SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand"

Transkript

1 SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

2 SUNDT VAND

3 Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større installationer for varmt brugsvand. Tak for værdifuld hjælp under redigeringen til: Teknisk chef John Christensen, Andelsboligforeningen VIBO og Seniorforsker Søren Uldum, Statens Serum Institut. Håndbogen er udarbejdet af Guldager A/S, der alene er ansvarlig for indholdet. 3 Opdateret udg. 2, marts Med venlig hilsen Guldager A/S Hans Guldager P.S. Opslagsbogen foreligger også i elektronisk udgave på vores hjemmeside

4 4 Det varme vand skal være rent. Vi vasker os hver dag. Håndvask, karbad, brusebad. Det er behageligt og sundt. Vi gør også rent i vores hjem og tager som en selvfølge, at det vand vi bruger til at vaske med netop er rent. Selvom det vand vi modtager fra vandforsyningen er meget rent, indeholder det dog altid en lille smule urenheder. Også nogle få bakterier og organiske stoffer, som bakterier kan leve af. Især i varmtvandsinstallationer, beholdere, opvarmere og rør kan disse bakterier opformeres. Varme sætter gang i processer. Også mikrobiel vækst, korrosion og kalkaflejring. Derfor giver varmtvandsbeholdere, opvarmere og rør gode vækstbetingelser for bakterier. I varmtvandsbeholdere og rør aflejres med tiden urenheder og bioslim (biofilm), som bakterierne gemmer sig i og lever af. Bl.a. den farlige legionellabakterie, der kan give en dødelig eller invaliderende lungebetændelse. Eller den mildere Pontiac feber, der er en influenzalignende sygdom, som mange sandsynligvis har haft uden at vide det. Legionellaforebyggelse er hverken kompliceret eller dyrt. Myndighedernes anbefalinger lægger ikke op til urimelige foranstaltninger. Kun viden og sund fornuft. Ligesom man jævnligt gør rent i sit hjem, skal man derfor sørge for, at varmtvandssystemet lever op til en rimelig hygiejnisk standard. Guldager kan hjælpe. Guldager har i 2004 ledet et EU-projekt, der kortlagde de europæiske landes metoder til legionellaforebyggelse i varmtvandssystemer. I EU-projektet deltog bl.a. Statens Serum Institut, Dansk Teknologisk Institut og andre europæiske videnskabsinstitutter og virksomheder. 60 års service og overvågning af vandinstallationer har givet os en bred erfaring om indretning, drift og vedligehold, herunder problemer med bakterier, rust og kalk. Vi ved hvordan man opretholder en god hygiejnisk standard i varmtvandsanlæg. Guldagers Sundt Vand koncept bygger på viden og sund fornuft. Viden om alle de parametre i varmtvandssystemet, som har betydning for at vandet, vi vasker os i, er rent og sundt. Og viden om hvordan parametrene påvirker hinanden. Opretholdelse af en god hygiejnisk standard og forebyggelse af Legionella fordrer en helhedsvurdering. Også for at undgå bivirkninger, der kan gøre alle bestræbelser forgæves. Sund fornuft, fordi ingen forlanger, at man bruger urimeligt mange penge på en rimelig forebyggelse. Sundt Vand konceptet er bl.a. baseret på, at vi kommer på vandinstallationen i forvejen, indenfor

5 vores normale service. Derfor kan Sundt Vand tilføjes Guldagers Service uden store ekstraudgifter. At behandle et varmtvandssystem, der allerede er inficeret med et højt antal legionellakim, er ikke alene dyrt, men også meget vanskeligt og må typisk foretages flere gange efter hinanden. Også derfor er en rimelig forebyggelse sund fornuft. Sundt Vand konceptet indeholder en række serviceydelser afhængigt af behovet på den enkelte installation: En indledende risikovurdering bl.a. i forhold til de offentlige anbefalinger, gennemgang af alle kritiske steder i installationen og en analyse af risikoen for eventuelle bivirkninger ved høje vandtemperaturer Løbende kontrol af vandinstallationens sundhedstilstand Desinfektion af beholderen i forbindelse med beholderrensning Rørskyl for bioslim i forbindelse med beholderrensning Udtagning af vandprøver bl.a. til analyse for Legionella Rapport med konkrete anbefalinger bliver sendt til den ansvarlige for installationen. Ejeren af en ejendom har ansvaret for, at de der bruger vandinstallationen ikke bliver syge. Varmemesteren varetager denne opgave. Denne opslagsbog er ment som en hjælp hertil. Legionellabakterier findes ofte i såkaldte aerosoler, en slags vandstøv, der opstår ved tapning af vand. Aerosoler er ofte kun synlige med det blotte øje, ved brug af særlig lyskilde, som anvendt til optagelse af dette foto. I en typisk brugsvandsinstallation opstår aerosoler oftest ved brusebadning, men også som vist her ved perlatorer på en vandhane. Aerosoler er de små lyse prikker omkring selve vandstrålen. (Se i øvrigt på næste side). 5

6 6 Aerosoler Ansvar Aspiration Bakterier i varmt brugsvand Beholder Aerosoler er meget små vanddråber, som en slags vandstøv, der opstår ved tapning af vand. Vand findeles i mindre dråber dels på grund af vandets overfladespænding, dels når større dråber rammer en overflade. Aerosoldannelse er udpræget ved brusebadning, se Bruser, men finder også sted ved køletårne, spabade, vandforstøvere (f.eks. supermarkeder) og springvand. Den mest kendte smitte med legionellabakterier sker ved inhalation af aerosoler, som indeholder bakterierne. I 2009 kom specielt 2 dødsfald forårsaget af legionærsyge i mediernes og dermed også i lovgivernes søgelys. Erhvervs- og Økonomiministeriet præciserede i den forbindelse, at byggeloven entydigt pålægger ejeren ansvaret for at holde vandinstallationen i forsvarlig stand. I den ene af sagerne vedkendte det pågældende boligselskab sig ansvaret og udbetalte erstatning til den afdødes datter. Selvom man går ud fra at indånding af aerosoler, bl.a. i forbindelse med brusebad er den mest udbredte smitteform for legionellainfektion, kan fejlsynkning (aspiration) af legionellaholdigt vand højst sandsynligt også medføre, at bakterierne inficerer lungerne. Mest udsatte herfor er sengeliggende og mennesker, hvor den normale følsomhed og reaktion overfor fejlsynkning er nedsat. Installationer for varmt brugsvand indeholder mange slags bakterier. Afhængigt af temperaturen det givne sted i installationen vil henholdsvis frigofile (trives ved kolde temperaturer), mesofile (trives ved mellem temperaturer), eller termofile (trives ved høje temperaturer) bakterier forefindes. De fleste anses for uskadelige, men Legionella, som er mesofil, trives allerbedst ved en temperatur svarende til den menneskelige legemstemperatur og kan være meget sundhedsskadelig, se Temperaturens betydning og Legionærsyge. Visse Termofile bakterier kan være til stor gene, fordi de på meget kort tid kan indkapsle og isolere varmelegemet. Disse bakterier er også mistænkt for at kunne give hudgener ved badning. Se Varmtvandsbeholder.

7 Beholderdesinfektion Beholderrensning Bioslim (biofilm) I varmtvandssystemet aflejres urenheder og bakterier med tiden. Aflejringen er størst, der hvor vandets gennemstrømning er langsom. Samme steder vil laget af Bioslim (biofilm), som består af bakterier og andre mikroorganismer, organiske og uorganiske materialer, være tykkest. I varmtvandsbeholderen er vandgennemstrømningen meget langsom. Især her vil aflejring og vækst af bioslim finde sted. Ved Beholderrensning foretages en mekanisk rensning af beholderens flader. Men det er ikke muligt helt at fjerne bioslimen, hvori en del bakterier kan blive tilbage. En desinfektion med Klordioxid vil give et bedre resultat, fordi netop Klordioxid i modsætning til f.eks. almindelig klor trænger ind i bioslimen og eliminerer bakterierne her. Når dette foretages i forbindelse med beholderrensningen, vil omkostningen være lav, da beholderen i forvejen er tømt, ligesom der ikke forbruges varmt vand. Klordioxiden skylles ud, inden vand atter fyldes på beholderen. I varmtvandsbeholderen (se Varmtvandsbeholder) aflejres urenheder som Bundslam med tiden, ligesom der på de indvendige sider og på varmelegemet dannes et lag af Kalk og Bioslim (biofilm). Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at varmtvandsbeholderen indvendigt renses jævnligt. Er varmtvandsinstallationen beskyttet mod korrosion ved hjælp af et 7 elektrolyse- eller Katolyse -anlæg med tilknyttet serviceaftale, er rensningen omfattet af aftalen. Men behovet vil også være til stede for beholdere uden korrosionsbeskyttelse. Ifølge internationale anbefalinger (EWGLI) bør varmtvandsbeholdere renses en gang årligt. Guldager anbefaler, at man foretager en Beholderdesinfektion med Klordioxid, når beholderen alligevel er åben og bliver mekanisk renset. Alle vandrør indeholder biofilm, der sidder indvendigt på vandrørenes sider og i beholderen som et rødligt eller gråblåt slimlag. Farven afhænger af omstændighederne. En del af bioslimen rives med af vandstrømmen under vandforbrug og kan i sjældne tilfælde ses som gullig slim i håndvaske, brusere eller perlatorer. Samme gule slim kan ses, hvis man fører en vatpind rundt indvendigt i en bruseslange. Vi har valgt at kalde det bioslim i stedet for at bruge det officielle og mere tilforladelige udtryk biofilm. 90 % af alle bakterier i et vandsystem findes i bioslimen, hvor også Legionella trives. Slimlaget er tykkest, hvor vandstrømmen er langsom. I mindre vandinstallationer, hvor vandet ikke recirkulerer, kan man skylle det meste af bioslimen ud ved at skrue perlatorerne af og åbne fuldt for varmtvandshanen i et par minutter, mens man forlader bruserummet.

8 8 Bioslim (biofilm) Blandingsarmatur Blinde rørledninger Blødgøring Brusearrangementer, fælles Større varmtvandsinstallationer er forsynet med Cirkulation, så alle kan have varmt vand indenfor rimelig tid. I cirkulationsledningen varierer vandets strømningshastighed mindre end i fremløbsrørene og da lagtykkelsen af bioslim tilpasser sig det givne vandflow, vil der ofte i cirkulationsledningen være et tykt lag, der kun kan fjernes ved Rørskyl. Blandingsarmatur o.l., hvor varmt og koldt vand blandes til temperaturer under 50 C, bør anbringes umiddelbart før tapstedet, således at rørledninger indeholdende legionellafremmende temperaturer undgås. Der må ikke forekomme rør med stillestående vand. Rørledninger og vandhaner, der ikke bruges, skal fjernes. Såfremt visse rørledninger/vandhaner kun sjældent benyttes, bør der indføres en rutine eller indsættes en tidsstyret åbningsventil, så der dagligt åbnes for vandet for en kortere periode. Blødgøring er benævnelsen for den proces, der fjerner de substanser i vandet, der kan give kalkudfældninger. Teknikken der benyttes er ionbytning, hvor vandet ledes gennem et ionbytterresin, der udskifter magnesium- og kalcium- til natriumioner. For fremstilling af blødgjort vand forbruges vand og salt, der anvendes til at genoplade ionbytterresinen, når den er fyldt op med kalcium- og magnesiumioner og derfor ikke kan blødgøre mere vand. Fordelene ved at blødgøre brugsvand består i en god energiudnyttelse i opvarmningsprocessen og en bedre kontrol over drift og vedligehold af installationerne, idet driftforstyrrelser forårsaget af tilkalkede pumper, ventiler, varmevekslere, -legemer el.lign. elimineres. Skoler, kaserner, sports- og svømmehaller og visse virksomheder anvender ofte fælles bruseanlæg. Hvis temperaturen styres centralt via et blandingsarmatur udenfor selve bruserummet, vil vandet i rørene fra blandingsarmaturet ud til den enkelte bruser have en temperatur, som er gunstig for legionellavækst. Ved længere pauser mellem brusebadene kan antallet af kim komme ud over de kritiske grænser. Da fælles brusearrangementer benyttes af mange mennesker, er sandsynligheden for, at der er en person med modtagelighed for legionellainfektion relativt større end ved andre vandinstallationer, se også Blandingsarmatur, Forblandet vand, Bruser og Ferie.

9 Bruser Bruseslange Bundblæsning Bundslam CalcFree Ved brusebad dannes mange Aerosoler, som kan indeholde legionellakim, der ved indånding kan inficere lungerne. Brusehoveder der nærmest virker som vandforstøvere bør undgås. Det er vigtigt, at dyserne i bruseren holdes fri for kalk, da delvist tilstoppede brusehuller også danner aerosoler. Helt at undgå indånding af aerosoler ved brusebad kan man ikke. Forebyggelse mod legionellavækst i hele vandinstallationen er derfor afgørende. Bruseslanger er et yndet opholds- og ynglested for Legionella. Slangens materiale afgiver stoffer, som bakterier kan ernære sig af og derved hurtigt danne et lag af Bioslim (biofilm). Det kan man få et billede af ved at stikke en vatpind op i bruseslangen efter nogen tids anvendelse. Dele af slimlaget, hvor Legionella trives, løsnes og føres med ud under brusebadet, hvorved legionellakim via Aerosoler kan indåndes i lungerne. Bruseslanger bør derfor jævnligt udskiftes eller koges. Hvis bruseren ikke har været benyttet i mere end en uge f.eks. ved ferier eller ved længere tids fravær fra sommerhuset, kan det være en god ide at åbne godt op for vandet i nogle minutter og sikre god udluftning, mens man forlader bruserummet. Se Udslamning. 9 I en Varmtvandsbeholder o.l., hvor vandgennemstrømningshastigheden er lav, vil urenheder bundfældes som slam, hvor bakterier kan opformeres. Er vandtemperaturen i beholderens bund mellem 20 og 45 C, vil der her være god grobund for Legionella. Ved vel gennemført Temperaturgymnastik, vil temperaturen i slamzonen holde sig under 20 C. Miljøstyrelsen og Statens Serum Institut anbefaler, at beholderen slammes ud rutinemæssigt en gang om ugen. Der kan efter Guldagers erfaring dog opstå visse ulemper herved, se Udslamning. Med Elektrolyse vil mængden af bundslam øges, hvorfor man ved denne metode også foreskriver ugentlig udslamning. Den nyere korrosionsbeskyttelsesmetode Katolyse giver væsentligt mindre bundslam. Elektrolyseanlæg kan uden de store udgifter ombygges til Katolyse. Naturmetode der forhindrer kalkproblemer. Ved opvarmning forrykkes den naturlige balance mellem kalk og kulsyre i vandet. Derfor udfælder kalken på varmtvandssystemets indvendige sider.

10 10 CalcFree Certifikat Cfu/liter Circon Cirkulation Desinfektion af vandsystemet Til at forebygge kalkproblemer har Guldager A/S udviklet et produkt, som doserer lidt kulsyre (væsentligt mindre end i en danskvand) og genopretter naturbalancen. CalcFree, som produktet kaldes, holder derved kalken opløst i vandet. På installationer, hvor der er indgået en Guldager Sundt Vand serviceaftale, bliver der, på anfordring, en gang årligt udstedt et certifikat, se side 27. Se Vandanalyser. Se Termostatiske reguleringsventiler. De fleste større installationer for varmt brugsvand er forsynet med et rørsystem med cirkulation for at sikre, at alle tapsteder forsynes med varmt vand indenfor kort tid. I cirkulationsrørene er vandgennemstrømningshastigheden mindre variabel end i fremløbsrørene, og da bioslimens tykkelse afhænger af den givne vandstrøm, vil Bioslim (biofilm) efter et stykke tid nå til en konstant tykkelse i cirkulationsrørene. I fremløbsrørene vil den højere vandgennemstrømningshastighed under vandforbrug jævnligt høvle af og reducere bioslimen. Nogle ventilfabrikanter anbefaler, at man slukker for cirkulationspumpen nogle timer hver nat, for på den måde at motionere de Termostatiske reguleringsventiler, se også Natsænkning. Når pumpen slukkes falder temperaturen i anlægget, og ventilerne åbner helt op. Når pumpen startes skylles systemet igennem. Dette kan til en vis grad reducere bioslimen i cirkulationsledningen. Metoden bevirker imidlertid, at temperaturen i anlægget falder, hvilket er fremmende for legionellavækst, og metoden frarådes derfor generelt. Bioslimen i cirkulationsrør kan mere effektivt og uden risiko reduceres ved Rørskyl, når der foretages Beholderrensning. Klordosering Den almindeligste behandlingsmetode for drikkevand er kloring, oftest i form af hypoklorit ved lavt niveau. Men da slutniveauet af aktiv klor ved slutbrugeren skal være lavt eller ideelt set nul, antages metoden ikke at have nogen særlig effekt på legionellavækst. Kloring kan hos slutbrugeren foretages med større doser klor (chokkloring), men da studier har vist, at Legionella i en vis udstrækning er klorresistent, er det vigtigt, at kloringen foretages korrekt. Klor anses heller ikke for at have nævneværdig virkning overfor biofilm.

11 UV Metoden består i, at vandet bestråles med ultraviolet lys ved ca. 254 nm. DNA molekylerne i mikroorganismerne ændres, så de ikke kan formere sig, og de uddør. UV udstyret består af en UV lampe monteret i et armatur, der anbringes på tilgangen og/eller på cirkulationen. Bestrålingen foregår med en UV lampe, der er tilbøjelig til at kalke til, hvis vandet er kalkholdigt, hvorved effekten udebliver. Men ved hjælp af et kulsyredoseringsanlæg CalcFree eller blødgøringsanlæg kan UV udstyret holdes kalkfrit. Fordelen ved UV behandling er, at metoden er nem at installere. Metoden virker godt på det vand, der passerer UV udstyret, men virkningen er lokal, og der kan andre steder i systemet sagtens ske opformering af Legionella og andre bakterier. Anvendelse af UV må derfor betragtes som et supplement i legionellabekæmpelsen. Ozon Ozon er en særlig slags ilt med tre iltatomer i stedet for normal ilt, hvor der er to iltatomer. Anvendes i mængder på 1-2 mg/liter og er i denne koncentration effektiv mod Legionella. Men koncentrationen er vanskelig at opretholde gennem hele systemet, idet ozon reagerer meget hurtigt. 11 Ozonering må derfor betegnes som lokalt virkende, og der kan andre steder i systemet sagtens ske opformering af Legionella og andre bakterier. Der kan desuden være tale om bivirkninger, f.eks. ved oxidation af naturlige klorforbindelser i vandet, hvorved der dannes klorit- og kloratlignende stoffer. Dette er imidlertid ikke særlig omtalt i litteraturen. Kobber- og sølvelektroder anvendes i koncentrationer på mg/l kobber og mg/l sølv og er begge toksiske overfor bakterier - og i øvrigt alt andet levende, herunder amøber der er udklækningssted for Legionella. Feltdata synes at vise, at kobber/sølv i kombination med klor er effektivt mod Legionella, men mængden af valide data er ikke stor. Fordelen ved metoden er, at metalionerne kan distribueres til hele installationen, og at metalionerne må formodes at være mere robuste end klor overfor vandets indhold af biologisk stof. Ulempen er, at galvaniserede rør korroderer hurtigere ved tilstedeværelsen af metalionerne. Ultrafiltrering Mikro- og ultrafiltrering er anvendt over hele verden i drikkevandsfremstilling. En placering af filter på både vandtilgang og cirkulation vil kunne medføre et stadigt rimeligt lavt niveau, men der kan andre steder i systemet

12 Desinfektion af vandsystemet Ultrafiltrering sagtens ske opformering af Legionella og andre bakterier, f.eks. i afgreninger og VVS-armaturer, herunder bruseslanger. Ved fejlfunktion er der risiko for, at der kan fremvokse en stor mikrobiologisk population i membranerne. Ved læk i membranerne vil systemet kunne forurenes alvorligt. Anlægsinvesteringen og udskiftning af membraner er relativ bekostelig. Da membranerne renses ved jævnlig automatisk returskylning medfører metoden et ikke ubetydeligt vandforbrug. 12 Pasteurisering Ved pasteurisering skylles hele installationen igennem med temperaturer på 65 C i minimum 30 minutter eller 75 C i minimum 20 minutter, mens alle tapsteder åbnes (uden at være fuldt åbne, da temperaturen herved ikke kan opretholdes). Temperaturen på fjerneste tapsted skal være min. 60 C. Der skal tages forholdsregler imod skoldningsrisikoen. Alle brugere af varmtvandsinstallationen bør tydeligt advares, eventuelt også ved skilte på alle tapsteder. Det er hensigtsmæssigt at foretage pasteurisering på tidspunkter, hvor der normalt ikke bruges varmt vand. Se også Temperaturens betydning. Bivirkningerne er voldsom kalkudfældning, der dog kan undgås ved anvendelse af CalcFree eller blødgøringsanlæg. Undersøgelser har påvist, at en periodisk gennemskylning med hedtvandstemperaturer ikke kan erstatte den løbende forebyggelse ved anvendelse af høje Minimumstemperaturer under normal drift. Det kan endvidere være vanskeligt af få pasteuriseret alle tapsteder. Elektrolytisk desinfektion Ved påtrykning af et elektrisk felt kan substanser i vandet oxideres til radikaler, som er aktive overfor mikroorganismerne. De stoffer som især dannes er oxygen radikaler og klorid, som oxideres til oxiderede klorforbindelser som hypoklorit. Som regel doseres en lille mængde salt (NaCI), som oxideres til klorgas opløst i vandet. Metoden vil næppe kunne producere klorgas i tilstrækkelig mængde, uden at der samtidig dannes klorit og klorat. Klordioxid Klordioxiddosering virker i hele vandinstallationen og er beskrevet som den mest effektive overfor rørenes Bioslim (biofilm), hvor bl.a. Legionella skjuler sig. Klordioxid dannes ved hjælp af natriumklorit og syre. Der doseres normalt 1-2 mg/liter ved kortere perioder, ellers ned til 0,2 mg/liter ved kontinuert forbrug. Doseringen sker under betryggende

13 forhold i styrede mængder. Der er ingen lugtdannelse. Klordioxid anvendes p.t. af Guldager til desinfektion af beholderen i forbindelse med beholderrens, se Beholderdesinfektion og Beholderrensning. Desinfektion, beholder Elektrolytisk korrosionsbeskyttelse Energibesparelse EU-undersøgelse Se Beholderdesinfektion. Elektrolytisk korrosionsbeskyttelse af vandinstallationer blev opfundet af ingeniør Alfred Guldager i Aluminiumanoder i en Varmtvandsbeholder opløses ved hjælp af en påtrykt strøm fra en jævnstrømskilde. Den opløste aluminium sikrer, at vandrørene (og evt. den beholder, hvori aluminiumanoderne er monteret) ikke ruster. Anodisk opløst aluminium skal imidlertid gennemgå en omdannelsesproces, som er spild- og slamdannende. Derfor skal beholderen jævnligt udslammes, se udslamning. Guldager har gennem tiden foretaget flere forbedringer af produktet, bl.a. forbrugsstyring, iltproducerende specialanoder, mikroprocessorstyreskab, datalogger og katocard. Den seneste udvikling er den mest revolutionerende, fordi den vender processen om og opløser aluminium katodisk i stedet 13 for at benytte anodisk opløsning. Katodisk opløst aluminium (Katolyse ) skal ikke omdannes og danner derfor næsten intet slam, som også omtalt af Statens Serum Institut, der kalder metoden omvendt elektrolyse. Se Natsænkning. Med Guldager A/S som koordinator har et konsortium med 10 deltagere fra Danmark, Østrig, Grækenland, Polen, England og Holland i 2004 afsluttet et EU-støttet projekt vedr. Legionella i brugsvand i europæiske lande (Holland, Danmark, Grækenland, Østrig, England, Finland, Italien, Tyskland, Spanien, Irland, Polen og Norge). Konsortiet var sammensat af virksomheder og videnskabelige institutter, såsom fra Danmark: Statens Serum Institut, Dansk teknologisk Institut, Rovesta og Kiwa Research and Consultancy fra Holland. Projektet kortlægger bl.a. de enkelte landes holdning til Legionellaforekomst og til bekæmpelse: love, regler og standarder samt design af varmtvandssystemer, materialevalg og tilsætningsstoffer.

14 14 EWGLI Ferie Forblandet vand Forbrugsmønster (The european working group for Legionella infection). Ewgli er startet af en gruppe videnskabsmænd i 1986 og har siden arbejdet for en forbedret viden om legionellainfektion og indførelse af fælles regler og anbefalinger, såsom standardisering af analysemetoder og fælles registrering, således at sammenligning bliver mulig. Hjemmesiden for ewgli er Hvis en brugsvandsinstallation henstår ubrugt i en længere periode vil mikroorganismer normalt opformeres i vandet og især i installationens Bioslim (biofilm). Statens Serum Institut anbefaler, at der foretages en desinfektion, når installationen tages i brug igen efter ferieperioder, se Beholderdesinfektion. Forblandet vand benyttes af og til med det formål at opnå en bedre energiudnyttelse i seriekoblede varmtvandsbeholdere, se Seriekobling, eller at sørge for en forud valgt temperatur i f.eks. fælles brusearrangementer. Forblandet vand vil typisk have en temperatur, der giver god grobund for Legionella og bør derfor ikke anvendes. I de fleste boligejendommes brugsvandsinstallationer forbruges det varme vand nogenlunde ensartet med nogle timers større forbrug i løbet af et døgn. Andre installationer, som f.eks. større produktionsvirksomheder, kan have et stort forbrug af varmt vand én gang i døgnet og stort set intet i resten af perioden. Nogle dage måske helt uden vandforbrug. For at undgå Termofile bakterier er det hensigtsmæssigt, at lade lageret af varmt vand opbygges jævnt over hele forbrugspausen, men uden at der opstår zoner med vandtemperaturer på mellem 20 og 45 C. Dette opnås normalt ved korrekt dimensionering og drift af varmtvandsbeholderen (eller veksler + forrådsbeholder), se også Temperaturgymnastik og Ferie. Grænseværdi for Legionella Holland har som det eneste land en lovfæstet øvre og meget lav grænse for hvor mange legionellakim, der må forekomme i drikkevand og varmt brugsvand: 50 cfu/l. Andre europæiske lande benytter, som i Danmark, anbefalinger, der generelt går ud på, at egentlig handling bør foretages ved mere end cfu/l, se Reaktionsniveau. Handlingskonsekvens Se Reaktionsniveau.

15 Hoteller Hypoklorit Hyppighed, legionellainfektion Hårdt vand Influenza Da vandinstallationer i hoteller anvendes af et meget stort antal mennesker, er risikoen, for at én her iblandt er særlig modtagelig overfor legionærsygdom, relativ større end f.eks. i boligejendomme. Samtidig kan der være pauser i forbruget pga. udsving i belægningsprocenter og sæsonudsving. Se Ferie og Forbrugsmønster. Se Desinfektion af vandsystemet. Se Legionellainfektion (legionellose), hyppighed. Se Kalk. Mange tilfælde, der opleves som influenza, kan i stedet have været en mild form for legionellasygdom, kaldet Pontiac feber. Isolering Jern For at mindske temperaturfaldet i det varme brugsvand og undgå opvarmning af koldt vand, skal vandinstallationens rør isoleres i henhold til Dansk Standard DS 452. Isoleringen bør kontrolleres én gang om året, og især efter indgreb på anlægget, da bare få meter uisoleret rør kan få temperaturen i varmtvandsledningerne til at falde og dermed fremme forekomsten af Legionella. Forekomst af jern i vandet fremmer vækst af legionellabakterier, se også Korrosion. 15 Kalk Kalkbelægninger på varmelegemer, vandsystemets flader og brusehoveder øges markant med højere vandtemperaturer. Dette medfører dårlig udnyttelse og nedkøling af primærvarmen, øget energiudgift og risiko for langsommere vandhastighed i rørene pga. tilstopninger. Især i rørmaterialer af plast vil kalkskaller springe fra, da plast og kalk har meget forskellig varmeudvidelseskoefficient. Kalkskallerne er tilbøjelige til at kile sig fast i rør og ventiler mv. Den reducerede opvarmningsmulighed kan medføre øget legionellaopformering og den langsommere vandgennemstrømningshastighed giver øget Bioslim (biofilm), se også Ond cirkel. Kalkproblemer kan undgås ved blødgøring af det varme vand eller ved kulsyredosering, se Blødgøring og CalcFree.

16 Kalk Kalkaflejring i afhængighed af temperaturen Vandets bikarbonat Den tid der vil gå, inden kalkaflejring vil dannes hårdhed [GH] (timer) 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Omgående Dependence of scale formation on water temperature and water hardness, EU Craft legionellosis, task report 5, side Kalkskaller Ved høje vandtemperaturer øges belægninger af Kalk i varmtvandssystemet. En del af kalken springer fra i skaller dels på grund af trykslag i rørsystemet (der bl.a. kan opstå ved for kraftig Udslamning af beholderen), dels som følge af temperatursvingninger. Spiralformede varmelegemer udnytter den forskellige udvidelseskoefficient mellem kalk og metal til at være selvrensende for kedelsted (kalkbelægning). Men kalkskallerne ses også i vandhanernes perlatorer, der så må renses med mellemrum. Kalkskaller gør størst skade i rørene, hvor vandgennemstrømningen kan reduceres, især ved ansamlinger ved pumper, ventiler o.l.. Herved øges også mængden af aflejret Bioslim (biofilm) og bakterier mv.. Mest udtalt ses fænomenet, når installationen indeholder Plastrør, fordi netop plastrør udvider og trækker sig mere sammen end andre typer rør. Der er en tendens til hyppigere forekomst af Legionella i systemer med hårdt vand jf. fransk undersøgelse (16). Blødgøring kan derfor mindske risikoen for at finde Legionella i vandet. Katodisk beskyttelse Med katodisk beskyttelse kan varmtvandsbeholderen effektivt korrosionsbeskyttes, især hvis man anvender en anode forbundet til en jævnstrømskilde, se Varmtvandsbeholder. Beholderens indvendige side bringes til et elektrokemisk potentiale, som medfører, at der ikke kan ske nogen korrosion her. Hvis det efterfølgende rørsystem også skal korrosionsbeskyttes, er det almindeligt enten at sørge for dette ved konventionel Elektrolytisk korrosionsbeskyttelse eller det nyere og mindre bundslamsdannende Katorack anlæg, som begge indbygget i varmtvandsbeholderen også sørger for den katodiske beskyttelse af beholderen. En anden Katolyse -løsning kan være

17 at sikre rørbeskyttelsen separat ved hjælp af en Unicat. Uanset at den katodiske beskyttelse genererer mindre slam end et elektrolyseanlæg, bør der med jævne mellemrum foretages Udslamning af beholderen og rensning sammen med en Beholderdesinfektion. De internationale og danske anbefalinger omkring dette er uafhængige af, hvorvidt beholder og/eller rørsystem er forsynet med anlæg til korrosionsbeskyttelse. Katolyse Katorack Klordioxid Kloring Kobberrør Af og til benævnt omvendt elektrolyse (Statens Serum Institut ) eller den direkte metode. Metoden blev opfundet i 1989 af Guldager. I modsætning til konventionel elektrolytisk korrosionsbeskyttelse, der anvender anodisk opløst aluminium, der skal omdannes via en slamdannende proces for at blive til det rørbeskyttende aluminat, opløses en aluminiumkatode i Katolyse. Den katodisk opløste aluminium skal ikke omdannes, men består af det stof, der danner effektivt beskyttelseslag i vandrørene. På grund af den mindre slamdannelse er Katolyse -anlægget at foretrække med det formål at mindske bakterierisikoen. Det er nemlig ikke muligt at fjerne alt det lette bundslam ved Udslamning af beholderen, fordi det i stedet hvirvler op. Katolyse -anlægget kan være indbygget i Beholder og benævnes Katorack, som også sørger for Katodisk beskyttelse af beholderen. Men da Katolyse ikke danner Bundslam, kan systemet også indbygges i en behandlingsbeholder, Unicat, udelukkende med rørbeskyttelse til formål. Unicat bruges især til installationer med Varmeveksler eller rustfri beholder. Se Katolyse. Se Desinfektion af vandsystemet og Beholderdesinfektion. Se Desinfektion af vandsystemet. Teorier om at kobberrør i ringere grad end andre rør dannede grobund for Legionella, har vist sig at være forkerte. Noget tyder på, at så længe kobberrørene korroderer (som nye), vil kobberindholdet i vandet nok have en vis dæmpende effekt på megen bakterievækst, men denne effekt forsvinder, når kobberkorrosionen reduceres. Kobberindhold i vand, som følge af korrosion, kan udover at være utilsigtet også være sundhedsmæssigt betænkelig. 17

18 Koldt vand Kontraventil Korrosion Det kolde vand skal helst være 10 C og max. 20 C ved tapstedet. Dette sikres ved isolering af koldtvandsrørene. Rørsystemet bør være forsynet med en kontraventil på cirkulationsledningen, der sikrer en ensrettet strømning af vandet. Hvis vandet kan pendle frem og tilbage, vil der opstå ansamlinger af urenheder, bakterier og Bioslim (biofilm) og et anlæg til korrosionsbeskyttelse af rørene vil ikke kunne fungere optimalt. Det bør jævnligt kontrolleres, at kontraventilen fungerer. Korrosionshastigheden i rør af galvaniseret stål øges voldsomt ved højere vandtemperaturer. Ved temperaturer på over 55 C kan jern og zink i galvaniserede stålrør skifte karakter, så jern bliver mindre ædelt i forhold til zink. Det medfører, at jernet ruster meget hurtigt. I anlæg med kobber bør forhøjet temperatur betragtes med særlig opmærksomhed, da især dette materiale er stærkt temperaturfølsomt. 18 corrosion rate, (mg/dm day) O temperature ( C) Corrosion rate of galvanised steel depending on temperature, Bilozor S., 1999 (15) Korrosionsbeskyttelse er derfor ekstra påkrævet ved høje temperaturer. Større vandinstallationer af galvaniseret stål bør være forsynet med et korrosionsbeskyttelsesanlæg (Katolyse ) med løbende tilsyn og service. Korroderet jern virker befordrende på legionellavækst, se også Ond cirkel.

19 Kritiske steder i vandsystemet Varmt vand uden besværende ventetid Bruser har aerosoldannelse Bruseslanger bør jævnligt udskiftes eller koges Koblingsledninger til tapsteder < 5 meter Jævnligt forbrug nødvendigt Volumen < forbrug/døgn C BV Afspærringsventil Korrekt indregulerede el. indstillede ventiler Ingen blinde rørender døde ledninger 19 Beholder renses og desinficeres > 55 C => Kalk og sten på varmelegemer Varmtvandsbeholder Difference < 5 C Strengreguleringsventil BC Korrekt flow gn. varmelegemer Risiko for termofile bakterier ved BK manglende lagdeling T Vandmåler Cirkulationspumpe Kontraventil Cirkulation retur >50 C Kalk & skaller samles I bioslim findes de fleste bakterier. Bioslim rives med ved forbrug Slam bundfældes Beholderbund < 20 C Grænse for KV/VV skal variere (temperaturgymnastik)

20 Legionella 20 Legionellabakterie og bioslim (biofilm) Legionellabakterien blev opdaget første gang i 1976, efter at der havde været et udbrud af lungebetændelse blandt amerikanske krigsveteraner (legionærer) i Philadelphia. Af 221 legionærer døde 34 af sygdommen, som efterfølgende blev kaldt legionærsygdom. Bakterien, der var årsag til sygdommen fik navnet Legionella pneumophila. Legionellaforekomst Legionellabakterien forekommer næsten alle steder, hvor der er vand, men opformeres især i menneskeskabte vandsystemer, hvor man går ud fra, at bakterien kan fordobles i løbet af et døgn. Selvom det er en langsom formeringshastighed sammenlignet med andre vandbakterier, vil antallet af legionellabakterier på få dage kunne vokse fra acceptable til sundhedsbetænkelige niveauer. Legionellabakterierne trives ved forekomst af Jern, ernæres af organisk materiale (Heterotrofe) og befinder sig især i Bioslim (biofilm)en på vandsystemets indvendige flader, hvorfra de frigøres til det forbistrømmende vand. Fra bl.a. Vandanalyser ved man, at langt de fleste varmtvandsinstallationer indeholder legionellakim. Miljøstyrelsen og Statens Serum Institut opstiller i overensstemmelse med europæiske retningslinier (EWGLI) nogle anbefalede grænseværdier, se Grænseværdi for Legionella.

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

Sådan minimerer du problemer med Legionella

Sådan minimerer du problemer med Legionella Sådan minimerer du problemer med Legionella Fakta og gode råd om Legionella i varmt vand Til husejere og viceværter Energistyrelsen Miljøstyrelsen By- og Boligministeriet Statens Seruminstitut Sundhedsstyrelsen

Læs mere

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO John christensen 10 år i rådgivende ingeniørfirma 20 år i AAB, København 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO Varmt vand Før og nu. Hvordan Hvilke udfordringer Denne metode har vi

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer

CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer CatoCool Vandbehandling til kølesystemer Kølevand Fordele og udfordringer Udover at være en let tilgængelig råvare har vand også den egenskab at være et meget effektivt medie til varmeoverførsel. Det gør

Læs mere

Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh

Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh Civilingeniør, kemi 1991 Ph.D. Mikrobiologisk vandkvalitet i varmtvandssystemer 1997 Er det farligt at gå i brusebad? Legionella Spar

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet 1. Firmapræsentation. 2. Klordioxid hvorfor, hvordan, virkemåde. 3. SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet. 1 Dansk Svømmebadsteknisk Forening. ERFA-møde i

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012

LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012 LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012 RØRCENTRET LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012 Udarbejdet

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.)

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.) Korrosion i vvs-installationer Erik Brandt (red.) SBi-anvisning 227 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Korrosion i vvs-installationer Serietitel SBi-anvisning 227 Udgave 1.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Forekomst af Legionella - risikovurdering

Forekomst af Legionella - risikovurdering Miljøprojekt Nr. 897 2004 Forekomst af Legionella - risikovurdering Vibeke From Jeppesen Eurofins Danmark A/S Claus Jeppesen Fødevareregion Nordsjælland & København Nina Pringler, Elsebeth Tvenstrup Jensen

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual 1 13 Udgave: Februar 2011 Indhold 1. Generelt...3 1.1 en...3 1.2 Teknologisk baggrund...3 1.3 Garanti...5 1.4 Advarsler...5 1.4.1 Generelt...5 1.4.2 Montering & igangsætning...6 1.4.3 Lækage og overløb...6

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 KRÜ AQAC E B S OM orr.iys ani g Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73 Korrolyseanlæg

Læs mere

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel.

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel. El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og Christian Petresch Vands kredsløb/kredsløb

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

D E N M I L J Ø V E N L I G E L Ø S N I N G PÅ K A L K P R O B L E M E R

D E N M I L J Ø V E N L I G E L Ø S N I N G PÅ K A L K P R O B L E M E R D E N M I L J Ø V E N L I G E L Ø S N I N G P Å K A L K P R O B L E M E R Aqua Unique Aqua Unique Eksperterne i vandbehandling Aqua Unique er en international virksomhed bestående af Aqua Unique Danmark,

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Forekomst af Legionella i varmvandssystem

Forekomst af Legionella i varmvandssystem Miljøprojekt Nr. 653 2001 Forekomst af Legionella i varmvandssystem Identifikation og risikovurdering Poul Brydov dk-teknik & MILJØ Søren Uldum, Nina Pringler og Ole Bent Jepsen Statens Serum Institut

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg

Vandinstallationer installationsdele og anlæg SBi-anvisning 236 Vandinstallationer installationsdele og anlæg 1. udgave 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG FJERNVARME - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Egernvej 35 2000 Frederiksberg Tlf: 60 67 98 32 E-mail: varmelaug@post.tele.dk 1 Pas på udgifterne til fjernvarme

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Dato Oktober 2013 Rekvirent Gellert Innovation ApS Rapport nr. 8001-050-01 Per Væggemose Nielsen IPU Bio- og FødevareTeknologi Søltofts Plads, Bygning

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere