Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013"

Transkript

1 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Konfirmation St. Bededag 2013 juli - august - september

2 Kirkespejl Døbte Ella Brich Larsen, Vinding. William Pallisgaard Bärtel, Aulum Døde Anna Marie Nielsen, Aulum Konfirmerede I Vinding Kirke St. Bededag den 26. april Gustav Birkkjær Bjerrum, Emma Højbjerg Madsen Helene Andersen, Stine Tandrup Larsen, Rikke Tandrup Larsen Præst: Kjeld Sloth Nielsen Kirkelige handlinger Dåb, vielse, begravelse. Kontakt præsten for nærmere oplysninger. Nyt fra præsten Jeg holder ferie den august, begge dage inkl. I perioden varetages embedet af valgmenighedspræsterne i Holstebro Telefon Ønsker du fælles transport? Ved Gudstjenester og arrangementer, der ikke er i valgmenighedens eget regi og hvor nogle af jer måske ønsker / har brug for transport muligheder, da kan Ronald kontaktes. Han vil så sørge for fælles kørsel eller bestilling af taxa. Kontakt Ronald i god tid og gerne senest en uge før selve arrangementet Telefon Kirkebladet udkommer næste gang medio september Hjemmeside: Valgmenighedspræst Ronald Risvig, Holstebrovej 9, 7490 Aulum Telefon Træffes hele døgnet Valmenighedens bestyrelse kan altid kontaktes for spørgsmål: formand Carsten Bjerrum telefon KIRKEBLADET NR

3 Kære Nærværende kirkeblad ser ikke ud som det plejer. Lige så lidt som alt andet har været som det plejer, det seneste år i vores Valgmenighed. Kirkebladet vender dog tilbage til sit mere normale udseende i september. Ansættelse af vores nye præst Ronald Risvig og renovering af præstegården har været en stor udfordring for bestyrelsen. Så vi var meget glade for den store deltagelse ved indsættelsen af Ronald og indvielsen af præstegården den 12. maj. Det øvrige personale er også kommet på plads. Fra den 1. september er Margit Toftdahl ansat som organist. Vi råder igen over 3 kirkesangere, det er Kristoffer Sass, Emile Høgagaard og Lene Pedersen. Vores kirketjenere hedder fortsat Christian Pedersen og Tage Hansen. I dette blad er vedhæftet en artikel, Folkekirken er en tre i en kirke, bragt i Dansk Kirketidende februar Den er skrevet af Marie Thomsen og skal ses som en del af et forløb hen over efteråret/vinteren: 1 Artikel, Folkekirken er en tre i en kirke 2 Artikel, Om den Grundtvigske Menighedsskole(sep. Udg.) 3 Børneteater om Grundtvig, skal ses af 3 generationer 4 Debat aften: Grundtvigsk (at være bevist om at være grundtvigianer) Hvis man har spørgsmål eller kommentarer er man naturligvis altid velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. I ønskes alle en god sommer. Pbv. Carsten Bjerrum 3

4 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE GRUNDT- VIGSK AT VÆRE GRUNDTVIGIANER? Det kan være svært at svare på eller blot indkredse, men det bliver det ikke mindre vigtigt af, snarere tværtimod. Bestyrelsen vil sammen med de øvrige vest- og midtjyske valgmenigheder gerne sætte en samtale i gang om dette tema. Nedenstående artikel er første oplæg, der følges op af flere se hilsen fra bestyrelsen ligesom det er et tema, der i alle sammenhænge er en del af samtalen. I løbet af de sidste par år er jeg flere gange blevet kontaktet af journalister, der gerne ville have mit bidrag til en historie, som de på forhånd havde formuleret i så sensationsprægede vendinger, som en historie om folkekirken nu kan bære. Historien går på, at de nye valgmenigheder er i konkurrence med folkekirken underforstået med folkekirken som den forudsigelige taber. Der kan siges meget om den historie og ikke mindst journalisternes vinkel på den. For det første den manglende forståelse for, at valgmenighederne (også de nye!) fuldt og helt er en del af folkekirken og i øvrigt har været det i langt størstedelen af folkekirkens historie. Dernæst den heraf følgende kortslutning, at folkekirken med sine valgmenigheder særligt de nye skulle være i konkurrence med sig selv. Og endelig at en sådan konkurrencesituation, skulle man tage den for pålydende, ville være noget entydigt dårligt for folkekirken som helhed. I alle tilfælde, hvor jeg er blevet bedt om at bidrage til denne historie, har jeg meddelt pågældende journalist, at det havde jeg ikke belæg for at gøre. Men at jeg i stedet hellere end gerne ville fortælle, hvordan jeg ser menighedslandskabet i Danmark lige nu. Sjældent var journalisten interesseret heri, men det skal nu ikke afholde mig fra at dele mine observationer i denne artikel. Fortsættes side 6 Folkekirken er en tre-i-én -kirke Hvilken historie vil vi bidrage til? N.F.S. Grundtvig 4 KIRKEBLADET NR

5 ARRANGEMENTER Invitation til at møde H.C. Andersen den 1. september kl :30 i Aulum Fritidscenter Da jeg den 3. august fylder 60 år har jeg sendt bud efter min gode ven digteren H.C. Andersen alias skuespiller Bjarne G Nielsen. Det bliver et par timer med sang og fortælling og en forestilling for hele familien af Skuespiller Bjarne G Nielsen og om H.C. Andersen. H.C. Andersen er med os hele eftermiddagen, så vil I tale med ham eller få ham til at lave et papirklip, kan det også lade sig gøre. Se også Grundtvigs fødselsdag den 8. september Gudstjeneste - Frokost og efterfølgende foredrag ved Biskop Elisabeth Dons Kristensen Gudstjeneste i Råsted kirke kl. 10:00 og efterfølgende frokost og foredrag på Skærum Mølle Pris for frokost, foredrag og kaffe kr. 150,00 Der kan arrangeres fælles kørsel og fælles bestilling af frokost for de der har ønske om dette. Kontakt Ronald for nærmere oplysning, så så tidligt som muligt af hensyn til antal pladser ved foredraget og gerne senest en uge før telefon PS Jeg ønsker ingen gaver men blot i kommer og får nogle gode timer og selv betaler for fortæring. Kaffe /the og bolle med pålæg kr. 50 pr. pers. For børn på og under 12 år kr. 30 inkl. saftevand Øl og vand kan også købes Biskop Elisabeth Dons Kristensen Ronald Risvig. 5

6 Det aktuelle menighedslandskab: en regulær tre-i-én er I efteråret forsvarede jeg ph.d.-afhandlingen, Et åbent hus med mange indgange, der gennem empiriske studier af menighedsliv inden for og i periferien af folkekirken nærmere bestemt i valg-, friog sognemenigheder søger at give et billede af folkekirkens aktuelle skikkelse. Skønt frimenighederne formelt set står uden for folkekirken, fandt jeg det oplagt at inddrage dem, da de igennem folkekirkens historie er blevet betragtet som folkekirkeperifere snarere end helt udenfor. Jeg undersøgte menighedernes aktiviteter, samt præster og menighedsrådsformænds teologiske identifikation, indstilling til menighedsarbejdet, hvilke udfordringer, de oplever, og hvilke drømme, de har på menighedens vegne. Resultaterne peger på en række tendenser i det aktuelle menighedslandskab, hvoraf den tydeligste er, at landskabet kan deles i tre: de gamle valg- og frimenigheder (oprettet fra 1868 til 1948), de nye valg- og frimenigheder (oprettet fra 1990 frem til i dag) og sognemenighederne. Sidstnævnte kan sandsynligvis med god ret deles i flere kategorier, for eksempel efter urbaniseringsgrad, men i det følgende ses sognemenighederne under et. Af overskuelighedshensyn har jeg udvalgt tre nedslagspunkter til at sammenligne de tre dele af menighedslandskabet: Teologisk identifikation, missional temperatur og kerneaktiviteter. Disse kan ses i tabellen og vil blive gennemgået i det følgende. Teologisk identifikation Missional temperatur Menighedern es kerneaktivite ter foruden højmessen og de kirkelige handlinger Sognemenigheder grundtvigsk (med lille) De gamle valg- og frimenigheder Grundtvigsk (med stort) De nye valg- og frimenigheder Missionsk, karismatisk, konservativ Mellem Lav Høj Sociale aktiviteter for ældre Kirkelige aktiviteter for børn og unge (Undervisning for børn Særgudstjenester) Sociale og alment dannende aktiviteter (Undervisning for børn Særgudstjenester) Organiserede fællesskaber Livshjælp Trosoplæring for voksne (Undervisning for børn Særgudstjenester) 6 KIRKEBLADET NR

7 Teologisk identifikation I det aktuelle landskab er det tydeligt, at det er de nye valg- og frimenigheder, der skiller sig ud. Som de eneste har de en stærk identifikation med betegnelserne missionsk, karismatisk og konservativ. På tværs af de nye menigheder kan de tre betegnelser vægtes forskelligt, men det ændrer ikke ved, at de har en teologisk identifikation, der er væsensforskellig fra og svagt repræsenteret i både sognemenighederne og de gamle valg- og frimenigheder. Her er identifikationen for sidstnævntes vedkommende entydigt grundtvigsk, mens identifikationen i sognemenighederne breder sig en anelse mere ud, men dog med klar grundtvigsk dominans. Det grundtvigske tankegods med en snæver sammenhæng mellem folkelighed og kristelighed har så at sige forplantet sig fra de gamle menigheder og over i sognemenighederne i en sådan grad, at de gamle valg- og frimenigheder ikke længere repræsenterer en distinkt opposition eller et alternativ til de dominerende strømninger i folkekirken som helhed snarere tværtimod, det grundtvigske er blevet mainstream. sætte dagsordnen mere, end de allerede har gjort. Oppositionsrollen er nemlig i dag overtaget af de nye valg- og frimenigheder. Og disse bliver interessante at følge, da de ekspliciterer en allerede eksisterende og måske øget teologisk polarisering i det folkekirkelige landskab. En polarisering, der ikke er blevet mindre tydelig efter indførelsen af et kirkeligt vielsesritual for par af samme køn. Når vi i dag ser denne nye generation af valg- og frimenigheder, er der tale om, at den ventil (valgmenighedsloven), der har været en del af folkekirkens struktur siden 1868, har genvundet sin aktualitet og nødvendighed. Ventilen bevarer nemlig muligheden for reel folkekirkelig rummelighed den form for rummelighed, hvor forskellene rummes inden for samme kirke, frem for at føre til enten tvungen ensretning eller kirkesplittelse. De gamle menigheder er derfor højest interessante i historisk lys, da den vækkelse, de blev oprettet på baggrund af, har formet folkekirken igennem de seneste halvandet hundrede år. Men når man ser på det aktuelle landskab og ikke mindst kigger i den folkekirkelige krystalkugle, er der ikke meget der tyder på, at de gamle, grundtvigske menigheder kommer til at 7

8 Missional temperatur Forskellene i teologisk identifikation giver sig også udslag i det, jeg har valgt at betegne som den missionale temperatur, her forstået som et mål for, hvor meget præsterne (og i sognemenighederne også formændene) i de forskellige menigheder vægter missionsopgaven i menighedsarbejdet. Analysen bliver naturligvis udfoldet i afhandlingen, men som nedslagspunkt skal det her blot konstateres, at de nye menigheder ligger højt på den missionale temperaturskala, sognemenighederne ligger midt på skalaen, og de gamle menigheder ligger klart lavest på skalaen. Der kan forsøgsvist gives forskellige historiske forklaringer på, hvorfor landskabet tegner sig, som det gør. Men det ændrer ikke ved, at nogle af de væsentligste forskelle, der (skal) rummes i det folkekirkelige landskab i dag, vedrører de kirkelige aktørers indstilling til mission. De nye menigheder skiller sig i den forbindelse ud ved at arbejde målrettet med missionsstrategier og gennemførelsen af dem i praksis, ja, menighedernes identitet kan i de fleste tilfælde betegnes som helt igennem missional. Dette er også en af grundene til, at disse nye menigheder fylder meget i landskabet lige nu på trods af et overskueligt medlemsantal, når man sammenligner med både sognemenighederne og de gamle menigheder. Kerneaktiviteter Der er ikke kun tale om sproglig forlegenhed eller en eventuelt historisk begrundet afstandtagen til et bestemt begreb, in casu mission, når sognemenighederne og de gamle menigheder ligger lavere på den missionale temperaturskala end de nye menigheder. Den missionale orientering er ganske enkelt ikke lige stærk hos de tre grupper, og dette afspejler sig i menighedernes aktiviteter. Der gennemføres flere hundrede forskellige aktiviteter rundt om i menighederne, så for overblikkets skyld har jeg i tabellen anført kerneaktiviteterne altså de aktiviteter, der gennemføres i størstedelen af menighederne og med en frekvens, der vidner om, at de er de bærende elementer i menighedslivet foruden højmessen og de kirkelige handlinger. Undervisning for børn og diverse særgudstjenester er sat i parentes, da de er kerneaktiviteter i alle tre dele af landskabet. De gamle menigheder har sociale og alment dannende arrangementer som kerneaktiviteter. Disse har ofte karakter af foredrag, kirkehøjskole, udflugter, sangaftener og lignende. De udtrykker en stærk betoning af det folkelige ved menighedsfællesskabet og har som regel ingen eksplicit kirkelig ramme eller noget eksplicit religiøst indhold. Sognemenighederne bæres af sociale aktiviteter for ældre, der ligner de sociale aktiviteter i de gamle menigheder, samt eksplicit kirkelige aktiviteter for børn og unge. I forhold til børn og unge tones der så at sige rent kirkeligt flag nogen vil måske endda hævde, at der missioneres og aktiviteterne har et helt andet trosoplærende præg end de sociale aktiviteter for den ældre del af menigheden. Endelig har de nye menigheder tre kerneaktiviteter. Det drejer sig om organiserede fællesskaber, celler, klynger, mikromakkerskaber og lignende, der alle er en 8 KIRKEBLADET NR

9 Sidstnævnte er begyndt at få mere udbredelse også i sognemenighederne, for eksempel i genopdagelsen af katekumenatet, men er endnu ikke nået et omfang, hvor det kan kaldes en kerneaktivitet. Intern konkurrence eller et legeme med mange lemmer? Selv denne korte gennemgang skulle gerne give et indtryk af, at menighedernes aktiviteter er snævert knyttet til deres teologiske identifikation og missionale orientering. Alt afhængig af teologi gør menighederne altså kirke på forskellig vis. Den indledningsvise tredeling af landskabet er i disse tre nedslagspunkter meget tydelig, og den afspejler en spænding mellem de gamle menigheder over sognemenighederne til de nye menigheder. Tre forskellige måder at tænke og gøre kirke på. Men alle tre dele udgør til sammen folkekirken. Og her er vi så tilbage ved journalisternes henvendelse. For denne opdeling af landskabet kunne umiddelbart give vind i sejlene til historien om (skadelig) intern konkurrence i folkekirken. Når jeg alligevel vil fastholde, at der ikke er tale om et konkurrenceforhold, men derimod folkekirkelig rummelighed for fuld udblæsning, er det, fordi det overordnede mål for alle tre dele af landskabet er det samme at være kirke og menighed lokalt efter bedste evne og overbevisning. De tre dele af landskabet, de forskellige menigheder og de forskellige medlemmer er alle, uden undtagelse, lemmer på det legeme, som vi kender som folkekirken. Den store udfordring er så, om vi hver især vil acceptere og anerkende de andre lemmers evner og funktioner, selv når de er forskellige fra vore egne? Det er her mere end oplagt at gribe til Paulus belæring om, at ikke et eneste af lemmerne kan undværes, hvis legemet skal forblive helt. Folkekirken er ikke i konkurrence med sig selv, men folkekirken har mange forskellige udtryk og fortolkninger både i den enkelte menighed og i menighedslandskabet som sådan. Det kan i sagens natur give grundlag for konflikter, men hvis vi skærer lemmer fra eller forsøger at ensrette ved at gøre alting til øje eller øre, ja så ender vi med et amputeret legeme, der hverken kan kravle eller gå. Ovenstående artikel er bragt i Dansk Kirketidende februar 2013 og er skrevet af Cand. Theol. Ph.d. Marie Mortensen 9

10 Lad os mødes Kære medlemmer Endnu en gang tak fordi I valgte mig til jeres præst og for den store og hjertelige deltagelse ved min indsættelse den 12. maj. Det blev nogle gode timer i såvel kirken som ved sammenkomsten på Aulum Hotel og kro og ikke mindst ved åbent hus i præstegården, hvor rigtig mange tog mod indbydelsen fra bestyrelsen. Og hverdagen den er begyndt. Sammen med bestyrelsen er gudstjenester, foredrag og arrangementer på plads til og med højskoledagene i januar, ligesom der er taget hul på det første halvår i 2014, hvilket I vil kunne læse mere om i det kommende kirkeblad til september. At lære alle valgmenighedens cirka 550 medlemmer at kende og de deres præst, lader sig ikke sådan lige gøre, men det skal ikke afholde os fra at gøre forsøget og komme godt i gang med opgaven. Jeg har allerede mødt en del af jer, enten i kirken, på plejehjemsbesøg og plejehjemsgudstjeneste eller ved hjemmebesøg. Ligesom flere af jer, har givet jer til kende, når vi har truffet hinanden ude i byen. Og bliv endelig ved med at hilse på når I ser mig, i f.eks. supermarkedet eller hos bageren. Det vil naturligvis ikke glæde mig mindre, at møde jer i kirken til Gudstjeneste og eller til nogle af de øvrige arrangementer valgmenigheden afholder. Og for at tage lidt mere målrettet fat på at møde og lære hinanden at kende, vil I hen over sensommeren, efterår, vinter og det tidlige forår modtage indbydelser i grupper på cirka 40 personer. Her indbydes I til et møde i præstegården, hvor en eller flere fra bestyrelsen også vil deltage. Sammenkomsten vil enten blive i forbindelse med en Gudstjeneste, en aften eller et eftermiddagsmøde. Jeg kommer med et kort oplæg, ligesom vi synger nogle sange og får en kort fortælling. Hvert oplæg, sange og fortælling vil være tilpasset den gruppe, der er inviteret. På denne måde ligges der op til en samtale om, hvad der kan og skal binde os sammen som et folkeligt og kirkeligt fællesskab i den grundtvigske tradition. Og hvordan det også efter jeres mening, kan og skal forme sig i de kommende år. Valgmenigheden 10 KIRKEBLADET NR

11 bestyrelse vil, hver gang være vært ved et mindre traktement. Jeg og bestyrelsen håber I vil tage godt imod denne mulighed til at mødes og derved komme lidt tættere på hinanden og være med til at holde samtalen og fælleskabet levende på en måde, så den enkelte og familien kan genkende sig selv deri Brug præsten Præsten er til for menigheden og jeg kan til en hver tid kontaktes af jer for en samtale og eller et møde, af den ene eller anden art. Det gælder Ikke kun i forbindelse med f.eks. dåb, vielse, konfirmation og dødsfald, da der kan være så mange andre årsager til, at I som par eller familie, eller du som enkeltperson ønsker at møde præsten. Måske tumler I /du med problemer af den ene eller anden art. Det være sig alment menneskeligt og eller kristeligt. Måske driller jobbet, måske er det svært at blive gammel og kræfterne ikke længere slår til, ligesom sorgen efter at havde mistet kan tynge. Måske vil du / I blot gerne mødes med mig. Intet er for stort eller for småt. Det som I eller du finder vigtig, er altid relevant. Måske kender du / I nogen der kunne have brug for et besøg, ved f.eks. sygdom, men som af den ene eller anden grund ikke selv giver lyd fra sig. Da er I meget velkommen til at give mig et tip om dette. Og husk; som præst har jeg naturligvis tavshedspligt en tavshedspligt der gælder hele livet. Ronald Risvig Foredrag og arrangementer 1. september MØD H.C. ANDERSEN Aulum Fritidscenter kl :30 se nærmere under omtale 11. september MATADOR OG KRISTENDOM fortællinger om vort liv Foredrag ved Ronald Risvig, Aulum Fritidscenter kl. 19: September FROKOST EFTER HØSTGUDSTJENESTE se under gudstjenesteliste 3. oktober 200 ÅR GAMMEL OG STADIG KNIVSKARP! Søren Kirkegaard, formidlet folkeligt og forståeligt. Ved sognepræst Hannah Lyngberg- Larsen, Viborg 17. November GRUNDTVIG KLIMPE OG KNOLD Der spilles, synges og fortælles så Grundtvigs liv står lyslevende. En Opera med humor og dybde. Forestillingen kan ses af tre generationer Aulum Kirke kl. 14:00-15:30 11

12 Afs.: Søndermarken 11, 7490 Aulum B Aulum-Vinding-Vind Valgmenigheds gudstjenester juli - august - september Juli Sørvad Plejehjem kl. 10:00 Præst Ronald Risvig 7. Juli 6. s.e.tr. Aulum kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 14. Juli 7. s.e.tr. Vinding kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 21. Juli 8. s. e.tr. Vind kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 28. Juli 9. s. e.tr. Vinding kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 4. Aug. 10. s.e.tr. Aulum Kl. 10:30 Præst Ronald Risvig 11. Aug. 11.s.e.tr. Vinding kl. 08:30 Præst Peter Hedegaard 18. Aug. 12.s.e.tr. Vind kl. 08:30 Præst Peter Hedegaard 25. Aug. 13. s.e.tr. Vinding kl Præst Ronald Risvig 1. Sept. 14. s.e.tr. Aulum kl Præst Ronald Risvig Efterfølgende er der reception i Aulum Fritidscenter, hvor I kan møde H.C. Andersen. En eftermiddag for alle generationer. Se omtale 3. Sept. Plejehjemsgudstjeneste i Aulum Kirke kl. 10:15 for Kastaniegården og Birketoften Præst Ronald Risvig. H.C. Andersen alias skuespiller Bjarne G Nielsen medvirker i en dialog prædiken med præsten, ligesom han synger salmer af H.C. Andesen 8. Sept. 15. s. e. tr. Gudstjeneste I Råsted Kirke kl ved Biskop Elisabeth Dons Christensen Efterfølgende middag og herefter foredrag også ved Biskop Elisabeth Dons Christensen på Skærum Mølle Folkeuniversitet. Se omtale. 15. sept. 16.s.e.tr. Vind Kirke kl. 10:30 Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost og konfirmandindskrivning i Landsbycenter Vind 12 KIRKEBLADET NR Layout/tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Alex Graff Sensommersang v. 4

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Alex Graff Sensommersang v. 4 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Alex Graff Sensommersang v. 4 september - december 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for fødselsanmeldelsen. Vielse

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Generalforsamling i Balle valgmenighed mandag d.16.marts 2015. Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Astrid Bjerregård Christensen.

Generalforsamling i Balle valgmenighed mandag d.16.marts 2015. Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Astrid Bjerregård Christensen. Velkomst. Generalforsamling i Balle valgmenighed mandag d.16.marts 2015 Sang: Velkommen lærkelil. Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Astrid Bjerregård Christensen. Generalforsamlingen er indvarslet

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

Landemodeberetning 24. september 2010.

Landemodeberetning 24. september 2010. Landemodeberetning 24. september 2010. Denne landemodeberetning adskiller sig fra en sædvanlig beretning bl.a. derved, at den er blevet til på baggrund af mine blot 5 måneder som biskop over Aalborg stift.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed. Onsdag den 16. marts 2016

Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed. Onsdag den 16. marts 2016 Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed a. Formandens beretning: Onsdag den 16. marts 2016 Formanden meddelte, at året 2015 havde været et meget travlt år med mange forskellige opgaver for bestyrelsen.

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet eventuelt som punkt13.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet eventuelt som punkt13. Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 22. april kl. 16.00-18.00 i præstegården 1. møde 2009/2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

januar februar marts 2014

januar februar marts 2014 januar februar marts 2014 Slidstærkt! Den danske salmebog er en fantastisk ting. For det første beretter den om den lange historie, vi som kristne har del i: Den rummer f.eks. gendigtninger af salmer,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende Dødsfald på Henriksdal En vejledning til de pårørende Henriksdal februar 2010 Indledning Når nogen dør, er det sædvanligvis en hård belastning for de pårørende. Da det kan være svært at overskue alle de

Læs mere

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42.

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Dato: 23. juni 2013 Rindum Kirke. Af Mogens Thams. 1. 3. & 4. søndag efter trinitatis. Evangelium og formaning: Der er en

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som PRÆDIKEN PÅSKEDAG 8.APRIL 2012 AASTRUP KL. 9 (DÅB) VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl.118,19-29; 1.Pet. 1,3-9; Matth. 28,1-8 Salmer: 218,233,241,227,234 Kom, hjerte med hvad dødt du har, Hvad du med sorg

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

DØDEN. den sidste udflugt. Temauger på biblioteket 29. marts april 2016

DØDEN. den sidste udflugt. Temauger på biblioteket 29. marts april 2016 2 DØDEN den sidste udflugt Temauger på biblioteket 29. marts - 10. april 2016 DØDEN den sidste udflugt Samtalesaloner Kulturcafé Foredrag om tab og sorg En retsmediciners hverdag Skæld ud på Gud Børneteater

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift.

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift. Stiftsudvalg for funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede (SUFO) Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE - I ET SAMFUND MED FORSKELLIGE RELIGIONER OG LIVSSYN BAGGRUND EN PRÆSTS DANNELSE RUMMER MANGE FACETTER Præster er under stadig dannelse. Man lærer sig færdigheder, får

Læs mere

Det ukristelige og. Arrangementer

Det ukristelige og. Arrangementer april maj juni 2016 Det ukristelige og I mange år var det en tilbagevendende begivenhed, at vi skulle glæde os over at være verdens lykkeligste folk. Nylig har vi mistet placeringen og måske også lykken.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård Formandens beretning Søren Kierkegaard fejres dette år i anledning af 200 årsdagen d. 5. maj. Hans store filosofiske,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010 Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården 5. møde 2009/2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere