Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplanlægningen Status og centrale emner"

Transkript

1 Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde 4. Infrastruktur Midtjysk Motorvej Rute 26 Ny Trafikplan 5. Vurdering af behov for skoler, institutioner, fritidstilbud og trafikbetjening for nye boligområder som Arnbjerg og Taphede.

2 Plansystemet Staten: Overordnede retningslinjer og visioner, statslige interesser Kommunerne: Udviklingsstrategi/planstrategi Kommuneplaner - revideres hvert fjerde år. Evt. kommuneplantillæg Fem regioner: Regionale udviklingsplaner, som skal sikre en mere strategisk udviklings-planlægning Råstofplanlægning Kommuneplanen indeholder retningslinjer og fastlægger rammer for lokalplanlægningen Landzoneadministration Lokalplaner for konkrete geografiske områder. Bindende for borgerne

3 Planlægning Planlovens 12: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. 13. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe lokalplaner efter reglerne i kapitel 6 (om lokalplanlægning). En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, m.m.

4 Kommuneplanrevision 2017 Byrådets plan for kommunens udvikling i de næste 12 år revideres hvert 4. år er ikke en handleplan - men når der skal ske noget, skal det være i overensstemmelse med kommuneplanen

5 Kommuneplanrevision 2017 Revision 2017 har mere karakter af små-ændringer og redigering af rammerne Revision af kommuneplanen vil fremtidigt blive i form af temakommuneplantillæg

6 Forslag til Kommuneplan

7 Forslag til kommuneplan

8 Forslag til kommuneplan

9 Forslag til kommuneplan Byskitserne er opdaterede tegninger over hver enkelt byzoneby. Byskitserne indeholder fremtidige byudviklingsområder m.m.

10 Forslag til kommuneplan Byrådet vil For at understøtte byens udvikling vil Byrådet: -planlægge for et nyt boligområde (A - se byskitsen) ved Søvej med udsigt til Klejtrup Sø planlægge for et nyt boligområde nord for Herredsvejen/Viborgvej (B - se byskitsen) i sammenhæng med planlægning af det nye boligområde (B) at arbejde for at udvide den eksisterende skov ved Viborgvej til et større sammenhængende skovområde langs Herredsvejen/Viborgvej og mellem Viborgvej og Fuglevænget (C - se byskitsen) på længere sigt udlægge nye boligområder syd for Viborgvej (D - se byskitsen) og syd for Skårupvej (E - se byskitsen) i takt med en boligudbygning syd for Viborgvej (D) øge skoven så den på længere sigt udbygges som et nyt sammenhængende grønt område syd for Bakkedraget (F - se byskitsen) Øvrige tiltag Der udarbejdes en strukturplan for de nye boligområder og grønne områder ved Viborgvej og Skårupvej, hvor der tages stilling til udbygningsprincipper for boligområder, ny skov, nye veje, sammenhængende stisystem og stiforbindelse til byen. Ved konkret forespørgsel på etablering af erhverv er Byrådet indstillet på at udarbejde forslag til kommuneplantillæg.

11 Forslag til kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser og anvendelse for et konkret område.

12 Kommuneplanrevision 2017 Tidsplan: Indkaldelse af ideer og forslag maj 2016 Behandling af ideer og forslag efterår 2016 Forslag til kommuneplan i 8 ugers offentlig høring fra 2. februar til 29. marts 2017 Behandling af bemærkninger og indsigelser maj 2017 Endelig vedtagelse 21. juni 2017

13 Kommuneplanrevision 2017 Byrådet kan - Imødekomme forslag inden endelig vedtagelse, hvis det drejer sig om at mindre ændringer (udtage arealer/rammer m.v.) - Imødekomme forslag ved at beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen - Imødekomme forslag og bemærkninger ved at sende kommuneplanforslaget i ny offentlig høring. Kommuneplanen kan herefter vedtages, når høringsperioden på 8 uger er færdig - Beslutte ikke at imødekomme evt. ændringsforslag og bemærkninger

14 Kommuneplanrevision 2017 Kommende tema-kommuneplantillæg: Tema Kommentar Tidsplan Trafikplan og Strategi for udbygning af Er igangsat. infrastrukturanlæg Udviklingsplan for Bjerringbro Forslag til kommuneplantillæg 68 På vej til behandling Viborg Naturpark Indgår i tema-kommune-plantillæg for byvækst i Viborg Er gennemført Planer for klimatilpasningstiltag Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 Er gennemført Gennemgang af kommunens erhvervsområder Tema kommuneplantillæg for natur / potentiel natur, økologiske forbindelser og værdifulde landskaber Revision af kommuneplanens udpegning af natur og økologiske forbindelseslinjer. Udpegning af Grønt Danmarkskort Igangsættes primo 2017 Igangsættes primo 2017 Kortlægning af landdistrikternes styrker og muligheder Det bør diskuteres om det skal blive en politik eller et tema-kommuneplantillæg.

15 Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde 4. Infrastruktur Midtjysk Motorvej Rute 26 Ny Trafikplan 5. Vurdering af behov for skoler, institutioner, fritidstilbud og trafikbetjening for nye boligområder som Arnbjerg og Taphede.

16 Befolkningsudviklingen Indb Indbyggertallet i Indbyggertallet i er steget med ca personer over de sidste 15 år Alene i 2016 blev vi over 700 flere borgere i kommunen. ligger væsentlig over udviklingen for hele landet.

17 Og udviklingen fortsætter Befolkningsprognose for Indb Den positive befolkningsudvikling forventes at fortsætte og kommunens indbyggertal forventes at passere indbyggere i løbet af år Samlet forventes det i befolkningsprognosen, at indbyggertallet vokser med indbyggere de kommende 15 år svarende til 8,9 % eller en årlig tilvækst på personer.

18 Befolkningsudviklingen Viborg By Indbyggere Befolkningsudvikling - Viborg By Indbyggertallet i Viborg by har drevet kommunens vækst således er der kommet ca nye indbyggere de sidste 15 år. Alene sidste år blev der ca. 500 flere indbyggere i Viborg by Viborg by passerede indbyggere den 1. marts 2016 Viborg by ligger markant over de fleste andre større byer i regionen i forhold til den relative befolkningstilvækst som fx Randers, Silkeborg og Holstebro.

19 Nye boliger 600 Nye boliger faktisk tal og prognose tal Antal nye boliger Efter et rekordlav byggeaktivitet i under finanskrisen er byggeriet nu på vej op over 300 nye boliger i 2016 I 2018 forventes over 500 boliger blandt andet på grund af indvielse af plejecenter Banebo samt nye ungdomsboliger på kasernen Gennemsnitlig forventes der ca. 320 boliger pr. år de næste 15 år

20 Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde 4. Infrastruktur Midtjysk Motorvej Rute 26 Ny Trafikplan 5. Vurdering af behov for skoler, institutioner, fritidstilbud og trafikbetjening for nye boligområder som Arnbjerg og Taphede.

21 Boliggrunde solgt/ledig Solgte boliggrunde Viborg Andre byer I alt Ledige pr

22

23

24 Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde 4. Infrastruktur Midtjysk Motorvej Rute 26 Ny Trafikplan 5. Vurdering af behov for skoler, institutioner, fritidstilbud og trafikbetjening for nye boligområder som Arnbjerg og Taphede.

25 Status: Rute 26 Første VVM-undersøgelse forelå 2012, og omfattede strækningen Mundelstrup-Søbyvad (motorvej) og og Viborg V-Rødkærsbro N (motorvej eller motortrafikvej) Der er senere lavet supplerende VVM-redegørelse for strækningen Mundelstrup-Lading. Ved Trafikaftale 2014 af 24. juni 2014 blev den endelige linjeføring aftalt, herunder også en ophævelse af visse arealreservationer omkring Viborg. I samme aftale afsattes 32,2 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejendomme i den valgte linjeføring.

26 Status: Midtjysk parallelmotorvej Jf. aftale af 13. december 2016 om bl.a. Udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej er det aftalt, at en undersøgelse af en ny midtjysk motorvej opdeles i to dele: - En forundersøgelse af strækningen Hobro-Viborg-Give. - En VVM-undersøgelse af strækningen Give-Haderslev Ultimo 2019 forventes VVM-redegørelsen at foreligge inkl. forslag til endelig linjeføring. Når forslag til linjeføring for strækningen Hobro-Viborg- Give foreligger, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse også for denne strækning. En tværforbindelse mellem en midtjysk parallelmotorvej og E45 indgår ikke I forundersøgelsen.

27 Trafikplan for Formål Indhold Proces og status Anvendelse

28 Trafikplanens formål Formålet med trafikplanen er: At lave en status for trafiksituationen for Kommunen, At angive Kommunens vision for trafikken, At få fastlagt målsætninger for trafikken og den tilhørende sikkerhed At få udarbejdet katalog for hvilken indsats, der skal iværksættes for at nå de trafikale mål.

29 Trafikplanens indhold Fordebat Fakta og Udfordringer Vision og Mål Temaer: o Biltrafik o Godstrafik o Kollektiv trafik o Cykeltrafik o Gående o Trafiksikkerhed Projektkatalog

30 Trafikplanen proces og status I efteråret 2016 var der fordebat, hvor alle borgere kunne give deres mening om trafikken til kende på s hjemmeside. I fordebat-perioden blev der desuden gennemført en tilfredshedsundersøgelse, afholdt "åbent kontor"- arrangementer i udvalgte byer samt et cafémøde på Rådhuset i Viborg. Udkast til trafikplanen udarbejdes i løbet af første halvdel af 2017 i Teknisk Udvalg og forventes at blive sendt i offentlig høring i august Efter den offentlige høring kommer sagen igen til politisk behandling. Endelig trafikplan forventes godkendt i Byrådet ultimo 2017

31 Anvendelse Trafikplanens projektkatalog bliver tematiseret og kommer til at indeholde konkrete indsatser. Projektkatalogets temaer forventes at blive: Indsats til forbedring af trafiksikkerheden Indsats til forbedring af fremkommelighed for bilismen Indsats til forbedring af forholdene for gående Indsats til fremme af cyklisme Indsats til fremme af den kollektive trafik Indsats til fremme af vilkår for godstransport

32 Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde 4. Infrastruktur Midtjysk Motorvej Rute 26 Ny Trafikplan 5. Vurdering af behov for skoler, institutioner, fritidstilbud og trafikbetjening for nye boligområder som Arnbjerg og Taphede.

Velkomst og aftenens program. v/ Lasse Jacobsen

Velkomst og aftenens program. v/ Lasse Jacobsen Velkomst og aftenens program v/ Lasse Jacobsen Program Kl. 19.00 19.30 Velkomst og aftenens program v/ Kommunaldirektør Lasse Jacobsen - Virksomheden - nøgletal - s plansystem - Ledelsesgrundlag m.v. -

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplan og status på større anlægsprojekter

Kommuneplan og status på større anlægsprojekter Kommuneplan og status på større anlægsprojekter Status for revision af Kommuneplanen Rullende revision Udviklingsstrategi vedtaget sept. 2015 Rummelighed Tidsplan for KP-tillæg Kommuneplantillæg for byvækst

Læs mere

Borgermøde om planlægning for byudvikling i Bjerringbro. 22. September 2016 kl , Bjerringbro Idrætspark VELKOMMEN

Borgermøde om planlægning for byudvikling i Bjerringbro. 22. September 2016 kl , Bjerringbro Idrætspark VELKOMMEN Borgermøde om planlægning for byudvikling i Bjerringbro 22. September 2016 kl. 18.00 21.00, Bjerringbro Idrætspark VELKOMMEN Program Kl. 18.00 Kl. 18.10 Kl. 18.30 Kl. 18.45 Kl. 19.45 Kl. 20.30 Kl. 20.40

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag.

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag. Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40 Forslag Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 40 Forslag til

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fælles indspil til statslige investeringer i trafikal infrastruktur

Fælles indspil til statslige investeringer i trafikal infrastruktur Fælles indspil til statslige investeringer i trafikal infrastruktur udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region i 2013 og opdateret i januar 2019 Indledning Region Midtjylland

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF RUTE 26 RØDKÆRSBRO-VIBORG V VIBORG, ONSDAG 10. NOVEMBER 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF RUTE 26 RØDKÆRSBRO-VIBORG V VIBORG, ONSDAG 10. NOVEMBER 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF RUTE 26 RØDKÆRSBRO-VIBORG V VIBORG, ONSDAG 10. NOVEMBER 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00-19.10 Velkomst Søren Gytz Olesen, Viborg Kommune Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet 19.10-19.40

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tilsyn med Grønt Danmarkskort. Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte

Tilsyn med Grønt Danmarkskort. Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte Tilsyn med Grønt Danmarkskort Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte Naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanen Hvad gør staten ved kommuneplanerne? Hvad kigger I efter? Hvornår er opgaven løst?

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) 2016-053895 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Offentligt borgermøde Udbyneder Forsamlingshus Mandag den 28. november 2016

Offentligt borgermøde Udbyneder Forsamlingshus Mandag den 28. november 2016 Offentligt borgermøde Udbyneder Forsamlingshus Mandag den 28. november 2016 Vindmøller ved Overgaard Randers Kommune Aftenens program, kl. 19.00 21.00 Velkommen, v. RK chef for Plan, Byg og Veje, Rune

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

KOMMUNEPLAN

KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Udgivet af Vejle Kommune 2010 Oplag:150 Udarbejdet af Teknisk Forvaltning Lay-out: Teknisk Forvaltning Forsidefotos: Welcon

Læs mere

Offentligt borgermøde

Offentligt borgermøde Offentligt borgermøde Udbyneder Forsamlingshus Mandag den 24. april 2017 46 nye vindmøller ved Overgaard Randers Kommune Aftenens program, kl. 19.00 21.00 Velkommen, v. RK chef for Plan, Byg og Veje, Rune

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 32 November 2018

Kommuneplantillæg nr. 32 November 2018 November 2018 Nr. 32 For et boligområde ved Åsebro Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 50 stk. Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort. Kredsbestyrelsesseminar Fåborg marts 2019

Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort. Kredsbestyrelsesseminar Fåborg marts 2019 Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort Kredsbestyrelsesseminar Fåborg 29.-30. marts 2019 Hvad er en kommuneplan? Beskriver den overordnede plan for og tankerne bag alle arealer i en kommune Sikrer koordinering

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Voel? Ændringer for Voel. Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Voel? Ændringer for Voel. Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Voel? Ændringer for Voel Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største sag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 Kort Kort 1: Den tidligere udstrækning af den økologiske forbindelse

Læs mere

Miljørapport Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan for Viborg Kommune

Miljørapport Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan for Viborg Kommune Miljørapport Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Vedtaget af Viborg Byråd d. XX.XX. Læsevejledning En miljørapport er en miljøvurdering af fx et forslag til lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Grønt Danmarkskort og potentiel natur Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Skovrejsning. Forslag. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan Forslaget er i offentlig høring fra den xx. xx til den xx. xx 2011.

Skovrejsning. Forslag. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan Forslaget er i offentlig høring fra den xx. xx til den xx. xx 2011. Skovrejsning Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2009-2021 Forslag Forslaget er i offentlig høring fra den xx. xx til den xx. xx 2011. Indhold Læsevejledning og offentliggørelse...... Forord...... Retningslinje......

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 PLEJECENTER VED SØNDERSTRUPVEJ, TØLLØSE VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Redegørelse for planens Forudsætninger. Kommuneplan Forslag

Redegørelse for planens Forudsætninger. Kommuneplan Forslag Redegørelse for planens Forudsætninger Kommuneplan 2017-29 Forslag August 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Om forudsætninger for Kommuneplan 17...2 Redegørelse for forudsætninger...4 Rækkefølge

Læs mere

Skovrejsning. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan

Skovrejsning. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan Skovrejsning Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget af byrådet den 5. september 2012 Indhold Læsevejledning og offentliggørelse...... Forord...... Retningslinje...... Redegørelse...... 2 3 4

Læs mere

Dialog om kommuneplan 2009 status og udfordringer. Planlovsdag, Middelfart den 13. marts 2008 Niels Bjørkbom, Kontorchef, Miljøcenter Odense

Dialog om kommuneplan 2009 status og udfordringer. Planlovsdag, Middelfart den 13. marts 2008 Niels Bjørkbom, Kontorchef, Miljøcenter Odense Dialog om kommuneplan 2009 status og udfordringer Planlovsdag, Middelfart den 13. marts 2008 Niels Bjørkbom, Kontorchef, Miljøcenter Odense Disposition Status for samarbejdet mellem MC og kommuner Forholdet

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Del af Kommuneplan Erhverv Mollerup Marts 2018 Morsø Kommune - KOMMUNEPLAN

Del af Kommuneplan Erhverv Mollerup Marts 2018 Morsø Kommune -   KOMMUNEPLAN Del af Kommuneplan 2017-2029 Erhverv Mollerup Marts 2018 Morsø Kommune - www.morsoe.dk KOMMUNEPLAN 2? REDEGØRELSE Forslag til Lokalplan 4.8 og Forslag til Kommuneplan 2017 har været fremlagt for offentligheden

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Udpegning af områder til produktionsvirksomheder

Udpegning af områder til produktionsvirksomheder gladsaxe.dk Udpegning af områder til Har du forslag og idéer? Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Målforhold 1:50000 Dato 23-03-2018 Udskrevet af RIKJAG 1 Udpegning af områder til Kommuneplantillæg

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 23 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 23 til Kommuneplan Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 00. måned - 00. måned 2018 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Plantagevej, Hjerting

Plantagevej, Hjerting Forslag til Ændring 2006.03 i Kommuneplan 2006-2018 Plantagevej, Hjerting Maj 2008 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2006.03 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 19-05-2008 at offentliggøre Forslag til

Læs mere

Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 7. Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 7. Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 7 Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur Planforslaget er vedtaget af Nyborg Byråd 26. februar 2019 efter høring i perioden 16. oktober til 11. december 2018.

Læs mere

Erhverv Kommuneplanforslag 2013 2025

Erhverv Kommuneplanforslag 2013 2025 I høring frem til 1. april 2013 Erhverv Kommuneplanforslag 2013 2025 Indhold Siden sidst nye tider kræver handling (Hanne Bæk Olsen) Hvad er en kommuneplan? (Søren Peter Sørensen) Erhverv i kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan

Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 For erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv Tillægget er offentlig bekendtgjort den 12. juni 2019 KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg

Læs mere

Bilag til generalforsamling I Hornshøj Borgerforening 2018.

Bilag til generalforsamling I Hornshøj Borgerforening 2018. Bilag til generalforsamling I Hornshøj Borgerforening 2018. Holstebro kommunen har udsendt en Ny kommuneplan for Holstebro kommune 2018. Bemærk der er forskel på en Kommuneplan og en Lokalplan. Kommuneplanen

Læs mere

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 for Allerød Kommune

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 for Allerød Kommune Allerød Kommune Plan & Byg sendt som elektronisk post til: planogbyg@alleroed.dk 22. august 2017 Sag 2017-6372 /Petmol Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 for Allerød Kommune Allerød Kommune har

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 er fremlagt fra den xx.xx 2017 til

Læs mere

Tillæg nr. 37 til Kommuneplan for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad

Tillæg nr. 37 til Kommuneplan for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 1. april

Læs mere

Tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 73 til Rammeområde 51.B12 Boligområde syd for Munkgårdkvarteret og Rammeområde 51.OF7 Offentligt område ved Snejbjerghallen Fremlægges fra 15. september 2016 til 10. november 2016 (begge

Læs mere

Tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 65 til Rammeområde 15.B5 Boligområde ved Violens Kvarter Rammeområde 15.B2 Etageboliger i Engens Kvarter Rammeområde 15.R1 Rekreativt område nord for Engens Kvarter Fremlægges fra xx.

Læs mere

FANØ. Forslag til tillæg til Kommuneplanstrategi 2017

FANØ. Forslag til tillæg til Kommuneplanstrategi 2017 FANØ Forslag til tillæg til Kommuneplanstrategi 2017 INDHOLD Fra strategi til kommuneplan 2 Beskrivelse af Grønt Danmarkskort 3 Byrådets målsætning 4 2 Fra strategi til kommuneplan Fanø Byråd har vedtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8

Kommuneplantillæg nr. 8 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 50 stk.

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5 PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5 BESKRIVELSE HØRINGSPERODE XX. JUNI TIL XX JULI (4 UGER, INDSÆTTES EFTER KB) RAMMEOMRÅDET 2B5 HÅRLEV NORD II AFLYSES, OG AREALET TILBAGEFØRES

Læs mere

Lokalplan nr. 407, område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 5 til Syddjurs Kommuneplan 2016

Lokalplan nr. 407, område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 5 til Syddjurs Kommuneplan 2016 Offentlig bekendtgørelse den 9. januar 2018 af endelig vedtagelse af, område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård og til Syddjurs Kommuneplan 2016 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 20.12. 2017

Læs mere

Viborg Øst Kommende behov?

Viborg Øst Kommende behov? Viborg Øst Kommende behov? planlægger nye boligområder i Arnbjerg og Taphede! Hvad betyder det for kommende behov for: Daginstitutioner Skoler og skoledistrikter Fritidsfaciliteter Trafikbetjening Arnbjerg

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel Baggrund Folketinget

Læs mere

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE Mejrup Kirkeby Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby Indkaldelse af idéer og forslag Oktober 2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Oktober Debatoplæg INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Boligområde

Læs mere

Fysisk planlægning i Hvidovre

Fysisk planlægning i Hvidovre Fysisk planlægning i Hvidovre Bygge- og Planudvalget den 17. april 2018 - Centerchef Anja Whittard Dalberg Disposition 1. Hvorfor planlægning? 2. Planloven 3. Plansystemets planhierarki - Landsplanlægning

Læs mere

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan Forslag til Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget 19. december 2017 Forslag offentliggjort 13. december 2017 I høring 13.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5. Politik & Borger PL ANL ÆGNING BESKRIVELSE HØRINGSPERIODE 29. JUNI 2018 TIL 27.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 04 AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5. Politik & Borger PL ANL ÆGNING BESKRIVELSE HØRINGSPERIODE 29. JUNI 2018 TIL 27. PL ANL ÆGNING AFLYSNING AF RAMMEOMRÅDE 2B5 BESKRIVELSE HØRINGSPERIODE 29. JUNI 2018 TIL 27. JULI 2018 RAMMEOMRÅDET 2B5 HÅRLEV NORD II AFLYSES, OG AREALET TILBAGEFØRES TL LANDZONE. Politik & Borger HVAD

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag til Tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 25. marts 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 for Lemvig Varmeværk, Lemvig.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ny rammeområde D15 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen NOTAT Driftsbyen 11-03-2013 Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen Dette notat omhandler reservation til bane og transportkorridor. (se notat om veje her: 27039/13) Planlov

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere