Grundejerforeningen Guldborgsund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Guldborgsund"

Transkript

1 Husk at betale kontingent for Girokort på bagsiden! Grundejerforeningen Årsskrift 2011/2012 Marts 2012 Til Grundejere i Sundby L, Øster Toreby og Nagelsti. Generalforsamling i Grundejerforeningen Som annonceret på hjemmesiden Folketidende og husstandsomdelt i Sundby/Nagelsti, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling : Onsdag den 21. marts 2012 kl i MultiCenter Syds kantine, Eggertsvej 2 Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 : a. Valg af dirigent. b. Valg af referent og to stemmetællere. c. Bestyrelsens årsberetning. d. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. e. Indkomne forslag. f. Valg af Formand. Lars Wollesen ønsker at udtræde. g. Valg til bestyrelsen og suppleant til samme. Mogens Barfoed-Høj og Bo Rasmussen er på valg. John Klos Anderson genopstiller ikke. Hans Larsen er på valg som suppleant. h. Valg af bilagskontrollant og suppleant. Åge Silding og Kirsten Stang er på valg. i. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelse foreslår uændret kr. 75,-. j. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved smørrebrød og en øl/vand. Af hensyn til bestilling af mad bedes tilmelding til generalforsamling og spisning ske senest mandag den 19. marts. Gerne på mail til Bo Rasmussen: - telefon eller arbejde

2 Indbydelse til generalforsamling Denne indbydelse sendes til alle grundejere inden for Sundby L., Øster Toreby og Nagelsti området. Indkaldelsen er også annonceret i Folketidende og Ugeavisen. Bestyrelsen håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen og bidrage til at afstikke rammerne for Grundejerforeningens virke fremover. Efter generalforsamlingen vil Multicenter Syd fortælle om virksomheden i dag. 2 Husk tilmelding - se forsiden! Hvad laver grundejerforeningen? Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser såvel overfor offentlige myndigheder og private institutioner som i andre sager af almen betydning for grundejerne. Som medlem kan optages enhver, der er ejer af en grund, fast ejendom eller medlem af en andelsboligforening i områderne Sundby L., Øster Toreby eller Nagelsti samt enhver, der er forpagter eller bestyrer af en sådan ejendom i et af områderne. Postkasser Uanset om vi vil det eller ej, så skal postkasserne for næsten alle nu være placeret ude ved fortovet/vejen. Det er så for mange omhyggeligt gjort med faststøbning af stolper og påsætning af postkassen enten parallelt med eller vinkelret på adgangsvejen/fortovet. Selvfølgelig præcist målt med brevsprækken i rette højde. Så er der jo ikke noget problem overfor posten, og sådan tror jeg også de fleste har oplevet revolutionen om postanbringelse. Men nogle har fået en løftet pegefinger fra postvæsenet om, at anbringelsen ikke er i overensstemmelse med regulativet, og at posten så fra et tidspunkt ikke vil blive bragt ud. Det lyder selvfølgelig ikke godt, men er det helt åbenlyst, at postkassen er forkert anbragt, så er det bare med at få det rettet. I tvivlsomme tilfælde hører grundejerforeningen gerne herom, og vi vil så sammen med ejeren vurdere situationen og indgå i dialog med posten. For grundejernes vurdering om rimeligheden i eventuelle påbud fra posten, følger her hovedreglerne for anbringelsen og postkassens udseende: Postkassen skal stå i skel mellem din ejendom og vejen, og som udgangspunkt stå parallelt med vejen. Hindrer det adgangen til dit hus, er det tilladt at sætte postkassen vinkelret på vejen.

3 Postkassen må gerne stå i et bed eller i hækken, hvis posten uhindret kan komme til postkassen. Postkassen må ikke være dækket af blade, buske eller grene fra træer. Det skal være nemt at putte breve i postkassen, og posten skal ikke stige af cyklen for at aflevere post til dig. Bor du på en hjørnegrund skal postkassen stå ved adgangsvejen ud til den vej, du har adresse på. Bor du i dobbelthus skal du aftale med din nabo, hvad I gør. Postkasserne skal nemlig umiddelbart hænge sammen. Sådan skal postkassen se ud: Postkassen skal placeres, så undersiden af brevindkastet er mellem 100 og 120 centimeter over jorden. En postkasse skal altid have tydeligt navn og adresse. Det skal være nemt at komme til postkassen, og den må ikke dækkes af for eksempel grene og buske. Der findes en række minimumsmål, der skal sikre, at der plads til mindst en kuvert med A4-papir. Foranstående regler er de gældende fra postvæsenet, så de vil nok også gælde i tvistigheder om anbringelsen. Det med at posten ikke skal stige af cyklen for at aflevere post til dig, er da så interessant alle de steder, hvor der er anlagte fortove. Personligt ser jeg posten færdes på tidspunkter, hvor villakvarterene nærmest er uden trafik i øvrigt, så jeg tager da gerne mod fortovsbragt post. Som nævnt vil grundejerforeningen gerne indgå i dialog med lodsejer og postvæsen om tvivlsomme påbud fra posten, men det kræver en henvendelse til grundejerforeningen og gerne undertegnede. Telefon Arb Bo Rasmussen Næstformand i Grundejerforeningen Stillings Minimarked I/S Sundby Allé 8 Sundby 4800 Nyk. F. Tlf Fax

4 Sti langs Jeg tror, at alle borgere i området, men måske især i Sundby er glade for stiforbindelsen fra Færgegården til Hamborgskoven langs. Ved anlæggelsen af stien var målet bl.a., at man skulle kunne gå 2 og 2 ved siden af hinanden, og at man uden problemer skulle kunne tage en barnevogn eller kørestol med. Der har været ekstremt højvande i år, så meget stimateriale er blevet fejet væk af vandet. 4 Velkommen i vinbutikken med det store udvalg! Kvalitetsvine - stort sortiment (vine som du ikke finder i detailhandelen) Vine med egen etiket (også små oplag - hurtig levering) Vinsmagninger Vinduel Vingaver Specialøl Egen import af økologiske og biodynamiske vine! Specialsortiment til HORECA Levering i Sundby el. afh. på Toftevej 11 efter aftale! Femøgade 4 Havnen 4800 Nyk. F. Tlf Parkering lige ved døren! Åbent 9-17 Det er kommunen, der har påtaget sig vedligeholdelsen, så det foregår hen over foråret. Bredden af stien er på steder problematisk, fordi hegn/bevoksning/rørskov virkelig indsnævre bredden. Grundejerforeningen opfordrer ejerne til at beskære deres hegn og bevoksning ud mod stien, så den får den gamle bredde på mindst 2 m. Grundejerforeningen er gerne behjælpelig med eventuel beskæring. Henvendelse kan ske til Bo Rasmussen Telefon Arb Bo Rasmussen Næstformand i Grundejerforeningen

5 Forår/sommer hække mod vej Når vinteren rinder i grøft og i grav --- så kommer foråret. Uanset matrikelskellet måske ligger midt i vejen, så er afgrænsningen mod vejskellet ofte markeret med masterækken for gadelys, og under alle omstændigheder med en rimelig fortovsbredde. Husk det nu lige når hegnet skal klippes. Bo Rasmussen Næstformand i Grundejerforeningen Vi griber nok ikke lige spaden, men hen over foråret griber vi hæksaksen. Og hen over foråret og sommeren skal vi luftes i vore kvarterer med raske spadsereture. Det er så rart, at det kan foregå på sikker vis, uden vi alle steder skal ud og gå på bilvejene, fordi hækkene mod vejen er vokset til stor bredde ud over fortovet. Jeg er helt med på, at med trafikken i vort område kan vi på mange veje trygt gå på vejarealerne, men på de større og gennemgående veje skal det være muligt at færdes dér, hvor der er anlagt fortove eller i det mindste brede rabatter. For mig er det i Sundby vejene: Linde Alle, Sundby Alle, Hamborgskovvej, Ellekrattet, Fuglehaven og Toftevej. Jeg mener ikke der er trafikproblemer i Øster Toreby eller Nagelsti, dog måske lige med Bygaden i Nagelsti? Hegnsloven siger, at hegn mod vej og sti skal holdes på egen grund. Det er altså ind til vejskellet at hækken skal klippes hvert år og ifølge gammel regel inden Sct. Hans. TØMRER & SNEDKERMESTER... om det er stort eller småt bliver det altid godt! TOFTEVEJ 16, SUNDBY 4800 NYK. F. MOBIL FAX

6 Vedtægter for Grundejerforeningen 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser såvel overfor offentlige myndigheder og private institutioner som i andre sager af almen betydning for grundejerne. 2 Som medlem kan optages enhver, der er ejer af grund, fast ejendom eller medlem af en andelsboligforening i områderne Sundby L., Ø. Toreby eller Nagelsti samt enhver, der er forpagter eller bestyrer af en sådan ejendom i et af områderne. 3 Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent til kassereren enten pr. giro eller via netbank eller kontant ved generalforsamlingen og giver ret til én stemme pr. husstand ved generalforsamlingen. Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen. 4 Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale aviser eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af medlemmerne skriftligt begærer det. 6 Ethvert medlem har kun 1 stemme, ligegyldigt hvor mange ejendomme han/hun ejer. Intet medlem kan stemme i en sag, der angår hans/hendes eget forhold til foreningen. 7 Sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til foreningens formand inden 8 dage før generalforsamlingen. 8 Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved simpel stemmeflertal, og en generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. (jfr. dog 15 vedrørende vedtægtsændring og foreningens eventuelle opløsning). Afstemningen skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det. 9 Den på generalforsamlingen valgte referent udarbejder et referat, der underskrives af dirigenten og godkendes af bestyrelsen. 10 Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Valg af referent og to stemmetællere c. Bestyrelsens årsberetning. d. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. e. Indkomne forslag. f. Valg af formand (ulige år). g. Valg til bestyrelse og suppleant til samme. h. Valg af bilagskontrollant og suppleant. i. Fastsættelse af kontingent j. Eventuelt 11 Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem. Skal du holde fest...? Konfirmation - fødselsdag - bryllup - jubilæum- barnedåb eller lign. er vi klar til at gøre din dag helt uforglemmelig... Hotel Liselund Lundevej Nyk. F. Tlf Nu også Hudpleje & Massage. Kontakt Lina på

7 Valgperioden er 2 år, således at formanden samt et medlem vælges de ulige år og 3 medlemmer vælges de lige år. Herefter vælges for 1 år en suppleant, en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant. 12 Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med næstformand, kasserer og sekretær. For bestyrelsens beslutninger gælder almindeligt stemmeflertal. Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes et referat, der skal godkendes af bestyrelsen. 13 Bestyrelsen repræsenterer foreningen lige overfor tredjemand. Bestyrelsen kan ikke optage lån i foreningens navn, uden efter generalforsamlingens beslutning. 14 Foreningens regnskabsår løber 1/1 31/ Såfremt der til behandling foreligger forslag til opløsning af foreningen eller vedtægtsændring, kan sådant forslag kun vedtages, når halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret, og at beslutningen tages med ¾ af de afgivne stemmer. Opnås sådan majoritet ikke, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling. Såfremt forslaget på denne således indkaldte generalforsamling derefter vedtages med to tredjedele af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, er forslaget lovligt vedtaget. 16 Besluttes foreningens opløsning, tilfalder foreningens eventuelle midler dem, som generalforsamlingen måtte tilgodese Vedtaget på generalforsamlingen den 22/ Ændret på generalforsamlingerne den 29/9-1954, 23/ , 25/ og 5. marts Grundejerforeningen har gennem tiderne søgt at påvirke myndighederne blandt andet med hensyn til kommuneplanlægning, rundkørsel, trafik, vindmøller, pasning af grønne områder, etablering af stier, renovationsudgifter, boligudstykning m.m. Alt med henblik på at området skal være et godt sted at bo. Det er derfor vigtigt at grundejerne bakker op om foreningen, ikke mindst, hvis der sker større ting fremover. Det koster kun kr. 75,- at støtte foreningens arbejde! Brug girokortet, betal via netbank eller på generalforsamlingen. 7

8 Betaling af kontingent Brug girokortet til venstre eller meget gerne betaling via netbankoverførsel til reg.nr konto husk navn og adresse! Kontingentet udgør kun kr. 75,-. Indbetalingskort (som sidste år) Betaling kan endvidere ske ved indgangen til generalforsamlingen til kassereren. Deltagelse i generalforsamlingen fordrer at kontingentet er betalt. Bestyrelsen Formand Lars S. Wollesen Næstformand Bo Rasmussen Kasserer John Anderson Medlem Michael Veideland Medlem Mogens Barfoed-Høj

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere