivsel for Ph.d.ere. er udvalget godt orienteret og imødeser Phd-skolelederens orientering om udviklingen på indsatområdet på fællesmødet for FAMU/ FSU den 11. oktober Ad 2 - Medarbejderinklusion ved drøftelse af organisering, strategi mv. Indsatsområdet blev drøftet på fællesmødet for FAMU/FSU den 14. marts. Ad 3 sprogpolitik Orientering fra institutledere og centerleder. DPU På DPU bestræber man sig på, at efterleve princippet om, at man som VIP efter to år skal kunne anvende dansk i det professionelle virke. DPU følger tæt behovet for engelsk som fælles sprog, i takt med den øgede internationalisering. IKK På IKK har man en pragmatisk tilgang til at håndtere kommunikationen i hverdagen med ikke dansksprogede kollegaer og dansk er som udgangspunkt det fælles sprog (dog ikke på afdelingen for Engelsk). I forbindelse med rekruttering, opleves princippet om at man skal kunne anvende et professionelt dansk som en hindring for rekruttering, hvorfor der til tider afviges fra princippet. Åremålsansatte kommer de facto ikke til at lære dansk. Her afvejer man hvor meget der skal arbejdes på at efterleve 2 -årsprincippet hvis man kun er ansat i 3-4 år. Der er en anerkendelse af, at der som udgangspunkt bliver oversat for lidt, samtidig skal dette afvejes i forhold til anvendelsen af ressourcer til oversættelse. Instituttet finder der fortsat udfordrende, at anvende engelsk som fællessprog på afdelinger og i fora hvor dansksprogede er i klart overtal det virker akavet. Overfor dette er problemet så, at de få ikke dansksprogede let oplever sig uden for. IKS Institut- og medarbejdermøder afholdes på engelsk og eller dansk / engelsk afhængigt af emne. Det fremgår på forhånd af indkaldelsen, hvilket sprog der benyttes. Tidligere har der været afholdt formøder på engelsk, efterfulgt af medarbejdermøde på dansk. Ved semesterstart indkaldes Side 5 af 8

6 nye internationale medarbejdere til et engelsksproget introduktionsmøde, hvor instituttet og arbejdsopgaverne præsenteres af institutleder og studieleder. Afdelingsmøder (lærermøder) afholdes på dansk eller engelsk afhængigt af medarbejdersammensætning. Referaterne udfærdiges på det sprog, der har været benyttet under mødet. Nyhedsbreve og mails til medarbejderne fra institutledelse og -sekretariat: Tosproget på dansk og engelsk på nær hvor der henvises til fakultets- eller universitetsomtaler, der kun findes på dansk. Sprogundervisning: Dansk på forskellige niveauer tilbydes internationale medarbejdere på Moesgård, for hvem det er besværligt at tage timerne ved Lær Dansk på campus. Det forventes, at nye internationale medarbejdere opnår tilstrækkelige danskkundskaber i løbet af de første 2 års ansættelse til deltagelse i dansksprogede møder. Derfor afholdes møder i de følgende organer også på dansk: institutforum, forskningsudvalg, LAMU, LSU, studienævn og uddannelsesnævn. ACA På ACA oplever man ikke sprogforskellene som et internt problem, her er arbejdssproget dansk overalt. ACA anvender engelsk, hvor det er nødvendigt i samarbejde med VIP-personalet og de studerende. ACA afventer eventuel udmelding fra enhedsadministrationen og retter sig ind efter fakultets behov. Steen Weisner supplerede med at orientere om, at der er fokus på at rekruttere TAP-personale med gode sprogkompetencer. På baggrund af orienteringerne drøftede udvalget herefter indsatsområdet. Dekanen indledte med at tilkendegive, at man bør have det sunde grundprincip, at engelsk som fællessprog skal udbredes hvor der er reelt behov Udvalget tilkendegav herefter en række betragtninger og dilemmaer i forhold til hvordan man har en sproglig adfærd som er inkluderende for alle ansatte En evt. sprogpolitik skal være relevant og afspejle det lokale behov og graden af internationalisering på fakultetet og videre på institutniveau I hvor høj grad skal fakultetet internationaliseringsstrategi afspejles i valg af fælles arbejdssprog? Det er vigtigt, at debatten om sprog ikke er en værdipolitiske debat, men på nogle afdelinger er op til 50 % af de ansatte ikke dansk-sprogede og en central eller decentral sprogpolitik skal afspejle dette. Af hensyn til at sikre en form for minimumskommunikation bør alle slutprodukter som minimum være oversat til engelsk, desuden forventes det af ikke dansk-sprogede, at man behersker centrale danske termer Princippet om, at man skal kunne begå sig professionelt på dansk efter 2 års ansættelse er svært at håndhæve. Konklusion Dekanen afrundede punktet med at takke for orienteringerne og for drøftelsen. De lokale udvalg fortsætter med at have fokus på problematikken og justerer praksis efter de aktuelle behov. FA- Side 6 af 8

7 MU-FSU orienterer sig efter tiltag på AU-niveau og på institutniveau, og drøfter indsatsområdet på det kommende fællesmøde den 11. oktober 2017 med henblik på at definere, om der er behov for fakultetsfælles initiativer. Pkt. 6 Arbejdsmiljøstatistikker Q Udvalget orienteres om arbejdsmiljødata for første kvartal 2017 jf. bilag. FAMU tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærkede at; Kvartalsvise opgørelser giver mulighed for at følge udvikling tæt, men det er svært at bruge data til at sige noget om egentlige udviklingstendenser. Her er årsopgørelserne af større værdi. De små fluktuationer kvartal for kvartal må ikke tage fokus fra den egentlige indsats på afdelings og institutniveau, hvor den tætte kontakt med medarbejdere og dialog om fravær skal være i centrum. Med den øgede anvendelse af vipomatic og øget fokus på fraværsforebyggelse, er det fortsat forventeligt, at fraværet på ARTS er højere end områder, hvor registreringen ikke er helt så effektiv. Bjarke Paarup spurgte til, om der kan oplyses rådgivningsområder på fakultetsniveau. AU-HR undersøger mulighederne, idet der tages forbehold for, at dette kan være forhindret af hensyn til anonymitet. Ole Jensen orienterede om, at ACA s sygefravær er blandt de højeste i enhedsadministrationen. Dette er et forhold man arbejder intenst på at ændre, og er blandt andet i gang med at udarbejde en fraværspolitik. Konklusion FAMU skal fortsat have fokus på de væsentlige tendenser år for år, og med dialogen i FAMU (og FSU) støtte op om den lokale indsats for at forebygge og begrænse sygefravær Pkt.7 Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering Orientering fra institut- og centerledere om aktuelle indsatser eller emner med relevans for FA- MU. Herunder status på samarbejdet med Arbejdstilsynet. Samarbejde med Arbejdstilsynet. Ved udsendelsen af dagsordenen var der én verserende sag (Rådgivningspåbud) med Arbejdstilsynet, angående påbud indretning af skærmarbejdspladser i bygning Påbuddet udløste en gul smiley. Medio maj 2017 oplyser Arbejdstilsynet, at påbuddet er rettidigt efterkommet og at den gule smiley er ophævet. Orientering om evakueringsøvelser. Ole Jensen orienterede om forløbet af evakueringsøvelser på baggrund af den udsendte orientering. Alle øvelser fungerede godt og øvelseskonceptet bliver videreført. Øvelserne sker i tæt samarbejde mellem de lokale arbejdsmiljøgrupper og AU-bygninger. Det er oplevelsen, at der bliver bakket mere og mere op om øvelserne og at langt de fleste ansatte og studerende anerkender vigtigheden af øvelserne, som i videst muligt omfang forsøges gennemført så de forstyrrer undervisningen mindst muligt. Side 7 af 8

8 Udvalget drøftede kort hvordan beredskabet ellers er organiseret. AU-Bygningers webside om beredskab giver udførlige oplysning om beredskabsplaner og praktikaliteter. Flere i udvalget kunne nævne eksempler på, at det er vanskeligt at håndtere episoder der befinder sig i en gråzone; f.eks. tydeligt berusede personer som i forbindelse med deres arbejde eller studie har en legitim adgang til AU-områder. Hvordan løser man akutte situationer, hvor der ikke er brug for Falck eller hvor det ikke er en politiforretning? Det er i den forbindelse vigtigt, at LAMU erne overvejer udarbejdelse af lokale beredskaber og evt. udvider beredskabsplanerne til at varetage gråzoneepisoder. (Efterfølgende har AU-bygninger oplyst, at de står til rådighed for lokale udvalg, bl.a. med sparring om gråzoneepisoder, og der vil blive udbudt kurser i beredskabshåndtering til afdelinger og institutter). Steen Weisner oplyste, at man har et særligt fokus på beredskab i forhold til studerende i udlandet, hvor der oftere indtræffer kritiske situationer. Konklusion Dekanen konstaterer at arbejdet med beredskab og kriser bliver varetaget professionelt, og at man på ARTS anerkender vigtigheden af beredskabsindsatsen, både på AU-niveau og på institutter og afdelinger. Pkt. 8 Eventuelt Der var ingen bemærkninger til eventuelt. Side 8 af 8

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Dato: 9. december 2016 Aarhus Universitet - HR Ref: MKK Side 1/9 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale.

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale. FAMU-FSU 11. december 2017 Fællesmøde FAMU FSU. Møde mandag den 11. december 2017, kl. 12.00-13.45 REFERAT Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU)

Læs mere

REFERAT AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS. Side 1/ NUMPAGES

REFERAT AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS. Side 1/ NUMPAGES AARHUS UNIVERSITET REFERAT Martin Keis Kristensen Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS Onsdag den onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 13.00-15.00. Mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023 Dato:11. oktober 2017

Læs mere

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 04. september 2017 Varighed: 13.00-15.30 Gæst: Martin Keis Kristensen (AU HR) Tilstedeværende: Bjarke Paarup

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU

HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget rådgiver ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. HAMU er en vigtig aktør,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 17. januar 2018 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU. Udarbejdet Opdateret

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU. Udarbejdet Opdateret HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU Udarbejdet 0.9.06 Opdateret Følgegruppen, der har arbejdet med instituttets APV og dens omsætning til en handleplan, har gennem en længere møderække nærlæst, analyseret,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat Møde i LSAU den 6. december 2017 D120 + 1483-323 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Ulf Dalvad Berthelsen (afbud), Pia Bramming, Ida Wentzel Winther, Christine Wernberg Dalhoff.

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 9. november 2012 kl. 10.00-12.00 D219 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Nina Hvid, Søs Bayer (afbud) Medlemmer B-siden:

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst Dekanen indledte med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udvalget holdt et minuts stilhed.

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst Dekanen indledte med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udvalget holdt et minuts stilhed. Møde: Mandag den 27. februar 2017 kl. 10.45-12.45 Sted: Aarhus, 1431 021 /Emdrup: D347 Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts REFERAT Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Arne Kjær,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat

AARHUS UNIVERSITET. Referat Møde den: Onsdag den 17. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale 021 / Emdrup D120 Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts Referat Medlemmer: Johnny Laursen (formand, dekan),

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 11. december 2013 kl. 13.00-15.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang, Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077 Dato: 13. juni 2017 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl. 13.00-15.15 i mødelokale 077 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Afbud: Steen Lykke Nielsen, David Croft, Jytte Christensen, Jørgen Eriksen, Kirsten Heinrichson, Lizzie

Læs mere

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 29. juni 2016 Varighed: 09.00-11.00 (11.00-12.00 kun for LSU) Tilstedeværende: Anja Elley Anne-Mette B.

Læs mere

FAMU. Forum FAMU andet møde i Møde afholdt: Onsdag den 18. april Sted: Peter Wedel Bay, sekretær for FAMU.

FAMU. Forum FAMU andet møde i Møde afholdt: Onsdag den 18. april Sted: Peter Wedel Bay, sekretær for FAMU. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FAMU M Ø D E R E F E R A T 23. APRIL 2012 Forum FAMU andet møde i 2012 Møde afholdt: Onsdag den 18. april 2012 Sted: 10.1.30 Referent: Peter Wedel Bay, sekretær

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. december 2016, kl. 13 15. Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Ole Steen Nielsen, Steen Harrit Jakobsen, Thomas G.

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl i mødelokale 096

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl i mødelokale 096 Dato: 7. april 2016 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14.00-16.15 i mødelokale 096 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 5. november 2013 kl. 14.00-15.00 D347 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

Til stede: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Jane Frølund Irming, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted, Iben Skrydstrup Vejen

Til stede: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Jane Frølund Irming, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted, Iben Skrydstrup Vejen Møde den: 8. juni 2017 kl. 12.30-14 1328-120 Aarhus BSS FAMU Referat Til stede: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Jane Frølund Irming, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted, Iben Skrydstrup Vejen Afbud:

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Modtager(e): Arbejdsmiljøorganisationen på Arts NOTAT Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet er der en række forhold relateret til arbejdsmiljøarbejdet,

Læs mere

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018 LAMU-møde i ACA den 1. juni 2018 Kl. 09.00-10.00 Referat Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk (KKM)

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 6. april 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne.

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Kultur og Samfund Udkast udarbejdet 9. august 2016 Opdateret [dato] Ved Institut for Kultur og Samfund vil handleplanens fem indsatsområder indgå i den årlige

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8)

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8) Side 1/5 Mødedato: 16. marts 2018 Mødested: Lokale 214, JBV Mødeemne: LSU Deltagere: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre (referent), Alev Gencay, Henrik Philipp Vestergaard, Lene Fransen, Lizzi Edlich,

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af status for det kommende efterårssemester under punkt 3.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af status for det kommende efterårssemester under punkt 3. IKS LSU Møde d. 19. august 2015 kl. 10.00-12.00 Mødested: 1467/416 Referat Til stede: Bjarke Paarup, Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Marie Vejrup Nielsen, Anne Line Dalsgård, Jeppe Büchert Netterstrøm,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST

Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST Notat Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST 1. Baggrund Alle institutter, råd, nævn og udvalg på ST har i vinteren 2014/2015 haft mulighed for at komme med forslag til, hvordan inddragelse af

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET STATUS. Møde den: 15. april 2013 Juridisk Institut LSU (APV)

AARHUS UNIVERSITET STATUS. Møde den: 15. april 2013 Juridisk Institut LSU (APV) Møde den: 15. april 2013 Juridisk Institut LSU (APV) STATUS Til stede: Michael Steinicke, Kirsten Jakobsen, Per Andersen, Annette Storgaard, Helle Isager, Tinna Meyer, Astrid Millung-Christoffersen Fraværende:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT Til stede: Bjarke Paarup-Laursen, Erik Strange Petersen, Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Ivy Kirkelund, Henning Høgh Laursen,

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg Møde den: 23. februar 2015 kl. 10.00-11.30 Videolink: Videolinkrum (5) Flakkebjerg og mødelokale PV22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Karen Eberhardt Henriksen; Jørgen Eriksen; Palle Jørgensen;

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. IKS LSU Møde d. 22. januar 2015 kl Mødested: 1467/415

AARHUS UNIVERSITET. Referat. IKS LSU Møde d. 22. januar 2015 kl Mødested: 1467/415 IKS LSU Møde d. 22. januar 2015 kl. 09.00-12.00 Mødested: 1467/415 Referat Til stede: Bjarke Paarup, Jytte Ringtved, Liselotte Malmgart, Lene Kühle, Bo Kristian Holm, Henning Høgh Laursen, Anne Line Dalsgård,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Der er generel tilfredshed med, at BTECH er en del af det tværgående programpanel for HA, cand. Mer, cand. Merc. Aud og ITKO.

Der er generel tilfredshed med, at BTECH er en del af det tværgående programpanel for HA, cand. Mer, cand. Merc. Aud og ITKO. Møde d. 12. juni 2015 kl. 14-30-16 BTECH/Jacobs kontor LSU-møde Deltagere: Jacob Kjær Eskildsen (JKE), Jan Laursen (JL), Poul Erik Borg(PEB), Klaus Kolle (KK), Mariann Hansen, Christina Uldum, Mikkel Nørgaard

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 15. juli 2013 Til stede: Institutleder Michael Steinicke (formand), professor. dr. jur. Søren H. Mørup, professor Dennis Ramsdahl Jensen, adjunkt Thomas

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl. 13.00-15.00 Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN Indhold Planlægning af lokale psykiske APV-processer... 2 Formål med psykisk APV... 2 Ansvarsfordeling... 2 Aftale om procesplan og nedsættelse af APV-følgegruppe...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik. Dit arbejdsmiljø vores fælles politik

Arbejdsmiljøpolitik. Dit arbejdsmiljø vores fælles politik Arbejdsmiljøpolitik Dit arbejdsmiljø vores fælles politik Indhold Indledning 3 Baggrund 3 Målsætninger for arbejdsmiljøet 3 Ambitioner 3 Kendetegn 4 Arbejdsmiljøorganisationen 4 Arbejdsmiljø og kommunikation

Læs mere

b. Sygefravær og muligheder ved hjernerystelse AB informerede om notatet. Det ligger lokalt at rekvirere nødvendige hjælpemidler.

b. Sygefravær og muligheder ved hjernerystelse AB informerede om notatet. Det ligger lokalt at rekvirere nødvendige hjælpemidler. Møde den: 22. november 2016, kl. 10-12 Nordre Ringgade 1, bygning 1431-015 Referat HAMU møde Deltagere: Brian Bech Nielsen, Arnold Boon, Marianne Hokland (HE), Jørgen B. Jespersen (ST), Anja Zimmerdahl

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato og tidspunkt: Torsdag den 6. september 2018, kl. 09:00 11:00 Sted: FIB5, lokale 35

DAGSORDEN. Mødedato og tidspunkt: Torsdag den 6. september 2018, kl. 09:00 11:00 Sted: FIB5, lokale 35 DAGSORDEN Møde: FSU SAMF Mødedato og tidspunkt: Torsdag den 6. september 2018, kl. 09:00 11:00 Sted: FIB5, lokale 35 Deltagere: Rasmus Antoft (RA), Jesper Lindgaard Christensen (JLC), Lis Carlsen (LC),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Lokale- og flytteplaner (bilag)

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Lokale- og flytteplaner (bilag) INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 12. juni 2013 kl. 10.00-12.00 D245 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Nina Hvid, Medlemmer B-siden: Charlotte Palludan,

Læs mere

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12)

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12) AU Arts FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) 15-03-2018 13:00 1431-015 Videolink (12) Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) VAKANT, ACA

Læs mere

IKS Institutforum Ordinært møde d. 30. august 2017

IKS Institutforum Ordinært møde d. 30. august 2017 IKS Institutforum Ordinært møde d. 30. august 2017 Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 30. august 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen Bjarke

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET Institutlederen er instituttets øverste leder, hvis vigtigste opgave er at udøve et tydeligt og inspirerende lederskab, der sikrer og videreudvikler den højeste

Læs mere

AU Arts. FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) :

AU Arts. FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) : AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 11-12-2018 13:00 1431-21 Information : Deltagere: Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) AMR Jacob Christensen,

Læs mere

Fraværende: Johnny Laursen (AR), Mads Kristian Warming (studenterrepræsentant)

Fraværende: Johnny Laursen (AR), Mads Kristian Warming (studenterrepræsentant) Møde den: 16. april 2015 kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C, bygning 1431, lok. 015 Referat Møde i hovedarbejdsmiljøudvalget på AU Deltagere: Brian Bech Nielsen, Marianne Hokland (HE), Jane Kraglund

Læs mere

Retningslinjer for studiestarten på Arts, Aarhus Universitet

Retningslinjer for studiestarten på Arts, Aarhus Universitet Retningslinjer for studiestarten på Arts, Aarhus Universitet Formål Formålet med retningslinjerne er at skabe en fælles ramme for en fagligt funderet praksis for studiestarten på de enkelte uddannelser.

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 7. juni 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jørn Borup Liselotte

Læs mere

Indsatsområde Tiltag Ansvarlig Status sep O: Reformpause med tid til konsolidering af ny struktur AU Er i proces Er i proces

Indsatsområde Tiltag Ansvarlig Status sep O: Reformpause med tid til konsolidering af ny struktur AU Er i proces Er i proces Psykisk handleplan for IKS Udarbejdet Maj 2013 Ajourført Sept. 2013 Ajourført april 2014 Rød: Instituttets opgave Blå: Over instituttet Grøn: Er løst eller igang Indsatsområde Tiltag Ansvarlig Status sep.

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 16. april 2013 kl. 10.00-12.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Ane Qvortrup (afbud), Hanne Knudsen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. august 2015 kl. 13.00-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012 Møde den: 27. februar Juridisk Institut Ekstraordinært LSU indlendende opfølgning på APV 2012 REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Per Andersen, Annette Storgaard, Tinna Meyer, Inger Krog, Anne Bækby

Læs mere

Det blev aftalt at gøre som foreslået af medarbejdersiden, men at anvendelse af suppleanter vil blive evalueret om et år.

Det blev aftalt at gøre som foreslået af medarbejdersiden, men at anvendelse af suppleanter vil blive evalueret om et år. Møde den: 8. maj 2015 kl. 10.30-12.30 Mødelokale 1431-021/023 (videolink 1431021) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst, Anders Nyegaard

Læs mere

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU REFERAT Til stede: Flemming Bøge, Ole Boulund Knudsen, Thomas Degn Nielsen, Bjarne Poulsen, Henrik Lindskov, Karina Enig Dam, Anders Rasmussen, Ole Rahn

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

De 3 institutledere knyttede korte kommentarer til det fra deres institut fremsendte.

De 3 institutledere knyttede korte kommentarer til det fra deres institut fremsendte. Møde den: Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 12.30-15.00 Sted: Aarhus bygning 1483, lokale 454 og Emdrup lokale D118 Emne: 5. møde i Akademisk Råd Referat Godkendt 9. november 2018 Medlemmer: Merete Wiberg

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl. 09.00-10.00 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk

Læs mere

Anbefaling Ansvarlig Prioritet

Anbefaling Ansvarlig Prioritet Rapport om brug af engelsk som administrativt sprog Endelig handleplan efter behandling på LT-møde den 30. april 2014 1 Anbefaling Ansvarlig Prioritet 1. Udmøntning af parallelsprogspolitikken 1.1 Kommunikationen

Læs mere

Bilag: handleplan og rektors oversigt

Bilag: handleplan og rektors oversigt Møde den: 8. februar 2018 kl. 14.00-16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ole Bækgaard, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Claus Vinther

Læs mere

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Godkendt på HSU og HAMU fællesmøde d. 6. marts. Ledelse Klar ledelsesstruktur med afklarede roller og ansvar og 3. ledelsesniveau 1) Det fjerde ledelsesniveau

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 2. september, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen Janni Mosgaard Jensen Annette Bachmann Eva Therkildsen Niels Trolle Lene Maria

Læs mere

Til FSU medlemmer. Gæster Lars Brodersen, AAU s arbejdsmiljøsektion deltog under punkt 5. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden

Til FSU medlemmer. Gæster Lars Brodersen, AAU s arbejdsmiljøsektion deltog under punkt 5. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Til FSU medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Lasse Panny Pedersen Telefon: 9940 3503 E-mail: lpp@adm.aau.dk Dato: 04-12-2015

Læs mere

IKS INSTITUTFORUM Ordinært møde d. 14. december 2017

IKS INSTITUTFORUM Ordinært møde d. 14. december 2017 IKS INSTITUTFORUM Ordinært møde d. 14. december 2017 Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 14. december 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen Bjarke

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

2. Økonomi status R17 og B18 (KJ) KJ omdelte oversigt over budgettet for 2017 og havde følgende bemærkninger:

2. Økonomi status R17 og B18 (KJ) KJ omdelte oversigt over budgettet for 2017 og havde følgende bemærkninger: Referat Dato: 3. oktober 2017 Side 1/5 LSU-møde Mandag den 25. september 2017 kl. 11-12.30 i Rektoratets mødelokale Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, Jesper Bo Jensen, Jette

Læs mere

Kort præsentation af TECH FSUs nye formand, Henrik Pedersen. Efterfulgt af en kort præsentationsrunde af de FSU-medlemmer som deltog på mødet.

Kort præsentation af TECH FSUs nye formand, Henrik Pedersen. Efterfulgt af en kort præsentationsrunde af de FSU-medlemmer som deltog på mødet. Medlemmer af FSU D E T T E K N I S K E F A K U L T E T F O R I T O G D E S I G N N I E L S J E R N E S V E J 1 0 P O S T B O K S 159 9 1 0 0 A A L B O R G S AG S B E H A N D L E R I N G E P E D E R S E

Læs mere

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård Holmstrupgård 2017-2018 Side 1 af 7 Holmstrupgård 2017-2018 Titel Retningslinje for Arbejdsmiljø Formål med retningslinjen for Arbejdsmiljø skal sikre At der udarbejdes en lokal arbejdsmiljøaftale. At

Læs mere