I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og HR NOTAT BILAG 1 Notat med supplerende analyser til evalueringen af stressklinikker 2017 I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser: 25. august 2017 Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Gry Helberg Jensen 1. Analyse af beskæftigelses- og forsørgelsesstatus for borgere, som har gennemført et forløb i stressklinikkernes første to år. Der er foretaget en registerbaseret sammenligning af status henholdsvis ved forløbets start og tre måneder efter afsluttet forløb. 2. Analyse af borgeroplevet effekt seks måneder efter afsluttet forløb. Der måles på henholdsvis stressniveau, depressionssymptomer, søvnkvalitet samt helbredsbetinget livskvalitet. 3. Analyse af borgeroplevet tilfredshed og selvvurderet udbytte af stressforløbet seks måneder efter afsluttet forløb. 1. Registeranalyse af beskæftigelses- og forsørgelsesstatus Formålet med stressklinikkernes tilbud er at give støtte til at tackle stress og stressende livsbegivenheder både til borgere, der er tilknyttet en arbejdsplads, som er sygemeldt eller i risiko for at blive sygemeldt, samt til borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet. Stress kan være en barriere i arbejdslivet for, om man kan fastholde sit job, vende tilbage efter en sygemelding samt være i stand til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man er ledig. Ambitionen med stresstilbuddet er således også at støtte borgernes mulighed for at fastholde eller øge deres mulighed for varig beskæftigelse og selvforsørgelse. På baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik er der foretaget en opgørelse af beskæftigelses- og forsørgelsesstatus hos borgere, som har gennemført et stressforløb i en af Københavns Kommunes stressklinikker. Analysen af registerdata inkluderer borgere fra stressklinikkernes første to år, det vil sige fra starten af 2015 til udgangen af Data og metode i registeranalysen Analysen sammenligner borgernes forsørgelsesgrundlag og tilknytning til arbejdsmarkedet ved stressforløbets start, med den tilsvarende status tre måneder efter, at forløbet er afsluttet. Analysen Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal 2200 København N EAN nummer

2 kan ikke godtgøre, om den udvikling, der ses, skyldes stressforløbet, men den kan give et billede af, hvordan borgernes situation udvikler sig efter, at de har gennemført og afsluttet et forløb. Det skal dog fremhæves, at borgernes besvarelse i undersøgelsen af langtidseffekt indikerer, at stressforløbet har en positiv betydning i forhold til at fastholde borgere i beskæftigelse og undgå sygemelding. I undersøgelsen blandt 173 borgere, som har gennemført et stressforløb, svarer 48 % efter seks måneder, at stressforløbet har bidraget til at undgå sygemelding, mens 27 % svarer, at forløbet har bidraget til at undgå ophør fra deres arbejdsplads. Disse besvarelser fremgår af oversigten side 10 i afsnit 3. Overordnede resultater fra registeranalysen Tabel 1 nedenfor viser, hvordan borgerne fordeler sig med hensyn til beskæftigelses- og forsørgelsesstatus henholdsvis ved forløbets start og tre måneder efter afsluttet forløb. Borgerne opgøres både antalsmæssigt og som procentandele. Tabel 1 viser de overordnede tendenser for, om borgernes forsørgelsesstatus ændres i perioden. De overordnede tendenser for grupperne ses af tabel 1 nedenfor. Tabel 1 Forsørgelsesstatus ved forløbsstart Antal borgere Andel i procent Forsørgelsesstatus 3 mdr. efter forløb Antal borgere Andel i procent Uddannelse 44 9 % Uddannelse 42 9 % Beskæftigelse % Beskæftigelse % Selvforsørgende* 26 6 % Selvforsørgende* 41 9 % Dagpenge 33 7 % Dagpenge % Sygedagpenge, sygemeldt fra beskæftigelse Sygedagpenge, sygemeldt fra ledighed % Sygedagpenge, sygemeldt fra beskæftigelse % Sygedagpenge, sygemeldt fra % 40 8 % ledighed Øvrige** 38 8 % Øvrige** % Samlet % Samlet % *Kategorien selvforsørgelse dækker over personer, som hverken er registreret som værende i beskæftigelse eller modtager nogen form for offentlig ydelse. Selvforsørgende kan være personer, der forsøges af en ægtefælle, lever af opsparede midler eller andet. **Kategorien øvrige dækker over henholdsvis forskellige former for kontanthjælp, kommunale ressource- og jobafklaringsforløb, flexjob og anden form for overførselsindkomst. Side 2 af 12

3 Den største ændring ses blandt borgere, som er i reel beskæftigelse 1. Andelen af borgere i reel beskæftigelse stiger med 9 procentpoint fra 32 % ved stressforløbets start til 41 % ved forløbet afslutning. Opgøres det samlede antal borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet herunder borgere, der er sygemeldt fra deres arbejde, fremgår det imidlertid af tabel 1, at antallet af borgere tilknyttet arbejdsmarkedet udgør en lidt større gruppe ved stressforløbets start end dets afslutning. En forklaring herpå skal findes i det høje antal borgere, der er sygemeldt fra deres arbejde (115 borgere). Rettes fokus alene på borgere sygemeldt fra deres arbejde fremgår det, at denne gruppe falder med 14 procentpoint. Fra at udgøre en fjerdedel (24 %) ved starten af stressforløbet falder gruppen af borgere sygemeldt fra deres arbejde til at omfatte 10 % tre måneder efter afsluttet stressforløb. Det er forventeligt, at en stor andel af borgere, som starter i et stressforløb ved forløbets start vil være sygemeldt som følge af deres arbejdsforhold. Dette bekræftes også af stressborgerne, når de skal svare på, hvad der er den primære årsag til deres stress. Her svarer 49 %, at årsagen til den oplevede stress knyttet til deres arbejde, mens 46 % svarer, at både deres arbejde og privatliv har udløst deres stress. For mange borgere kan en del af løsningen på deres stressproblematik derfor være at opsige dét arbejde, der har været årsag eller medvirkende til at fremkalde stress. Samme positive fald gør sig endvidere gældende for borgere, som er sygemeldt fra ledighed. Her fremgår det også af tabel 1, at der sker et fald fra 13 % ved stressforløbet begyndelse til 8 % efter stressforløbet. Det betyder, at en større andel står til rådighed for arbejdsmarkedet tre måneder efter stressforløbet i og med, at de ikke længere er sygemeldte fra ledighed. For de øvrige kategorier for forsørgelsesstatus ses der mindre ændringer i perioden i den andel, som grupperne udgør. For at forstå, hvad udviklingen dækker over, er der foretaget en analyse, der undersøger borgernes individuelle vandring i perioden. Denne analyse gør det muligt at kigge bag om de overordnede tal i tabel 1 og se, hvilke bevægelser de reelt dækker over. 1 Med reel beskæftigelse menes personer, der har et arbejde og som ikke er sygemeldte. Side 3 af 12

4 Borgers vandringer i gruppen af beskæftigede før og efter et stressforløb Som tabel 1 ovenfor viser, var der 153 i reel beskæftigede ved starttidspunktet for stressforløbene og 193 med samme status tre måneder efter forløbenes afslutning. Med reel beskæftigelse menes personer, der har et arbejde og ikke er sygemeldte. Figur 1 herunder skitserer de enkelte bevægelsesmønstre for gruppen af beskæftigede. Figur 1: Borgere i reel beskæftigelse før og efter forløbet Status 3 mdr. efter forløbet for de 153 borgere, som ved forløbsstart var i reel beskæftigelse. 116 borgere (76 %): Er fortsat i beskæftigelse 16 borgere (10 %): Er i beskæftigelse, men sygemeldt 11 borgere (7 %): Er på dagpenge 7 borgere (5 %): Er selvforsørgende 3 borgere (2 %): Er sygemeldt fra ledighed Start på forløb 153 borgere i reel beskæftigelse 3 mdr. efter forløb 193 borgere i reel beskæftigelse Status ved forløbsstart for de 193 borgere, som efter 3 mdr. var i reel beskæftigelse. 116 borgere (60 %): Var allerede i beskæftigelse 56 borgere (29 %): Var i beskæftigelse, men sygemeldt 8 borgere (4 %): Var på dagpenge 7 borgere (4 %): Var sygemeldt fra ledighed 3 borgere (2 %): Var selvforsørgende 3 borgere (2 %): Var under uddannelse Af figur 1 fremgår, at i alt 116 borgere er gengangere i begge grupper. Det vil sige, at de havde samme status ved forløbets start og tre måneder efter. Det betyder dermed også, at ud af de 153 beskæftigede ved forløbets start havde 37 personer ændret status efter forløbet. Ligeledes udgøres gruppen på 193 borgere i reel beskæftigelse efter forløbet, af de 116 borgere med uændret status samt af 77 personer, som ved forløbets start havde en anden status end reel beskæftigelse. Figur 1 viser, at blandt de 153 personer, der ved forløbets start var i reel beskæftigelse, havde størstedelen (76 %) fastholdt denne status efter forløbet. En mindre andel havde ændret status og modtog efter forløbet enten sygedagpenge, dagpenge eller var blevet selvforsørgende. Side 4 af 12

5 Dernæst viser figur 1, at blandt den samlede gruppe på 193 borgere, som tre måneder efter forløbet var i beskæftigelse, kom 60 % fra det samme udgangspunkt, da de startede forløbet, mens knap en tredjedel (29 %), havde et arbejde, men startede forløbet som sygemeldte. De resterende 12 % var ved forløbets start enten på dagpenge, ledige sygemeldte, selvforsørgende eller under uddannelse. Tallene viser således en positiv udvikling, hvor et væsentligt antal borgere, har flyttet sig fra blandt andet sygemelding og ledighed, til at være i reel beskæftigelse efter forløbet. Borgernes vandringer i gruppen af sygemeldte i beskæftigelse Som tabel 1 viser, sker den største forandring i perioden hos gruppen, der ved forløbets begyndelse var i beskæftigelse, men modtog sygedagpenge. Som beskrevet oplever gruppen af sygemeldte i beskæftigelse et fald fra 24 %, til at udgøre 10 % tre måneder efter forløbet. Figur 2 skitserer de enkelte borgeres bevægelser for gruppen, der ved forløbets start havde et arbejde, som de var sygemeldt fra. Figur 2 viser, at ud af de 115 borgere, som var i beskæftigelse, men sygemeldte ved forløbets start, var halvdelen efter forløbet ikke længere sygemeldte, men nu i reel beskæftigelse. Knap en tredjedel af gruppen var efter forløbet fortsat sygemeldt fra deres arbejde. Den resterende fjerdedel af gruppen var tre måneder efter forløbet ikke længere i arbejde, men primært enten på dagpenge, sygemeldt som ledige eller på kontanthjælp. Figur 2: Borgere som har et arbejde men er sygemeldt Start på forløb 115 borgere (24 %) er sygemeldt fra beskæftigelse 3 mdr. efter forløb 48 borgere (10 %) er sygemeldt fra beskæftigelse Status 3 mdr. efter forløbet for de 115 borgere, som ved forløbsstart var sygemeldt fra beskæftigelse. 56 borgere (49 %): I beskæftigelse 31 borgere (27 %): I beskæftigelse, men fortsat sygemeldt 11 borgere (10 %): Dagpenge 9 borgere (8 %): Sygemeldt fra ledighed 4 borgere (3 %): Kontanthjælp el. anden overførselsindkomst 3 borgere (3 %): Under uddannelse <3 borger (1 %): Selvforsørgende Samlet set viser analysen, at ændringer i beskæftigelses- og forsørgelsesstatus på individniveau kan forløbe på mange forskellige måder. Det er dermed ikke entydigt, hvordan borgernes Side 5 af 12

6 forsørgelsessituation udvikler sig i perioden under og efter, at de har gennemført et kommunalt stressforløb. Det kan dog konkluderes, at gruppen, der er i beskæftigelse - uden at være sygemeldt - er større tre måneder efter forløbet, end den var ved forløbets start. Endvidere viser tallene, at stigningen primært er drevet af, at borgere, der ved forløbets start havde et arbejde, men var sygemeldte, nu ikke længere er sygemeldt tre måneder efter stressforløbet. Alle bevægelser i forsørgelsesstatus kan ses i bilag 1. Vurdering af borgernes individuelle vandringer i perioden I analysen er alle 472 borgeres bevægelser i beskæftigelses- og forsørgelsesstatus opgjort ud fra om de betragtes som forbedret, uændret, forværret eller neutral ændring. Med neutral ændring menes en ændring på tværs af forskellige kategorier med samme værdi. Bevægelserne er vurderet med udgangspunk i ambitionen om, at borgerne skal tættere på arbejdsmarkedet i retning af beskæftigelse, selvforsørgelse og uddannelse, og væk fra sygemelding og afhængighed af offentlig forsørgelse. Nedenstående tabel 2 viser fordelingen i borgernes bevægelse i forsørgelsesstatus. Tabel 2: Udvikling i status Antal borge re Procentfordeling Positiv ændring i status % Fastholdelse af positiv status (uændret) % Neutral ændring af status % Negativ ændring i status 38 8 % Samlet % Som det ses har en fjerdedel af borgerne (26 %) forbedret deres beskæftigelses- eller forsørgelsesstatus. Dette dækker primært over den tendens, der er beskrevet ovenfor - at mere end 100 borgere har ændret status fra at være sygemeldt både med eller uden tilknytning til arbejdsmarkedet, til efter forløbet ikke længere at modtage sygedagpenge. Fastholdelse af positiv status dækker over, at 175 borgere (37 %) både før og efter stressforløbet er i enten beskæftigelse, under uddannelse eller er selvforsørgende. De individuelle personer har således fastholdt, den status de havde, da de startede på forløbet. En neutral ændring af status dækker over, at 136 borgere (29 %), hverken er rykket tættere på eller længere væk fra arbejdsmarkedet. Borgerne har primært enten bibeholdt deres status som sygemeldt eller bevæget sig på tværs af forskellige former for offentlig forsørgelse. Side 6 af 12

7 Endelig har 38 personer (8 %) ændret status i en negativ retning. Dette dækker primært over borgere, som er gået fra at være i beskæftigelse til at blive sygemeldt fra deres arbejde eller overgå til at modtage dagpenge. Samlet set viser opgørelsen således, at knap to tredjedele af borgerne (63 %) enten har oplevet en positiv udvikling eller har fastholdt en gunstig forsørgelsesstatus, i perioden fra de startede på et stressforløb til tre måneder efter, at forløbet blev afsluttet. 2. Analyse af borgeroplevet effekt I første kvartal 2017 er der indsamlet data om borgernes oplevelse af langtidseffekten efter stressforløbet. Borgere, som har gennemført et stressforløb, har modtaget et elektronisk spørgeskema via e-boks seks måneder efter, at de har afsluttet deres forløb. I spørgeskemaet bliver borgerne bedt om at udfylde de samme effektmålingsskemaer, som indgår ved stressforløbets start- og slutmåling, dvs. måling af stressniveau (PSS), niveau for depressionssymptomer (MDI), søvnkvalitet (PSQI) og helbredsbetinget livskvalitet (SF-12). Desuden besvarer borgerne 12 yderligere spørgsmål om oplevet udbytte af forløbet. Resultatet af disse tolv spørgsmål om udbytte præsenteres i afsnit 3. Data og metode i analyse af langtidseffekt Tallene i figurerne er udregnet på baggrund af store stikprøver 2 blandt borgere, som har gennemført et stressforløb. I de statistiske beregningen er der korrigeret for, at stikprøverne varierer i størrelse og derfor delvist udgøres af forskellige borgere. På trods af disse forbehold viser analyserne, at borgerne i gennemsnit fortsætter med at opleve en statistisk signifikant positiv udvikling i perioden fra forløbets afslutning til målingen seks måneder efter stressforløbets afslutning. Overordnede resultater af effektanalysen Overordnet viser resultaterne, at borgerne, også efter at de har afsluttet et stressforløb, oplever en vedvarende forbedring af henholdsvis stressniveau, depressionssymptomer, søvnkvalitet samt helbredsbetinget livskvalitet. Figur 3 viser udviklingen i stressniveau. 2 Måling ved visitationssamtale: 664 borgere, måling ved forløbsstart: 242, måling ved forløbsafslutning: 193, måling efter seks måneder: 145. Side 7 af 12

8 Figur 3: Udvikling i borgernes stressniveau, samlet gennemsnit (PSS-skala (0-40) 24, ,5 14,3 Visitationssamtale Start forløb Slut forløb Efter 6 mdr. Udvikling i borgernes stressniveau, samlet gennemsnit PSS-skala (0-40) Figur 3 Udvikling i stressniveau ved hhv. screeningssamtale, forløbets start, forløbets afslutning samt efter seks måneder. Jo lavere score, des mindre stress. Den stiplede røde linje markerer grænsen på 17 på PSS-skalaen. En score på 17 eller der over markerer anbefalet kriterium for, hvornår stress er behandlingskrævende samt inklusionskriteriet i Københavns Kommunes stressklinikker. Den prikkede orange linje markerer niveauet på 11, der afspejler danskernes gennemsnitlige stressniveau ifølge en befolkningsundersøgelse fra Her ses det, at borgerne helt fra tidspunktet for den indledende visitationssamtale, i gennemsnit har oplevet en gradvis forbedring af stressniveauet, men at den positive udvikling har været mest markant i perioden for det 9-ugers stressforløb i stressklinikken. Da borgerne afsluttede forløbet lå gruppens stressniveau i gennemsnit lige under 17 på PSS-skalaen og dermed akkurat under det niveau, hvor behandling anbefales. Efter et halvt år er gruppens stressniveau faldet yderligere til 14,3. Figur 4 viser udviklingen i depressionssymptomer. Igen ses det samme mønster, hvor omfanget af symptomer på depression i gennemsnit er faldende igennem hele perioden. Side 8 af 12

9 30-50 SVÆR DEPRESSION MODERAT LET 0-19 INGEN DEPRESSION Figur 4: Udvikling i niveau for depressionssymptomer, samlet gennemsnit (MDI-skala 0-50) ,7 23,6 Figur 4 Udvikling i depressionssymptomer ved hhv. screeningssamtale, forløbets start og forløbets afslutning. Jo lavere score des færre symptomer. De stiplede linjer markerer grænserne på MDI-skalaen for henholdsvis svær, moderat, let eller ingen depression ,7 Visitationssamtale Start forløb Slut forløb Efter 6 mdr. Udvikling i niveau for depressionssymptomer, samlet gennemsnit (MDI-skala 0-50) Allerede ved slutmålingen ligger borgernes gennemsnitlige score et stykke under 20 og dermed i feltet, der indikerer ingen tegn på depression. Som det ses af figuren, er borgernes tilstand forbedret yderligere seks måneder efter, de har afsluttet deres stressforløb Figur 5: Udvikling i borgernes søvnkvalitet, samlet gennemsnit PSQI-skala (0-21) 9 6,8 Start forløb Slut forløb Efter 6 mdr. Udvikling i borgernes søvnkvalitet, samlet gennemsnit PSQI-skala (0-21) 5,9 Figur 5 Udvikling i søvnkvalitet ved hhv. forløbets start og forløbets afslutning. Jo lavere score des bedre søvn. Den stiplede linje markerer grænsen på 5 eller der under, der indikerer god nattesøvn (ifølge PSQI-skala). Den prikkede orange linje markerer niveauet på 6-7, der afspejler befolkningens gennemsnitlige søvnkvalitet på baggrund af tre store internationale befolkningsstudier af søvnkvalitet. Figur 5 viser udvikling i søvnkvalitet. Igen ses det, at borgernes tilstand fortsætter med at forbedres i perioden efter deres stressforløb. Side 9 af 12

10 Den prikkede orange linje i figur 5 markerer grænsen for gennemsnitlig søvnkvalitet i befolkningen på baggrund af flere internationale befolkningsstudier. Tallene viser, at de borgere, som indgår i målingen, et halvt år efter at stressforløbet er af sluttet, i gennemsnit har en bedre søvnkvalitet en befolkningsgennemsnittet. Figur 6 viser resultatet for helbredsbetinget livskvalitet. (Skala 0-100) Figur 6: Måling af fysisk og mental udvikling, samlet gennemsnit SF-12 (0-100) : Gennemsnit i befolkningen Start forløb Slut forløb Efter 6 mdr. Figur 6 Udvikling i helbredsbetinget livskvalitet, hhv. ved forløbets start, afslutning og efter seks måneder. Jo højere score, des bedre tilstand. Fysisk score Mental score Her ses det for det første, at borgernes fysiske tilstand ligger højere end den mentale, hvilket er helt forventeligt for den pågældende målgruppe. Den fysiske score stiger (forbedres) en anelse undervejs i stressforløbet, men ligger stabilt i perioden efter. Til gengæld understøtter målingerne i figur 6 den positive udvikling i figur 3, 4 og 5, da borgernes mentale score fortsætter med at forbedres i perioden efter afsluttet stressforløb. Figur 3, 4, 5 og 6 viser således, at der i gennemsnit sker en fortsat forbedring af borgernes tilstand. 3. Tilfredshed og selvvurderet udbytte Som supplement til de fire effektspørgeskemaer besvarer borgerne yderligere 12 spørgsmål, som afdækker i hvilken grad, de et halvt år efter stressforløbet oplever at have gavn og udbytte af det, de lærte i løbet af de ni uger, forløbet varede. I alt har 173 borgere besvaret de 12 spørgsmål. Tabel 3 her under viser, hvor stor en andel af borgerne, der oplever, at de har et positivt udbytte af stressforløbet, seks måneder efter forløbet blev afsluttet. Side 10 af 12

11 Tabel 3: Oversigt over borgernes besvarelser Spørgsmål Bruger du, i din hverdag, nogle af de redskaber, som du lærte i Københavns Kommunes stressforløb? Har din deltagelse i Københavns Kommunes stressforløb medvirket til, at det i dag er lettere for dig at håndtere stressende situationer, end det var tidligere? Har din deltagelse i Københavns Kommunes stressforløb medvirket til, at det i dag er lettere for dig at håndtere socialt samvær med andre, end det var tidligere? Har din deltagelse i Københavns Kommunes stressforløb haft positiv betydning for dit arbejdsliv? Har din deltagelse i Københavns Kommunes stressforløb medvirket til, at begrænse eller undgå sygemelding (fx fra arbejde eller dagpenge)? Har din deltagelse i Københavns Kommunes stressforløb medvirket til, at undgå ophør fra en arbejdsplads? Har din deltagelse i Københavns Kommunes stressforløb medvirket til, at det i dag alt i alt er lettere for dig at håndtere din hverdag, end det var tidligere? Angiv den primære årsag til din stress forud for stressforløbet: Svar Samlet svarer 78 % enten i høj grad (28 %) eller i nogen grad (50 %). Samlet svarer 88 % enten i høj grad (39 %) eller i nogen grad (49 %). Samlet svarer 63 % enten i høj grad (23 %) eller i nogen grad (40 %). Samlet svarer 64 % enten i høj grad (25 %) eller i nogen grad (39 %). Samlet svarer 48 % enten i høj grad (27 %) eller i nogen grad (21 %). Samlet svarer 27 % enten i høj grad (17 %) eller i nogen grad (10 %). Samlet svarer 83 % enten i høj grad (38 %) eller i nogen grad (45 %). 49 % svarer arbejde 46 % svarer både arbejde og privatliv 5 % svarer privatliv Som det fremgår af tabellen ovenfor, svarer en væsentlig andel af borgerne, at de fortsat har gavn af forløbet efter et halvt år. Størstedelen oplever, at de fortsat gør brug af de redskaber, som de lærte i forløbet samt, at de i dag har lettere ved at tackle stressede situationer. 83 % svarer, at stressforløbet har medvirket til, at det er lettere for dem at håndtere deres hverdag, end det var tidligere. Her under ses to citater fra borgere, der har svaret på den opfølgende måling seks måneder efter deres stressforløb. Citaternes budskab er repræsentativt for størstedelen af i alt 114 kommentarer, der er indsamlet som led i målingen af langtidseffekt. Side 11 af 12

12 Citater fra to borgere skrevet af borgerne selv seks måneder efter stressforløbet: Forløbet har ændret 100 % på, hvordan jeg lever. Jeg bruger dagligt de redskaber, jeg har fået. Jeg har skiftet branche. Jeg er mere rolig og har overskud i dagligdagen. Jeg har næsten ingen angst mere. Det er det bedste, jeg har gjort for mig selv - dét er at komme på stressforløbet. Tak for hjælpen. Stressforløbet har virkelig gjort en forskel for mig ( ) Jeg var sygemeldt med stress undervejs i forløbet, men efterfølgende havde jeg det så godt, at jeg kunne melde mig ledig og begynde at søge jobs og tage kurser og snakke med konsulenter. Redskaberne fra stressforløbet har hjulpet mig i løbet af ledighedsperioden - som også kan være stressende - så jeg nu kommer til flere og flere samtaler, og forhåbentligt snart i job igen. Samlet konklusion Samlet set peger resultatet af de tre analyser på, at mange borgere oplever en fortsat positiv udvikling i perioden efter, at de har afsluttet et stressforløb. Dette gælder for det første med hensyn til borgernes beskæftigelses- og forsørgelsesstatus. Analysen viser, at 63 % af alle borgere, der har gennemført et stressforløb, har bevæget sig enten tættere på arbejdsmarkedet eller fastholdt en positiv status som beskæftigede, selvforsørgelse eller uddannelsessøgende. Dernæst viser analysen, at borgerne i gennemsnit oplever en vedvarende forbedring af den mentale sundhedstilstand. Endelig indikerer borgernes egne besvarelser, at netop deres deltagelse i det kommunale stressforløb har en væsentlig betydning for at understøtte den positive udvikling. Side 12 af 12

EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER APRIL 2017

EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER APRIL 2017 EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER APRIL 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Evalueringens hovedkonklusioner... 3 3. Stressklinikkernes kapacitet og

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted Hedensted Notatark Sagsnr. 00.01.00-I00-6-17 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 24.7.2017 Baggrundsnotat BP 2017 Notatet præsenter en række forskellige figurer og tabeller udtrukket fra STAR og RAR- Østjyllands

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato:

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr. 15.00.00-P05-4-13 Dato:14.05.2014 Effekt af indsatser Baggrund Indførslen af resultatbaseret styring på beskæftigelsesudvalget område

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2016

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Fortsat positiv udvikling i malerfaget (side 2) Analysen viser, at der fortsat er en positiv udvikling i malerfaget. Forventninger blev mere end indfriet (side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

En hjernerystelse der varer ved. en undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom (PCS).

En hjernerystelse der varer ved. en undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom (PCS). En hjernerystelse der varer ved en undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom (PCS). De foreløbige tendenser Om postcommotionelt syndrom og

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere