Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser"

Transkript

1 ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen tager i store træk udgangspunkt i rapporten Lærerarbejdsliv 2017 betydende faktorer for lærernes arbejdsliv, der er udarbejdet af Oxford Research for Danmarks Lærerforening De forskellige temaer skitseres kort og udbygges endvidere hvor det er relevant med supplerende data fra andre interne og eksterne (medlems)undersøgelser. Resumé - Elevernes udvikling både socialt og fagligt er gennemgribende den mest betydende faktor for hvad der gør et godt arbejdsliv - Medlemmerne oplever, der er kommet for lidt fokus på dannelse i folkeskolen og at målstyring og test fylder for meget - Medlemmerne oplever ikke at have tid nok til deres opgaver. Særligt, at der ikke er nok tid til forberedelse 82 pct. af medlemmerne oplever ikke at have nok tid til forberedelse og efterbehandling af undervisning. - Medlemmerne efterspørger i høj grad sammenhængende tid og fleksibilitet - Der ses en tendens til, at de steder, hvor der er lokalaftaler med mulighed for pulje/flextid har lærerne bedre mulighed for at lykkes med deres opgaver dette er dog mere en støddæmper effekt end en løsning på problemet med manglende tid - Lærerne oplever at evaluering, dokumentationskrav og målstyring begrænser deres metodefrihed og professionelle råderum - Ligeledes oplever de at evaluering, dokumentationskrav og målstyring mindsker tilfredsheden med deres arbejdssituation - Medlemmerne oplever i høj grad en mangel på tillid og ankerkendelse af deres profession og arbejde - Denne mangel på tillid og anerkendelse er ligeledes en væsentlig faktor, der mindsker tilfredsheden med ens arbejdssituation - Inklusion er en væsentlig udfordring, der gør det svært at lykkes med opgaven som lærer. Medlemmerne efterspørger viden og kompetencer, men særligt ressourcer til at give støtte til børn med særlige behov - Medlemmerne mangler en mere synlig og tilstedeværende ledelse, der bruger mere tid på pædagogisk ledelse og mindre tid på økonomiske og driftsmæssige opgaver Side 1 af 10

2 - Mange medlemmer overvejer at forlade faget. Dette skal ses i sammenhæng med, at der mange steder er problemer med at rekruttere læreruddannede til ledige stillinger og at der er en stigende andel af ikke-læreruddannede i lærerstillinger - Der er overordnet set et godt kollegialt samarbejde og sammenhold på skolerne og den gennemsnitlige samlede jobtilfredshed er over middel, men dog faldende Mulighederne for elevernes udvikling Elevernes sociale og faglige udvikling er gennemgribende den mest betydende faktor for, hvad der gør et godt arbejdsliv (Lærerarbejdsliv 2017). Derfor er mulighederne for at kunne give eleverne den bedste undervisning centrale for lærernes arbejdsliv. Som beskrevet i rapporten Lærerarbejdsliv oplever lærerne, at der er sket et skift i vægtningen af social udvikling, dannelse og faglighed i folkeskolen. Hvor der før var en balance mellem det sociale, det dannelsesmæssige og det faglige, er der i dag et meget stort fokus på det faglige og elevernes læring, resultater og mål. Dette understøttes af en medlemsundersøgelse fra juni 2016, hvor 89 pct. af de adspurgte medlemmer svarer, at de er helt eller delvist enige i, at der er kommet for lidt fokus på dannelse i folkeskolen. 86 pct. svarer endvidere, at de er helt eller delvist enige i, at der er for meget målstyring og test i folkeskolen. 81 pct. svarer, at de er helt eller delvist enige i, at lærerarbejdet har flyttet sig for langt væk fra kerneopgaven. Se figur 1. Figur 1: Hvor enig eller uenig er du i? Der er kommet for lidt fokus på dannelse i folkeskolen 62% 27% 5% 2% 4% Der er for meget målstyring og test i folkeskolen i dag 57% 29% 8% 3% 3% Lærerarbejdet har flyttet sig for langt væk fra kerneopgaven 31% 50% 10% 6% 3% Lærerfaget er over de seneste år blevet af-professionaliseret 29% 41% 11% 10% 9% Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Kilde: Danmarks Lærerforening 2016 Note: n= Fleksibilitet og tid til forberedelse Som nævnt ovenfor er det eleverne, der er centrum for lærernes arbejde. Lærerne ønsker at gøre deres arbejde bedst muligt, og dette indebærer at en række praktiske rammevilkår skal være i orden. Her oplever lærerne en række udfordringer, særligt vedrørende arbejdets tilrettelæggelse (Lærerarbejdsliv 2017). Lærerarbejdslivet har altid båret præget af store forskelle i hvordan arbejdet tilrettelægges fra skole til skole og kommune til kommune. Der er ligeledes også forskelle i hvordan lærere individuelt foretrækker, at deres arbejde er tilrettelagt. Én ting er dog fælles og det er, at der ikke er tid til opgaverne. Lærerne oplever i høj grad ikke at have tid nok til deres arbejdsopgaver og her er det særligt forberedelse og efterbehandling af undervisningen, der efterlyses tid til. I Lærerarbejdsliv 2017 ud- Side 2 af 10

3 trykker mange lærere, at manglende tid til forberedelse er en barriere for at kunne udføre kerneopgaven på en måde, som de finder tilfredsstillende. Flere nævner særligt, at den manglende forberedelse går ud over kvaliteten af deres undervisning og følelse af faglig stolthed og professionalisme (Lærerarbejdsliv 2017). Dette understøttes desuden af medlemsundersøgelsen blandt samtlige medlemmer (fraktion 1+2), hvor 82 pct. svarer, at de ikke oplever at have tid til at forberede undervisningen inden for rammerne af deres arbejdstid. Se figur 2. Figur 2: Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen? 81,7% Ja 14,9% 3,4% Nej Ved ikke Kilde: Danmarks Lærerforening, januar 2016 Note: n= Lærerne oplever desuden, at de ikke har nok sammenhængende tid til forberedelse at deres forberedelsestid ofte ligger i mindre blokke spredt ud over dagen og ugen. Dette påvirker kvaliteten af den tid man har, og dermed også produktet af tiden. Mange lærere efterlyser i denne sammenhæng en større grad af fleksibilitet i planlægningen. Som nævnt tidligere er der forskel på om man foretrækker at arbejdet foregår på skolen/arbejdspladsen, derhjemme eller andetsteds, og hvorvidt det udføres i forlængelse af skoledagens undervisning eller på et andet tidspunkt. Uanset hvad man foretrækker, efterlyses der generelt flextid og sted en pulje af tid man selv bestemmer over og kan tilrettelægge, så man har mulighed for at løse sine opgaver bedst muligt. Denne konklusion understøttes endvidere af evaluering- og følgeforskningen af implementeringen af folkeskolereformen. Det konkluderes i en rapport udarbejdet af KORA, at lærerne under de nye arbejdstidsregler ikke har nok tid til forberedelse, og at arbejdet opleves langt mindre fleksibelt (KORA 2015). Side 3 af 10

4 Tabel 1: Skolernes implementering af arbejdstidsregler i Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole Kilde: Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole, KORA 2015 Vores medlemsundersøgelse af medlemmernes arbejdsforhold viser også en statistisk signifikant sammenhæng mellem at have en lokalaftale med mulighed for flex, og oplevelsen af at have tilstrækkelig tid til forberedelse. Hvis man har en vis fleksibilitet i form af tid og sted oplever man i højere grad at have tilstrækkelig tid til forberedelse (Dencker & Mørch 2017). Evaluering, dokumentation og målstyring Lærernes oplevelser af kravene om dokumentation, test, elvplaner, læringsmålsstyret undervisning, evaluering mm. er tæt forbundet med deres oplevelse af, at karakteren af kerneopgaven, hvor der er stor fokus på faglighed og almen dannelse og det sociale nedprioriteres. Dette hænger desuden sammen med, at lærerne ofte oplever den store dokumentationsopgave som et udtryk for mistillid til deres faglighed og professionalisme. Som det fremgår af figur 1 på side 2, er 86 pct. af medlemmerne, helt eller delvist enige i, at der er for meget målstyring og test i folkeskolen. Ligeledes adspurgt om, hvad der i særlig grad mindsker tilfredsheden med ens arbejdssituation svarer 61 pct. af medlemmerne, at det bl.a. skyldes øgede brug af test og målstyring i undervisningen. Se figur 3. Side 4 af 10

5 Figur 3: Hvilke af disse forhold oplever du, i særlig grad mindsker tilfredsheden med din arbejdssituation? Mangel på tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen Mangel på anerkendelse af min profession og tillid fra politikere og samfundet Det øgede brug af målstyring og fokus på tests og lign. i undervisningen For mange undervisningstimer 55% 61% 68% 77% Forhold i forbindelse med den øgede inklusion Mangel på fleksibilitet og frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet Møder og opgaver, der ikke direkte relaterer sig til kerneopgaven Mangel på ressourcer til afviklingen af undervisningsopgaven For meget detailstyring af mit arbejde fra ledelsen og/eller kommunen Udfordringer i elevgruppen 52% 49% 49% 46% 43% 39% Kilde: Danmarks Lærerforening 2016 Note: n= 809. Her kun angivet de 10 højest prioriterede årsager. Hele figuren kan ses i bilag XX Medlemmerne vurderer, at test og dokumentation ikke er meningsfyldt for deres arbejde. I de tilfælde, hvor der kunne være et fagligt formål med evaluering/dokumentation er der ikke tid til at arbejde med resultaterne. Lærerne oplever derfor i udstrakt grad dokumentationskravene mm. som unødvendige irritationsmomenter (Lærerarbejdsliv 2017). I stedet for efterlyser medlemmerne i højere grad frihed til selv at kunne vælge materiale, form og forløb. Motivation, tillid og anerkendelse Som allerede bemærket hænger medlemmernes oplevelse af manglende tillid og anerkendelse af deres profession og faglighed sammen med deres oplevelser og erfaringer med de øgede dokumentationskrav, samt en øget styring af folkeskolen og lærerne. Det er dog ikke kun dokumentationskravene, der fylder. Konflikten i 2013, Lov 409 og i en vis grad også folkeskolereformen spiller en stor rolle. Lærerne oplever en mere generel samfundsmæssig mistillid, hvor politikere, samfund og omverden ikke anerkender deres arbejde, har tiltro til dem, eller forsøger at skabe tiltag der kan genoprette tilliden (Lærerarbejdsliv 2017 & Kampen for image, anerkendelse og fleksible arbejdsforhold 2016). Evaluerings- og følgeforskningen om folkeskolereformen konkluderer ligeledes, at over halvdelen af lærerne (hhv. 55 pct. og 58 pct.) oplever, at arbejdstidsreglerne har en negativ betydning for deres jobtilfredshed og motivation (KORA 2015). Side 5 af 10

6 Tabel 2: Arbejdstidsreglernes betydning for jobtilfredshed og motivation fra Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole Kilde: Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole, KORA 2015 Medlemmerne ønsker i høj grad at Danmarks Lærerforening arbejder for at kommunikere tydeligere til politikere og samfund hvad lærerfaget og jobbet indebærer. De ønsker at bekæmpe myten om den dovne lærer, og i stedet få lærerne til at fremstå fagligt dygtige og professionelle, og knap så meget som en klassisk lærer med Fjällräven og kaldstanke (Medlemsundersøgelse: Kampen for image, anerkendelse og fleksible arbejdsforhold 2016). Inklusion Inklusion er en opgave, der for mange medlemmer fylder meget, og kan være en udfordring, der gør det særlig svært at lykkes med opgaven som lærer. Medlemmerne oplever, at en række forskellige problematikker ift. inklusionsopgaven, og særligt fremhæves mangel på redskaber og viden til at løfte opgaven og ressourcer til at løfte inklusionsdagsordenen. Flere lærere fortæller, at de oplever, at der er elever i deres klasser, der ikke får den støtte som de har behov for, og krav på. Her efterlyses særligt øget brug af tolærerordninger og ressourcer til støttelærere/timer. I mange tilfælde handler det ligeledes om, at der er elever i klasserne, der ikke er blevet visiteret til det rette tilbud, eller har fået en plan for deres udfordring. Der er derfor ikke støtte til dem og at få det er tidskrævende og udfordrende og presser lærerne yderligere (Lærerarbejdsliv 2017). Som det fremgår af nedenstående tabel 3, er der meget få medlemmer, der vurderer deres muligheder for at give støtte til børn med særlige behov for gode. Den gennemsnitslige vurdering er 4,3, som er under gennemsnittet. Der er 41,5 pct. af medlemmerne, der har givet vurderingen 1,2 eller 3. Tabel 3: Du bedes besvare følgende spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårlige og 10 er meget gode. Hvordan er Dine muligheder for støtte til børn med særlige behov? Kilde: Danmarks Lærerforening 2016 Note: n= ,2% 15,0% 19,3% 14,9% 15,2% 9,0% 7,7% 6,2% 2,8% 1,5% 1,1% Ved ikke Side 6 af 10

7 Det ses ligeledes i figur 3 at 52 pct. af medlemmerne svarer, at forhold vedrørende den øgede inklusion er en væsentlig faktor, der mindsker tilfredsheden med deres arbejdssituation. Se figur 3. Fra tidligere medlemsundersøgelser ved vi at medlemmerne oplever det generelt går dårligt med at lykkes med inklusionsopgaven og at de inkluderede elever, der ikke får den støtte de har behov for, påvirker de øvrige elevers udbytte af undervisningen negativt (Undersøgelser for DR og TV2 2015). Det bemærkes endvidere ifølge Undervisningsministeriets Inklusionseftersyn (2016), at skolens ledere og medarbejdere mange steder oplever, at der mangler ressourcer til arbejdet med et inkluderende læringsmiljø, samt at den støtte, der bliver givet, ikke imødekommer elevernes behov. Ifølge den afsluttende rapport fra Inklusionspanelet (SFI 2016) giver elever med særlige behov udtryk for, at de mangler individuel støtte, samt at der ikke er sammenhæng mellem, hvem der får støtte, og hvem der har behov for støtte. Som det fremgår af nedenstående tabel vurderer medlemmerne i gennemsnit deres forhold til ledelsen til 6,66, hvilket er et mindre fald ift. 2013, hvor de i gennemsnit vurderede det til 6,77. Der er 45 pct. af medlemmerne der giver vurderingen 8,9 eller 10. Tabel 4: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt, hvor godt er dit samarbejde med skolens ledelse? Ved ikke Ledelse Medlemmerne efterlyser i høj grad en nærværende ledelse, der på den ene side er en synlig forsvarspost og på den anden side giver lærerne frihed til at løse deres opgaver. Lærerne ser gerne ledelsen som dem, der sørger for, at de ikke bliver overbebyrdet med konstant nye initiativer og tiltag fra forvaltning og kommune, og er deres forsvar hvis der er problemer i skole-hjem-samarbejdet. Samtidig efterlyser lærerne at ledelsen viser den tillid ved ikke at blande sig for meget i hvordan de løser deres opgaver. Mange oplever efter reformen at ledelsen er blevet mere fjern og ikke tager sig af de pædagogiske ledelsesopgaver, men i langt større omfang bruger tid på driftsmæssige og økonomiske opgaver. Gennemsnit 1,9% 4,5% 6,5% 6,8% 10,5% 9,2% 14,5% 21,2% 15,9% 7,8% 1,0% 6,66 Kilde: Danmarks Lærerforening 2017 Note: n= Overvejelser om jobskifte og lærermangel Mange medlemmer har overvejet helt at forlade lærerfaget (67,6 pct.) og 41 pct. har overvejet at søge job i en anden kommune pga. arbejdsforholdene i deres nuværende arbejdskommune. Se figur 4 og 5. Bemærk dog der er tale om tal fra Side 7 af 10

8 Figur 4: Har du inden for det sidste år overvejet at forlade faget? 67,6% 29,8% Ja 2,6% Nej Ved ikke Kilde: Danmarks Lærerforening, januar 2016 Note: n= Figur 5: Har du inden for det seneste år overvejet at søge job som lærer/børnehaveklasseleder i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene i din nuværende arbejdskommune? 54,1% 41,0% 4,9% Ja Nej Ved ikke Kilde: Danmarks Lærerforening, januar 2016 Note: n= En undersøgelse blandt foreningens lokale kredse viser desuden, at i 70 pct. af kommunerne har der inden for det seneste år været problemer med at rekruttere læreruddannede til de ledige stillinger. Dette fremgår af figur 6. Figur 6: Har der indenfor det seneste år været problemer med at rekruttere læreruddannede til ledige lærerstillinger på kommunens folkeskoler? 70% 27% Ja Nej Ved ikke 3% Kilde: Danmarks Lærerforening, juni 2017 Note: n= 96 Side 8 af 10

9 En rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har endvidere undersøgt, at der er en stigende andel af de ansatte i folkeskolen, der ikke har en læreruddannelse. Således er andelen af kommunalt ansatte i lærerstilligner uden en læreruddannelse steget fra 11,9 pct. i 2013 til 16,4 pct. i Jobtilfredshed og indflydelse på egne arbejdsforhold I rapporten Lærerarbejdsliv 2017 betydende faktorer for lærernes arbejdsliv konkluderes det, ligesom det kan ses i dette sammenfattende notat, at der er betydelige udfordringer og barriere i arbejdslivet som lærer i dag. Dog konkluderer rapporten, at lærerne er meget engagerede og motiverede på trods af, de mange udfordringer. Rapporten beskriver desuden, at der er et stærkt kollegialt sammenhold og samarbejde på skolerne (Lærerarbejdsliv 2017). Medlemmerne vurderer i undersøgelsen om arbejdsforholdene på skolerne (2015) gennemsnitlig deres jobtilfredshed til 6,08 på en skala fra 1 til 10. Dette er et fald ift. 2013, hvor den gennemsnitlige vurdering var 6, Ved ikke Tabel 5: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds, hvor tilfreds er du alt i alt med at være lærer/børnehaveklasseleder? Gennemsnit 1,5% 4,3% 8,5% 9,0% 14,7% 14,7% 18,5% 16,9% 7,6% 3,9% 0,5% 6,08 Kilde: Danmarks Lærerforening, januar 2016 Note: n= En væsentlig faktor for jobtilfredshed og at kunne lykkes med opgaven er oplevelsen af at have indflydelse på egne arbejdsforhold. I medlemsundersøgelsen om arbejdsforhold er medlemmernes gennemsnitlige vurdering af, hvor stor indflydelse lærerne og børnehaveklasselederne har på deres egne arbejdsforhold, er 5,16. 15,6 pct. vurderer indflydelsen til at være 8, 9 eller 10, jf. Tabel 5. Dette er ligeledes et fald ift. 2013, hvor den gennemsnitlige vurdering lå på 5,46. Tabel 6: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget stor, hvor stor indflydelse vurderer du, at skolens lærere og børnehaveklasseledere har på deres egne arbejdsforhold? Ved ikke Gennemsnit 3,5% 9,0% 13,7% 12,7% 15,2% 14,3% 15,0% 11,1% 3,6% 0,9% 0,9% 5,16 Kilde: Danmarks Lærerforening, januar 2016 Note: n= Side 9 af 10

10 Kilder: Analysenotat Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne 2013 og 2015, Danmarks Lærerforening 2016 Analysenotat Fastholdelses i folkeskolen, Danmarks Lærerforening 2016 Analysenotat Undersøgelse af mulighederne for at rekruttere lærere, Danmarks Lærerforening 2017 Lærerarbejdsliv 2017 betydende faktorer for lærernes arbejdsliv, Oxford Research 2017 Kampen for image, anerkendelse og fleksible arbejdsforhold Analyse og Tal 2016 På rette tid og sted Sociologisk speciale af Thomas Mørch og Siri Dencker Færre læreruddannede i folkeskolen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2017 Økonomisk, personalemæssig og faglig styring i folkeskolen, KORA 2016 Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole, KORA 2015 Side 10 af 10

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og

Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Hvorfor var der behov for en reform af

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351 Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Hovedresultater fra de første rapporter i

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Eksisterende viden om lærermangel

Eksisterende viden om lærermangel 3. marts 2016 Eksisterende viden om lærermangel Ledighed blandt medlemmer af lærernes a-kasse (DLF-A) Ledigheden for lærere er under hensyntagen til sæsonudsving den laveste indenfor de sidste fem år og

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 1a. Det er ledelsens ansvar ved opgavefordeling og udarbejdelsen af opgaveoversigten

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

x 3. Hverken god eller dårlig understøttel se X X a) Hvordan har 31-9 positivt understøttet jeres arbejde med reformens mål og indholdselementer?

x 3. Hverken god eller dårlig understøttel se X X a) Hvordan har 31-9 positivt understøttet jeres arbejde med reformens mål og indholdselementer? NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling af interview med TR Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune.

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune. Kommunalvalg 2017 Valgmøde om folkeskolen tirsdag den 14. november kl. 19.00 21.00 Festsalen Korsvejen Skole. Paneldebat med: Allan Andersen (A), Ingelise Andersen (B), Carsten Fuhr (C), Paw Karlslund

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning Januar 2015 Danmarks Lærerforening har i januar 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i folkeskolen om understøttende

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

En reform af folkeskolen 1.8.2014

En reform af folkeskolen 1.8.2014 En reform af folkeskolen 1.8.2014 1 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D.

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D. PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER præsentation Lektor, Ph.d. Afdelingsleder i afdeling for uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet (KBH) DPU siden 2010 NFA til

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere.

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Af Lisbeth Lunde Frederiksen. Ph.d. Forsknings-og udviklingsleder VIA Profession og uddannelse Det er ikke uden betydning, hvordan praksis møder de nye lærere,

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

Hvad betyder det for børns læring og trivsel at motion og bevægelse indgår som en integreret del af skoledagen?

Hvad betyder det for børns læring og trivsel at motion og bevægelse indgår som en integreret del af skoledagen? Åben høring om bevægelse i folkeskolen Hvad betyder det for børns læring og trivsel at motion og bevægelse indgår som en integreret del af skoledagen? Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 112

Læs mere

DEN KOMMUNALE MÅLSTYRING I FOLKESKOLEREFORMEN

DEN KOMMUNALE MÅLSTYRING I FOLKESKOLEREFORMEN Gå-hjem-møde 28.02 2017 DEN KOMMUNALE MÅLSTYRING I FOLKESKOLEREFORMEN Bente Bjørnholt HVEM ER JEG? Senior forsker, ph.d. KORA Styring, ledelse og evaluering Primære projekter: Følgeforskning folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag Børne- og Ungdomsforvaltningen Lidt om BUF Den største af de 7 forvaltninger i København Ca. 17.000 ansatte Ca. 500 niveau 4 ledere fx pædagogiske ledere

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 1 Indholdsmæssige udfordringer Bedre resultater (95% målsætning mv.) Styrket effektivitet Stærkere fokus på den enkeltes resultater Inkludere

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Dannelse og kompetencer to sider af samme sag. Århus Skolelederforening 02.10.2014

Dannelse og kompetencer to sider af samme sag. Århus Skolelederforening 02.10.2014 Dannelse og kompetencer to sider af samme sag Århus Skolelederforening 02.10.2014 Dannelse Søge at gribe så meget som muligt af verdenen og forbinde det så tæt som muligt med sig selv (Humbolt om dannelse

Læs mere

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer?

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer? NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - gruppe II Gruppen bestod af 1 pædagog(medhjælper), 1 børnehaveklasseleder, 5 lærere fra indskoling

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere