SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand"

Transkript

1 SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

2 SUNDT VAND

3 Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større installationer for varmt brugsvand. Tak for værdifuld hjælp under redigeringen til: Teknisk chef John Christensen, Andelsboligforeningen VIBO og Seniorforsker Søren Uldum, Statens Serum Institut. Håndbogen er udarbejdet af Guldager A/S, der alene er ansvarlig for indholdet. 3 Opdateret udg. 2, marts Med venlig hilsen Guldager A/S Hans Guldager P.S. Opslagsbogen foreligger også i elektronisk udgave på vores hjemmeside

4 4 Det varme vand skal være rent. Vi vasker os hver dag. Håndvask, karbad, brusebad. Det er behageligt og sundt. Vi gør også rent i vores hjem og tager som en selvfølge, at det vand vi bruger til at vaske med netop er rent. Selvom det vand vi modtager fra vandforsyningen er meget rent, indeholder det dog altid en lille smule urenheder. Også nogle få bakterier og organiske stoffer, som bakterier kan leve af. Især i varmtvandsinstallationer, beholdere, opvarmere og rør kan disse bakterier opformeres. Varme sætter gang i processer. Også mikrobiel vækst, korrosion og kalkaflejring. Derfor giver varmtvandsbeholdere, opvarmere og rør gode vækstbetingelser for bakterier. I varmtvandsbeholdere og rør aflejres med tiden urenheder og bioslim (biofilm), som bakterierne gemmer sig i og lever af. Bl.a. den farlige legionellabakterie, der kan give en dødelig eller invaliderende lungebetændelse. Eller den mildere Pontiac feber, der er en influenzalignende sygdom, som mange sandsynligvis har haft uden at vide det. Legionellaforebyggelse er hverken kompliceret eller dyrt. Myndighedernes anbefalinger lægger ikke op til urimelige foranstaltninger. Kun viden og sund fornuft. Ligesom man jævnligt gør rent i sit hjem, skal man derfor sørge for, at varmtvandssystemet lever op til en rimelig hygiejnisk standard. Guldager kan hjælpe. Guldager har i 2004 ledet et EU-projekt, der kortlagde de europæiske landes metoder til legionellaforebyggelse i varmtvandssystemer. I EU-projektet deltog bl.a. Statens Serum Institut, Dansk Teknologisk Institut og andre europæiske videnskabsinstitutter og virksomheder. 60 års service og overvågning af vandinstallationer har givet os en bred erfaring om indretning, drift og vedligehold, herunder problemer med bakterier, rust og kalk. Vi ved hvordan man opretholder en god hygiejnisk standard i varmtvandsanlæg. Guldagers Sundt Vand koncept bygger på viden og sund fornuft. Viden om alle de parametre i varmtvandssystemet, som har betydning for at vandet, vi vasker os i, er rent og sundt. Og viden om hvordan parametrene påvirker hinanden. Opretholdelse af en god hygiejnisk standard og forebyggelse af Legionella fordrer en helhedsvurdering. Også for at undgå bivirkninger, der kan gøre alle bestræbelser forgæves. Sund fornuft, fordi ingen forlanger, at man bruger urimeligt mange penge på en rimelig forebyggelse. Sundt Vand konceptet er bl.a. baseret på, at vi kommer på vandinstallationen i forvejen, indenfor

5 vores normale service. Derfor kan Sundt Vand tilføjes Guldagers Service uden store ekstraudgifter. At behandle et varmtvandssystem, der allerede er inficeret med et højt antal legionellakim, er ikke alene dyrt, men også meget vanskeligt og må typisk foretages flere gange efter hinanden. Også derfor er en rimelig forebyggelse sund fornuft. Sundt Vand konceptet indeholder en række serviceydelser afhængigt af behovet på den enkelte installation: En indledende risikovurdering bl.a. i forhold til de offentlige anbefalinger, gennemgang af alle kritiske steder i installationen og en analyse af risikoen for eventuelle bivirkninger ved høje vandtemperaturer Løbende kontrol af vandinstallationens sundhedstilstand Desinfektion af beholderen i forbindelse med beholderrensning Rørskyl for bioslim i forbindelse med beholderrensning Udtagning af vandprøver bl.a. til analyse for Legionella Rapport med konkrete anbefalinger bliver sendt til den ansvarlige for installationen. Ejeren af en ejendom har ansvaret for, at de der bruger vandinstallationen ikke bliver syge. Varmemesteren varetager denne opgave. Denne opslagsbog er ment som en hjælp hertil. Legionellabakterier findes ofte i såkaldte aerosoler, en slags vandstøv, der opstår ved tapning af vand. Aerosoler er ofte kun synlige med det blotte øje, ved brug af særlig lyskilde, som anvendt til optagelse af dette foto. I en typisk brugsvandsinstallation opstår aerosoler oftest ved brusebadning, men også som vist her ved perlatorer på en vandhane. Aerosoler er de små lyse prikker omkring selve vandstrålen. (Se i øvrigt på næste side). 5

6 6 Aerosoler Ansvar Aspiration Bakterier i varmt brugsvand Beholder Aerosoler er meget små vanddråber, som en slags vandstøv, der opstår ved tapning af vand. Vand findeles i mindre dråber dels på grund af vandets overfladespænding, dels når større dråber rammer en overflade. Aerosoldannelse er udpræget ved brusebadning, se Bruser, men finder også sted ved køletårne, spabade, vandforstøvere (f.eks. supermarkeder) og springvand. Den mest kendte smitte med legionellabakterier sker ved inhalation af aerosoler, som indeholder bakterierne. I 2009 kom specielt 2 dødsfald forårsaget af legionærsyge i mediernes og dermed også i lovgivernes søgelys. Erhvervs- og Økonomiministeriet præciserede i den forbindelse, at byggeloven entydigt pålægger ejeren ansvaret for at holde vandinstallationen i forsvarlig stand. I den ene af sagerne vedkendte det pågældende boligselskab sig ansvaret og udbetalte erstatning til den afdødes datter. Selvom man går ud fra at indånding af aerosoler, bl.a. i forbindelse med brusebad er den mest udbredte smitteform for legionellainfektion, kan fejlsynkning (aspiration) af legionellaholdigt vand højst sandsynligt også medføre, at bakterierne inficerer lungerne. Mest udsatte herfor er sengeliggende og mennesker, hvor den normale følsomhed og reaktion overfor fejlsynkning er nedsat. Installationer for varmt brugsvand indeholder mange slags bakterier. Afhængigt af temperaturen det givne sted i installationen vil henholdsvis frigofile (trives ved kolde temperaturer), mesofile (trives ved mellem temperaturer), eller termofile (trives ved høje temperaturer) bakterier forefindes. De fleste anses for uskadelige, men Legionella, som er mesofil, trives allerbedst ved en temperatur svarende til den menneskelige legemstemperatur og kan være meget sundhedsskadelig, se Temperaturens betydning og Legionærsyge. Visse Termofile bakterier kan være til stor gene, fordi de på meget kort tid kan indkapsle og isolere varmelegemet. Disse bakterier er også mistænkt for at kunne give hudgener ved badning. Se Varmtvandsbeholder.

7 Beholderdesinfektion Beholderrensning Bioslim (biofilm) I varmtvandssystemet aflejres urenheder og bakterier med tiden. Aflejringen er størst, der hvor vandets gennemstrømning er langsom. Samme steder vil laget af Bioslim (biofilm), som består af bakterier og andre mikroorganismer, organiske og uorganiske materialer, være tykkest. I varmtvandsbeholderen er vandgennemstrømningen meget langsom. Især her vil aflejring og vækst af bioslim finde sted. Ved Beholderrensning foretages en mekanisk rensning af beholderens flader. Men det er ikke muligt helt at fjerne bioslimen, hvori en del bakterier kan blive tilbage. En desinfektion med Klordioxid vil give et bedre resultat, fordi netop Klordioxid i modsætning til f.eks. almindelig klor trænger ind i bioslimen og eliminerer bakterierne her. Når dette foretages i forbindelse med beholderrensningen, vil omkostningen være lav, da beholderen i forvejen er tømt, ligesom der ikke forbruges varmt vand. Klordioxiden skylles ud, inden vand atter fyldes på beholderen. I varmtvandsbeholderen (se Varmtvandsbeholder) aflejres urenheder som Bundslam med tiden, ligesom der på de indvendige sider og på varmelegemet dannes et lag af Kalk og Bioslim (biofilm). Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at varmtvandsbeholderen indvendigt renses jævnligt. Er varmtvandsinstallationen beskyttet mod korrosion ved hjælp af et 7 elektrolyse- eller Katolyse -anlæg med tilknyttet serviceaftale, er rensningen omfattet af aftalen. Men behovet vil også være til stede for beholdere uden korrosionsbeskyttelse. Ifølge internationale anbefalinger (EWGLI) bør varmtvandsbeholdere renses en gang årligt. Guldager anbefaler, at man foretager en Beholderdesinfektion med Klordioxid, når beholderen alligevel er åben og bliver mekanisk renset. Alle vandrør indeholder biofilm, der sidder indvendigt på vandrørenes sider og i beholderen som et rødligt eller gråblåt slimlag. Farven afhænger af omstændighederne. En del af bioslimen rives med af vandstrømmen under vandforbrug og kan i sjældne tilfælde ses som gullig slim i håndvaske, brusere eller perlatorer. Samme gule slim kan ses, hvis man fører en vatpind rundt indvendigt i en bruseslange. Vi har valgt at kalde det bioslim i stedet for at bruge det officielle og mere tilforladelige udtryk biofilm. 90 % af alle bakterier i et vandsystem findes i bioslimen, hvor også Legionella trives. Slimlaget er tykkest, hvor vandstrømmen er langsom. I mindre vandinstallationer, hvor vandet ikke recirkulerer, kan man skylle det meste af bioslimen ud ved at skrue perlatorerne af og åbne fuldt for varmtvandshanen i et par minutter, mens man forlader bruserummet.

8 8 Bioslim (biofilm) Blandingsarmatur Blinde rørledninger Blødgøring Brusearrangementer, fælles Større varmtvandsinstallationer er forsynet med Cirkulation, så alle kan have varmt vand indenfor rimelig tid. I cirkulationsledningen varierer vandets strømningshastighed mindre end i fremløbsrørene og da lagtykkelsen af bioslim tilpasser sig det givne vandflow, vil der ofte i cirkulationsledningen være et tykt lag, der kun kan fjernes ved Rørskyl. Blandingsarmatur o.l., hvor varmt og koldt vand blandes til temperaturer under 50 C, bør anbringes umiddelbart før tapstedet, således at rørledninger indeholdende legionellafremmende temperaturer undgås. Der må ikke forekomme rør med stillestående vand. Rørledninger og vandhaner, der ikke bruges, skal fjernes. Såfremt visse rørledninger/vandhaner kun sjældent benyttes, bør der indføres en rutine eller indsættes en tidsstyret åbningsventil, så der dagligt åbnes for vandet for en kortere periode. Blødgøring er benævnelsen for den proces, der fjerner de substanser i vandet, der kan give kalkudfældninger. Teknikken der benyttes er ionbytning, hvor vandet ledes gennem et ionbytterresin, der udskifter magnesium- og kalcium- til natriumioner. For fremstilling af blødgjort vand forbruges vand og salt, der anvendes til at genoplade ionbytterresinen, når den er fyldt op med kalcium- og magnesiumioner og derfor ikke kan blødgøre mere vand. Fordelene ved at blødgøre brugsvand består i en god energiudnyttelse i opvarmningsprocessen og en bedre kontrol over drift og vedligehold af installationerne, idet driftforstyrrelser forårsaget af tilkalkede pumper, ventiler, varmevekslere, -legemer el.lign. elimineres. Skoler, kaserner, sports- og svømmehaller og visse virksomheder anvender ofte fælles bruseanlæg. Hvis temperaturen styres centralt via et blandingsarmatur udenfor selve bruserummet, vil vandet i rørene fra blandingsarmaturet ud til den enkelte bruser have en temperatur, som er gunstig for legionellavækst. Ved længere pauser mellem brusebadene kan antallet af kim komme ud over de kritiske grænser. Da fælles brusearrangementer benyttes af mange mennesker, er sandsynligheden for, at der er en person med modtagelighed for legionellainfektion relativt større end ved andre vandinstallationer, se også Blandingsarmatur, Forblandet vand, Bruser og Ferie.

9 Bruser Bruseslange Bundblæsning Bundslam CalcFree Ved brusebad dannes mange Aerosoler, som kan indeholde legionellakim, der ved indånding kan inficere lungerne. Brusehoveder der nærmest virker som vandforstøvere bør undgås. Det er vigtigt, at dyserne i bruseren holdes fri for kalk, da delvist tilstoppede brusehuller også danner aerosoler. Helt at undgå indånding af aerosoler ved brusebad kan man ikke. Forebyggelse mod legionellavækst i hele vandinstallationen er derfor afgørende. Bruseslanger er et yndet opholds- og ynglested for Legionella. Slangens materiale afgiver stoffer, som bakterier kan ernære sig af og derved hurtigt danne et lag af Bioslim (biofilm). Det kan man få et billede af ved at stikke en vatpind op i bruseslangen efter nogen tids anvendelse. Dele af slimlaget, hvor Legionella trives, løsnes og føres med ud under brusebadet, hvorved legionellakim via Aerosoler kan indåndes i lungerne. Bruseslanger bør derfor jævnligt udskiftes eller koges. Hvis bruseren ikke har været benyttet i mere end en uge f.eks. ved ferier eller ved længere tids fravær fra sommerhuset, kan det være en god ide at åbne godt op for vandet i nogle minutter og sikre god udluftning, mens man forlader bruserummet. Se Udslamning. 9 I en Varmtvandsbeholder o.l., hvor vandgennemstrømningshastigheden er lav, vil urenheder bundfældes som slam, hvor bakterier kan opformeres. Er vandtemperaturen i beholderens bund mellem 20 og 45 C, vil der her være god grobund for Legionella. Ved vel gennemført Temperaturgymnastik, vil temperaturen i slamzonen holde sig under 20 C. Miljøstyrelsen og Statens Serum Institut anbefaler, at beholderen slammes ud rutinemæssigt en gang om ugen. Der kan efter Guldagers erfaring dog opstå visse ulemper herved, se Udslamning. Med Elektrolyse vil mængden af bundslam øges, hvorfor man ved denne metode også foreskriver ugentlig udslamning. Den nyere korrosionsbeskyttelsesmetode Katolyse giver væsentligt mindre bundslam. Elektrolyseanlæg kan uden de store udgifter ombygges til Katolyse. Naturmetode der forhindrer kalkproblemer. Ved opvarmning forrykkes den naturlige balance mellem kalk og kulsyre i vandet. Derfor udfælder kalken på varmtvandssystemets indvendige sider.

10 10 CalcFree Certifikat Cfu/liter Circon Cirkulation Desinfektion af vandsystemet Til at forebygge kalkproblemer har Guldager A/S udviklet et produkt, som doserer lidt kulsyre (væsentligt mindre end i en danskvand) og genopretter naturbalancen. CalcFree, som produktet kaldes, holder derved kalken opløst i vandet. På installationer, hvor der er indgået en Guldager Sundt Vand serviceaftale, bliver der, på anfordring, en gang årligt udstedt et certifikat, se side 27. Se Vandanalyser. Se Termostatiske reguleringsventiler. De fleste større installationer for varmt brugsvand er forsynet med et rørsystem med cirkulation for at sikre, at alle tapsteder forsynes med varmt vand indenfor kort tid. I cirkulationsrørene er vandgennemstrømningshastigheden mindre variabel end i fremløbsrørene, og da bioslimens tykkelse afhænger af den givne vandstrøm, vil Bioslim (biofilm) efter et stykke tid nå til en konstant tykkelse i cirkulationsrørene. I fremløbsrørene vil den højere vandgennemstrømningshastighed under vandforbrug jævnligt høvle af og reducere bioslimen. Nogle ventilfabrikanter anbefaler, at man slukker for cirkulationspumpen nogle timer hver nat, for på den måde at motionere de Termostatiske reguleringsventiler, se også Natsænkning. Når pumpen slukkes falder temperaturen i anlægget, og ventilerne åbner helt op. Når pumpen startes skylles systemet igennem. Dette kan til en vis grad reducere bioslimen i cirkulationsledningen. Metoden bevirker imidlertid, at temperaturen i anlægget falder, hvilket er fremmende for legionellavækst, og metoden frarådes derfor generelt. Bioslimen i cirkulationsrør kan mere effektivt og uden risiko reduceres ved Rørskyl, når der foretages Beholderrensning. Klordosering Den almindeligste behandlingsmetode for drikkevand er kloring, oftest i form af hypoklorit ved lavt niveau. Men da slutniveauet af aktiv klor ved slutbrugeren skal være lavt eller ideelt set nul, antages metoden ikke at have nogen særlig effekt på legionellavækst. Kloring kan hos slutbrugeren foretages med større doser klor (chokkloring), men da studier har vist, at Legionella i en vis udstrækning er klorresistent, er det vigtigt, at kloringen foretages korrekt. Klor anses heller ikke for at have nævneværdig virkning overfor biofilm.

11 UV Metoden består i, at vandet bestråles med ultraviolet lys ved ca. 254 nm. DNA molekylerne i mikroorganismerne ændres, så de ikke kan formere sig, og de uddør. UV udstyret består af en UV lampe monteret i et armatur, der anbringes på tilgangen og/eller på cirkulationen. Bestrålingen foregår med en UV lampe, der er tilbøjelig til at kalke til, hvis vandet er kalkholdigt, hvorved effekten udebliver. Men ved hjælp af et kulsyredoseringsanlæg CalcFree eller blødgøringsanlæg kan UV udstyret holdes kalkfrit. Fordelen ved UV behandling er, at metoden er nem at installere. Metoden virker godt på det vand, der passerer UV udstyret, men virkningen er lokal, og der kan andre steder i systemet sagtens ske opformering af Legionella og andre bakterier. Anvendelse af UV må derfor betragtes som et supplement i legionellabekæmpelsen. Ozon Ozon er en særlig slags ilt med tre iltatomer i stedet for normal ilt, hvor der er to iltatomer. Anvendes i mængder på 1-2 mg/liter og er i denne koncentration effektiv mod Legionella. Men koncentrationen er vanskelig at opretholde gennem hele systemet, idet ozon reagerer meget hurtigt. 11 Ozonering må derfor betegnes som lokalt virkende, og der kan andre steder i systemet sagtens ske opformering af Legionella og andre bakterier. Der kan desuden være tale om bivirkninger, f.eks. ved oxidation af naturlige klorforbindelser i vandet, hvorved der dannes klorit- og kloratlignende stoffer. Dette er imidlertid ikke særlig omtalt i litteraturen. Kobber- og sølvelektroder anvendes i koncentrationer på mg/l kobber og mg/l sølv og er begge toksiske overfor bakterier - og i øvrigt alt andet levende, herunder amøber der er udklækningssted for Legionella. Feltdata synes at vise, at kobber/sølv i kombination med klor er effektivt mod Legionella, men mængden af valide data er ikke stor. Fordelen ved metoden er, at metalionerne kan distribueres til hele installationen, og at metalionerne må formodes at være mere robuste end klor overfor vandets indhold af biologisk stof. Ulempen er, at galvaniserede rør korroderer hurtigere ved tilstedeværelsen af metalionerne. Ultrafiltrering Mikro- og ultrafiltrering er anvendt over hele verden i drikkevandsfremstilling. En placering af filter på både vandtilgang og cirkulation vil kunne medføre et stadigt rimeligt lavt niveau, men der kan andre steder i systemet

12 Desinfektion af vandsystemet Ultrafiltrering sagtens ske opformering af Legionella og andre bakterier, f.eks. i afgreninger og VVS-armaturer, herunder bruseslanger. Ved fejlfunktion er der risiko for, at der kan fremvokse en stor mikrobiologisk population i membranerne. Ved læk i membranerne vil systemet kunne forurenes alvorligt. Anlægsinvesteringen og udskiftning af membraner er relativ bekostelig. Da membranerne renses ved jævnlig automatisk returskylning medfører metoden et ikke ubetydeligt vandforbrug. 12 Pasteurisering Ved pasteurisering skylles hele installationen igennem med temperaturer på 65 C i minimum 30 minutter eller 75 C i minimum 20 minutter, mens alle tapsteder åbnes (uden at være fuldt åbne, da temperaturen herved ikke kan opretholdes). Temperaturen på fjerneste tapsted skal være min. 60 C. Der skal tages forholdsregler imod skoldningsrisikoen. Alle brugere af varmtvandsinstallationen bør tydeligt advares, eventuelt også ved skilte på alle tapsteder. Det er hensigtsmæssigt at foretage pasteurisering på tidspunkter, hvor der normalt ikke bruges varmt vand. Se også Temperaturens betydning. Bivirkningerne er voldsom kalkudfældning, der dog kan undgås ved anvendelse af CalcFree eller blødgøringsanlæg. Undersøgelser har påvist, at en periodisk gennemskylning med hedtvandstemperaturer ikke kan erstatte den løbende forebyggelse ved anvendelse af høje Minimumstemperaturer under normal drift. Det kan endvidere være vanskeligt af få pasteuriseret alle tapsteder. Elektrolytisk desinfektion Ved påtrykning af et elektrisk felt kan substanser i vandet oxideres til radikaler, som er aktive overfor mikroorganismerne. De stoffer som især dannes er oxygen radikaler og klorid, som oxideres til oxiderede klorforbindelser som hypoklorit. Som regel doseres en lille mængde salt (NaCI), som oxideres til klorgas opløst i vandet. Metoden vil næppe kunne producere klorgas i tilstrækkelig mængde, uden at der samtidig dannes klorit og klorat. Klordioxid Klordioxiddosering virker i hele vandinstallationen og er beskrevet som den mest effektive overfor rørenes Bioslim (biofilm), hvor bl.a. Legionella skjuler sig. Klordioxid dannes ved hjælp af natriumklorit og syre. Der doseres normalt 1-2 mg/liter ved kortere perioder, ellers ned til 0,2 mg/liter ved kontinuert forbrug. Doseringen sker under betryggende

13 forhold i styrede mængder. Der er ingen lugtdannelse. Klordioxid anvendes p.t. af Guldager til desinfektion af beholderen i forbindelse med beholderrens, se Beholderdesinfektion og Beholderrensning. Desinfektion, beholder Elektrolytisk korrosionsbeskyttelse Energibesparelse EU-undersøgelse Se Beholderdesinfektion. Elektrolytisk korrosionsbeskyttelse af vandinstallationer blev opfundet af ingeniør Alfred Guldager i Aluminiumanoder i en Varmtvandsbeholder opløses ved hjælp af en påtrykt strøm fra en jævnstrømskilde. Den opløste aluminium sikrer, at vandrørene (og evt. den beholder, hvori aluminiumanoderne er monteret) ikke ruster. Anodisk opløst aluminium skal imidlertid gennemgå en omdannelsesproces, som er spild- og slamdannende. Derfor skal beholderen jævnligt udslammes, se udslamning. Guldager har gennem tiden foretaget flere forbedringer af produktet, bl.a. forbrugsstyring, iltproducerende specialanoder, mikroprocessorstyreskab, datalogger og katocard. Den seneste udvikling er den mest revolutionerende, fordi den vender processen om og opløser aluminium katodisk i stedet 13 for at benytte anodisk opløsning. Katodisk opløst aluminium (Katolyse ) skal ikke omdannes og danner derfor næsten intet slam, som også omtalt af Statens Serum Institut, der kalder metoden omvendt elektrolyse. Se Natsænkning. Med Guldager A/S som koordinator har et konsortium med 10 deltagere fra Danmark, Østrig, Grækenland, Polen, England og Holland i 2004 afsluttet et EU-støttet projekt vedr. Legionella i brugsvand i europæiske lande (Holland, Danmark, Grækenland, Østrig, England, Finland, Italien, Tyskland, Spanien, Irland, Polen og Norge). Konsortiet var sammensat af virksomheder og videnskabelige institutter, såsom fra Danmark: Statens Serum Institut, Dansk teknologisk Institut, Rovesta og Kiwa Research and Consultancy fra Holland. Projektet kortlægger bl.a. de enkelte landes holdning til Legionellaforekomst og til bekæmpelse: love, regler og standarder samt design af varmtvandssystemer, materialevalg og tilsætningsstoffer.

14 14 EWGLI Ferie Forblandet vand Forbrugsmønster (The european working group for Legionella infection). Ewgli er startet af en gruppe videnskabsmænd i 1986 og har siden arbejdet for en forbedret viden om legionellainfektion og indførelse af fælles regler og anbefalinger, såsom standardisering af analysemetoder og fælles registrering, således at sammenligning bliver mulig. Hjemmesiden for ewgli er Hvis en brugsvandsinstallation henstår ubrugt i en længere periode vil mikroorganismer normalt opformeres i vandet og især i installationens Bioslim (biofilm). Statens Serum Institut anbefaler, at der foretages en desinfektion, når installationen tages i brug igen efter ferieperioder, se Beholderdesinfektion. Forblandet vand benyttes af og til med det formål at opnå en bedre energiudnyttelse i seriekoblede varmtvandsbeholdere, se Seriekobling, eller at sørge for en forud valgt temperatur i f.eks. fælles brusearrangementer. Forblandet vand vil typisk have en temperatur, der giver god grobund for Legionella og bør derfor ikke anvendes. I de fleste boligejendommes brugsvandsinstallationer forbruges det varme vand nogenlunde ensartet med nogle timers større forbrug i løbet af et døgn. Andre installationer, som f.eks. større produktionsvirksomheder, kan have et stort forbrug af varmt vand én gang i døgnet og stort set intet i resten af perioden. Nogle dage måske helt uden vandforbrug. For at undgå Termofile bakterier er det hensigtsmæssigt, at lade lageret af varmt vand opbygges jævnt over hele forbrugspausen, men uden at der opstår zoner med vandtemperaturer på mellem 20 og 45 C. Dette opnås normalt ved korrekt dimensionering og drift af varmtvandsbeholderen (eller veksler + forrådsbeholder), se også Temperaturgymnastik og Ferie. Grænseværdi for Legionella Holland har som det eneste land en lovfæstet øvre og meget lav grænse for hvor mange legionellakim, der må forekomme i drikkevand og varmt brugsvand: 50 cfu/l. Andre europæiske lande benytter, som i Danmark, anbefalinger, der generelt går ud på, at egentlig handling bør foretages ved mere end cfu/l, se Reaktionsniveau. Handlingskonsekvens Se Reaktionsniveau.

15 Hoteller Hypoklorit Hyppighed, legionellainfektion Hårdt vand Influenza Da vandinstallationer i hoteller anvendes af et meget stort antal mennesker, er risikoen, for at én her iblandt er særlig modtagelig overfor legionærsygdom, relativ større end f.eks. i boligejendomme. Samtidig kan der være pauser i forbruget pga. udsving i belægningsprocenter og sæsonudsving. Se Ferie og Forbrugsmønster. Se Desinfektion af vandsystemet. Se Legionellainfektion (legionellose), hyppighed. Se Kalk. Mange tilfælde, der opleves som influenza, kan i stedet have været en mild form for legionellasygdom, kaldet Pontiac feber. Isolering Jern For at mindske temperaturfaldet i det varme brugsvand og undgå opvarmning af koldt vand, skal vandinstallationens rør isoleres i henhold til Dansk Standard DS 452. Isoleringen bør kontrolleres én gang om året, og især efter indgreb på anlægget, da bare få meter uisoleret rør kan få temperaturen i varmtvandsledningerne til at falde og dermed fremme forekomsten af Legionella. Forekomst af jern i vandet fremmer vækst af legionellabakterier, se også Korrosion. 15 Kalk Kalkbelægninger på varmelegemer, vandsystemets flader og brusehoveder øges markant med højere vandtemperaturer. Dette medfører dårlig udnyttelse og nedkøling af primærvarmen, øget energiudgift og risiko for langsommere vandhastighed i rørene pga. tilstopninger. Især i rørmaterialer af plast vil kalkskaller springe fra, da plast og kalk har meget forskellig varmeudvidelseskoefficient. Kalkskallerne er tilbøjelige til at kile sig fast i rør og ventiler mv. Den reducerede opvarmningsmulighed kan medføre øget legionellaopformering og den langsommere vandgennemstrømningshastighed giver øget Bioslim (biofilm), se også Ond cirkel. Kalkproblemer kan undgås ved blødgøring af det varme vand eller ved kulsyredosering, se Blødgøring og CalcFree.

16 Kalk Kalkaflejring i afhængighed af temperaturen Vandets bikarbonat Den tid der vil gå, inden kalkaflejring vil dannes hårdhed [GH] (timer) 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C Omgående Dependence of scale formation on water temperature and water hardness, EU Craft legionellosis, task report 5, side Kalkskaller Ved høje vandtemperaturer øges belægninger af Kalk i varmtvandssystemet. En del af kalken springer fra i skaller dels på grund af trykslag i rørsystemet (der bl.a. kan opstå ved for kraftig Udslamning af beholderen), dels som følge af temperatursvingninger. Spiralformede varmelegemer udnytter den forskellige udvidelseskoefficient mellem kalk og metal til at være selvrensende for kedelsted (kalkbelægning). Men kalkskallerne ses også i vandhanernes perlatorer, der så må renses med mellemrum. Kalkskaller gør størst skade i rørene, hvor vandgennemstrømningen kan reduceres, især ved ansamlinger ved pumper, ventiler o.l.. Herved øges også mængden af aflejret Bioslim (biofilm) og bakterier mv.. Mest udtalt ses fænomenet, når installationen indeholder Plastrør, fordi netop plastrør udvider og trækker sig mere sammen end andre typer rør. Der er en tendens til hyppigere forekomst af Legionella i systemer med hårdt vand jf. fransk undersøgelse (16). Blødgøring kan derfor mindske risikoen for at finde Legionella i vandet. Katodisk beskyttelse Med katodisk beskyttelse kan varmtvandsbeholderen effektivt korrosionsbeskyttes, især hvis man anvender en anode forbundet til en jævnstrømskilde, se Varmtvandsbeholder. Beholderens indvendige side bringes til et elektrokemisk potentiale, som medfører, at der ikke kan ske nogen korrosion her. Hvis det efterfølgende rørsystem også skal korrosionsbeskyttes, er det almindeligt enten at sørge for dette ved konventionel Elektrolytisk korrosionsbeskyttelse eller det nyere og mindre bundslamsdannende Katorack anlæg, som begge indbygget i varmtvandsbeholderen også sørger for den katodiske beskyttelse af beholderen. En anden Katolyse -løsning kan være

17 at sikre rørbeskyttelsen separat ved hjælp af en Unicat. Uanset at den katodiske beskyttelse genererer mindre slam end et elektrolyseanlæg, bør der med jævne mellemrum foretages Udslamning af beholderen og rensning sammen med en Beholderdesinfektion. De internationale og danske anbefalinger omkring dette er uafhængige af, hvorvidt beholder og/eller rørsystem er forsynet med anlæg til korrosionsbeskyttelse. Katolyse Katorack Klordioxid Kloring Kobberrør Af og til benævnt omvendt elektrolyse (Statens Serum Institut ) eller den direkte metode. Metoden blev opfundet i 1989 af Guldager. I modsætning til konventionel elektrolytisk korrosionsbeskyttelse, der anvender anodisk opløst aluminium, der skal omdannes via en slamdannende proces for at blive til det rørbeskyttende aluminat, opløses en aluminiumkatode i Katolyse. Den katodisk opløste aluminium skal ikke omdannes, men består af det stof, der danner effektivt beskyttelseslag i vandrørene. På grund af den mindre slamdannelse er Katolyse -anlægget at foretrække med det formål at mindske bakterierisikoen. Det er nemlig ikke muligt at fjerne alt det lette bundslam ved Udslamning af beholderen, fordi det i stedet hvirvler op. Katolyse -anlægget kan være indbygget i Beholder og benævnes Katorack, som også sørger for Katodisk beskyttelse af beholderen. Men da Katolyse ikke danner Bundslam, kan systemet også indbygges i en behandlingsbeholder, Unicat, udelukkende med rørbeskyttelse til formål. Unicat bruges især til installationer med Varmeveksler eller rustfri beholder. Se Katolyse. Se Desinfektion af vandsystemet og Beholderdesinfektion. Se Desinfektion af vandsystemet. Teorier om at kobberrør i ringere grad end andre rør dannede grobund for Legionella, har vist sig at være forkerte. Noget tyder på, at så længe kobberrørene korroderer (som nye), vil kobberindholdet i vandet nok have en vis dæmpende effekt på megen bakterievækst, men denne effekt forsvinder, når kobberkorrosionen reduceres. Kobberindhold i vand, som følge af korrosion, kan udover at være utilsigtet også være sundhedsmæssigt betænkelig. 17

18 Koldt vand Kontraventil Korrosion Det kolde vand skal helst være 10 C og max. 20 C ved tapstedet. Dette sikres ved isolering af koldtvandsrørene. Rørsystemet bør være forsynet med en kontraventil på cirkulationsledningen, der sikrer en ensrettet strømning af vandet. Hvis vandet kan pendle frem og tilbage, vil der opstå ansamlinger af urenheder, bakterier og Bioslim (biofilm) og et anlæg til korrosionsbeskyttelse af rørene vil ikke kunne fungere optimalt. Det bør jævnligt kontrolleres, at kontraventilen fungerer. Korrosionshastigheden i rør af galvaniseret stål øges voldsomt ved højere vandtemperaturer. Ved temperaturer på over 55 C kan jern og zink i galvaniserede stålrør skifte karakter, så jern bliver mindre ædelt i forhold til zink. Det medfører, at jernet ruster meget hurtigt. I anlæg med kobber bør forhøjet temperatur betragtes med særlig opmærksomhed, da især dette materiale er stærkt temperaturfølsomt. 18 corrosion rate, (mg/dm day) O temperature ( C) Corrosion rate of galvanised steel depending on temperature, Bilozor S., 1999 (15) Korrosionsbeskyttelse er derfor ekstra påkrævet ved høje temperaturer. Større vandinstallationer af galvaniseret stål bør være forsynet med et korrosionsbeskyttelsesanlæg (Katolyse ) med løbende tilsyn og service. Korroderet jern virker befordrende på legionellavækst, se også Ond cirkel.

19 Kritiske steder i vandsystemet Varmt vand uden besværende ventetid Bruser har aerosoldannelse Bruseslanger bør jævnligt udskiftes eller koges Koblingsledninger til tapsteder < 5 meter Jævnligt forbrug nødvendigt Volumen < forbrug/døgn C BV Afspærringsventil Korrekt indregulerede el. indstillede ventiler Ingen blinde rørender døde ledninger 19 Beholder renses og desinficeres > 55 C => Kalk og sten på varmelegemer Varmtvandsbeholder Difference < 5 C Strengreguleringsventil BC Korrekt flow gn. varmelegemer Risiko for termofile bakterier ved BK manglende lagdeling T Vandmåler Cirkulationspumpe Kontraventil Cirkulation retur >50 C Kalk & skaller samles I bioslim findes de fleste bakterier. Bioslim rives med ved forbrug Slam bundfældes Beholderbund < 20 C Grænse for KV/VV skal variere (temperaturgymnastik)

20 Legionella 20 Legionellabakterie og bioslim (biofilm) Legionellabakterien blev opdaget første gang i 1976, efter at der havde været et udbrud af lungebetændelse blandt amerikanske krigsveteraner (legionærer) i Philadelphia. Af 221 legionærer døde 34 af sygdommen, som efterfølgende blev kaldt legionærsygdom. Bakterien, der var årsag til sygdommen fik navnet Legionella pneumophila. Legionellaforekomst Legionellabakterien forekommer næsten alle steder, hvor der er vand, men opformeres især i menneskeskabte vandsystemer, hvor man går ud fra, at bakterien kan fordobles i løbet af et døgn. Selvom det er en langsom formeringshastighed sammenlignet med andre vandbakterier, vil antallet af legionellabakterier på få dage kunne vokse fra acceptable til sundhedsbetænkelige niveauer. Legionellabakterierne trives ved forekomst af Jern, ernæres af organisk materiale (Heterotrofe) og befinder sig især i Bioslim (biofilm)en på vandsystemets indvendige flader, hvorfra de frigøres til det forbistrømmende vand. Fra bl.a. Vandanalyser ved man, at langt de fleste varmtvandsinstallationer indeholder legionellakim. Miljøstyrelsen og Statens Serum Institut opstiller i overensstemmelse med europæiske retningslinier (EWGLI) nogle anbefalede grænseværdier, se Grænseværdi for Legionella.

Udformning af varmtvandsinstallationen

Udformning af varmtvandsinstallationen Udformning af varmtvandsinstallationen Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Installation & Kalibrering Hovedindhold i indlæg Hvor er der kritiske steder i installationen? Indretning af små installationer

Læs mere

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

Sådan minimerer du problemer med Legionella

Sådan minimerer du problemer med Legionella Sådan minimerer du problemer med Legionella Fakta og gode råd om Legionella i varmt vand Til husejere og viceværter Energistyrelsen Miljøstyrelsen By- og Boligministeriet Statens Seruminstitut Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DEN LILLE FRA GULDAGER GUIDE OM. Legionella Blødgøring Afsaltning Korrosionsbeskyttelse

DEN LILLE FRA GULDAGER GUIDE OM. Legionella Blødgøring Afsaltning Korrosionsbeskyttelse DEN LILLE FRA GULDAGER GUIDE OM Legionella Blødgøring Afsaltning Korrosionsbeskyttelse OM DENNE GUIDE OM DENNE GUIDE... Ideen med denne guide er at give dig et hurtigt overblik over problemer og løsninger

Læs mere

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT 20039-10.qxd 23-03-01 10:06 Side 2 Hvad er katolyse Katolyse er en proces, som er udviklet på basis af de kendte principper for elektrolytisk korrosionsbeskyttelse.

Læs mere

Trine Rolighed Thomsen (seniorkonsulent, lektor, mikrobiolog) Center for Kemi- og Bioteknik, TI, Afd. for Bioteknologi, AAU, 7220 1828,

Trine Rolighed Thomsen (seniorkonsulent, lektor, mikrobiolog) Center for Kemi- og Bioteknik, TI, Afd. for Bioteknologi, AAU, 7220 1828, Hvorfor opstår legionella i varmt brugsvand og hvorfor er det farligt? Trine Rolighed Thomsen (seniorkonsulent, lektor, mikrobiolog) Center for Kemi- og Bioteknik, TI, Afd. for Bioteknologi, AAU, 7220

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

Boligkontoret Danmark. Vejledning til forebyggelse af Legionella i brugsvandsanlæg. Side 1

Boligkontoret Danmark. Vejledning til forebyggelse af Legionella i brugsvandsanlæg. Side 1 Boligkontoret Danmark Vejledning til forebyggelse af Legionella i brugsvandsanlæg Side 1 Indhold Fakta om Legionella... 4 Temperaturens effekt på vækst af Legionella... 4 Hvordan smitter Legionella?...

Læs mere

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO John christensen 10 år i rådgivende ingeniørfirma 20 år i AAB, København 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO Varmt vand Før og nu. Hvordan Hvilke udfordringer Denne metode har vi

Læs mere

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com BIN-X System BIN-X System et overblik Ultrafiltrering Mekanisk rensning af koldt og varmt brugsvand Fjerner alle bakterier, herunder Legionella bakterier, partikler og næsten alle vira Membran med porestørrelse

Læs mere

Resume af den forskning m.v., der hidtil er foretaget om temperaturer og legionella

Resume af den forskning m.v., der hidtil er foretaget om temperaturer og legionella Resume af den forskning m.v., der hidtil er foretaget om temperaturer og legionella Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Installation & Kalibrering Hovedindhold i præsentation Projektet of dets

Læs mere

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Dansk produceret

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Dansk produceret Fleksibel installation Lavt vandforbrug Robuste materialer Dansk produceret Den nye generation af brusepaneler fra Tandrup Water Solutions er udviklet til det offentlige baderum som svømmehaller, sportshaller

Læs mere

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE

FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE FORRÅDS- OG VARMT- VANDSBEHOLDERE 82 1 FORRÅDSBEHOLDERE KN forrådsbeholdere type FO er beregnet for opbevaring af varmt brugsvand i fjernvarmeanlæg og centralvarmeanlæg, hvor veksler anvendes som opvarmnings

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

Aquatex Water Management

Aquatex Water Management Aquatex Water Management Fjerner bakterier Renser for belægninger i anlæg til Drikkevand, køl, varme, ventilation, pools hos Vandværker, søfarten, offshore, industri, ejendomme I Danmark, Sverige, Norge

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. marts 2010 Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Vand fra værk til forbruger Det er målet for Rønne Vand- og Varmeforsyning (RVV) at producere drikkevand af

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

Den 2-trinskoblede varmecentral

Den 2-trinskoblede varmecentral Den 2-trinskoblede varmecentral En løsning til større ejendomme, institutioner, idrætsanlæg og lignende, hvor der er et behov for opvarmning og en samlet brugsvandsforsyning baseret på fjernvarme. Det

Læs mere

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Bakteriefrit vand. Dansk produceret

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Bakteriefrit vand. Dansk produceret Fleksibel installation Lavt vandforbrug Robuste materialer Bakteriefrit vand Dansk produceret Den nye generation af brusepaneler fra Tandrup Water Solutions er udviklet til det offentlige baderum som svømmehaller,

Læs mere

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste PLEJE AF SPABAD Gør dit bassin til det bedste Der er visse faktorer, der skal overvejes, når man kontrollerer vandet i et spabad. Der sendes kontinuerligt vand gennem spabadet, og indtaget af luft skaber

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet 1. Firmapræsentation. 2. Klordioxid hvorfor, hvordan, virkemåde. 3. SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet. 1 Dansk Svømmebadsteknisk Forening. ERFA-møde i

Læs mere

Små brugsvandsvekslere til lavtemperatur og uden legionellaproblemer

Små brugsvandsvekslere til lavtemperatur og uden legionellaproblemer Små brugsvandsvekslere til lavtemperatur og uden legionellaproblemer Carl Hellmers Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. TI RørCenter anvisning 017 april 2012 Projektet Legionella blomstrer ikke op på grund

Læs mere

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Bakteriefrit vand. Dansk produceret

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Bakteriefrit vand. Dansk produceret Fleksibel installation Lavt vandforbrug Robuste materialer Bakteriefrit vand Dansk produceret Den nye generation af brusepaneler fra Tandrup Water Solutions er udviklet til det offentlige baderum som svømmehaller,

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

www.t-safe.com Vandfiltrering Point-of-use filtrering - den helt sikre løsning Medical Pat. pend.

www.t-safe.com Vandfiltrering Point-of-use filtrering - den helt sikre løsning Medical Pat. pend. www.t-safe.com Vandfiltrering Point-of-use filtrering - den helt sikre løsning Medical Pat. pend. Vandbårne mikroorganismer Drikkevandssystemer er ofte inficerede med mikroorganismer, som ved kritiske

Læs mere

CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer

CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer CatoCool Vandbehandling til kølesystemer Kølevand Fordele og udfordringer Udover at være en let tilgængelig råvare har vand også den egenskab at være et meget effektivt medie til varmeoverførsel. Det gør

Læs mere

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m.

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m. DANSK FJERNVARME Glykol systemer korrosion m.m. OVERSIGT Korrosion Betingelser for korrosion Korrosionsformer Glycol Nedbrydning Inhibitorer Analyser Hvad analyseres der for Tolkning af analyser VANDKVALITETSKRAV

Læs mere

Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh

Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh Civilingeniør, kemi 1991 Ph.D. Mikrobiologisk vandkvalitet i varmtvandssystemer 1997 Er det farligt at gå i brusebad? Legionella Spar

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Vandsystemer på Hospitaler FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Præsentation: Navn: Ole Vestergaard Uddannelse: Akademiingeniør Stilling: Chefrådgiver Afdeling: VVS-teknik, Virum Dagsorden: Vandtyper

Læs mere

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Vand Grøn Fremtid Teknisk data Blødgørings anlæg Teknisk data Greenline 25 Greenline 40 Tank størrelse til Ion-bytter 9 l 11 l Max. Flow ved hårdhed mindre end

Læs mere

Varmt brugsvandsanlæg

Varmt brugsvandsanlæg Varmt brugsvandsanlæg Leon Buhl Teknologisk institut Industri & Energi Sikring af temperatur - bakterier 8.4.1.2 Varmt vand. (BR) Stk. 1. Vandinstallationer skal udformes, så de kan fungere med mindst

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse

Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse Retningslinjer for tilsyn og kontrol med ovennævnte bassiner indeholder følgende: 1. De hygiejniske regler (baderegler).

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Stop Kalken. Spar Penge, Tid og Vedligehold Garanteret Virkning Godt for Miljø og Mennesker

Stop Kalken. Spar Penge, Tid og Vedligehold Garanteret Virkning Godt for Miljø og Mennesker Stop Kalken Spar Penge, Tid og Vedligehold Garanteret Virkning Godt for Miljø og Mennesker Stop kalken med et effektivt og kemikaliefrit vandbehandlingssystem Fjerner kalk, korrosion og beskytter din vandinstallation.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2 Activ SPA, 1-2015 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh

Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh Er det farligt at gå i brusebad? v/ Miljøteknisk medarbejder Lene Bagh Civilingeniør, kemi 1991 Ph.D. Mikrobiologisk vandkvalitet i varmtvandssystemer 1997 Statens Byggeforskningsinstitut (1991-1997) Danmarks

Læs mere

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg.

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. Udfordringer og problemer med lukkede vandkredsløb Løsningen o Hvorfor o Hvordan Hvem har vi løst problemer for? Udfordringerne

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Indhold 1. Forside 2. Varmeanlæg: Flere delanlæg 3. Varmeanlæg: Opsætning (Split, Todelt, Unit) 4. Radiatorvand: Indirekte, Direkte 5. Radiatorvand: Vejrkompensering

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2016 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Sekundavand og Sundhed

Sekundavand og Sundhed Sekundavand og Sundhed 29.01.2013 Henrik L Hansen Kontorchef, ledende embedslæge Konklusion Sekundavand er en del af den fremtidige vandforsyning 1 Vi har godt drikkevand i dag - og det vil vi gerne fortsat

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Temadag om sikre systemer til brugsvand

Temadag om sikre systemer til brugsvand Temadag om sikre systemer til brugsvand Reduktion af bakterier, kalk og skadelige metaller i brugsvand Århus 25. februar 2008 Rent drikkevand Metalafgivelse til drikkevandet Drikkevandskølere, ismaskiner

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

FORURENING AF VANDFORSYNINGSANLÆG OMFANG, ERFARINGER OG GODE RÅD TIL AT UNDGÅ DEM

FORURENING AF VANDFORSYNINGSANLÆG OMFANG, ERFARINGER OG GODE RÅD TIL AT UNDGÅ DEM FORURENING AF VANDFORSYNINGSANLÆG OMFANG, ERFARINGER OG GODE RÅD TIL AT UNDGÅ DEM DISPOSITION Drikkevandsforureninger i Danmark Omfang og konsekvenser af Køge-sagen Hvordan kan forureninger forebygges?

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012

LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012 LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012 RØRCENTRET LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012 Udarbejdet

Læs mere

Firkløverparken Vallensbæk

Firkløverparken Vallensbæk Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S Legionellakontrol af varmt brugsvand Firkløverparken Vallensbæk Boligselskab afd.nr. 4903-8 cand. scient. Donald E. Davis læge Henning Mørck SBMI 12318 Marts 2009

Læs mere

Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder

Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder inspire food, Seminar om procesvand 11. juni 2014 Lotte Bjerrum, Teknologisk Institut (lbfh@dti.dk) Bjørn Malmgren Hansen (bmh@dti.dk), Christian

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Tandrup Water Solutions en del af noget større!

Tandrup Water Solutions en del af noget større! Tandrup Water Solutions en del af noget større! Johs. Tandrup A/S er blandt de største selskaber af sin art i Skandinavien, hvor vi producerer og sælger brusere, bruse-sæt, -paneler og -løsninger samt

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Sikring af vandinstallationer

Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Installation og kalibrering Oversigt Hvordan kan tilbagestrømning opstå. Årsager og eksempler Lovgivning og regler

Læs mere

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service DK Allround-beskyttelse for opvarmningsvand SorbOx Installation Funktion Drift Service SorbOx er det revolutionære vandfilter til energieffektive varmesystemer. Det rummer 4 funktioner i et apparat: -

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella R Bakteriefrit vand Point-of-use filtrering - den sikre løsning Stop Legionella - og andre bakterier T-Safe er en produktserie fra det danske firma, Tandrup Water Solutions A/S. Serien omfatter: Brusere

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere