Sandfeld-Hesselvig Kanalen mellem Brande og Arnborg. Projektbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sandfeld-Hesselvig Kanalen mellem Brande og Arnborg. Projektbeskrivelse"

Transkript

1 Reguleringsprojekt Sandfeld-Hesselvig Kanalen mellem Projektbeskrivelse Side 1

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund Eksisterende forhold Vandløbsforhold Afstrømninger Topografi, jordbundsforhold og arealanvendelse Projektet Vandløbsdimensioner Konsekvenser Hydrauliske forhold Afvandingsforhold Vandløbskvalitet Landskabelige forhold og pleje Habitatarter (bilag IV-arter) i og omkring projektområdet 5.0 Økonomi og udførelsestidspunkt Bilag Udarbejdet af: Ikast-Brande og Herning Kommune, 12. juli 2012 Forside: Sandfeld-Hesselvig Kanalen i projektområdet. Foto: Søren Brandt. Side 2

3 Ikast-Brande og Herning Kommune meddeler hermed tilladelse i henhold til vandløbsloven 1 i forbindelse med til reguleringsprojekt af Brande og Arnborg. Projektet har været fremlagt i 4 ugers offentlig høring i perioden fra d. 13. juli til 10. August I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet.der er inden for høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til projektet. 1.0 Baggrund Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 2 udarbejdet et reguleringsprojekt af Sandfeld-Hesselvig Kanalen mellem. Formålet med projektet er at forbedre forholdene for blandt andet laks i Skjern Å i forlængelse af nedlæggelsen af stemmeværket ved Hytten Dambrug. Med forslaget afskæres Sandfeld-Hesselvig Kanalen på matrikel 3a Sandfeld, Brande og ledes herfra via rør til Skjern Å. Kanalen afskæres ved matrikel 25a gl. Arnborg By hvor den holdes åben. Den eksisterende grøft som i dag går under kanalen på samme matrikel omdirigeres til at gennemløbe kanalen med et udløb via en åben grøft til Skjern Å. Samtidig skabes der mulighed for at lodsejerne langs den afskårede kanal kan tildække den gamle kanal. Tildækningen skal ske med det jord, der ligger som en vold langs kanalen og som blev gravet op ved kanalens anlæggelse. Dette valg er gældende i tre år fra projektets endelige vedtagelse. Herefter skal der sendes særskilt ansøgning til den rette kommune. Ønsker man at omlægge kanalen til en sø, kræver dette en særskilt ansøgning på normale vilkår. 2.0 Eksisterende forhold 2.1 Vandløbsforhold Kommunevandløbet Sandfeld-Hesselvig Kanalen er et reguleret privat vandløb på den strækning, som ønskes inddraget i nærværende projekt (se forsidefoto). Den nuværende kanal har en samlet længde på 4,2 km, en bundbredde på 4,0 m og ringe faldforhold. Kanalen har ingen miljømålsætning i Bekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om lov om vandløb (Vandløbsloven) og 15 i Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandløbsregulering og restaurering m.v i Bekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om lov om vandløb (Vandløbsloven) og 15 i Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandløbsregulering og restaurering m.v. Side 3

4 2.2 Afstrømninger Der er ikke foretaget et skøn over de karakteristiske afstrømningsværdier. 2.3 Topografi, jordbundsforhold og arealanvendelse Topografiske kort viser, at arealerne omkring vandløbet er meget flade. Af Geologiske Jordartskort (Danmarks Geologiske Undersøgelser, 1977) fremgår det, at jordbunden dels består af humus og dels af lerblandet sand. Arealerne langs vandløbet henligger i naturtilstand. 3.0 Projektet Projektets formål er at afskære kanalen i station og herfra forbinde kanalen via et ca. 125 m langt rørlagt forløb til Skjern Å i dennes station I kanalens station 530 forbindes en eksisterende drængrøft med kanalen, så kanalen stadigvæk bliver vandførende på strækningen fra station 530 til 0. Den mellemliggende strækning (530 til 3.125) vil fremover ikke være vandførende, og kanalen kan indenfor tre år fra dags dato tildækkes med rent jord, såfremt man som lodsejer ønsker det. Tildækningen skal ske med den jord, der ligger som en vold langs kanalen og som blev gravet op ved kanalens etablering. 3.1 Vandløbsdimensioner Der foretages ingen fysiske ændringer af vandløbsprofilet i den del af kanalen, der fortsat skal være vandførende. Ved hensigtsmæssig grødeskæring vil der med tiden kunne skabes et slynget forløb indenfor det nuværende profil. Kanalen afskæres ved matrikel 25a gl. Arnborg By hvor den holdes åben. Den eksisterende grøft, som i dag går under kanalen på samme matrikel, omdirigeres til at gennemløbe kanalen med et udløb via en åben grøft til Skjern Å. Ved tildækning af kanalen sikres eventuelle dræn og grøfter deres funktion. 4.0 Konsekvenser. Side 4

5 I dette afsnit gennemgås de hydrauliske og miljømæssige konsekvenser af projektet. 4.1 Hydrauliske forhold. Med en forlægningen af kanalen ved st. 530 og st vil kanalen fremover ikke være vandførende på de pågældende stræk, der ligger mellem de nye udløb. Der forventes ingen væsentlige ændringer i grundvandsstanden eller i de omkringliggende søer ved ændringerne i kanalen. 4.2 Afvandingsforhold. I forbindelse med projektet sikres funktionen af eventuelle dræn og grøfter 4.3 Vandløbskvalitet. De vandførende dele af i Sandfeld-Hesselvig Kanalen forventes fremover fortsat at have en udmærket vandkvalitet. 4.4 Landskabelige forhold og pleje. Forlægningen af kanalen vil ændre landskabsbilledet lokalt områder jf. Naturbeskyttelsesloven Sandfeld-Hesselvig kanalen er udlagt som 3 natur og berøres derfor lokalt af reguleringen. Det vurderes jf. reguleringsprojektet december 2011, at det samlede projekt vil gavne naturen i området, herunder habitatarter Det vurderes, at ændringen af Sandfeld-Hesselvig Kanalen ikke vil skade padder og naturtyper i området. Eventuelle etableringer af vandhuller ved kanalen vil tværtimod gavne padderne i området. Side 5

6 Regulering af et 3 beskyttet vandløb forudsætter som udgangspunkt, at der meddeles dispensation hertil efter naturbeskyttelsesloven. Ligeledes kræver projektet en dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens 16 om åbeskyttelseslinjer. Dispensationerne vil blive udarbejdet samtidig med fremlæggelsen af det endelige reguleringsprojekt. 4.6 Habitatarter (bilag IV-arter) i og omkring projektområdet. I habitatområder skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, området er udpeget for. EF-habitatområde Skjern Å Sandfeld-Hesselvig Kanalen er med reguleringsprojektet af 22 december 2012 blevet tildelt en vandmængde på 200 l/s. Det vurderes, at forlægningen af kanalen, så de 200 l/s udledes til Skjern Å på et tidligere tidspunkt end i projektet fra december 2011 kun vil gavne faunaen i Skjern Å. (vandføringen udgør mindre end 4 %) Sandfeld-Hesselvig Kanalen er med reguleringsprojektet af 22. december 2011 blevet tildelt en vandmængde på 200 l/s. Det vurderes, at forlægningen af kanalen vil reducere den vandløbspåvirket strækning i Skjern Å yderligere og det vurderes derfor at projektet ingen væsentlig påvirkning har på habitatområdet. EF-habitatområde Skjern Å, er udpeget til EF-habitatområde på grundlag af arterne odder, flodlampret, havlampret, majsild, stavsild, grøn kølleguldsmed, laks, odder samt vandløb med vandplanter. I Vand - og Natura 2000 planer er der taget de nødvendige initiativer for at sikre gunstig bevaringsstatus i habitatområder (se i øvrigt EF Habitatvurdering). 5.0 Økonomi og udførelsestidspunkt Økonomi De samlede udgifter til forlægningen ved st og st. 530 dækkes af tilskud fra Naturstyrelsen (Nationale forvaltningsplan for laks) og fra NaturErhvervstyrelsen (beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora). Udførelsestidspunkt Projektet udføres i samarbejde med de pågældende lodsejere og forventes udført efteråret Side 6

7 6.0 Bilag 1. Oversigtskort 1: Habitatkonsekvensvurdering Side 7

8 Bilag 2 Konsekvensvurdering EF-habitatarter Projektets betegnelse Regulering af Sandfeld-Hesselvig Kanalen, efter vandløbslovens bestemmelser. Overordnet beskrivelse af projektet. Formålet med projektet er at forbedre forholdene for blandt andet laks i Skjern Å i forlængelse af nedlæggelsen af stemmeværket ved Hytten Dambrug. Med forslaget afskæres Sandfeld-Hesselvig Kanalen på matrikel 3a Sandfeld, Brande og ledes herfra via rør til Skjern Å. Kanalen afskæres ved matrikel 25a gl. Arnborg By hvor den holdes åben. Den eksisterende grøft som i dag går under kanalen på samme matrikkel omdirigeres til at gennemløbe kanalen med et udløb via en åben grøft til Skjern Å. Samtidig skabes der mulighed for at lodsejerne langs den afskårede kanal kan tildække den gamle kanal med rent jord. Dette valg er gældende i tre år fra projektets endelige vedtagelse. Herefter skal der sendes særskilt ansøgning til den rette kommune. Det samlede projekt er en forlængelse af tidligere reguleringsprojekt som omfatter selve nedlæggelsen af stemmeværket i Skjern Å, hvor det er bestemt at Kanalen i fremtiden tilføres ca. 200 l/s. Samlet set er projekterne en del af arbejdet med at forbedre passageforholdene for fisk og fauna i Skjern Å området. Lovgrundlag Projektet indebærer et reguleringsprojekt efter vandløbslovens bestemmelser. Habitatdirektivets bestemmelser Den foreliggende konsekvensanalyse er gennemført i henhold til EF-habitatdirektivets artikel 6.3: Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens (habitatområdets) forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne, og med forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de hvis det anses for nødvendigt har hørt offentligheden. Ifølge EU-domspraksis fremgår følgende med hensyn til gennemførelse af konsekvensvurderinger efter artikel 6.3: at alle aspekter af en plan eller et projekt, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke bevaringsmålsætningen for et habitatområde væsentligt, skal identificeres før godkendelsen heraf under hensyn til den bedste videnskabelige viden på området. at de kompetente nationale myndigheder kun giver tilladelse til en aktivitet på betingelse af, at de ud fra konklusionen på vurderingen af denne aktivitets virkninger på Side 8

9 det omhandlede habitatområde under hensyn til bevaringsmålsætningen herfor har opnået vished for, at aktiviteten ikke har skadelige virkninger for det pågældende habitatområdes integritet, og at vished foreligger, når der ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke foreligger sådanne virkninger. Projektbeskrivelse Formålet med projektet er at forbedre forholdene for blandt andet laks i Skjern Å i forlængelse af nedlæggelsen af stemmeværket ved Hytten Dambrug. Med forslaget afskæres Sandfeld-Hesselvig Kanalen på matrikel 3a Sandfeld, Brande og ledes herfra via rør til Skjern Å. Kanalen afskæres ved matrikel 25a gl. Arnborg By hvor den holdes åben. Den eksisterende grøft som i dag går under kanalen på samme matrikkel omdirigeres til at gennemløbe kanalen med et udløb via en åben grøft til Skjern Å. Samtidig skabes der mulighed for at lodsejerne langs den afskårede kanal kan tildække den gamle kanal med rent jord. Dette valg er gældende i tre år fra projektets endelige vedtagelse. Herefter skal der sendes særskilt ansøgning til den rette kommune. Faunapassagetype Der etableres i forbindelse med reguleringsprojekt af december 2011 et fuldt fauna passabelt stryg der som minimum vil føre 96% af hele åens vandføring ved indtaget til Sandfeld- Hesselvig Kanalen. Der er tilladt et indtag til kanalen på ca. 200 l/s som med projektet får ændrede afløb til Skjern Å. Grundvandsindvinding Ingen i forbindelse med projektet. Miljøfaktorer Der er målsætningsopfyldelse op og nedstrøms Sandfeld-Hesselvig Kanalen i Skjern Å jf. vandplanernes krav om høj økologisk tilstand i vandløbet. Den vedtagne målsætningsklasse er for strækningen faunaklasse 7 (jf. Dansk vandløbsfaunaindeks). Kommunen vurderer, at faunaklassen ikke påvirkes med projektet. Beskrivelse af Natura 2000 området (fokus på de berørte områder) Beskyttelsesområdet Følgende internationale beskyttelsesområder påvirkes potentielt af projektet: Habitatområde nr. H 61: Skjern Å 3. Konsekvensanalysens dækning Sandfeld-Hesselvig Kanalen påvirker med sit nuværende udløb i habitatområdet Skjern Å potentielt udpegningsgrundlaget i Skjern Å. Det eksisterende udløb har sit udløb i habitatområdets østlige grænse. Med projektet flyttes udløbet umiddelbart ud af habitetområdet. Udpegningsgrundlag 3 Side 9

10 Udpegningsgrundlaget i EF-habitatområderne der potentielt kan påvirkes af kanalen udgør følgende arter og naturtyper: 1. Havlampret (Petromyzon marinus) 2. Flodlampret (Lampreta fluviatilis) 3. Bæklampret (Lampreta planeri) 4. Stavsild (Alosa fallax) 5. Majsild (Alosa alosa) 6. Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecila) 7. Laks (Salmo salar) 8. Odder (Lutra lutra) 9. Vandløb med vandplanter Bevaringsmålsætning Den generelle bevaringsmålsætning, som følger af direktiverne, betyder at gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, områderne er udpeget for at beskytte, skal sikres og genoprettes. Specifikke mål er opstillet i Natura 2000 planerne herunder Natura 2000 område nr. 68 Skjern Å og vandplanerne for Herning og Ikast-Brande Kommune, hvilket sammen med nationale og internationale referencer er grundlaget for kommunens vurderinger i sagen. Havlampret Petromyzon marinus Bevaringsstatus: Ukendt Kriterier for gunstig bevaringsstatus på nationalt niveau: 1. levedygtige bestande, der er stabile eller stigende. Skal findes både inden for den atlantiske og kontinentale region af Danmark herunder den vestlige og nordlige del af Jylland. 2. stabilt eller stigende udbredelsesområder med forekomst i hovedparten af de større vandsystemer i nord- og vestjylland. 3. Egnede gyde- og opvækstområder: stabilt eller stigende Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau (vandløbssystem): 1. Bestand: arten til stede enten som larve eller fuldt udviklede individer i en stabil eller stigende bestand. 2. Levested: En vandkvalitet der vurderet ud fra DVFI giver minimum faunaklasse 5. Antallet af vandløbsspærringer skal være stabilt eller faldende vandløbsstrækninger med karakteristiske stryg-pool struktur skal være stabilt eller stigende. 3. Egnede gyde- og opvækstområder stabilt eller stigende. Flodlampret Lampetra fluviatilis Bevaringsstatus : Ukendt Kriterier for gunstig bevaringsstatus på nationalt niveau: 1. Levedygtige bestande inden for både den atlantiske og kontinentale region af Danmark. Antal individer stabilt eller stigende. Side 10

11 2. Stabilt eller stigende udbredelsesområder med forekomst i hovedparten af de større vandløbssystemer i nord- og vestjyland. 3. Egnede gyde- og opvækstområder: stabilt eller stigende Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau (vandløbssystem): 1. Bestand: arten tilstede enten som larve eller fuldt udviklede individer i en stabil eller stigende bestand. 2. Egnede gyde- og opvækstområder stabilt eller stigende. 3. Levested: En vandkvalitet der vurderet ud fra DVFI giver minimum faunaklasse 5. Antallet af vandløbsspærringer skal være stabilt eller faldende vandløbsstrækninger med karakteristiske stryg-pool struktur skal være stabilt eller stigende. Bæklampret Lampetra planeri Bevaringsstatus: Gunstig (foreløbigt grundlag, almindelig i Jylland). Kriterier for gunstig bevaringsstatus på nationalt niveau: 1. levedygtige bestande, der er stabile eller stigende. Skal findes både inden for den atlantiske og kontinentale region af Danmark. 2. stabilt eller stigende udbredelsesområder med forekomst i samtlige delregioner med undtagelse af Bornholm, Lolland-Falster og den østlige del af Sjælland. Skal være almindelig udbredt i hovedparten af vandløbssystemerne inden for både den atlantiske og kontinentale region. 3. Egnede gyde - og opvækstområder: stabilt eller stigende Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau (vandløbssystem): 1. Bestand: arten tilstede enten som larve eller fuldt udviklede individer i en stabil eller stigende bestand. 2. Egnede gyde - og opvækstområder stabilt eller stigende. 3. Levested: En vandkvalitet der vurderet ud fra DVFI giver minimum faunaklasse 5. Antallet af vandløbsspærringer skal være stabilt eller faldende vandløbsstrækninger med karakteristiske stryg-pool struktur skal være stabilt eller stigende. Laks Salmo salar Bevaringsstatus: ugunstig (foreløbig vurdering) Kriterier for gunstig bevaringsstatus på nationalt niveau: 1. Levedygtige bestande, skal findes inden for den atlantiske region af Danmark og i den kontinentale region i Jylland. Stabil eller stigende bestand. 2. Stabilt eller stigende udbredelsesområder jf. laksehandlingsplanen. 3. Levesteders størrelse skal være stabilt eller stigende Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau (vandløbssystem): 1. Bestand: arten tilstede med et stabilt eller stigende antal individer. 2. Egnede gyde- og opvækstområder stabilt eller stigende. Side 11

12 3. Levested: mindst faunaklasse 5 jf. DVFI Antallet af vandløbsspærringer skal være stabilt eller faldende vandløbsstrækninger med karakteristiske stryg-pool struktur skal være stabilt eller stigende. Pletvis dækning af vandløbsbunden med undervandsvegetation og bevaring af eventuel trævækst langs bredden. Odder Lutra lutra Bevaringsstatus: usikker (bestanden har de seneste år været i stor fremgang i Jylland pga. stopriste og faunapassager ved vejbroer) Kriterier for gunstig bevaringsstatus på nationalt niveau: 1. Skal findes i en levedygtig bestand inden for den atlantiske region og den kontinentale region i Jylland. Stabilt eller stigende antal individer. 2. Stabilt eller stigende udbredelsesområder. Stabilt eller stigende antal vandløbssystemer med forekomst af odder. 3. Levesteders størrelse: stabilt eller stigende. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau (vandløbssystem): 1. Bestand: arten tilstede med et stabilt eller stigende antal individer. 2. Egnede levesteders størrelse stabilt eller stigende. 3. Levested: Skjul/fristeder stabilt eller stigende Uforstyrrethed: Moderat udnyttelse til fritidsaktiviteter såvel område- som døgnmæssigt. Sprednings- og levestedsbarrierer: Forekomst af faunapassager under veje og stabil eller stigende benyttelse af stopriste i ruseredskaber. Stavsild Alosa fallax Stavsild (ukendt bevaringsstatus) Gyder nederst i vandløbssystemerne 4 i sommermånederne og berøres derfor ikke af projektet langt oppe i vandløbssytemet. Majsild Alosa alosa Bevaringsstatus: ukendt. Meget lidt sandsynligt, at der pt. er en gydebestand. Arten må som minimum forekomme i Skjern Å systemet for at bestanden kan opnå gunstig bevaringsstatus. Da majsild vandrer langt op i vandløbene med et livsforløb som ses ved helt, må der være vandløbsstrækninger uden spærringer op- og nedstrøms og hvor der ikke samtidig indtages betydelige mængder overfladevand til dambrugsdrift eller lignende, idet larverne så uvilkårligt vil indtages. Grøn kølleguldsmed Ophiogomphus cecilia 4 Whitehead, P.J.P., 1985 FAO species catalogue. Vol. 7. Clupeoid fishes of the world (suborder Clupeioidei). An annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines, pilchards, sprats, shads, anchovies and wolf-herrings. Part 1 - Chirocentridae, Clupeidae and Pristigasteridae. FAO Fish. Synop. 125(7/1): Side 12

13 Bevaringsstatus : usikker. God stabil bestand i Skjern Å, Karup Å og Gudenå. Udbredelsen vurderes af DMU tilstrækkelig til at arten kan have en gunstig bevaringsstatus i Danmark. En god vandløbskvalitet (faunaklasse 5) vurderes som en forudsætning for opnåelse af god bevaringsstatus på lokalt niveau, ligesom antallet af opstuvningszoner med reduceret vandhastighed skal være stabilt eller faldende. Vurderingskriterier Hindring/forsinkelse af proces mod gunstig bevaringsstatus. Det vurderes, at projektets miljøbelastning ikke vil hindre gunstig bevaringsstatus for habitat arterne i Skjern Å. Indsatsen ved det tilladte reguleringsprojekt af december 2011 der fjerner opstemningen ved Hyttens Dambrug og reducerer indtaget til Sandfeld-Hesselvig Kanalen sikre at laks og lampretter kan trække længere op i Skjern Å ligesom arealet af gydeområder forøges og vandkvaliteten forbedres. Sandsynlig påvirkning af udpegede arter Forlægning af kanalen skal ses som et følgeprojekt til nedlæggelsen af stemmeværket i Skjern Å ved Hyttens Dambrug og Sandfeld-Hesselvig Kanalen december Samlet set vurderes det at projektet vil gavne habitatområdet og udpegningsgrundlaget positivt. Sandsynlig påvirkning af lokalitetens integritet. En række fiskearter og anden fauna har forringede levevilkår i habitatområdet i Skjern Å i den nuværende situation indtil stemmeværket jf. reguleringsprojekt af december 2011 fjernes. Denne utilfredsstillende påvirkning ophører inden årets udgang hvor projektet vedrørende fjernelsen af stemmeværket gennemføres. I forhold til Skjern Å vil gennemførelsen af reguleringsprojekt for kanalen betragtes som en yderligere forbedring ift. situationen hvor kanalen tildeles 200 l/s med en samtidig fjernelse af stemmeværket. Påvirkningernes varighed, hyppighed og reversibilitet Forlægningen af Sandfeld-Hesselvig Kanalen og deraf følgende ændringer er planlagt som en permanent ændring af området. Mulige kumulative effekter i forhold til andre projekter og planer En række omfattende vandløbsrestaureringer i Skjern Å systemet har store samlede positive effekter på udpegningsgrundlaget i Skjern Å. Sandsynlig påvirkning af bevaringsmålsætning Forlægning af kanalen skal ses som et følgeprojekt til nedlæggelsen af stemmeværket i Skjern Å ved Hyttens Dambrug og Sandfeld-Hesselvig Kanalen december Samlet set vurderes det at projektet vil gavne habitatområdet og udpegningsgrundlaget positivt. Konklusion Side 13

14 Det er Ikast-Brande Kommune og Herning Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være i strid med opnåelse af gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i natura 2000 området Skjern Å, men at en samlet indsatsplan i forbindelse med vandplanerne for området vil forbedre mulighederne for gunstig bevaringsstatus væsentligt. Kommunen finder på ovenstående baggrund ikke at projektet indebærer en forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har negative konsekvenser for de arter, området er udpeget for, eller i øvrigt hindre en effektiv indsats på basis af den målsætning for Skjern Å, der er fastsat. Side 14

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej. TEKNIK OG MILJØ Til orientering Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8049 ngosb@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 13.06.04-P19-37-08 Reguleringssag - høringsbrev

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven.

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk Dato 7. oktober 2016 Sagsnummer 16-028130

Læs mere

Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans

Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans Silkeborg Kommune Natur og Miljø Att.: Martin Andersen martin.andersen@silkeborg.dk Kun sendt via e-post 20. oktober 2014 Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans Silkeborg Kommune meddeler i medfør

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde-

Læs mere

Skitseprojekt for nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri i Karstoft Å

Skitseprojekt for nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri i Karstoft Å TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. november 2011 Sagsnr.: 2011030167A Skitseprojekt for nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri i Karstoft Å Opstemningsanlæg, der fordeler vandet mellem Karstoft

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Morten Toft Bodilsen. Parkvej 5, Glyngøre, 7870 Roslev. 8. oktober 2015

Morten Toft Bodilsen. Parkvej 5, Glyngøre, 7870 Roslev. 8. oktober 2015 Morten Toft Bodilsen Parkvej 5, Glyngøre 7870 Roslev 8. oktober 2015 Godkendelse til rørlægning af delstrækning af det private vandløb Afløb fra Søparken Projektet omfatter rørlægning af cirka 40 meter

Læs mere

Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej Skive. 12. august 2016

Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej Skive. 12. august 2016 Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej 78 7800 Skive 12. august 2016 Tilladelse til rørlægning af delstrækning af et privat vandløb på matrikel 2i Vinde, Skive Jorder Skive Kommune meddeler

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m.

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m. Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 18-6-2015 Sagsnr. 06.02.03-P20-1-15 Sagsbehandler Malene Callesen Dall +455588 6191 Fremme af projektforslag

Læs mere

Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Skovridervej Gram

Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Skovridervej Gram Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Se screeningsnotatet Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Sdr. Ommevej 132 Reguleringsprojekt Etablering af sø og nedlæggelse af 40 m privat vandløb December 2016

Sdr. Ommevej 132 Reguleringsprojekt Etablering af sø og nedlæggelse af 40 m privat vandløb December 2016 Sdr. Ommevej 132 Reguleringsprojekt Etablering af sø og nedlæggelse af 40 m privat vandløb December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER...

Læs mere

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk www.nkn.dk 10. februar 2004 J.nr.: 03-131/650-0004 JAV Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år. Brogård Dambrug v/kærhede Dambrug Aps Skjernvej 119 6933 Kibæk Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. august 2015 Sags.ID 2014/00701

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk

Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk Silkeborg Kommune Natur og Miljø vand@silkeborg.dk 4. marts 2015 Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af ny gangbro over Sneum Å i station 9735 ved det nedlagte Endrup Mølle Dambrug i Endrup

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af ny gangbro over Sneum Å i station 9735 ved det nedlagte Endrup Mølle Dambrug i Endrup Esbjerg Kommune Vej & Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Att.: Anne Christine Bang Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 23. april 2014 Sags id 14/11589 Sagsbehandler Tine

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Holtum Å Restaureringsprojekt Nedlæggelse af stemmeværk ved Harrildgård Fiskeri Juli 2016

Holtum Å Restaureringsprojekt Nedlæggelse af stemmeværk ved Harrildgård Fiskeri Juli 2016 Holtum Å Restaureringsprojekt Nedlæggelse af stemmeværk ved Harrildgård Fiskeri Juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Okkerforhold langs Holtum Å... 4 PROJEKTFORSLAG...

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016.] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

BILAG 2 - VVM-screening i forbindelse med vandindvindingstilladelse til Midtjysk Lystfiskercenter

BILAG 2 - VVM-screening i forbindelse med vandindvindingstilladelse til Midtjysk Lystfiskercenter BILAG 2 - VVM-screening i forbindelse med vandindvindingstilladelse til Midtjysk Lystfiskercenter i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb.

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb. Rasmus Lavrsen Bjergvejen 31 5792 Broby E-mail: sussiogbuhl@gmail.com Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter Midtjysk Lystfiskercenter v/svend Jøker Hansen Bakkedraget 9 7163 Ejstrupholm Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. november 2014 Sags.ID 2014/24410 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte.

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Notat om VVM-screening af naturgenopretning ved Bramming Fiskeri

Notat om VVM-screening af naturgenopretning ved Bramming Fiskeri Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-200-00016 Ref. tolch Den 31. juli 2008 Til: Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet Stensbækvej 29, Arnum 6510 Gram Kopi til: Esbjerg Kommune Miljøcenter Ribe Notat

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk. Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 ngowp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-4-12 Høring af Naturgenopretningsprojekt i Aulum Kontaktperson:

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Beskrivelse af projektet: Natur og Miljø. Dato 12. august 2015. Jorden Rundt 1 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.dk. Sagsnr.

Beskrivelse af projektet: Natur og Miljø. Dato 12. august 2015. Jorden Rundt 1 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.dk. Sagsnr. Tilladelse i henhold til Lov om Vandløb med tilhørende bekendtgørelser, okkerloven og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til fjernelse af stemmeværket ved Kølskevad Dambrug og etablering

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres.

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres. Natur og Miljø Sejerslev Bæk Dato: 31-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-781 Tilladelse til regulering af Sejerslev Bæk, samt nedlæggelse af Hundsø Pumpelag Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 GOUL 2011 ApS v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 Høring om forslag til omlægning af eksisterende dræn ved det private vandløb Rettrup Bæk Projektet

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Tilladelse til regulering af Sandbæk.

Tilladelse til regulering af Sandbæk. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk Dato 21. november 2016 Sagsnummer 16-028130

Læs mere

Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb

Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb Høringspart Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb Sønderborg kommune har d. 15. oktober 2015 modtaget en ansøgning fra Finn V. Jensen, Klapleddet 4, 6470 Sydals om ændring

Læs mere

Tilladelse til forlægning af privat vandløb

Tilladelse til forlægning af privat vandløb Miljø og Natur Vindtved Vindpark KS Egå Havvej 21 8250 Egå Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-9-17 Ks: KK 12. oktober 2017 Tilladelse til forlægning af privat vandløb

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej 11 7260 Sdr. Omme Høring af tilladelse til etablering af kano ophalningsplads og fornyelse af en eksisterende terrasse på matr. nr. 7a Østerby

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere