REFERAT. Formanden Næstformanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Formanden Næstformanden"

Transkript

1 REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 20. marts 2007 AFBUD FRA: Formanden Næstformanden Jannie Schneider Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: til HB + lagt på hjemmesiden DAGSORDEN Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referat fra HB-mødet 8. februar 2007 Side 2 Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. Økonomi: a) Årsregnskab 2006 Side 5 b) Orientering Side 5 c) HB s drøftelse af årsregnskab 2006 Side 5 Punkt 5. Formandskab - status Side 6 Punkt 6. OK-08 Side 7 Punkt 7. Møde med Bent Hansen Side 8 Punkt 8. Evaluering af FRD s nye struktur fungerer det rundt omkring Side 8 Punkt 9. Kongres 2008: a) Tid Side 9 b) Sted Side 9 c) Nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på gennemretning af Side 9 FRD s love Punkt 10. Nordisk Kongres 2009 Side 9 Punkt 11. Ensretning mht. logo i regionerne Side 10 Punkt 12. Opmærksomhed til færdige radiografer samt til nystartede Side 10 radiografstuderende Punkt 13. Stråleradiografer hvordan godkendes deres uddannelse til Side 10 specialuddannelse Punkt 14. Gensidig orientering Side 12 Punkt 15. Punkter til næste HB + Nyhedsbrev Side 13 Punkt 16. Eventuelt Side 14 Punkterne i referatet blev ikke taget helt i den rækkefølge, de står i ovenfor, men af hensyn til overskueligheden refereres de i den rækkefølge, der står i dagsordenen. (Christian og Lars kom kl ) Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 1 af 14

2 Ad. punkt 1. Godkendelse af dagsordenen Charlotte bød specielt velkommen til Boye Eckmann fra Region Syddanmark. Han deltager som suppleant for Christian, regionsformand i regionen, der pt. er konstitueret næstformand. Charlotte havde et ønske om at rykke punkt 13 op efter punkt 7. Punktet fra sidste HB-møde,om sygeplejebemandede skadeklinikker, er efter ønske fra Gladys ikke med på dagsordenen denne gang. Der er kommet nogle papirer fra Region Syd om mammografi de vil blive medtaget og uddelt under punktet gensidig orientering. Dagsordenen blev godkendt med ovenstående bemærkninger. Ad. punkt 2. Bemærkninger til HB-referat fra 8. februar 2007 Referatet fra mødet den 8. februar 2007 blev godkendt. Ad. punkt 3. FORMAND: Orientering fra formand og sekretariat ECRRT: Charlotte orienterede om et møde, der har været i ECRRT i Wien samtidigt med ECR. Mødet var en opfølgning mødet i Brighton, England, efteråret De europæiske organisationer fasthold på mødet, at de ville danne deres egen organisation derved kan man stå stærkere overfor f.eks. EU, og hvad der i øvrigt måtte ske på europæisk plan. Organisationerne melder sig dog ikke ud af ISRRT. Der har været en kommunikationsbrist omkring ovenstående møde, idet FRD inden møde ikke havde fået alle relevante papirer tilsendt, fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat i Brighton. Efterfølgende er de dog blevet modtaget, og man nåede heldigvis lige inden mødet at blive briefet om dem, men det betød, at FRD ikke var så forberedt, som det var ønskeligt. Man enedes om, at den nedsatte arbejdsgruppe skal have afsluttet sit arbejde i maj og i november skal den europæiske gruppe mødes igen for at drøfte og eventuelt vedtage arbejdsgruppens oplæg. De europæiske organisationer enedes om, at uanset hvad ISRRT mener, vil den Europæiske gruppe blive oprettet. Man drøftede ligeledes på mødet, at der var behov for en modernisering af ISRRT. Det kom frem, at ISRRT s Board ikke helt afviser ideen om en Europæisk gruppe, men vil gerne vente, til det har været drøftet på Verdenskongressen i Durban, Sydafrika, i De Europæiske organisationer vil imidlertid have gruppen oprettet hurtigere, bl.a. af hensyn til de sager, der kører i Europa pt., bl.a. i forhold til EU. Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 2 af 14

3 TV 2 Øst: Charlotte orienterede om den udsendelse i TV 2 Øst, hvor hun medvirkede, hvor det kom til at fremstå som om FRD har et udestående med sygeplejerskerne omkring mammografi mv., hvilket jo ikke er tilfældet. Efter at Charlotte har henvendt sit til TV 2 Øst, er der kommet en berigtigelse. Møde med screeningsfolk: Der har i FRD været et møde med Ole Falberg og Annie Rasmussen, begge Odense, om mammografiscreening. Der er ikke kommet referat fra mødet endnu. På mødet deltog også Charlotte og Roland. Der blev på mødet talt uddannelse, og her kom det bl.a. frem, at man i Region Midtjylland vil uddanne 28 screeningsfolk, selv om man ikke har en screeningsenhed endnu. Man vil selv i regionen uddanne disse mennesker. FRD er ikke i besiddelse af alle de korrekte oplysninger herom. I Region Sjælland har man også udarbejdet et bud på en uddannelse af screeningspersonale, her er det sket i samarbejde med CVU Øresund, og i Region Sjælland har man en screeningsenhed. Iflg. Charlotte vil Ole Falberg udarbejde en artikel til Radiografen: Sådan gør man i Norge. Den vil beskrive hvorledes man gør i Norge omkring mammografiscreening. I Region Syd er det tanken, at screeningspersonalet både skal foretage mammoscreeningerne samt de kliniske mammografier. Der er kommet nogle papirer til Charlotte. Af dem fremgår det bl.a., at de dage, hvor personalet skal arbejde i den mobile enhed, skal man møde her. Den ekstra arbejdstid i forhold til at møde i brystcentret indregnes i arbejdstiden, og der ydes kørselsgodtgørelse for mertransporten efter statens takster. Patricia oplyste, at i Region Nordjylland er radiograferne kommet med i en arbejdsgruppe der skal se på uddannelse af personale til screening. Situationen i Region Nordjylland er den, at der er personale til screening altså radiografer og sygeplejersker og at radiologerne ikke vil have andre faggrupper til funktionen. Ninna sagde, at sygeplejerskerne gerne vil arbejde på området, men at bl.a. kørslen er et problem. Hvis de pågældende for løn for transporttiden, som nævnt i de ovenstående papirer, kommer de gerne til området. Lars sagde, at man skulle fortælle Bent Hansen, når man mødes med ham, at der skal satses på ordentlige arbejdsforhold og ordentlige lønforhold for screeningspersonalet. Hvis det er tilfældet, kommer der folk til området. Gladys mente, at det nok var en god ide også at få Ole Falberg s artikel i Sygeplejersken. Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 3 af 14

4 Christian sagde, at omkring den Vejledning, der er udarbejdet for betjeningspersonalet gælder, at hvis der kommer radiografer nok, skal den tages op til revision i Han sagde yderligere, at der ikke er styr på den uddannelse, man vil give i Region Midtjylland. FRD skal fortælle Bent Hansen, at der skal tages udgangspunkt i Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. Charlotte sagde, FRD også skal se på det problem der er med at Region Midtjylland har svært ved at få personale. Charlotte kunne orientere om, at under det førnævnte ECRRT-møde havde hun en samtale med Stanley Muscat, der er vicepræsident i ISRRT s Europa/Afrika region, om mammografiscreeningsproblemet i Danmark. Her bad hun om hjælp fra ISRRT, og Muscat lovede at sende noget materiale til FRD. Dette materiale vil blive sendt ud til HB, når det fremkommer. Beskæftigelsesregion Midtjylland: I det, der kaldes Beskæftigelsesregion Midtjylland skal der nedsættes en Kontaktgruppe indenfor Social- og sundhedsområdet. Kai Holm bliver tilmeldt denne som repræsentant for FRD. NÆSTFORMAND: Høring om Professionshøjskoler: Christian orienterede om, at han den 13/3 i Landstingssalen på Christiansborg var til høring om de flerfaglige professionshøjskoler, som man planlægger. Der skal være 5 højskoler. Der var en række foredragsholdere og Folketingets Uddannelsesudvalg var til stede. De merkantile uddannelser er ikke glade for tiltaget, da de føler de er blevet glemt i arbejdet med Højskolerne. Spørgsmålet er, hvad skal det bruges til? Erhvervsuddannelserne vil gerne kunne se fordelingen af deres faglighed i modsat fald er de ikke interesserede. De 20 oplægsholdere var alle imod den ene, der var for var formanden for FTF. Dog mente hun, at monofagligheden skal bevares. For radiografuddannelsen er CVU eller en Professionshøjskole det samme, men også FRD mener, at det er vigtigt, at monofagligheden skal bevares. Der var ikke fra Undervisningsministeriet en begrundelse for at ville indføre dette tiltag. Det var Christians opfattelse, at der efter høringen vil komme et nyt revideret udkast. Roland spurgte om radiografuddannelsen ville komme længere væk fra universiteterne, hvis loven om Professionshøjskolerne gennemføres, men det mente Christian ikke ville være tilfældet. Han gjorde ligeledes opmærksom på, at Rektorforsamlingen ønsker at der skal være masteruddannelser i CVU ernes regi, ligesom han mente, at Universiteterne måske vil åbne lidt mere op. Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 4 af 14

5 For erhvervsuddannelserne er geografien vigtig. Christian konkluderede, at Professionshøjskolerne ikke flytter noget i forhold til de mellemlange, videregående sundhedsuddannelser. SEKRETARIATET: HB-seminar i april Roland ønskede en tilbagemelding om alle i HB deltager i HB-seminaret i april. Dette blev bekræftet dog kan Lars ikke deltage. FRD s hjemmeside Bernhard gjorde opmærksom på, at hjemmesiden er ved at blive opdateret. Har regionerne ønske om ændring på deres hjemmesider, bedes man sige til. Ad. punkt 4. Økonomi a) Årsregnskab 2006 Peter Zacho forklarede om de nye momsregler, der er indført fra og med 1. januar 2006, som betyder, at FRD ikke længere kan afløfte (dvs. fratrække) lige så meget moms som tidligere, hvilket betyder, at regnskabsresultatet reelt påvirkes i negativ retning. Peter gennemgik i øvrigt regnskabet for Han nævnte, at FRD nok burde tage en snak med trykkeriet om omkostninger ved fremstilling af bladet. Peter Zacho nævnte, at den offentlige vurdering af FRD s ejendom den 1/ er 4.3 millioner kroner, så der ligger en reserve her. I øvrigt skal der i 2008 ske en opdatering af FRD s ejendom, dvs- der skal da foretages en vurdering af en ejendomsmægler, for at få den reelle handelsværdi på det tidspunkt.. FRD s årsresultat for 2006 udviser et minus på kr b) Orientering Charlotte sagde, at teknologiområdet har meldt ud, at der på områdets budget kan spares kr TRU har meldt ud, at der på konti for uddannelse af TR kan spares kr De øvrige områder og regioner må gerne melde tilbage, om der kan spares her. c) HB s debat om regnskabet 2006 Charlotte gjorde opmærksom på, at der i november, efter anmodning fra Jannie, var blevet udbetalt 3 ugers ferie, som hun grundet sin sygdom ikke kunne nå at holde. Iflg. en gammel aftale i HB skulle det dog først have været forelagt i HB, og Charlotte beklagede, at det ikke var sket. Pengene skulle være faldet under alle omstændigheder, men altså have været i HB først. Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 5 af 14

6 HB var enig om, at tallene for Radiografen skal drøftes senere. HB var enig om, at man på det kommende HB-møde ville se på nogle af de omkostninger, der er Bernhard fremlægger mere specificerede tal, der kan tages handling på. HB godkendte årsregnskabet for Ad. punkt 5. Formandskab - status Charlotte nævnte de forskellige scenarier, der er omkring formandskabets situation. HB havde en lang debat om situationen. Problemet er bl.a. hvad man gør, hvis Johnny kommer tilbage og ikke vil være formand (hvis ikke Jannie kommer tilbage). Charlotte oplyste, at hun har drøftet FRD s problematik med Jannie. Hun forstår godt situationen, men siger at det er svært at sætte dato på, hvornår hun kan vende tilbage. Med hende selv sker der ingen fremgang. Det gør der med Johnny er vurderingen. Spørgsmålet er om hvornår han skal melde sig rask. Ninna mente ikke at Johnny kunne raskmelde sig før han i givet fald kan påtage sig formandsjobbet men iflg. Roland er der set eksempler på det tidligere i andre organisationer men de pågældende organisationers vedtægter kendes ikke. Følgende bemærkninger fremkom under debatten: Johnny er valgt på en kongres. Det vil være svært med en valgt næstformand og en konstitueret formand - den konstituerede vil få det svært. Hvis ikke HB mener at det er tilfredsstillende at få næstformanden tilbage, så må der en ekstraordinær kongres til. Hvis næstformanden kommer tilbage, - og formanden stadig er sygemeldt - må vedkommende gå ind som formand (han er valgt på en kongres) kan han ikke magte opgaven, må der findes en anden løsning. Kommer formandskabet ikke tilbage på fuld tid - så må der en ekstraordinær kongres til. Næstformanden kan ikke bare træde ind som formand (været syg for længe). HB skylder medlemmerne noget kontinuitet i arbejdet. Det er op til de pågældende selv at vurdere, om de kan komme tilbage melder de sig tilbage, skal de have chancen for at varetage funktionen, med mindre det tydeligt fremgår, at de ikke magter jobbet. Det kan ikke accepteres, at det ikke er på fuld tid de kommer tilbage HB skal have en dato for hvornår de melder tilbage om de magter at komme igen. Medlemmerne beslutter måske uden om HB, at der skal være en ekstraordinær kongres. Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 6 af 14

7 Kongressen har vedtaget at næstformanden har 1 dag om ugen det er han valgt til! Næstformanden er ikke valgt til at varetage jobbet 2 dage ugentlig. At de konstituerede næstformænd har haft 2 dage en periode, har været noget ekstraordinært aftalt i HB. Spørgsmålet er, om Charlotte vil sidde som konstitueret formand og den valgte næstformand kom tilbage det har hun ikke gjort op med sig selv endnu. Charlotte og Christian har et stort problem det er drøftet før, men der kommer ikke afklaring på spørgsmålet. Efter 1/8 kan der eventuel komme en anden konstituering. HB er nødt til at se på, hvad det er for vilkår der stilles i HB de konstituerede har også forpligtelser over for deres arbejdsgivere (ud over FRD) f.eks. planlægning af arbejdstid der. Foreningen må ikke dykke! FRD skal ikke ud i en ny konstituering efter 1/8 så må der komme en ekstraordinær kongres. Hvis næstformanden ikke vil virke som formand skal der en ekstraordinær kongres til FRD kan ikke have en næstformand, der ikke vil være formand. På baggrund af drøftelsen i HB omkring formandskabet situation blev følgende besluttet: Det oprindelige formandskab skal senest den 31. maj melde tilbage, om de kommer tilbage til arbejdet på fuld tid fra og med 1. august Hvis ikke formandskabet kommer tilbage efter 1. august 2007 skal der eventuel drøftes en aftale om et antal måneders fratrædelse. Indgås en aftale herom, holdes der ikke ekstraordinær kongres. Charlotte tager en drøftelse med formandskabet om deres situation. Ad. punkt 6. OK-08 Charlotte orienterede om, at hun den 28/3 skal til møde i forhandlingsudvalget (FU) i Sundhedskartellet. FRD skal finde ud af på hvilken måde kravindsamling denne gang skal ske. I oplægget til punktet nævnes, hvornår kravene skal være hos FRD centralt. Charlottes holdning er, at det er naturligt, at kravindsamlingen foregår via regionerne, og heri var Helle enig. Hun mente, at man skal have lov til i regionerne at drøfte de indkomne krav samt holde medlemsmøder. Det vil ligeledes være lettere at drøfte dem i HB, når de har været gennem regionerne. HB havde en drøftelse omkring datoer om det var muligt inden tidsfristen at holde medlemsmøder om det er regionbestyrelserne, der må prioritere de indkomne krav og Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 7 af 14

8 om regionsformændene tager rundt i deres regioner. Det blev i den forbindelse nævnt, at der på TR-årskurset vil blive drøftet OK-08. Det blev ligeledes nævnt, at datoen for hvornår regionerne skal have kravene fra deres medlemmer, skal være den samme i alle regioner. HB vedtog, at det er de enkelte TR, der indsamler kravforslag til OK-08 og sender dem elektronisk til deres respektive regioner senest den 1. maj Regionsbestyrelserne prioriterer de indkomne krav og sender dem til FRD centralt, så de senest den 21. maj 2007 er på kontoret. Det fremlagte kravskema blev godkendt. Ad. punkt 7. Møde med Bent Hansen Charlotte henviste til det udsendte bilag om mødet med Bent Hansen, formand for Danske Regioner. Mødet skal afholdes den 11. april 2007 kl i Danske Regioners Hovedsæde på Dampfærgevej i København. Både Charlotte og Christian deltager i mødet ligesom FRD har bedt Steen Schak, Odense, om at deltage. Charlotte og Christian deltager så formentlig ikke på Kick-Off konferencen i Fredericia. HB drøftede, at Danske Regioners indsats nok skal ligge i Region Midtjylland FRD vil gerne hjælpe Bent Hansen med at finde frem til de rigtige beslutninger. Ad. punkt 8. Evaluering af FRD s nye struktur fungerer det rundt omkring Charlotte sagde, at HB er nødt til at iværksætte en evaluering af FRD s struktur ligesom der skal ses på, om regionernes økonomi er tilstrækkelig. Charlotte foreslog at en af regionsformændene meldte sig til at være tovholder for arbejdet og at de øvrige regionsformænd mailer til den pågældende, med henblik på at evaluere strukturen. Punktet kommer på dagsordenen på næste HB-møde så kan der arbejdes med ændringer frem til kongressen Ninna er tovholder på opgaven. Charlotte nævnte at der måske skulle være en kontakt regionsformændene imellem, og i den forbindelse foreslog Ninna, at der afholdes et møde med regionsformændene og formandskabet. Det bliver den 21. maj Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 8 af 14

9 Gladys advarede mod at man opdeler HB i 2: regionsformændene og de øvrige HBmedlemmer. Hertil sagde Charlotte, at alle i HB naturligvis skal bidrage til evalueringen. Boye mente, at regionsformændene skulle besøge deres bestyrelsesmedlemmer rundt om, og høre om hvordan arbejdet går. Ad. punkt 9. Kongres 2008 a) Tid HB vedtog, at kongressen i 2008 holdes den september, med HB-møde den 26. september og selve kongressen den 27. september b) Sted Helle sagde, at på sidste kongres blev det drøftet, om ikke det var en ide, at kongresserne fremover holdes i Odense, da det var mest centralt. Charlotte mente, at man skulle tage det op på den kommende kongres, og eventuelt få det vedtaget der. Det var HB enig i. HB vedtog, at kongressen, efter den vedtagne rotationsplan, skal holdes i København i Sekretariatet finder lokale og indhenter tilbud. c) Nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på gennemretning af FRD s love HB vedtog nedsættelse af en arbejdsgruppe til at se på og korrigere FRD s love forud for kongressen i Gladys og Helle er med i gruppen og Roland tilknyttes gruppen. HB mente, at det var en god ide, at gruppens arbejde startede med kommunikation via mail og så senere holdes egentlig møder. Øvrige medlemmer i HB må meget gerne allerede nu maile til gruppen, hvis man har kommentarer til lovene eller forslag til ændringer. Ninna mente, at det ville være en god ide at nedsætte en kongresgruppe i lighed med kongressen Evalueringen efter sidste kongres bliver gennemgået så at HB kan se, hvad der den gang blev besluttet. Ad. punkt 10. Nordisk Kongres 2009 Roland henviste til det udsendte bilag. Han gjorde opmærksom på, at det har været drøftet på baggrund af de lave deltagerantal fra andre lande, end dem, der arrangerede Nordisk Kongres i hhv og Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 9 af 14

10 2005 om kongresserne skulle fortsætte. Efter den Nordiske Kongres, der skal holdes i 2007 i Malmø, skal der træffes en afgørelse herom. Han orienterede ligeledes om, at i den gruppe, hvori Roland har deltaget sammen med radiologerne, har man drøftet om man ikke under alle omstændigheder skulle holde Nordisk Kongres i 2009? I 2009 holdes der ikke Landskursus, hvis der holdes Nordisk Kongres i Danmark. HB havde en debat, hvor bl.a. Ninna ikke mente, at det var en god ide at holde Nordisk Kongres uanset fremmeddeltagerantal i år. Hun påpegede, at FRD s Landskurser i Region Sjælland får en meget positiv omtale og at det ville være synd med en pause i afholdelsen af dem. Christian var meget enig heri og nævnte, at man mange steder prioriterer ECR i Wien samt at Nordisk Kongres ikke tiltrækker medlemmerne på samme måde. Han mente ikke, at FRD s egne landskurser kan erstattes. Lars nævnte at FRD tidligere har holdt et kursus sammen med radiologerne, og at der var tale om et godt kursus. HB s mandat er, at hvis ikke Nordisk Kongres i Malmø 2007 deltagermæssigt er en succes, skal der ikke afholdes Nordisk Kongres i Danmark i 2009 med FRD s deltagelse. Charlotte vurderer situationen i Malmø og afgør det derudfra. HB var ligeledes enige om, at hvis radiologerne alligevel selv vil afholde et nordisk møde, så er det ok. Det blev nævnt, at radiologernes kurser er meget dyrere end FRD s kurser. Ad. punkt 11. Ensretning mht. logoer i regionerne Punktet udsættes til næste HB-møde. Regionerne bedes fremsende deres forskellige logoer til hinanden samt til kontoret Ad. punkt 12. Opmærksom til færdige radiografer samt til nystartede radiografstuderende Punktet udsættes til næste HB-møde. Ad. punkt 13. Stråleradiografer hvordan godkendes deres uddannelse til specialuddannelse Charlotte omtalte høringssvaret omkring elektronacceleratorer, der er udsendt. Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 10 af 14

11 Charlotte omtalte, at man har været inde på en idé med at modulopbygge radiografuddannelsen med toning (og i 5. eller 7. semester kunne der så komme noget om stråleterapi). Der tales her ikke om specialisering, og det er en god ting. Det der så kommer nu omtaler en stråleteknologuddannelse, og som FRD har givet høringssvar på. DSR har ligeledes udsendt et høringssvar. På et møde hvor Roland deltog, viste det sig at skolen i Herlev via CVU Øresund er dybt involveret omkring en radiografuddannelse med specialisering Charlotte uddelte et bilag herom. DSR kontaktede den 18/3 Charlotte omkring en professionsbacheloruddannelse i stråleterapi i forbindelse med radiografuddannelsen, som et alternativt forslag til Sundhedsstyrelsens forslag, og dette har FRD valgt at gå med på. DSR afholdt et møde 15/3, hvor TR, ansatte i stråleterapicentrene samt Roland deltog. Her blev der givet en orientering om de notater, Charlotte har omtalt. DSR s høringssvar om acceleratorerne, som Roland har set, vil blive oversendt til FRD. DSR har i deres høringssvar taget en række af FRD s synspunkter med. FRD har tidligere sendt Foreningens forskellige udkast til høringssvar til DSR, og heri nævner Foreningen sygeplejersker. Kai mente det var godt med tanken om specialisering og mente, at radiograferne skal være på hele stråleområdet. Kai mente, at sygeplejersker gerne ville prøve forskellige specialer afdelinger derfor udskiftning. Der blev uddelt et bilag omkring Radiografuddannelsens studierektorforsamlings tanker om en ændret radiografuddannelse (Professionsbachelor i Radiografi med speciale i Billeddiagnostik, Stråleterapi og Nuklearmedicin med 14 moduler). Modulerne 1-8 er fælles modulerne 9-14 er på de 3 forskellige linier. Det uddelte materiale er sendt til undervisningsministeriet den 18/ Der er tale om meget snævre uddannelser/specialer iflg. Lars skal FRD advare mod det, hvilket allerede er gjort. Iflg. Christian var der mange spørgsmål: bl.a. hvor meget kræves der for at kunne blive autoriseret kan man blive autoriseret - hvor stor er interessen fra aftagerside til dette forslag - kan man køre alle 3 linier på alle 3 skoler? Der vil blive tale om små klasser og det vil blive dyrt. Vi de studerende stoppe uddannelsen, hvis ikke man kan komme ind på lige netop det speciale, man går efter? Hvornår skal man vælge spor (det siges, at være når man påbegynder uddannelsen). Patricia sagde, at som det er opdelt i det udleverede bilag, er det faktisk efter den model, som hun blev uddannet efter i England i sin tid. Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 11 af 14

12 Christian sagde, at modellen er den angelsaksiske model, der kun bliver en succes hvis vi kan fastholde de studerende på de enkelte linier. Det blev nævnt, at i Sverige har man prøvet modellen, og her gik det ikke særlig godt. Det blev nævnt af Roland, at der er 283 sygeplejersker og 9 radiografer i strålebehandlingen i dag. Yderligere sagde han, at på ovennævnte møde i DSR var man enige om, at der ikke skulle andre faggrupper ind på området. Lars sagde, at FRD ikke umiddelbart skulle afvise forslaget om de tre linier. Det går ikke ud over radiologien for dem, og problemerne omkring PET-scannerne forsvinder. Charlotte sagde, at forslaget ikke løser det umiddelbare problem, men er en langsigtet løsning. Ad. punkt 14. Gensidig orientering Christian Region Syddanmark Der blev uddelt et bilag fra Region Syddanmark. Bilaget omhandlede mammografiscreening arbejdsvilkår for radiografer ansat til brystkræftsscreening med arbejdssted både i eksisterende brystcentre og mobile enheder. For nogen tid siden fik regionen en uofficiel skrivelse fra Region Syddanmark omkring mammografiscreening. Man rettede henvendelse til sundhedsdirektøren i regionen Jens Elkjær, hvori man gjorde opmærksom på, at det var uheldigt at sætte SO-SU-assistenter og radiografer i samme bås. Han svarede tilbage, at der var tale om et internt arbejdsnotat, der var udarbejdet med henblik på at få fastlagt korrekte og hensigtsmæssige ansættelsesforhold for de personer, der skal foretage screeningen i regionen. Det nu foreliggende er faktisk det samme som det uofficielle, hvor nogle af FRD s Region Syddanmark s indsigelser er medtaget dog ikke dem alle. Men i FRD Region Syddanmark er man utilfreds med, at det skal komme uofficielt og ikke ad de officielle kanaler. Det agter man at gøre sundhedsdirektøren opmærksom på endnu engang. I Region Syddanmark mangler der stadig et Radiologisk Fagligt Råd i regionen. Christian vil tage kontakt til DSR, så FRD og DSR sammen kan være bisiddere til forhandlingerne på området. Charlotte sagde, at Ole Falberg skal stå for screeningen i Region Syddanmark undtagen på Fyn, hvor det er Anni Rasmussen, der har ansvaret, og på det tidligere omtalte møde nævnte de ikke det foreliggende papir. Iflg. Christian har man i regionen købt apparaturet, og det skal blot startes op. Det uddelte papir er iflg. Lars også sendt til ledelserne på afdelingerne. Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 12 af 14

13 Regionen har indgået en Samarbejdsaftale med DSR og med Sundhedskartellet i Regionen, ligesom man har fået en hovedudvalgspost i regionen. Christian gjorde reklame for Eventyrløbet i Region Syddanmark den 17. maj Gladys arbejdsmiljøansvarlig Gladys orienterede om, at hun har været til møde i en netværksgruppe, oprettet af FTF, om arbejdsmiljø og forebyggelse. På mødet drøftedes den nyoprettede Forebyggelsesfond på 3 milliarder kroner, og om hvordan FTF-gruppen kunne få del i denne pulje. Der er 200 millioner kroner til udmøntning i år og i de næste 2 år kr. 350 millioner kroner, hvert af årene. I april måned skal Gladys deltage i et temamøde i FTF-regi omkring de nye muligheder i arbejdsmiljøet som ændringerne i Arbejdsmiljøloven giver. På mødet vil der også blive orienteret om den føromtalte Forebyggelsesfond. Den 28. april 2007 er der international arbejdsmiljødag og Gladys spurgte HB, om FRD i den anledning skal gøre noget. Gladys nævnte, at der måske kunne gives T-shirts til dem, der denne dag skal arbejde (er en lørdag) eller måske bestilles nogle plakater, som kan hænges op på de billeddiagnostiske afdelinger. Charlotte og Gladys vil samarbejde om et tiltag i anledning af den internationale arbejdsmiljødag. Gladys Region Hovedstaden Der har været afholdt ekstraordinær regionsgeneralforsamling hvor der blev valgt 2 medlemmer til regionsbestyrelsen, hvilket man i regionen er meget glad for. Der skal afholdes medlemsmøde i Region Hovedstaden den 8. maj, hvor overenskomstkravene vil blive prioriteret. Regionen har planlagt et medlemsarrangement til DR-Byen i efteråret. FRD Region Hovedstaden skal til møde i DSR sammen med de andre sundhedsorganisationer. På mødet skal drøftes fælles indsatsområder inden for arbejdsmiljøområdet. Ad. punkt 15. Punkter til næste HB og Nyhedsbrev Af punkter til næste HB-møde er bl.a.: Evaluering af FRD s struktur rapport fra Evalueringsgruppen. Nedsættelse af en Kongresgruppe Regnskab 2006 med specifikation af tallene Mødet med Bent Hansen Eventuel ændring af formen på Landskurset Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 13 af 14

14 Formandssituationen Sygeplejebemandede skadeklinikker Kongres 2008 OK-08 Af punkter til Nyhedsbrevet er bl.a.: Stråleterapi Mammografi Kongres 2008 Ad. punkt 16. Eventuelt Ninna sagde, at hun var ked af, at nærværende HB-møde ikke var langt grundet mødet først startede kl. 9.45, og det betyder, at der endnu engang er et par punkter, der må udskydes til næste HB-møde. Ninna mente, at møderne burde starte kl Gladys sagde, at hvis man startede mødet kl ville det give mere tid, og heri var Patricia og Jan enige. Lars nævnte, at han først kan nå frem til kl Lars sagde, at grunden til at mødet først startede kl var at han ikke kan nå at møde tidligere. Charlotte nævnte, at HB-medlemmer burde være lidt mere disciplinerede derved vill man kunne nå mere på møderne. HB vedtog, at næste HB-møde i FRD s lokaler starter kl Mødet slut kl Bernhard Referat fra HB-mødet den 20. marts 2007 Side 14 af 14

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. 28. april 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen Region Syddanmark Boye Eckmann Lars Vagn Jensen Suppleant Jørgen Nørris

Læs mere

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER:

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 8. februar 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 27-02-2007

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Afbud fra Alice Munk og Lars Jensen Indkaldt suppleant Ingen suppleant fra Midtjylland, René Gordon Larsen fra Syddanmark Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 Den europæiske platform FRD er medlem af ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists), som er den internationale radiograforganisation. ISRRT

Læs mere

Referat fra den 15. marts 2007

Referat fra den 15. marts 2007 Referat fra den 15. marts 2007 Mødested: Kolding sygehus Skovvangen 2 8 6000 Kolding Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Lars Jensen, Jørgen Nørris

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. marts 2008 AFBUD FRA: Fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund og Gladys Geertsen I stedet deltog Eva Holst Fra Region Sjælland: Ninna Friis Der deltog

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den

Godkendt Referat fra HB-mødet den Til Hovedbestyrelsen 16.5.2009 1933.6/LiP Godkendt Referat fra HB-mødet den 14.4.2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne Madsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

Referat fra møde d. 19. september 2007

Referat fra møde d. 19. september 2007 Referat fra møde d. 19. september 2007 Mødested: Røntgen afdelingen Aabenraa Sygehus Egelund 10 6200 Aabenraa Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant - Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt til godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006

2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006 2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006 Mødested: Lokalet i kælderen Middelfart sygehus P. V. Tuxenvej nr. 5 den 6. november kl. 09.00-15.00 Fremmødte: Christian

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen deltog Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant Gladys Geertsen var ikke til stede mellem kl. 13 og 14.30 Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Referat fra møde d. 26 marts 2008

Referat fra møde d. 26 marts 2008 Referat fra møde d. 26 marts 2008 Mødested: Røntgenafdelingen Esbjerg Sygehus Finsensvej 35 6700 Esbjerg Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, og Jørgen Nørris Christensen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Eva Holst, ingen suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 13. december 2007 AFBUD FRA: Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager Boye Eckmann Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Samarbejdsudvalgsmøde 5-05/08 Dato Mandag, den 25. juni kl. 17.00. Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Forbundsledelsen: Jan F. Ludvigsen, Annie Nielsen, Peter

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Afbud fra Boye Eckmann, Anette Rosenklint og Eva Holst. Indkaldt suppleant Ingen suppleant (Jørgen Nørris Christensen blev syg) for Boye Eckmann, Sidse

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Side 1 af 5 1 Baggrund Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er fastsat

Læs mere

Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober H. C. Ørstedsvej tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45*

Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober H. C. Ørstedsvej tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45* 1. Tilstedeværende O Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober 2016 H. C. Ørstedsvej 70. 2 tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45* O= orientering; D= debat; B= beslutning Stina, Jørgen, Rasmus, Katrine og Charlotte Fraværende

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. maj 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat godkendt

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Afbud fra Alice Munk meldte afbud. Karsten Eriksen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Afbud fra René Gordon, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til Hovedbestyrelsen 02-11-2009 09-0331/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Sidse Kragh Hjorth Gæst Søren Steen Rasmussen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. september 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet Referat Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet 26.10.2010 Deltagere: Kurt Pedersen Allan Nielsen Karen Schur Alis Jensen, Lise Rask Elsebeth

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00)

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) REFERAT RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) 1. Tilstedeværende Mia, Charlotte, Katrine, Stina, Jimi, Jørgen 2. Valg af referent Jørgen 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17 FTF Region Sjælland Ringstedcentret Nørregade 13 4100 Ringsted Tlf. 20 91 71 53 hellekehlet@dsr.dk Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17 BUPL Midtsjælland,

Læs mere