Informationspakke om spildevand i det åbne land - entreprenør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationspakke om spildevand i det åbne land - entreprenør"

Transkript

1 Informationspakke om spildevand i det åbne land - entreprenør Informationspakke indeholder: - Folder Spildevand i det åbne land - Forundersøgelse, jordbundsforhold, sigteanalyse, infiltrationstest og sivearealer - Ansøgningsskema (udvidelse med LAR) - Afdragsordning - Skive Kommunes konfliktsøgning - Tilladelse og bilag - Færdigmelding - Web-adresser

2 - 1 -

3 - 2 -

4 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca ejendomme i Skive Kommune. Nogle skal sluttes til den offentlige kloak, mens andre kan vælge at lave forbedret rensning af spildevandet på ejendommen. Det kan ske på flere måder, og i denne pjece beskriver vi mulighederne. Åer og søer Formålet med at rense spildevandet er at forbedre vandkvaliteten i åer og søer. Flere vandløb i Skive overholder ikke de målsætninger, tidligere Viborg Amt har fastsat, hvilket kan skyldes små mængder spildevand, som forstyrrer den biologiske balance. De ejendomme, der leder spildevand ud til disse vandløb, skal derfor rense spildevandet bedre. En målsætning er et krav til renheden af vandløbet. Et højt målsat vandløb betyder mulighed for opvækst af laks og ørred. Spildevandsplan Projektet med spildevand i det åbne land er en del af spildevandsplanen. Du kan se spildevandsplanen på evandsplan eller henvende dig på Teknisk Forvaltning, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

5 Sådan skal spildevandet renses SVANA*) har vurderet vandløbene og har delt det åbne land op i fire renseklasser, alt efter hvilke stoffer spildevandet skal renses for: Renseklasse / Stoftype O: Organiske stoffer OP: SO: Organiske stoffer og fosfor Ammoniak og organiske stoffer SOP: Ammoniak, organiske stoffer og fosfor Tre grupper Ud fra SVANAs materiale har Skive Kommune udpeget de ejendomme, der skal rense spildevandet bedre. De er delt ind i 3 grupper. Gruppe 1 Ejendomme med udløb til åer og bække med en utilfredsstillende miljøtilstand. Her er der krav om at spildevandet renses for organiske stoffer. Rensekrav: O Gruppe 2 Ejendomme med udløb til søer eller særligt følsomme områder. Her er der krav om at spildevandet renses for organiske stoffer og fosfor. Rensekrav: OP Gruppe 3 Her er der stillet skærpede krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation. Rensekrav: SO Påbud Over en årrække vil de berørte grundejere få et påbud fra Skive Kommune om at rense spildevandet bedre. På næste side kan du se, hvilke områder der er udlagt til forbedret rensning, og hvilke områder der er færdigundersøgt. *)SVANA: Styrelsen for Vand og Natur, tidligere Naturstyrelsen - 4 -

6 Områder hvor der skal ske forbedret rensning. Områderne der er kryds-skraverede er undersøgt i felten

7 Hvem, hvor og hvornår? På kortet kan du se, hvor der som udgangspunkt skal ske forbedringer i de enkelte områder. I Skive Kommune vil rækkefølgen for forbedret rensning ske ud fra følgende prioritering: 1. Ejendomme, der ligger i et område med højeste målsatte vandløb. 2. Områder, hvor målsætningen for lavere målsatte vandløb ikke er opfyldt. Et vandløb ad gangen Vi tager et vandløb ad gangen. Når vi går i gang i et område, skal alle ejendomme, der leder vand ud til det aktuelle vandløb, have forbedret rensning af spildevandet. Du får et brev Når vi starter i et område, sender vi et brev til ejeren af hver enkelt ejendom. Det indeholder de oplysninger om spildevandsanlæg og afløb, som Skive Kommune har registreret på ejendommen. Som grundejer skal du: 1. gå brevet igennem. 2. vurdere, om oplysningerne er korrekte. 3. melde tilbage til Skive Kommune. Du får besøg Når kommunen har fået tilbagemelding fra grundejerne, kommer en af Teknisk Forvaltnings miljømedarbejder på besøg på de ejendomme, hvis spildevandsforhold er uafklaret. Formålet er at få et præcist billede af afløbsforholdene. Vi skal blandt andet se, om der løber spildevand ud i dræn og videre ud til et vandløb. Påbud Hvis registreringen viser, at der fra ejendommen bliver ledt spildevand ud til et nærliggende vandløb, vil kommunen udstede et påbud om at forbedre rensningen. Hvis det derimod viser sig, at der ikke ledes spildevand ud til et vandløb fra ejendommen, får ejeren ikke noget påbud, og der skal ikke ske yderligere på ejendommen. Hvad kan grundejeren gøre når der gives påbud? I forbindelse med påbuddet skal Kommunen / Skive Vand komme med et tilbud på forbedret rensning. Du har så 3 muligheder: 1. Tilbuddet modtages Hvis du vælger, at modtage tilbuddet og dermed lade Kloakforsyningen / Skive Vand stå for rensningen, skal du acceptere tilbuddet senest 3 måneder efter modtagelsen. Du skal selv lade udføre og dække udgifterne til kloakarbejdet frem til og med bundfældningstanken. 2. Tilbuddet ønskes ikke Hvis du selv ønsker, at stå for den forbedrede rensning så gældende krav opfyldes, skal du selv afholde alle udgifter til dette. Du kan kontakte en autoriseret kloakmester, og sammen med ham/hende lave et projekt, som i søger tilladelse til at udføre hos kommunen. Hvis et påbud om forbedret rensning ikke efterleves, vil kommunen meddele dig, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Hvis det ikke fører til, at forholdene bringes i orden, kan kommunen indgive politianmeldelse i sagen. 3. Ønsker medlemskab af kloakforsyningen, men med en anden renseløsning Hvis du ønsker at blive medlem af kloakforsyningen / Skive Vand, men ønsker en anden renseløsning end der er tilbudt under pkt.1, skal det meddeles Skive Vand senest 3 måneder efter modtagelsen af tilbuddet. Hvis den alternative løsning opfylder det påbudte renseniveau, kan kommunen acceptere denne. Hvis løsningen er dyrere end den tilbudte renseløsning, skal du afholde meromkostningerne. Hertil skal du ligeledes udføre og dække udgifterne til kloakarbejdet frem til og med bundfældningstanken

8 Individuelle anlæg Bundfældningstank Vælger du et individuelt anlæg, skal du etablere en bundfældningstank med to eller tre kamre (en bundfældningstank blev tidligere kaldt septiktank). Den skal til en normal husstand på fem personer kunne rumme mindst liter. Spildevandet fordeles bedst, hvis det pumpes fra bundfældningstanken i stedet for at løbe. Tanken må ikke løbe over. Derfor skal du undgå at skylle meget store vandmængder ud på én gang. Der må ikke ledes regnvand til anlægget. Bundfældningstanken skal tømmes en gang om året for at sikre, at slammet i bunden ikke løber over (sommerhuse hvert andet år). Eksisterende bundfældningstanke vil kun i meget få tilfælde kunne godkendes til brug i et nyt anlæg. Rensning Efter bundfældning skal spildevandet renses. Det kan ske ved fx at etablere: nedsivningsanlæg biologisk sandfilter minirenseanlæg På de følgende sider kan du se en beskrivelse af de enkelte løsninger. Alt skal sluttes til Al husstandens spildevand skal ledes til anlægget. Det betyder, at alle håndvaske, badekar, toiletter og vaskemaskiner skal sluttes til. Det kan for nogle grundejere betyde, at de skal have lagt nye rør inde på grunden. På skemaet kan du se en oversigt over de enkelte løsninger. Oversigt over spildevandsløsninger i det åbne land (Alle priser er vejledende og inkl. materialer, arbejdsløn og moms) Anlægstype Renseklasser der opfyldes Bundfældningstank Ingen, men tanken kræves i flere af de andre løsninger. Nedsivning (ekskl. bundfældningstank mv.) 5) O, SO, OP, SOP Velfungerende og velafprøvet, men kan ikke anvendes overalt. Vurdering Levetid Anlægspris Driftspris Standardprodukt 30 år kr. 750 kr. pr. år 1) år kr. 5) kr. pr. år 1) Biologisk sandfilter (ekskl. bundfældningstank mv.) 5) O, SO Fungerende år kr. 5) kr. pr. år 1) Minirenseanlæg (ekskl. bundfældningstank mv.) 5) O, SO, OP, SOP Krav om serviceordning og egenkontrol år kr. 5) kr. pr. år 1) Kloakering og tryksat kloakering 4) O, SO, OP, SOP Velfungerende og velafprøvet Mindst 60 år ca kr. 2) kr. pr. år 3) 1) Inkl. tømning af bundfældningstank. 2) Tilslutningsbidrag for medlemskab af kloakforsyning. Hertil kommer sløjfning af tanke og evt. omlægning af rør. 3) Vandafledningsbidraget i Skive Kommune er i år 2016, 33,44 kr. pr. m 3 og et typisk vandforbrug for en familie er på 170 m 3 pr. år. 4) Løsningen med kloakering kan kun bygges og drives af kommunen eller et privat spildevandslaug. 5) Hertil kommer udgifter til etablering af bundfældningstank, såfremt den eksisterende tank ikke er egnet samt evt. omlægning af rør

9 Nedsivningsanlæg Anlægget består af en række sivedræn, typisk på 2 x 15 eller 3 x 15 meter. Det fungerer ved, at det forrensede spildevand fra bundfældningstanken siver ned gennem jordlagene til grundvandet. I den øvre del af jorden bliver en stor del af spildevandets indhold af forurenende stoffer omsat og dermed nedbrudt af mikroorganismer eller aflejret. Bundfældningstank Inden vandet når nedsivningsanlægget, skal det igennem en bundfældningstank. Se beskrivelsen på side 7. Nedsivning Spildevandet løber ud i en række dræn, der typisk er på 2 x 15 meter eller 3 x 15 meter. Herfra siver vandet langsomt gennem jordlagene, hvor de forurenende stoffer bliver nedbrudt eller aflejret. Hævet anlæg Hvis grundvandet står højt, eller jorden er hård/lerholdig, skal anlægget bygges i en mile over jorden for at sikre, at spildevandet bliver renset effektivt. Litteratur Nedsivningsanlæg op til 30 PE, Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2, Hvad koster det? Anlæg: Et anlæg til fem personer koster kr. uden bundfældningstank og nye rør. Drift: Tømning af tank koster ca. 750 kr. plus eventuel service på pumpe. Fordelerrør skal spules ca. hvert andet år. Levetid: år for selve anlægget. Pumpen har kortere levetid. Bemærkninger Renseklasse: Alle Nogle jordtyper egner sig ikke til nedsivning. Du skal selv kontrollere, om din jord er egnet, via laboratorium. Der er krav om en særlig afstand fra anlægget til grundvandsspejl, vandboringer, vandløb og andre nedsivningsanlæg. Skive Kommune kan hjælpe med råd og vejledning

10 Biologisk sandfilter Anlægget fungerer i princippet som et nedsivningsanlæg. Her foregår rensningen blot i en lukket enhed, inden vandet ledes ud af anlægget. Ler eller højt grundvand Biologisk sandfilter kan være den rigtige løsning, hvis jorden er hård og lerholdig, eller hvis grundvandet står højt på grunden. Her fungerer et traditionelt nedsivningsanlæg ikke. Hul med filtersand Sandfiltret anlægges i et 2 meter dybt hul, der er foret med en plastikdug. Hullet er fyldt med filtersand, som vandet siver igennem. Sandfilter Sandfiltret er et lukket system, hvor vandet renses ved at sive ned gennem et to meter dybt sandlag. Mikroorganismer nedbryder en stor del af de forurenende stoffer. I bunden er der et drænlag, hvor det rensede vand samles op og ledes ud i jorden. Bundfældningstank Inden vandet når sandfiltret, skal det igennem en bundfældningstank. Se beskrivelsen på side 7. Litteratur Nedsivningsanlæg op til 30 PE, Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2, Hvad koster det? Anlæg: Et anlæg til fem personer koster kr. uden bundfældningstank og nye rør. Drift: Tømning af tank koster ca. 750 kr. plus eventuel service på pumpe. Fordelerrør skal spules ca. hvert andet år. Levetid: år for selve anlægget. Pumpen har kortere levetid. Bemærkninger Renseklasse: O og SO Man kan ikke rense for fosfor gennem et biologisk sandfilter. Hvis man samler spildevand fra toilettet i en særlig tank og kører det til renseanlægget, kan man opfylde alle renseklasser ved at lede det øvrige spildevand gennem sandfiltret

11 Minirenseanlæg Et minirenseanlæg er en lille kopi af et stort kommunalt renseanlæg. Det omfatter mekanisk rensning i en bundfældningstank. biologisk rensning, hvor mikroorganismer i en tank nedbryder en del af de forurenende stoffer. kemisk rensning, hvor tilsatte kemikalier bundfælder fosforet. Bundfældningstank Inden vandet når minirenseanlægget, skal det igennem en bundfældningstank som kan være indbygget i minirenseanlægget. Se beskrivelsen på side 7. Vedligeholdelse Anlægget skal løbende vedligeholdes. De mekaniske dele skal kontrolleres og justeres, og du skal have taget prøver for at konstatere, om anlægget renser, som det skal. Der findes en række forskellige løsninger på markedet. Uanset hvilken du vælger, skal anlægget godkendes af Skive Kommune Litteratur Vejledning om minirenseanlæg, nr af 14/07/2016. Hvad koster det? Anlæg: Et anlæg til fem personer koster kr. uden bundfældningstank og nye rør. Drift: Tømning af tank koster ca. 750 kr. Serviceaftale, ca kr. Elforbrug, kemikalier og løbende vedligeholdelse. Levetid: år for selve anlægget. Bemærkninger Renseklasse: Alle Ejeren skal indgå en drifts- og serviceaftale for anlægget. Der skal laves egenkontrol på anlægget. Minirenseanlæg Et minirenseanlæg er en lille kopi af et kommunalt renseanlæg

12 Sådan gør du Hvis du får et påbud om at forbedre rensningen af spildevandet fra din ejendom, får du også en passende frist. Indhent tilbud Når du har besluttet, hvilken løsning du vil vælge, bør du kontakte en autoriseret kloakmester for at få skruet den rigtige løsning sammen. Når du har overblik over projektet, er det klogt at indhente tilbud fra to til tre kloakmestre. Selve arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Skal godkendes Ethvert nyt spildevandsanlæg skal godkendes af Skive Kommune. Den autoriserede kloakmester sørger normalt for at søge og opnå tilladelse til at etablere anlægget ved Skive Kommune. Bundfældningstanken Fælles for alle løsninger, undtagen kloakering er, at de kræver en velfungerende bundfældningstank. Prisen på denne indgår ikke i de beløb, der er nævnt her i pjecen. I langt de fleste tilfælde kan den eksisterende bundfældningstank ikke bruges til et nyt anlæg. Privat fællesanlæg Hvis du og dine naboer overvejer en fælles løsning, er I meget velkomne til at kontakte Teknisk Forvaltning i Skive Kommune for at få råd og vejledning

13 - 12 -

14 Vil du vide mere Skive Kommunes spildevandsplan findes på adressen: ndsplan Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Teknisk Forvaltning, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive Denne folder er senest rettet i januar

15 Retningslinier for forundersøgelse Der skal forinden et nedsivningsanlæg etableres, udføres undersøgelser af jordbundsforhold og pejling af grundvandsstand. Forundersøgelserne skal sikre, at afstanden til grundvandsspejlet er tilstrækkeligt, og at jordbunden er egnet til nedsivning. Retningslinierne skal bruges som udgangspunkt for forundersøgelserne. Hvis der er forhold, der gør, at undersøgelserne ikke kan fortages på den beskrevne måde skal Byg og Miljø kontaktes med henblik på at finde en anden metode. Grundvandsstand Bund af siveanlæg skal så vidt muligt placeres 2,5 meter og mindst 1 meter over højeste grundvandsstand. I Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSDområder) har kommunen besluttet, at afstanden mellem den påtænkte placering af siveanlæggets bund og højeste grundvandsstand skal være mindst 2,5 m. Pejling i perioden februar - april Grundvandsstanden er normal højest i perioden februar april og pejlingen bør derfor foregå på det tidspunkt. Undersøgelsen må dog ikke foretages, når jordbunden er frossen. Grundvandsstanden måles i et pejlerør eller ved opgravning. Pejlerøret eller opgravningen udføres til mindst 2,5 meter under terræn eller 1,5 m under den påtænkte placering af nedsivningsanlæggets bund. Hvis det er i OSD-område skal der pejles til mindst 3,5 m under terræn eller mindst 2,5 meter under den påtænkte placering af anlæggets bund. Hvis grundvandsstanden ved en enkelt pejling er mindre end 1,25 meter under den påtænkte placering af anlæggets bund, så har det været praksis, at anlægget bliver hævet, så bunden ligger mindst 1,25 meter over grundvandsstanden. I OSD-områder skal anlægget hæves, så der er 2,5 m mellem bund af siveanlæg og højeste grundvandsstand.

16 Retningslinier for forundersøgelse Alternativt pejles grundvandsstanden jævnligt over nogle uger i perioden februar til april. I dette tilfælde kan afstanden fra højeste grundvandsspejl til bunden af siveanlægget sættes til 1,0 meter. I OSD-områder nedsættes afstanden ikke. Idet grundvandet skal have tid til at strømme til pejlerøret/udgravningen, måles grundvandsstanden 4-6 timer efter etableringen af hullet. I lerede jorde vil det tage længere tid (1-2 døgn), inden grundvandsstanden kan pejles. Disse jorder er til gengæld ikke velegnet til nedsivning og anden løsning skal nok findes. Pejling i sommerhalvåret Der kan være store variationer i grundvandsstanden og den kan stå væsentlig lavere i sommerhalvåret. Derfor skal der ved pejlinger i sommerhalvåret tages hensyn til at vandstanden kan være højre i vinterhalvåret når anlæggets placering bestemmes. Kloakmesteren har det endelige ansvar for pejlingens udførelse, fastlæggelsen af højeste grundvandsstand og dermed at siveanlægget placeres korrekt i forhold til højeste grundvandsstand Hvis der omkring nedsivningsanlæggets placering er undersøgelser m.v., som enten ansøger, kloakmester eller kommunen har kendskab til, vil disse blive medtaget i vurderingen af grundvandsstanden. Det kan dreje sig om tidligere pejlinger i området, nærliggende boringer m.v. Disse undersøgelsesresultater skal oplyses i forbindelse med ansøgningsmaterialet.

17 Jordbundsforhold Sigteanalyse - Infiltrationstest Den nødvendige størrelse af siveanlægget og udformningen af dette afhænger af jordbundsforholdene. Jordbundens egnethed bestemmes enten ved sigtekurver på udtagne jordprøver eller en kombination af sigtekurver og infiltrationstest. Der skal udarbejdes kornkurver for det sivemateriale, der skal anvendes. Det vil sige, at består sivedelen (sivemateriale under sivestrenge på mindst 80 cm) udelukkende af tilkørt sand, da behøves kornkurve for dette. Består sivedelen også af eksisterende jordbund, skal der også foreligge kornkurve for det. Hvis et nedsivningsanlæg etableres som et jordhøjsanlæg på tilkørt sand Type A ( min. 80 cm) og med 3 x 15 m fordelerrør, kan jordbundsanalysen undlades. Sigtekurver Der udtages 2 jordbundsprøver (mindst 5 kg hver) til sigteanalyse/ hydrometeranalyse. Prøverne udtages i en dybde fra 0 0,5 meter under den påtænkte placering af fordelerlagets bund. Prøverne udtages med en indbyrdes afstand på ca. 10 m. Hvis prøverne synes meget forskellige, udtages en ekstra prøve i jordbunden midt imellem lokalisering af de 2 første prøvetagningspunkter. De udtagne jordprøver indleveres til et geoteknisk firma, som kan udfører en sigteanalyse/hydrometeranalyse i overensstemmelse med DS/EN Ved fastsættelse af krav til dimensionering af anlægget, skal der tages udgangspunkt i den mindst gennemtrængelige jordprøve. Kornkurverne indtegnes på et diagram i ansøgningsskemaet. Vejledning i tolkning af kornkurverne findes i DTI s anvisning nr. 013 om Erfaringer med nedsivningsanlæg Nedsivning i leret jord Hvis der skal nedsives i områder med lerjord bruges kommunen følgende retningslinier: Nedsivningsanlæg op til 5 PE skal som udgangspunkt bestå af 3x15 m sivestrenge. Nedsivningsanlægget skal hæves i forhold til terræn og der skal anvendes mindst 80 cm type A sivemateriale. Der skal foretages grundvandspejling. Hvis anlægget ønskes etableret med 2x15 m sivestrenge skal der også foretages infiltrationstest af den eksisterende jordbund. Infiltrationstest Er der på baggrund af sigteanalyserne/kornkurverne usikkerhed om jordens nedsivningsevne kan der suppleres med infiltrationstest. Disse undersøgelser skal ske i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 1999 om Nedsivningsanlæg op til 30 PE og DTI s anvisning nr. 013 om Erfaringer med nedsivningsanlæg.

18 SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Rådhuspladsen Skive Tlf. nr Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning i henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 Skemaet er tilknyttet sagsprocedurer M154, version 4, gældende fra , MBSS 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering Grundejer: Vejnavn og nr.: Postnr. Og by Matr. Nr.. Tlf.: adr 2. Har kommunen meddelt påbud? Ja Nej Hvis ja: Renseklasse O Renseklasse OP 3. Ejers navn 4. Kloakmesterens navn Dato/underskrift Dato/underskrift + stempel Det udfyldte skema indsendes sammen med en situationsplan som viser det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer

19 5. Nedsivningsanlæg for husspildevand Anlæggets kapacitet: PE Flere husstande: Husspildevand fra 1 eller 2 husstande Sommerhus uden udlejning, antal sovepladser: Sommerhus med udlejning, antal sovepladser: 6. Nedsivningsanlæg for andet end husspildevand (se vejledning) Spa uden klor Processpildevand Størrelse på spa/badekar: liter Spa med klor* Andet: *) eller andre desinficerende midler: 7. A. Tag- og overfladevand afledes til Faskine Regnbed Afstand fra terræn til højeste grundvandsstand: cm Målt dato / år: Afstand fra terræn til bund af anlæg: cm Infiltrationstest: sænkning i cm/min (Beskrivelse kan ses på Samlet areal der skal afvandes m2 Hvilke materialer består tag, tagrender og nedløbsrør af: Bly Zink Kobber Plast Andet Er området kortlagt som forurenet: Ja Nej Hvilket anlæg ønsket etableret: Plastkassetter Faskine fyldt med sten Andet: Anlæggets dimension (længde x bredde x højde) Samlet rumfang m3 m Evt. overløb til:

20 Afstand til nærmeste: Vandløb/dræn Sø Bygning m. beboelse Bygning u. beboelse Vandindvinding/boring Naboskel Andet nedsivningsanlæg m m m m m m m Tegn ind på kort hvor anlægget ønskes placeret i forhold til bygninger/skel/vej 7. B. Tag- og overfladevand afledes til Dræn/vandløb/sø Navn på vandløb/sø: Dimension på drænledning: Samlet areal der skal afvandes Samlet areal der skal afvandes m2 Hvilke materialer består tag, tagrender og nedløbsrør af: Bly Zink Kobber Plast Andet Tegn ind på kort hvor drænledningen ligger frem til vandløb/sø.

21 8. Bundfældningstank Størrelse: liter Tokammer Fabrikat: Trekammer Andet: Typegodkendt: Bygges på stedet: Ja Nej Ja Nej Indbygget pumpe: Ja Nej 9. Nedsivningsanlæg Samlet længde sivedræn: m Afstand fra terræn til underkant af sivedræn: Sivedræn ligger: over terræn under terræn cm Sivegrøft Afstand fra terræn til højeste Sivegrøft, hævet* grundvandsstand: cm Nedsivning i jordhøj* *) Færdig terrænhøjde over nuværende terræn cm Pejling foretaget/dato: Separat pumpebrønd Fordelerbrønd Placeres nedsivningsanlægget på egen grund? Ja Nej Hvis nej hvilken adresse placeres nedsivningsanlægget på? Adresse: Grundejer: Matr. Nr.. Ejerlav: Grundejeres accept: Dato/underskrift 10. Jordbundsforhold Jordtype efter sigteanalyse (DS 405.8/DS405.9): Kopi af rapport inkl. Kornkurvediagram fra sigteanalysen skal vedlægges ansøgningen

22 11. Boringer på ejendommen A Drikkevand Egen brønd eller boring DGU nr.: Afstand: m Offentlig vandforsyning Privat fælles vandværk B Markvanding Findes der markvandings- Nej Ja, antal: Afstand: m boringer? Godkendt den: DGU nr.: C Havevanding Findes der boring til Nej Ja Afstand: m havevanding? Godkendt den: 12. Afstande Nærmeste bygning Nærmeste naboskel Nærmeste vejskel m m m Ligger der følgende indenfor en afstand af 25 m fra det projekterede nedsivningsanlæg? Kyst Nej Ja Afstand: m Sø Nej Ja Afstand: m Vandløb Nej Ja Afstand: m Grøfter Nej Ja Afstand: m Drænledninger Nej Ja Afstand: m Ligger der andre nedsivningsanlæg indenfor en afstand å 50 m fra det projekterede nedsivningsanlæg? Nej Ja Hvis ja, oplys adressen: Boringer på andre ejendomme Private drikkevandsboringer indenfor 300 m? Nej Ja, afstand m Anden markvandingsboring indenfor 150 m? Nej Ja, afstand m Anden havevandingsboring indenfor 150 m? Nej Ja. afstand m De under punkt 11 og 12 nævnte anlæg skal indtegnes på kortskitse som vedlægges ansøgningen

23 13. Andet Skal der føres rør under vej eller jernbane? Nej Ja Skal der foretages terrænændringer/gravninger, Nej Ja som kræver dispensation fra byggelinier, fredningsbestemmelser o. lign? Skal der tinglyses deklaration? Nej Ja Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:. Samt rørcenter anvisning 013, Februar æg

24 Skema til optegning af kornkurve Kildeangivelse: Vejledning fra Miljøstyrelsen nr

25

26 Afdragsordning ved forbedret rensning eller tilslutning til nyetableret offentlig kloak Afdragsordning ved forbedret rensning eller tilslutning til nyetableret offentlig kloak Der er i 2015 vedtaget en lov som gør det muligt, at økonomisk trængte borgere kan søge om fristforlængelse på ikke mindre end 3 år til at efterkomme påbud om forbedret rensning af spildevand eller påbud om tilslutning til nyetableret offentlig kloak. Kvalificerer man sig til ordningen, er man samtidig berettiget til en afdragsordning, hvor Skive Vand A/S foranlediger etableret et godkendt spildevandsanlæg, eller sørger for tilslutning til offentlig kloak. Skive Vand A/S betaler etableringen, og borgeren afdrager beløbet + renter til Skive Vand A/S over en 20-årig periode. Det er valgfrit om man ønsker at benytte sig af afdragsordningen. Grundejere, hvis husstand har en samlet husstandsindkomst på under kr., med et tillæg for hvert hjemmeboende barn på kr.(op til 4 børn) kan blive optaget i ordningen. Ordningen gælder for nye påbud, dvs. at hvis der ikke er givet påbud om forbedret rensning eller tilslutning til nyetableret offentlig kloak, så gælder ordningen IKKE. Ordningen gælder kun nyetablerede anlæg, dvs. at hvis der skal separatkloakeres i forhold til en eksisterende fælleskloak, så gælder ordningen IKKE. Loven hedder: Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, BEK nr 108 af 29/01/2015

27 Konfliktsøgning Da spildevandsanlæg skal overholde lovbestemte afstandskrav til mange andre typer af anlæg m.m, ser vi på vores kort registeringsprogram kaldet MapInfo, hvor Miljøafdelingens konfliktsøgning foregår i. - Drikkevandsboringer og andre forskellige boringer, som Geus har registreret - Indvindingsoplande til vandværker - Drikkevandsinteresser ( OSD-områder) - Nedsivningsanlæg, pileanlæg o.s.v. alle former for anlæg til håndtering af spildevand - LAR-anlæg - Dræn ledninger og dræn områder - Vandløb, søer og fjorden - Beskyttede fortidsminder ( Fortid areal beskyttelse) - Beskyttede sten- og jorddiger - Kirkebyggelinjer - Beskyttelseslinjer for åer, søer og strand (Å-beskyttelses linjer, Strandbeskyttelses linjer, Sø beskyttelses linjer) - Natur fredninger - Beskyttede naturtyper - 3 ( Fredskov, søer, moser, heder m.m) For grundvandets strømningsretning ses på kort over: - Højdekurver - Potentialekurver - Jordforurening - Okker-risiko m.fl. Endelig ses også på kort over: Nogle af de lag vi kigger på er også tilgængelig for alle via dette link:

28 Tilladelser til rensning af spildevand i det åbne land gives efter: Tilladelse til spildevandsrensning i det åbne land gives efter: Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (lovbekendtgørelse nr af 27. september 2016), Spildevandsbekendtgørelse (nr. 726 af 1. juni 2016), Skive Kommunes Spildevandsplan Spildevandsplanen indeholder oplysninger om hvilke områder der skal have lavet forbedret rensning. Udenfor disse områder etableres også mange nye anlæg som følge af nybyggeri, ombygning, nedbrudte gamle anlæg m.m. Anlægget skal opfylde de krav som er angivet i: Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 1999 Rørcenter-anvisning 013, februar Spildevandsbekendtgørelsens kapitel Bundfældningstanken skal opfylde kravene i Spildevandsbekendtgørelsens 30 Tilladelsen er bygget op med følgende afsnit: Baggrund og oplysninger i sagen (ansøgers oplysninger om ønsket anlæg og placering) Kommunens bemærkninger (Kommunens bemærkninger til det anlæg der gives tilladelse til) Vilkår (lovplige krav og kommunens retningslinjer) o Anlæggets udformning (I henhold til Dansk Ingeniørforenings Normer for Afløbsinstallati oner, DS 432 og DS440) Anlæggets drift og vedligeholdelse. (Tanktømning, spuling, adgangsforhold m.m.) Bilag 1: Funktionskrav til bundfældingstanke jf. 30 i Spildevandsbekendtgørelsen Bilag 2: Kort over placering af anlægget (kan være ansøgers tegning) Bilag 3: Skema for færdigmelding af udført anlæg fra autoriseret kloakmester Efter modtagelse af Færdigmelding fra autoriseret mester, samt tegning over det indmålt an læg, vil afgiften blive opkrævet efter taksten for Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering, som p.t. er 0,75 kr./m³. (www. skat.dk spildevandsafgift) Bilag 4 : Regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke i Skive Kommune. Seneste regulativ for Skive Kommune er gældende fra 1. januar 2017 Bilag 5 : Kort til indtegning af det færdige anlæg. Sendes sammen med bilag 3 til kommunen.

29

30 Web-adresser Informationspakke indeholder: ( Online adgang til ejendommens tegninger f.eks. kloaktegning) ( Online adgang til at se hvilke oplande der er pålagt separet kloakering) - søg på Spildevand ( Adgang til mere information omkring spildevand i det åbne land og ansøgningsskemaer til Spildevandsløsninger) Skive Vand A/S (Adgang til Skive Vand A/S ledningsregistering kort) Skive Kommune (Adgang til Skive Kommunes kort data)

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf. nr. 99 15 55 00 E-ail: tek@skivekoune.dk Ansøgning o etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om nedsivningsanlæg. 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering) Grundejer: Adresse: Matr. Nr.: Telefon nr.

Ansøgning om nedsivningsanlæg. 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering) Grundejer: Adresse: Matr. Nr.: Telefon nr. Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk 2012 - Ansøgning om nedsivningsanlæg Dato Sagsnr. Brevid. 1. Det ansøgte spildevandsanlægs placering) Grundejer:

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand 1. EJENDOM Vejnavn og husnummer Ejerlav og matrikelnummer Postnummer og by Type af beboelse Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. EJER

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Ansøgning om etablering af pileanlæg

Ansøgning om etablering af pileanlæg Ansøgning om etablering af pileanlæg Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pileanlæg - Ansøgningsskema 1. Det

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse og tlf. nr. Ejers underskrift og dato Kloakmesterens

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Palle Maarslet Sørensen Bals Mark 2 8541 Skødstrup E-mail: mail@lb-maskinstation.dk Telefon 86999700 CVR / RID CVR:74051812-RID:16111375 Indsendt:

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Syddjurs Kommune. Jørgen Kejser Remshøjevej Balle. Øreflippen 62, 8400 Ebeltoft. KLnr: K08 B. Nedsivning spildevand

Syddjurs Kommune. Jørgen Kejser Remshøjevej Balle. Øreflippen 62, 8400 Ebeltoft. KLnr: K08 B. Nedsivning spildevand Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Remshøjevej 7 8444 Balle E-mail: Telefon 20462392 CVR / RID CVR:27017665-RID:48341167 Indsendt: 12-06-2016 08:07 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-9452

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Om udfyldning af ansøgningsskema

Om udfyldning af ansøgningsskema Natur Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema:

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema: RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER Ansøgningsskema: Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til tag og overfladevand Center for Teknik & Miljø maj 2017 Indhold

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand 1. Adresse Matrikel nr. 2. Ansøgningen vedrører: Nyanlæg Fornyelse af eksisterende anlæg Lovliggørelse af eksist anlæg 3. Spildevandsanlægget skal

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af biologisk sandfilter ed udledning af renset spildevand Biologisk sandfilter opbygget so anført i Vejledning for biologiske sandfiltre

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?...

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Nedsivningsanlæg Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

Nedsivningsanlæg Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning WaterCare nedsivningsanlæg BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! Opbygning Et WaterCare

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten N O T A T Ringkøbing-Skjern Kommune Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten Udarbejdet den 28. september 2015 M i l j ø m æ s s i g v u r d e r i n g a f s p i l d e v a n d s a f l

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere