Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A"

Transkript

1 . Aktiv ventilation Varmepumpe Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Opstilling... 4 Kanaltilslutning... 5 Kanalsystem... 5 Kondensvandsafløb Isolering af kanaler i kolde loftrum Isolering af kanaler i varme rum... 7 El-tilslutning... 7 Opstart af anlægget Optimal indregulering af ventilationsanlægget... 8 Vedligeholdelse af anlægget... 8 Fejlfinding Print-layout El-diagram Flow-diagram EU overensstemmelseserklæring

3 . VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. Ved montering af et Premium Preheataggregat skal følgende instruktioner følges: 1) Kontrollér, at aggregatet er i vatter. 2) Montér lufttætte vandlåse på et frostfrit sted for at udligne ventilatorens tryk. 3) Vandlåsenes højde skal være mindst 100 mm. 4) Det skal sikres, at kondensvandsrøret har et fald helevejenfraaggregatetogtilafløbet. 5) Hæld noget vand i aggregatets kondensvandsbakke for at sikre, at det løber uhindret væk. 6) Monteres vandlåsene et sted, hvor der er risiko for, at temperaturen kan komme under 0 C, skal vandlåsene sikres imod frysning med et elvarmelegeme med termostat, der tænder, når temperaturen kommer under +2 C. 7) Indregulering af indblæsnings og udsugningsluftmængder skal foretages, inden ventilationsanlægget tages i brug. Det er vigtigt, at der er balance mellem indblæsnings og udsugningsluftmængderne. 8) Det anbefales at lukke loftventiler mm., indtil ventilationsanlægget startes op. GENVEX A/S kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader som intet har med GENVEX aggregatet at gøre.. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. 3

4 Friskluft Afkast Set forfra Udsugning Indblæsning Opstilling Premium Preheat er en reversibel varmepumpe, som kan leveres med indblæsning i højre side (som vist) eller i venstre side. El-kassen er placeret i toppen af aggregatet.anlæggethar2kondensvandsafløb,som beggeskaltilslutesetegnetafløb. Aggregatet skal placeres på et solidt underlag, så vibrationer fra aggregatet ikke forplanter sig i loft og væ gge.kondensvandsafløbeneskalforsynesmedde nødvendige vandlåse, og kondensvandsslanger/ rør placeresfrostfritogførestilindvendigtafløb. I vinterperioden kan aggregatet afgive 5-8 liter kondensvand i døgnet. For at service og vedligeholdelse af aggregatet kan udføres, skal der minimum være 600 mm friplads foran aggregatet samt fast gangbart underlag, f.eks. en gangbro. Står aggregatet i loftsrummet, skal der tages hensyn til fri adgang fra lemmen. Det anbefales at placere aggregatet i skunken eller på loftet. Set fra siden 4

5 Kanaltilslutning Ved hver kanalstuds er der påklæbet et gult mærkat, som angiver, hvilken ventilationskanal, der skal tilsluttes til hvilken studs. Indblæsning: Kanalsystem fra aggregat til opholdsrummene. Udsugning: Kanalsystem fra de våde rum til aggregat. Friskuft: Kanalsystem fra frisklufttaghætte/ rist til aggregat. Afkast: Kanalsystem fra aggregat til afkasttaghætte/ rist. Kanalsystem Det anbefales, at ventilationskanalsystemet udføres ispiralfalsede rørsam letm ed fi tings,derhar gummiringstætning, så der opnås et tæt og holdbart kanalsystem. Derfindesogsåandrekanalsystemer:Flademetalkanaleller kunststofrørsystemer. For at opnå tilfredsstillende lavt lydtrykniveau fra aggregatet skal der altid monteres lyddæmpere på indblæsnings og udsugningskanalerne mellem aggregatet og de første indblæsnings og udsugningsarmaturer. Desuden anbefales en lyddæmper på afkastluftrøret. For at undgå overførsel af lyd fra et lokale til et andet anbefaler vi altid montage af en lyddæmper imellem to lokaler. Det anbefales, at lufthastighederne i kanalerne dimensioneres tilstrækkelig lave, så der ikke opstår støj fra indblæsnings og udsugningsarmaturerne. Ved placering af friskluft og afkasttaghætter/ riste skal der tages hensyn til, at de to luftstrømme ikke kortslutter, så afkastluften bliver suget ind igen. Mindsteafstand: 3 m. Det anbefales, at der placeres friskluftriste på den nordlige eller østlige side af huset for at opnå optimal komfort. 5

6 Premium Preheat-serien Kondensvandsafløb Aggregaterne afgiver 5 8 liter kondensvand i døgnet. Deterderforvigtigt,atkondensvandsafløbeneerkorekt udført. Kondensvandsafløbsrøreneskalmonteresmeddet nødvendige fald fra kondensvandstutsene på aggregatet ogtildetindvendigeafløb. Påhvertkondensvandsafløbsrørskaldermonteres en vandlås, fordi der er undertryk i det kammer, hvor kondensvandsbakken er monteret. Ingen vand i vandlåsene: afløb tilstoppet undertryk, som medfører falskluft Er aggregatet monteret i et koldt loftrum, skal kondensvands afløbsrøreneisoleres,såkondensvandeti røret ikke fryser til. Det anbefales samtidig at montere vandlåsene i et varmt rum, så det sikres, at vandet i vandlåsen ikke fryser til. Er det ikke installationsmæssig muligt at sikre kondensvands afløbsrøreneimodtilfrysningvedatisolere dem, er det nødvendigt at montere et termostatstyret varmekabelrundtom kondensvandsafløbsrørene. Iforbindelse m ed filterkontrol/ skifte anbefales detat kontrollere vandlåse og efterfylde disse med vand, hvis det er nødvendigt. Isolering af kanaler i kolde loftsrum For at nyde godt af aggregaternes høje varmegenvindingsgrad er det nødvendigt, at kanalerne bliver isoleret korrekt. Genvex anbefaler følgende: Indblæsnings og udsugningskanaler: For at minimere varmetabet fra kanalsystemet i kolde loftrum skal indblæsnings og udsugningskanalerne isoleres med minimum 100 mm isolering. Hvis isoleringsformen Alternativ A vælges, anbefales det, at isoleringen udføres af 2 lag 50 mm lamelmåtte afsluttet med papir eller folie på ydersiden, og at samlingerne mellem de 2 isoleringslag forskydes. Lægges kanalerne ud på spærfoden, kan Alternativ B anvendes. Isoleringen skal altid være pakket tæt om kanalerne. Friskluft- og afkastkanaler: Det anbefales, at friskluft- og afkastkanaler isoleres med minimum 50 mm isolering. Friskluftkanalen isoleres for at undgå, at den varme luft på loftet om sommeren opvarmer friskluften. Vær omhyggelig med at få afsluttet tæt, især der hvor kanaler føres igennem tag eller ud igennem gavl for at undgå kondensskader. Kontakt din lokale leverandør for vejledning omkring nationale retningslinier vedrørende isolering. 6

7 Isolering af kanaler i varme rum Genvex anbefaler følgende: Indblæsnings og udsugningskanaler: Indblæsningskanaler, der føres i opvarmede rum i boligen, skal isoleres, da der i køledrift kan dannes kondens på ydersiden af de kolde tilluftkanaler. Til dette formål skal anvendes diffussionstæt materiale, f.eks. 19 mm Kaiflexmåte,selvklæbende,eler50mm mineraluldsbats afsluttet med folie på ydersiden. Udsugningskanaler, der føres i opvarmede rum i boligen, behøver ikke at blive isoleres, Friskluft- og afkastkanaler: I varme loftsrum og opvarmede rum i boligen skal friskluftog afkastkanaler isoleres med minimum 50 mm isolering. Desuden skal isoleringen udvendigt beklædes med plast eller aluminiumsfolie for at undgå kondensvand i isoleringen. Kontakt din lokale leverandør for vejledning omkring nationale retningslinier vedrørende isolering. El-tilslutning El tilslutningen skal udføres af en autoriseret el installatør i overensstemmelse med EN 60364, se el-diagrammet. Kabel mellem aggregat og betjeningspanel skal være et 4-leder min. 0,25 mm 2 kabel med en maksimal længde på 50 m. Opstart af anlægget For at opnå optimal drift af anlægget skal det indreguleres med luftteknisk måleudstyr. Hvis det ønskes at sætte anlægget i drift inden indreguleringen, skal der gøres følgende, inden anlægget sættes i drift: 1: Kontrollér, at aggregatet er korrekt monteret, og at alle kanaler er isoleret iht. de nationale forskrifter. 2: Kontrollér, at lågerne kan åbnes, så det er muligt at udføre service og vedligeholdelse på aggregatet. 3: Kontro lér,atfiltrene errene (de kan væ re snavsede efter montagearbejdet). 4: Kontro lér,atkondensvandsafløbene erko rekt monteret med vandlåse og sikret mod frost. Hæld 1 liter vand i kondensvandsbakkerne og se, om det løberuhindretbortigennem kondensvandsafløbsrørene. 5: Indstil alle indblæsningsventiler, således at den ventil, der er tættest på aggregatet, åbnes 3 omgange fra lukket stilling, imens den ventil, der er længst væk fra aggregatet, åbnes 8 omgange fra lukket stilling. De mellemliggende ventiler åbnes melem 4 7omgangeafhængigaf,hvortætdeerpå aggregatet. Anlægget kan nu sættes i drift og køre, indtil anlægget bliver indreguleret med luftteknisk måleudstyr. 7

8 Optimal indregulering af ventilationsanlægget Til formålet skal der anvendes luftteknisk måleudstyr. Inden indreguleringen foretages, kontrolleres det, at de 5 punkterikapitlet Opstartafanlægget erudført.derefter sættes anlægget i drift. Anlægget indreguleres på grundventilation (=ventilator trin 2). For at opnå størst mulig energibesparelse indreguleres hovedluft mængderne først til den ønskede luftmængde via displayet eller en PC. Dernæst indreguleres indblæsnings og udsugningsventilerne med luftmåleudstyr. Husk ifm. indregulering af ventilerne, at de bliver låst, og at eventuelle ledeplader på indblæsningsventilerne bliver drejet, så luften blæser ind i den rigtige retning. Dernæst kontrolleres hovedluftmængderne igen, og hovedluft m æ ngderne finjusteres m ed friskluft og afkastspjæ ld. Husk at låse spjældene efter indreguleringen. M4=Standardfilter(GrovfilterklasseM4) F5 =Finfilter(FinfilterklasseF5) F7 =Polenfilter(FinfilterklasseF7) Vedligeholdelse af anlægget Filtre: Nårfiltertimerennårdenindstiledeværdiforfilterskift,vil deripauseskærmenstå Alarm!,samt Skiftfilter vilstå ogblinke.detebetyder,atfiltreneskalskiftes/rengøres. Anlægget stoppes på anlæggets afbryder eller afbryderen vedel tavlen.frontlågerneåbnes,ogfiltrenetagesud. Nårfiltreneerblevetrenset/skiftet,lukkesfrontlågerneog filteralarm en nulstiles ved atholde trykknappen nedenfor filtersym boletinde,indtil Alarm!, Skiftfilter udråbstegnet ifiltersym boletforsvinder.anlæ ggetgårtilbage tilnorm al drift. Fare for at skære sig på skarpe lameller. Lamellerne må ikke beskadiges. Det kan ikke anbefales at støvsuge eller bruge luftryk på filtret,da filtreringsgraden så forringes. Husk: Anlægget må ikke åbnes, før strømmen er taget af anlægget. 8

9 Kondensafløb: Iforbindelse m ed filterskiftiaugust/septem ber måned, inden udelufttemperaturen falder til 5 C, skal kondensafløbetkontroleresfortilstopningafsnavs, og om der er vand i vandlåsen. Hæld 1 liter vand i kondensvandsbakken og se, om det løber uhindret bort. Hviskondensvandsafløbetikkefungerer,vilderkunne opstå vandskade i boligen. Varmeveksleren: Hvert år efterses varmeveksleren. Er den snavset, tages den ud og: - Alu-veksler: Vaskes i lunkent vand tilsat sæbe og gennemspules med en håndbruser. - Plast-veksler: Ingen rengøring m ed væ sker(inkl.vand); kun om hyggelig fjernelse afstøv fra luftindtags overflader med en støvsuger. Ventilatorer: Hvert år efterses de to ventilatorhjul for snavs. Er de snavsede,kanderengøresmedenbørste,flaskerenser, pensel, etc. Indblæsnings og udsugningsventiler: Ventilerne rengøres ved aftørring med en tør klud. Pas på, at ventilen ikke drejer rundt, således at luftmængden ændrer sig. Service: Såfremt De ikke selv er i stand til at vedligeholde Deres anlæg, kan De lave en serviceaftale med Genvex Serviceafdeling. Opstår der fejl på anlægget, kontakt da Genvex Serviceafdeling. 9

10 Fejlfinding Installation Anlæg stoppet: Fejl: Sikring ieltavle ersprunget,ingen spæ nding på anlægget. En afsikringerne på anlæ ggetsprintersprunget. Løsledning,ingen spæ nding tilaggregatet. Løsledningmelem aggregatetogbetjeningspanelet. Defektelerfejlindstiletugeprogram. Højtrykspressostaten erkobletud. Filtertim erharkobletanlæ ggetud. Kondensvand løber ud af aggregat: Fejl: Kondensafløb tilstoppetm ed snavs. Ingen vand ivandlås. Stoppetkondensafløb på grund afatfrost.afløbeter ikke tilstrækkeligt frostsikret. Vandlåserikke m onteretko rekt. Ingen indblæsning: Fejl: Defektindblæ sningsventilator. Tilstoppetindblæ sningfilter. Tilstoppetfriskluftgiterm ed snavsog blade om efteråret eller sne og is om vinteren. Sikring på styreprintersprunget. Aggregatetafrim er(indblæ sningsventilatorstopper) Forkertindstiling afservice m enu punkt20 Ingen udsugning: Fejl: Defektudsugningsventilator. Tilstoppetudsugningfilter. Sikring på styreprintersprunget. Kold indblæsning: Fejl: Varm eveksleren ertilstoppet. Udsugningsventilatoren erdefekt. Udsugningsfiltretertilstoppet. El eftervarm efladen erkobletud på overhedningstermostaten (kun anlæg med eleftervarmefladeinstaleret). Luftivarm erør,defektterm ostat/m otorventil, fejlindstilling af betjeningspanel. 10

11 Print-layout Installation 11

12 El-diagram 12

13 Flow-diagram Installation 13

14 14

15 world wide... Danmark Genvex A/S DK Haderslev Tel.: Fax: Tyskland Novelan GmbH D Kasendorf Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Belgien Artiklima bvba B Hamme Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Billund Hamburg Copenhagen Storbritannien Total Home Environment Ltd GB- Moreton in Marsh, GL 56 0JQ Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) Irland ECO Systems Ireland Ltd Co. Antrim BT54 6PH Tel.: (UK 028) (ROI 048) Fax: (UK 028) (ROI 048) Østrig J.Pichler Lufttechnik GmbH A-9021 Klagenfurt Tel.: +43 (0) 463 / Fax: +43 (0) 463 / E pichlerluft.at Slovenien Pichler & CO d.o.o Maribor Tel.: +386/ (0) 2/ Fax: +386/ (0) 2/ Intelligente ventilationsanlæg Som specialister i ventilation tilbyder vi et produktsortiment, der dækker alle aspekter inden for moderne ventilationsudstyr lige fra passive ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvarmevekslere til aggregater med integreret varmepumpe, der er yderst energiøkonomiske ved opvarmning og køling. Har du brug for yderligere oplysninger? Så skriv eller ring til os! Forhandler: Kroatien Pichler & CO d.o.o Zagreb Tel.: + 385/ (0) 1/ Fax: + 385/ (0) 1/ Udgivet af Genvex A/S, Sverigesvej 6, DK-6100 Haderslev

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503 0978578d\DK00904-3-JALM Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere o. lign. trækkes

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere