Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013"

Transkript

1 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Konfirmation St. Bededag 2013 juli - august - september

2 Kirkespejl Døbte Ella Brich Larsen, Vinding. William Pallisgaard Bärtel, Aulum Døde Anna Marie Nielsen, Aulum Konfirmerede I Vinding Kirke St. Bededag den 26. april Gustav Birkkjær Bjerrum, Emma Højbjerg Madsen Helene Andersen, Stine Tandrup Larsen, Rikke Tandrup Larsen Præst: Kjeld Sloth Nielsen Kirkelige handlinger Dåb, vielse, begravelse. Kontakt præsten for nærmere oplysninger. Nyt fra præsten Jeg holder ferie den august, begge dage inkl. I perioden varetages embedet af valgmenighedspræsterne i Holstebro Telefon Ønsker du fælles transport? Ved Gudstjenester og arrangementer, der ikke er i valgmenighedens eget regi og hvor nogle af jer måske ønsker / har brug for transport muligheder, da kan Ronald kontaktes. Han vil så sørge for fælles kørsel eller bestilling af taxa. Kontakt Ronald i god tid og gerne senest en uge før selve arrangementet Telefon Kirkebladet udkommer næste gang medio september Hjemmeside: Valgmenighedspræst Ronald Risvig, Holstebrovej 9, 7490 Aulum Telefon Træffes hele døgnet Valmenighedens bestyrelse kan altid kontaktes for spørgsmål: formand Carsten Bjerrum telefon KIRKEBLADET NR

3 Kære Nærværende kirkeblad ser ikke ud som det plejer. Lige så lidt som alt andet har været som det plejer, det seneste år i vores Valgmenighed. Kirkebladet vender dog tilbage til sit mere normale udseende i september. Ansættelse af vores nye præst Ronald Risvig og renovering af præstegården har været en stor udfordring for bestyrelsen. Så vi var meget glade for den store deltagelse ved indsættelsen af Ronald og indvielsen af præstegården den 12. maj. Det øvrige personale er også kommet på plads. Fra den 1. september er Margit Toftdahl ansat som organist. Vi råder igen over 3 kirkesangere, det er Kristoffer Sass, Emile Høgagaard og Lene Pedersen. Vores kirketjenere hedder fortsat Christian Pedersen og Tage Hansen. I dette blad er vedhæftet en artikel, Folkekirken er en tre i en kirke, bragt i Dansk Kirketidende februar Den er skrevet af Marie Thomsen og skal ses som en del af et forløb hen over efteråret/vinteren: 1 Artikel, Folkekirken er en tre i en kirke 2 Artikel, Om den Grundtvigske Menighedsskole(sep. Udg.) 3 Børneteater om Grundtvig, skal ses af 3 generationer 4 Debat aften: Grundtvigsk (at være bevist om at være grundtvigianer) Hvis man har spørgsmål eller kommentarer er man naturligvis altid velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. I ønskes alle en god sommer. Pbv. Carsten Bjerrum 3

4 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE GRUNDT- VIGSK AT VÆRE GRUNDTVIGIANER? Det kan være svært at svare på eller blot indkredse, men det bliver det ikke mindre vigtigt af, snarere tværtimod. Bestyrelsen vil sammen med de øvrige vest- og midtjyske valgmenigheder gerne sætte en samtale i gang om dette tema. Nedenstående artikel er første oplæg, der følges op af flere se hilsen fra bestyrelsen ligesom det er et tema, der i alle sammenhænge er en del af samtalen. I løbet af de sidste par år er jeg flere gange blevet kontaktet af journalister, der gerne ville have mit bidrag til en historie, som de på forhånd havde formuleret i så sensationsprægede vendinger, som en historie om folkekirken nu kan bære. Historien går på, at de nye valgmenigheder er i konkurrence med folkekirken underforstået med folkekirken som den forudsigelige taber. Der kan siges meget om den historie og ikke mindst journalisternes vinkel på den. For det første den manglende forståelse for, at valgmenighederne (også de nye!) fuldt og helt er en del af folkekirken og i øvrigt har været det i langt størstedelen af folkekirkens historie. Dernæst den heraf følgende kortslutning, at folkekirken med sine valgmenigheder særligt de nye skulle være i konkurrence med sig selv. Og endelig at en sådan konkurrencesituation, skulle man tage den for pålydende, ville være noget entydigt dårligt for folkekirken som helhed. I alle tilfælde, hvor jeg er blevet bedt om at bidrage til denne historie, har jeg meddelt pågældende journalist, at det havde jeg ikke belæg for at gøre. Men at jeg i stedet hellere end gerne ville fortælle, hvordan jeg ser menighedslandskabet i Danmark lige nu. Sjældent var journalisten interesseret heri, men det skal nu ikke afholde mig fra at dele mine observationer i denne artikel. Fortsættes side 6 Folkekirken er en tre-i-én -kirke Hvilken historie vil vi bidrage til? N.F.S. Grundtvig 4 KIRKEBLADET NR

5 ARRANGEMENTER Invitation til at møde H.C. Andersen den 1. september kl :30 i Aulum Fritidscenter Da jeg den 3. august fylder 60 år har jeg sendt bud efter min gode ven digteren H.C. Andersen alias skuespiller Bjarne G Nielsen. Det bliver et par timer med sang og fortælling og en forestilling for hele familien af Skuespiller Bjarne G Nielsen og om H.C. Andersen. H.C. Andersen er med os hele eftermiddagen, så vil I tale med ham eller få ham til at lave et papirklip, kan det også lade sig gøre. Se også Grundtvigs fødselsdag den 8. september Gudstjeneste - Frokost og efterfølgende foredrag ved Biskop Elisabeth Dons Kristensen Gudstjeneste i Råsted kirke kl. 10:00 og efterfølgende frokost og foredrag på Skærum Mølle Pris for frokost, foredrag og kaffe kr. 150,00 Der kan arrangeres fælles kørsel og fælles bestilling af frokost for de der har ønske om dette. Kontakt Ronald for nærmere oplysning, så så tidligt som muligt af hensyn til antal pladser ved foredraget og gerne senest en uge før telefon PS Jeg ønsker ingen gaver men blot i kommer og får nogle gode timer og selv betaler for fortæring. Kaffe /the og bolle med pålæg kr. 50 pr. pers. For børn på og under 12 år kr. 30 inkl. saftevand Øl og vand kan også købes Biskop Elisabeth Dons Kristensen Ronald Risvig. 5

6 Det aktuelle menighedslandskab: en regulær tre-i-én er I efteråret forsvarede jeg ph.d.-afhandlingen, Et åbent hus med mange indgange, der gennem empiriske studier af menighedsliv inden for og i periferien af folkekirken nærmere bestemt i valg-, friog sognemenigheder søger at give et billede af folkekirkens aktuelle skikkelse. Skønt frimenighederne formelt set står uden for folkekirken, fandt jeg det oplagt at inddrage dem, da de igennem folkekirkens historie er blevet betragtet som folkekirkeperifere snarere end helt udenfor. Jeg undersøgte menighedernes aktiviteter, samt præster og menighedsrådsformænds teologiske identifikation, indstilling til menighedsarbejdet, hvilke udfordringer, de oplever, og hvilke drømme, de har på menighedens vegne. Resultaterne peger på en række tendenser i det aktuelle menighedslandskab, hvoraf den tydeligste er, at landskabet kan deles i tre: de gamle valg- og frimenigheder (oprettet fra 1868 til 1948), de nye valg- og frimenigheder (oprettet fra 1990 frem til i dag) og sognemenighederne. Sidstnævnte kan sandsynligvis med god ret deles i flere kategorier, for eksempel efter urbaniseringsgrad, men i det følgende ses sognemenighederne under et. Af overskuelighedshensyn har jeg udvalgt tre nedslagspunkter til at sammenligne de tre dele af menighedslandskabet: Teologisk identifikation, missional temperatur og kerneaktiviteter. Disse kan ses i tabellen og vil blive gennemgået i det følgende. Teologisk identifikation Missional temperatur Menighedern es kerneaktivite ter foruden højmessen og de kirkelige handlinger Sognemenigheder grundtvigsk (med lille) De gamle valg- og frimenigheder Grundtvigsk (med stort) De nye valg- og frimenigheder Missionsk, karismatisk, konservativ Mellem Lav Høj Sociale aktiviteter for ældre Kirkelige aktiviteter for børn og unge (Undervisning for børn Særgudstjenester) Sociale og alment dannende aktiviteter (Undervisning for børn Særgudstjenester) Organiserede fællesskaber Livshjælp Trosoplæring for voksne (Undervisning for børn Særgudstjenester) 6 KIRKEBLADET NR

7 Teologisk identifikation I det aktuelle landskab er det tydeligt, at det er de nye valg- og frimenigheder, der skiller sig ud. Som de eneste har de en stærk identifikation med betegnelserne missionsk, karismatisk og konservativ. På tværs af de nye menigheder kan de tre betegnelser vægtes forskelligt, men det ændrer ikke ved, at de har en teologisk identifikation, der er væsensforskellig fra og svagt repræsenteret i både sognemenighederne og de gamle valg- og frimenigheder. Her er identifikationen for sidstnævntes vedkommende entydigt grundtvigsk, mens identifikationen i sognemenighederne breder sig en anelse mere ud, men dog med klar grundtvigsk dominans. Det grundtvigske tankegods med en snæver sammenhæng mellem folkelighed og kristelighed har så at sige forplantet sig fra de gamle menigheder og over i sognemenighederne i en sådan grad, at de gamle valg- og frimenigheder ikke længere repræsenterer en distinkt opposition eller et alternativ til de dominerende strømninger i folkekirken som helhed snarere tværtimod, det grundtvigske er blevet mainstream. sætte dagsordnen mere, end de allerede har gjort. Oppositionsrollen er nemlig i dag overtaget af de nye valg- og frimenigheder. Og disse bliver interessante at følge, da de ekspliciterer en allerede eksisterende og måske øget teologisk polarisering i det folkekirkelige landskab. En polarisering, der ikke er blevet mindre tydelig efter indførelsen af et kirkeligt vielsesritual for par af samme køn. Når vi i dag ser denne nye generation af valg- og frimenigheder, er der tale om, at den ventil (valgmenighedsloven), der har været en del af folkekirkens struktur siden 1868, har genvundet sin aktualitet og nødvendighed. Ventilen bevarer nemlig muligheden for reel folkekirkelig rummelighed den form for rummelighed, hvor forskellene rummes inden for samme kirke, frem for at føre til enten tvungen ensretning eller kirkesplittelse. De gamle menigheder er derfor højest interessante i historisk lys, da den vækkelse, de blev oprettet på baggrund af, har formet folkekirken igennem de seneste halvandet hundrede år. Men når man ser på det aktuelle landskab og ikke mindst kigger i den folkekirkelige krystalkugle, er der ikke meget der tyder på, at de gamle, grundtvigske menigheder kommer til at 7

8 Missional temperatur Forskellene i teologisk identifikation giver sig også udslag i det, jeg har valgt at betegne som den missionale temperatur, her forstået som et mål for, hvor meget præsterne (og i sognemenighederne også formændene) i de forskellige menigheder vægter missionsopgaven i menighedsarbejdet. Analysen bliver naturligvis udfoldet i afhandlingen, men som nedslagspunkt skal det her blot konstateres, at de nye menigheder ligger højt på den missionale temperaturskala, sognemenighederne ligger midt på skalaen, og de gamle menigheder ligger klart lavest på skalaen. Der kan forsøgsvist gives forskellige historiske forklaringer på, hvorfor landskabet tegner sig, som det gør. Men det ændrer ikke ved, at nogle af de væsentligste forskelle, der (skal) rummes i det folkekirkelige landskab i dag, vedrører de kirkelige aktørers indstilling til mission. De nye menigheder skiller sig i den forbindelse ud ved at arbejde målrettet med missionsstrategier og gennemførelsen af dem i praksis, ja, menighedernes identitet kan i de fleste tilfælde betegnes som helt igennem missional. Dette er også en af grundene til, at disse nye menigheder fylder meget i landskabet lige nu på trods af et overskueligt medlemsantal, når man sammenligner med både sognemenighederne og de gamle menigheder. Kerneaktiviteter Der er ikke kun tale om sproglig forlegenhed eller en eventuelt historisk begrundet afstandtagen til et bestemt begreb, in casu mission, når sognemenighederne og de gamle menigheder ligger lavere på den missionale temperaturskala end de nye menigheder. Den missionale orientering er ganske enkelt ikke lige stærk hos de tre grupper, og dette afspejler sig i menighedernes aktiviteter. Der gennemføres flere hundrede forskellige aktiviteter rundt om i menighederne, så for overblikkets skyld har jeg i tabellen anført kerneaktiviteterne altså de aktiviteter, der gennemføres i størstedelen af menighederne og med en frekvens, der vidner om, at de er de bærende elementer i menighedslivet foruden højmessen og de kirkelige handlinger. Undervisning for børn og diverse særgudstjenester er sat i parentes, da de er kerneaktiviteter i alle tre dele af landskabet. De gamle menigheder har sociale og alment dannende arrangementer som kerneaktiviteter. Disse har ofte karakter af foredrag, kirkehøjskole, udflugter, sangaftener og lignende. De udtrykker en stærk betoning af det folkelige ved menighedsfællesskabet og har som regel ingen eksplicit kirkelig ramme eller noget eksplicit religiøst indhold. Sognemenighederne bæres af sociale aktiviteter for ældre, der ligner de sociale aktiviteter i de gamle menigheder, samt eksplicit kirkelige aktiviteter for børn og unge. I forhold til børn og unge tones der så at sige rent kirkeligt flag nogen vil måske endda hævde, at der missioneres og aktiviteterne har et helt andet trosoplærende præg end de sociale aktiviteter for den ældre del af menigheden. Endelig har de nye menigheder tre kerneaktiviteter. Det drejer sig om organiserede fællesskaber, celler, klynger, mikromakkerskaber og lignende, der alle er en 8 KIRKEBLADET NR

9 Sidstnævnte er begyndt at få mere udbredelse også i sognemenighederne, for eksempel i genopdagelsen af katekumenatet, men er endnu ikke nået et omfang, hvor det kan kaldes en kerneaktivitet. Intern konkurrence eller et legeme med mange lemmer? Selv denne korte gennemgang skulle gerne give et indtryk af, at menighedernes aktiviteter er snævert knyttet til deres teologiske identifikation og missionale orientering. Alt afhængig af teologi gør menighederne altså kirke på forskellig vis. Den indledningsvise tredeling af landskabet er i disse tre nedslagspunkter meget tydelig, og den afspejler en spænding mellem de gamle menigheder over sognemenighederne til de nye menigheder. Tre forskellige måder at tænke og gøre kirke på. Men alle tre dele udgør til sammen folkekirken. Og her er vi så tilbage ved journalisternes henvendelse. For denne opdeling af landskabet kunne umiddelbart give vind i sejlene til historien om (skadelig) intern konkurrence i folkekirken. Når jeg alligevel vil fastholde, at der ikke er tale om et konkurrenceforhold, men derimod folkekirkelig rummelighed for fuld udblæsning, er det, fordi det overordnede mål for alle tre dele af landskabet er det samme at være kirke og menighed lokalt efter bedste evne og overbevisning. De tre dele af landskabet, de forskellige menigheder og de forskellige medlemmer er alle, uden undtagelse, lemmer på det legeme, som vi kender som folkekirken. Den store udfordring er så, om vi hver især vil acceptere og anerkende de andre lemmers evner og funktioner, selv når de er forskellige fra vore egne? Det er her mere end oplagt at gribe til Paulus belæring om, at ikke et eneste af lemmerne kan undværes, hvis legemet skal forblive helt. Folkekirken er ikke i konkurrence med sig selv, men folkekirken har mange forskellige udtryk og fortolkninger både i den enkelte menighed og i menighedslandskabet som sådan. Det kan i sagens natur give grundlag for konflikter, men hvis vi skærer lemmer fra eller forsøger at ensrette ved at gøre alting til øje eller øre, ja så ender vi med et amputeret legeme, der hverken kan kravle eller gå. Ovenstående artikel er bragt i Dansk Kirketidende februar 2013 og er skrevet af Cand. Theol. Ph.d. Marie Mortensen 9

10 Lad os mødes Kære medlemmer Endnu en gang tak fordi I valgte mig til jeres præst og for den store og hjertelige deltagelse ved min indsættelse den 12. maj. Det blev nogle gode timer i såvel kirken som ved sammenkomsten på Aulum Hotel og kro og ikke mindst ved åbent hus i præstegården, hvor rigtig mange tog mod indbydelsen fra bestyrelsen. Og hverdagen den er begyndt. Sammen med bestyrelsen er gudstjenester, foredrag og arrangementer på plads til og med højskoledagene i januar, ligesom der er taget hul på det første halvår i 2014, hvilket I vil kunne læse mere om i det kommende kirkeblad til september. At lære alle valgmenighedens cirka 550 medlemmer at kende og de deres præst, lader sig ikke sådan lige gøre, men det skal ikke afholde os fra at gøre forsøget og komme godt i gang med opgaven. Jeg har allerede mødt en del af jer, enten i kirken, på plejehjemsbesøg og plejehjemsgudstjeneste eller ved hjemmebesøg. Ligesom flere af jer, har givet jer til kende, når vi har truffet hinanden ude i byen. Og bliv endelig ved med at hilse på når I ser mig, i f.eks. supermarkedet eller hos bageren. Det vil naturligvis ikke glæde mig mindre, at møde jer i kirken til Gudstjeneste og eller til nogle af de øvrige arrangementer valgmenigheden afholder. Og for at tage lidt mere målrettet fat på at møde og lære hinanden at kende, vil I hen over sensommeren, efterår, vinter og det tidlige forår modtage indbydelser i grupper på cirka 40 personer. Her indbydes I til et møde i præstegården, hvor en eller flere fra bestyrelsen også vil deltage. Sammenkomsten vil enten blive i forbindelse med en Gudstjeneste, en aften eller et eftermiddagsmøde. Jeg kommer med et kort oplæg, ligesom vi synger nogle sange og får en kort fortælling. Hvert oplæg, sange og fortælling vil være tilpasset den gruppe, der er inviteret. På denne måde ligges der op til en samtale om, hvad der kan og skal binde os sammen som et folkeligt og kirkeligt fællesskab i den grundtvigske tradition. Og hvordan det også efter jeres mening, kan og skal forme sig i de kommende år. Valgmenigheden 10 KIRKEBLADET NR

11 bestyrelse vil, hver gang være vært ved et mindre traktement. Jeg og bestyrelsen håber I vil tage godt imod denne mulighed til at mødes og derved komme lidt tættere på hinanden og være med til at holde samtalen og fælleskabet levende på en måde, så den enkelte og familien kan genkende sig selv deri Brug præsten Præsten er til for menigheden og jeg kan til en hver tid kontaktes af jer for en samtale og eller et møde, af den ene eller anden art. Det gælder Ikke kun i forbindelse med f.eks. dåb, vielse, konfirmation og dødsfald, da der kan være så mange andre årsager til, at I som par eller familie, eller du som enkeltperson ønsker at møde præsten. Måske tumler I /du med problemer af den ene eller anden art. Det være sig alment menneskeligt og eller kristeligt. Måske driller jobbet, måske er det svært at blive gammel og kræfterne ikke længere slår til, ligesom sorgen efter at havde mistet kan tynge. Måske vil du / I blot gerne mødes med mig. Intet er for stort eller for småt. Det som I eller du finder vigtig, er altid relevant. Måske kender du / I nogen der kunne have brug for et besøg, ved f.eks. sygdom, men som af den ene eller anden grund ikke selv giver lyd fra sig. Da er I meget velkommen til at give mig et tip om dette. Og husk; som præst har jeg naturligvis tavshedspligt en tavshedspligt der gælder hele livet. Ronald Risvig Foredrag og arrangementer 1. september MØD H.C. ANDERSEN Aulum Fritidscenter kl :30 se nærmere under omtale 11. september MATADOR OG KRISTENDOM fortællinger om vort liv Foredrag ved Ronald Risvig, Aulum Fritidscenter kl. 19: September FROKOST EFTER HØSTGUDSTJENESTE se under gudstjenesteliste 3. oktober 200 ÅR GAMMEL OG STADIG KNIVSKARP! Søren Kirkegaard, formidlet folkeligt og forståeligt. Ved sognepræst Hannah Lyngberg- Larsen, Viborg 17. November GRUNDTVIG KLIMPE OG KNOLD Der spilles, synges og fortælles så Grundtvigs liv står lyslevende. En Opera med humor og dybde. Forestillingen kan ses af tre generationer Aulum Kirke kl. 14:00-15:30 11

12 Afs.: Søndermarken 11, 7490 Aulum B Aulum-Vinding-Vind Valgmenigheds gudstjenester juli - august - september Juli Sørvad Plejehjem kl. 10:00 Præst Ronald Risvig 7. Juli 6. s.e.tr. Aulum kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 14. Juli 7. s.e.tr. Vinding kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 21. Juli 8. s. e.tr. Vind kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 28. Juli 9. s. e.tr. Vinding kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 4. Aug. 10. s.e.tr. Aulum Kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 11. Aug. 11.s.e.tr. Vinding kl. 08:30 Præst Peter Hedegaard 18. Aug. 12.s.e.tr. Vind kl. 08:30 Præst Peter Hedegaard 25. Aug. 13. s.e.tr. Vinding kl Præst Ronald Risvig 1. Sept. 14. s.e.tr. Aulum kl Præst Ronald Risvig Efterfølgende er der reception i Aulum Fritidscenter, hvor I kan møde H.C. Andersen. En eftermiddag for alle generationer. Se omtale 3. Sept. Plejehjemsgudstjeneste i Aulum Kirke kl. 10:15 for Kastaniegården og Birketoften Præst Ronald Risvig. H.C. Andersen alias skuespiller Bjarne G Nielsen medvirker i en dialog prædiken med præsten, ligesom han synger salmer af H.C. Andesen 8. Sept. 15. s. e. tr. Gudstjeneste I Råsted Kirke kl ved Biskop Elisabeth Dons Christensen Efterfølgende middag og herefter foredrag også ved Biskop Elisabeth Dons Christensen på Skærum Mølle Folkeuniversitet. Se omtale. 15. sept. 16.s.e.tr. Vind Kirke kl. 10:30 Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost og konfirmandindskrivning i Landsbycenter Vind 12 KIRKEBLADET NR Layout/tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Alex Graff Sensommersang v. 4

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Alex Graff Sensommersang v. 4 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Alex Graff Sensommersang v. 4 september - december 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for fødselsanmeldelsen. Vielse

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet Aulum Vinding Vind Valgmenighed Altergang på fjeldet september - november 2014 1 Valmenighedens bestyrelse Formand Carsten Bjerrum, Vind Telefon 97 43 02 20 Næstformand Henrik Melvej, Aulum Telefon 61

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

En lov, der fik fornyet aktualitet

En lov, der fik fornyet aktualitet En lov, der fik fornyet aktualitet Af valgmenighedspræst og fmd. i ELUVA Robert Bladt, Fjellerup D. 1. juli i år er det 35 år siden den nugældende valgmenighedslov trådte i kraft. Dengang i 1972 har opdateringen

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Dagsorden MR - møde d. 12. april, 2012 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3 Konfirmationstale 2012 I gamle dage var konfirmationen et stort skel, for ganske få dage efter konfirmationen

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni Juli 2015. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni Juli 2015. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni Juli 2015 Valgmenighed Kære alle Snart nærmer foråret sig og vi glæder os over de små vintergækker og erantis der allerede har meldt deres ankomst. Fra nu af bliver det kun

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen OnsdagsTræf - Et højskoleophold i hverdagen Efterår 2015/Forår 2016 Sommerudflugt til Gjorslev Gods 19. august 8.30-16.00 Som altid begynder årets Træfsæson med en tur ud i sommerlandet. I år går turen

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Sangen har lysning II

Sangen har lysning II Sangen har lysning II Af Knud Damgaard Andersen, cand. pæd. i musik Nærværende artikel er en fortsættelse af artiklen Sangen har lysning i forrige nummer af bladet ( Nyt fra Vestervig, feb. 2005). Med

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 jallese Kirke Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 Velkommen til Hjallese Kirke Hjallese Kirke er en ung kirke forankret i et stort og levende sogn, hvor traditioner

Læs mere

Leg med kirke - Inspiration til debatter

Leg med kirke - Inspiration til debatter Leg med kirke - Inspiration til debatter Rimer kirkelighed på virkelighed i jeres kirke? Giver jeres kirke mening for folk i området, der hvor de står i livet netop nu? Og hvordan skal fremtidens kirke

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther grun US dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther Arrangeret af Styringsgruppen for Forskningsnetværket, Grundtvig

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Menighedsrådet Vinderup Sogn

Menighedsrådet Vinderup Sogn Møde i menighedsrådet Mødedato og klokkeslæt: 04.09.2014 kl. 19 Sted: Konfirmandstuen, Sevelvej 10 Kaffe/Sange: Else Marie Fraværende: Gertrud, Bente, Helge, Kai Andreas Nørgaard præsenterer hjemmesiden

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER Juni, juli og august 2013 50. ÅRGANG NR. 2 Naturen holdt pinsefest og Høve og Havrebjerg valgmenigheder valgte ny præst. Det blev Nana Hauge. Efter prøveprædiken 2. pinsedag

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Juni Juli August 2015

Juni Juli August 2015 Juni Juli August 2015 Herren bevare din udgang og indgang fra nu af og til evig tid. Salmernes Bog 121,8 Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle Sogne 10. årgang - nr.3 2 Indholdsoversigt: Til orientering...

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere