Infrastrukturen i Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infrastrukturen i Øresundsregionen"

Transkript

1 Dato: 17. august 2007 Infrastrukturen i Øresundsregionen Sammenfatning Øresundsregionens udvikling og infrastruktur har stor national interesse for både Sverige og Danmark. Regionens transportsystem har gennem sin geografiske beliggenhed en stor betydning for begge landes udenrigshandel. Regionen omfatter to nationer, og det kræver derfor en særlig opmærksomhed. De transportpolitiske arbejder, der i øjeblikket sker parallelt under ledelse af de respektive regeringer i de to lande giver en mulighed for at skabe et helhedssyn og en koordinering. Derfor foreslås det, at øresundsspørgsmålene får en særlig behandling i regeringernes kommende transportpolitiske overvejelser. Regionens hovedudfordring er at sikre et sammenhængende transportsystem, der effektivt binder hele regionen sammen og samtidigt sikrer gode forbindelser til resten af Europa både for Øresundsregionen og for indbyggere og virksomheder i andre dele af Sverige og Danmark. For at klare dette kræves en indsats både fra aktørerne i regionen og fra de statslige myndigheder. Transporterne i og gennem regionen ventes at vokse betydeligt. Flere af hovedfærdselsårene har allerede i dag problemer med trængsel, derfor er det nødvendigt med betydelige investeringer for at øge kapaciteten både på veje, på jernbane, til vands og i den kollektive trafik. Forbindelserne over Øresund er af særlig betydning for integrationen. Antallet af rejser øges i meget hurtigt tempo og det forventes at fortsætte. Et vigtigt fælles spørgsmål er derfor at opretholde Øresundsbroens funktion, og investeringer i den tilknyttede infrastruktur må derfor ske for at fastholde den nødvendige kapacitet. Især skal den betydning den faste forbindelse over Femern Bælt vil få for den fremtidige kapacitet over Øresund belyses. De fremtidige investeringer i Øresundsregionen skal ses i sammenhæng med den indgåede aftale mellem Danmark og Tyskland om etableringen af en Femern Bælt-forbindelse. Etablering af en Femern Bælt-forbindelse spiller en afgørende rolle for, at Øresundsregionen kan blive et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa. For at kunne udnytte den nye forbindelse betyder det, at der fremover skal gives høj prioritet til de infrastrukturinvesteringer, der sikrer en direkte sammenhæng med Femern Bælt-forbindelsen til og fra hele Øresunds- [Ref. nr.]

2 regionen, både via bane og vej. Beslutningen om en fast forbindelse over Femern Bælt aktualiserer også for alvor behovet for en fast forbindelse over Øresund mellem Helsingør og Helsingborg. De store knudepunkter - Københavns Lufthavn i Kastrup og de store havne - er vigtige fælles adgange for regionen og er også af national interesse. Deres voksende betydning kræver investeringer i de tilsluttede vej- og jernbanesystemer. For at sikre en langsigtet bæredygtig transportforsyning bør der i investeres i jernbanesystemet for at kunne tilbyde et miljøvenligt rejsealternativ, øge togets konkurrencekraft og udvide kapaciteten på banenettet for både person- og godstrafikken. En vigtig del i udviklingen af en integreret Øresundsregion er også de øvrige forbindelser, som binder regionens forskellige dele sammen. En udbygget regional tog- og bustrafik, satsninger på nye typer af skinnebåren trafik, forbedrede veje i hovedfærdselsårene og satsninger på knudepunkter, som giver en bedre sammenhæng mellem trafiksystemerne i et samlet-rejse-perspektiv er en særlig vigtig prioritet.... Indledning Øresundsregionen er med sine 3.6 millioner indbyggere den største og mest tætbefolkede storbyregion i Norden. Regionen vejer derfor tungt i de nationale økonomier både i Sverige og i Danmark. Øresundsregionen står fx for 26 % af landenes samlede bruttonationalprodukt. Set i et internationalt perspektiv indgår Øresundsregionen sammen med andre regioner i den internationale storbykonkurrence. Det gælder i Østersøregionen, i et europæisk sammenhæng og globalt. Regioner, som kan tilbyde høj livskvalitet og en stor alsidighed, tiltrækker både befolkning og erhvervsliv. Velfungerende infrastruktur og god fremkommelighed er en fundamental betingelse for, at en international storbyregion som Øresundsregionen klarer sig i konkurrencen. Infrastruktur skal derfor ses som et konkurrenceparameter og en vækstfremmer for en storbyregion. I dagens Europa kræves et planlægningsperspektiv for infrastrukturen som ikke begrænses af nationsgrænser. Dette er især tydeligt i Øresundsregionen. I dag varetages investeringerne og udbygningerne af infrastrukturen fortrinsvis af de to stater uafhængigt af hinanden, ligesom begge landes regionale trafikplanlægning er spredt på mange hænder. For at sikre den fornødne koordinering og sammenhæng kræver det en samordnet indsats, fx i form af en ny visionær trafikstrategi for hele regionen, der ser Øresundsregionens overordnede trafiksystem af faste forbindelser, havne, jernbaner, veje og internationale transportkorridorer - som én samlet struktur. Herved forbedres den fortsatte bevægelighed af varer og tjenester, hvilket fremmer væksten og øger beskæftigelsen. Side 2 den 17. august 2007

3 Regeringernes transportpolitiske beslutninger og prioriteringer har en meget stor betydning for Øresundsregionens udvikling. Derfor afleveres dette forslag til en fælles infrastruktursatsning - som bygger på de tre regioner Skåne, Hovedstaden og Sjællands arbejde med infrastrukturelle strategier - både til den danske Infrastrukturkommission, som afgiver sin betænkning i oktober måned 2007 og til den svenske regering, som forbereder en transportpolitisk hensigt (proposition) i løbet af Øresundsregionens infrastruktur og transportsystem Efter Øresundsforbindelsens åbning i 2000 er pendlingen på tværs af Øresund stigende. Flere og flere bor på den ene side og arbejder på den anden, og pendlingsoplandet bliver generelt større. Folk rejser i Øresundsregionen både i forbindelse med arbejde, indkøb, kultur og oplevelser og ønsker derfor sammenhængende og effektive trafikforbindelser. Også godstransporterne på Sjælland og i Skåne er markant øget siden Øresundsforbindelsens åbning, dette stiller ligeledes store krav til infrastruktursystemet. Øresundsregionen ligger centralt i forhold til de internationale transportkorridorer mellem storbyregionerne omkring Oslo, Gøteborg, Stockholm, Hamborg og Berlin. Den har også en strategisk beliggenhed i forhold til de østlige dele af Østersøregionen med deres hurtigt voksende økonomier og store potentialer for øget handel. Øresundsbroen og færgehavnene er derfor vigtige knudepunkter, da transportkorridorerne passerer gennem centrale dele af regionen. I relation til omverdenen er havnene vigtige for godstransporter. Øresundsregionens havne er store såvel i et nationalt som set i et Østersøperspektiv. Ca. 20 % af alt gods til og fra Sverige passerer gennem de skånske havne, og ca. 25 % af alt gods til og fra Danmark sker via havnene på Sjælland. Handelsværdien af disse transporter er betydelige. En stor mængde af det gods, som transporteres gennem Øresundsregionen på vej, jernbane eller gennem intermodale transporter, betjener såvel de øvrige nordiske lande som Rusland og Baltikum. Transittrafikken af gods er allerede i dag omfattende, og den vil fortsat vokse i takt med den øgede handel i Østersøregionen. Øresundsregionen har med sin centrale placering potentialet til at blive et naturligt midtpunkt i Nordeuropa. Den er let tilgængelig med såvel skib, bil, tog som fly. Stockholm, Gøteborg, Hamborg og Berlin kan nås på få timer og hele Skandinavien, Nordtyskland og de baltiske lande kan nås med vareleverancer indenfor ét distributionsdøgn. Øresundsregionen er gennem sin store befolkning et stort konsumtionsområde og derved et naturligt logistisk knudepunkt. Transport-, logistik og distributionsvirksomhed udgør derfor et vigtigt erhverv i Øresundsregionen såvel i dag som i fremtiden. Den internationale tilgængelighed for personrejser er god, først og fremmest via Københavns Lufthavn i Kastrup med sit store udbud og gode tilgængelighed midt i regionen. Som supplement findes andre lufthavne, fx Malmø Airport og Københavns Lufthavn i Tune. Men en forudsætning for at udnytte Øresundsregionens store potentiale fuldt ud er, at transportstrukturen udvikles som et sammenhængende hele, og at de forskellige trafiksystemer integreres på en logisk måde, og at kapaciteten på de nuværende systemer veje, baner og Side 3 den 17. august 2007

4 kollektiv trafik udbygges ud fra en samlet helhedsvurdering. Udfordringer for transportsystemet i Øresundsregionen Regionens hovedudfordring er at sikre et sammenhængende transportsystem, der effektivt binder hele regionen sammen og samtidigt sikrer gode forbindelser til resten af Europa for Øresundsregionen men også for indbyggere og virksomheder i andre dele af Sverige og Danmark. Vi skal sikre en attraktiv og konkurrencekraftig region Øresundsregionen har meget gode forudsætninger for at klare og udvikle sig i den globale sammenhæng. Regionen har bl.a. en unik konkurrencefordel gennem sin geografiske beliggenhed. En af nøglefaktorerne for at kunne udnytte de forskellige adgange, som findes samlede i regionen, er et transportsystem, som skaber god tilgængelighed mellem forskellige dele og funktioner i regionen. Andre vigtige faktorer er tilgængeligheden ud i verden, med fly og hurtige tog samt effektive transportkorridorer og knudepunkter for godstransporter. Vi skal skabe en integreret region Et karakteristika ved en storbyregion er bl.a., at den udgør et sammenhængende arbejdsmarked. Dette er i dag tilfældet på Sjælland og i Skåne og i stigende grad på tværs af Øresund. Men der er fortsat et stort integrationspotentiale i Øresundsregionen. Selv om forandringerne nu sker i en stigende takt, er det fremtidige potentiale meget stort gennem befolkningsstørrelsen og gennem de store forandringer, som kan ske ved at fysiske, kulturelle og administrative barrierer overvindes. Det er en regionudvidelses- og regionintegreringsproces, som savner modstykke i begge lande. For svensk vedkommende indebærer udviklingen et betydeligt nettotilskud af arbejdspladser, da det danske arbejdsmarked har et stort og varigt arbejdskraftbehov. Transportsystemet er et værktøj, som skal give tilgængelighed og rejsemuligheder under ændrede rejsemønstre. Integrationen leder også til store forandringer af efterspørgslen på transporter. Vi ser nu, at arbejdspendlingen mellem den svenske og danske del af regionen vokser hurtigt. En prognose i maj 2007 viser, at dagens ca pendlere vil stige til i år Omfattende forandringer vil derfor ske i belastningen af og behovet for kapacitet på veje, jernbaner, tog og busser. Vi skal sikre, at transportsystemet bidrager til et bæredygtigt samfund Udviklingen i løbet af de seneste år har sat fokus på at økologisk bæredygtighed, ikke mindst klimaspørgsmålene, må veje tungt i planlægningen af fremtidens samfund. Det gælder ikke mindst for transportsystemet og dets sammenhæng med erhvervs- og bebyggelsesudviklingen. Et rent miljø og en god tilgængelighed for alle befolkningsgrupper er en del af regionens attraktionskraft. I Øresundsregionen med sin tætte struktur, store befolkning og med sin dynamiske udvikling findes særlige store muligheder. Men samtidigt er problemer Side 4 den 17. august 2007

5 med trængsel, støj og udledninger med fx drivhusgasser store. Indsatsområder der skal prioriteres For at imødekomme de nævnte udfordringer i regionen kan der opstilles en række nødvendige infrastruktursatsninger: Binde regionens forskellige dele sammen Øresundsbroen De vigtigste dele set i et Øresundsperspektiv er forbindelserne tværs over sundet. For Øresundsbroens del handler det om at opretholde dens funktion og samtidig klare en hurtigt voksende tilstrømning af rejsende og godstransporter. Der findes yderligere kapacitet på selve broen, men store problemer truer på tilkørslerne. Det gælder især på jernbanen, hvor den kraftigt voksende regionale togtrafik skal køre sammen med godstog og hurtige interregionale tog. Øresundstogene er i stor fremgang. Antallet af rejsende stiger med ca. 25 % hvert år, hvilket ikke ses andre steder. Det stiller store krav til infrastrukturen og til togemateriel. Trafikken behøver bedre forudsætninger for fortsat at kunne håndtere den kraftige vækst. Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg På sigt er der behov for en anden fast forbindelse over sundet. Den hidtidige gennemførte fælles planlægning har tydeligt peget på dette som havende stor betydning for tilgængeligheden i hele regionen og for at skabe en tilstrækkelig kapacitet til at krydse sundet. På svensk side er de lokale fysiske forudsætninger for at bygge en tunnel i mellem Helsingør og Helsingborg blevet beskrevet. Nært forbundet med en sådan udbygning er også udviklingen af transportkorridoren i nord-sydlig retning vest for København. Kapaciteten over Øresund er i dag tilstrækkelig til at klare det nuværende trafikpres. På sigt vil etableringen af den faste forbindelse til Tyskland, sammen med den forventede udvikling i pendling over sundet, øge det trafikale pres og skabe behov for større kapacitet mellem Helsingør og Helsingborg. Begge regeringer bør derfor i samarbejde med regionale og lokale aktører udrede forudsætningerne for etableringen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. De store transport- og pendlingskorridorer På begge sider af Øresund findes der en række kapacitetsproblemer i infrastrukturen. Skal sjællandsregionen og hovedstadsområdet udvikles som en samlet region, er det nødvendigt at fokusere på fremkommelighed på motorveje og jernbaner samt på en generel forbedring af den offentlige transports komfort, pålidelighed og frekvens. Side 5 den 17. august 2007

6 På den sjællandske side er der behov for kapacitetsforbedringer på indfarterne til København for både veje og jernbaner. Specielt den voksende pendling fra det øvrige Sjælland til København, og det voksende pendlingsniveau generelt har medført stigende trængsel især i morgenmyldretiden både på indfartsvejene til København og på tværs i hovedstadsområdet. Kapacitetsproblemer og flaskehalse er på både vej og bane. Alle undersøgelser af og forventninger til den fremtidige trafikudvikling peger på, at effekten af de nuværende udvidelsesprojekter vil være kortvarige. Indenfor få år vil det betyde et yderligere behov for investeringer i fremkommelighed mellem hovedstaden og det øvrige Sjælland. På Sjælland kan sammenhængen mellem købstæder og vækstcentre styrkes gennem en ny vej fra Kalundborg over Slagelse til Næstved og Sydmotorvejen. Vejforbindelsen vil få betydning for både pendlingen og godstransporten over Sjælland. Denne betydning vil yderligere blive forstærket af en fast forbindelse til Tyskland. I Skåne er udviklingen af den regionale togtrafik med nye linjer og tættere trafik et prioriteret område. Antallet af rejser vokser i et meget hurtigt tempo. For at imødegå dette kræves omfattende tiltag gennem udvidet trafik og udbygninger af jernbanenettet. Større sporkapacitet og udbygninger af stationer behøves mange steder. Allerede i dag er Södra stambanan Malmö-Lund og Västkustbanan nord for Helsingborg overbelastede. På vejnettet er der begyndende trængselsproblemer i Malmø, Lund og Helsingborg. Udbygninger behøves også på E6 og dele af E22, ikke mindst for at klare de gennemgående transporter mellem Skandinavien og det europæiske kontinent, som vokser i hurtigt tempo. Dele af hovedvejnettet ligger nær kapacitetsgrænsen og er sårbart med tilbagevendende trafikkøer. Forbindelser mellem regionens forskellige geografiske områder En vigtig del i udviklingen af en integreret Øresundsregion er også de øvrige forbindelser, som binder regionens forskellige dele sammen. En udbygget regional tog- og bustrafik, satsninger på nye typer af skinnebåren trafik, forbedrede veje i hovedfærdselsårene og satsninger på knudepunkter, som giver en bedre sammenhæng mellem trafiksystemerne i et samlet-rejse-perspektiv er en særlig vigtig prioritet Citytunnelen i Malmø er vigtig både for transporterne over Øresund og for trafikforsyningen i Skåne. Den forstærker kapaciteten og muliggør nye regionale toglinjer. Det er vigtigt, at tilhørende følgeinvesteringer også gennemføres for at opnå det fulde udbytte. Der findes også et stort behov for forbedringer på det mindre vejnet i regionen, mhp. på at give bedre tilgængelighed, øge sikkerheden, forbedre bustrafikkens muligheder og på andre måder at bidrage til forbedringer af det lokale miljø. Forbedre forbindelserne til omverdenen Fast Femern Bælt-forbindelse For forbindelserne ud af regionen er realiseringen af en fast Femern-forbindelse vigtig. Den Side 6 den 17. august 2007

7 indgåede aftale mellem Danmark og Tyskland om etableringen af en Femern Bælt-forbindelse indebærer at tilgængeligheden til Hamburg og det økonomiske tyngdepunkt i Vesteuropa forbedres væsentligt. For Lolland og Falster i den sydlige del af sjællandsregionen, vil forbindelsen give øerne en central placering på aksen mellem Hamborg og København og betyde, at sjællandsregionen integreres med det nordlige Europa. På godsområdet kan en sådan forbindelse forstærke jernbanens konkurrencekraft og muliggøre mere effektive og mere miljøvenlige transporter mellem Skandinavien og Europa. Regionens store trafikknudepunkter for personrejser I forhold til regionens største transportknudepunkt Københavns Lufthavn i Kastrup skal tilbringetrafikken optimeres, og regulariteten på Øresundstogene og regionaltogene skal maksimeres. En jernbaneforbindelse til Malmø Airport er blevet udredet og bør etableres. Forbindelser til det øvrige Skandinavien og Østersøområdet Forbindelserne mod Mälardalen, Göteborg og den svenske västkusten, Østeuropa inkl. Rusland, Central-europa og Vesteuropa er vigtige. Øresundsregionens placering midt i flere, vig tige interna-tionale transportkorridorer mod fx Berlin, Hamborg, Skandinavien via Øresund og Nordvesteuropa via Storebælt betyder meget for regionens fremtidige rolle som et internationalt knudepunkt. Derfor skal fremkommeligheden optimeres og eventuelle missing link udbedres. Højhastighedsforbindelser Højhastighedstog er en interessant mulighed at binde de forskellige metropoler i den nordlig del af Europa sammen. For Øresundsregionen med sin centrale geografiske beliggenhed er spørgsmålet særligt interessant. Mulighederne for højhastighedsforbindelser mellem Øresundsregionen og øvrige Skandinavien og et kommende Europa-jernbanenet bør vurderes nærmere. En effektiv godstransport til Øresundsregionen og Skandinavien Transittrafikken gennem regionen Mange af Skandinaviens transporter til og fra det øvrige Europa passerer gennem regionen. Især for Sveriges udenrigshandel har infrastrukturen i Øresundsregionen derfor stor betyding. Dette fordrer en stor kapacitet i vej- og jernbanenettet, men den er samtidigt også en tilgang såvel regionalt som nationalt - som knudepunkt og som erhverv. Transittransporterne gennem Øresundsregionen stiller særlige krav til statslige forbedringer af hovedfærdselsårerne i vej- og jernbanenettet og tilslutningerne til de store havne. En sådan forbedring kan fx være et ydre godsspor forbi Malmø og Lund, som også giver plads til den voksende persontrafik i den øvrige del af jernbanesystemet. Det er samtidigt en opgave for aktørerne i regionen at medvirke til, at de nationale behov for effektive internationale transporter tilgodeses. Side 7 den 17. august 2007

8 Godstransportknudepunkterne og faste forbindelser Infrastrukturen i Øresundsregionen må tilpasses til de stigende strømme af godstransporter og til de forandrede mønstre, som bliver følgen af en ændret struktur i Europas økonomiske geografi og af nye tekniske løsninger. Øresundsbroen med tog- og motorvejssystemet på tværs af Øresund, Københavns Lufthavn i Kastrup, færgeoverfarterne Helsingør-Helsingborg er sammen med de største havne CMP (Copenhagen-Malmö Port), Helsingborg, Kalundborg, Køge, Trelleborg og Ystad regionens vigtigste godstransportknudepunkter. De er alle af stor national interesse. Der ligger en stor udfordring i at sikre tilgængeligheden og trafikafviklingen til disse knudepunkter på en sikker og miljøvenlig måde og dermed mindske sårbarheden i transportsystemet. En særlig udfordring bliver placeringen af en ny containerhavn med regional betydning. Den nationale planlægning i den nordlige del af Københavns Havn betyder, at den eksisterende containerhavn i nær fremtid skal flyttes. En anden udfordring er, hvordan vi håndterer den manglende direkte adgang til en Atlanterhavshavn og i det hele taget, hvordan vi sikrer den bedst mulige adgang til Østersøregionens store havne. På Sjælland er der planer for udbygning og modernisering af havnene i Kalundborg og Køge. Der er stor interesse for at udvikle havneområderne til effektive omladningscentre for gods til vej og bane. Disse planer bør inddrages i infrastrukturbeslutningerne i Øresundsregionen. En særlig vigtig infrastrukturindsats fra et godstransportsynspunkt er udbygningen af den faste Femern-forbindelse, en fast Helsingør-Helsingborg forbindelse, større kapacitet på Södra stambanan, Västkustbanan og godsstrækningen gennem Skåne, E6, E22 samt lokale tilslutninger til havnene, som er nødvendige af miljø- og kapacitetsgrunde. Udvikle en fælles planlægning En visionær og sammenhængende planlægning Øresundsregionen som grænseregion stiller særlige krav til ændrede samarbejdsformer. Den integration, som nu for alvor tager fart, gør det synligt, at transportsystemet i stigende grad må ses i en fælles sammenhæng og at analyser, prioriteringer og transportpolitiske overvejelser må tage større hensyn end hidtil til sammenhængene mellem den svenske og den danske del. De regionale og lokale aktører på svensk og dansk side er i gang med et aktivt samarbejde. Det omhandler et bredt spektrum af forskellige områder, hvor regioner, kommuner, erhvervsliv, universiteter og højskoler inddrages. På planlægnings- og infrastrukturområdet har regioner, kommuner og regionale statslige organer også taget vigtige initiativer. Et øget statsligt samarbejde på tværs af Øresund Det er vigtigt, at også regeringerne i Sverige og Danmark samt de berørte statslige myndig- Side 8 den 17. august 2007

9 heder engagerer sig for at overvinde barrierer og skabe det udviklingsarbejde, som behøves for den fælles Øresundsregion. Vi foreslår også, at Øresundsspørgsmålene får en særlig behandling i det arbejde, som pågår i statsligt regi før der træffes beslutning om begge landes kommende infrastrukturpolitik. Side 9 den 17. august 2007

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Den trafikale infrastruktur i Regionen - udfordringer og mulige løsninger

Den trafikale infrastruktur i Regionen - udfordringer og mulige løsninger 1 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 13. juni 2007 Sagsnr.: 200700931 Arkiv: 1-15-0-76 Den trafikale infrastruktur i Regionen - udfordringer og mulige løsninger

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Et tra kudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 28. august 2008 Justeret bilag

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

/OM H In Uu Steen Bach Nielsen Regionsrådsformand Region Sjælland. -x/i et 4i) fode* RcGION SJÆLLAND

/OM H In Uu Steen Bach Nielsen Regionsrådsformand Region Sjælland. -x/i et 4i) fode* RcGION SJÆLLAND Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 82 Offentligt / SJÆLLAND RcGION SJÆLLAND -x/i et 4i) fode* r; i Sjælland baner vejen frem Sjælland har udviklet sig til at blive Østdanmarks store trafikkryds

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster

Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Denne præsentation Dynamiske effekter ved

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND. Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng

NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND. Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng Januar 2009 Udbygning af Rute 23 en national nødvendighed Regeringen har 8. december fremlagt sit bud på en samlet plan for

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 En storbyregion i vækst Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Vi vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også

Læs mere

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland eller rasteplads? Indledning ved Niels Selsmark, Transportministeriet Oplæg ved

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

En national godstrafikmodel klarlæggelse af behov. Mogens Fosgerau

En national godstrafikmodel klarlæggelse af behov. Mogens Fosgerau En national godstrafikmodel klarlæggelse af behov Mogens Fosgerau Projektet 1. Behovsanalyse 2. Datagrundlag 3. Metodisk grundlag 4. Anbefalinger og arbejdsprogram Institutioner Trafikministeriets departement

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere