Energirenovering i fredede bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering i fredede bygninger"

Transkript

1 Eksempelprojekt Energirenovering i fredede bygninger Afdækning af muligheder for implementering af energibesparende tiltag i fredede bygninger med afsæt i det fredede bygningskompleks Fæstningens Materialgård Midtvejsrapport Marts 2009 Udarbejdet af Strunge Jensen A/S

2 Energirenovering i fredede bygninger - Afdækning af muligheder for implementering af energibesparende tiltag i fredede bygninger med afsæt i det fredede bygningskompleks Fæstningens Materialgård Midtvejsrapport - Marts 2009 Udarbejdet af Strunge Jensen A/S I samarbejde med arbejdsgruppen: Realea A/S Nørregade 29, 5000 Odense C, tlf.: , mail: web: Kulturarvsstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, tlf.: , mail: web: Varmings Tegnestue ApS Kronprinsessegade 8, 1306 København K, tlf.: , fax.: , mail.: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S Lille Kongensgade 34, 1074 København K, tlf.: , fax.: , Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører Solrød Center 29, 2.sal, Postboks 111, 2680 Solrød Strand, tlf , fax.: , mail.: Omslag: Fæstningens materialgård, Varmings Tegnestue Øvrige fotos: Varmings Tegnestue og Strunge Jensen ISBN: Rapporten kan hentes på Realeas hjemmeside:

3 Energirenovering i fredede bygninger Afdækning af muligheder for implementering af energibesparende tiltag i fredede bygninger med afsæt i det fredede bygningskompleks Fæstningens Materialgård Midtvejsrapport - Marts 2009 Udarbejdet af Strunge Jensen A/S

4 Forord I verden omkring os, hvor debatten om CO2-udslip fortsat bliver mere intens, og Danmark i slutningen af dette år skal være vært ved FN s klimakonference, hvor forventningerne til vedtagelse af fremtidige CO2-reduktioner er store, har Realea sammen med Kulturarvsstyrelsen med nærværende rapport søgt at vise vejen i forhold til CO2-reduktion ved restaurering af fredede bygninger, der er indrettet til kontor- og administrationsformål. Målet med rapporten er således at inspirere andre bygningsejere, som står overfor en kommende restaurering af en fredet bygning, der har samme anvendelse, og som ønsker fokus på CO2-besparelser og arbejdsmiljømæssige indeklimaforhold set i en helhed. Dette har relevans for godt andre fredede bygninger i Danmark, der anvendes til kontorformål. Anlægget Fæstningens Materialgård, som Realea har udvalgt til forsøgsprojekt, har været enestående at foretage energiundersøgelser på, fordi anlægget består af en meget forskelligartet bygningsmasse, opført i et bredt tidsspænd fra 1748 til Forsøgsprojekt forventes efterfølgende realiseret. Det har betydet, at arbejdsgruppen blev givet gode muligheder for at diskutere mange forskellige problemstillinger og løsningsforslag til indførelse af energibesparende foranstaltninger ud fra mange forskellige fredningsmæssige forudsætninger. Bygningsanlægget blev overtaget med god dokumentation for forbrugsdata, og der var i forvejen gennemført de klassiske energibesparelsestiltag, såsom efterisolering i tagværk samt etablering af forsatsrammer på eksisterende vinduer. På denne baggrund har der kunnet opstilles relativt sikre forudsætninger for det tidligere forbrugsmønster, og det har herigennem været muligt at få en tydelig indikation af det eksisterende termiske indeklima. 4/46

5 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Opgaveformulering Opgaveløsning Opgavebeskrivelse for arbejdsgruppens deltagere Beskrivelse af forskellige anvendte begreber Arbejdsprocesser Registreringer og beregninger Registreringer af eksisterende bygningsmasse Præsentation af beregningsprogrammer og deres anvendelse Builddesk Energimærkningen - anvendelsen BSim Beregningsmodel - analysemetode Resultatbehandlingen Arbejdsgruppens vurderinger af registreringer og beregninger Forudsætninger for arbejdsgruppens vurderinger Bygning 1 - Forvalterboligen Bygning 4 - Kontorbygningen mod Byghusgade Bygning 7, 8 og 9 - Halvtagshusene Bygning 11 - Bindingsværksbygningen Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger Det videre forløb, 2.fase Tiltag som implementeres i projektet Opfølgningsproces på det overordnede CO2-mål Opfølgningsmetode Bilag Læsevejledning til nettoliste Nettoliste Bruttoliste Bygningsundersøgelser - blowerdoortests (særskilt bilag) Vurderingsskemaer (særskilt bilag)... 5/46

6 1 Sammenfatning Arbejdsgruppens opgave har bestået i fire tværfaglige vurderinger, udført på baggrund af dybdegående analyser af eksisterende og fremtidige energiforbrug og indeklimaforhold, og de danner tilsammen energiprojektet på Fæstningens Materialgård. De overordnede konklusioner er: 1. Det har været muligt at anvise en forventet samlet relativ CO2- besparelse på 18 % i forhold til eksisterende forhold med nødvendig respekt for bygningernes bærende fredningsværdier. Den faktisk forventede CO2-besparelse kan opgøres til 7,8 %. Årsagen til at den reelle besparelse er så meget lavere end den relative besparelse skal findes i, at vi samtidigt væsentligt forbedrer indeklimaforholdene fra et utilfredsstillende niveau til et nutidigt acceptabelt niveau, samtidig med at bygningsanlægget indrettes med 40 arbejdspladser mere end der var i den eksisterende indretning. 2. En række umiddelbart oplagte energibesparende tiltag lader sig ikke realisere i bygningerne af hensyn til de bærende arkitektoniske fredningsværdier, ligesom ingeniørmæssige forhold/krav omkring ændrede fugtbalancer i bygningskonstruktionerne sætter begrænsninger. 3. Det termiske indeklima er arbejdsmiljømæssigt dårligt i fredede bygninger, der anvendes til kontorformål, hvis man ikke ved tidligere restaureringer har haft øje for nødvendigheden af at etablere ventilation og/eller køling i takt med, at der er etableret de klassiske energibesparelsestiltag, såsom etablering af forsatsvinduer, efterisolering af tagværk o.l. 4. Gennemførte tæthedsprøvninger (blowerdoortests) af bygningerne viser store og koncentrerede utætheder i klimaskærmen. Ud over at give betydelige varmetab, giver de også indeklimamæssige gener i form af træk og asymmetriske temperaturforhold i rummene. Endvidere kan de koncentrerede utætheder påvirke bygningernes sundhedstilstand, da der kan sker en stor fugtophobning i de omkringliggende bygningskonstruktioner. 5. De termiske indeklimaforhold har ofte betydning for hvilke energibesparende tiltag, der kan realiseres. Årsagen er, at passive energibesparende tiltag, eksempelvis efterisolering m.v., hyppigt giver en uønsket påvirkning af det termiske indeklima, idet en øget isoleringstilstand resulterer i uønskede høje rumtemperaturer. Hvis rumtemperaturen ikke samtidig gennem tekniske installationer som ventilation eller køling kan reduceres til et fornuftigt arbejdsmiljømæssigt komfortniveau, må energibesparelsestiltaget derfor undgås. Dette er ikke sjældent, da tekniske installationer som ventilation og køling typisk er pladskrævende og meget synlige og derfor ofte ikke kan indpasses i et fredet bygningsværk på grund af manglende føringsveje m.m. Samtidig bør den CO2-mæssige rentabilitet ved passive energibesparelsestiltag, såsom efterisolering, nøje vurderes, da besparelserne reduceres, som følge af nødvendig energikrævende nedkøling af rumtemperaturen allerede fra det tidlige forår af. 6/46

7 6. El-mæssige energibesparelser i kontormiljøet bør vægtes højt, idet disse både giver direkte CO2-besparelser, men også afledte CO2-besparelser som følge af et reduceret kølebehov i sommerhalvåret. Som eksempel kan nævnes reduktioner i form af en central afbrydelse af strømmen uden for arbejdstid, som sikrer, at alt EDB udstyr, lys osv. slukkes. Indretningsmæssigt kan der også opnås en del ved at flytte strømforbrugende varmeafgivende apparater væk fra kontormiljøet til et fælles teknikrum. 7. Den anvendte arbejdsmetode, som senere bliver beskrevet nærmere, har medført en helhedstænkning, hvor det - uden at gå på kompromis med de bærende fredningsværdier - har været muligt at sammentænke indretning, føringsveje og energibesparelser. Det er således muligt at anvise forskellige løsninger, der tilsammen giver energibesparelser, kombineret med at der kan skabes et tilfredsstillende indeklimaniveau svarende til klasse C, som opfylder det gældende Bygningsreglement og Arbejdstilsynets krav til indeklima ved indretning af faste arbejdspladser. 7/46

8 2 Opgaveformulering I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram og projektforslag for restaurering og ombygning af det fredede anlæg Fæstningens Materialgård ønskede ejendomsselskabet Realea at få gennemført en nærmere analyse af mulige CO2-/energibesparende tiltag. Dette med henblik på at skabe viden om samt at kunne anvise generelle CO2-/energibesparende tiltag i fredede bygninger, som ombygges til nutidig kontormæssig anvendelse. Analysen skulle ud over de energimæssige konsekvenser også redegøre for, hvilke effekter forslagene vil have ud fra et bevaringsmæssigt, arkitektonisk, økonomisk, konstruktiv og indeklimamæssigt perspektiv. Resultatet af arbejdet skulle udmøntes i en rapport, der ved offentliggørelse skulle medvirke til inspiration for fremtidige opgaver. Rapporten skulle endvidere redegøre for til- og fravalg af energibesparende tiltag. De valgte energibesparende tiltag skulle dokumenteres med beregninger af de CO2- og energimæssige besparelser set ud fra et driftsmæssigt perspektiv og med beregning af simpel tilbagebetalingstid for de foreslåede tiltag. 8/46

9 3 Opgaveløsning Til opgavens løsning er der nedsat en arbejdsgruppe af fagpersoner med stor erfaring indenfor bygningsrestaurering. Arbejdsgruppen består af: Anders Brüel Realea A/S Bygherre Birte Skov Kulturarvsstyrelsen Fredningsmyndighed Signe Hommelhoff Kulturarvsstyrelsen Fredningsmyndighed Anne Lene Jørgensen Varmings Tegnestue ApS Arkitekt Pernille Christensen Varmings Tegnestue ApS Arkitekt Erik Nielsen Jørgen Nielsen, Konstruktionsingeniør Rådgivende Ingeniører A/S Martin Funch Strunge Jensen A/S, Vvs-ingeniør Rådgivende Ingeniører F.R.I Jesper Strunge Jensen Strunge Jensen A/S, Vvs-ingeniør Rådgivende Ingeniører F.R.I 3.1 Opgavebeskrivelse for arbejdsgruppens deltagere Bygherre Bygherrens rolle var at foretage en vurdering af de konkrete forslag ud fra et ejermæssigt synspunkt. Tiltagets indvirkning på udlejningsmuligheder og drifts- og vedligeholdelsesmæssige forhold blev blandt andet vurderet. Endelig blev der, hvor det var muligt, foretaget mere generelle vurderinger. Kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsens opgave var at vurdere de enkelte tiltag, ud fra et bevarings-/fredningsmæssigt synspunkt. Endvidere var det ønsket, at vurderingerne blev suppleret med en mere generel vurdering/holdning baseret på bygningstypologi i det omfang, det var muligt. Arkitekt Arkitektens opgave bestod i, at vurdere tiltagene ud fra et arkitektonisk synspunkt. Blandt andet blev form, udseende, funktionalitet og indretningsmæssige forhold vurderet. Der blev endvidere suppleret med mere generelle vurderinger/holdninger. Konstruktionsingeniør Konstruktionsingeniøren foretog, vurderinger ud fra et bygningsfysisk og konstruktionsmæssigt synspunkt. Tiltagets indvirkning på de eksisterende konstruktioner blev risikovurderet specielt i forhold til fugtbalancer m.m. Stedvist blev der suppleret med en mere generel vurdering/holdning med henvisninger til relevant litteratur. Vvs-ingeniør Vvs-ingeniørens rolle var at foretage en vurdering, bygningsvist, på et konkret plan ud fra et energimæssigt og indeklimamæssigt synspunkt. Tiltagets virkning omkring energibesparelseseffekt og rumtemperatur blev vurderet specielt kritisk. Stedvist blev der suppleret med en mere generel vurdering/holdning med henvisninger til relevant litteratur. 9/46

10 Arbejdet er blevet udført i en proces, hvor de enkelte gruppemedlemmer med hver deres kompetencer løbende har bedømt de mange forslag til energibesparende tiltag. Arbejdet påbegyndtes med opstilling af en bruttoliste (se bilag 8.3) for enkeltstående mulige energibesparende tiltag. Bruttolisten er i løbet af projektet blevet reduceret til ét samlet løsningsforslag til energibesparelser for hver af de fire selvstændige bygningstyper, der indgår i bygningsanlægget. 10/46

11 handlingsplan Udarbejdet af projektleder: JSJ Dato: Byggeprogram Varm ings Tegnestue: Ideer som er i konflikt m ed funktionalitet m.m. Arkitektoniske holdninger osv. Strunge Jensen A/S: Ideer som ikke kan gennem føres m ht. forsyningsbetingelser eller ideer som um iddelbart ikke ses h a v e tilstræ kke lig e ffe k t Total Bruttoliste Arbejdsgruppevurdering I: Grovsortering Vurderingsskeam er udfyldes. Realea, bygherre/udlejer: Ideer som ikke kan accepteres ud fra et udlejningsm æ ssigt synspunkt. Kulturarvsstyrelsen: Id e e r so m ikke kan accepteres ud fra et fredningsm æ ssigt synspunkt. J ørgen Nielsen A/S: Ideer som absolut ikke kan anbefales ud fra et byggeteknisk synspunkt. Brandforhold. Frasorterede lø s n in g e r årsagsbeskrives Realea, bygherre/udlejer vurderer løsninger, herunder d riftsm æ s s ig e p ro b le m s tillin g e r o g bygningens anvendelsesm æ ssige kapacitet Varm ings Tegnestue vurderer funktionelle og arkitekttoniske konsekvenser af forslagene Strunge Jensen A/S vurderer forslagenes kvaliteter i forhold til: - indeklim a -energibesparelser - CO 2 -rentabilitet Realea Varm ings Tegnestue 1. beregning af Bruttoliste efter grovsortering A rb e jd sg ru p p e vu rd e rin g II: Tvæ rfaglig konsekvensanalyse af e n ke lts tå e n d e fo rs la g. Vurderingsskem a udfyldes og N ettoliste udarbejdes. A rb e jd sg ru p p e vu rd e rin g III: På baggrund af Nettoliste for enkeltstående forslag udvælges en retningsbestem t N ettoliste. Frasorterede lø s n in g e r årsagsbeskrives Kulturarvsstyrelsen vurderer løsninger ud fra et fredningsm æ ssigt og bygningshistorisk hensyn Jø rgen Nielsen A/S vurderer løsninger ud fra et byggeteknisk synspunkt, herunder: -fugtbalancer - ventilation af konstruktioner - udførelsesm æ ssige konsekvenser - brandtekniske forhold Kulturarvsstyrelsen Strunge Jensen A/S Jø rgen Nielsen A/S Realea, bygherre/udlejer vurderer om resultatet stem m er overnes m ed de indeklim am æ ssige, drfitsøkonomiske og anlægsøkonomiske forventninger, m an har som udlejer og ejer Varmings Tegnestue Energi- og in d e klim a b e re g - ningsanalyse af retningsbestem t N ettoliste Arbejdsgruppevurdering IV: Resultatvurdering af sam let energi- og in d e klim a vu rd e rin g Kulturarvsstyrelsen Jø rgen Nielsen A/S Strunge Jensen A/S Evt. revision af in d e klim a - o g energiberegning Realea, bygherre/udlejer Kulturarvsstyrelsen Varmings Tegnestue Arbejdsgruppens - Resultatevaluering - Sam arbejdsevaluering -Godkendelse af endelig rapport J ørgen Nielsen A/S Strunge Jensen A/S Rapport Udførelse 11/46

12 Nedenfor er opstillet en liste over begreber, der er anvendt i arbejdsprocessen, og som senere i rapporten vil blive uddybet nærmere. 3.2 Beskrivelse af forskellige anvendte begreber Bruttoliste Bruttoliste over mulige energibevidste tiltag, der bør overvejes i forbindelse med ombygning af et hvilket som helst bygningskompleks. Udgangspunktet er et ældre, utidssvarende bygningskompleks, der ombygges til en nutidig anvendelse, hvor man vil foretage en energibevidst projektudformning. Vurderingsskema For hvert energibesparelsesforslag i bruttolisten foreligger der et vurderingsskema, hvori det kan ses, hvorfor eller hvorfor ikke energibesparelsesforslaget bliver anbefalet til videre bearbejdning gennem arbejdsprocessen. Nettoliste bilag 8.2 Nettolisten er udarbejdet ved at frasortere de af bruttolistens energibevidste tiltag, der ikke kan anbefales realiseret. Frasorteringen kan være sket af mange årsager, eksempelvis af fredningshensyn, arkitektonisk, konstruktive og/eller af indeklimahensyn m.v. Elementkort Der er udarbejdet elementkort for alle energibesparende forslag, der er anbefalet videre til Nettolisten. Elementkortet beskriver det enkelte energibesparende tiltags omfang, besparelsespotentiale, simpel tilbagebetalingstid og endelig forslagets forventede CO2-besparende effekt. I nærværende rapport er hvert elementkort lagt ind som sidste side i de sammenhørende vurderingsskemaer. Indeklimaniveau For at kunne skelne mellem forskellige kvalitetsniveauer af indeklimaforhold i opholdsrum, samt at kunne beskrive et ønskeligt fremtidigt niveau har normen DS/EN ISO 7730 defineret tre forskellige indeklimaniveauer. Klasse A, "Optimalt" indeklima. Beskriver de strengeste krav, som det vurderes at være realistisk at stille til indeklimaet. Klasse B, Lidt bedre indeklima end minimumskravene. Denne klasse vil almindeligvis kunne opnås uden større ekstraomkostninger ved at tænke indeklimaet ind i designet af bygningen. Klasse C, Beskriver gældende krav i Bygningsreglementet og vejledninger fra Arbejdstilsynet, og fungerer dermed som minimale krav ved nybyggeri og større renoveringer. Indeklimaet opfattes generelt som acceptabelt. I klassificeringen er indeholdt følgende ting: Temperaturer Lufthastigheder Luftkvalitet Ventilation - Forureninger fra byggematerialer - Forureninger i øvrigt, herunder partikler - Akustisk indeklima - Lysforhold. I denne rapport benyttes temperaturforholdene, som beskrevet i niveau klasse C, som et mål for et acceptabelt termisk indeklima. De andre parametre forventes at være opfyldt til et klasse C niveau. Hvor vi ventilerer via 12/46

13 naturlig ventilation (via oplukkelige vinduer) kan krav til lufthastighed og evt. støj fra udeforhold ikke forventes overholdt. 3.3 Arbejdsprocesser Byggeprogram Det udarbejdede byggeprogram fra april 2008 dannede grundlag for energiprojektet. I programmet er indeholdt: bygningshistorien, beskrivelse af de eksisterende forhold samt en antikvarisk/arkitektonisk værdianalyse af bygningskomplekset. Bruttoliste Indledningsvist blev der udarbejdet en bredt dækkende liste for energibesparende tiltag. Listen blev udarbejdet uden hensyntagen til bygningernes arkitektur og fredningsværdi, ligesom forslagene heller ikke tog hensyn til beliggenhed, konkrete bygningsfysiske forhold, funktion eller lignende, der umiddelbart ville gøre, at forslagene ikke kunne gennemføres. Bruttolisten blev lavet for at se så bredt som muligt på alle tiltag, uden at man nærmere havde forholdt sig til det fælles i arbejdsgruppen. På baggrund af bruttolisten blev der opstillet vurderingsskemaer for alle energibesparelsesforslag til de fremtidige vurderinger. Arbejdsgruppevurdering 1 Første arbejdsgruppevurdering var en grovsortering af bruttolisten. Alle projektgruppedeltagere foretog således deres overordnede vurdering som de forlods havde redegjort for på vurderingsskemaet. Bruttolistens forslag blev således udsat for en første tværfaglig vurdering. På baggrund af den første tværfaglige vurdering blev der udarbejdet en opkvalificeret bruttoliste for forslag til viderebearbejdning. Arbejdsgruppevurdering 2 Inden anden arbejdsgruppevurdering blev der på baggrund af eksisterende forbrugsmålinger for vand, varme og el udarbejdet en overordnet model for, hvorledes eksisterende forbrug, varmetab, varmtvandsproduktion, osv. var fordelt. Samtidig blev alle bygningerne detaljeret inddateret i et simuleringsprogram for indeklima/energi, hvor bygningernes enkeltstående bygningsdele blev indberettet med eksisterende konstruktioner, arealer og orientering i forhold til verdenshjørner. Simuleringsmodellen blev suppleret med eksisterende personbelastninger og belysningsanlæg. Modellen gav mulighed for at udlæse det eksisterende energiforbrug fordelt på bygningsdele, men også at få indtryk af det eksisterende termiske indeklima i forskellige referencerum fordelt på forskellige etager. Endelig blev der oprettet elementkort for de af bruttolistens energibesparende forslag, der på baggrund af den første vurdering var blevet anbefalet til videre behandling. Elementkortene redegjorde for det enkelte tiltags omfang og effekter på det fremtidige forbrug. Som før nævnt er elementkortene i nærværende rapport lagt ind som sidste side i de sammenhørende vurderingsskemaer. Resultatet af den anden vurdering var således en nærmere beskrivelse af, hvordan det enkelte energibesparelsesforslag konkret kunne tænkes udført samt hvilken virkning forslaget havde set i forhold til en CO2-besparelse, energibesparelse og indeklimamæssige virkninger. Resultaterne blev angivet i nettolisten. 13/46

14 Arbejdsgruppevurdering 3 Tredje arbejdsgruppevurdering blev foretaget på baggrund af resultaterne, der fremkom efter den anden vurdering, hvor der detaljeret blev taget stilling til de enkeltstående energibesparelsesforslag i nettolisten. Den tredje vurdering blev foretaget med henblik på at foretage en retningsbestemt udvælgelse af energibesparende tiltag som samlet set understøtter hinanden og som var fornuftige set i forhold til de overordnede indretningsønske. Arbejdsgruppevurdering 4 Den fjerde arbejdsgruppevurdering blev foretaget for at gennemgå og eventuelt korrigere den vedtagne model, såfremt de samlede tiltag ikke opfyldte forventningerne til de ønskede effekter indenfor CO2-besparelse, energibesparelse og indeklimamæssige virkninger. De konkrete arbejdsgruppevurderinger fremgår i afsnit 5. 14/46

15 4 Registreringer og beregninger 4.1 Registreringer af eksisterende bygningsmasse Beregningsmodellerne er opbygget ud fra de eksisterende forhold. Registreringerne af bygningsdelene er udført via opmåling og mindre destruktive undersøgelser. Bygningstætheden, der har stor betydning for kortlægning af energiforbruget, er blevet undersøgt via en trykprøvning. Historisk forbrug er fundet fra logbøger for perioden med forbrugsmålinger af el, vand og varmeforbruget. Forbrugsmønsteret og personbelastningen er fastsat ud fra den eksisterende indretning samt kendskab til områdets funktion. Bygningstæthed (blowerdoortest) Bygningstætheden i bygninger defineres ved, hvor meget luft bygningerne skal tilføres, når der etableres en trykforskel mellem ude og inde. Når det er konstateret, hvor tæt en bygning er, kan det beregnes, hvor stort et ukontrolleret luftskifte bygningen forventes at have. I forbindelse med kortlægningen af bygningernes tæthed blev trykprøvningen opdelt i forskellige bygningszoner. På den måde var det muligt at lokalisere de kritiske områder. Foto: Her er placeret to ventilatorer i døråbningen i midten af Halvtagshusene. Ventilatorerne skaber hhv. et undertryk og overtryk på 50 Pa i bygningen. Det tilsvarer en vindpåvirkning på ca. 10m/s. I de i denne rapport omfattede bygninger er det beregnet, at % af bygningernes samlede varmeforbrug skyldes det høje luftskifte fra bygningernes utætheder i klimaskærmen. Samtidig med blowerdoortesten blev utæthederne i klimaskærmen nærmere lokaliseret ved en bygningstermografering. 15/46

16 Foto: Termografering benyttes til at lokalisere de luftstrømme, som ved et undertryk i bygningen kommer ind gennem klimaskærmen. Bygningsundersøgelserne blev udført af et eksternt firma og afsluttet med en rapport for hver bygning (se bilag 8.4). 4.2 Præsentation af beregningsprogrammer og deres anvendelse Der er benyttet to forskellige beregningsprogrammer: Builddesk energimærkningsprogrammet Programmet er en simplificeret beregningsmetode til at dokumentere bygningernes energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og belysning. BSim (Building Simulation) BSim er et bygningssimuleringsværktøj som er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut. BSim rummer en samling avancerede værktøjer til simulering og beregning af bl.a. termisk indeklima, energiforbrug, dagslysforhold, fugtsimulering, naturlig ventilation og elektrisk ydelse fra bygningsintegrerede solceller. Hver enkelt bygning blev opbygget særskilt i en BSim-beregningsmodel. Modellerne blev opbygget ud fra de eksisterende bygningskonstruktioner og deres areal, udførte trykprøvningsmodeller, eksisterende brugsmønster og forbrug. Modellerne indeholder også relevante skygger og bygningernes orientering. Hver bygningsmodel er opdelt i relevante klimazoner. For hver klimazone er der mulighed for at tilknytte forskellige systemer som, opvarmning, ventilation, udluftning, infiltration, belysning, personbelastning, varmeafgivelse fra edb udstyr, og køling. 16/46

17 Ovenfor: De 4 opbyggede modeller. 4.3 Builddesk Energimærkningen - anvendelsen I projektet er beregningsmodellen udelukkede brugt til at klassificere bygningerne i forhold til myndighedskrav og som sammenligningsgrundlag for den eksisterende danske bygningsmasse. Myndighedskrav Eksist. forhold. BR08, for nybyggeri Forvalterboligen 99 kwh/m2 213kWh/m2 Energiklasse E Kontorbygn. 97 kwh/m2 229 kwh/m2 v/bryghusg. Energiklasse F Halvtagshusene 98 kwh/m2 221 kwh/m2 Energiklasse F Bindingsværksbygningen 98 kwh/m2 222 kwh/m2 Energiklasse F Nye forhold. 173kWh/m2 Energiklasse D 182 kwh/m2 Energiklasse E 184kWh/m2 Energiklasse E 170kWh/m2 Energiklasse D Ovenstående skema viser myndighedskrav anno 2008 for nybyggerier, samt de eksisterende og nye beregnede energiklasseniveauer for bygningerne. I de nye forhold er bygningerne indeholdt de i denne rapport foreslåede energibesparende tiltag. 4.4 BSim Beregningsmodel - analysemetode Der blev opbygget en beregningsmodel for hver bygning. Beregningsmodellerne blev brugt til afprøvning af de forskellige tiltag som arbejdsgruppevurderingerne anbefalede til videre behandling. For at sikre troværdige beregningsmodeller blev bygningerne opbygget med den eksisterende indretning og personbelastning og sammenholdt med de sidste fem års forbrug af vand, varme og el. Modellerne blev udført sideløbende med projektforslagets udarbejdelse. 17/46

18 Beregningstrin 1 Den første beregning blev opbygget ud fra de eksisterende forhold og forbrug. Denne beregning danner grundlag for beregningstrin 2 og 3. Beregningstrin 2 Den anden beregning blev en renset model af beregningstrin 1, hvori specialforbrug såsom trykkeriområde i bygning 11, ventilationsanlæg i bygning 7, kølemaskine i bygning 4, samt varmecentral i bygning 1 blev taget ud. Indretning og personbelastninger blev fastholdt som i beregningstrin 1. De fleste energibesparende forslag har ikke kun en direkte indvirkning på energiforbruget, men også en indvirkning på rumtemperaturen. For at sikre at effekten af de energibesparende forslag kunne sammenlignes med de eksisterende forhold, blev der i de nuværende forholds beregninger indlagt en fiktiv køling. Niveauet blev fastholdt på et C-niveau, der er det lavest acceptable niveau jf. DS Rumtemperaturen er i vintersæsonen fastholdt til over 20 grader og i sommersæsonen til 24,5 grader plus/minus 2,5 grader. Ved beregninger på de enkelte energibesparende forslag er nettobesparelsen derfor beregnet ud fra den direkte besparelse fratrukket de energimæssige omkostninger til køling. Endvidere er belysning valgt til at være dagslysstyret. På den måde vil et eventuelt reduceret lysindfald kunne modregnes via et øget lysbehov. Beregningsmodellen var basismodel for beregning af alle bruttolistens energibesparelsesforslag, som skulle værdisættes inden projektforslaget blev endelig fastlagt. Beregningstrin 3 Den tredje beregning blev udført sideløbende med projektforslagets udarbejdelse. Indretningen, vinduesåbninger og en øget personbelastning blev implementeret i denne model. Hvert energibesparende forslag blev genberegnet og resultaterne vist i nettolisten. Denne beregningsmodel er også referencemodel for de kombinerede løsninger, hvor flere af de energibesparende forslag er sammenført i en beregning. Resultatvisningen For hvert af de energibesparende tiltag er resultaterne fra de udførte beregninger flyttet til det pågældende tiltags elementkort. Derfra er de mest relevante data flyttet til et skema på nettolisten (bilag 8.2). Beregningerne tager udgangspunkt i det simulerede indeklima og varmebalance. Skemaerne i bilag 8.2 tager udgangspunkt i forbrugsændringer og indeklimakonsekvens. 18/46

19 Beregning af forbrugskonsekvens. Nedenstående eksempel viser forvalterboligen, hvor energitiltaget 2a, nye energiforsatsglas i eksisterende rammer etableres. Graf ovenfor: Viser reference varmebalancen i forvalterboligen. Varmebalancen tager udgangspunkt i den fremtidige indretning, med den fremtidige personbelastning hvor temperaturniveauet fastholdelses til et klasse C niveau via køling. Graf ovenfor: Viser energifordelingen i forvalterboligen, hvor de eksisterende forsatsglas er ændret til energiglas. Samtidig med at det termiske indeklima fastholdes via køling på samme niveau som ovenstående referenceberegning. De to ovenstående grafer blev af hensyn til sammenligningen konverteret til et skema, hvor forbrugsændringerne mellem de to grafer blev procentsat og CO2-ændringen beregnet. 19/46

20 Beregning af indeklima konsekvens. For at finde de indeklimamæssige konsekvenser, der er i forbindelse med etablering af et energibesparende tiltag, er beregningen udført med en reference beregningsmodel, hvor rumtemperaturen ikke er fastholdt med en fiktiv køling, ventilation eller øget belysning pga. mindre solindfald. Nedenstående eksempel viser det termiske indeklima i forvalterboligen, hvor energitiltaget 2a, nye energiforsat glas i eksisterende rammer etableres. Forvalterbygningen, plus tiltag 2a. Forvalterbygningen, referencemodel Temp. Temp Tid Tid Ti(1sal_kontor1) C Ti(Stue_møde) C ExtTmp([Outdoor]) C Ti(1sal_kontor1) C Ti(Stue_møde) C ExtTmp([Outdoor]) C Grafen til venstre viser det termiske indeklima i forvalterboligen på en sommerdag. Grafen til højre viser det termiske indeklima samme sommerdag hvor tiltag 2a er medregnet. Forvalterbygningen, 1 sal kontor. Forvalterbygningen, stue møderum Timer Timer Hours > 22,5 Hours > 24,5 Hours > 27 0 Hours > 22,5 Hours > 24,5 Hours > 27 Grader Grader Reference model Reference model plus tiltag 2a Reference model Reference model plus tiltag 2a Grafer ovenfor: Viser antal af timer hvor temperaturen overstiger en angivende temperatur hhv. i 1 sal kontor og stue møderum. De ovenstående grafer blev af hensyn til sammenligningen konverteret til et skema, hvor antal timer som temperaturen overskrider en angivende temperatur er påført som vist på næste side. 20/46

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Studenterrapport. Bygningsrenovering på uddannelsesinstitutionen Martec - analyse af muligheder samt rentabilitet for opgradering til lavenergi.

Studenterrapport. Bygningsrenovering på uddannelsesinstitutionen Martec - analyse af muligheder samt rentabilitet for opgradering til lavenergi. Aalborg Universitet København Statens Byggeforskningsinstitut A. C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Studenterrapport Studiesekretær: Julie Kastoft-Christensen Uddannelse: Master i Bygningsfysik

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere