Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr."

Transkript

1 Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser Yndlings omfatter Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvad skal vi have besked om? Ved skade Anden forsikring Krigs-, jordskælvs- og atomskader Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Forsikringens varighed og opsigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 7 2 YndlingsTing Hvilke genstande kan forsikringen omfatte? Hvilke skader dækker forsikringen? Ødelagt genstand under afværgelse af truende skade Hvordan beregner vi erstatningen? Dokumentation Minimumsgrænse 12 3 Dækningsskema A Hvilken genstand omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? 13 4 Dækningsskema B Hvilken genstand omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? 14 5 Dækningsskema C Hvilken genstand omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? 15 6 Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringens formål Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar dækker forsikringen? Særlige regler 17

3 Indholdsfortegnelse Side 3 af Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringssum 19 7 Retshjælpsforsikring Forsikringens formål Forsikringsbetingelser Hvordan beregner vi erstatningen? 20 8 Genhusning Flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning 21 Fortrydelse 22

4 1 Fællesbestemmelser Side 4 af Yndlings omfatter Yndlings kan kun købes af privatpersoner. 1.2 Hvem dækker forsikringen? Sikrede er forsikringstageren. Yndlings kan kun købes, hvis forsikringstageren har fast bopæl i Danmark. 1.3 Hvor dækker forsikringen? YndlingsTing dækker i og ved sikredes helårsbolig. Forsikringen dækker også, når den/de forsikrede genstande midlertidigt befinder sig uden for helårsboligen. Forsikringen omfatter ikke en genstand, der har befundet sig uden for helårsboligen i mere end 12 måneder. Ansvars- og Retshjælpsforsikringen dækker i Danmark og under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen. Genhusning dækker i Danmark, hvor sikrede er tilmeldt folkeregisteret. 1.4 Hvad skal vi have besked om? Vi skal hurtigst muligt have besked om det, hvis forsikringstageren ikke længere ejer en forsikret genstand. 1.5 Ved skade Alle skader, tab eller uheld skal hurtigst muligt anmeldes til os. Anmeldelse kan ske på Mit Yndlings Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sker det i udlandet, skal sikrede have en skriftlig bekræftelse fra det lokale politi på stedet Ved tyveri i offentligt transportmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel og lignende er det en betingelse, at den sikrede opdager tyveriet, inden han/hun forlader stedet. Desuden skal tyveriet hurtigst muligt anmeldes til den ansvarshavende på stedet og til politiet Hvis rejsegods bliver beskadiget, er det en forudsætning for at få erstatning, at det hurtigst muligt anmeldes til transportøren af rejsegodset. Hvis sikrede ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for erstatningen. Når et tyveri anmeldes, skal den sikrede sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte eller forlagte genstande. 1.6 Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og har det selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne forsikring. Det betyder, at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne.

5 1 Fællesbestemmelser Side 5 af Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis det sker i det land, den sikrede opholder sig i på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at den sikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede forlader landet, så snart det er muligt og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 1.8 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Vi trækker præmien månedligt, på det betalingskort der er brugt ved købet af Yndlings. Hvis du ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker med oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag. Rykkeren er pålagt et gebyr, og vi beregner renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til du betaler Sammen med betalingen opkræver vi skadeforsikringsafgift på statens vegne. Det skal vi ifølge Lov om afgift af skadesforsikringer Desuden kommer de øvrige afgifter, vi skal opkræve ifølge lovgivningen, oven i prisen Vi er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på og få dem oplyst ved at kontakte os. 1.9 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er oprettet for en 1-måneds periode, og den fortsætter, indtil forsikringstageren opsiger forsikringen til udgangen af en kalendermåned Vi kan opsige forsikringen med 3 måneders varsel, til udgangen af en kalendermåned Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en betalingsdag. Hvis du betaler forsikringen for en ny periode, accepterer du samtidig de varslede ændringer. Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel.

6 1 Fællesbestemmelser Side 6 af 22 I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan vi, indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan f.eks. ske ved, at indføre en selvrisiko, forhøje gældende selvrisiko eller minimumsgrænse, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå, fra det tidspunkt hvor ændringen skal træde i kraft Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og os, skal sikrede igen kontakte os. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som vi har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt. Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have kontaktet os, kan sikrede klage til vores klageansvarlige. Brev: Alm. Brand Forsikring A/S Kundeambassadøren Midtermolen København Ø Mail: Online: Alm. Brand - Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have kontaktet vores klageansvarlige, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm. Brand - Ankenævnet for Forsikring - Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl og 13.00) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forsikringsoplysningen - Philip Heymans Allè Hellerup Telefon: (mellem kl og 16.00) 1.11 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed.

7 1 Fællesbestemmelser Side 7 af Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at kontakte os.

8 2 YndlingsTing Side 8 af Hvilke genstande kan forsikringen omfatte? Forsikringen omfatter den/de genstande, der står i Mit Yndlings. Det er et krav, at genstanden er ejet privat og at sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for den. Forsikringen kan omfatte følgende genstande: YndlingsIndbo almindelig privat indbo: Indbo og andre private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, med mindre det er nævnt herunder i punkt (YndlingsElektronik) eller punkt (Yndlingssmykker). YndlingsIndbo dækkes efter dækningsskema A. YndlingsIndbo erstattes efter punkt YndlingsElektronik: Alle elektroniske genstande og apparater. YndlingsElektronik dækkes efter dækningsskema B. YndlingsElektronik erstattes efter punkt YndlingsSmykker: Guld, sølv, platin, ædelstene og smykker. Herunder genstande hvor guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel. YndlingsSmykker dækkes efter dækningsskema i C. YndlingsSmykker erstattes efter punkt Hvilke skader dækker forsikringen? Se dækningsskemaerne. 2.3 Ødelagt genstand under afværgelse af truende skade Forsikringen dækker, hvis en forsikret genstand går tabt eller bliver beskadiget i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger, hvis formål er at afværge truende skade på personer eller ting, der tilhører andre.

9 2 YndlingsTing Side 9 af Hvordan beregner vi erstatningen? En genstand erstattes højst med den erstatningsværdi, der står under det forsikrede i Mit Yndlings. Erstatningen kan aldrig være højere end købsprisen, og erstatningen kan aldrig overstige genstandens vejledende pris med evt. afskrivning. Vi kan erstatte en skade på en af følgende måder: Reparation jf. punkt Værdiforringelse jf. punkt Genlevering jf. punkt Kontanterstatning jf. punkt Reparation Hvis genstanden kan repareres, betaler vi, hvad det koster at reparere den beskadigede genstand. Reparation kan ske, når det er muligt at sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Væsentlig samme stand betyder, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for sikrede som før skaden. Erstatning for reparation kan ikke overstige den erstatning, som vi ville udbetale, hvis erstatningen bliver beregnet efter bestemmelserne om kontanterstatning jf. punkt Værdiforringelse Erstatning for værdiforringelse udregner vi som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd Genlevering Vi kan vælge at genlevere en genstand, der svarer til den beskadigede eller stjålne. Kan vi ikke skaffe en identisk genstand, kan vi vælge at levere en tilsvarende genstand, dvs. en genstand, som i al væsentlighed svarer til den beskadigede eller stjålne genstand. Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer genstanden, udbetaler vi kontakterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for genstanden hos den leverandør vi har anvist Kontanterstatning Vi opgør kontanterstatning efter følgende erstatningsregler: YndlingsSmykker Genstande omfattet af YndlingsSmykker erstatter vi efter følgende regler:

10 2 YndlingsTing Side 10 af Genstande under 2 år Erstatning for en genstand, der er købt som ny inden for de sidste to år før skaden, og i forvejen er ubeskadiget på skadetidspunktet, erstatter vi med købsprisen Genstande over 2 år For en genstand, der er mere end to år gammel eller er købt som brugt eller i forvejen er beskadiget, fastsætter vi erstatningen til købsprisen med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. For de genstande, der er omfattet i punkt og , fastsætter vi erstatningen på grundlag af købspris ved anskaffelse af genstanden og dens alder YndlingsElektronik YndlingsElektronik omfatter alle elektriske genstande/apparater. Genstande omfattet af YndlingsElektronik erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af købsprisen ved anskaffelse af genstanden Indtil 3. måned 100 % 3-6 måneder 95 % 6-9 måneder 90 % 9-12 måneder 85 % 1 år, 1-3 måneder 80 % 1 år, 3-6 måneder 75 % 1 år, 6-9 måneder 70 % 1 år, 9-12 måneder 65 % 2 år, 1-3 måneder 60 % 2 år, 3-6 måneder 55 % 2 år, 6-9 måneder 50 % 2 år, 9-12 måneder 45 % 3 år, 1-3 måneder 40 % 3 år, 3-6 måneder 35 % 3 år, 6-9 måneder 30 % 3 år, 9-12 måneder 25 % 4 år og derover 20 %

11 2 YndlingsTing Side 11 af YndlingsIndbo Genstande omfattet af YndlingsIndbo erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af købsprisen ved anskaffelse af genstanden Indtil 3. måned 100,00 % 3-6 måneder 96,25 % 6-9 måneder 92,50 % 9-12 måneder 88,75 % 1 år, 1-3 måneder 85,00 % 1 år, 3-6 måneder 81,25 % 1 år, 6-9 måneder 77,50 % 1 år, 9-12 måneder 73,75 % 2 år, 1-3 måneder 70,00 % 2 år, 3-6 måneder 67,50 % 2 år, 6-9 måneder 65,00 % 2 år, 9-12 måneder 62,50 % 3 år, 1-3 måneder 60,00 % 3 år, 3-6 måneder 57,50 % 3 år, 6-9 måneder 55,00 % 3 år, 9-12 måneder 52,50 % 4 år, 1-3 måneder 50,00 % 4 år, 3-6 måneder 47,50 % 4 år, 6-9 måneder 45,00 % 4 år, 9-12 måneder 42,50 % 5 år, 1-3 måneder 40,00 % 5 år, 3-6 måneder 37,50 % 5 år, 6-9 måneder 35,00 % 5 år, 9-12 måneder 32,50 % 6 år eller derover 30,00 %

12 2 YndlingsTing Side 12 af Dokumentation For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at købspris og alder er som oplyst. Det kan f.eks. ske ved hjælp af kvitteringer for købet, købekontrakt, garantibevis, fotos m.m. I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere genstande og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Køber sikrede genstandene privat, bør han/hun sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad han/hun har købt, og hvad prisen er. Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, kan vi afvise at yde erstatning eller fastsætte erstatningen efter et skøn Cykler 2.6 Minimumsgrænse For cykler og el-cykler er det et krav for erstatning, at stelnummer kan oplyses. Ved cykeltyveri skal cykler og el-cykler desuden være forsvarligt aflåst. Ved alle forhold der er omfattet af YndlingsTing, gælder et mindstebeløb for erstatning. Skader under den minimumsgrænse, der står under det forsikrede i Mit Yndlings, udbetales ikke. Minimumsgrænsen fremgår også af din police.

13 3 Dækningsskema A YndlingsIndbo Det står i Mit Yndlings, hvilke genstande du har valgt at forsikre. Side 13 af 22 Dækker Dækker ikke 3.1 Hvilken genstand omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter den/de genstande, der står i Mit Yndlings. 3.2 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker Alle uforudsete og pludselige skader på den forsikrede genstand og tab af genstanden ved tyveri eller røveri. Forsikringen dækker ikke Glemte, bortkomne eller forlagte genstande. Skade der er dækket af anden forsikring, garanti, serviceordning, sælgers ansvar iht. købeloven eller lignende ordning. Skade der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling eller overbelastning. Skade der er sket ved almindeligt brug eller kosmetiske skader, f.eks. ridser, skrammer m.m. Skade når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Udgifter til justering/ændring, service eller lignende. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 1 måned, eller hvis genstanden er opmagasineret. Naturligt udløb af genstandens levetid samt forringelse af dens værdi som følge af alder og brug. Følgeskader og indirekte skader. Skade som følge af spild og tab af fødevarer eller væsker.

14 4 Dækningsskema B YndlingsElektronik Det står i Mit Yndlings, hvilke genstande du har valgt at forsikre. Side 14 af 22 Dækker Dækker ikke 4.1 Hvilken genstand omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter den/de genstande, der står i Mit Yndlings. 4.2 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker Alle uforudsete og pludselige skader på den forsikrede genstand og tab af genstanden ved tyveri eller røveri. Forsikringen dækker ikke Glemte, bortkomne eller forlagte genstande. Skade der er dækket af anden forsikring, garanti, serviceordning, sælgers ansvar iht. købeloven eller lignende ordning. Skade der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling eller overbelastning. Skade der er sket ved almindeligt brug eller kosmetiske skader, f.eks. ridser, skrammer m.m. Skade når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Udgifter til justering/ændring, service eller lignende. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 1 måned, eller hvis genstanden er opmagasineret. Naturligt udløb af genstandens levetid samt forringelse af dens værdi som følge af alder og brug. Følgeskader og indirekte skader. Skade som består af fejl eller tab af software eller data, herunder virusangreb eller pixelfejl.

15 5 Dækningsskema C YndlingsSmykker Det står i Mit Yndlings, hvilke genstande du har valgt at forsikre. Side 15 af 22 Dækker Dækker ikke 5.1 Hvilken genstand omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter den/de genstande, der står i Mit Yndlings. 5.2 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker Alle uforudsete og pludselige skader på den forsikrede genstand og tab af genstanden ved tyveri eller røveri. Forsikringen dækker ikke Glemte, bortkomne eller forlagte genstande. Tyveri uden for bygning, tyveri fra uaflåst eller uforsvarligt aflåst bygning eller lokale, dog dækkes ran. Tyveri fra loft- og kælderrum i etagebyggeri og tyveri i udhuse og garage. Tyveri fra biler, private sø- og luftfartøjer, campingvogne eller telte. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 1 måned, eller hvis genstanden er opmagasineret. Skade der er dækket af anden forsikring, garanti, serviceordning, sælgers ansvar iht. købeloven eller lignende ordning. Skade der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling eller overbelastning. Skade der er sket ved almindeligt brug eller kosmetiske skader, f.eks. ridser, skrammer m.m. Skade når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Udgifter til justering/ændring, service eller lignende. Naturligt udløb af genstandens levetid samt forringelse af dens værdi som følge af alder og brug. Følgeskader og indirekte skader. Skade som følge af spild af fødevarer eller væsker.

16 6 Ansvarsforsikring Side 16 af 22 Yndlingsbasis 6.1 Ansvarsforsikringens formål Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Vi træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningsansvar, forpligter kun dig selv ikke os. Du kan derfor, ved anerkendelse af erstatningsansvar, risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen. 6.2 Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel/skyldregel står ikke i nogen lov, men er opstået efter århundreders retspraksis. Er skadevolder uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelige skader er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Denne forsikring dækker et sådant ansvar i det omfang, kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og i det omfang redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv. 6.3 Hvilket ansvar dækker forsikringen? Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, de sikrede som privatpersoner pådrager sig i forsikringstiden for skade på person eller ting (herunder dyr) Gæstebudsskader Selvom juridisk ansvar ikke foreligger, dækker forsikringen alligevel skader på ting, som er sket under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi skaden er opstået under dette samvær. For sådan skade gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ Skader omfattet af tingsforsikring Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes indbo-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

17 6 Ansvarsforsikring Side 17 af Særlige regler Antenner Både Forsikringen dækker ansvar for antenner, tekniske installationer og lignende, herunder ansvar over for husejeren. Ansvar for både er kun dækket for: Personskade, forvoldt ved sejlads eller på land med både uden motor eller med både, hvis motorkraft ikke er over 25 hk. Tingskade, forvoldt ved sejlads eller på land med robåde, kanoer, kajakker og andre både under 5,5 m, når motorkraften ikke overstiger 6 hk Fritidshus Ansvar som ejer eller bruger af fritidshus og -grund er dækket Hus- og grundejer Ansvar for skade, forvoldt som ejer af privat grund og af én- eller tofamiliehus er dækket, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset Motordrevne haveredskaber Ansvar for motordrevne haveredskaber op til 25 hk er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være oprettet. Ansvar efter færdselsloven, ved brug af motordrevne haveredskaber, dækkes med færdselslovens summer Motordrevet legetøj Ansvar for skade sket ved brug af motordrevet legetøj under 1 hk er dækket. 6.5 Hvad dækker forsikringen ikke? Aftaler Ansvar der udelukkende støttes på aftaler Beruselse/narkotika Ansvar for skade, der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika Erhverv Forsikringen dækker ikke under arbejde for andre eller under udøvelse af erhvervsvirksomhed.

18 6 Ansvarsforsikring Side 18 af Forsæt Forsikringen dækker ikke ansvar for forsætlige skader, heller ikke selv om, at skadevolderen på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Derimod dækkes forsætlige skader, hvis skadevolderen er under 14 år Forurening Hunde Jagt Heste Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand og derved forvoldt skade på ting (herunder dyr). Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld, og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Ansvar for skade forvoldt af hunde. Der skal oprettes lovpligtig hundeansvarsforsikring. Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring. Ansvar for skade forvoldt af heste. Der skal oprettes hesteforsikring. Dog dækkes sådant ansvar for låner/lejer af heste til privat brug, når hesten ikke benyttes til stævner og træf i udlandet Motordrevne køretøjer og luftfartøjer Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og svævefly Sikredes genstande Ansvar for skade på genstande, som ejes af én af de sikrede Udgravningsarbejder m.m. Ansvar for skader forvoldt ved nedbrydnings- og udgravningsarbejder, pilotering, nedramning og optrækning af spunsvægge, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer Varetægt Ansvar for skader på genstande, som en af de sikrede har til brug eller har brugt, lån, leje, befordring, bearbejdelse, behandling, opbevaring, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i varetægt.

19 6 Ansvarsforsikring Side 19 af 22 Dog er ansvar for skade på indbo, som sikrede har til lån eller leje, dækket i indtil 1 måned fra overtagelsen. For sådan skade gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr. 6.6 Forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil: kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) Ud over erstatning til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringssummen derved overskrides.

20 7 Retshjælpsforsikring Side 20 af 22 Yndlingsbasis 7.1 Forsikringens formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til os, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten udarbejdes af Forsikring & Pension og kan bestilles på hos os eller hos domstolene. 7.2 Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelserne kan fås hos os. Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. 7.3 Hvordan beregner vi erstatningen? Vores erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed som udgangspunkt begrænset til kr. Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst kr. For småsager beregnes ikke selvrisiko.

21 8 Genhusning Side 21 af 22 Yndlingsbasis 8.1 Flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning Hvis boligen er helt eller delvist uanvendelig efter en skade på indbo, som en sædvanlig indboforsikring dækker, erstatter vi ud over forsikringssummen: Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning og til opmagasinering i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen Andre rimelige merudgifter i anledning af flytning fra helårsboligen i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen Vi erstatter også de udgifter, der er nævnt under punkt og 8.1.2, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver er ude af stand til at bebo helårsboligen efter en skade, som en sædvanlig bygningsforsikring ville dække, og hvis man ikke kan forlange, at ejeren betaler udgifterne. Hvis en forsinkelse skyldes forhold, som sikrede har indflydelse på, erstatter vi ikke det tab, der er sket ved det.

22 Fortrydelse Side 22 af 22 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på har fået oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks. onsdag den 3., er fortrydelsesfristen onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du på Mit Yndlings give os besked om, at du har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Du kan give os besked om din fortrydelse på Mit Yndlings eller på følgende kanaler: Online: Mail: Hvis du fortryder? Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade, i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen.

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere