PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle investorer, som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den / 2017 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest: Søren Jenstrup Formand Per Hillebrandt Jensen Næstformand Helle M. Breinholt Carsten Krogholt Hansen 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST... 1 FÆLLESPROSPEKT FOR 10 OBLIGATIONS- OG AKTIEAFDELINGER... 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 PROSPEKTOPLYSNINGER 6 FORENINGENS NAVN OG ADRESSE... 6 REGISTRERINGSNUMRE... 6 FINANSTILSYNET... 6 STIFTELSE... 6 PROSPEKTETS OFFENTLIGGØRELSE... 6 FORENINGENS BESTYRELSE... 6 REVISION... 7 INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB... 7 INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABETS DIREKTION... 7 KLAGEANSVARLIG... 7 DEPOTSELSKAB OG INVESTERINGSRÅDGIVER... 7 FORMÅL... 7 LÅN... 8 AFDELINGERNE 8 KORTE OBLIGATIONER... 8 LANGE OBLIGATIONER VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER EUROPÆISK HØJRENTE ETIK NORDISKE AKTIER EUROPÆISKE AKTIER GLOBALE AKTIER MIX MIX OFFENSIV MIX DEFENSIV GENERELT 29 PRINCIPPER FOR ETISK SCREENING 29 RISICI OG RISIKOSTYRING 30 RISICI KNYTTET TIL INVESTORS VALG AF AFDELING RISICI KNYTTET TIL INVESTERINGSMARKEDERNE RISICI KNYTTET TIL INVESTERINGSBESLUTNINGERNE RISICI KNYTTET TIL DRIFTEN AF FORENINGEN RISIKOSKALA OG RISIKOPROFIL 32 GENERELLE RISIKOFAKTORER 33 ENKELTLANDE EKSPONERING MOD UDLANDET VALUTA SELSKABSSPECIFIKKE FORHOLD

4 NYE MARKEDER/EMERGING MARKETS LIKVIDITET MODPARTSRISIKO SÆRLIGE RISICI VED OBLIGATIONSAFDELINGERNE 35 OBLIGATIONSMARKEDET RENTERISIKO KREDITRISIKO REFINANSIERING SÆRLIGE RISICI VED AKTIEAFDELINGERNE 35 UDSVING PÅ AKTIEMARKEDET RISIKOVILLIG KAPITAL AFDELINGERNES RISICI 36 AFDELINGSTYPE, RISIKOKLASSE OG RISIKOPROFIL RISIKOEKSPONERINGER FOR OBLIGATIONSAFDELINGER RISIKOEKSPONERINGER FOR BLANDEDE AFDELINGER RISIKOEKSPONERINGER FOR AKTIEAFDELINGER UDBUD OG TEGNING TEGNINGSSTED BETALING FOR TEGNING EMISSION OG TEGNINGSKURS EMISSIONSOMKOSTNINGER INDLØSNING M.V EKSTRAORDINÆR FORHØJELSE AF MAKSIMALE EMISSIONS- OG INDLØSNINGSOMKOSTNINGER OFFENTLIGGØRELSE AF FORENINGENS INDRE VÆRDI, EMISSIONS- OG INDLØSNINGSPRISER SAMT OPLYSNING OM DE KVANTITATIVE GRÆNSER FORENINGSANDELE BEVISUDSTEDENDE INSTITUT SKATTEFORHOLD OG UDBYTTE FORMUE OG INDRE VÆRDI STEMMERET AFVIKLING AF FORENINGEN/AFDELINGERNE ÅRSRAPPORT FINANSKALENDER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT (ÅOP) AFTALER VEDERLAG TIL BESTYRELSEN SAMT AFGIFT TIL FINANSTILSYNET VEDTÆGTER

5 Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest i afdelingerne: Korte Obligationer Lange Obligationer Virksomhedsobligationer Europæisk Højrente ETIK Nordiske aktier Europæiske Aktier Globale Aktier Mix Mix Offensiv Mix Defensiv 5

6 Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen Alm. Brand Invest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervsstyrelsen: CVR-nr Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Århusgade København Ø Tlf.: Fax: Stiftelse Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er stiftet den 15. september Prospektets offentliggørelse Prospektet er offentliggjort den 2. januar Foreningens bestyrelse Formand, Søren Jenstrup, advokat og partner DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4, 1550 København K Næstformand, Per Hillebrandt Jensen, direktør Friheden Invest A/S L.F. Cortzensvej 4, 2830 Virum Carsten Krogholt Hansen, Institutleder CBS, Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Helle M. Breinholt, direktør hos Breinholt Consulting A/S Østbanegade 3, 3. tv, 2100 København Ø 6

7 Revision Ernst & Young P/S CVR-nr Statsaut. revisor Per Gunslev Statsaut. revisor Rasmus Berntsen Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S CVR-nr Sundkrogsgade København Ø Tlf.: , Fax: Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Christina Larsen Vicedirektør Henrik Granlund Klageansvarlig Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver. Ved klager over forholdene i foreningen bedes investor kontakte BI Management A/S' klageansvarlige: BI Management A/S Att.: Juridisk Afdeling Sundkrogsgade København Ø Depotselskab og investeringsrådgiver Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Midtermolen København Ø Formål Ifølge vedtægterne er det foreningens formål fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., og på en investors anmodning at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen. 7

8 Lån Finanstilsynet har givet de enkelte afdelinger i foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen i den enkelte afdeling til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 68 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingerne Korte Obligationer Afdelingen er stiftet den 15. juni Afdelingen har FT-nr , afd. 20 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode MXWDLVPUAIGZ65. Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder følgende kriterium: - Er hjemmehørende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Hovedvægten af afdelingens midler skal placeres i obligationer, herunder statsobligationer, skatkammerbeviser, realkreditobligationer og erhvervsobligationer, denomineret i danske kroner eller euro. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele i afdelinger i danske UCITS og/eller andre investeringsinstitutter med op til 10% af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingen kan ikke placere midler i konvertible obligationer. Afdelingen kan maksimalt placere 50 % af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: 8

9 - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. - Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Lav risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 1 eller 2. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". Benchmark Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 6 september 2013 Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 0,67% 0,93% 2,23% -1,26% 1,39% 0,38% Portefølje standardafvigelse 0,33% 0,67% 0,66% 1,75% 0,89% - Benchmark afkast, pct. p.a. 0,03% 0,49% 0,63% 0,55% 0,10% -0,39% Benchmark standardafvigelse 0,07% 0,45% 0,32% 1,24% 0,34% - Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. 9

10 Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab, men derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for to år. Lange Obligationer Afdelingen blev stiftet den 15. september 1997 under navnet Alm. Brand Invest, Obligationer. På generalforsamlingen den 24. april 2013 blev det besluttet at fusionere afdelingen med afdeling Alm. Brand Invest, Pensionsobligationer samt at ændre afdelingens navn til Lange Obligationer. Afdelingen har FT-nr , afd. 01 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode S8OVPCWO0D8427. Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder følgende kriterium: - Er hjemmehørende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Hovedvægten af afdelingens midler skal placeres i obligationer, herunder statsobligationer, skatkammerbeviser, realkreditobligationer og erhvervsobligationer, denomineret i danske kroner eller euro. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele i afdelinger i danske UCITS og/eller andre investeringsinstitutter med op til 10% af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingen kan ikke placere midler i konvertible obligationer. Afdelingen kan maksimalt placere 35 % af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: 10

11 - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. - Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at: Mindst 85 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen har en varighed på mellem 3 og 8 år. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Lav/Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 1 eller 2 med risikoprofil Lav risiko eller i risikoklasse 3 med risikoprofil Middel risiko. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". Benchmark 50 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov og 50 % Nordea DK Bond CM 6Y Gov. Revægtes årligt. Frem til 6. september 2013 havde afdelingen følgende benchmark: 50 % Nordea Constant Maturity Government 3 year og 50 % Nordea Constant Maturity Government 5 year. Revægtes årligt. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 3,30% 0,49% 7,79% -0,86% 3,87% 0,48% 11

12 Portefølje standardafvigelse 0,62% 1,97% 1,61% 3,18% 2,46% - Benchmark afkast, pct. p.a. 2,44% -1,13% 7,14% 0,30% 2,84% -0,57% Benchmark standardafvigelse 2,93% 3,12% 1,80% 3,31% 2,70% - Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab, men derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont. Virksomhedsobligationer Afdelingen er stiftet den 7. december Afdelingen har FT-nr , afd. 22 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode IVR1FKKQ8HXU76. Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer, primært i virksomhedsobligationer. Afdelingen kan placere midler i: Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning Pengemarkedsinstrumenter Andele i afdelinger i danske UCITS og/eller andre investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen Likvide midler, herunder valuta 12

13 Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er under-lagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at: Mindst 85 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Til enhver tid gælder, at maksimalt 10 % af midlerne kan investeres i instrumenter, hvor udstedelse, udsteder, eller land (ved statsobligationer) ikke har en rating. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Middel/Lav risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5 med risikoprofil Middel Risiko eller i risikoklasse 2 med risikoprofil "Lav risiko". Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". 13

14 Benchmark Merrill Lynch EMU Corporates. Før 16/08/2017 var afdelingens benchmark Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårsafkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a %* 0,16% Portefølje standardafvigelse ** - Benchmark afkast, pct. p.a. 12,70% 2,13% 8,07% -0,96% 4,70% 0,59% Benchmark standardafvigelse 2,89% 3,29% 1,17% 3,45% 2,71% - * Afkastet for 2016 er siden afdelingens start 29/01/2016 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2016, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der typisk vil være fortrolige med at investere i obligationer, og som har en mellemlang investeringshorisont. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Afdelingen er primært rettet mod investering af pensionsmidler, midler fra selskaber og frie midler. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Europæisk Højrente ETIK Afdelingen er stiftet den 16. juni Afdelingen har FT-nr , afd. 23 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode XOK93VIGO03 14

15 Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingens investeringer sammensættes med det formål at forsøge at skabe samme afkast- og risikoprofil som benchmarket under hensyn til handelsomkostninger, og til at antallet af investeringer i afdelingen vil afvige fra antallet af investeringer i benchmarket. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, primært i virksomhedsobligationer, der har en rating under Investment Grade, og hvor udsteder er hjemmehørende i et land i Europa. Afdelingen kan placere midler i: Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. Pengemarkedsinstrumenter. Andele i afdelinger i danske UCITS og/eller andre investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. Likvide midler, herunder valuta. Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 80 % af værdien af disse skal have en rating under investment grade fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte 15

16 afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". Benchmark BofaML Euro High Yield EU members & Western Europe Issuers Index. Benchmarkets seneste fem kalenderårsafkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Benchmark afkast, pct. p.a. 28,12 % 10,07 % 5,49 % 1,68 % 8,18 % Benchmark standardafvigelse 7,70 % 4,08 % 2,43 % 5,43 % 5,08 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der typisk vil være fortrolige med at investere i obligationer, og som har en mellemlang investeringshorisont. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Afdelingen er primært rettet mod investering af pensionsmidler, midler fra selskaber og frie midler. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Nordiske Aktier Afdelingen blev stiftet den 15. september 1997 under navnet Alm. Brand Invest, Danske Aktier. På en ekstraordinær generalforsamling den 1. juni 2010 blev det besluttet at ændre afdelingens investeringsområde og samtidig ændre afdelingens navn til Nordiske aktier. På generalforsamlingen den 27. april 2013 blev det besluttet at fusionere afdelingen med afdeling Alm. Brand Invest, Miljø Teknologi pr. 6. september

17 Afdelingen har FT-nr , afd. 02 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode E55JYSNCJOKD32. Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Hovedvægten af afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i Norden - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod Norden - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i Norden Afdelingen kan placere midler i: - Aktier. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele i afdelinger i danske UCITS og/eller andre investeringsinstitutter med op til 10% af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande i Norden. - Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage værdipapirudlån. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. 17

18 Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". Benchmark VINX Bench CAP EUR PI. Før 30/06/2015 var afdelingens benchmark MSCI Nordic Countries inkl. nettoudbytte målt i DKK. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 26,81% 17,19% 2,10% 12,37% -0,04% 10,10% Portefølje standardafvigelse 19,72% 13,10% 6,01% 18,54% 13,08% - Benchmark afkast, pct. p.a. -17,34% 16,69% 4,34% 13,74% -0,98% 7,14% Benchmark standardafvigelse 17,62% 12,04% 8,36% 18,25% 10,82% - Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Europæiske Aktier Afdelingen blev stiftet den 16. april Afdelingen har FT-nr , afd. 05 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. 18

19 Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode TA2RMCPLMCS470. Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Hovedvægten af afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele i afdelinger i danske UCITS og/eller andre investeringsinstitutter med op til 10% af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage værdipapirudlån. 19

20 Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". Benchmark MSCI Europe inkl. nettoudbytte. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 18,66% 17,74% 5,69% 9,56% 1,08% 5,45% Portefølje standardafvigelse 12,10% 7,99% 7,15% 18,70% 14,86% - Benchmark afkast, pct. p.a. 17,74% 19,81% 6,64% 8,46% 2,20% 6,67% Benchmark standardafvigelse 10,85% 9,13% 7,59% 18,96% 11,45% - Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker mulighed for et højere afkast end obligationsafdelinger, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Investering i afdelingen er et væsentligt element i en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Globale Aktier Afdelingen blev stiftet den 22. november Afdelingen har FT-nr , afd. 07 og SE-nr

21 Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode LQDKDICQSSMA45. Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele i afdelinger i danske UCITS og/eller andre investeringsinstitutter med op til 10% af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage værdipapirudlån. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale 21

22 konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Middel/Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 5 med risikoprofil Middel risiko eller i risikoklasse 6 med risikoprofil "Høj risiko". Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". Benchmark MSCI World inkl. nettoudbytte. Før 16/08/2017 var afdelingens benchmark MSCI All Country World inkl. nettoudbytte. Før 06/09/2013 var afdelingens benchmark MSCI World inkl. nettoudbytte målt i danske kroner. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 12,51% 20,35% 10,66% 8,61% 9,85% 2,46% Portefølje standardafvigelse 8,51% 7,13% 7,45% 17,99% 14,23% - Benchmark afkast, pct. p.a. 14,49% 20,50% 18,39% 9,00% 10,69% 3,08% Benchmark standardafvigelse 7,06% 7,23% 5,23% 17,70% 9,24% - Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Mix Afdelingen blev stiftet den 27. november Afdelingen var indtil 1. januar 2006 en PAL-afdeling, dvs. akkumulerende afdeling i medfør af de dagældende regler. På en ekstraordinær generalforsamling den 21. december 2005 blev det besluttet at lade afdelingen overgå til at være en udloddende afdeling som følge af ophævelsen af PAL-begrebet. Afdelingen er pr. januar 2007 fusioneret med afdeling Stock Picking. Fusionen var skattefri. I den forbindelse ændrede afdelingen navn fra Alm. Brand Invest, Afdeling 12 Mix Pension til det nuværende navn, Mix. 22

23 Afdelingen har FT-nr , afd. 12 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode E2WJWR2B8GD188. Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingens midler placeres i obligationer denomineret i danske kroner eller euro, globalt i aktier samt i andele i andre danske foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Andelen af aktier kan svinge mellem 50 % og 70 %. Andelen af obligationer inklusiv likvide midler kan svinge mellem 30 % og 50 %. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser. - Obligationer. - Pengemarkedsinstrumenter. - Afdelingen kan investere op til 100% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 80 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har 23

24 indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". Benchmark 30 % VINX Bench CAP EUR PI, 30 % MSCI World inkl. nettoudbytte og 40 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før den 30/06/ % MSCI Nordic Countries inkl. nettoudbytte (DKK), 30 % MSCI World inkl. nettoudbytte (DKK) og 40 % Nordea GCM 5Y Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 12,51% 12,00% 6,00% 6,72% 4,76% 3,68% Portefølje standardafvigelse 8,88% 6,31% 4,11% 12,06% 8,25% - Benchmark afkast, pct. p.a. 10,87% 10,64% 9,57% 7,49% 3,78% 2,64% Benchmark standardafvigelse 6,80% 6,12% 3,64% 11,64% 5,34% - Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der typisk vil være fortrolige med at investere i såvel aktier som obligationer, og som har en mellemlang investeringshorisont. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Afdelingen er primært rettet mod investering af pensionsmidler, skattefrie midler og henvender sig til investorer, der beskattes ens af afkast og kursgevinster. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. 24

25 Mix Offensiv Afdeling blev stiftet den 24. april 2002 som Alm. Brand Invest, Aktier På generalforsamlingen den 24. april 2013 blev det besluttet at ændre afdelingens navn til Mix Offensiv. Afdelingen har FT-nr , afd. 18 og SE-nr Afdelingen er bevisudstedende. På generalforsamlingen den 24. april 2013 blev det besluttet at afdelingen fra og med 2014 skal være udloddende. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode ECYDFRZPM8U182. Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingens midler placeres i obligationer denomineret i danske kroner eller euro, globalt i aktier samt i andele i andre danske foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Andelen af aktier kan svinge mellem 50 % og 90 %. Andelen af obligationer inklusiv likvide midler kan svinge mellem 10 % og 50 %. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser. - Obligationer. - Pengemarkedsinstrumenter. - Afdelingen kan investere op til 100% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. 25

26 For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 70 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". Benchmark 40 % VINX Bench CAP EUR PI, 40 % MSCI World inkl. nettoudbytte og 20 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før den 30/06/ % MSCI Nordic Countries inkl. nettoudbytte (DKK), 40 % MSCI World inkl. nettoudbytte (DKK), og 20 % Nordea GCM 5 Year. Før den 06/09/ % MSCI World Index Net TR Local inkl. nettoudbytte og 25 % Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 9,69% 15,36% 7,81% 10,71% 7,23% 4,24% Portefølje standardafvigelse 9,67% 6,70% 4,90% 15,14% 11,28% - Benchmark afkast, pct. p.a. 11,79% 18,57% 10,69% 9,85% 4,23% 3,68% Benchmark standardafvigelse 8,32% 6,07% 4,78% 14,74% 7,50% - Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. 26

27 Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der typisk vil være fortrolig med at investere i såvel aktier som obligationer, og som har en mellemlang investeringshorisont Der må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Mix Defensiv Afdelingen blev besluttet etableret på bestyrelsens møde den 14. januar Afdelingen har FT-nr , afd. 21 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK og LEI-kode PS16XDX2P1847. Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingens midler placeres i obligationer denomineret i danske kroner eller euro, globalt i aktier samt i andele i andre danske foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Andelen af aktier kan svinge mellem 0 % og 30 %. Andelen af obligationer inklusiv likvide midler kan svinge mellem 70 % og 100 %. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser. - Obligationer. - Pengemarkedsinstrumenter. - Afdelingen kan investere op til 100% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. 27

28 - Markedet skal være fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 90 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN's Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. Læs mere om afdelingens etiske principper og grænser i afsnittet Principper for etisk Screening. Risikoprofil Risikoprofil: Lav/Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 1 eller 2 med risikoprofil Lav risiko eller i risikoklasse 3 med risikoprofil "Middel risiko". Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risici og risikostyring". Benchmark 15 % MSCI World inkl. nettoudbytte og 85 % Nordea DK Bond CM 3Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/04/2016 7,5% MSCI World inkl. nettoudbytte og 92,5% Nordea DK Bond CM 3Y Gov. Revægtes årligt. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a % * -0,87% 1,36% 0,48% Portefølje standardafvigelse ** 3,11% 1,38% - Benchmark afkast, pct. p.a. 2,48% 0,85% 3,53% 1,45% 2,84% -0,04% Benchmark standardafvigelse 1,69% 2,31% 0,79% 2,58% 1,08% - 28

29 * Afkastet for 2014 er siden afdelingens start 27. februar 2014 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2014, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, som ønsker at investere hovedparten af sine midler i obligationer og en mindre del af sine midler i aktier. Afdelingen henvender sig til investorer med en kort investeringshorisont eller til investorer, hvor investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker et stabilt afkast, hvor der i kortere perioder kan forekomme en negativ kursudvikling. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for to år. Generelt Principper for etisk screening FN's Global Compact er et samarbejde mellem FN og virksomheder verden over, der sigter på at få virksomheder til inden for deres indflydelsessfære at vedtage og støtte et sæt basisværdier inden for menneskerettigheder. FN har opstillet ti principper på baggrund af universelt anerkendte værdier og formål. De ti Global Compact-principper er: 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Ud over at efterleve disse principper vil screeningen søge at sikre, at afdelingen ikke investerer sine midler i virksomheder, der har mere end 5 % af sine indtægter fra produktion eller distribution af tobak, 29

30 våben, pornografi eller hasardspil; virksomheder der har mere end 5 % af sine indtægter fra produktion, distribution, levering af udstyr til, eller servicering af produktion af fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas). Afdelingen må ligeledes ikke placere sine midler i forsyningsselskaber (el og varme) med produktionskapacitet fra kul, hvor mere end 50 % af omsætningen stammer der fra. Desuden gælder, at afdelingen kun må investere i selskaber, som overholder Ottawa Landmines Convention, og at afdelingen ikke investerer i selskaber involveret i produktion af våben, der er karakteriseret ved at være umenneskelige og langtidsvirkende i strid med internationalt accepterede principper. Afdelingens investeringsrådgiver er ansvarlig for, at afdelingens investeringer overholder ovenstående grænser. Risici og risikostyring Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne og andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer - og den skal investor selv tage højde for - er valget af afdeling. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor fx har valgt at investere i en afdeling, der har asiatiske aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via en investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: Investors eget valg af afdelinger Investeringsmarkederne Investeringsbeslutningerne Driften af foreningen Risici knyttet til investors valg af afdeling Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risici investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor fx en meget stabil udvikling i sine investeringsforeningsbeviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på EU-risikoskalaen). Foreningen arbejder løbende med at fastholde risikoprofilen for den enkelte afdeling gennem en passende spredning af afdelingens investeringer inden for de rammer, som lovgivningen og foreningens vedtægter sætter. Aktieafdelinger vil ofte have en højere risiko end afdelinger med obligationer, ligesom afdelinger med aktier i de såkaldte emerging markets lande ofte vil have en risiko, som er højere end afdelinger med aktier i de traditionelle aktiemarkeder. Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafde- 30

31 lingerne for de fleste investorer derfor, sjældent velegnede. I afsnittet "Risikoskala" er EU-risikoskalaen nærmere beskrevet, og der fremgår til sidst en oversigt, der viser de enkelte afdelingers risikoklassifikation. Risici knyttet til investeringsmarkederne Afkastet i en investeringsforening bliver naturligvis påvirket af alle de risici, som knytter sig til investeringsmarkederne. Disse risikoelementer er fx udviklingen i de økonomiske konjunkturer og politiske forhold både lokalt og globalt, valutarisici, renterisici og kreditrisici. Hver af disse risikofaktorer håndteres inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, der investeres på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Alle foreningens afdelinger er aktivt styrede. Enhver investeringsbeslutning er baseret på forventninger til fremtiden, herunder et realistisk fremtidsbillede af fx renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger købes og sælges aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. For aktieafdelingerne søges risikoen for negative afkast i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de virksomheder, der investeres i. Analysen omfatter en vurdering af indtjeningsmulighederne for de konkrete aktiviteter, konkurrencesituationen og distributionsforhold, virksomhedens forudsætninger for at realisere indtjeningspotentialet, virksomhedens forventede indtjening på de konkrete aktiviteter samt en vurdering af virksomhedens fair værdi og aktiens prisfastsættelse i relation hertil. For obligationsafdelingerne søges risikoen for negative afkast begrænset i samarbejde med investeringsrådgiver ved en grundig analyse af de underliggende økonomier, som den pågældende afdeling er tilknyttet. Analysen omfatter herudover en vurdering af forventet horisontafkast på enkelt aktivniveau samt porteføljens samlede robusthed ved alternative rente og valutaudviklinger. Størstedelen af afdelingerne har et benchmark (sammenligningsindeks). Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. De respektive indeks er repræsentative for de respektive afdelingers porteføljer og dermed velegnede til at holde afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Målet med afdelingernes investeringsstrategi er, at finde de bedste investeringer og opnå det højest mulige afkast, større end det respektive benchmark, under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Dette i modsætning til passivt styrede foreninger og afdelinger - også kaldet indeksbaserede - hvor investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Ingen af foreningens afdelinger er passivt styrede. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen har investeringsforvaltningsselskabet etableret en række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på udvikling af 31

32 systemer og højnelse af kontrolniveauet, således at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Alle afkast vurderes dagligt, og er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, tages dette op med den respektive porteføljerådgiver med fokus på at få vendt udviklingen. Der anvendes desuden betydelige ressourcer på at sikre en korrekt prisfastsættelse. I de tilfælde, hvor den aktuelle børskurs ikke vurderes at afspejle dagsværdien på det pågældende instrument, anvendes en værdiansættelsesmodel i stedet. Investeringsforvaltningsselskabets complianceafdeling overvåger og fører kontrol med, at de førnævnte systemer og forretningsgange virker og anvendes korrekt. Overskridelse af investeringsrammer rapporteres til foreningens bestyrelse og i visse tilfælde også til Finanstilsynet. Bestyrelsen modtager løbende risikorapportering samt en rammeudnyttelsesrapportering, således at de kan overvåge og føre kontrol med, at den enkelte afdeling overholder lovgivningens placeringsregler samt den af bestyrelsen udarbejdede fondsinstruks. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Overvågning og kontrol af placeringsregler og risikorammer foretages hovedsageligt af it-systemer. Der er tillige udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at investeringsforvaltningsselskabet har de nødvendige ressourcer, kompetencer og udstyr til drift af foreningen. Investeringsforeningen er underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. Risikoskala og risikoprofil BankInvest anvender samme EU-risikoskala som i dokumentet Central Investorinformation. Risikoskalaen er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko, som vist i understående tabel. Risikoen beregnes på baggrund af porteføljens afkastudsving i form af den årlige standardafvigelse beregnet over de seneste fem år. Standardafvigelsen beregnes på ugentligt tidsvægtet afkast for de seneste fem år. Porteføljer, der ikke har fuld femårs historik, forlænges med historik fra porteføljernes benchmark eller en repræsentativ investeringsstrategi således, at der opnås en samlet femårs historik. Forlængelse af historik gælder for nye porteføljer og porteføljer, der har skiftet investeringsstrategi. 32

33 Det ugentlige afkast beregnes fra onsdag til onsdag, og standardafvigelsen på dette skaleres fra en ugentlig standardafvigelse til en årlig standardafvigelse. Porteføljernes årlige standardafvigelse oversættes efterfølgende til risikoklasser ud fra understående standardafvigelsesintervaller. Porteføljer kan over tid ændre risikoklassifikation, men en portefølje skifter først risikoklasse, når porteføljen er faldet uden for sin risikoklasse i 17 på hinanden følgende uger. Hvis en portefølje over de seneste 17 uger svinger mellem to risikoklasser, der er forskellige fra den oprindelige risikoklasse, vil porteføljen blive placeret i den risikoklasse, som er hyppigst observeret. Porteføljernes risikoklasse oversættes desuden til en risikoprofil, således at risikoklasse 1 og 2 vurderes at være "Lav Risiko", klasse 3 til 5 vurderes at være "Middel Risiko", mens klasse 6 og 7 vurderes at være "Høj Risiko". Generelle risikofaktorer Enkeltlande Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, fx Danmark, er der risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet I udenlandske markeder kan den juridiske, retslige og lovgivningsmæssige infrastruktur fortsat være under udvikling, og der kan derfor være en rets-usikkerhed både for lokale og oversøiske markedsdeltagere. Nogle udenlandske markeder kan indebære større risici for investorer end andre, og det bør derfor sikres, at man, før man investerer, forstår de involverede risici. Investeringer i udenlandske, nye eller mindre udviklede markeder bør kun foretages af professionelle investorer eller fagfolk, der har selvstændig viden om de relevante markeder, og derved er i stand til at overveje og vægte de forskellige risici, som sådanne investeringer bidrager til, samt har de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at bære den betydelige risiko for tab. Valuta En afdelings samlede afkast og balance kan blive væsentligt påvirket af valutakursbevægelser, såfremt afdelingens aktiver og indkomst er denomineret i andre valutaer end DKK, som er basisvalutaen. Det betyder, at valutabevægelser kan påvirke værdien af en afdelings aktiekurs væsentligt. Afdelingen kan afdække disse risici ved at investere i fremmed valuta, udenlandske valutafutures og optioner, 33

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 23 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 23 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 23 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer under afvikling Mellemlange Obligationer Lange Obligationer under afvikling Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar for prospektet...4 Investeringsforeningen Danske Invest...4 Uafhængig revisors

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Prospektet indeholder en ny enhed som optages til handel på Nasdaq Copenhagen: Verden Ligevægt & Value A DKK Akk i afsnit 6.2.1. Enhedens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2 PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bestyrelseserklæring... 5 Foreningen... 6 Afdelingerne... 8 Generelt...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger. ekskl. udbytte for 2015

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger. ekskl. udbytte for 2015 PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger ekskl. udbytte for 2015 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Danske Aktier Globale Aktier Kreditobligationer Balance Højt Udbytte Aktier Offentliggjort d. 30. august 2013

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt tegningsprospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt tegningsprospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt tegningsprospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Danske Aktier Globale Aktier Kreditobligationer Balance Offentliggjort d. 13. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 18 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer KL Obligationer KL Danske Indeksobligationer KL Globale Lange

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Vigtige forhold... 4 4. Generelt for alle foreningens afdelinger og andelsklasser... 5 4.1. Forkortelser...

Læs mere

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fællesprospekt for 17 afdelinger Indhold Afsnit I - Foreningen... 2 Afsnit II - Afdelingerne... 4 Obligationsafdelinger... 5 Afdeling 7 Korte Obligationer...

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Registreringsnummer... 4 3. Formål... 4 4. Generelt for

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger Oktober 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for det fuldstændige prospekt for 3 Revisors

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) April 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Generelt for alle foreningens afdelinger og

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Prospekt Jyske Invest

Prospekt Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 4 obligationsafdelinger ekskl. udbytte for 2012

PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 4 obligationsafdelinger ekskl. udbytte for 2012 PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 4 obligationsafdelinger ekskl. udbytte for 2012 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Prospekt. Værdipapirfonden Sydinvest. Fællesprospekt for 8 blandede afdelinger

Prospekt. Værdipapirfonden Sydinvest. Fællesprospekt for 8 blandede afdelinger Prospekt Værdipapirfonden Sydinvest Fællesprospekt for 8 blandede afdelinger Værdipapirfond i henhold til dansk lov (UCITS) marts 2017 Indholdsfortegnelse side 1. Navn og adresse... 3 2. Formål... 3 3.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Mellemlange Obligationer Udenlandske Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier USA Stabile

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest - Offentliggørelse af opdateret prospekt på grund af nyetablering af afdelingen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL med forventet første handelsdag

Læs mere

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningen... 4 Afdelingerne... 5 Generelt... 5 Afdeling Danske Aktier... 6 Afdeling Danske Obligationer... 8 Afdeling High Yield Obligationer... 11 Afdeling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Afdelingerne: ValueInvest Blue Chip Value KL ISIN DK 001024922-6 ValueInvest Global KL ISIN DK 001024639-6 ValueInvest Japan KL ISIN DK 001024647-9

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere