Teknisk Håndbog LPS-trykafløbssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Håndbog LPS-trykafløbssystem"

Transkript

1 Teknisk Håndbog LPS-trykafløbssystem Munck Forsyningsledninger a/s

2 PRÆSENTATION LPS (Low Pressure Sewer) trykafløbssystemet er udviklet i USA og Sverige. Systemet har været anvendt siden 1969 og er testet og godkendt af Svenskbyggodkännande AB, Typgodkännande nr. 1481/75 Underwriters Laboratories Inc. USA, File E 48042, projects 71ME6095,72 ME marts Environment/One Corp USA National Sanitation Foundation Testing Laboratory, Ann Harbour, Michigan, USA. LPS-systemet supplerer og erstatter almindelige systemer med fald på steder, hvor det af topografiske, miljømæssige eller økonomiske grunde er mere hensigtsmæssigt. De små rørdimensioner, muligheden for at tilpasse ledningsstrækningerne efter terræn og for at lægge isolerede rør på små dybder gør LPS-systemet til en økonomisk tiltalende løsning på ellers vanskelige afløbsproblemer inden for såvel privat byggeri som større bebyggelser. BESKRIVELSE Funktion LPS-systemet består af LPS-enheder og et trykafledningssystem. Spildevand fra ejendommene afledes til LPSenhederne med fald. Pumperne arbejder fuldautomatisk og uafhængigt af hinanden. Eventuelle kompakte elementer findeles effektivt. På grund af de beskedne vandmængder og findelingen af partiklerne kan selve ledningsnettet udføres i små dimensioner. Afløbsinstallation i fast ejendom Installationen er helt almindelig og alene underlagt de restriktioner, der gælder for VA-godkendelse. LPS-enheder LPS-enhederne består af en tank med pumpe(r), el-udstyr og automatik. Tankene, der er af glasfiberarmeret plast eller polyetylen, findes i forskellige udgaver(se side5-8). På grund af den lufttættetilslutningmellem pumpe ogtank kan enheder uden mandehul placeres indendørs. Tankene er som standard ikke udstyret med overløb. LPS-pumperne er ens og består af pumpe, snittehoved, elmotor, ventiler og automatik sammenbygget i en enhed. Pumpen findeler faste partikler i spildevandet og pumper spildevandet væk. Pumpen er af skruetypen med en lineær, stejl QH-kurve, hvilket er en forudsætning for, at flere pumper kan arbejde parallelt i et system. Den dimensionerede løftehøjde er 40 meter. Se pumpekurve på side 4. Snittehovedet er sammenbygget med pumpedelen. Hovedet består af en fast monteret skærering og en roterende plan skive forsynet med to hærdede knive. Faste partikler i afløbsvandet bliver findelt til fragmenter på max. 5 mm, inden vandet pumpes ud i trykledningen. Selv større mængder fremmedlegemer såsom træ, plast, tekstiler og papir findeles effektivt af snittehovedet. Den roterende skive sætter vandet i bevægelse, således at tanken holdes fri for aflejringer og slam. Drivenheden er en 1-faset vekselstrømsmotor af kortslutningstypen, 50/60 Hz, 240V, 10A, 0,75kW på 1450 omdrejninger pr. min. og med termisk overbelastningssikring. Automatikken er indbygget i LPS-pumpen. Start/stop og alarm styres af trykafbrydere, der styres af vandniveauet i tanken. Ved alarm styres start og stop via et relæ, der initieres af alarmen, der herefter genetableres. Pumpen sluttes med stikprop til en boks forsynet med testknap/genetablering af alarm og drifttidsmålere. Pumpens trykledning er udstyret med en tilbagestrømningsklapventil og en antivakuumventil. Sidstnævnte modvirker undertryk og hævertvirkning i ledningssystemet. En afspærringsventil på trykledningen gør det muligt at demontere pumpen. Ledningsnet Ledningerne er udført i PE-rør. Normalt anbefales PE80 og PN10 for hvilke der eksisterer dimensioneringstabeller. Andre rørtyper kræver supplerende dimensioneringsberegninger. Stikledninger i LPS-systemet udføres i dimension 40, hvorimod dimensioneringen af hovedledninger varierer, som det fremgår af tabellen på side 4. Rørene forsynes med mekaniske koblinger eller sammensvejses alt efter dimensioner og materialer. Udtag forsynes med afspærringsventiler og LPS-tilbageløbs-ventiler med det formål at muliggøre lukning ved serviceeftersyn og forhindre tilbagestrømning til de respektive pumpeenheder. Afspærringsventiler kan installeres på ledningsnettet efter det vurderede behov for sektionering, eksempelvis i forbindelse med etapevis udbygning. På ekstremt højeniveauer monteres LPS-udluftningsventiler. 1

3 LEDNINGSUDLÆGNING LPS-systemet er helt uafhængigt af hældninger og lineær udlægning, hvorfor rørføringen til enhver tid kan afpasses efter terrænet, hvilket giver en optimal løsning såvel miljømæssigt som økonomisk. Udlægning i frostfri dybde Den nedenfor beskrevne fremgangsmåde anvendes ved udlægning i moderat frostfri dybde, på steder med løs jord uden væsentlig klippeforekomst og i let fremkommeligt terræn. Ledningerne lægges i samme dybde i forhold til terræn, svarende til frostfri dybde. Ved forekomst af klipper, større sten og lignende udlægges ledningen så vidt muligt rundt om disse. Udlægning i reduceret dybde I områder med betydelig frostfri dybde eller mange klipper, høj grundvandstand eller letkuperet vil det være økonomisk mere fordelagtigt at udlægge ledningerne i reduceret dybde. I bebyggelser med stakitter, mure, snævre passager og tæt beplantning er en udlægning i reduceret dybde udover at være økonomiskmerefordelagtigogså udfra et miljømæssigt synspunkt langt at foretrække på grund af det mindre udgravningsarbejde. En normal reduceret dybde er ca. 700 mm, hvilket betyderat eksempelvis ledninger til el, tele, vand og afløb kan lægges i samme udgravning med plan bund. En sådan udlægning kræver almindeligvis isolering, varmetilførsel eller en kombination heraf. Metoder til frostsikker isolering VA-ledninger i jord isoleres med materiale, der opfylder gældende krav til bærestyrke, fugtresistens, varmeledningstal og bestandighed i jord. På grund af LPS-systemets små ledningsdimensioner anbefales en kasseformet isolering. Kassens mål kan tilpasses aktuelle ledningsdimensioner for vand og trykafløb. Kassen leveres med en U-formet underdel og løst låg. For at forhindre frysning af langvarigt stillestående vand kompletteres isoleringen med et tids- eller termostatstyret antifrostkabel, der rulles ud i kassen sammen med rørene. Isoleringens tykkelse og kablets effekt bestemmes af udlægningsdybden, vejrforholdene på stedet og den forventede gennemstrømning. Kontakt Skandinavisk Kommunalteknik om projektering, udførelse og levering af frostbeskyttelse. SERVICE Da alle LPS-pumper er ens og de elektriske og mekaniske komponenter er sammenbygget i pumpen afhjælpes fejl lettest ved atudskifte den defekte pumpe meden anden pumpe, hvilket kan foretages af et servicenet af rørledningsfirmaer, der ofte har døgnåbent. Reparation og renovering af pumper udføres på autoriserede værksteder, for større anlægs vedkommende via den for systemet ansvarlige. Servicepersonalet kan uddannes i alt lige fra udskiftning af pumper til gennemgribende reparation og renovering. Kontakt Munck Forsyningsledninger a/s for tilsendelse af LPS-servicehåndbogen PROJEKTERINGSVEJLEDNING Projektvejledningen omfatter detailprojektering af et LPSsystem efter en indledende undersøgelse af, om LPS-systemet er det mest hensigtsmæssige fra et teknisk såvel som økonomisk og miljømæssigt synspunkt og er teknisk gennemførligt med hensyn til kapacitet og løftehøjder. Den indledende undersøgelse omfatter desuden udlægningsmetoden,dvs.omledningerneskallæggesi frostfri eller reduceret dybde. Projekteringsvejledningen dækker valgaf pumpeenheder og udformning og dimensionering af hovednet. Vedrørende installation af pumpeenheder og elinstallation henvises til separate monteringsvejledninger. Projektering til separate bygninger eller anlæg 1. Kontroller at der ikke udledes uønskede stoffer så som mineralolier, sand eller syre fra fotolaboratorier eller fedt fra restaurationskøkkener. Eventuelt udslip må udskilles via separatorer eller brugeren må pålægges restriktioner. 2. Vælg pumpeenhed og den mest hensigtsmæssige placering. 3. Sørg for udluftning af afløbsinstallationen med frit tilog afløb. 4. Overløb er kun nødvendigt, hvis der er risiko for oversvømmelse mellem bygninger eller systemet er udlagt på en sådan måde, at servicearbejder forventes at tage længere tid. Det er en forudsætning for overløb, at overløbsvand kan viderebehandles eller ledes til en modtager med tilstrækkelig kapacitet. 5. Vælg trykledning dim. 40 til enkeltenheder og dim. 50 til dobbeltenheder. 2

4 6. Kontroller at den samlede løftehøjde normalt ikke overstiger 40 meter ( i specielle tilfælde kan løftehøjden være større end 40 meter.) 7. Ved tilslutning af stikledning til trykledning skal der for enkeltenheder indsættes tilbagestrømnings- og afspærringsventil ved tilslutningspunkterne. For dobbeltenheders vedkommende monteres alene afspærringsventil. 8. Tilslutning til ledninger med fald kræver ikke armaturer på trykledningen. Den direkte tilslutning afsluttes i en inspektionsbrønd så tæt på den faldende ledning som muligt, og ledningen tilsluttes hovedledningen som en faldtilslutning. Systemprojektering 1. Projekteringen er baseret på: - Topografiske kort - Plankort med opdeling af byggegrundene og gerne bygningernes placering - Oplysning om udbygningsetaper, forventet tilslutning i forbindelse med udbygningen, fremtidig udbygning eller koncentration af områ det etc. - Bygningstyper - Forventet udnyttelsesgrad på baggrund af områ dets karakter, dvs. helårsbebyggelse, fritidshuse til anvendelse om sommeren eller hele året, vandforsyning etc. - Oversigt over bundforhold. - Eksisterende vand- og afløbsledningers placering. - Aktuel frostfrie dybde. 2. Væg pumpeenheder til den enkelte ejendom eller bygning (enkelt henholdsvis dobbelt). Grundreglen er 1 pumpeenhed pr. ejendom. For eksempelvis sommerhuse kan det dog være hensigtsmæssigt at tilslutte flere huse til en pumpeenhed. 3. Vælg tilslutningspunkter for pumpeplacering på grunden og den bedste hovedledningsstrækning. 4. Skitser et hovednet, der giver de korteste eller på anden måde mest hensigtsmæssige ledningsstrækninger. 5. Dimensionér det enkelte ledningsafsnit ved hjælp af tabellen på side 4, således at hastigheden i ledningen ved maksimalt antal pumper i drift er mindst 0,6 m/s. Kontroller samtidig at tabet minimeres. Ved etapevis eller successiv tilslutning kan det være nødvendigt at gå på kompromis. En ledning, der skal overdimensioneres for at klare fremtidig gennemstrømning, bør udstyres med renseudtag. 6. Kontroller tallene for hele systemet, herunder at de respektive pumpers totale løftehøjde ikke overstiger 40 meter. 7. Ledningsnettet udstyres med: - LPS-tilbagestrømningsventiler og afspærringsventiler i stik - LPS-udluftningsventiler, hvor niveauet er meget højt - Renseudtag, først og fremmest i forbindelse med successiv tilslutning. Udføres som ventiludstyrede stik med snapkobling for spuleslange. Spulehastigheden skal være tilstrækkelig stor til, at flowet i ledningen selv renser rørledningerne - Eventuelle afspærringsventiler, hvor det findes hensigtsmæssigt i relation til reparationer på ledningen og etapevis udbygning m.v. - Tømningsanordninger til uisolerede ledninger i reduceret dybde, sommerledninger, der ikke forventes anvendt om vinteren. Beskrivelse Beskrivelse udarbejdes efter AF AMA og Mark AMA. Tegninger Behovet for tegninger fastlægges fra gang til gang afhængig af projekt, udførelse og entrepriseform. Følgende tegninger bør normalt udarbejdes: - Ledningsplan med ledningsdimensioner, stik og andet udstyr på ledningsnettet. Oplysning om eventuelle isolerede rør, isoleringskasser og disses dimensioner samt placering af antifrostkabler kan anføres på samme eller separat tegning. - Typer af udgravninger og eventuel isolering. - Profiltegning er kun påkrævet, hvis det er nødvendigt for at kunne give et korrekt billede af jordbundsforholdene. - Detailtegninger over eksempelvis stik med ventiler, skakter, efterfyldning og forankring af pumpeenheder. - Typetegninger for aktuelle pumpeenheder. Diverse Beskrivelser og tegninger for el-installationer til pumpeenheder og antifrostkabler udarbejdes efter behov. 3

5 DIMENSIONERINGSTABEL Antal tilsluttede pumper Max antal pumpar samtidigt i drift Dimensionerandevandmængde l/s Bemærk: Tabellen gælder for trykafløbsledninger PE 80 PN 10 med 1 pumpe pr. ejendom. I tilfælde af andre forudsætninger såsom flere huse pr. pumpe indsættes antal tilsluttede husholdninger i første kolonne. 100 huse tilsluttet parvis 50 pumper giver således maksimalt 8 pumper i drift samtidig. Dobbeltenheder regnes som to pumper. LPS PUMPEKURVE Tekniske data: Motor: Pumpe: 1-faset 240 V, 0,7-1 kw Skruepumpe, fleksibel stator Normalt arbejdsområde Materiale Pumpehus: Støbejern Snitteanordning: Hærdet stål Skrue: Rustfrit stål Stator: Gummi Befæstigelser: Rustfrit stål Bemærk: 1. Ved tilslutning af flere bygninger eller lejligheder til samme pumpeenhed er det nødvendigt at være opmærksom på risiko for overløb mellem bygninger/lejligheder. 2. Er der tale om anlæg til andre enheder end huse skal gennemstrømningen måles eller vurderes. 3. Til offentlige anlæg og anlæg, hvor ejer eller driftspersonale ikke altid er til stede, anbefales dobbeltenheder. En magnetventil kan styres af en alarm, der lukker den indgående vandledning. 4. Anlæg i forbindelse med eksempelvis restauranter skal udstyres med fedtseparator. 4

6 Elkabler, alarm og motor tilsluttes til styreboks jvf. figur Indgår i leverance Avspærringsventil 32 Motor ca 0,8kW 230VAC 50Hz, 1450 rpm Studs for 110mm indløb Kontraventil og antivakuumventil Tank 250l af glasfiberarmeret polyester Pumpe Skærehoved LPS-enhed 2000 typ nr

7 Styreboksen med udtag for alarm og motorkabel samt testknap og timetæller 790, , , ,04 Afspærringsventil Inv. gevind Muff 32 Studs for PVC 110, indløb Motor 0,8 kw 230 VAC 50 Hz 1450 r/m Tank 250 l af polyeten 652, LPS-enhed 2000 PE typ nr

8 Trykledning, inv gevind muff 40 Elkabler, alarm og motor tilsluttes til styreboks jvf. figur Indgår i leverance Studs for PVC 160 indløb Motor 0,8 kw 230 VAC 50Hz 1450 r/m Skillevæg med fordelingsanordning Tank 900 l af glasfiberarmeret polyester jvf. figur Anm: 2 stk. styrebokse jvr. figur LPS-dobbeltenhed 2000 industri typnr

9 Låg med hængsel og låsebeslag Styreboks Trykledning, inv gevind muff 40 Elkabler, alarm og motor tilsluttes til styreboks Indgår i leverance Studs for PVC 160 indløb Motor 0,8 kw 230VAC 50Hz 1450 r/m Skillevæg med fordelingsanordning Tank 900 l af glasfiberarmeret polyester LPS-dobbeltenhed 2000 typnr

10 Min 100 Model , 2000 PE Ved tilpasning af tankhøjde tætnes med gummipakning mellem tank og låg. Opfyldning med grus 0-8 mm Omkring- og påfyldning lægges i lag ensartet rundt om som succesivt komprimeres. Ved risiko for opskydning forankres tanken ved omkringstøbning med beton. Underlag 100 mm af samme materiale som omkringfyldning. Model , dobbeltenhed 2000 Rustfri wire, alt. nylonreb Opfyldning med grus 0-8 mm Ved høj grundvandsstand monteres betonplade for forankring. Betonplade: 1600x1600x150 Armering: ø 10 c 200 Ks 40 Beton: K 30 Fæstningsøjer: ø 10 VFZ LPS-enhed montering i mark 9

11 Vill Du vide mere om LPS tryksat system, ring eller skriv til; Sivmosevænget Odense S Tel Fax Sept-05

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland

Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Issortarfik 3 Postbox 6002 3905 Nuussuaq Tlf.: 00 299 34 95 00 Fax: 00 299 34 96 60 4. udgave januar 2005

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Tekniske installationer på husbåde.

Tekniske installationer på husbåde. Anders Clausen Skibbroen 1 2450 København SV E-mail: acdana@skibbro.dk Sidst rettet: 26. august 2005 Tekniske installationer på husbåde. Dette er et arbejdspapir, der jævnligt vil blive udbygget og ændret,

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere