Om Kirke Skensved. - en landsbys tidlige historie Af Bent Hartvig Petersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Kirke Skensved. - en landsbys tidlige historie 1000-1800. Af Bent Hartvig Petersen"

Transkript

1 Om Kirke Skensved - en landsbys tidlige historie Af Bent Hartvig Petersen I mange sammenhænge er der skrevet lokalhistorie om landsbyerne Jersie, Solrød, Havdrup og Karlstrup, medens der er meget lidt om den ældst nævnte og en af Solrød kommunes større landsbyer - Kirke Skensved. Denne artikel om landsbyen op til år 1800, er et forsøg på at råde bod på dette. Kirken og de ældste tider Den smukke kirke, der i dag ligger lidt vest for landsbyen, er ca. 100 år yngre end de øvrige landsbykirker på egnen. Den er bygget midt i 1300-tallet som et gotisk langhus. Det menes med stor sandsynlighed, at denne kirke er den anden kirke i landsbyen, idet de vandret jævnt liggende bånd af kridtkvadre flere med helt umotiverede false- tyder på genbrug fra en tidligere kirke. Meget andet tyder på en tidlig landsby med kirke liggende vest for landsbyen og den nuværende kirke: De tidligste fund er spor af bebyggelser fra Bronzealderen og fra Germansk Jernalder. Derudover er der spor af en landsby fra perioden med stolpehuller fra sandsynligvis 3 gårde og en vindmølle. Et andet tegn på en tidlig landsby finder vi i Danmarks Riges Breve, hvor Solrød kommunes ældste stednavn nævnes allerede i 1257, idet byen SCANSWITH omtales i et brev fra pave Alexander IV til Roskilde Frue Kloster. Paven fastslår at al jord og gods, som klosteret ejer ud over Sjælland, skal forblive urørt. Vi ved så nu, at Roskilde Frue Kloster ejede jord og en eller flere gårde i byen. Vi får så endvidere foræret det ældste stednavn i Solrød kommune - det er altså ikke Ulvemose nævnt 1277, der er kommunens ældste stednavn og som er symboliseret i kommunevåbnet med ulvetandsnittet! Vi finder igen landsbyen nævnt i et brev fra 1272 i et gavebrev til Roskilde Agnete Kloster. Nu kaldes byen SCHIENSWYT MAGLÆ (Skensvedmagle ). Et landsbynavn kombineret med magle anvendes overalt på Sjælland om et sogns hovedby (normalt også sognets kirkeby). I dette brev læser vi, at en præst i Haraldsted, Frederik, i et gavebrev skænker en ejendom i byen til Roskilde Agnete kloster. Da byen også har ligget på hovedvejen sydpå fra Roskilde, der fik bispesæde allerede i 1020, er det usandsynligt, at der med denne tætte beliggenhed til domkirken og bispemagten ikke skulle have været en kirke på stedet langt tidligere end i midten af 1300-tallet. Da der ikke er fundet spor af en kirke sammen med de fundne gårdtomter og møllen, kan vi vel gætte på, at kirken har ligget på den nuværende kirkes plads.

2 Kirken i Kr. Skensved set fra sydøst. Det usædvanligt placerede tårn i gotisk stil i sydsiden med våbenhus nedenunder er tilbygget i slutningen af 1400-tallet og giver kirken et helt andet udseende end de øvrige kirker på egnen, hvor tårnet er placeret i vestenden af skibet. Kirken nævnes i Roskildebispens Jordebog 1370, så den må være færdigbygget på den tid og tilhøre Domkirken. Efter Reformationen i 1536 kommer kirken - som meget andet kirke- og klostergods i landet - i Kronens eje. Folkene dukker op i arkiverne Omkring år 1500 begynder vi i arkiverne at finde navne på folk i byen. Sct. Agnes kloster ejer ifølge klosterets jordebøger 2 gårde i Skensvedmagle, idet der i 1508 er nævnt en fæster ved navn Mat: Jensenn [Matthias Jensen?] og i 1513 en fæster ved navn Mat: Velassen [Matthias Villadsen?]. I 1512 er Anders Lauensen af Skenswith med til at rejse en sag om fiskevand på herredstinget i Tune Herredsret. Domkirken ser så sent som i år efter Reformationen - ud til stadig at være en større jordejer i byen, idet vi i Roskilde Kapitels Jordebog finder 6 bønder i Skensvedmagle, der skal yde afgifter til aflønning af kanniker i henholdsvis Brøndby og Aashøje præbende, Kannikernes fælles gods og Sct. Andreas alter. Således skal Jep Lauritzsenn yde 4 pd. byg, 2 lam, 2 gæs og 8 høns i afgift til Brøndby præbende. De øvrige, vi har navn på, er Frandtzs Hansen, Jep Olszenn, Jørgenn, Peder Lude og Niels Olsenn. Kongelige ekstraskatter Fra de tidligste tider har kongemagten belastet landets bønder med skatter til f.eks. krigsførelse og byggerier. Fra året 1606 begynder vi at finde skattelister i arkiverne, og ser hvilke skatter der blev udskrevet: kornskatter, penningeskatter, bådsmandsskatter, prinsesseudstyrsskatter, unionsskatter, kopskatter (skat på personer incl. tjenestefolk) og mange andre formål. Kongemagten var opfindsom, når bønderne skulle beskattes.

3 Den ældste skatteliste fra året 1606 for Skendsvid Magle Sogn og Bye. Vi finder i venstre kolonne navnet på bønderne, i midten drenge dvs. tjenestekarle og til højre husmændene. Vi får kun navn på de folk, der skulle betale skat, ikke på kvinderne eller de fattige, der ikke havde jord og ikke kunne betale. Ud over disse ekstraskatter, der kom i en lind strøm, skulle både bønder og husmænd med jord betale årlig landgilde til den, der ejede gården og jorden. I matriklen år 1662 ser vi, at ejerkredsen nu omfatter Roskildegård dvs. byen København, Københavns Universitet, Conrectoren ved universitetet, de private ejere Willum Lange og S..Wibe og 2 gårde er nu overgået til ryttergods. Det samlede hartkorn og landgilde udgør i alt 108 tønder. I en matrikelekstrakt fra 1680 dukker Sct. Olai kirke i Helsingør og Højelse kirke op som ejere, så ejerkredsen er stadig blandet. Svenskekrigene blev en brutal oplevelse for landsbyen Kirke Skensved, som var en af de hårdest ramte her på egnen. Svenske ryttere for frem med bål og brand, stjal heste, kvæg og såsæd. I 1662-matriklen er 2 af gårdene Øde og Affbrendt, 3 af dem Nesten Nedfalden, 3 bønder betegnes som Forarmed og kun en af dem er betegnet som Nogenlunde ved Magt.

4 Kirkebøgerne fortæller om vilkårene i 1600-tallet I 1646 forordnede Christian IV, at præsterne fremover skulle føre kirkebøger, og det er så heldigt, at den første kirkebog i Kirke Skensved sogn er bevaret. Sognet havde dengang (og indtil 1816) præst fælles med Havdrup, og præsten her førte kirkebogen med registreringer om dåb, trolovelser/vielser og begravelser, og et par uddrag af denne første kirkebog giver et indtryk af en folks tilværelse i sognet omkring 1660: Hans Lauritzens barn bliver 2 år og Peder Huggers barn kun 5 måneder gammelt. En kvinde, der dør i Barnsnød, og en dreng der dør som 18 årig. Bonden Michael Lauritzen bliver dog 42 år. Vi finder også et drama: Kirsten Christensdatter får døbt sit uægte barn Niels. Vi ser, at hun bekiente at hun var blevet voldtaget på vejen mellem Vridsløse og Hersted, og hun påstår, at hun ikke kendte gerningsmanden og ikke heller hans navn. Kan vi tro historien, der jo foregår bekvemt langt væk fra Kirke Skensved, eller vægrer hun sig simpelt hen ved at opgive faderens navn? Vi blader videre i kirkebogen og finder også et par vielser, så der har også fundet glædelige begivenheder sted:

5 Først et bondebryllup i 1668: Hans Lauritzen og Maren Christensdatter er blevet viede søndag Septuagesima, men præsten bemærker at Hand besoff hende först. Der er mange par, der får den bemærkning med i kirkebogen, så man får det indtryk, at det var ganske almindeligt, at brudene ventede sig før vielsen. Vi må huske, at præsten var den eneste myndighed vedrørende fødsler, dødsfald, trolovelser og vielser incl. evt. fadderskabssager, så det er næppe, fordi han var specielt snerpet, men sandsynligvis var det et juridisk spørgsmål at få det rigtige fadderskab fastlagt. Dernæst et lidt finere bryllup i 1669: hæderlig og vellært mand Lauritz Oluffsen Kolle, der ægter en hæderlig og gudfrygtig matrone Bodild Michelsdatter. Han var den første sædedegn (fastboende degn) i Havdrup og Kr. Skensved sogne og tiltrådte embedet i Degnen forrettede kirketjeneste, medens der skulle gå mange år, før degnene også blev skoleholdere. Han bliver som værende vellært senere præst i Kalvehave. Bønder og husmænd i 1700-tallet Landsbyen kommer på fode igen efter svenskernes brutale besøg, og hen mod år 1700 er der sket en del ændringer i ejerforholdene. Der findes en meget udførlig skatteliste for en kopskat i 1699, og de sociale forhold beskrives ligeledes i denne liste, der dækker alle husstande i landsbyen - uanset skatteevnen. Byens 11 gårde, der alle ser ud til at være ved magt igen, ejes nu af Universitetet (3 gårde), Københavns Magistrat/Bistrup (1 gård), Lellingegård (4 gårde), medens de sidste 3 nu er ryttergods. Der registreres endvidere 5 husmænd, der ikke har hverken køer eller heste. Sluttelig noteres, at der er 1 indsidder samt 6 husstande med forarmede gamle og enker. I de i alt 23 husstande, er der altså fattigdom og nød i næsten hver tredje.

6 I løbet af 1600-tallets sidste halvdel begynder den klassiske 4-længede bondegård med separat stuehus at blive det almindelige til afløsning for tidligere tiders gårde, hvor man levede langt mere primitivt tæt sammen med dyrene og med røgen fra ildstedet ud gennem en lyre i taget. Omkring år 1710 blev det påbudt at husene skulle have muret skorsten, men det kneb med at få det gennemført i praksis. Tegningen viser Pebringegården fra o på Frilandsmuseet i Lyngby. Vi har nu set, at det er forskellige godser og staten, der har overtaget gårdene, og vi bevæger os ind i det mørkeste århundrede i dansk landbrugs historie med bønder, der er stavnsbundne, ufrie og med hoveriforpligtelser over for godset. Fællesdriften med de øvrige bønder i landsbyen betød dyrkningsmetoder, der var århundreder gamle og urentable. Godsejerne blev desperate over manglende indtægter og forsøgte sig med stramninger i bl. a. hoveriet, men det hjalp naturligvis ikke en tøddel. Bønderne manglede motivationen. Bonden Ole Hansens fæstebrev til Københavns Magistrat (Bistrup gods) i Han har tydeligt forsøgt selv at skrive under med pennen ført af godsets skriver.

7 Havde bønderne besværlige kår at leve under, havde de det dog bedre end den laveste klasse i byen - husmændene. Det var ligeledes godserne, der ejede husene, og der måtte erlægges landgilde ligesom for gårdene. Vi lader et fæstebrev fra Bistrup på et hus i 1749 fortælle lidt om, hvordan en husmand var placeret i samfundet: Bendt Larsen overtager det hus som Jens Nielsen formedelst alderdom og svaghed må afstå. - han skal holde huset forsvarligt, så det kan anstå Dannemænds Syn og Kiendelse - han skal i rette tid uden restance betale sine afgifter - han skal betale 4 Rigsdaler i indfæstning og en årlig afgift på 3 Rdl 2 mark - han skal plante 5 piletræer i haven - han må ikke indlade sig i klammeri med bønderne om eng eller tørveskær - han skal være sit herskab og foged hörig og lÿdig under fæstes fortabelse Hvordan den hidtidige fæster - den gamle og svagelige Jens Nielsen - så klarede sig, melder historien intet om! Kravet om at være hörig og lÿdig finder vi også i bøndernes fæstekontrakter. Benzonseje Gods (Risbyholm) har efterhånden overtaget flere gårde og huse i byen, og godsets skifteprotokol fortæller om forskellen på gårdfæstere og husmænd: Gårdfæster Hans Aagesen dør i Han har en besætning på 5 køer og 8 heste og hans bo opgøres til i alt 492 rigsdaler. Jordløs husmand Jens Andersen dør i Han har ingen besætning og hans bo opgøres til hele 11 rigsdaler. I begge tilfælde lykkes det godset - som det var sædvanlig praksis - at opgøre gælden i ejendommen til et større beløb end boets værdi, idet man indregner bygningernes brøstfældighed. Der bliver således intet tilbage til arvingerne. Præster, degne og skoleholdere Som nævnt var Kr. Skensved sogn annekssogn til Havdrup (indtil 1816) og sognene havde fælles præst, der boede i præstegården i Havdrup landsby. Sognebogen for Havdrup-Solrød sogne giver en udførlig beskrivelse af præsterne i disse 2 sogne helt fra Reformationen, hvorfor der ikke skal ske en gentagelse her i denne artikel. Degnene var ligeledes fælles for de 2 sogne og de er ligeledes udførligt beskrevet i sognebogen. Vi har nævnt, at den første sædedegn Laurits Olsen Kolle blev ansat i 1666, så fra dette år har der altså været en fastboende degn i sognene. Degnens opgaver var først og fremmest at gå præsten til hånde med alle opgaver vedr. kirken og der var ikke tale om egentlig skoleundervisning, men dog om lidt undervisning af sognets unge i kristendomsforhold. Egentlig skoleundervisning kom først til efter en forordning i 1739, og efter denne ordning skulle godserne sørge for, at der blev bygget et skolehus i hvert sogn. Sognebogen nævner, at præsten Oluf Høfding ca efter opfordring fra bymændene - havde ladet en skole bygge i Kr. Skensved, så man må have været lidt tidligere ude her. Det er ikke helt klart i hvilket omfang degnene også fungerede som skoleholdere, før vi finder en egentlig skoleholder i Kr. Skensved ved folketælingen i 1787, hvor Hans Johnsen er opført som skoleholder og tingmand.

8 Landsbyen før udskiftningen op mod år 1800 Den første folketælling i landet fandt sted i 1787, og for første gang får vi navn og alder på alle beboere i byen incl. koner, børn og tjenestefolk, og dermed et godt indtryk af de enkelte husstande samt antal af børn og tjenestefolk. Vi ser endvidere, at den store dødelighed bevirkede, at mange blev gift flere gange. Her er en side, der beskriver et par fattige indsidderfamiler: Peder Mathiesen på 62 år er gift for anden gang med en kone på 40 år og han er Indsidder og meget svag og fattig Bendt Larsen, der som nævnt overtog sit hus i 1749, er nu 73 år og enkemand for tredje gang og betegnes som Indsidder og meget fattig. Folketællingen giver os sammensætningen af de enkelte husstande i 1787: 12 - gårde 1 - skoleholder og tingmand 1 - smed 1 - husmand og hugger (tømrer) 11 - husmand og daglejer (dvs. jordløse) 1 - skomager 1 - indsidder og daglejer (dvs. ikke eget hus) 3 - indsidder og meget fattig (dvs. ikke eget hus) Det samlede befolkningstal incl. tjenestefolk på gårdene udgør 157 personer. I 1700-tallets sidste årtier kom der fra statsmagtens og visse godsejeres side lidt gang i de helt nødvendige landboreformer, der på sigt skulle indføre selveje og afskaffe hoveriet samt ikke mindst afskaffe den helt urentable og upraktiske fællesdrift. Dette skulle ske ved samling af den jord, der hørte til den enkelte gård og udflytning af nogle af gårdene fra landsbyerne.

9 Før man tog fat på udskiftningen i Kirke Skensved i året 1784 lå alle gårde og huse samlet i landsbyen, der så således ud: Vi ser nu på kortet, hvem der på dette tidspunkt ejede gårdene i byen: U : Københavns Universitet (3 gårde) M : Københavns magistrat / Bistrup (1 gård og 5 huse) B : Benzonseje (5 gårde) V : Vallø Stift (4 gårde) De 15 huse var fordelt på de samme ejere. Det næste århundrede tallet ændrede afgørende forholdene i vores landsbyer. Gårde og huse blev flyttet ud på markerne og ændrede landskabets udseende. Der indførtes fattigforsorg og ordnede skoleforhold. Husmændene fik jord og landbrugets økonomiske forhold bedredes, ligesom langt de fleste landbrug overgik til selveje. Der kom sogneråd og demokratisk grundlov. Dertil kom højskoler, oplysning, andelsbevægelse og bedre social udligning. Men det er den næste historie, og vi forlader her Kirke Skensved landsby, medens den endnu omkring år 1800 lå samlet som i de foregående mange århundreder. Kildehenvisninger: Danmarks Kirker Kirke Skensved sogn Fund og Fortidsminder [Kulturarvsstyrelsen] Danmarks Riges Breve [Rigsarkivet] Danmarks Breve fra Middelalderen [Rigsarkivet] Roskilde Sct. Agnes Klosters Jordebøger og Regnskaber Roskilde Kapitels Jordebog 1568 Ekstraskattelister [Rigsarkivet] Matrikel Rentekammeret [Rigsarkivet] Matrikelekstrakt [Rigsarkivet] Kirkebøger Kirke Skensved sogn Bistrup Gods Fæsteprotokoller [Københavns Stadsarkiv] Benzonseje Gods skifteprotokoller [Landsarkivet] Havdrup-Solrød sogne Sognebogen [1949] Folketælling 1787 Kirke Skensved sogn Udskiftningskort 1784 Kirke Skensved by [Solrød lokalhistoriske arkiv]

Landsbyernes historie i al korthed

Landsbyernes historie i al korthed Landsbyernes historie i al korthed af Kurt Hartvig Petersen og Bent Hartvig Petersen KIRKE SKENSVED Byen nævnt første gang i 1257. Navnet var SCENSWITH. Det betyder stedet ved randen. Med randen menes

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Biskop og skolelærer - modsætninger i Solrød

Biskop og skolelærer - modsætninger i Solrød Af Bent Hartvig Petersen Skolernes historie i Solrød landsby er for længst forbi. Den sidste hovedskole ved kirken faldt for udviklingen i 1976, men den historie, der her skal fortælles foregår på samme

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger er det =? Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Halshuggen på Tune Gade - en grum historie og en lang række uafklarede spørgsmål

Halshuggen på Tune Gade - en grum historie og en lang række uafklarede spørgsmål Halshuggen på Tune Gade - en grum historie og en lang række uafklarede spørgsmål Af Kurt Hartvig Petersen Vi er juli 1646. I godt et års tid har præsten efter kongelig bestemmelse skullet føre kirkebog,

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid Arbejdsform Når man arbejder med ejendomshistorie, ligegyldigt om det er i form af slægtsforskning, gårdshistorie eller som lokalhistoriker ser på en hel landsby, er identifikationen at den enkelte ejendom

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Familien Jesper Jørgensen og Kirsten Nielsedatter fra Lønstrup i Maarup sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt.

Familien Jesper Jørgensen og Kirsten Nielsedatter fra Lønstrup i Maarup sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt. Nedenstående tekst tager udgangspunkt I slægtsforskning, lavet af Helen Arndt i Colorado, U.S.A., som er 3 gange tipoldebarn efter Karen Jespersdatter. Peter Sandbøl, Danmark som er 4 gange tipoldebarn

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

JENS KRISTIAN MADSEN

JENS KRISTIAN MADSEN JENS KRISTIAN MADSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen - Jens Kristian Madsen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS KRISTIAN MADSEN "1 Jens Kristian Madsen *1853-1941 Jens Kristian

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger. Erik Kann. November 2011, Aars

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger. Erik Kann. November 2011, Aars Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Erik Kann November 2011, Aars Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger og folketællinger? Kildegrupper

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø Af Flemming Rasmussen, Greve Flemming Rasmussen, født 1950 på Amager. Bankuddannet og

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

FAMILIEN JOHANSEN: AFSNIT 1F5-D side 46 Udskrevet 25.2.2012

FAMILIEN JOHANSEN: AFSNIT 1F5-D side 46 Udskrevet 25.2.2012 FAMILIEN JOHANSEN: AFSNIT 1F5-D side 46 3276 / 3316 OLUF / OLLE / OLE MORTENSEN PLOUGMAND OG 3277 / 3317 KIRSTEN MORTENSDATTER Se Efterslægtstavlw 8.6 side 19 og deres aneblade. Oluf var gårdmand og tredingfoged

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Hvordan havde almuen det i Renæssancen?

Hvordan havde almuen det i Renæssancen? Af Bent Hartvig Petersen og Kurt Hartvig Petersen Renæssancen opfattes nok normalt som en lys og løfterig tid, hvor der tænktes nye tanker i den store verden og hvor der skete nybrud i litteratur, malerkunst

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere