Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

2

3 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 3 Udførelse af installationsarbejder 6 4 Etablering af måleudstyr 6 5 Projektering og udførelse af varmeinstallationer 7 6 Tilslutningsarrangement 8 7 Interne rørledninger 9 8 Specielle anlæg 9 9 Isolering 9 10 Trykprøvning og idriftsættelse 9 11 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer Måling af fjernvarmeforbrug Ikrafttræden og godkendelse 12 3

4 1 Gyldighedsområde og definitioner mv. Fjernvarme_ forsyningen og KUNDEN 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S, i det følgende benævnt FvF, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til FvF s ledningsnet samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN. Retslige forhold 1.2 Aftalegrundlaget mellem FvF og KUNDEN er fastlagt gennem såvel Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering som nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. VVS-installatøren 1.3 VVS-installatøren er den person, eller virksomhed, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. Brugere af Tekniske bestemmelser 1.4 De Tekniske bestemmelser er til brug for Kunden, rådgivende ingeniører, vvs-installatører og andre. Bestemmelserne belyser de tekniske krav der stilles ved tilslutning til FvF s ledningsnet. 2 Etablering af fjernvarmetilslutning Tilslutning til fjernvarmeforsyningen 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til FvF af ejeren af ejendommen, eller en af ejeren bemyndiget person, med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed. Ved tilslutning af nybygninger skal indsendes målsat tegning, der angiver stikindføring, placering af kloakledning, vandledning, kabler m.v. på ejendommen. FvF er således ikke erstatningspligtig for beskadigelse af ledningsanlæg på grunden, hvis ejeren ikke har givet oplysninger herom, eller hvis ledningerne ikke er placeret som anvist på tegningen. Betaling for tilslutning fremgår af FvF s prisblad. Stikledning 2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner benævnes i det følgende stikledningen. Ved nyanlæg placeres stikledningen efter nærværende Tekniske bestemmelser. Ved renovering af eksisterende ejendomme placeres stikledningen efter aftale med ejeren og FvF s repræsentant, med udgangspunkt i samme bestemmelser, som ved nyanlæg. 4

5 Hovedhaner 2.3 Stikledningen afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med 2 hovedhaner. De skal placeres let tilgængeligt på en sådan måde at de bekvemt kan adskilles og udskiftes. Hovedhaner må ikke tildækkes af faste forsatsvægge eller lignende. Det påhviler VVS-installatøren at undersøge, hvilken hovedhane der er fremløb, og hvilken der er returløb. Nyanlæg 2.4 Ved nybygninger har KUNDEN ansvar for valg af tilslutning. Følgende tilslutningsmuligheder kan normalt anvendes: a. Kælderløsning se tegning, se fig. A b. Husindføring/foringsrør, se fig. B c. Skabsløsning placeret ved mur, se fig. C Efter forudgående aftale med FvF, er det ved nytilslutning kundens ansvar at sørge for etablering og reetablering af udsparing i sokkel/ gulv/mur, jævnfør ovenstående tegninger, samt øvrig retablering. Husindføringsbøjninger og foringsrør afhentes ved FvF sammen med monteringsvejledning. Efter forudgående aftale med FvF, er det KUN- DENS ansvar at sørge for indstøbning og reetablering. Beregning af tilslutningsbidrag 2.5 Beregning af tilslutningsbidrag sker i henhold til FvF s prisblad. Særlige regler for beregning af effektbidrag udleveres ved henvendelse til FvF eller kan findes på FvF s hjemmeside Stigstrenge i etageejendomme 2.6 Hvor stikledningen føres i installationsskakt, skal installationerne være let tilgængelige for betjening, eftersyn eller vedligeholdelse. Der kræves en adgangsmulighed på hver etage med en fri højde på mindst 1,90 meter og en fri bredde på mindst 0,60 meter. Rørføring i kældre og krybekældre, samt foringsrør 2.7 Såfremt særlige tekniske eller bygningsmæssige forhold gør det umuligt eller uhensigtsmæssigt at anbringe hovedhanerne umiddelbart indenfor ydermuren, så kan FvF på KUNDENS regning føre stikledningen længere frem. Arbejde i krybekældre accepteres normalt ikke. I særlige tilfælde kan stikledningen dog tillades placeres i en krybekælder med mindst 1,20 meters frihøjde og minimum 0,60 gange 0,80 meter adgangsåbninger. Arbejdsmiljølovens bestemmelser skal til enhver tid respekteres. Rørene skal kunne trækkes ud i tilfælde af reparation. Ved placering af rør under gulv, skal der etableres foringsrør eller - kanal som vist på fig. D og E. Afstande til andre ledninger m.m. 2.8 KUNDEN skal sørge for at der sker koordinering med andre ledningsejere, således at afstande til andre ledninger i terræn kan overholdes i henhold til Dansk Ingeniørforenings Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. (DS475) 5

6 Afsætning af skel, byggelinier og lign. 2.9 KUNDEN, eller ved byggemodninger bygherren, skal foranledige at der er afsat skel, byggelinier eller lignende i fornødent omfang til at FvF kan udføre ledningsarbejde. 3 Udførelse af installationsarbejde VVS-installatøren er autoriseret 3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør. Anmeldelse af Nyanlæg 3.2 Når VVS-installatøren har afsluttet installationsarbejdet, skal arbejdet anmeldes til FvF. Anmeldelse sker på anmeldelsesblanket, som kan rekvireres hos FvF eller på Projektering og udførelse 3.3 Installationer, der tilsluttes FvF s ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder samt de krav, der er indeholdt i FvF s almindelige og tekniske leveringsbestemmelser. Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan FvF kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er FvF af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til FvF s driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er FvF ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. FvF påtager sig med disse bestemmelser ikke noget ansvar for de udførte installationer. 4 Etablering af måleudstyr Montering af Måler 4.1 VVS-installatøren monterer en måler, der afhentes ved FvF. Montering foretages iht. montagevejledning. Spændingsforsyning til måleren skal udføres af aut. el-installatør efter FvF s retningslinier, samt i henhold til nyeste elrådsmeddelelse. Transformer til spændingsforsyning af måleren udleveres sammen med måleren. Kunden betaler elforbruget til måleren. Måleren anbringes i fremløbsledningen på en sådan måde at den bekvemt kan adskilles og udskiftes. 6

7 Temperaturfølere skal monteres maksimalt 10 cm fra hovedhanerne. Hvis flowdel anbringes i unit, skal fjernvarmens omløbere anvendes. Der kræves som minimum 0,70 meter frihøjde over måleren og minimum 0,40 meter friafstand foran måleren. Såfremt display/tælleværk på elektroniske målere placeres på væg eller andet let tilgængeligt sted, så kan frihøjden over måleren reduceres til 0,40 meter. Ved større målere eller mængdebegrænsere aftales placering og udførelse med FvF. FvF meddeler VVS-installatøren målernes antal, størrelse, type og placering. Afspærringshaner 4.2 Der skal monteres en afspærringshane tæt på begge sider af måleren. Den ene kan være hovedhanen. 5 Projektering og udførelse af varmeinstallationer Dimensioneringsgrundlag. Temperatur og tryk 5.1 Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 C ved minus 12 C udetemperatur. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 30 C. Trykket i fremløbsledningen kan stige til 6 bar. (60 mvs ~ 600 kpa) Det disponible differenstryk hos KUNDEN andrager mindst 0,2 bar (2 mvs ~ 20 kpa), men kan efter tid og sted variere fra 0,2 bar (2 mvs ~ 20 kpa) til 3,5 bar (35 mvs ~ 350 kpa). Dette skal tages i betragtning ved projektering af de interne anlæg. Anlæg i højt beliggende bygninger kan, afhængig af trykforholdene i området, af FvF kræves udført som Indirekte anlæg jf. fig. 2. I områder med direkte tilslutning på transmissionsledning kræves indirekte anlæg, da trykket i fremløbsledningen kan stige til 16 bar. Der kan ligeledes i særlige tilfælde forekomme negativt differenstryk. Kunden kan derfor komme til at skulle installere pumpe til trykforøgning. 7

8 Projektering og udførelse 5.2 Enhver installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivningstidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området: Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering DFF-vejledning - Brugerinstallationer Bygningsreglementet Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab. (DS 418) Dansk Ingeniørforenings Norm for varme- og køleanlæg i bygninger. (DS 469) Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer. (DS 439) Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS 452) Arbejdstilsynets Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg (AT nr. 42) og Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg. (AT nr. 58) 6 Tilslutningsarrangement Principtegninger 6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med KUNDENS varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på FvF s principdiagrammer. Se principdiagrammer bagerst. Cirkulationspumpe 6.2 Hvis det viser sig nødvendigt at installere cirkulationspumpe, påhviler det KUNDEN at betale etablering og drift af denne. Vandvarmere 6.3 Vandvarmere m.v. skal dimensioneres således, at en jævn belastning af fjernvarmenettet opnås. Opvarmning af brugsvand sker i KUNDENS vandvarmer. En vandvarmer anbefales at have et magasin på mindst 100 liter og med termostatisk ventil med fjernføler og termometer. Men skal i øvrigt dimensioneres i henhold til den til enhver tid gældende norm for vandinstallationer. FvF fraråder generelt brugen af gennemstrømningsvandvarmere, idet FvF s fjernvarmenet ikke er dimensioneret med henblik på anvendelse af sådanne vandvarmere. Det må derfor forventes, at der på visse steder og tider vil være manglende forsyning til gennemstrømningsvandvarmere. Dette er FvF uvedkommende. 8

9 Varmeveksler 6.4 Såfremt en anden varmegiver herunder alternativ energi leverer varme ind på ejendommens fjernvarmeanlæg, så skal der indskydes en varmeveksler mellem fjernvarmestikledningen og ejendommens anlæg. Ved større interne ledningsanlæg kan FvF forlange varmeveksler installeret. 7 Interne rørledninger Krav til rør 7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings Norm for varme- og køleanlæg i bygninger (DS 469). Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Der henvises desuden til 6.4, afs. 2. Interne rør i jord 7.2 Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal udføres i præisolerede rør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen eller alternativt udstyres med varmeveksler. 8 Specielle anlæg Dimensionering 8.1 Tilslutning af specielle anlæg f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med FvF af hensyn til dimensionering af stikledning og måler. 9 Isolering Isoleringskrav I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS452) 10 Trykprøvning og idriftsættelse Trykprøvning inden tilslutning 10.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation skal af VVS-installatøren trykprøves inden tilslutningen til FvF. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget. 9

10 Trykprøvens udførelse 10.2 Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk i FvF s forsyningsledninger. For dele af støbejern dog 2 gange det højest forekommende tryk. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. Prøvetrykket skal derfor for anlæg, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 9 bar, og for dele af støbejern mindst 12 bar. Gennemskylning af anlæg 10.3 Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen skal ske med fjernvarmevand via måleren. Indregulering og instruktion 10.4 Det påhviler VVS-installatøren, i forbindelse med afleveringen, at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås og at instruere KUNDEN om varmeinstallationens drift. Ligeledes påhviler det VVS-installatøren at sørge for, at KUNDEN modtager en skriftlig brugervejledning. Vejledningen skal indeholde nødvendige tegninger og anvisninger om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse. 11 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Fremløbstemperatur 11.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en fremløbstemperatur, der af FvF tilpasses årstiden (udetemperatur og vindstyrke), og kan variere mellem ca. 60 C og ca. 95 C i hovedledningsnettet. Der må regnes med forskellige (lavere) temperaturer hos KUNDEN, idet varmetab i stikledningen ikke kan undgås. Ved nominel belastning vil der dog normalt kunne opnås 60 C ved hovedhanerne. Afkøling 11.2 KUNDEN skal til enhver tid sørge for at fjernvarmevandet nedkøles mest muligt og minimum således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end den i henhold til prisbladet fastsatte gennemsnitsafkøling. Til dette formål skal der forefindes automatisk regulering. Såfremt denne afkøling ikke opnås, er FvF berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger jf. den til enhver tid gældende tarif. FvF kan ligeledes forlange, at varmeanlægget på KUNDENS regning ombygges, så ovennævnte krav opfyldes. 10

11 Vedligeholdelse af varmeinstallation 11.3 KUNDEN skal til enhver tid sørge for at varmeanlægget vedligeholdes på en forsvarlig måde. I tilfælde af mangelfuld vedligeholdelse af varmeanlægget eller misbrug af fjernvarmevandet, har FvF ret til at afbryde fjernvarmeforsyningen. Afbrydelsen iværksættes, såfremt KUNDEN ikke straks efter henstilling retter de påtalte mangler på en tilfredsstillende måde. Hovedhaner 11.4 Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af FvF. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes. Hovedhanerne skal ved normal drift enten være helt åbne eller helt lukkede. Aftapning af fjernvarmevand 11.5 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand kun foretages af VVSinstallatøren efter aftale med FvF. Driftsforstyrrelser 11.6 Ved driftsforstyrrelser kan der forekomme luft i KUNDENS varmeanlæg. Udluftning efter sådanne driftsforstyrrelser påhviler KUNDEN. Dog vil driftsforstyrrelser (luft eller tilstoppet snavssamler), foranlediget af lukninger i hovedledningsnettet, blive afhjulpet af FvF efter anmodning fra KUNDEN. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallaton i øvrigt afhjælpes af KUNDENS VVS-installatør for KUNDENS regning. FvF påtager sig intet ansvar for defekte komponenter på KUNDENS anlæg. Gene for andre 11.7 KUNDENS installationer må på ingen måde være til gene for andre. VVS-installatøren skal ved udførelsen påse at dette bliver overholdt. 12 Måling af fjernvarmeforbrug Opsætning af måler 12.1 FvF leverer det for afregning mellem KUNDEN og FvF nødvendige målerudstyr og bestemmer målernes størrelse, type og placering. Elinstallation til måler 12.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af FvF og udskiftes efter regler fastsat af FvF og myndighederne. KUNDEN etablerer og bekoster elinstallation for fjernvarmemåleren. Elinstallationen udføres efter FvF s anvisninger og Elrådets meddelelser. I eksisterende boliger må KUNDEN ved udskiftning af måler acceptere synlig kabelføring mellem elmåler og fjernvarmemåler. KUNDEN betaler fjernvarmemålerens elforbrug. 11

12 Fjernaflæsning af varmemåler 12.3 Som udgangspunkt er alle varmemålere fjernaflæste. Varmemålerne aflæses flere gange om måneden med henblik på at få registreret månedsloggen i måleren eller en aflæsning så tæt på den sidste dag i måneden som muligt. Disse aflæsninger anvendes til årsopgørelsen. FvF vil i nogle områder foretage dagsaflæsninger og timeaflæsninger af varmemålerne, som anvendes i forbindelse med driftsoptimering i ledningsnettet samt for at sikre optimal kundeservice. Bimålere 12.4 Såfremt KUNDEN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette FvF uvedkommende. Plombering af måler 12.5 Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden FvF s godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af FvF s personale. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og FvF beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. Flytning af måler 12.6 FvF har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af FvF. Ønsker KUNDEN måleren flyttet, skal flytningen godkendes af FvF. Udgiften til flytningen betales i så fald af KUNDEN. Afprøvning af måler 12.7 Ved tvivl om målerens korrekte visning er FvF berettiget til for egen regning af afprøve måleren. KUNDEN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til FvF forlange at få måleren afprøvet på et akkrediteret laboratorium. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af FvF. Hvis måleren viser korrekt afholdes omkostningerne af KUNDEN. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ fejlvisning, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. 13 Ikrafttræden Ikrafttrædelse 13.1 Disse Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning fra Fjernvarme Fyn A/S er vedtaget af Bestyrelsen med gyldighed fra den 1. december 2014 og anmeldt til Energitilsynet. Eventuelle ændringer 13.2 Fjernvarme Fyn A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestemmelserne. 12

13 Direkte fjernvarmeanlæg med vejrkompenering Fig. 1 1 Fjv værkets hovedhaner 2 Termometer 3 Måleudstyr (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 4 Afspærringsventil 5 Termostatisk ventil med fjernføler 6 Snavssamler 7 Trykdifferensregulator 8 Pumpe 9 Radiatorventil 10 Kontraventil 11 Udluftning 12 Nåleventil 13 Evt. Mængdebegrænserventil (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 14 Evt. Mængdebegrænserventil (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 15 Varmtvandsbeholder 16 2 vejs motorventil Kontrolpanel 19 Fremløbsføler 20 Udeføler + evt. rumføler Sikkerhedsventil Der skal være mulighed for aftapning og udluftning. 13

14 Indirekte fjernvarmeanlæg med varmeveksler og vejrkompensering Fig. 2 1 Fjv værkets hovedhaner 2 Termometer 3 Måleudstyr (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 4 Afspærringsventil 5 Termostatisk ventil med fjernføler 6 Snavssamler 7 Trykdifferensregulator 8 Pumpe 9 Radiatorventil 10 Kontraventil 11 Udluftning 12 Nåleventil 13 Evt. Mængdebegrænserventil (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 14 Evt. Mængdebegrænserventil (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 15 Varmtvandsbeholder 16 2 vejs motorventil Varmeveksler 24 Ekspansion 25 Manometer 26 Sikkerhedsventil Der skal være mulighed for aftapning og udluftning. 14

15 Direkte fjernvarmeanlæg med vejrkompensering og 3 vejs ventil Fig. 3 1 Fjv værkets hovedhaner 2 Termometer 3 Måleudstyr (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 4 Afspærringsventil 5 Termostatisk ventil med fjernføler 6 Snavssamler 7 Trykdifferensregulator 8 Pumpe 9 Radiatorventil 10 Kontraventil 11 Udluftning 12 Nåleventil 13 Evt. Mængdebegrænserventil (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 14 Evt. Mængdebegrænserventil (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 15 Varmtvandsbeholder vejs motorventil 18 Kontrolpanel 19 Fremløbsføler 20 Udeføler + evt. rumføler Sikkerhedsventil Der skal være mulighed for aftapning og udluftning. 15

16 Indirekte fjernvarmeanlæg med tilslutning af supplerende energikilde og vejrkompensering Fig. 4 1 Fjv værkets hovedhaner 2 Termometer 3 Måleudstyr (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 4 Afspærringsventil 5 Termostatisk ventil med fjernføler 6 Snavssamler 7 Trykdifferensregulator 8 Pumpe 9 Radiatorventil 10 Kontraventil 11 Udluftning 12 Nåleventil 13 Evt. Mængdebegrænserventil (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 14 Evt. Mængdebegrænserventil (leveres af Fjernvarme Fyn A/S) 15 Varmtvandsbeholder 16 2 vejs motorventil Kontrolpanel 19 Fremløbsføler 20 Udeføler + evt. rumføler Varmeveksler 24 Ekspansion (åben eller lukket) 25 Manometer 26 Sikkerhedsventil Shuntventil 29 Suppl. energikilde Der skal være mulighed for aftapning og udluftning.

17 Stikindføring Indføring i kælder med præisolerede PLUS-rør Fig. A 17

18 Stikindføring Lige indføring for mm Stålflex bøjerør Fig. B Stikindføring Præisolerede bøjninger Plus-rør Fig. B1 18

19 Stikindføringer C og C1 Fig. C og C1 19

20 Stikindføring Lige indføring for mm Stålflex bøjerør Fig. D 20

21 Stikindføring Præisolerede bøjninger (Plus-rør) i betonkanal Fig. E 21

22 Stikindføring Fig. J og J1 22

23

24

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 2 2

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net Indhold 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 3. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. fra Verdo Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. fra Verdo Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Verdo Varme A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL Version september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 9 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder den del af aftalegrundlaget

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Vedtægter. Tekniske bestemmelser

Vedtægter. Tekniske bestemmelser Vedtægter Tekniske bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Tommerup By s Fjernvarmeforsyning a.m.b.a 4. udgave Marts 2014 ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse... 2 INDLEDNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere