КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60"

Transkript

1 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/ Факс: 021/ Web: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 Нови Сад, новембар године 1/60

2 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/2012, у даљем тексту Закон) а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС, бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број /13 од године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број /13-1 од године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности припремила је КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности добара Набавка књига за библиотеку број ЈНМВ /13 Конкурсна документација садржи: 1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ 2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 5. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона, за понуђача, Образац бр Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона, за подизвођача, Образац бр.6 7. Образац изјаве испуњавању услова из чл.75. Закона, за сваког од понуђача из групе понуђача, Образац бр.7 8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Образац бр. 9 за партију 1, Образац бр. 9а за партију 2, Образац бр. 9б за партију 3, Образац бр. 9в за партију 4, Образац бр. 9г за партију 5, Образац бр. 9д за партију 6, Образац бр. 9ђ за партију 7, Образац 9е за партију МОДЕЛ УГОВОРА 11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ, Образац бр ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, Образац бр. 12 2/60

3 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад Интернет страница Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности (у даљем тексту: ЈНМВ) у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке Предмет јавне набавке су добра Набавка књига за библиотеку Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења Уговора о јавној набавци Контакт Библиотека Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад; Одељење општих послова, факс: 021/ , 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки Предмет ЈНМВ бр /13 су добра књиге за библиотеку. Ознака из општег речника набавки Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из општег речника набавке Ова јавна набавка је обликована у осам партија. ПАРТИЈА 1 ЛЕКСИКОГРАФИЈА И НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ ПАРТИЈА 2 ЕСЕЈИСТИКА И НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ ПАРТИЈА 3 ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ ПАРТИЈА 4 КЊИЖЕВНОСТ, ЛИНГВИСТИКА, ФИЛОЗОФИЈА И ИСТОРИЈА ПАРТИЈА 5 ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ ПАРТИЈА 6 ФИЛОЗОФИЈА ПАРТИЈА 7 ДОМАЋИ АУТОРИ ПАРТИЈА 8 МИТОЛОГИЈА 3/60

4 3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 3.1. Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке: Набавка књига за потребе обављања делатности Библиотеке Матице српске и то: ПАРТИЈА 1 - ЛЕКСИКОГРАФИЈА И НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ Р.бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 1. група аутора Српски Who is Who 5 2. Коста Николић Србија у Титовој Југославији 8 3. Жарко Требјешанин Никола Тесла Радован Ковачевић Монах златног века Тибор Живковић De Conversione Croatorum et Serborum 8 6. Радивој Радић Црно столеће 8 7. Радош Љушић Кнегиња Љубица 8 8. Милош Јевтић Са домаћим славистима Јасна Мијаиловић Између посела и балова Ненад Ристовић Приручник из реторике Јована Рајића Михајло Пупин From immigrant to inventor Ала Татаренко Из чиста немира 8 ПАРТИЈА 2 - ЕСЕЈИСТИКА И НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ Р.бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 1. Драгана Белеслијин Стеријине пародије Радован Поповић Васко Попа, мит и магија 8 3. Радмила Тричковић Београдски пашалук Вељко Вујачић Социологија национализма 4 5. Игор Перишић Утопија смеха 6 6. Ала Татаренко Поетика форме у прози српског постмодернизма 8 7. Бранка Докнић Културна политика Југославије 8 8. Предраг Петровић Откривање тоталитета 8 9. Предраг Палавестра Историја модерне српске књижевности Радован Вучковић Модерни роман двадесетог века Маринко Вучинић Наш поглед на Европу Тихомир Брајовић Нарцисов парадокс Горан Коруновић Литература и опасност Зоран Аврамовић Родољупци и родомрсци Јовица Аћин Поетика кривотворења Ненад Николић Геометрија прошлости Небојша Богуновић Вишевековно руско -српско пријатељство Јана Алексић Опседнута прича Ђуро Шушњић Огледи о скривеној страни ствари Гојко Тешић Од надреализма ка модернизму 10 ПАРТИЈА 3 - ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ Р.бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 1. Јелка Ређеп Грех и казна божија 6 2. Васа Казимировић Црна рука 6 3. Саша Кицошев Развој етничке и верске структуре Војводине 8 4/60

5 4. Александар Гаталица 20 година - 20 најбољих прича Дејан Микавица Историја Срба у Црној Гори Милан Ивановић Метохија 4 7. Загорка Вавић Грос Презимена су чувари нашег језика 8 8. Стеван Славнић Шајкашки батаљон 8 9. Иван Димитријевић Збирка српске уметничке анонимне књижевности Бранка Кулић Манастири Фрушке горе Славко Вејиновић Задужбинарство код Срба Ђорђе Србуловић Кратка историја Новог Сада Васа Стајић Нови Сад 8 ПАРТИЈА 4 - КЊИЖЕВНОСТ, ЛИНГВИСТИКА, ФИЛОЗОФИЈА И ИСТОРИЈА Р.бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 1. Радомир Константиновић Милош Црњански Радомир Константиновић Философија паланке 8 3. Иван Ковачевић Огледи о југословенском културном наслеђу 8 4. Радмила Станковић Миленин усуд Мила Милосављевић Владари Србије Вида Огњеновић Adulterers Владимир Тасић Farewell gift Мирјана Новаковић Fear and servant Владислав Бајац Hamam Balkania : a novel and other stories Мирјана Ђурђевић Kaya, Belgrade and the Good American Гордана Ћирјанић Оно што одувек желиш Драган Великић The Russian Window Михајло Пантић Too Much Time for Unimportant Things Тања Петровић Yuropa Вук Крњевић Исидорине опомене Драгољуб Р. Живојиновић Надмени савезник и занемарено српство Душан Т. Батаковић Serbia's Kosovo drama Ђорђе Оташевић Нове речи и значења у савременом српском језику Хенрик Јарошевич Прилози историји српскохрватског језика Данијела Поповић Реч по народу : огледи из српске народне књижевности Миливој Ненин Седам бележака : мала књига о Црњанском Богољуб Станковић Славистика, русистика, србистика Весна Матовић, Миодраг Матицки Творци српског књижевног језика Дејан Ајдачић Венеција и словенске књижевности Данко Шипка Слоговни глосар Данко Шипка Слоговни глосар Јован Дучић Сабрана дела Geoffrey Locke The Serbian Epic Ballads 8 ПАРТИЈА 5 - ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ Р.бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 5/60

6 1. Ненад Цекић Метаетика 8 2. Славко Гордић Огледи о Иви Андрићу Радован Пејановић Горштаци и Војводина Ото Толнаи Кишињевска ружа Далибор Петровић Друштвеност у доба интернета 8 6. Никола Тесла Преписка са родбином Мирко Магарашевић Српска критичка поезија Небојша Мајсторовић Корупција 6 ПАРТИЈА 6 - ФИЛОЗОФИЈА Р. бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 1. Жељко Калуђеровић Пресократско разумевање правде 6 2. Зоран Димић Рађање идеје универзитета 6 3. Саша Марковић Манифест против империје 6 4. Јасмина Грковић Мејџор Историјска лингвистика Слободан Павловић Узроци и механизми синтаксичких промена у српском језику Драган Проле Унутрашње иностранство 12 ПАРТИЈА 7 ДОМАЋИ АУТОРИ Р. бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 1. Рајко Петров Ного У долу шушти јечам 8 2. Ненад Андрејевић Азбука 8 3. Исидор Граорац Детињство, духовност, нихилизам 8 4. Зоран Аврамовић Одбрана Црњанског Иван Негришорац Камена чтенија 8 6. Јулијан Тамаш Десет љубавних заповести 8 7. Јовица Ђукић Парменид и друго 6 8. Јован Дунђин Припомене 6 9. Бранка Клаћик Са отисака месечине Петко Војнић Пурчар Одлазак Паулине Плавшић Саша Радојчић Панонске етиде Дејан Д. Марковић Бели зец 6 ПАРТИЈА 8 - МИТОЛОГИЈА Р. бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 1. Миленко Бодирогић Ишчезли Миленко Бодирогић О биљкама, животињама и пределима 8 Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у конкурсној документацији. У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови. 6/60

7 3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: Предметна добра морају бити упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће овлашћено лице наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача Рок за испоруку добара: Понуђач се обавезује да испоручује предметна добра након договора са наручиоцем, а најкасније у року од 7 дана од позива наручиоца Место испоруке добара: Седиште наручиоца, Библиотека Матице српске, Нови Сад, Матице српске бр.1. 7/60

8 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 4.1. Услови које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке: Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4.2. Услови које подизвођач у складу са чланом 80. Закона, мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке: Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Напомена: Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2, 3. и 4. дела конкурсне документације) попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ 8/60

9 ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл 75. ЗАКОНА, ЗА ПОДИЗВОЂАЧА (Образац 6.) 4.3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона, да би могао да учествује у поступку јавне набавке: Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Напомена: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2, 3. и 4. дела конкурсне документације). 4.4 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75 ст. 2 Закона). Изјава садржана у Обрасцима бр. 5 и бр Доказивање испуњености услова: У складу са чланом 77. став 4. Закона, а с обзиром на то да се ради о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности, чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. Закона ( ,00 динара), испуњеност свих услова, доказује се достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке. Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77. став 4. Закона, НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 77. став 1. и став 2. Закона. Сходно члану 77. став 4. Закона, испуњеност обавезних услова доказује се на следећи начин: 1. АКО ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ, испуњеност обавезних и додатног услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује подношењем попуњеног, 9/60

10 потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗАКОНА ЗА ПОНУЂАЧА (Образац 5.), дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке за подизвођачe, доказује се подношењем попуњеног, потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗАКОНА, ЗА ПОДИЗВОЂАЧА (Обаразац 6.) дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач, односно његово овлашћено лице. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 3. АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке за сваког понуђача из члана групе, доказује се подношењем попуњеног, потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗАКОНА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (Образац 7.), дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву попуњава, потписује и печатом оверава сваки понуђач из групе понуђача, односно његово овлашћено лице. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинале или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинале или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан, да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова, из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 10/60

11 ОБРАЗАЦ 5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗА ПОНУЂАЧА У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу ИЗЈАВУ Понуђач (навести назив понуђача) у поступку ЈНМВ бр /13 Набавка књига за библиотеку, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: - Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; - Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуде; - Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); - Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; Датум: Место: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА М. П ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 11/60

12 ОБРАЗАЦ 6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА У складу са чланом 77. став 4 Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу ИЗЈАВУ Подизвођач (навести назив подизвођача) у поступку ЈНМВ бр /13 Набавка књига за библиотеку, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: - Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; - Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуде; - Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). Датум: Место: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОДИЗВОЂАЧА М. П ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА Напомена: Достављају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем. Изјаву попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач, односно његово овлашћено лице. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у обавези је да за сваког подизвођача, односно подизвођаче достави Образац 6. Образац фотокопирати у довољном броју примерака. 12/60

13 ОБРАЗАЦ 7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У складу са чланом 77. став 4 Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу ИЗЈАВУ Понуђач (навести нзив понуђача) у поступку ЈНМВ бр /13 Набавка књига за библиотеку, испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: - Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; - Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуде; - Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); - Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; Датум: Место: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА М. П ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА Напомена Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове док додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана из групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 13/60

14 8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 8.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: Понуда мора да буде састављена на српском језику Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити. Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуде са припадајућом документацијом се достављају у затвореној коверти или кутији на адресу наручиоца Библиотека Матице српске, Матице српске број 1, Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте којој је на предњој страни написан текст: ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ Набавка добара Набавка књига за библиотеку, ЈНМВ број /13, са назнаком партије, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт. Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до године до 9,00 часова. Обавезна садржина понуде Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави: попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за понуђача (Образац 5. који је саставни део конкурсне документације); попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за подизвођача (Образац 6. који је саставни део конкурсне документације који достављају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем); 14/60

15 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за сваког од понуђача из групе понуђача (Образац 7. који је саставни део конкурсне документације који достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду); попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде за одговарајућу партију (Образац 9. за партију 1, Образац 9а за партију 2, Образац 9б за партију 3, Образац 9в за партију 4, Образац 9г за партију 5, Образац 9д за партију 6, Образац 9ђ за партију 7, Образац 9е за партију 8 који је саставни део конкурсне документације); Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи (Модел уговора је саставни део конкурсне докуменатције); У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају бити наведени у моделу уговора. (Модел уговора је саставни део конкурсне докуменатције); попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној понуди (Образац 12. која је саставни део конкурсне документације); Понуда може да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови припремања понуде (Образац 11. могу да попуне понуђачи, која је саставни део конкурсне документације) Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама: Понуђач може дати понуду за једну или више партија. Уколико се понуда односи на целокупну набавку мора бити састављена тако да се свака партија може оцењивати и уговарати посебно Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама: Понуда са варијантама није допуштена Начин измене, допуне и опозива понуде: Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти Измена понуде", "Допуна понуде" или 15/60

16 "Опозив понуде у поступку јавне набавке Набавка добара Набавка књига за библиотеку, ЈНМВ бр /13, Партија НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач: Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке (став 5. члана 87. Закона) Понуда са подизвођачем: Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем/има. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке на начин предвиђен у делу 4.5. конкурсне документације. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе у поступку јавне набавке, односно на извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова Заједничка понуда: Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; понуђачу који ће издати рачун; 16/60

17 рачуну на који ће бити извршено плаћање; обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде: Начин плаћања: уплата на рачун понуђача. Рок плаћања: минимални рок плаћања је 15 дана а максимални 40 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра. Рок за испоруку добара: Понуђач се обавезује да испоручије предметна добра након договора са Наручиоцем, а најкасније у року од 7 дана од позива Наручиоца. Место испоруке: Библиотека Матице српске, Нови Сад, Матице српске бр.1. Рок важења понуде: обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ а, и мора бити фиксна. Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. Цену треба формирати тако да обухвати све трошкове које понуђач има у предметној набавци. Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, истовара, паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или губитак добара. Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје понуђач у свему и на начин и условима утврђеним уговором. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче: Предметна набавка не садржи поверљиве информације Додатне информације и појашњења код наручиоца: Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: 17/60

18 Библиотека Матице српске, Нови Сад, Матице српске бр.1, путем факса: 021/ или на са обавезном напоменом Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара, Набавка књига за библиотеку, ЈНМВ број /13, Партија. Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено. Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: Наручилац, може да захтева од понуђача, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац процени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступ по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене: Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету, за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико таквом понуђачу буде додељен уговор. Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо картоном, у вредности од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком трајања који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Додатно обезбеђење се предаје наручиоцу у моменту закључења уговора Врста критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 18/60

19 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом: Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће се доделити понуђачу који у својој понуди наведе дужи рок плаћања. У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим понуђеним роком плаћања, уговор ће се доделити понуђачу који у својој понуди наведе краћи рок испоруке Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Изјава садржана у Обрасцима бр. 5 и бр. 7. Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч: Накнаду за коришћење патената, као и повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на или на факс број: 021/ или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца осим уколико Законом није другачије одређено. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уз Захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе у износу од ,00 динара. Износ уплатити на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: , шифра плаћања 153, модел 97 позив на број , сврха уплате: Републичка административна такса за захтев за заштиту права број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања. 19/60

20 После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или Одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права Обавештење о року за закључење уговора: Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 20/60

21 OБРАЗАЦ 9 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда за ЈНМВ број /13 - Набавка књига ПАРТИЈА 1 ЛЕКСИКОГРАФИЈА И НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ Назив понуђача понуђача Број текућег рачуна и назив банке Одговорна особа (потписник уговора) Телефон Телефакс I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 1. самостално 2. са подизвођачем 3. као заједничку понуду II Понуду подносим (заокружити): Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу (III табела обрасца понуде) уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде (IV табела обрасца понуде), уколико понуду подноси група понуђача. 21/60

22 III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ПАРТИЈА 1 ЛЕКСИКОГРАФИЈА И НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ 1.Назив подизвођача Број текућег рачуна и назив банке Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач Телефон/факс 2.Назив подизвођача Број текућег рачуна и назив банке Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач Телефон/факс Напомена: Табелу Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од места предвиђених у табели потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. На месту у табели које је предвиђено за део предмета набавке коју ће извршити подизвођач потребно је описати врсту добара, радова или услуга што се може учинити прецизним описивањем или навођењем позиција у оквиру спецификације које ће понуђач поверити подизвођачу. 22/60

23 IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ПАРТИЈА 1 - ЛЕКСИКОГРАФИЈА И НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ 1. Назив учесника у заједничкој понуди Број текућег рачуна и назив банке Телефон/факс 2. Назив учесника у заједничкој понуди Број текућег рачуна и назив банке Телефон/факс Напомена: Табелу Подаци о учеснику заједничке понуде попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико заједничка понуда обухвата већи број понуђача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача. 23/60

24 V ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 1 - ЛЕКСИКОГРАФИЈА И НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ ПАРТИЈА 1 - Лексикографија и научне монографије Р.бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 1. група аутора Српски Who is Who 5 2. Коста Николић Србија у Титовој Југославији 8 3. Жарко Требјеша Никола Тесла 10 нин 4. Радован Ковачевић Монах златног века Тибор Живковић De Conversione Croatorum et Serborum 8 6. Радивој Радић Црно столеће 8 7. Радош Љушић Кнегиња Љубица 8 8. Милош Јевтић Са домаћим славистима Јасна Мијаиловић Између посела и балова Ненад Ристовић Приручник из реторике Јована Рајића Михајло Пупин From immigrant to inventor Ала Татаренко Из чиста немира 8 УКУПНО 101 Укупна понуђена цена без ПДВ-а је динара. Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је динара. Начин плаћања: уплата на рачун понуђача. Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом - Рок плаћања: дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра (минимални рок плаћања је 15 дана а максимални 40 дана). Рок за испоруку добара дана од позива Наручиоца (најдуже седам дана). Рок важења понуде је дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 30 дана). Место и датум М.П. Понуђач Потпис и печат овлашћеног лица НАПОМЕНА: Образац понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача. 24/60

25 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 9а Понуда за ЈНМВ број /13 Набавка књига ПАРТИЈА 2 ЕСЕЈИСТИКА И НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ Назив понуђача понуђача Број текућег рачуна и назив банке Одговорна особа (потписник уговора) Телефон Телефакс Особа за контак I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 1. самостално 2. са подизвођачем 3. као заједничку понуду II Понуду подносим (заокружити): Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу (III табела обрасца понуде) уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде (IV табела обрасца понуде), уколико понуду подноси група понуђача. 25/60

26 III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ПАРТИЈА 2 ЕСЕЈИСТИКА И НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ 1.Назив подизвођача Број текућег рачуна и назив банке Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач Телефон/факс 2.Назив подизвођача Број текућег рачуна и назив банке Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач Телефон/факс Напомена: Табелу Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од места предвиђених у табели потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. На месту у табели које је предвиђено за део предмета набавке коју ће извршити подизвођач потребно је описати врсту добара, радова или услуга што се може учинити прецизним описивањем или навођењем позиција у оквиру спецификације које ће понуђач поверити подизвођачу. 26/60

27 IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ПАРТИЈА 2 ЕСЕЈИСТИКА И НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ 1. Назив учесника у заједничкој понуди Број текућег рачуна и назив банке Телефон/факс 2. Назив учесника у заједничкој понуди Број текућег рачуна и назив банке Телефон/факс Напомена: Табелу Подаци о учеснику заједничке понуде попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико заједничка понуда обухвата већи број понуђача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача. 27/60

28 V ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 2 ЕСЕЈИСТИКА И НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ ПАРТИЈА 2 - Есејистика и наука о књижевности Р.бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. Драгана 1. Белеслији Стеријине пародије 12 н 2. Радован Поповић Васко Попа, мит и магија 8 3. Радмила Тричкови Београдски пашалук 10 ћ 4. Вељко Вујачић Социологија национализма 4 5. Игор Перишић Утопија смеха 6 6. Ала Татаренко Поетика форме у прози српског постмодернизма 8 7. Бранка Докнић Културна политика Југославије 8 8. Предраг Петровић Откривање тоталитета 8 9. Предраг Историја модерне српске Палавест књижевности ра Радован Вучковић Модерни роман двадесетог века Маринко Вучинић Наш поглед на Европу Тихомир Брајовић Нарцисов парадокс Горан Коруновић Литература и опасност Зоран Аврамовић Родољупци и родомрсци Јовица Аћин Поетика кривотворења Ненад Николић Геометрија прошлости Небојша Богуновић Вишевековно руско -српско пријатељство Јана Алексић Опседнута прича Ђуро Шушњић Огледи о скривеној страни ствари Гојко Тешић Од надреализма ка модернизму 10 УКУПНО 184 Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна понуђена цена без ПДВ-а је динара. Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је динара. Начин плаћања: уплата на рачун понуђача. Рок плаћања: дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра (минимални рок плаћања је 15 дана а максимални 40 дана). 28/60

29 Рок за испоруку добара дана од позива Наручиоца (најдуже седам дана). Рок важења понуде је дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 30 дана). Место и датум М.П. Понуђач Потпис и печат овлашћеног лица НАПОМЕНА: Образац понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача. 29/60

30 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 9б Назив понуђача понуђача Број текућег рачуна и назив банке Одговорна особа (потписник уговора) Телефон Телефакс Понуда за ЈНМВ број /13 Набавка књига ПАРТИЈА 3 ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 1. самостално 2. са подизвођачем 3. као заједничку понуду II Понуду подносим (заокружити): Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу (III табела обрасца понуде) уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде (IV табела обрасца понуде), уколико понуду подноси група понуђача. 30/60

31 III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ПАРТИЈА 3 ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ 1.Назив подизвођача Број текућег рачуна и назив банке Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач Телефон/факс 2.Назив подизвођача Број текућег рачуна и назив банке Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач Телефон/факс Напомена: Табелу Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од места предвиђених у табели потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. На месту у табели које је предвиђено за део предмета набавке коју ће извршити подизвођач потребно је описати врсту добара, радова или услуга што се може учинити прецизним описивањем или навођењем позиција у оквиру спецификације које ће понуђач поверити подизвођачу. 31/60

32 IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ПАРТИЈА 3 ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ 1. Назив учесника у заједничкој понуди Број текућег рачуна и назив банке Телефон Телефакс 2. Назив учесника у заједничкој понуди Број текућег рачуна и назив банке Телефон Телефакс Напомена: Табелу Подаци о учеснику заједничке понуде попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико заједничка понуда обухвата већи број понуђача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача. 32/60

33 V ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПАРТИЈА 3 ИСТОРИЈСКЕ МОНОГРАФИЈЕ ПАРТИЈА 3 - Историјске монографије Р.бр. Опис добара (аутор и наслов) Кол. 1. Јелка Ређеп Грех и казна божија 6 2. Васа Казимировић Црна рука 6 3. Саша Кицошев Развој етничке и верске структуре Војводине 8 4. Александар Гаталица 20 година - 20 најбољих прича Дејан Микавица Историја Срба у Црној Гори Милан Ивановић Метохија 4 7. Загорка Вавић Грос Презимена су чувари нашег језика 8 8. Стеван Славнић Шајкашки батаљон 8 9. Иван Димитријевић Збирка српске уметничке анонимне књижевности Бранка Кулић Манастири Фрушке горе Славко Вејиновић Задужбинарство код Срба Ђорђе Србуловић Кратка историја Новог Сада Васа Стајић Нови Сад 8 УКУПНО 96 Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна понуђена цена без ПДВ-а је динара. Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је динара. Начин плаћања: уплата на рачун понуђача. Рок плаћања: дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра (минимални рок плаћања је 15 дана а максимални 40 дана). Рок за испоруку добара дана од позива Наручиоца (најдуже седам дана). Рок важења понуде је дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 30 дана). 33/60

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број:01-2174/4-2009 18.06.2009. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од 18.06.2009.

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови уз граматику српског

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8.

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО 15.06.2017. СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

Електронске изложбе Библиотеке Матице српске

Електронске изложбе Библиотеке Матице српске Електронске изложбе Библиотеке Матице српске Библиотека Матице српске Библиотека Матице Српске приредила је 178 изложби у витринама. Од јануара 2011. године изложбе се презентују у електронском облику,

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ Б УДК: 327.56::351.88]: 811.163.41'373.612 У СЕМАНТИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ Предраг Илић Универзитет Синергија, Правни факултет, Бијељина раду је настојано

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ 1. разред Српски језик 1. Нова школа (срп1срп00290) 2. БИГЗ (срп1срп00146) 3. Креативни центар (срп1срп00905) Математика 1. Нова школа (срп1мат00302) 2. БИГЗ

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

ЛИСТ ЈКП ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕОГРАД. Година: LV Београд, јун - октобар Електробуси у Београду СРЕЋАН ДАН ПРЕДУЗЕЋА И КРСНА СЛАВА

ЛИСТ ЈКП ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕОГРАД. Година: LV Београд, јун - октобар Електробуси у Београду СРЕЋАН ДАН ПРЕДУЗЕЋА И КРСНА СЛАВА ЛИСТ ЈКП ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕОГРАД Година: LV Београд, јун - октобар 2016. Електробуси у Београду СРЕЋАН ДАН ПРЕДУЗЕЋА И КРСНА СЛАВА СИНИША МАЛИ, ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА: Грађани добили још

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Зоран Петровић Пироћанац NOMENCLATURA SERBICA И РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ * IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Српској јавности, нарочито најмлађим генерацијама, готово је непозната

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere