Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: A: København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Kvalitetsstyring Kontroldokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Rengøring Generelle specifikationer Generelt Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Undersøgelser Generelt Dokumentation Udførelse Generelt Relationer til andre arbejder Generelt Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser Asbest-sanering PCB-sanering Blysanering... 20

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/23 Bilag 1 Udbudskontrolplan... 22

4 1. Orientering Side : 3/23 1. Orientering 1.1 Generelt Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer. Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. Basisbeskrivelsers udgaveangivelse fremgår af byggesagsbeskrivelsen. Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse. Hvor der i arbejdsbeskrivelser er anvendt forkortelser for bekendtgørelser og lignende henvises til byggesagsbeskrivelsen for den fulde tekst. 1.2 Definitioner Gennemsyn defineres som en handling, hvor noget ses igennem og kommenteres. Godkendelse defineres som en handling, hvor noget gennemgås og der efterfølgende foreligger en erklæring om, hvorvidt det gennemgåede er godkendt eller kasseret. Renovering defineres som istandsættelse og/eller fornyelse af eksisterende bygværker. Renovering omfatter også vedligehold, ombygning og modernisering. Genopretning defineres som demontering, opretning og færdiggørelse. Opretning defineres som det at bringe eksisterende bygningsdele op til et bestemt niveau eventuelt som grundlag for en færdiggørelse. Færdiggørelse defineres i forbindelse med genopretning som det at afslutte/supplere eksisterende bygningsdele med nye bygningsdele til færdigt afleveringsniveau.

5 2. Omfang Side : 4/23 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne/bygningsmodellerne. Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. For demontering gælder, at samtlige bygningsdele, der ikke skal sættes i depot, betragtes som eget affald. Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Asbestsanering PCB-sanering Bly-sanering 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele: Planlægning af håndtering af sanering af asbest og udarbejdelse af arbejdsplan. Planlægning af håndtering af sanering af PCB forurenede bygningsdele. Planlægning af håndtering af sanering af bygningsdele forurenet af blyholdig maling. Følgende dokumentation skal leveres: Arbejdsplan for asbestarbejder. Dokumentation for forskriftsmæssig bortskaffelse af nedbrydningsmaterialer. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Ved renoveringsarbejde skal entreprenøren udarbejde en plan for beskyttende foranstaltninger. Planen skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Tag- og facadeplader (asbest) Asbeststøv i isolering i tagrum

6 2. Omfang Side : 5/23 Asbestholdig fliseklæb i badeværelser Aftrækskanaler (asbest) PCB-holdig maling på vægge i trapperum og på gulve i badeværelser Blyholdig maling på facadeplader ved altaner, gulvmaling i badeværelser, vægmaling i køkkener, betonbrystning på altaner Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejdet indeholder håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer som asbest, bly- og blyholdige materialer samt PCB. 2.7 Kvalitetsstyring Kontroldokumentation Kontroldokumentationen er følgende: Kontrolskemaer Følgesedler Kalibreringsattester Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav Tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde. Såfremt en enkelt kontroldokumentation fylder mere end én side, skal dokumentationen være pagineret. Krav til kontrol, for hvilke der kræves afleveret kontroldokumentation, fremgår af udbudskontrolplanen. Sådanne kontroller skal angives på kontrolskemaer, bortset fra modtagekontrol, der alternativt kan ske på følgeseddel Autorisationsdokumentation Asbest Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med asbest, har den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder.

7 2. Omfang Side : 6/23 Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, opmålinger, beregninger mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen. På anmodning skal arbejdsdokumenter leveres til gennemsyn hos byggeledelsen. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer. Plan over principiel fremgangsmåde for udførelse og kontrol af saneringsarbejderne Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse. 2.9 Undersøgelser Undersøgelser, herunder prøveudtagninger, der er gængs praksis og/eller krævet i normer og standarder, er ikke oplistet. Følgende undersøgelser/prøvetagninger skal udføres: Tilgængelighedsboliger Prøvetagning af vægmaling for PCB og bly i lejligheder og kælder. Prøvetagning af maling på træværk for PCB og bly i lejligheder. Prøvetagning af 65 mm betonvægge for asbest i lejligheder. Prøvetagning af vægfliser i bad og køkken for asbest i lejligheder. Der skal i alt indregnes 30 prøver, heraf 10 prøver for asbest. Altaner Prøvetagning af maling på alle altanbrystninger. Der skal i alt indregnes 30 prøver Følgende dokumentation skal leveres: Miljørapport over udførte undersøgelser i tilgængelighedsboligerne Miljørapport over udførte undersøgelser på altanerne Prøveresultater af alle analyser. Miljørapporten vedr. tilgængelighedsboligerne skal leveres til byggeledelsen senest 3 uger efter kontraktskrivning i 2 eksemplarer. Øvrig rapportering og prøveresultater fremsendes til byggeledelsen når disse foreligger og i god tid inden arbejder vedr. de berørte bygningsdele skal foretages. Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen Rengøring Alle miljøsanerede arbejdsområder skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde være rengjorte.

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/23 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Beskyttende foranstaltning dækker enhver form for afdækning, inddækning, overdækning, støvvægge og lignende interimsforanstaltninger. Materiale til beskyttende foranstaltninger skal være egnet til formålet. Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning. Beskyttende foranstaltninger skal bortskaffes efter endt brug og på en sådan måde, at blivende bygningsdele ikke beskadiges. For renoveringsarbejde gælder desuden følgende: Plan for beskyttende foranstaltninger skal angive hvilke beskyttende foranstaltninger der vil blive udført, herunder: Foranstaltningstype Materialer Eventuel rengøring inden etablering af beskyttende foranstaltning Hvordan samlinger udføres herunder samlinger mod tilstødende bygningsdele Hvordan vedligehold sikres Periode for den beskyttende foranstaltning. Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet påbegyndes. Beskyttende foranstaltninger skal udføres således, at tilstødende bygningsdele ikke beskadiges. Samlinger i beskyttende foranstaltninger og mod tilstødende bygningsdele skal udføres så kravene til den beskyttede foranstaltning opfyldes. Beskyttende foranstaltninger skal løbende vedligeholdes. Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Asbeststøv Malingsstøv indeholdende bly og/eller PCB Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: Betonvægge Transport og oplagring Der kan ikke i større omfang oplagres nedbrudte materialer på grunden ud over sorteringscontainere

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/ Arbejdets planlægning Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens kommentarer eller erklæringer foreligger i forbindelse med et gennemsyn eller en godkendelse. 3.2 Referencer Hvor intet andet er angivet specifikt vil kommentarer eller erklæringer fra byggeledelsen foreligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen Generelt Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående lister, hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således ikke udtømmende. De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke nødvendigvis referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation som fx publikationsnummer. Ved henvisning til en Eurocode eller standard gælder, at dette samtidig er en reference til det tilknyttede danske nationale anneks/nationale bestemmelse Referencer der er generelt gældende for arbejdet Rapport vedr. miljøundersøgelser: Miljøundersøgelser, Grønningen afd. 10, projekt nr , 1. august 2012, Golder Associates A/S. Anvisninger m.v.: Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning NMK 96 Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald rug.htm Affaldsvejviser for erhverv Asbest AT-vejledning C.2.2 Juli 2008 Arbejdstilsynet. Arbejde med isoleringsmaterialer Juli 2009 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge og Anlæg. Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Juli 2010 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/23 Endvidere henvises til arbejdsmiljølovgivningen med særlig henblik på følgende bekendtgørelser/cirkulærer: Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. december 1993 om byggepladsens indretning SBI-vejledning nr. 171, Nedrivning af bygnings- og anlægskonstruktioner Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 17. september 1992 om indretning af skurvogne og lignende Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985 om arbejdsmiljø Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler Arbejdstilsynets cirkulære nr. 16/1990 om kvartsstøv på byggepladser At-instruks nr. 19 af 22. okt vedr. PCB-holdige bygningsmaterialer 3.4 Undersøgelser Generelt Miljøundersøgelse: Der ønskes foretaget en bygningsgennemgang af tilgængelighedsboligerne alle altaner hvorunder omfanget af miljø- og sundhedsskadelige stoffer identificeres. Formål: Miljøundersøgelsen foretages med det formål: at der opnås et fuldt overblik over bygningsdelenes indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer så som asbest, PCB, bly og blyholdige forbindelser m.v. at tilvejebringe fornødent grundlag for planlægning af miljøsaneringsarbejdet i tilgængelighedsboligerne og på altanerne. at tilvejebringe grundlag for at der kan ske en korrekt anmeldelse af farligt affald til Slagelse Kommune. Hvordan?: Udtagninger af prøver fra bygningsdele, der skal nedrives: vægge, malinger, fliseklæb osv. Der skal vælges et anerkendt undersøgelsesfirma så som Dansk Miljøanalyse Aps, Golder Associates A/S eller tilsvarende til at foretage undersøgelserne Dokumentation Undersøgelsesfirmaet skal udarbejde en samlende rapport med beskrivelse af registreringens resultater for hhv. tilgængelighedsboligerne samt en rapport me beskrivelse af analyseresultaterne for altanerne. Rapporterne skal indeholde: Beskrivelse af hvor der er udtaget materialeprøver til analyser (fotobilag alt. oversigtstegning), samt resultaterne heraf. Konklusion med angivelse af hvor der optræder forekomster af sundhedsskadelige stoffer.

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/ Udførelse Generelt På tegninger samt i beskrivelse kan være angivet mål til eksisterende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet. Miljøsanering af bygninger Der skal foretages selektiv nedrivning samt sortering af nedrivningsprodukterne med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering og forbrænding. Der må ikke opstilles mobilt nedknusningsanlæg på byggepladsen. Alle materialer skal afhændes fra pladsen med henblik på størst muligt genbrug og mindst muligt til forbrænding og deponering jf. affaldsbekendtgørelsen og Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Myndigheder Nedrivningsaktiviteten skal anmeldes til Slagelse. Der skal udfyldes og indsendes oplysningsskemaer med samtlige affaldsfraktioner med angivelse af forventet mængde (tons). Anmeldelse til kommunen skal ske senest 5 arbejdsdagen inden påbegyndelse af arbejdet. Arbejde med demontering samt bortskaffelse af PCB skal ske iht. Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede Koordinering Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres. Der skal koordineres med følgende arbejder: Nedrivningsarbejder Vinduesudskiftningsarbejder Ventilationsarbejder i tagrum 3.8 Arbejdsmiljø Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af personer med relevant uddannelse.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/23 Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang. Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som følge af emission fra arbejdet, skal søges begrænset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed. 3.9 Kontrol Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Nedtagning af asbestholdige tagplader Afrensning af overflader for bly- og/eller PCB-holdig maling Arbejde i loftrum med isolering og asbeststøv Arbejde med afrensning af vægge for asbestholdig fliseklæb Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kontrolleres ved måling. Viser måling, at udfaldskrav ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/23 Indhold 4. Bygningsdelsbeskrivelser 01 Asbest-sanering 02 PCB-sanering 03 Bly-sanering

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/23 01 Asbest-sanering 01 Asbest-sanering 4.1 Orientering Nedenstående rapport vedr. miljøundersøgelser og referencer er generelt gældende for arbejdet Referencer: Asbest AT-vejledning C.2.2 Juli 2008 Arbejdstilsynet Åndedrætsværn AT-vejledning D.5.4 Januar 2008 Arbejdstilsynet SBI-ANVISNING 228 og 229, Asbest i bygninger og Byggematerialer med asbest Statens Byggeforskningsinstitut 2010 Asbestholdigt affald Asbestholdigt affald og håndtering Center for Miljø Københavns Kommune ASBEST VEJLEDNING Vejledning og beskrivelse for udførelse af Asbestsanering Dansk Asbestforening Håndbogen Arbejdsmiljø i bygge og anlæg Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg November 2010 Branchevejledning om Når du støder på asbest Sådan gør du BAR-BA Februar 2009 Den grønne vejledning Asbestsanering Dansk Asbestforening 4.2 Omfang Udførelse af asbestsanering i henhold til undersøgelser og rapport fra miljøanalysefirma. Der er bl.a. fundet asbest- eller asbestholdige materialer følgende steder.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/23 01 Asbest-sanering Tagrum, asbeststøv på isolering. Facadeplader omkring stuevinduer. Fliseklæb på vægge i badeværelser, MF. Altanbagvægge, vindstopplader Muligt indhold af asbest: Aftrækskanaler i lejligheder MF i fremtidige tilgængelighedsboliger kan være asbestholdige Desuden omfatter arbejdet fjernelse af alle gangbroer i tagrummet i takt med at isolering fjernes. 4.3 Lokalisering Boligblokke 1 7 Alle tilgængelighedsboliger i østgavlopgangene i blok 6 og Tegningshenvisning Nedbrydningsplaner for tagflader 4.5 Koordinering Asbestsaneringsarbejderne skal koordineres med tagarbejderne og øvrige nedrivningsarbejder. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser Der er under nærværende entreprise vedr. tilgængelighedsboligerne udarbejdet en miljøanalyserapport vedr. bygningsdele indeholdende asbest, PCB og bly til hvilken der også henvises. 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse I forbindelse med nedtagning, fjernelse og bortskaffelse af asbestholdige materialer gøres følgende: I tagrum findes asbeststøv på isoleringen og øvrige overflader. Overflader støvsuges og rengøres for asbeststøv. Isolering sammenpakkes og emballageres i plast og mærkes med ASBEST. Der skal regnes med 200 mm isolering over hele tagrummet Gangbroer nedtages og bortskaffes successivt i takt med isolering fjernes. Efter fjernelse af isolering og gangbro rengøres tagrummet således efterfølgende arbejder kan foretages i rene omgivelser. Forsegling af undersider af alle tagflader med væske, der lukker overflader på eternitplader således støvdannelse undgås. Der regnes f. eks. med anvendelse af lak eller vandglas. Facadeplader på facade på altanside nedtages hele, dvs. skruer og søm fjernes, og pladerne bæres ned og emballeres på paller indpakket i plast og bortkøres for deponering som asbestholdigt materiale.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/23 01 Asbest-sanering Asbestholdig fliseklæb fjernes ved afhugning og indkapsling af det forurenede materiale i tætsluttende emballage mærket ASBEST. Arbejdsstedet skal afskærmes fra øvrige omgivelser. Vindstoppladerne i altanbagvæggene skal afmonteres hele efter at forpladerne er afmonterede (indeholder blyholdig maling). Evt. kan altanbagvæggene demonteres hele og efterfølgende miljøsaneres på en specielt indrettet arbejdsplads indrette til formålet. Aftrækskanalerne forudsættes nedtaget fortrinsvis hele, dvs. kanalerne frit hugges, indpakkes, bæres ned og lægges i aflåst depot, mærket med AS- BEST. Affaldet bortkøres for deponering som asbestholdigt materiale. Arbejdstilsynet Inden igangsætning anmelder entreprenøren arbejdet til Arbejdstilsynet med angivelse af lokalisering af arbejdet samt arbejdets udførelse. Afspærring Områder, hvori der foretages asbestsanering, skal afspærres fra øvrige områder. Indvendige saneringer kræver opbygning af saneringsceller som beskrevet i Den Grønne Vejledning asbest. Entreprenøren skal opsætte og vedligeholde advarselsskilte iht. AT-vejledning C.2.2. Efter endt sanering skal entreprenøren fjerne advarselsskilte og i samråd med tilsynet frigive området til øvrige arbejder. Værnemidler Ingen personer får adgang til saneringsområdet uden anvendelse af personlige værnemidler bestående af støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning, let afvaskeligt fodtøj samt åndedrætsværn. Når saneringsområdet forlades midlertidigt, skal arbejdstøjet som minimum støvsuges. Støvsugeren skal være forsynet med et særligt mikrofilter beregnet til at tilbageholde asbestfibre. Fodtøj skal afvaskes. Efter endt arbejde skal arbejdstøjet samles i støvtæt emballage og sendes til specialvask. Eventuelle engangsdragter emballeres og afhændes som asbestinficeret affald. Velfærdsforanstaltninger Entreprenøren skal opstille skurvogne i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne. Entreprenøren har pligt til at opstille omklædnings- og badevogn på skurbyområdet. Omklædningsvognen skal være indrettet med 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og et til dagligt tøj, samt et baderum med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem baderummet. Medarbejderuddannelse

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/23 01 Asbest-sanering Alle medarbejdere, som skal arbejde med asbest, skal have gennemgået en godkendt uddannelse i håndtering af asbestholdige materialer. Entreprenøren skal dokumentere, at medarbejderne har et asbestcertifikat. Entreprenøren forestår instruering af medarbejderne i arbejdsplanen og de lokale aftaler i forbindelse med arbejdet Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø Entreprenøren og dennes medarbejdere skal inden arbejdets opstart deltage i informationsmøde med bygherrens tilsyn om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet. Altanbagvæggene er overfladebehandlede med blyholdig maling Kontrol Efter rengøring af saneringssteder må asbeststøvindholdet ikke overstige 0,1 asbestfiber pr. cm³ D&V-dokumentation

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/23 02 PCB-sanering 02 PCB-sanering 4.1 Orientering Nedenstående referencer er generelt gældende for arbejdet: Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Branche Arbejdsmiljø Rådet for Bygge & Anlæg Julj Vejledning om PCB-holdigt affald i byggeriet Københavns kommune, teknik- og miljøforvaltningen PCB i bygninger AT intern instruks nr. 3/2011 Håndbogen Arbejdsmiljø i bygge og anlæg Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg November Den gule vejledning Vejledning og beskrivelse for udførelse af pcb-sanering Dansk Asbestforening Omfang PCB sanering af følgende bygningsdele: Gulvmaling i badeværelser. Vægmaling i trappeopgang. 4.3 Lokalisering Alle facadevægge i trappeopgange i blok 1 7 Gulvmaling i badeværelser i blok 6 og 7, tilgængelighedsboliger 4.4 Tegningshenvisning Der henvises til tegningsfortegnelsen for arkitekt- ingeniørarbejderne. 4.5 Koordinering Arbejdet skal koordineres med øvrige miljøsaneringsarbejder og nedrivningsarbejder i øvrigt. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Nedrivningsarbejder. 4.8 Undersøgelser

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/23 02 PCB-sanering Der er under nærværende entreprise vedr. tilgængelighedsboligerne udarbejdet en miljøanalyserapport vedr. bygningsdele indeholdende asbest, PCB og bly til hvilken der også henvises. 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse I forbindelse med nedtagning, fjernelse og bortskaffelse af PCB-holdige materialer gøres følgende: Arbejdsstedet indrettes som anvist i Den Gule PCB-vejledning. Der skal afspærres for uvedkommende og opsættes skilte. Hvor der er konstateret maling på vægge afrenses vægge for puds. Udgift til bortskaffelse, transport og deponering/forbrænding samt undersøgelser for dokumentation overfor kommunen jf. myndighedskrav, skal være indeholdt i det samlede tilbud. PCB-holdigt affald skal deponeres og bortskaffes som følger: Type Kategorisering Modtagere Bygge- og anlægsaffald, herunder fugemasse, kantlister fra termoruder, beton, murværk m.m. med PCB-koncentration 50 ppm. Bygge- og anlægsaffald, herunder beton, murværk, fugemasse og termoruder med 50 ppm > PCBkoncentration 0,020 ppm. Forbrændingsegnet affald med 50 ppm > PCB-koncentration 0,020 ppm. Bygge- og anlægsaffald, herunder beton, fugemasse og termoruder med PCB-koncentration < 0,02 ppm. Farligt affald til specialbehandling (EAK kode: ). Forurenet affald til kontrolleret deponi (EAK kode ). Forbrændingsegnet affald (EAK kode ). Genanvendeligt byggeanlægs- og nedrivningsaffald. Anlæg der er godkendt til at modtage farligt affald som Kommunekemi Nyborg. AV-Miljø Amager Værket RGS90/DSV I/S Vest Forbrænding. Anlæg der er godkendt til at modtage bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald med henblik på genanvendelse. Medarbejderuddannelse Alle medarbejdere, som skal arbejde med PCB, skal have gennemgået et PCBkursus af minimum 3 dages varighed. Entreprenøren skal dokumentere, at medarbejderne har et asbestcertifikat. Entreprenøren forestår instruering af medarbejderne i arbejdsplanen og de lokale aftaler i forbindelse med arbejdet Mål og tolerancer 4.12 Prøver

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/23 02 PCB-sanering 4.13 Arbejdsmiljø Entreprenøren og dennes medarbejdere skal inden arbejdets opstart deltage i informationsmøde med bygherrens tilsyn om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet Kontrol 4.15 D&V-dokumentation

21 Arbejdsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Rev. dato : A: Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/23 03 Bly-sanering 03 Blysanering 4.1 Orientering Følgende forskrifter er gældende for arbejdet: Den Blå Blyvejledning Vejledning og beskrivelse for udførelse af blysanering, Dansk Asbestforening, Arbejdsplaner. Blysaneringer, Dansk Miljøanalyse Aps, maj Metallisk Bly og Blyforbindelser, At-vejledning C.0.8, marts Omfang Bly sanering af følgende bygningsdele: Maling på indvendigt træværk, paneler og skabe. Maling på altanbrystninger. Maling på altanbag- og sidevægge. Indvendig maling på altanbagvægge. Vægmaling i badeværelser. Vægmaling i køkken. Maling på facadedøre. 4.3 Lokalisering Alle altanbag- og sidevægge blok 1 7. Alle altanbrystninger i blok 1 7. Alle facadedøre i blok 1 7. Alle tilgængelighedsboliger i østgavlopgangene i blok 6 og Tegningshenvisning Der henvises til tegningsfortegnelsen for arkitekt- og ingeniørarbejderne. 4.5 Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne for udskiftning af facadedøre og lette facadepartier bag altanerne samt demontering af altanbrystninger. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Lette facadepartier bag altanerne vil evt. blive demonteret og kunne blive miljøsaneret på terræn. Altan brystninger vil evt. blive demonteret og kunne blive miljøsaneret på terræn. Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser Der er under nærværende entreprise vedr. tilgængelighedsboligerne udarbejdet en miljøanalyserapport vedr. bygningsdele indeholdende asbest, PCB og bly til hvilken der også henvises. 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Generelt

22 Arbejdsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Rev. dato : A: Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/23 03 Bly-sanering Afrensning af blyholdig maling på eksisterende vægoverflader. Væggen afrenses for blyholdigt maling inklusive evt. væv/filt til pudset vægoverflade. Afrensning af blyholdig maling på altanbrystninger. Afrensning af blyholdig maling på badeværelsesgulve. Blyholdig maling på træværk afrenses ikke, men med hele bygningsdelen forudsættes deponeret. Vinduer i lette facadepartier forudsættes udtaget på forhånd. Der skal etableres saneringsceller med 3-trins luftsluser ved afrensning af blyholdig maling fra gulve og vægge. Dansk Asbestforening anbefaler, at med-arbejderne har gennemgået den lovpligtige asbestuddannelse eller et PCB-kursus af minimum 3 dages varighed. Dokumentation herfor skal afleveres til byggeledelsen Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø Entreprenøren og dennes medarbejdere skal inden arbejdets opstart deltage i informationsmøde med bygherrens tilsyn om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet Kontrol Iht. Bly vejledning, Dansk Asbestforening D&V-dokumentation 4.16 Planlægning

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør af asbestcement

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere