Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 14 Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: 2930 Klampenborg BBR-nr.: Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: ,7 m³ naturgas Oplyst for perioden: Naturgas: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Montering af termostatventiler 44 kwh el 2.230,0 m³ naturgas 2 Udskiftning af 1- og 3-trinspumper kwh el 2.579,1 m³ naturgas kr kr. 0,4 år kr kr. 0,8 år 3 Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning -1 kwh el 1.109,1 m³ naturgas kr kr. 1,1 år 4 Udskiftning af glødepærer til energisparepærer kwh el kr kr. 2,2 år 5 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 94 kwh el 7.911,8 m³ naturgas kr kr. 6,1 år 6 Udskiftning af naturgaskedler 76 kwh el 7.584,5 m³ naturgas 7 Isolering af varmefordelingsrør 2 kwh el 504,5 m³ naturgas kr kr. 3,5 år kr kr. 3,5 år

2 SIDE 2 AF 14 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 8 Montering af forsatsramme i 1-lags glasruder yderdøre ved fortrapper og butiksruder 4 kwh el 454,5 m³ naturgas kr kr. 11,3 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms.

3 SIDE 3 AF 14 Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 9 Forsatsruder på yderdøre med 1-fag glasareal ved trappeopgange. 71,8 m³ naturgas 600 kr. 10 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning -1 kwh el 950,9 m³ naturgas kr.

4 SIDE 4 AF 14 Energikonsulentens konklusion og kommentarer KORT BESKRIVELSE AF BYGNINGEN: Ejendommen har adressen Taarbæk Strandvej 095, 2930 Klampenborg og består af 2 forskellige bygninger i BBR-meddelelsen fra Bygge- og Boligregistret. Ejendommen omfatter Skovvej 002, Skovvej 002A, Skovvej 004, Skovvej 006, Taarbækdalsvej 001D, Taarbækdalsvej 001E, Edelslundsvej 001A, Taarbækdalsvej 001B, Taarbækdalsvej 001C og Taarbæk Strandvej 095. BYGNINGENS ANVENDELSE OG AREALER: Bygningen har anvendelseskoden 140 etageboligbebyggelse i BBR-meddelelsen. Bygningen anvendes til boliger og der er 5 erhvervslejemål i stueetagen/kælderen. Idag benyttes disse til butik, lager mv. Arealet er anført i BBR til m² bolig og 244 m² erhverv Overslagsmæssig kontrolopmåling er udført med resultatet m² bolig og 167 m² erhvervslejemål. Erhvervslejemål er dog kun opmålt i stueetagen, da erhverv i kælder ikke fremgik tydeligt af tegningerne. Arealerne er opmålt efter tegninger. Såfremt arealopmålingen har stor betydning f.eks. ifm salg eller vurdering - bør der udføres særskilt opmåling af professionelt landmålerfirma. BYGNINGSGENNEMGANG: Bygningsgennemgangen blev foretaget under deltagelse af vicevært Bent Thrysøe. Følgende lejligheder blev besigtiget Edellundsvej 1A st. tv. og Taarbækdalsvej 1C. 2. tv. og 2 lejligheder andre steder i bygningen. FORBRUG VARME: Bygningen har særskilt gasmåler og naturgasforbruget for perioden 2009 er opgjort til m³. hvilket incl. fast afgift og målerleje andrager kr kr. inkl. moms. VAND: Bygningen har særskilt vandmåler og forbruget for perioden 2009 er opgjort til m³ hvilket incl. fast afgift og forbrug andrager kr kr. inkl. moms. EL: Bygningen har særskilt el-måler og forbruget i fællesarealer for perioden 2009 er opgjort til kwh hvilket incl. fast afgift og forbrug andrager kr kr. inkl. moms. ENERGI- OG VANDPRISER: Energimærkningsprogrammet Energy08 s enhedspriser for alle forbrugsmidler er benyttet i forbindelse med besparelses- og energiberegninger. GRUNDLAG FOR ENERGIMÆRKNINGEN: *Lov nr. 585 af juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger* *Klima- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008* *Håndbog for energikonsulenter 2008, version 3*

5 SIDE 5 AF 14 KONKLUSION: Ejendommen er opført efter den på opførelsestidspunktet gældende byggeskik og isoleringsgrad. Der er foretaget en del energibesparende foranstaltninger såsom udskiftning af vinduer til termoruder samt udvendig efterisolering af facader med 50 mm isoleringsbatts. Ved bygningsgennemgangen fremstod alle de besigtigede lejligheder med massive brystninger under vinduer, hvilket ikke stemmer overens med tegningsmaterialet, som viser at disse bør være hule eller mindre i tykkelsen end resterende facadeydervægge. Såfremt der skulle være brystninger i øvrige lejligheder end de besigtigede, som har hule brustninger eller hvor ydervægstykkelsen er mindre end den omgivende ydervæg, vil der være et energibesparingspotentiale i efterisolering af disse brystninger. Derudover udskifter ejendommen løbende glødepærer i gangarealer og kælderarealer til lavenergipærer. Generelt er der enkelte gode og rentable energibesparende forslag til forbedring af ejendommens energimæssig stand. Ligeledes er der forslag til arbejder der bør indarbejdes i projekter til vedligeholdelsesarbejder. Bygningens dimensionerende indetemperatur er sat til 20 C, og det graddage-uafhængige forbrug - det vil sige forbrug til opvarmning af varmt vand - er skønnet til 30 %. Dette er iht retningslinjer anført i Håndbog for energikonsulenter 2008, version 3. Der foretages ikke månedlig registrering af driftforholdene. Dette bør gøres og der opfordres kraftigt til at denne aflæsningsprocedure genoptages, og sættes i system igen. I bygninger med etageareal over m2 skal ejeren, en gang om måneden, registrere: * bygningens forbrug af energi (varme og el) og vand herunder varmt brugsvand. * de energi- og vandforbrugende installationers driftforhold (temperaturer mm.). Kilde: Klima- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 228, Kap 6, 22. Det kan anbefales at energi- og vandforbruget, herunder varmtvandsforbruget, aflæses hver måned. Der er således mulighed for at følge forbrugene og gribe ind i tide, hvis der en måned registreres et unormalt stort forbrug. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Taget består af sadeltag med ca. 15 hældning og tagspær med træunderlag og tagpap. Loftsrum er udført 200 mm. isolering mod lejligheder. Loftshøjden er ca. 0,5 meters på højeste sted. Der er lemme til loftsrum i bagtrapper. Ydervægge Ydervægge består i gennemsnit af 48 cm massiv teglvæg og udvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Den oprindelige ydermur er tyndere opadtil men der er taget hensyn til dette i registreringen og opmålingen. Det skønnes ikke muligt at efterisolere ydervæggen udvendigt yderligere, da dette vil ødelægge husets udseende samt ændre dagslyset i boligerne fra vinduer.

6 SIDE 6 AF 14 Vinduer, døre og ovenlys Forslag 8: Forslag 9: Vinduer samt altandøre i facader og gavle består hovedsagligt af dannebrogsvinduer med 2-lags termoruder fra Yderdøre ved fortrapper består primært af trædøre med 1-lags glas. I butikken ved Skovvej er vinduer udført i 1-lags glas og yderdøre er udført i træramme med 1-lags glas. Montering af forsatsrude af 1 lag glas i plastkant på vinduer i butik mod Skovvej og yderdøre ved fortrapper med 2-fags ruder. Forslaget viser en tilbagebetalingstid på over 10 år, og vi anbefaler derfor, at arbejdet alligevel igangsættes, i forbindelse med at der foretages andre bygningsforskønnende arbejder. Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på yderdøre 1-fags ruder med 1 lag glas. Gulve og terrændæk Forslag 5: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er generelt udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er uisoleret. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset. Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet for nybyggeri, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde, da yderligere isolering skal udføres under etageadskillelse. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af hulåbninger til skorsten, og tilluften forsynes fra åbne vinduer samt revner og sprækker i facaden. Varme Varmeanlæg Varmeanlægget består af et centralvarmeanlæg som opvarmes med to naturgaskedler, kedel I og kedel II. Kedel I er installeret i 1992 og udgøres af en ældre, isoleret kedelunit, som fabr. TASSO type F8.

7 SIDE 7 AF 14 Forslag 6: Kedel II er fra 1986 og er en ældre, isoleret kedelunit, som fabr. TASSO type VH9. Begge kedler er forsynet med nyere gasbrænder og serviceres årligt. De ældre gaskedler udskiftes til ny kondenserende solo gaskedel. I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler, som i modsætning til kondenserende kedler ikke udnytter kondensationsvarmen i forbrændingsprodukterne. Der opnås derved også den største besparelse, men ikke nødvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere. Det er vigtigt at kondenserende kedler kører med lave driftstemperaturer. Det er derfor nødvendigt at vurdere om varmekilder er store nok for at opnå den nødvendige indetemperatur på kolde dage. I visse tilfælde kan udskiftning af kedel først opnå maksimal effekt, hvis der samtidig foretages forbedring af klimaskærmen. Varmt vand Varmt brugsvand lagres i 2 stk. 600 l varmtvandsbeholder, præisoleret med ca. 100 mm mineraluld. Varmt vand produceres i isoleret ladekredsveksler uden mærkeplade. Brugsvandsrør i uopvarmet kælder er generelt udført i galvaniserede stålrør 1/2"-1 1/2". Rørene er generelt isoleret med 20 mm isolering. Længder er anslået da tegningsmaterialet ikke indeholder angivelse af brugsvandsrør og ikke alle områder i kælder var tilgængelige.. Få steder i kælder og bagtrapper mangler brugsvandsrør og cirkulationsledning isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 115W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 20-45N 150 På tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er monteret en gammel ladekredspumpe uden trinregulering med en effekt på 115 W. Ladekredspumpen er af fabrikat Grundfos type UP20-45N 150. Forslag 3: Forslag 10: Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Fordelingssystem Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Radiatorer er ikke placeret under vinduer, men derimod andetsteds i rummene, hvilket kan forårsage kuldenedfald og træk ved vinduer. Såfremt radiatoranlægget udskiftes, bør nye radiatorer placeres under vinduer af hensyn til indeklimaet i lejlighederne.

8 SIDE 8 AF 14 Radiatorer består ældre støbejernsradiatorer med termostatventiler. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er udført som galvaniserede stålrør i størrelsen 1/2"-1 1/2". Rørene er generelt isoleret med 20 mm isolering. Længder er antaget, da tegningsmaterialet ikke indeholder varmerør. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er få steder uden isolering. Længder på uisolerede rør er antaget. På varmefordelingsanlægget til ladekredsen er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en maksimal effekt på 165 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS Trinregulering med min. effekt på 130 W og maks. effekt på 190 W. Der er monteret en pumpe som konstant cirkulererer vand over kedler for at undgå, at der til kedlerne returneres for koldt vand. Pumpen består af en 3-trins pumpe med manuel betjening og med en maksimal effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS Trinregulering med min. effekt på 35 W og maks. effekt på 100 W. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPE 45/60 F Forslag 2: Forslag 7: Montering af 4 nye automatisk modulerende cirkulationspumpe på hhv. brugsvandsanlæg, varmeanlæg, ladekredsen og varmefordelingsanlægget. Det vurderes at pumper kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri pumpehus. Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred samt efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Forslag 1: Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring som Tour Andersson 210U. Ved besigtigelsen var styringens temperaturkurve forskudt med +6 C. Det anbefales, at nødvendigheden af denne forskydning undersøges, idet dette betyder, at varmeanlægget opstartes og kører 6 C før det reelt set er nødvendigt at køre. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på de fleste radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Dog manglede termostaten i to besigtigede rum i to forskellige lejligheder. Det vurderes ud fra dette, at 5% af radiatorer mangler radiatortermostat. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. På radiatorer uden termostatiske reguleringsventiler monteres termostatiske fremløbsventiler til regulering af korrekt rumtemperatur.

9 SIDE 9 AF 14 Vedvarende energi Solceller Da ejendommen har en forholdsvis stor og sydvendt tagflade mod Skovvej, anbefales det overvejet og undersøgt mulighederne ved etablering af solceller, såfremt det overvejes at udskifte tagbelægning som følge at ombygning af tagbelægningen. Såfremt der udføres bestemte vedligeholdelsesarbejder på tagfladerne kan det muligvis være rentabelt at investere i solcelleanlæg. Varmepumper Da ejendommen er opvarmet med forholdsvis billig naturgas, vurderes det ikke at være rentabelt at benytte varmepumper til supplerende opvarmning Solvarme Der er ikke solvarmeanlæg på bygningen, og udfra bygningens benyttelse samt da ejendommen er opvarmet med forholdsvis billig naturgas, er det ikke rentabelt at etablere solvarme til supplerende opvarmning. El Belysning Forslag 4: Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med Columbustryk. Jf. vicevært, udskiftes glødepærer løbende med nye energisparepærer, det vurderes at ca. 50 % allerede er udskiftet. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med energisparepærer. Lyset styres med Columbustryk. Belysningen i kælderarealer består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller columbustryk. Jf. vicevært, udskiftes glødepærer løbende med nye energisparepærer, det vurderes at ca. 50 % allerede er udskiftet. Belysningen i kælderarealer består i ca. 50% af det samlede kælderareal af armaturer med energisparepærer. Lyset styres med Columbustryk eller bevægelsesmeldere. I kælderen ved Edellundsvej brænder lyset konstant. Dog er elektriker allerede tilkaldt jf. vicevært. Udskiftning af eksisterende glødepærer til energisparepærer i kælder og trappeopgange. Vicecært oplyser, at disse allerede udskiftes løbende til energisparepærer. Andre elinstallationer Der er monteret udvendig LED-belysning. Der er fællesvaskeri i kælder for beboerne med tilhørende midlertidigt opvarmede tørrerum.

10 SIDE 10 AF 14 Vand Toiletter Toiletter er hovedsagligt af typen med valgbar skyllemængde for stort og lille skyl. Da bygningen er en ejerforening, er det dog individuelt i lejlighederne hvilke toiletter der er opsat. Armaturer Armturer vurderes at være i god stand. Dog er disse individuelt i lejligheder.

11 SIDE 11 AF 14 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1896 År for væsentlig renovering: 1937 Varme: Kedel, Naturgas Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 5475 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 284 m² Opvarmet areal: 5576 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: BBR-meddelelserne anfører at der er: - et bebygget areal på kvm. - et samlet bygningsareal (uden kælder) på kvm Vi har opgjort det samlede, opvarmede bygningsareal ex. kælder til: kvm. Det er ejerens ansvar at oplysningerne i BBR-meddelelsen stemmer med de faktiske forhold. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Naturgas: 8,25 kr. pr. m³ El: Fast afgift: 2,00 kr. pr. kwh 0,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

12 SIDE 12 AF 14 I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 4-værelses lejligheder på kvm kr. 2-værelses lejligheder på kvm kr. 3-værelses lejligheder på kvm kr. 3-værelses lejligheder på kvm kr. 5/6-værelses lejligheder på kvm kr. 4-værelses lejligheder på 148 kvm kr. 2/4/5-værelses lejligheder på 108 kvm kr. 2-værelses lejligheder på kvm kr. Butik med 2 rum kr. Anden servicevirksomhed kr. Kontor kr. Lager kr. Lager kr.

13 SIDE 13 AF 14 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen, Reglerne fremgår af 34 stk. 2, og 50, stk. 1-3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april Klagen over energimærkningen sendes til: Energistyrelsen Amaliegade København K

14 SIDE 14 AF 14 Læs mere Energikonsulent Firma: EKJ Rådgivende Ingeniører AS Adresse: Blegdamsvej København Ø Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Ejgårdsparken 1 Postnr./by: 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-017241-001 Energikonsulent: Karsten Mehlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Bolystvej 1A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-048439-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 12 Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024759-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 223 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-056824 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pæregrenen 43 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-629032 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere